Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀβιάστως: 1
 • ἀγένητον: 1 2 3
 • ἀγένητος: 1 2 3
 • ἀγένητος τοῦτ᾽ ἔστι μὴ ποιηθείς: 1
 • ἀγέννητον: 1 2 3
 • ἀγέννητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ἀγνώστους: 1
 • ἀγροικικὰς: 1
 • ἀγροικικάς: 1
 • ἀδιαφόρως: 1 2
 • ἀθῶον: 1
 • ἀκαθοσίωτος: 1
 • ἀκοῶμενοι: 1
 • ἀλίνησις: 1
 • ἀλινδήθρα: 1
 • ἀλλὰ μὴν μηδὲ: 1 2 3
 • ἀλλα μηδὲ: 1
 • ἀλογίαι: 1
 • ἀλογευσάμενοι: 1 2 3
 • ἀνάβασις: 1
 • ἀναβαλεῖσθαι: 1
 • ἀναγκαίως: 1
 • ἀναγκαίως κατεπειχθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων, καὶ ἐκ τὴς ἐπιστολῆς, κ.τ.λ: 1
 • ἀναγνώστας: 1
 • ἀναγνωστέον: 1
 • ἀνακαλεῖσθαι: 1
 • ἀνακαλεῖσθαν: 1
 • ἀναληφθέντα: 1
 • ἀναστροφὴ: 1
 • ἀναφορὰν: 1
 • ἀναφορᾶς: 1
 • ἀνθρωπόθεος: 1
 • ἀνθρωποτόκον: 1
 • ἀντίδωρα: 1 2 3 4
 • ἀντιμένσια: 1 2
 • ἀνωμαλία: 1
 • ἀπάγχω: 1
 • ἀπόστολος: 1
 • ἀπαγγελλέτω: 1
 • ἀπείρως: 1
 • ἀπετάξαντο: 1
 • ἀποδέχεσθαι: 1
 • ἀποκατάστασις: 1
 • ἀπολυτικὴ: 1
 • ἀπρόσκοπος: 1
 • ἀπψυγείσας: 1
 • ἀργύριον, χρυσίον: 1
 • ἀρχαῖος: 1
 • ἀσκηταί: 1
 • ἀσπάζομαι,: 1
 • ἀσπασάμενος: 1
 • ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν: 1
 • ἀσπασμοὺς: 1
 • ἀταξίαν: 1 2
 • ἀτυφιαν πολλήν: 1
 • ἀφηνιάζω: 1
 • ἀφιέναι: 1
 • ἀφορίζεσθαι: 1
 • ἁι: 1
 • ἄει: 1
 • ἄκτιστος: 1
 • ἄνθρωπος θεοφόρος: 1
 • ἄργυρος, χρυσός: 1
 • ἄρτον ἢ ποτηριον ἄναφέρειν: 1
 • ἄρτον διδόναι ἐν εὐχῇ: 1
 • ἄρτον εὐχῆς: 1
 • ἄρτος τῆς εὐχαριστίας: 1
 • ἅγια: 1 2 3
 • ἅτινα ἐὰν ἐκεῖ: 1
 • ἐγχωρίους: 1 2
 • ἐδικαιώσαμεν: 1
 • ἐθνῶν: 1
 • ἐις τὸν ἐκείνων βαθηόν τε καὶ τόπον: 1
 • ἐκ: 1 2 3 4
 • ἐκ δύο: 1
 • ἐκ δύο φύσεων: 1 2 3 4
 • ἐκ πολλοῦ κρατῆσαν ἔθος: 1
 • ἐκ τῆς Θεοτόκου Μαρίας: 1
 • ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ λαμβανόμενον: 1
 • ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ λαμβανόμενον καὶ πιστευόμενον, εἰς μίαν καθολικὴν κ.τ.λ: 1
 • ἐκάστῃ: 1
 • ἐκόντας: 1
 • ἐκβιβαστὴς: 1
 • ἐκθέσθαι: 1
 • ἐκθεσθαι: 1
 • ἐκκλησιαστικὸς: 1
 • ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ: 1
 • ἐκτεθέντα: 1 2
 • ἐκφῆναι: 1
 • ἐλάτρευσεν: 1
 • ἐματαιώθη: 1
 • ἐν: 1 2 3 4
 • ἐν ἐκάστῃ: 1
 • ἐν ἑτέρᾳ: 1
 • ἐν ὑπολήψει: 1
 • ἐν δύο: 1
 • ἐν δύο φύσεσι γνωρίζεσθαι ὁμολογεῖ τὸν ἕνα Χριστὸν κ.τ.λ: 1
 • ἐν δύο φύσεσιν: 1 2 3
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀδιαιρέτοις γνωρίζεσθαι τον Χριστὸν: 1
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως κ.τ.λ: 1
 • ἐν τῳ σεκρέτω τοῦ θείου παλατίου, τῳ οὕτω λεγομένῳ Τρόυλλῳ: 1
 • ἐν τῷ τῶν ἐκκλησιῶν κανόνι: 1
 • ἐν τούτοις μόνοις: 1
 • ἐν χείλεσι: 1
 • ἐνανθρώπησις: 1
 • ἐνσάρκωσις: 1
 • ἐξετάζεσθαι: 1
 • ἐξετάζοιτο: 1
 • ἐξορκιστὴς: 1
 • ἐξουσία: 1
 • ἐξωθούμενοι: 1
 • ἐπὶ της ἐν πνεύματι λατρείας: 1
 • ἐπείγω: 1
 • ἐπειδὴ: 1
 • ἐπετάξαντο: 1
 • ἐπιθυμήσας: 1
 • ἐπιλόχεια: 1
 • ἐπισκόπῳ: 1
 • ἐπιστολὴν δογματικήν: 1
 • ἐπιστολαὶ συστατικαὶ: 1
 • ἐπιτραχήλιον: 1
 • ἐπιφερομένους: 1
 • ἐπορκιστὴς: 1
 • ἐρήμους: 1
 • ἐσταυρώμενον εἶναι Θεὸν: 1
 • ἐφορκίζειν: 1
 • ἑπιθυμῆσαι: 1
 • ἑτέρᾳ: 1
 • ἑτέραν: 1 2 3
 • ἑτέραν πίστιν: 1 2
 • ἑτέρων γραφῶν: 1
 • ἔθνους: 1
 • ἔκδικος: 1
 • ἔκθεσιν ἄλλην: 1
 • ἔμβαθμον: 1
 • ἔξαρχοι: 1
 • ἔξαρχος: 1
 • ἔχοντας: 1
 • ἕθους: 1
 • ἕν τὸ ἀγέννητον ὁ πατὴρ, καὶ εἶς ὁ ἐξ αὐτου υἱὸς γνήσιος, γέννημα αληθίνον κ.τ.λ: 1
 • ἕνα Χριστὸν ἐν δύο φύτεσιν ὰσυγχύτως κ.τ.λ: 1
 • ἕνωσιν: 1
 • ἕνωσιν φυσικὴν: 1
 • ἕξει τὴν μετάνοιαν: 1
 • ἕτερον σύμβολον: 1
 • ἡ Θεοτόκος: 1
 • ἡ δευτέρα σύνοδος: 1
 • ἡ κερυφαία ἀκρότης: 1
 • ἡ κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας: 1
 • ἡ μήτηρ τοῦ Θεοῦ μου: 1
 • ἡ μετάβασις κεκώλυται, οὐ μὴν ἥ μετάθεσις: 1
 • ἡ πρὸ δέκα καλανδῶν Σεπτεμβρίων: 1
 • ἡ τροφὴ αὕτη καλεῖται παρ᾽ ἡμῖν εὐχαριστία: 1
 • ἢ: 1 2
 • ἤν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἥ προσφορὰ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος: 1
 • ἰδίᾳ, ἰδικῶς, ἀνὰ μέρος: 1
 • ἰδίας: 1
 • ἰδίωμα: 1
 • ἰδικῶς: 1
 • ἰδικῶς ἄνθρωπον: 1
 • ἱερίσσας: 1
 • ἱερατικοί: 1
 • ἱερατικοῖς: 1
 • ἱεροσυλία: 1
 • ἴνα: 1
 • ἴσα πρεσβεῖα: 1
 • ὀΨὲ σαββάτων: 1
 • ὀθόνη: 1
 • ὀνομάζειν: 1
 • ὀρθῶς καὶ ἀλήπτως ἔχειν: 1
 • ὁ ἐν τῇ μείζοη κ: 1
 • ὁ ἐν τῇ μείζονι κ: 1
 • ὁ κύριος ἡμῶν παρέδωκε ποιεῖν: 1
 • ὁ κανὼν: 1
 • ὁ μόνος ἄληθινὸς Θεὸς ὁ ἀγέννητος: 1
 • ὁ πάπας: 1
 • ὁμόβιος: 1
 • ὁμόφυλος: 1
 • ὁμιλεῖν: 1
 • ὁμοιόβιος, ὁμογνώμων: 1
 • ὁμοιογνώμων: 1
 • ὁμοιωμάτων: 1
 • ὁμολογία: 1 2
 • ὁμολογηταὶ: 1
 • ὁμοούσιον: 1
 • ὁμοούσιον,: 1
 • ὁυτος ὁ κανὼν: 1
 • ὄρῳ τε καὶ λόγῳ: 1
 • ὄρθρου βαθέος: 1
 • ὄχλος: 1
 • ὅρον: 1
 • ὅρος: 1 2 3
 • ὅρος ἐκτέθειται: 1
 • ὅσοι ἐπαγγελλόμενοι: 1
 • ὅτι: 1
 • ὑπέρεται: 1
 • ὑπήρεται: 1
 • ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη καὶ Μ. Πότλη, Αθήνησιν: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπερφυὴς: 1
 • ὑπερφυὴς σύγκλητος: 1
 • ὑπηρέτης: 1
 • ὑποβιβασμὸν: 1
 • ὑποπίπτοντες: 1
 • ὠράριον: 1
 • ὡρόλογιον τὸ μέγα: 1
 • ὡς κληρικῷ: 1
 • ὡς μὴ ἀναγκαῖαι, οἷα μὴδε ἐνεργοῦσαι: 1
 • ὥρισεν: 1 2
 • ὰ: 1
 • ήτω: 1
 • ᾽Εμνήσθημεν δὲ διακονισσῶν τῶν ἐν τῷ σχήματι ἐξετασθεισῶν, ἐπεὶ κ.τ.λ: 1
 • ᾽Επιτομὴ τῶν θείῶν καὶ ἰερῶν κανόνων: 1
 • ᾽Εστρατευσάμεν: 1
 • ῎Ειτε ·γάλα κ.τ.λ.: 1
 • ῎Εκδικοι: 1
 • ῥᾳθυμίας: 1
 • ῥιπίδιον: 1
 • ῾Ελλη νιών: 1
 • ’Αρχαὶ: 1
 • ’Εξήγησις τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ σεπτῶν ’Αποστάλων, κ.τ.λ.: 1
 • Βίος: 1
 • Γρηγόριος ὁ γρηγορῶν εἰς τὰ θεῖα νοήματα, κ.τ.λ: 1
 • Δίπτυχα: 1
 • Δεῖπνον κυριακὸν: 1
 • Διδαχή: 1 2
 • Δρουγγαριος τῆς Βίγλης: 1
 • Εὐφραινέθωσαν οἱ οὐρανοὶ κ.τ.λ: 1
 • Εὐφραινέσθωσαν]: 1
 • Θεὸς γεννητός: 1
 • Θεὸς πεπονθὼς: 1
 • Θεὸς σαρκοφόρος: 1
 • Θεόν: 1
 • Θεός: 1
 • Θεοτόκος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Θεοφόροι: 1
 • Θεοφόρος: 1 2
 • Καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα πιστεύομεν,: 1
 • Κανών: 1
 • Καταφλυαροῦσι: 1
 • Καταφλυαροῦσι μὲν, ὡς ἀκούω, κ.τ.λ: 1
 • Καταφλυαροῦσι μὴν κ.τ.λ: 1
 • Κωνσταντινέων πόλεως: 1
 • Λατρεύω: 1
 • Λεπρώσαντας: 1
 • Νεαραὶ Διατάξεις: 1
 • Νοῦς: 1 2 3 4 5
 • Νοῦς δημιρυργός: 1
 • Νομοκάνων: 1
 • Οὕτως ὠς: 1
 • Πακατιανῆς: 1
 • Παντα μὲν καλὰ, κ.τ.λ.: 1
 • Παράγειν: 1
 • Παραγαγεῖν: 1
 • Πηδάλιον: 1
 • Πρόχειρον τῶν νόμων: 1
 • Προκανὼν: 1
 • Προσκυνέω: 1
 • Προσφέρειν: 1
 • Π. Υ. Α. Π: 1
 • Σύνταγμα κατὰ Στοιχεῶν: 1
 • Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ ἱερῶν κανόνων…ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη καὶ Μ. Πότλν, ᾽Αθῄνησιν: 1
 • Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ὶερῶν κανόνων: 1
 • Σαφής: 1
 • Σιγάτω: 1
 • Συ μὲν τὰ υἱῷ, κ.τ.λ.: 1
 • Συνοδικὸν: 1 2 3 4
 • Τὸ ἄκτιστον: 1
 • Τὸ ὂν μεν, μήτε δὲ γεννηθὲν μήτε ὅλως ἔχον τὸν αἴτιον,: 1
 • Τῶν ἐκκλησιαστικῶν διάταξεων Συλλογὴ: 1
 • Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν λέγοντος ἐναργῶς, κ.τ.λ: 1
 • Χριστοτόκον: 1
 • αἷμα: 1
 • αὐθεντίαν: 1
 • αὐλῆς: 1
 • αὐτὸν: 1 2
 • αὐτὸν τύχειν: 1
 • αὐτὸς καὶ τὸν διάκονον: 1
 • αὐτῇ: 1
 • αὐτοὺς: 1
 • βήροι: 1
 • βαθμοῦ: 1
 • βαλλίζειν: 1
 • βαπτιζόμενοι: 1
 • βαρυθυμίας: 1
 • βεβαιώσαι: 1
 • βενεφικίοις: 1
 • βιασάμενος: 1
 • γένεσθαι: 1
 • γένητος: 1
 • γέννησις: 1
 • γέννητος: 1
 • γίνεσθαι: 1
 • γενητὸς καὶ ἀγένητος: 1 2 3
 • γενητός: 1 2
 • γενητός, ἀγένητος: 1
 • γεννᾶν: 1
 • γεννηθέντα: 1
 • γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα: 1 2
 • γεννητὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ὁμοούσιον: 1
 • γεννητὸς: 1
 • γεννητὸς ἐξ ἀγεννήτου: 1
 • γεννητὸς καὶ ἀγέννητος: 1 2
 • γεννητός: 1 2 3 4 5 6
 • γεννητός καὶ ἀγέννητος: 1
 • γνῶσις: 1
 • γνωριζόμενον: 1 2
 • γονυκλίνοντες: 1
 • γραφικῶς: 1
 • δἰ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομκῆς ἀναστροφῆς: 1
 • δῶρα, προσφοραί: 1
 • διὰ: 1
 • διάκονος: 1
 • διαθέσεως: 1
 • διακόνισσαι, πρεσβυτίδες: 1
 • διακόνων: 1
 • διακονισσῶν: 1
 • διαλαλιᾶς: 1
 • διατύωσιν: 1
 • δουλείας: 1
 • δουλεύω: 1
 • δουλικῶς: 1
 • δυσγενῶν: 1
 • εἰ ἀγέννητος, φασὶν, ὁ πατήρ, γεννητὸς δὲ ὁ υἱός, οὐ τῆς αὐτῆς οὐσίας: 1
 • εἰ ἐνάγει, ἐναγέτω: 1
 • εἰ δὲ βδελύσσοιντο: 1
 • εἰ δὲ βούλοιντο: 1
 • εἰ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνον: 1
 • εἰ πιστοὶ: 1
 • εἰ στοιχοῦσι τῇ δυνάμει: 1
 • εἰκόνας: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰρενικαὶ: 1
 • εἰρηνικαί: 1
 • εἰς οἰκονομίαν εὐποιϊασ: 1
 • εἰς πρόσωπον: 1
 • εἰσοδον: 1
 • εἶδος: 1
 • εὐαγγέλια: 1
 • εὐλογίαι: 1
 • εὐλογεῖν: 1
 • εὐχαῖς τῶν ἁγίων: 1
 • εὐχαριστία: 1
 • εὐχαριστίαν ποιεῖν: 1
 • ζώνη: 1
 • θύειν: 1
 • θεάνδρωτος: 1
 • θείας: 1
 • θείου: 1
 • θείως: 1
 • θεῖα γράμματα: 1
 • θεμέλιος: 1
 • θεολογίας: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεραπείας: 1
 • θεσμοῦ: 1
 • θεϊκῶς: 1
 • θρησκείαν: 1
 • θυσία: 1
 • ιδέαν: 1
 • ιδ': 1
 • κένωσιν: 1
 • καὶ: 1 2
 • καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ: 1
 • καὶ ὥστε: 1
 • καὶ εἰς εὐχὴν κληθῇ μόνος δίδωσιν: 1
 • καὶ πάλιν: 1
 • καὶ πιστευόμενον: 1
 • καὶ τὸ ἐξῆς ἀδιοίκητος: 1
 • καθίστασθαι: 1 2
 • καθεὶς ἑαυτὸν εἰς κένωσιν: 1
 • καθολικῆς: 1 2 3
 • κακόδοξος: 1
 • κακός: 1
 • καλίστρα: 1
 • καλινδήθρα: 1
 • κανόνα: 1
 • κανὼν αποστολικὸς: 1
 • κανών: 1 2 3
 • κανονικός: 1
 • κανονικῶς: 1
 • κανονικοῖς: 1
 • κατὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου: 1
 • κατὰ τοὺς ἰδίους ὅρους: 1
 • κατὰ τον ἴσον ἐν αὐτῷ τρόπον: 1
 • κατὰ φύσιν: 1
 • κατά τινα ἀταξίαν: 1
 • κατάστασιν: 1
 • κατ᾽ ἐμὴν διάθεσιν: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1
 • κατ᾽ οἰκείωσιν οἰκονομικὴν: 1
 • κατα σάρκα: 1
 • καταγώγια τοῖς ξένοις: 1
 • κελούσατε: 1
 • κενώσαντα: 1
 • κηρύσσειν: 1
 • κληρικοί: 1
 • κοινὸς ἄρτος: 1
 • κοινωνικαὶ: 1
 • κοπιᾶται: 1
 • κοπιῶντες: 1 2
 • κτίζειν: 1
 • κτητόρων: 1
 • κτιστός: 1
 • κυνέω: 1
 • κυνεῖν: 1
 • κυρίοις τοις ἐπισκοποις: 1
 • κυρῶ: 1
 • κυριακά: 1
 • λέγων: 1
 • λέπρα: 1
 • λόγον: 1
 • λόγος: 1
 • λῃστρικὴ σύνοδος: 1
 • λαμβανόμενον: 1 2
 • λατρεία: 1 2 3 4
 • λατρείαν: 1 2
 • λατρείας: 1 2
 • λατρεύειν: 1
 • λατρεύσεις: 1 2
 • λατρεύω: 1 2 3
 • λειτουργίαι: 1
 • λειτουργείτω: 1
 • λειτουργεῖν τι τῶν ἱερατικῶν λειτουργιῶν: 1
 • λεπράω: 1
 • λεπρόω: 1
 • λεπρώσαντας: 1 2
 • λεπροὺς ὄντας: 1
 • λοχαιος: 1
 • λοχος: 1
 • μάτρικος: 1
 • μέχρις ἄν τῷ κοινῷ ἢ τῷ ἐπισκόπῳ, κ.τ.λ: 1
 • μὴ: 1
 • μὴ μᾶλλον: 1
 • μὴ συνόντος τοῦ πρεσβυτέρου κατὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου: 1
 • μήτηρ τοῦ Θεοῦ: 1 2
 • μίξις: 1
 • μακρόστικος: 1
 • μακρόστιχος: 1
 • μανσουρ: 1
 • μαρτυρίῳ: 1
 • μεγάλη σύνοδος: 1
 • μειζότεροι: 1
 • μεσάυλιον: 1
 • μεσιτεύουσιν: 1
 • μετὰ: 1 2 3
 • μετὰ πολλὴν φιλονεικίαν: 1
 • μετάβασις: 1
 • μετάθεσις: 1
 • μετ᾽ αὐτῆς: 1
 • μονή: 1 2 3
 • μονογένης Θέος: 1
 • μορφὴ: 1
 • ν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • νόας: 1
 • νν: 1
 • νοῦς: 1 2 3
 • νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ λογικὴ: 1
 • νοῶν: 1
 • νοερὰ: 1
 • νοητῶς: 1
 • νοσοκομεῖον: 1
 • ξενοδοχεῖα: 1
 • ξενοδοχεῖον: 1
 • οἰκοναμεῖν: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονομεῖν: 1 2
 • οἰκονωμίας: 1
 • οἰκουμενική: 1
 • οἱ πιστοὶ: 1
 • οἴομαι οὖν παρά τοῦ μείζονος ἀρχιερέως: 1
 • οὐκ: 1
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθήναι: 1
 • οὐσία: 1
 • οι ἐπιστολῶν: 1
 • ουσία: 1
 • πάθος Θεοῦ: 1
 • πάλαι: 1
 • πάλιν: 1
 • πέλας: 1
 • πίστιν ἑπέραν: 1
 • πίστιν ἑτέραν: 1
 • πόλεως: 1
 • παθήματα Θεοῦ: 1
 • παράγω: 1
 • παράφρονς: 1
 • παρ’ ἑνὸς εἰρῆσθαι: 1
 • παραγωγή: 1 2
 • παρθένος ἁγνὴ: 1
 • παστοφόρια: 1
 • παστοφόρος: 1
 • πατέρας: 1
 • πενθέκτη: 1
 • πεπάυσθω: 1
 • περι Κελεστίνου καὶ Κελεστίου Παπῶν Ρώμης: 1
 • περιόδους: 1
 • περιβόλαια: 1
 • περιοδευταί: 1
 • περισχεθέντας: 1
 • περισχισθέντας: 1
 • περιφανέστατοι συγκλητικοὶ: 1
 • πηδάλιον: 1
 • πιστεύομεν: 1 2
 • πιστευόμενον: 1
 • πλούσιος: 1
 • πνευματικῶς: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιεῖν τι: 1
 • ποιεῖτε: 1
 • πολλοὶ: 1
 • πρὸ πάντων τὰ πρωτεῖα: 1
 • πρὸς ἕνωσον φυσικήν: 1
 • πρόεδρον: 1
 • πρόσοδον: 1 2
 • πρότερον: 1
 • πραγματικοὺς τύπους: 1
 • πρεπόντως: 1
 • πρεσβύτεροι: 1
 • πρεσβύτιδες: 1 2 3
 • πρεσβείας: 1
 • πρεσβεῖα: 1
 • πρεσβυτέραι: 1
 • πρεσβυτέρους: 1
 • πρεσβυτέρων: 1
 • πρεσβυτίδες: 1
 • προέδρος: 1
 • προαχθέντας: 1
 • προεδρία: 1
 • προκαθήμεναι: 1 2
 • προκοπῇ: 1
 • προπύλαιον: 1
 • προς: 1
 • προσεκύνησεν: 1
 • προσεκυνήσε: 1
 • προσκύνεσις: 1
 • προσκύνησιν: 1 2
 • προσκύνησις: 1 2 3 4 5
 • προσκυνέω: 1 2 3 4 5
 • προσκυνήσεις: 1
 • προσκυνήσον: 1
 • προσκυνῶμεν: 1 2
 • προσκυνεῖ: 1
 • προσκυνεῖν: 1
 • προσκυρῶ: 1
 • προστασία: 1
 • προσφέρειν: 1
 • προσφέρειν τὰ δῶρα: 1
 • προσφέρω: 1
 • προσφορά: 1 2
 • προσφοραί: 1
 • προχειρίζειν: 1 2
 • πτωχεῖον: 1 2
 • πτωχεῖτον: 1
 • πτωχοτροφεῖον: 1
 • πυλωρός: 1
 • πυλωροί: 1
 • σάρξ: 1
 • σύμφωνον ὅρον: 1
 • σύναξις: 1
 • σῶμα: 1
 • σῶμα ψυχὴ, πνεῦμα: 1
 • σαρκικῶς: 1 2 3 4
 • σεμίδαλῖν: 1
 • σεμίδιλιν: 1
 • στήτω: 1
 • στύλη: 1
 • στοιχεῖ: 1
 • στρατόπεδον: 1
 • στρατεία: 1
 • στρατείαν: 1
 • στρατείας τοσούτον χρόναυ: 1
 • στρατεύσθαι: 1
 • στρατηγὸς: 1
 • συγκλαίοντες: 1
 • συλλαβαὶ ἐνθρονιστικαὶ: 1
 • συμβασιλεύων ὑμῖν: 1
 • συνάξεις τῶν μαρτύρων: 1
 • συνάπτω: 1
 • συνάφεια: 1 2 3
 • συνόδῳ: 1
 • συναγωγή: 1
 • συναιτοῦντες: 1
 • συναναστρέφεσθαι: 1
 • συναφείας: 1
 • συνείσακτος: 1 2 3 4 5
 • συνεισάκτοι: 1 2
 • συνεστῶτες: 1
 • συνημμένον: 1
 • συνιερουργεῖν: 1
 • συντίθεμαι: 1
 • συντρέχειν ἐν: 1
 • συστατικαὶ: 1
 • συστατικαί: 1
 • σφάλμα: 1
 • σχήματι: 1 2
 • σχῆμα: 1
 • σχετική: 1
 • σχετικῷ: 1
 • τ λ: 1 2
 • τὰ ἐνθρονιστικὰ: 1
 • τὰ ἴσα πρεσβεῖα: 1
 • τὰ αρχεῖα ἔθη κρατείτο: 1
 • τὰ λοιπὰ: 1
 • τὰ τῆς ἁγίας συνόδου επέτρεψε: 1
 • τάγμα: 1
 • τέλειος ἄνθρωπος: 1
 • τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην: 1
 • τὴν ἐξαίρετον τιμὴν: 1
 • τὴυ παραγωγὴν: 1
 • τίκτειν: 1
 • τὸ ἐκ δύο δέχομαι· τὸ δύο, οὐ δέχομαι: 1
 • τὸ ἱκαυὸν κ: 1
 • τὸ τέλειον: 1
 • τὸν κατὰ πάντα τούτοις συναιρέτην καὶ σύνδρομον καὶ βεβαιωτὴν τῆς αἱρέσεως: 1
 • τύπῳ: 1
 • τύποις: 1
 • τύπον: 1 2 3 4
 • τύπος: 1
 • τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας: 1
 • τῆς ἐν πνεύματι λατρείας: 1
 • τῆς ἑνώςεως: 1
 • τῆς ἱερᾶς συγκλήτου: 1
 • τῆς ἱερωσύνης: 1
 • τῇ θεωρίᾳ μόνῃ: 1
 • τῳ κοινῳ: 1
 • τῳ κοινῷ: 1
 • τῶν ἑσπερίων ἄρχειν ἔθος ἐκράτησε: 1
 • τῶν ἑσπερίων ἐπάρχιων: 1
 • τῶν ἱερέων: 1
 • τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰκόνων: 1
 • τῶν κλήρων: 1
 • τῷ ἱερεῖ: 1
 • τῷ βασιλεῖ: 1
 • τῷ κανόνι: 1
 • ταμίαι: 1
 • τε: 1
 • τελειώτεροι: 1
 • τιμάω: 1
 • τιμώμενοι: 1
 • τιμῆς: 1
 • τιμητικὴν προσκύνησιν: 1
 • τιμητικῶς προσκυνέω: 1
 • τοὺς κοπιῶντας: 1
 • τοὺς παραπέμποντας: 1
 • τούτεστι: 1
 • τοῖς ξενεῶσι καὶ πτωχείοις: 1
 • τοῖς πάλαι κανόσι: 1
 • τοῦ δὲ μονογονοῦς πατῂρ καὶ γεννήτωρ: 1
 • τοῦτο: 1
 • τοῦτο ἐστι: 1
 • τοῦτο ποιεῖτε: 1
 • τοῦτο ποιεῖτε, εἰς τὴν ἀνάμνησίν μου, τούτεστι τὸ σῶμά μου: 1
 • τοις παραλαμβάνουσιν: 1
 • τον ὑπέρτιμον: 1
 • τονθορυσμόν: 1
 • τονθρυσμόν: 1
 • τραφὴ εὐχαριστηθεῖσα: 1
 • τρεπτὸν: 1
 • τρεπτότης: 1
 • τυγχάνει: 1
 • τυγχάνων: 1
 • τ.λ: 1
 • φέρω: 1
 • φύσιν ἤγουν οὐσίαν: 1
 • φυσικῶς: 1
 • φωνάς: 1
 • φωνᾶς: 1
 • φωναί: 1
 • φωτιζόμενοι: 1
 • φωτισθῇ: 1
 • χάριν: 1
 • χώρα: 1
 • χῆραι: 1
 • χῶρος: 1 2
 • χαρακτήρ: 1
 • χειμών: 1
 • χειμαζόμενοι: 1
 • χειμοζομένοι: 1
 • χειρίζειν: 1
 • χειροθεσία: 1
 • χειροθετουμένους: 1 2 3
 • χειροτονία: 1
 • χειροτονίαν: 1
 • χειροτονεῖσθαι: 1
 • χρόνων: 1
 • χωρίον: 1 2
 • χωρεπίσκοποι: 1
 • χωρεπισκόποις: 1
 • χωρις προσφορᾶς: 1
 • ψάλται: 1
 • ψήφῳ: 1
 • ψύσις: 1
 • ψευδεπίγραφα: 1
 • ψυχάς: 1
 • ψυχὴ ἄλογος: 1
 • ψυχὴ῾ λογικὴ: 1
 • ψυχικὰ ἁμαρτήματα: 1
 • ψυχικὴν: 1
 • ψυχικὸν τι ἁμάρτημα: 1
 • Homousios: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection