Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἔρως: 1
 • Ἴσον δὲ νύκτεσσιν αἰεὶ;: 1
 • ὑπερτάτην: 1
 • iφρόνιμοι: 1
 • ἀ: 1
 • ἀ κύων: 1
 • ἀήρ: 1 2
 • ἀῤῥαβὼν: 1
 • ἀγαθὰ σωτῆρας: 1
 • ἀγαθὰς Ὥρας: 1
 • ἀγαθοὶ ὄντες: 1
 • ἀγαθοὶ εἱς: 1
 • ἀγρεύω: 1
 • ἀδιαφόρως ζῆν: 1
 • ἀδικία: 1 2
 • ἀδικουμένου: 1
 • ἀει καὶ λίαν: 1
 • ἀκατάπληξιν: 1
 • ἀκούσιον: 1
 • ἀκουσματικοί: 1
 • ἀκρόδρυα: 1
 • ἀκριβεία: 1 2
 • ἀληθείας: 1
 • ἀλλὰ τὸ έν αὐτῇ: 1
 • ἀλλά: 1
 • ἀμαρτητικάς: 1
 • ἀμιξίας: 1
 • ἀνάπαυσιν: 1
 • ἀνάπαυσις: 1
 • ἀνήρ: 1
 • ἀνίερος: 1
 • ἀνόητοι: 1
 • ἀνῃ: 1
 • ἀναδεδεγμένῳ: 1
 • ἀναμιξιας: 1
 • ἀναστομῶν: 1
 • ἀνθοσμίας: 1
 • ἀνθρώποις: 1 2
 • ἀνθρώπου: 1
 • ἀνθρώπους: 1
 • ἀνθρώτῳ: 1
 • ἀνθρωπογναφεῖα: 1
 • ἀνιέρου: 1
 • ἀνιέρους: 1
 • ἀνιερόω: 1
 • ἀνομίας: 1
 • ἀντὶδοσις: 1
 • ἀντίδωρον: 1
 • ἀντικλεῖς: 1
 • ἀντιμετάστασις: 1
 • ἀντιπάθεια: 1
 • ἀντιτάσσεσθαι: 1
 • ἀντιτάσσεται: 1
 • ἀπόδειξις: 1
 • ἀπόδεξις: 1
 • ἀπόλαυσιν: 1
 • ἀπόληψις: 1
 • ἀπαθής: 1
 • ἀπαθείας: 1
 • ἀπαθείς: 1
 • ἀπαθεια: 1
 • ἀπειθσῖς: 1
 • ἀπλανὴς χώρα: 1
 • ἀποδεδρακέναι: 1
 • ἀποκάλυψις: 1
 • ἀποκλήρωσις: 1
 • ἀπολήρησις: 1 2
 • ἀπονενεμημέῃ: 1
 • ἀπονενεμημένῳ: 1
 • ἀρίστη: 1
 • ἀραρότως: 1
 • ἀρετῶν: 1
 • ἀριδήλου: 1
 • ἀριδήλως: 1
 • ἀριθμῶν: 1
 • ἀρχαίαν: 1
 • ἀσώστους: 1
 • ἀσώτους: 1
 • ἀσφαλέστερα παρὰ δόξαν καὶ κακοπραγίαν: 1
 • ἀσωτία: 1
 • ἀτέχνως: 1
 • ἀτεχνῶς: 1
 • ἀτιμίας: 1
 • ἀυτὀχθων: 1
 • ἀφρὸς: 1
 • ἁγίᾳ: 1
 • ἁθαμβίην: 1
 • ἁλάμενος: 1
 • ἁμάρτημα: 1
 • ἁμαρτίας: 1
 • ἁρκή: 1
 • ἃ θέμις ἀθέμιστα: 1
 • ἄγγελος πρωτόγονος: 1
 • ἄγριον: 1
 • ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα: 1
 • ἄθεοι: 1
 • ἄθπεος: 1
 • ἄισθησις: 1
 • ἄμα: 1
 • ἄνευ: 1
 • ἄνθρωπος ἀπαθής: 1
 • ἄνω: 1
 • ἄπειρος: 1
 • ἄπλαστος: 1
 • ἄπλατος ὁρμή: 1
 • ἄπληστος: 1
 • ἄριστον μὲν ϋδωρ: 1
 • ἄσκησις: 1 2
 • ἄσκιον: 1
 • ἄχρηστα χρηστήια: 1
 • ἄχρηστος: 1
 • ἅ: 1
 • ἅλμα: 1
 • ἅλυσις: 1
 • ἅρπη: 1
 • Ἀβαισσάν: 1
 • Ἀγαθόν τι: 1
 • Ἀδράστεια: 1
 • Ἀλλόβιοι: 1
 • Ἀνόνητοι: 1
 • Ἀραρώς: 1
 • Ἄρνες: 1
 • Ἅ: 1
 • Ἅπαντα δ᾽ ἁγαθὸν εἱναι τὸν Θεόν: 1
 • ἐγγύας δὲ ζαμία: 1
 • ἐγκρυφίαι: 1
 • ἐγρηγορεῖν: 1
 • ἐδόθη: 1
 • ἐθηράθη: 1
 • ἐκ τῶν ἀγγέλων τῶν δικαίων: 1
 • ἐκκλήτων: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκλεκτῶν: 1
 • ἐκνήψατε: 1
 • ἐκνιψατε: 1
 • ἐκπύρωσις: 1 2
 • ἐκπορίζοντα: 1
 • ἐκτεινομένῳ: 1
 • ἐκτεινομένη: 1
 • ἐλάχιστος: 1
 • ἐλεύθερον γὰρ καὶ αὐτεξούσιον ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον: 1
 • ἐμπεριλήψει: 1
 • ἐν ἡμέρα συντελείας: 1
 • ἐν τῷ Κυρίῳ: 1
 • ἐν τῷ ψάλλειν: 1
 • ἐνίοις ἄνοις: 1
 • ἐναρμονικόν: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνδιάθτον: 1
 • ἐνεργεῖ: 1
 • ἐνεργητικόν: 1
 • ἐνοφθαλμισμός: 1
 • ἐνστάσεσιν τοῦ Χριστιανοῦ: 1
 • ἐνταῦθα: 1
 • ἐνταῦθα τὴν γνῶσιν πολυπραγμονεῖ: 1
 • ἐντεὺθεν: 1
 • ἐντολαῖς: 1
 • ἐντοχούσαις: 1
 • ἐξ ἀρχαίου ἔθους: 1
 • ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν: 1
 • ἐξομολογοὑμενος: 1
 • ἐξομολογοῦμαι: 1
 • ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς: 1
 • ἐξουσίας: 1
 • ἐπίγησιν: 1
 • ἐπίδοσιν: 1
 • ἐπίκτησιν: 1
 • ἐπίκτητος: 1
 • ἐπίμικτος: 1
 • ἐπίξενοι: 1
 • ἐπίστασις: 1
 • ἐπίστευσε: 1
 • ἐπίστηται: 1
 • ἐπίτασις: 1
 • ἐπότισα: 1
 • ἐπ᾽ ἐξήγησιν: 1
 • ἐπαιδεύθησαν: 1
 • ἐπι ῾Ροβοάμ: 1
 • ἐπιδεικτικόν: 1
 • ἐπιθυμία: 1 2
 • ἐπιλήψει: 1
 • ἐπιστήμη: 1 2 3 4 5 6
 • ἐπιστολας συντάττειν: 1
 • ἐπιστομίζων: 1
 • ἐπιστομῶν: 1
 • ἐπισφαλέστερα πρὸς κακοπραγίαν: 1
 • ἐπιχειρημα: 1
 • ἐπομβρία: 1
 • ἐποπτεία: 1
 • ἐρᾷ: 1
 • ἐτερομήκεις: 1
 • ἐφ᾽ οἷς: 1
 • ἑβδομάς: 1
 • ἑκούσιον: 1
 • ἑλόμενος: 1
 • ἑρᾷ: 1
 • ἑταῖρος: 1 2
 • ἑτερος ἐγώ: 1
 • ἔκκλισις: 1 2 3
 • ἔκκοψον: 1
 • ἔκλυσις: 1
 • ἔλαιον: 1
 • ἔλεος: 1
 • ἔννοιαν: 1
 • ἔξελε: 1
 • ἕνεκεν: 1
 • ἕτερος: 1
 • Ἐθηλύνθη: 1
 • Ἐλέβορον: 1
 • Ἐλλέβορον: 1
 • Ἐλλόβιον: 1
 • Ἐπιθυμητικοῦ: 1
 • Ἐρως: 1
 • ἡ Αητώ: 1
 • ἡ καινὴ κτίσις: 1
 • ἡ καινὴ κτισις: 1
 • ἡ κατὰ τὴν Ἐκκλησιαν καθ᾽ ἡμας: 1
 • ἡ κοινὴ πίστις: 1
 • ἡ κυριακὴ ἄσκησις: 1
 • ἡγιάσθη: 1
 • ἡδέα: 1
 • ἡκούσης: 1
 • ἡλιος: 1
 • ἡμῖν: 1
 • ἡν: 1
 • ἡρ (αηρ) α: 1
 • ἤπιοι: 1
 • ἤπιος: 1 2
 • ἥτις: 1
 • ἥτις ἐστί: 1
 • ἦλθεν: 1
 • Ἡ αὐτή: 1
 • Ἡ μὲν γὰρ τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν παρουσίαν διδασκαλία, ἀπὸ Αὐγούστου καὶ Τιβερίου Καίσαρος, ἀρξαμένη, μεσούντων τῶν Αὐγούστου χρόνων τελειοῦται: 1
 • Ἡ ψυχῆς ἀρίστης: 1
 • ἰέναι: 1
 • ἰᾶσθαι: 1
 • ἱερόν: 1
 • ἱκέτην: 1
 • Ἰεζεκιήλ: 1
 • Ἰησοῦς: 1
 • ὀ Ἰωσίου: 1
 • ὀ ὤν: 1
 • ὀ γὰρ Σέθως: 1
 • ὀ καὶ Ἰωάχας: 1
 • ὀδωδή: 1
 • ὀνοματομάκοι: 1
 • ὀργή: 1
 • ὀψοφαγία: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ ἀήρ: 1
 • ὁ ἔτερος: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ αἰών: 1
 • ὁ θαυμασιώτατος Ιουστινος: 1
 • ὁ κατὰ πνεῦμἀ κ.τ.λ.: 1
 • ὁ κατὰ πνεῦμα οὑ πτωχὸς: 1
 • ὁ πολιτικός: 1 2
 • ὁι ταῖς σατανικαῖς ῷδαῖς κατασηπόμενοι: 1
 • ὁμογνωμοσύνη: 1
 • ὁπλισαμένας: 1 2
 • ὁράσει: 1
 • ὁρᾶται: 1
 • ὁρᾷ: 1
 • ὁρμὴ μὲν οὕν φορά: 1
 • ὁρμῇ: 1
 • ὁσιότης: 1 2
 • ὂρεξις: 1
 • ὂψει: 1
 • ὄθεν: 1
 • ὄλον: 1
 • ὄν: 1
 • ὄνος: 1
 • ὄρεξις: 1 2
 • ὄτι: 1
 • ὄψον: 1
 • ὅθεν: 1
 • ὅταν περικοπῇ αὐτῶν ὁ πλοῦτος: 1
 • ὅτε: 1
 • ὅτι: 1
 • ὅτι τοίνυν: 1
 • ὐπόστασις: 1
 • ὑέρτερος: 1
 • ὑδατικῆς: 1
 • ὑλόβιοι: 1
 • ὑλικῆς: 1
 • ὑλικοί: 1
 • ὑπὲρ ὦν: 1
 • ὑπὸ τῶν αὐτῶν: 1
 • ὑπὸ τοιούτων: 1
 • ὑπόθεσις: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπομονὴ: 1
 • ὓλης οἰκονομία: 1
 • ὕβρις: 1
 • ὗς: 1
 • Ὑποτυπώσεις: 1
 • ὠς κοινόν τι: 1
 • ὡπλισμένας: 1 2
 • ὡς ἄρα ὴ πολυμά θεια γοον οὐχὶ διδάσκει: 1
 • ὡς ἐν τέχναις: 1
 • ὡς περίφοβος: 1
 • ὡσπερ: 1
 • ὡσπερεὶ φόβος: 1
 • ὤν: 1
 • ὥστε: 1
 • ὦ ἄνδρες δικασταὶ: 1
 • ὦν εξουσίαν: 1
 • ὧτα: 1
 • Ὠροσκόοπος: 1
 • Ὡς δ᾽: 1
 • Ὦρας: 1
 • ὰγίων: 1
 • ὰγγέλων: 1
 • ὲγγύα δὲ ζαμίας: 1
 • έγκαταριθμένην: 1
 • έποπτεία: 1
 • ὶερός: 1
 • ὸρθόνου: 1
 • όμακοεῖον: 1
 • ός: 1
 • ὺπάρχουσαν: 1
 • ὺπαρχούσῃ: 1
 • ὼς ἔρωτα: 1
 • ώς ἄν αὶ τέχναι: 1
 • ᾖληθεν: 1
 • ᾤρα ἀπολείπειν: 1
 • ᾤραν ἀπολείπει: 1
 • ᾥά: 1
 • ῥήσεσι λὁγων: 1
 • ῥίμβος: 1
 • ῥόδον: 1
 • ῥῆμα: 1
 • ῥεῦμα: 1
 • Αὐγούστου: 1 2
 • Αὐτόν: 1
 • Αίῶνες: 1
 • Αναδεδειγμένῳ: 1
 • Βέδυ, Ζάψ, Χθών, Πλῆκτρον, Σφίγξ, Κναξζβί, Χθύπτης, Φλεγμός, Δρώψ: 1
 • Βαβυλῶνος: 1
 • Βασιλἐων: 1
 • Βούττα: 1
 • Βωλεᾶς: 1
 • Δέος: 1
 • Δεῦτε: 1
 • Δημιουργόν: 1
 • Διός: 1
 • Εὑτυχούσαις: 1
 • Εὔχρηστος: 1
 • Εκκλησία: 1
 • Θεόν: 1
 • Θεός: 1 2
 • Θεῷ: 1 2
 • Θεοῦ δόξα: 1
 • Θεοδάδι ἀκηκοέναι: 1
 • Θεοδᾶ: 1
 • Θευδᾶ: 1
 • Θωλεᾶς: 1
 • ΙΧΘΥΣ: 1
 • Ιη: 1
 • Κύριον: 1
 • Καρὰ Λόγον: 1
 • Μέτρα: 1
 • Μόνος ὁ σοφὸς ἐλέυφερος: 1
 • Μαραθῶνί τε: 1
 • Μαραθωνίται: 1
 • Μελέτη πάντα καθαιρεῖ: 1
 • Μηδὲν ἄγαν: 1
 • Νίκης ἀνθρώποισι θεῶν ἐκ πείρατα κεῖται: 1
 • Νίκης πείρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν: 1
 • Ξυνός: 1 2
 • Οἵνον τοι πίνειν πουλὸν κακόν ἢν δέ τις αὐτὸν: 1
 • Οὕτις: 1
 • Οεός: 1
 • Πίνη ἐπισταμένως, οὐ κακὸς ἀλλ᾽ ἀγαθός.: 1
 • Πανελλήνιος Ζεύς: 1
 • Πλάτων: 1
 • Ποιτίνη: 1
 • Προφορικός: 1
 • Πυθώ: 1
 • Πυτίνη: 1
 • Σεμναί: 1
 • Σεμνοί: 1 2
 • Σιβύλλην φἀναι: 1
 • Σοφία: 1 2
 • Στρωματεύς: 1 2 3
 • Στρωματεῖς: 1
 • Τὰ ἀρχαια ἔθη κρατείτω: 1
 • Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος: 1
 • Τίτου Φλαυίου Κλήμεντος τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων στρωματεῖς: 1
 • Τῶν κατεπειγόντων γνῶσις: 1
 • Τιβερίου: 1
 • Τιμόθεος: 1
 • Τιμόξενος: 1
 • Τριάδος: 1
 • Τριασμοί: 1
 • Τριγράμμοι: 1
 • Φύσις: 1
 • Φυτώ: 1
 • Φωτός: 1
 • Χάριν οἰκονμίας: 1
 • ΧΡ, ΑΩ: 1 2
 • Χριστός: 1 2 3 4
 • ίερἀ γράυυατα: 1
 • αἰῶνες οἰ κρείττονες: 1
 • αἰκελείων: 1
 • αἴρεσις: 1
 • αὐθάδης: 1
 • αὐλῆς: 1
 • αὐτὰρ ϋὕερθεν : 1
 • αὐτὸς εφα: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτῇ χρώμεθα κριτηρίῳ: 1
 • αὐτοσχέδιον: 1
 • αὐτου: 1
 • αύτοματισμῶ.: 1
 • ανθρωπίνη: 1
 • βασιλικοί: 1
 • βατάλοι: 1
 • βιωτικαί: 1
 • βρῶμα: 1
 • γὰρ: 1
 • γάλα: 1
 • γίνεται: 1
 • γύνιδες: 1
 • γῆ: 1
 • γῆν: 1
 • γῆν ὸλην: 1
 • γῆν σποδόν: 1
 • γαλακτοφάγοι: 1
 • γαστριμαργία: 1
 • γεγλυμμἐνους: 1
 • γεγυμνωμένους: 1
 • γειτνιαζουσῶν: 1
 • γειτνιουσῶν: 1
 • γεν: 1
 • γενητόν: 1
 • γενιικώτατον: 1
 • γινεται: 1
 • γλυκύ τι: 1
 • γλυκύτητι: 1
 • γλυκεῖ: 1
 • γνῶσις: 1 2 3 4 5 6
 • γνωμικώτατα: 1
 • γνωστική: 1
 • γνωστική.: 1
 • γνωστικόν: 1
 • γνωστικῶν: 1
 • γνωστικῶς: 1
 • δ σκοτεινός: 1
 • δἰ ἐμαυτοῦ: 1
 • δἰ ἐπιστήμης: 1
 • δἰ ὅ: 1
 • δὔλογον: 1
 • δόξα: 1
 • δύᾳ: 1
 • δύαις: 1
 • δύσοιστον: 1
 • δ᾽ ἰ´ση: 1
 • δαίμονος: 1
 • δαίμων: 1
 • δαιμόνων: 1
 • δαμάζων: 1
 • δαμναμενεύς: 1
 • δείξῃ: 1
 • δεῖ ἐπιστήμης: 1
 • δεδοικότες: 1
 • δεδυκότες: 1
 • δειληλυθέναι: 1
 • δεισιδαιμονία: 1
 • δεσμὸς δὲ τοῦ σαρκὸς ψυχὴ: 1
 • δηκτικόν: 1
 • διὰ ͠ῶν ἀστραγάλων. The ἀστραγάλοι: 1
 • διὰ λογικῆς δυνάμεως: 1
 • διὰ τὴν ἡδονήν: 1
 • διὰ τούτους: 1
 • διά: 1 2
 • διάκονοι: 1
 • διάτονον: 1
 • διαδιδράσκει τὰ πράγματα: 1
 • διακηκοέναι: 1
 • διακονουμένου: 1
 • διαλεληθέναι: 1
 • διαφθείρειν: 1
 • διδακτήν: 1
 • διδακτικήν: 1
 • διδράσκω: 1
 • δικαιοσύνη: 1 2
 • διωκομένου: 1
 • δοίη: 1
 • δοκήσει: 1
 • δοκίμους: 1
 • δοξόσοφοι: 1
 • δρύοψ: 1
 • δρῇς: 1
 • δρῦς: 1
 • δρυῶν: 1
 • εἔ τις: 1
 • εἰκότως: 1
 • εἰς τὴν ἀνωτάτω δόξαν: 1
 • εἲρ καὶ ἃγιος: 1
 • εἴ´δωλον: 1
 • εἴδησις: 1 2
 • εἴδωλα: 1 2
 • εὐαγγελίσαι: 1
 • εὐαγγελισάμενοι: 1
 • εὐδαίμων: 1
 • εὐδαιμονία: 1 2
 • εὐεργετικόν: 1
 • εὐηγγελίσθαι: 1
 • εὐηγγελισμένοι: 1
 • εὐθύς: 1
 • εὐκρασία: 1
 • εὐλάβεια: 1 2
 • εὐπειθεῖς: 1
 • εὔλογον εἷναι λόγον: 1
 • εὔνοιαν: 1
 • εὔχρηστος: 1
 • εύκρασία: 1
 • εύτέλεια: 1
 • ει ῎δωλα: 1
 • επιδίμοιροι: 1
 • ζέσιν: 1
 • ζῶον: 1
 • ζυνχθηδόν: 1
 • θ: 1
 • θέειν: 1 2
 • θέλουσι: 1
 • θέμις: 1
 • θέσις: 1
 • θὴρ: 1
 • θύς: 1
 • θύσιν: 1
 • θῦψαι: 1
 • θείαν δικαιοσύνην: 1
 • θεός: 1
 • θεῖν: 1 2
 • θεῶν: 1
 • θεῷ: 1
 • θεολογεῖν: 1
 • θεοποιεῖν: 1
 • θεοπρέπεια: 1
 • θεος: 1
 • θεοσεβείας: 1
 • θεσμός: 1
 • θηλή: 1
 • θηρία: 1
 • θηρεύεσθαι: 1
 • θλίβω: 1
 • θνητῶς: 1
 • θρησκεία: 1
 • θυρέος: 1
 • θυσίαν: 1
 • ιερὰν δρῦν: 1
 • κἃν: 1
 • κὔβος: 1
 • κάθεμα: 1
 • κάθημα: 1
 • κάρα πάλλειν: 1
 • κέρκους: 1
 • κόσμιος, καὶ ὑπερκόσμιος: 1
 • κόσμος: 1
 • κόσσυφος: 1
 • κύνα: 1
 • καὶ Ἰωάχας: 1
 • καὶ τὸ ἑκούσιον: 1
 • καὶ τῶν: 1
 • καθά: 1
 • καθάπερ: 1
 • καθίστημι: 1
 • καθ᾽ ὄ: 1
 • καθ᾽ ὄν: 1
 • καθῆκειν: 1
 • καθῆκεν: 1
 • καθῆκον: 1
 • καθαρά: 1
 • καινός: 1
 • καιρόν: 1
 • κακόφρονας: 1
 • κακῶν: 1
 • κακογαμίου: 1
 • κακοφρόνων: 1
 • καλἐω: 1
 • καλά: 1
 • καλῶν: 1
 • καλῶς: 1 2
 • καλοῦ: 1
 • κατἀ τοὺς ἐπὶ μέρους: 1
 • κατὰ μερισμόν: 1
 • κατὰ τὸν σεμνὸν τῆς παραδόσεως κανόνα: 1
 • κατά: 1
 • κατάληψιν ποιεῖ τῆν πρόληψιν: 1
 • κατάληψις: 1
 • κατάλληλα: 1
 • κατάλογον: 1
 • κατάπαυσμα: 1
 • κατάπλασμα: 1
 • κατάπληξιν: 1
 • κατάσκιον: 1
 • κατόρθωμα: 1
 • κατ᾽ ἄλλα: 1
 • καταδεδουλωμένον: 1
 • καταδεδουλωμένος: 1
 • κατακλειομένῳ: 1
 • κατακλειομένω: 1
 • καταριθμημένος: 1
 • καταφθοράν: 1
 • κατηγορημάτων: 1
 • κεῖνος: 1
 • κελύττειν: 1
 • κεραίσι: 1
 • κεχυμένη: 1
 • κηλὶς συμφορᾶς: 1
 • κιβωτός: 1
 • κιναίδες: 1
 • κλώψς: 1
 • κλῆσιν: 1
 • κλῆσις: 1
 • κλητοί: 1
 • κναίειν: 1
 • κοινόν: 1
 • κοινωνία: 1
 • κονιποδες: 1
 • κοροπλαθική: 1
 • κοσμίας: 1
 • κοσμικάς: 1
 • κρίνει: 1
 • κρίνειν: 1
 • κραιπάλη: 1
 • κρατεῖν: 1
 • κυριακῆ εὐποιῖᾳ: 1
 • λίξ: 1
 • λόγῳ: 1
 • λόγοις: 1
 • λόγον: 1 2 3
 • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7
 • λόγος ὁ προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας: 1
 • λόγος προφορικός: 1
 • λᾶας: 1
 • λαός: 1 2
 • λαγνεία: 1
 • λαιμαργία: 1
 • λεκτῶν: 1
 • λιχνευούσης: 1
 • λογίον: 1
 • λογεῖον: 1
 • λογικός: 1
 • λογισμός: 1
 • λουτρόν: 1
 • μάννα: 1
 • μάργος: 1
 • μάρπτες, σφίγξ, κλώψ, ζυνχθηδόν: 1
 • μάρψαι: 1
 • μέγ᾽ ἀμείνων: 1
 • μέγιστοι: 1
 • μέσος: 1
 • μέτρῳ: 1
 • μὴ εἵναι: 1
 • μή: 1
 • μίτος: 1
 • μόνον ἐν τῇ πόλει: 1
 • μόνον οὐχί: 1
 • μόνους: 1
 • μύσος: 1
 • μῦθος: 1
 • μαθηματικῶς: 1
 • μαθηματικοί: 1
 • μαλάσσειν: 1
 • μεῖναι: 1
 • μεθ᾽ ὄν: 1
 • μελετησάντων: 1
 • μεμελημένως: 1
 • μεσευθύς: 1
 • μεστοί: 1
 • μετὰ δαίμονας αλλους: 1
 • μετὰ ταῦτα ἔγνω: 1
 • μετέγνω: 1
 • μετέωρος: 1
 • μετ᾽ αὐτὸν τὸ ζῇν παρεβάλοντο: 1
 • μετανοέω: 1
 • μετανοεῖν: 1
 • μητροπάτωρ: 1
 • μιᾶς ἐστὶν οἰκονομἱας: 1
 • μισοπονηρεῖ: 1
 • μνησικακεῖ: 1
 • μνησιπονηρεῖ: 1
 • μοῖραι: 1
 • μονογαμίου: 1
 • μονονουχί: 1
 • μς, τις, μῆτις: 1
 • μυστικὸν σύμβολον: 1
 • νάβλα: 1
 • νάρκην: 1
 • νήπιον: 1
 • νήπιος: 1 2 3 4
 • νόησις: 1 2
 • νόμοι: 1
 • νῷ: 1
 • ναυλα: 1
 • νεήπιος: 1
 • νη: 1
 • νηῶν: 1
 • νηπίων: 1
 • νηπύτιος: 1
 • νούσοισι δηρόν: 1
 • νοῦ ἐνθεματισμός: 1
 • νοῦς: 1 2 3 4
 • νοῦς καὶ λόγος: 1
 • νοῦσον σιδηρόν: 1
 • νοηταὶ φύσεις: 1
 • νοσῶν: 1
 • νοσος: 1
 • νουθέτησις: 1
 • ξένοι: 1
 • ξανθόν: 1
 • οἰκέτην: 1
 • οἰκήσεις: 1
 • οἰκόνομος: 1
 • οἰκείαν: 1
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονομίας τὴν αἲρεσιν προσλαβόν: 1
 • οἱ φιλόσοφοι τοῖς Ἓλλησι: 1
 • οἱ ψευδώνυμοι: 1
 • οἴ´κησιν: 1
 • οὐ: 1
 • οὐ ζῶον: 1
 • οὐ κατανενοηκότες: 1
 • οὐ κινήματος ψυχῆς: 1
 • οὐδέν: 1
 • οὐκ ἁντιληπτικοῖς: 1
 • οὐκ ἐκ κινήματος ψυχῆν: 1
 • οὐρανός: 1
 • οὐρανοὺς ὸρᾶς: 1
 • οὖν ἀντιληπτοῖς: 1
 • οὗ τόπος οὐδεὶς τῷ: 1
 • οί: 1
 • οᾪ τόπος οᾪδεὶς τόπος τό: 1
 • οτι ἠλέησέ με ὁ Θεὸς καὶ ἔστι μοι πάντα: 1
 • ουδ᾽ ἐκ τῶν τισί δοκοὐντων ῆ δεδογμένων: 1
 • πάθος: 1
 • πάλιν: 1
 • πάντη: 1
 • πέλτη: 1
 • πέποιθεν: 1
 • πόλει: 1
 • πόλος: 1
 • πόσις: 1
 • πᾶν ἔθνος ἑῷον πᾶν δὲ ἑσπερίων ᾐόνων, βόρειόν τε καὶ τό, κ.τ.λ.: 1
 • πῦρ: 1
 • παίγνιον Θεοῦ: 1
 • παίδων ἀγωγή: 1
 • παύροισι: 1
 • παῖς: 1
 • παῤῥησίᾳ: 1
 • παῤοἷσι: 1
 • παιδάριον: 1 2
 • παιδίσκαι: 1
 • παιδός: 1
 • παιδαγωγία: 1 2 3
 • παιδαγωγός: 1 2 3
 • παιδεία: 1
 • παιδεραστία: 1
 • παιδευτής: 1
 • παιδευτικῆς τέχνης τῆς τοιάδε: 1
 • παιδιὰν τέχνης: 1
 • παιδιᾶς τέχνης: 1
 • παιδισκάρια: 1
 • παλαμάσθων: 1
 • παλαμᾶσθαι: 1
 • παράφασιν: 1
 • παραδόσεις: 1
 • παρακληθῆναι: 1
 • παραχαράσσετε: 1
 • παριζούσας: 1
 • παριούας: 1
 • παρουσιᾳ: 1
 • πατἐρα: 1
 • πεπληρωμένοι: 1
 • πεποιθησιν: 1
 • περὶ φύσεως: 1
 • περίφασιν: 1 2
 • περίφρασιν: 1 2
 • περιγίνεται: 1 2
 • περιθεῖναι: 1
 • περιχώρησις: 1
 • πιστός: 1
 • πιστότης: 1
 • πλὴ ν: 1
 • πλήν: 1
 • πλήσσοντα: 1
 • πλανητῶν: 1
 • πνεύματι: 1
 • πνευματόφοροι: 1
 • πνευματικῶς: 1
 • ποθεῖν: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιητής: 1
 • ποιητικῶς: 1
 • πολιτικοί: 1
 • πολλοί: 1
 • πορεία: 1
 • ποτέ: 1
 • πράσσοντα: 1
 • πράσσοντας: 1
 • πράττειν: 1
 • πρόγνωσιν: 1
 • πρόθεσιν: 1
 • πρόληψις: 1
 • πρόνοιαν: 1
 • πραθῆναι: 1
 • πρακτόν: 1
 • πρεσβεία: 1
 • προαναφώνησις: 1
 • προειρημένῳ: 1
 • προκοπαί: 1
 • προκρίματος: 1
 • προνομίαν: 1
 • προσήσεται: 1
 • προσήσεται τὴν ἀλήθειαν: 1
 • προσίσεται: 1
 • προσῆκον: 1
 • προσείσεται: 1
 • προσθεῖναι: 1
 • προσοίσεται: 1
 • προσφέρεσθαι: 1
 • προφέρεσθαι: 1
 • προφορικός: 1
 • πσωτοκαθεδρία: 1
 • ρκ´: 1
 • σ: 1
 • σἐο: 1
 • σέο: 1
 • σήραγγας: 1
 • σύμβολον: 1
 • σύμβουλον: 1
 • σύμπνοια: 1
 • σύνδεσις: 1
 • σύνεσις: 1 2 3
 • σύνοικος: 1
 • σύντομος: 1
 • σύντονος: 1
 • σύριγγας: 1
 • σώματος read ωτηρίας: 1
 • σῆμα: 1 2
 • σαμβύκη: 1
 • σαφηνισμόν: 1
 • σειρῆσι λόγων: 1
 • σημαίνει: 1
 • σοί: 1
 • σορός: 1
 • σοφία: 1 2 3
 • σοφισμόν: 1
 • σοφιστάς: 1
 • σοφοί, σοφισταί: 1
 • σοφούς: 1
 • σπερμόλογοι: 1
 • σποδόν: 1
 • σπουδαῖος: 1
 • στ: 1
 • στάσις: 1 2
 • στήμοσι: 1
 • συμβῆναι: 1
 • συμμανῆναι: 1
 • συμφορᾶς: 1
 • συμφοροὺσα: 1
 • συμφοροῦσα: 1
 • συμφωνία γνωμῶν: 1
 • συνάλογοι λόγοὐ κ.τ.λ., σύλλογοι λόγον κ.τ.λ: 1
 • συνεκφώνησις: 1
 • συνεξομοιουμένη: 1
 • συνιέντας: 1
 • συνιόντας: 1
 • σωτῆρας: 1
 • σωφροσύνη: 1
 • σωφροσύνης: 1
 • τ: 1
 • τἀγαθῶν: 1
 • τὄ ζέον: 1
 • τὰ αἴσια: 1
 • τὰ κύρια τῶν δογμάτων: 1 2
 • τάγαθοῦ: 1
 • τάξιν: 1
 • τέλε: 1
 • τέλειοι: 1 2
 • τέλος: 1
 • τέταρτος: 1
 • τὴν ὅλην: 1
 • τὴν γνῶσιν: 1
 • τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐξηγήσεως: 1
 • τὴν χρυσῆν: 1
 • τήν: 1
 • τί: 1 2
 • τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος: 1 2
 • τὸ ἄσχημον σχῆμα: 1
 • τὸ ἄσωστον: 1
 • τὸ ὄντως θεῖον: 1
 • τὸ δὲ ἐπιτελεῖν διὰ τὸν δύσοιστον κοινὸν βίον: 1
 • τὸ δέ: 1
 • τὸ ζῇν παρεβάλοντο: 1
 • τὸ θέατρον: 1
 • τὸ καλόν: 1
 • τὸ λιπαρόν: 1
 • τὸ νήπιον: 1
 • τὸ παρεκτικόν: 1
 • τὸ πεφυκέναι: 1
 • τὸ τοῦ λὀγου: 1
 • τὸν λόγον: 1
 • τὸν οὔτως: 1
 • τό: 1
 • τόν: 1
 • τύραννος: 1
 • τῆ κυριακῇ γραφῆ: 1
 • τῶν αἰώνων: 1
 • τῶν λόγων: 1
 • τῶν μέσων: 1
 • τῶν οὔτῶ ἐπιδεχομένων: 1
 • τῷ: 1 2
 • τῷ ἐπισήμῳ: 1
 • τῷ δέ: 1
 • τῷ λιπαρῷ: 1
 • τῷ λογικῷ: 1
 • ταπεινόφρονες: 1
 • τεθεικέναι: 1
 • τεθλιμμένη: 1
 • τελείως: 1
 • τετρἀγονος ἄνευ ψόγου: 1
 • τετράς: 1
 • τετραχῶς: 1
 • την τῶν δογμάτων θεωρίαν: 1
 • τηνικάδε: 1
 • τηνικαῦτα: 1
 • τηρήσει: 1
 • τιὴ: 1
 • τιή: 1
 • τιμῶν: 1
 • τινῶν: 1
 • τισάσθην: 1
 • τλας: 1
 • το ἱερόν: 1
 • τοίνυν τὸν λόγον: 1
 • τούτῳ: 1
 • τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτοκαθεδρίταις: 1
 • τοῦ γνωστικοῦ: 1
 • τοῦ λόγου: 1
 • τοῦ πεπονθότος Θεοῦ: 1
 • τοιᾶσδε: 1
 • τουτοις: 1
 • τρίτος: 1
 • τρόπον: 1
 • τριχῶς: 1
 • τροφῆς: 1
 • τρυφῆς: 1
 • υποδεδεσθαι τῷ δεδέσθαι: 1
 • φ: 1
 • φέλε κασἰγνητε: 1
 • φύλλον: 1
 • φύσεως: 1
 • φύσιν: 1
 • φύσιν ἄξας: 1
 • φύσις αἰῶνος: 1
 • φώς: 1 2
 • φῦλον: 1
 • φενίνδα: 1
 • φεννίς: 1
 • φησί: 1 2
 • φιλόφρονες: 1
 • φιλομαθεῖν: 1
 • φιλομυθεῖν: 1
 • φιλοσοφίαν ἀΐ´ξας: 1
 • φοξός: 1
 • φορῶ τὸ Θεοφιλὲς ὄνομα τοῦτὀ κ.τ.λ.: 1
 • φρένωσις: 1
 • φρόνησις: 1 2 3
 • φυλάσσειν: 1
 • φυτικοῦ: 1
 • φωνᾶντα συνετοῖσν: 1
 • φωνῆς: 1
 • φως: 1
 • φωτεινοῦ: 1
 • χάρισμα: 1
 • χόρτασμα: 1
 • χαρακτῆρα: 1
 • χαριέστερον: 1
 • χαριστήριον: 1
 • χειροτονήσαντες: 1
 • χειροτονούμενος.: 1
 • χθών: 1
 • χοῖρος: 1
 • χρὴ δὲ κατανοῆσαι τὴν φύσιν: 1
 • χρηστός: 1 2 3 4 5 6
 • χριστός: 1 2
 • χρωματικόν: 1
 • ψάλλειν: 1
 • ψάλλοντες: 1
 • ψάλωμεν: 1
 • ψεῦδος: 1
 • ψεδνός: 1
 • ψυδνός = ψυδρός: 1
 • ψυδρός: 1
 • ψυκή: 1
 • ψυκῆ: 1
 • ψυκικοί: 1 2
 • ψυχή: 1 2
 • ψυχικαί: 1
 • ψυχικοὶ: 1
 • ψυχρός: 1
 • ϛ´: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection