Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀέρι: 1
 • ἀήρ: 1 2
 • ἀΐδιος ἀϊδίου: 1
 • ἀῤῥύθμους: 1
 • ἀγαθόν: 1
 • ἀγελάρχης: 1
 • ἀγράφως: 1
 • ἀγωνοθέτης: 1
 • ἀδιπλασιάστως: 1
 • ἀδυνατία: 1
 • ἀειδές: 1
 • ἀθάετους: 1
 • ἀθέτους: 1
 • ἀθεάτους: 1
 • ἀθεότητα: 1
 • ἀθλίους: 1
 • ἀκήρατα: 1
 • ἀκίνητον: 1
 • ἀκούουσιν: 1
 • ἀκοινωνήτους καὶ ξένας εἰσάγοντες λατρείας: 1
 • ἀκολούθῳ: 1
 • ἀκολουθίαν: 1
 • ἀκοσμίαν: 1
 • ἀκρόασις: 1
 • ἀκριβεῖς: 1
 • ἀκροτόμου: 1
 • ἀκωλύτῳ: 1
 • ἀλέκτρῳ: 1
 • ἀλκλαρίαις: 1
 • ἀλλὰ γὰρ ἐκ τρίτων αὖθις ἄλλως κωλύει: 1
 • ἀλλὰ γὰρ ἓν τρίτον αὖθις ἄλλως κωλύει: 1
 • ἀλλὰ γὰρ πᾶσι μέχρι ῥημάτων τὸ φιλοσοφεῖν στήσασιν: 1
 • ἀλλὰ κεκρυμμένα: 1
 • ἀλλὰ μή: 1
 • ἀλλὰ μήν: 1
 • ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλήθειαν ἡμῖν, οὐ κομψείαν ἐπηγγείλατο ὁ λόγος ἄνωθεν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν τῶν συνήθων καὶ παρὰ πόδας νουθετούντων: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἴ τις περιχαρὴς ὃν οἰηθεῖεν μάλιστα: 1
 • ἀμελῶς: 1
 • ἀμυντηρίοις ἐκόλαζον: 1
 • ἀμυντηρια: 1
 • ἀμυντηριοις τὰς κολάσεις: 1
 • ἀνάκρασιν: 1
 • ἀνάσκητος: 1
 • ἀνάσπαστοι: 1
 • ἀνάστασις: 1
 • ἀνέσεως: 1
 • ἀνὴρ λόγιος: 1
 • ἀνὴρ λόγιος καὶ σφόδρα περὶ τῆς ἀληθείας ἀγωνισάμενος: 1
 • ἀνὴρ τά τε ἄλλα λόγιος: 1
 • ἀνήκεστον: 1
 • ἀνήρ: 1 2
 • ἀνίκητον: 1
 • ἀνᾶιρεῖν: 1
 • ἀνΘρωπίνως: 1
 • ἀναγκάζων: 1
 • ἀναγραφῆναι δὲ πρώτην τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην: 1
 • ἀνακέκληται: 1
 • ἀνακεκαίνισται: 1
 • ἀνακτησομένου: 1
 • ἀναλογίας: 1
 • ἀναμασσόμενοι τὰς ἀλγηδόνας: 1
 • ἀναμετρησάμενος: 1
 • ἀναμετρησαμένῳ: 1
 • ἀναμετρησαμένῳ ἀγαθοτητα μὴ ἐπιγνῳ: 1
 • ἀνανεώσεως: 1
 • ἀναξηράνῃ: 1
 • ἀναπήρῳ: 1
 • ἀναπλασθεὶς: 1
 • ἀναπλησθείς: 1
 • ἀναστάσεσιν ἀτέκνων: 1
 • ἀνδρείας: 1 2
 • ἀνδρείους: 1
 • ἀνδριάς: 1
 • ἀνηκέστους: 1
 • ἀνθρώπους: 1
 • ἀνοήτους: 1 2
 • ἀντάρτας: 1
 • ἀντεργάτας: 1
 • ἀνυπόστατον: 1
 • ἀξίωμα: 1
 • ἀπέχουσα: 1
 • ἀπήντα: 1
 • ἀπήντετό τις τῶν χωριτῶν: 1
 • ἀπήντων δεδιότες: 1
 • ἀπὸ τῶν γνωρίμων τοῦ ἀνδρός: 1
 • ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ φέρεσθαι: 1
 • ἀπὸ τοῦ κοινοῦ: 1
 • ἀπόῤῥοια: 1
 • ἀπόκρουσιν: 1
 • ἀπ᾽ Αἰγύπτου: 1
 • ἀπ᾽ αὐτῶν: 1
 • ἀπαιτῶν ὧν περιῄρηται: 1
 • ἀπαλλοτριουμένη: 1
 • ἀπειθεῖν: 1
 • ἀπελθεῖν: 1
 • ἀπεσκευασμένου ἤδη μείζονι παρασκευῇ μεταναστάσεως τῆς πρὸς τό θεῖον: 1
 • ἀπηντᾶτο: 1
 • ἀποβολῆς: 1
 • ἀποβρέξαι: 1
 • ἀπονηστίζεσθαι δεῖ: 1
 • ἀποστολῆς: 1
 • ἀποφάσεις: 1
 • ἀποφαῖνον,: 1
 • ἀποχέουσα: 1
 • ἀπρονόητον: 1
 • ἀργόν: 1
 • ἀργῶν: 1
 • ἀργυρίῳ ἀγώγιμοι: 1
 • ἀρετή: 1
 • ἀρθρικόν: 1
 • ἀρνησιθέου .: 1
 • ἀρχάς: 1 2 3
 • ἀρχή: 1 2
 • ἀρχήν: 1
 • ἀρχῆς: 1
 • ἀρχαῖα ἔθη: 1
 • ἀρχιπροσηλύτων: 1
 • ἀρχισυνάγωγος: 1
 • ἀσαφῶν: 1
 • ἀσκήσεως: 1
 • ἀσπασάμενοι ἡδέως, ἐπεὶ καὶ περιφρονήσαντες: 1
 • ἀστρώτων σκιμπόδων: 1
 • ἀσφαλῶν: 1
 • ἀσχολίαν του πρὸς ἠμας θυμοῦ λαβόντων: 1
 • ἀτόμων: 1
 • ἀτύπωτος: 1
 • ἀτελής: 1
 • ἀτμίς: 1 2 3 4
 • ἀτμῶν: 1
 • ἀτοπία: 1
 • ἀφίεσθαι: 1
 • ἀφίησι τὸν βῶλον μετὰ τοῦ νέου αἰῶνος: 1
 • ἀφ᾽ ἑσπέρας: 1
 • ἀφετηρια: 1
 • ἀφραίνομεν: 1
 • ἀφραίνω μέν: 1
 • ἀψύχων: 1
 • ἀψευδεῖ: 1
 • ἁγιάσματος: 1
 • ἁγιασμάτων: 1
 • ἁγνός: 1
 • ἁλλὰ καὶ πρότερον: 1
 • ἁπλάριοι: 1
 • ἁπλοῖ: 1
 • ἁπλοῦς ἀρά τις εἶναι νενόμισται ἀνδρὶ προφήτῃ: 1
 • ἁρπακτά: 1
 • ἁρπακτικά: 1
 • ἃ γίνεται ἐννενηκοστοτέταρτα τρία: 1
 • ἄῤῥητον: 1
 • ἄγαλμα: 1
 • ἄγνος: 1
 • ἄγχων: 1
 • ἄγων: 1
 • ἄδεκτον ποιησόμεθα: 1
 • ἄδικον ποιησώμεθα: 1
 • ἄηθες: 1
 • ἄθεοι φωναί: 1
 • ἄθλους: 1
 • ἄκος: 1
 • ἄλλα δή: 1
 • ἄλλως: 1
 • ἄνεμοι: 1
 • ἄξια μὲν σκότους πράγματα ἐννοούμενον ἔσωθεν· διὰ δὲ τῶν ἔξωθεν μερῶν φωτὸς εἶναι δοκοῦντα προφέον ῥήματα: 1
 • ἄπειρος: 1 2
 • ἄπορος: 1
 • ἄτακτον: 1
 • ἄτοπον: 1
 • ἄφεσις: 1
 • ἄχρι προσηλύτων: 1
 • ἄχρι τῶν ἀρχιπροσηλύτων: 1
 • ἄψυχον και ἀνόητον: 1
 • ἅπτεσθαι: 1
 • ἆθλον: 1
 • ἐὰν δὲ τὰ ἄνω τῆς ῥίζης πόνῳ σαλύσῃ: 1
 • ἐγώ ειμι περίψημά σου: 1
 • ἐγχειρεῖν: 1
 • ἐδίδοτο: 1
 • ἐδόκει δὲ ὁ Μελήτιος τῶν κατὰ τήν Αἴγυπτον προήκων, καὶ δευτερεύων τῷ Πετρῳ τῷ τῆς ᾽Αλεξανδρείας κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπήν: 1
 • ἐδωδὴ ωσπερ φορολογοῦσα: 1
 • ἐθέλων: 1
 • ἐθέλων εἶναι: 1
 • ἐι τι ῾Ελληνικὸν ἢ βάρβαρόν ἐστι τῇ φωνῇ: 1
 • ἐκ μὴ ὄντων ἐπεισήχθη: 1
 • ἐκ παθόντος: 1
 • ἐκ παρθένου: 1
 • ἐκ περισσεύματος: 1
 • ἐκ πρώτης: 1
 • ἐκ πρώτης ἡλικίας: 1
 • ἐκ τῆς δ᾽ ἑορταστικῆς ἐπιστολῆς: 1
 • ἐκ τῆς οὐσίας: 1
 • ἐκ τῶν κόλπων: 1
 • ἐκ τε τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν: 1
 • ἐκ τοῦ θεῖναι: 1
 • ἐκεῖ: 1
 • ἐκκεκληκέναι: 1
 • ἐκληρονόμησε τὸ ὄνομα: 1
 • ἐκπεριών: 1
 • ἐκπεριϊών: 1
 • ἐκποιήσοντες: 1
 • ἐκπονήσαντες: 1
 • ἐκτενας: 1
 • ἐκτροπίας οἶνος: 1
 • ἐκχέοντα ἡμᾶς: 1
 • ἐλάχιστος: 1
 • ἐλεφαντείων: 1
 • ἐλεφαντιῶν: 1
 • ἐλπίζειν ἀναπειθόντων: 1
 • ἐλπιζόμενα πειθόντων: 1
 • ἐμβάλλοντα ἡμῖν τὸν θεῖον φόβον αὐτοῦ, παιδαγωγὸν ἄριστον ἐσόμενον: 1
 • ἐμοὶ: 1
 • ἐμπαίγματα: 1
 • ἐμπομπεύοντα: 1
 • ἐμπράκτου: 1
 • ἐμφανῶς: 1
 • ἐμφανῶς ἥξει: 1
 • ἐμφρονεστάτην: 1
 • ἐν μὲν οὖν τῷ ᾽Αρσενοείτῃ: 1
 • ἐν μονάδι τὸ τριπλοῦν ἀσεβῶς κατὰ σύνθεσιν: 1
 • ἐν τῂ στρατιωτικῇ μορφῇ: 1
 • ἐν τῇ ἁφῇ: 1
 • ἐν τῇ νόσῳ: 1
 • ἐν τῇ πίστεως οἰκειώσει: 1
 • ἐν τῇ περὶ λόγους σπουδῇ: 1
 • ἐν τῷ κοιλώματι παυσαμένης χρόνον τε περιδρομῆς: 1
 • ἐν τῷ κοιλώματι, παυσαμενῆς χρόνων τε περιδρομῆς: 1
 • ἐν τῷ μεσαιολίῳ: 1
 • ἐν τῷ νάρθηκι: 1
 • ἐν τοῖς ἄκροις τῶν νοητῶν βασιλειῶν: 1
 • ἐν τοῖς ἐριστικοῖς: 1
 • ἐν τοῖς εἰρημένοις εὐαγγελίοις: 1
 • ἐναντιωτήτων: 1
 • ἐνδελέχεια: 1
 • ἐνδεχόμενον: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνεργόν: 1
 • ἐνεργειῶν: 1
 • ἐνθυμούμενος: 1
 • ἐννοίαις: 1
 • ἐννοοῦμεν τόν: 1
 • ἐντελέχεια: 1
 • ἐξ ὧν: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • ἐξίστηαι: 1
 • ἐξηγητοῦ: 1
 • ἐξομοιώθητι προσελθεῖν: 1
 • ἐξομοιωθέντα προσελθεῖν: 1
 • ἐξορχησάμενον: 1
 • ἐξουσία καὶ μῆνες τεσσαρακονταδύο: 1
 • ἐξωμόρξατο: 1
 • ἐπέστειλάς μοι: 1
 • ἐπὶ πολλοῖς: 1
 • ἐπὶ τέλει: 1
 • ἐπὶ τὴν γῆν: 1
 • ἐπὶ τὸ ὄνομα: 1
 • ἐπὶ τῇ πάντων κρίσει: 1
 • ἐπὶ τῶ ὀνόματι: 1
 • ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων: 1 2
 • ἐπίτροπος: 1
 • ἐπόπτην: 1
 • ἐπόπτης: 1
 • ἐπ᾽ ἐμαυτόν: 1
 • ἐπ᾽ ἐμαυτῷ: 1
 • ἐπ᾽ αὐτοῦ: 1
 • ἐπαρχίαι: 1
 • ἐπεὶ καὶ ἀβοήθητος, ἑαυτὸν χαρισάμενος καὶ ἐκδεχόμενος εἰκῆ ὥσπερ ἕρμαιον, τοῖς προκαταλαβοῦσιν αὐτὸν λόγοις: 1
 • ἐπεὶ μηδὲ στῆναι περὶ αὐτὰ θέλομεν: 1
 • ἐπεὶ πυνθάνεσθαι: 1
 • ἐπεί: 1
 • ἐπείσακτον: 1
 • ἐπειδὴ πυνθάνεσθε: 1
 • ἐπενδύσασθαι: 1
 • ἐπιγνῶναι: 1
 • ἐπιγνῷ: 1
 • ἐπιεικείας: 1
 • ἐπιθυμίαν: 1
 • ἐπιλήσεται: 1
 • ἐπιλαθέσθαι: 1
 • ἐπιλοίπων: 1
 • ἐπιμελὲς ἐνδεικνύμενος: 1
 • ἐπιμελητὴς τῆς ᾽Ιουδαίας: 1
 • ἐπιμιχθέντων αὐτῶν, τὴν ἀγανάκτησιν ποιήσασθαι τὸν Θεόν: 1
 • ἐπιπολύ: 1
 • ἐπιπολῆς: 1
 • ἐπισπῶνται: 1
 • ἐπιστήμη: 1
 • ἐπιστήμη θεωρητική: 1
 • ἐπιστασία: 1
 • ἐπιτηδεύσεσιν: 1
 • ἐπιτιμίαν: 1
 • ἐπιφέρων: 1
 • ἐπιφοιτήσεως: 1
 • ἐπολλαγήν: 1
 • ἐσόμενον: 1
 • ἐσταύρωσεν: 1
 • ἐστερέωσεν ἐν τῷ στερεώματι: 1
 • ἐφέστιον: 1
 • ἐφίεται: 1
 • ἐφόδιον: 1 2
 • ἐφ᾽ ἑαυτῆς: 1
 • ἐφ᾽ ὃν τά ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς ἑκατόμβας ἀνεφερον: 1
 • ἑαυτούς: 1
 • ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς προσιοῦσιν: 1
 • ἑκάτερον λόγον: 1
 • ἑκὼν εἶναι: 1
 • ἑκατέρας συνεκόμισε καιριον: 1
 • ἑλκόμενον: 1
 • ἑναντιωτάτων: 1
 • ἑπώνυμος: 1
 • ἑπαύξων αὐτὸς τὴν ἑαυτοῦ ἄδικον καὶ ὠκύμορον δύναμιν: 1
 • ἔδησεν: 1
 • ἔκθεσις: 1 2
 • ἔκθεσις τῆς κατὰ μέρος πίστεως: 1
 • ἔκστασις: 1
 • ἔλλραφος: 1
 • ἔμψυχον: 1
 • ἔνστασιν: 1
 • ἔξωθεν ἐφευρεθεῖσα: 1
 • ἔρα: 1
 • ἔως γὰρ ἤπιος: 1
 • ἕν τι κατὰ τὴν ὄψιν: 1
 • ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιμόνων: 1
 • ἕρκει: 1
 • ἕρκος: 1
 • ἕρμαιον: 1
 • ἕτέρος τῶν θεολόγων ᾽Ιεζεκιήλ: 1
 • ἕως ἄρτι: 1
 • ἕως ἤπιος: 1
 • ἠ παρὰ βραχύ: 1
 • ἠκριβῶντο: 1
 • ἠμῖν: 1
 • ἡ: 1
 • ἡ γνῶσις: 1
 • ἡ κατὰ μέρος πίστις: 1
 • ἡ περὶ τοὺς θεοὺς ἐπιμέλεια: 1
 • ἡ σὴ ἁγιότης: 1
 • ἡγεμών: 1
 • ἡγιασμένον ποίημα: 1
 • ἡδιον: 1
 • ἡδυ ὄν: 1
 • ἡδυ ὄν αὐτοῖς εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν: 1
 • ἡλίου τῆς δικαιοσύνης: 1
 • ἡμέρας: 1
 • ἡμέρας ὕπαρ: 1
 • ἡμᾶς ὕγια ἔδειξεν: 1
 • ἡμᾶς δὲ μᾶλλον ἐν ὁδῷ καὶ πρώτους καταληφθησομένους ἔταξεν: 1
 • ἡμῖν Πατρί: 1
 • ἡμῶν: 1
 • ἡμεῖς δὲ ὕστερον ὡς ἂν οἶοί τε γενώμεθα, κἂν ἐπιπολῆς, ἀναθεωρήσομεν: 1
 • ἡμων πατράσι: 1
 • ἡπλωμέναις ταῖς καρδίαις: 1
 • ἢ ἡβη: 1
 • ἢ δή: 1
 • ἢ εἰ: 1
 • ἢ εἰ καὶ παρὰ πάντας: 1
 • ἢ κακῶν ἂν ἔλεγον: 1
 • ἣ δή: 1
 • ἤ: 1 2
 • ἤδη: 1
 • ἤπερ τῷ πονηρῷ: 1 2
 • ἥ-ρα, ἀ-ήρ: 1
 • ἦλθεν: 1
 • ἦν ᾽Ολυμπιὰς ρπθ᾽, ἥτις πρὸ * καλανδῶν Μαρτίων κατὰ ᾽Αντιοχεῖς κδ᾽ ἔτει ἤχθη, δι᾽ ἧς ἐπὶ τῶν ἰδίων ὁρίων ἔστη ὁ ἐνιαυτός: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἧς οἵονται: 1
 • ἰδιότητα τοῦ Πατρός: 1
 • ἰδιωτικοί: 1
 • ἰλάσασθαι: 1
 • ἰλασκομένου: 1
 • ἰσχυριζόμενοι: 1
 • ἱδιωτικὰς ἀπογραφάς: 1
 • ἱεράτευμα: 1
 • ἱερόδουλος: 1
 • ἱερατεῖον: 1
 • ἱερεύς: 1
 • ἱεροφάντης: 1
 • ἱσόῤῥοπον: 1
 • ἱχθύς: 1
 • ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι: 1
 • ἶσον ἐν ἴσῳ γενόμενον τῷ σώματὶ: 1
 • ὀνειροπολεί: 1
 • ὀνειροπολεῖν: 1
 • ὀψέ: 1
 • ὁ ἐστὶ πρῶτος ἄνθρωπος: 1
 • ὁ γοῦν μέγας Διονύσιος ὁ ᾽Αλεξανδρεων ἐπισκοπος, ὁ ἀπὸ ῥητόρων: 1
 • ὁ θερισμὸς ἀρχων: 1
 • ὁ θερισμοῦ ἄρχων: 1
 • ὁ τῶν τελουμένων τελειωτής: 1
 • ὁδόν: 1
 • ὁμιλίας: 1
 • ὁμιλεῖν: 1
 • ὁμοίως ἐμοὶ ὁμοφρονῆσαι: 1
 • ὁμοίως ἐμοὶ φρονῆσαι: 1
 • ὁμοιούμενος: 1
 • ὁμολογηθῆναι: 1
 • ὁμοούσιον: 1
 • ὁμοούσιον τῷ Πατρί: 1
 • ὁμοουσιος: 1 2
 • ὁμοφοροῦντες: 1
 • ὁποῖα αὐτῶν ἔσται ἀμείνω τῶν φυέντων: 1
 • ὁράτωσαν γὰρ τὰς ἀθεάτους ἐκεῖνοι, καὶ τὰς ἀνοήτους νοείτωσαν, οὐχ ὁμοίως ἐκείνῳ: 1
 • ὁρμωμένη: 1
 • ὁρνίθιον: 1
 • ὁσίως: 1
 • ὁτιοῦν: 1
 • ὃ ἐστὶ: 1
 • ὃ δὴ καὶ δαιμόνων τῷ μαντικωτάτῳ ἀνατίθεται: 1
 • ὃν οἵοιντο ἀν μάλιστα περιχαρῆ: 1
 • ὃς ἐλεύσεται ὀπίσω τῆς βουλῆς σύμπαντα ὅσα ἔποιησεν αὕτη: 1
 • ὃς καλεῖται: 1
 • ὃς τοῦ πρωτοῦ κατακλυσμοῦ γέγονεν ἑπώνυμος: 1
 • ὄγκοις: 1
 • ὄγκον: 1
 • ὄγκους: 1
 • ὄργανον: 1
 • ὄρθρου βαθέος: 1
 • ὅμοιος: 1
 • ὅπλῳ: 1
 • ὅπλον δικαιοσύνης: 1
 • ὅπλον δικαιοσύνης .: 1
 • ὅπως αὐτῷ τὴν προσήκουσαν ἐπιτιμίαν δῷ: 1
 • ὅρον: 1
 • ὅσον: 1
 • ὅτῳ: 1
 • ὅτε τῆς πόλεως Λύκων ᾽Αλέξανδρος τοὺς ἀρχιερατικοὺς νόμους ἐγκεχειρισμένος: 1
 • ὅτι οὐκ ἀργυρίου: 1
 • ὐπόστασις: 1
 • ὑγίασεν: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπὲρ μαντείας ἀρίστης ὥσπερ κατατοξευόμενοι: 1
 • ὑπόθεσιν: 1
 • ὑπόπτωσις: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπόσχεσιν: 1
 • ὑπ᾽ ἀλλήλων: 1
 • ὑπαγορεύων: 1
 • ὑπείκων: 1
 • ὑπεμνηματίσθη: 1
 • ὑπερορίοις μέλεσιν: 1
 • ὑπηρετῶν: 1
 • ὑπηχῶν: 1
 • ὑποδέχου καὶ μάνθανε: 1
 • ὑποθηκῶν: 1
 • ὑπομονῆς ἡμῶν: 1
 • ὑποτίτθιον τυγχάνοντα: 1
 • ὑποτυπώσεις: 1
 • ὑποφητεύων: 1
 • ὑπτίαις χερσι: 1
 • ὑφ᾽ ἑαυτῆς: 1
 • ὕλας ἀπαιτῶν· ᾧ περι ᾑρηται: 1
 • ὕλην: 1
 • ὕπαρ: 1
 • ὕπαρξιν: 1
 • ὕπερ: 1
 • ὠθούμενον: 1
 • ὠνειροπόλει: 1
 • ὡμογέροντας: 1
 • ὡς: 1 2
 • ὡς ἀκούσωσιν: 1
 • ὡς ἐν γραφῇ: 1
 • ὡς ἕν: 1
 • ὡς δημάρχου καὶ στρατηγοῦ: 1
 • ὡς δημιουργοῦ καὶ στρατηγοῦ: 1
 • ὡς εἶπεν ὁ ἀπόστολος: 1
 • ὡς εἶπον: 1
 • ὡς μὲν ἤπιος: 1
 • ὡς οἶνον: 1
 • ὡς οὐδὲν ἦσαν, ὡς ἕτερον ἦσαν, ὡς ἕτερα: 1
 • ὡς οὐδὲν τύπον: 1
 • ὡς παρ᾽ ὀλίγον προκαταλύοντας τὸν δρὸμον: 1
 • ὡς πορφύραν: 1
 • ὧν ἠτυχει: 1
 • ὧν ἥττων φροντις κατ᾽ ἀξίαν τε καὶ μὴ, λεγομένων: 1
 • ὧν ὁ ἄγγελος ἐπεμαρτύρησε καὶ ὑφηγήσατο: 1
 • ὧν ὁμοίως τοῖς ἄφροσιν ἔχοντες οἱ σοφοὶ τὴν κρίσιν, οὐκ ἴσχουσι τὴν γνῶσιν: 1
 • ὧν δεῖ τὰς κατηγορίας προσίεσθαι: 1
 • ὧν εἶπεν ὁ ἄγγελος: 1
 • ὧν τὸ τέλος κατάρας ἐγγύς: 1
 • ὴλικίας: 1
 • ὴμέρας: 1
 • ί: 1
 • ᾡτινιοῦν: 1
 • ᾧ ἀπόκειται: 1
 • ᾧ τινι οὖν, ἀλλ᾽ ἔστιν, ἐκεινα φοβερά τε ὁμοῦ καὶ θαυμαστά: 1
 • ᾽Αριστοβούλου τοῦ πάνυ: 1
 • ᾽Αρσινοειτῃ: 1
 • ᾽Ατρεπτ: 1
 • ᾽Εδέμ: 1
 • ᾽Εκκλησία: 1
 • ᾽Εφέσιον: 1
 • ᾽Ιησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ: 1
 • ᾽Ωγυγια κακα: 1
 • ῞Ηρα: 1
 • ῞Ωγυγον ᾽Ακταῖον ἢ τὰ πλασσόμενα τῶν ὀνομάτων: 1
 • ῥάμνος: 1
 • ῥήμασι: 1
 • ῥεύματα: 1
 • ῥημάτων: 1
 • ῥημα: 1 2
 • ῥητῶν: 1
 • ῥυθμίζειν: 1
 • ῾Ραμνουσία Νέμεσις: 1
 • ῾Ρωμαϊκωτέρα πῶς: 1
 • Απολ. χοντρ. Ρυφ: 1
 • Βηθλεωτῶν: 1
 • Γεών: 1
 • Γηών: 1
 • Διονύσιος Ναυατιανῷ: 1
 • Δοκήσει: 1
 • Εβέλλινος: 1
 • Θεόγνωστος ὁ θαυμάσιος καὶ σπουδαῖος: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Θυραῖος: 1
 • Κάβειροι: 1
 • Καλόν: 1
 • Καλοί: 1
 • Καλχάρων: 1 2
 • Καρχάρων: 1
 • Κασχάρην: 1
 • Κασχάρων: 1 2
 • Κλεόβουλος: 1
 • Κούβρικος: 1
 • Κολλουθίων: 1
 • Κολούθιον: 1
 • Κοσμοποιΐας: 1
 • Κρίσπου: 1
 • Λ: 1
 • Λόγος Προτρεπτικὸς πρὸς ῾Ελλῆνας: 1
 • Λυκοπολίτης: 1 2 3 4
 • Μαισαιόλιον: 1
 • Μαρῖνος ἐν Τύρῳ: 1
 • Μαυσωλαῖον: 1
 • Μελέτη, ᾽Αοιδή, Μνήμη: 1
 • Μελήτιος, ὁ τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ Θηβαΐδος δοκῶν εἶναι καὶ αὐτὸς ἀρχιεπίσκοπος: 1
 • Μεταξυ δὲ τοῦ λέγειν τὸν ἐνιαυτὸν ἡμερῶν τξε, καὶ τετραμορίου, καὶ τῶν ἀπὸ ιθ᾽ τῆς νυχθημέρου, μερῶν έ: 1
 • Οὐδὲν τῆς Τριάδος δοῦλον, οὐδὲ κτιστον, οὐδὲ ἐπείσακτον, ἤκουσα τῶν σοφῶν τινος λέγοντος: 1
 • Παρθένος: 1
 • Περὶ συντάξεως ὀνομάτων: 1
 • Πολιτικὰ παραγγέλματα: 1
 • Συνοδικὸν: 1
 • Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω.: 1
 • Τέρβινθον: 1
 • Ταυροπόλιον: 1
 • Τοὺς ὅσοι προγενέστεροι: 1
 • Χριστότητος: 1
 • α: 1 2 3
 • αἰώνια: 1
 • αἰσθήσει: 1
 • αἰσθητῆς μετὰ τοῦ Κυρίου συναγωγς: 1
 • αἰτίαι: 1
 • αἰτιῶν: 1
 • αἱ δὲ προβολαὶ πᾶσαι: 1
 • αἱ ψυχαί: 1
 • αἱρετή: 1
 • αἴρειν: 1
 • αὐλεῖν: 1
 • αὐτήκοος .: 1
 • αὐτόχθονες: 1
 • αὐτῆς ὥρας: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτῶν τῶν ὁρμῶν ἐγκρατεῖς καὶ ἐπιστήμονας: 1
 • αὐτοῖς: 1
 • ακροάσεως: 1
 • απεχουσιν ἀλλήλων: 1
 • β: 1 2 3
 • βάθρον: 1
 • βίᾳ καταβλημένοι τῶν ἐπαμυνόντων ἢ ὅλως παραμυθησομένων αὐτοὺς πάσης πανταχόθεν κατεχούσης ἀπορίας: 1
 • βαλλόμενος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ πέπρηχε: 1
 • βασίλεια: 1
 • βασιλεύειν: 1
 • γ: 1 2 3
 • γάρ: 1
 • γένεσις: 1 2
 • γῆν σημαντρίδα: 1
 • γειῶραι: 1
 • γηόραν: 1
 • γινεσθε δόκιμοι τραπεζῖται: 1
 • γινομένης, ἡ ἕνεκεν τοῦ μὴ σχίσαι μαρτυρία: 1
 • γνώμη: 1
 • γνώμην: 1
 • γραώδεις μύθους,: 1
 • δένδρα: 1
 • δί αὐτοῦ: 1
 • δία τὸ ἑτέρου ἀπειράτως ἔχειν: 1
 • δίδοται: 1
 • δόξαν τὴν ἐπιγινομένην: 1
 • δύναμιν: 1
 • δύναμις: 1 2
 • δύσφημα ῥήματα: 1
 • δεσπόσυνοι: 1
 • δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις: 1
 • δημιουργίαν αὐτοῖς ἢ κατασκευήν: 1
 • δημιουργίας: 1
 • δημιουργὸς: 1 2
 • δημοσιεύειν: 1
 • δημοσιεύοντες: 1
 • δημοσιεύουσαν: 1
 • δημοσιευοντες: 1
 • διὰ Βαρνάβαν: 1
 • διὰ δὲ τοῦ κινναβάρεως: 1
 • διὰ κινναβάρεως: 1
 • διὰ μὲν τοῦ μέλανος: 1
 • διὰ τὴν ἰδιοπραγίαν τῆς ψυχῆς: 1
 • διὰ τὴν λεπτολογίαν: 1
 • διὰ τὸ θέειν: 1
 • διὰ τὸ τῆς πείρας ἀληθές: 1
 • διὰ τοῦ Πνεύματος ἁγίου: 1
 • διάβολος: 1
 • διό: 1
 • διότι: 1
 • δι᾽ ὧν εὐφημότερον ταῦτα ᾠήθη ποριεῖσθαι: 1
 • δι᾽ αὐτούς: 1
 • διαβάλλω: 1
 • διαδεχομαι: 1
 • διαιρετῶς: 1
 • διακρίνονται: 1
 • διακριθεῖσι πρὸς αὐτόν: 1
 • διαμονῆς: 1
 • διανομῆς: 1
 • διαπέμπων: 1
 • διαφθορᾶς: 1
 • διαφορᾶς: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διεξαγαγεῖν: 1
 • διεξαγωγῆς λεγομένης: 1
 • διεφθαρμένας μὲν τῇ δυνάμει, ἢ ἀκάρπῳ ἢ κακοκάρπῳ τινὶ, μὴ καὶ προσδιαφθαρησομένῃ δὲ παρ᾽ ἡμῶν: 1
 • διισχυριζόμενοι: 1
 • δικαίως: 1
 • δικαιώματα: 1
 • διοικήσεις: 1
 • διοικεῖν: 1
 • διοπετεῖ: 1
 • διωγμός: 1
 • διωγμοῦ: 1
 • δοῦλα: 1
 • δοῦλον: 1
 • δουκηνάριος: 1
 • δωτῆρας ἐάων: 1
 • εἰ δὲ δεῖ καὶ ὡς: 1
 • εἰ δὲ δικαίως: 1
 • εἰ καὶ βουλητόν: 1
 • εἰκὼν τοῦ Πατρὸς ὁ Υἱὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, τὸ Πνεῦμα: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰλικρινῆ: 1
 • εἰπεῖν: 1
 • εἰργάσαντο: 1
 • εἰρημένην: 1
 • εἰς εἴδη ὀκτώ: 1 2
 • εἰς τὰ ὅλα σώματα: 1
 • εἰς τὰ υοέ, ἡμέραι τὸ παράλληλον εἰσὶ *, καὶ τετραμόριον.  ῎Ετι γε μὴν τὸν τῆς σελήνης μῆνα κατὰ τὴν ἀκριβῆ λεπτολογίαν εὑρισκομεν κθ᾽, καὶ ἡμισείας ἡμέρας καὶ νυκτὸς διαιρεθείσης εἰς μέρη σέ, τούτων τὰ ο᾽, καὶ ἥμισυ: 1
 • εἰς τὰς γενεάς: 1
 • εἰς τὸν ἑκατέρας: 1
 • εἰς τον λόγον: 1
 • εἰσὶ δὲ ὀκτώ: 1
 • εἱ: 1
 • εἱ καὶ μὴ φαίνοιντο: 1
 • εἱ καὶ φαίνοιντο: 1
 • εἱς τὸὺς αἱῶνας: 1
 • εἱς τὸν αἰῶνα: 1
 • εἴ τι: 1
 • εἴ τις: 1
 • εἴ τις εἴη κατ᾽ αὐτῶν τῶνδέ τινων φιλοσόφων: 1
 • εἴ τις περιχαρης ὢν οἰθείη: 1
 • εἴδωλον: 1
 • εἶδε: 1
 • εἶναι: 1
 • εἶπε: 1
 • εὐδαιμονήσαντας: 1
 • εὐδαιμονήσοντα: 1
 • εὐδαιμονήσοντας: 1
 • εὐειδεῖ: 1
 • εὐθαλής: 1
 • εὐθυβόλως: 1
 • εὐθυμότερον: 1
 • εὐκαταφρόνητος: 1
 • εὐπάθεια: 1
 • εὐπαράδεκτα: 1
 • εὐσέβειαν: 1
 • εὐσέβειαν τὴν θρησκείαν δαιμόνων: 1
 • εὐσεβεις: 1
 • εὐσταθούσῃ: 1
 • εὐτελής: 1
 • εὐτυχῆ: 1
 • εὔλογον: 1
 • εὕρετρα: 1
 • είκῆ: 1
 • ει δὲ οὐκ ἔπιον αὐτὸ ἤδη καὶ ἀνήλωσα· ἀλλὰ δέος μή ὑπ᾽ αὐτοῦ πλήρης ἐπικειμένου καταποθείην: 1
 • εν τῇ ταφῇ: 1
 • εξίσταται: 1
 • επταετηρίς: 1
 • ηὐτύχει: 1
 • ηλῳ ἐμπερονηθέντα: 1
 • ην: 1
 • ηνυκώς: 1
 • θάνατον πεῖραν οὐ λαβών: 1
 • θέλημα γνωμικόν: 1
 • θέούς: 1
 • θῦσαι: 1
 • θαῤῥούντως: 1
 • θαῤῥοῦντος: 1
 • θανάτου: 1
 • θείας τύχης σύλλημμα: 1
 • θεότητα: 1
 • θεὺς ῎Αρης: 1
 • θεῖον ἐπισκόπων χρῆμα, βίου τε καὶ ἀρετῆς ἕνεκα καὶ τῆς τῶν ἱερῶν λόγων συνασκήσεως: 1
 • θεολόγος: 1
 • θεολόγους: 1
 • θεολογούμενα τῆς ἀριθμητικῆς: 1
 • θεοποιηθῶμεν: 1
 • θεοποιησωσιν: 1
 • θεοπρεπῆ: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεοφόρος: 1
 • θεοφόρων .: 1
 • θεοφανεία: 1
 • θερίασα: 1
 • θεωρίᾳ: 1
 • θεωρίας καὶ πράξεως: 1
 • θεωρητικός: 1
 • θορύβηθι: 1
 • θρεμμάτων: 1
 • θρησκείαν: 1
 • θριαμβεύειν: 1
 • θριαμβεύειν ποιεῖν: 1
 • θριαμβεύοντος αὐτούς: 1
 • θροβαδεῖ: 1
 • ιαθῆναι δύναται: 1
 • ιδον) οἱ ὀφθαλμοι σου: 1
 • ιχῶρας: 1
 • κἀκείνην δὲ ματαίως: 1
 • κἂν πολλοῖς καταφρόνητος ᾖ: 1
 • κἂν τούτῳ πάλιν τὸ εὐκτικόν: 1
 • κἂν τοῦτο πάλιν τὸ εἰκτικόν: 1
 • κάδους: 1
 • κάθως αὐτὸς ἔγραψεν· ῾Ο πρεσβύτης: 1
 • κέλεφος: 1
 • κόσμων: 1
 • κύριος: 1
 • κῆρυξ: 1
 • καὶ ἀληθῆ: 1
 • καὶ ἀπὸ μνήμης ἐς ὅσον ἐξικνοῦντο: 1
 • καὶ ἔτι προσωτέρω: 1
 • καὶ ἡ γνῶσις: 1
 • καὶ ἡμᾶς ἑτέρους: 1
 • καὶ ἡμᾶς καὶ ἑτέρους: 1
 • καὶ ἦν οὐκ ἀδοξυτέρα τῆς ἕνεκεν τοῦ μὴ ἰδωλολατρεῦσαι: 1
 • καὶ ὁ ἄνευ τοῦ εἶναι μὴ δυνάμενον: 1
 • καὶ ὡς οὐδὲν ἠξίου πιστεύεσθαι ἔστ᾽ ἂν καταχθῇ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἀρχήν: 1
 • καὶ ᾽Αμμωνάριον ἕτερα: 1
 • καὶ αὐτὴν προβεβληκέναι τὸν πρῶτον ἄνθρωπον, τὰ πέντε στοιχεια: 1
 • καὶ αὐτοῦ τὰ μάλιστα πρὸ τούτων, ὡς οὐχ οὕτως ἔσχε, συννοεῖν, ἔως ἤπιος: 1
 • καὶ θεοποιὸν ἐκ τῆς οὐσιας τοῦ Θεοῦ υπάρχον: 1
 • καὶ λαμπάδα φωτὸς ἀπαστράπτεις .: 1
 • καὶ μὴ τοῦθ᾽ ὅπερ εἶδος διαλεκτικὴ κατορθοῦν μόνη εἴληχε: 1
 • καὶ νύκτωρ σεμνότητι σεμνύνεσθαι: 1
 • καὶ πάλιν εἰσιν ἕτεροι κόσμοι τινὲς, τῶν φωστήρων δυνάντων ἀπὸ τούτου τοῦ κόσμου, ἐξ ὧν ἀνατέλλουσι: 1
 • καὶ πάντα κατὰ τὴν αὐτοῦ πρόσταξιν πέφηνε καλά: 1
 • καὶ περὶ τῆς ἐνδόξου καὶ δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας: 1
 • καὶ τὰ ἄλλα δι᾽ ὅσων ἐμφανῶς ἡ διοίκησις τῆς ἀνθρωπείου μεμηχάνηται διανομῆς: 1
 • καὶ τὸν Θεὸν παροξύνομεν: 1
 • καὶ τῆς δι᾽ υδατος ζωῆς παροδεύσαντος τοῦ λουτροφόρου αἰῶνος: 1
 • καὶ τούτων μάλιστα τὰ πρὸ αὐτοῦ ὡς οὕτως ἔσχε συννοεῖν· ἕως ἤπιος: 1
 • καὶ φῶς τὸ ἡλιακὸν καὶ τὸ διηνεκὲς, ἡμέρας ὕπερ ἡμῶν προσομιλούντων τοῖς θείος μυστηρίοις καὶ νυκτὸς ὧν ἐν ἡμέρᾳ εἶδέ τε καὶ ἔπραξεν ἡ ψυχὴ ταῖς φαντασίαις κατεχομένων: 1
 • καὶ φθάσας ὁ κακῶν: 1
 • καί: 1
 • καίτοι γε εἰπεῖν ἐθέλων εἶναι τε ἀληθές: 1
 • καθέξει πληγή: 1
 • καθότι ἤδη τὰ πάντα ἐπελήσθη: 1
 • καθ᾽ ἑαυτήν: 1
 • καθ᾽ ὃ θεότης μιᾶς κυριότητος: 1
 • καθαιροῦντες: 1
 • καθαρῷ: 1
 • καθολικός: 1
 • καθορᾶν: 1
 • καιροσκόπος δή τις πονηρὸς τὸν αἰῶνα τοῦτον περικέχηνεν, ἀφανίσαι ὑπερδιατεινόμενος τὸ τοῦ Θεοῦ πλάσμα, ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ μέχρι τέλους πολεμεῖν ᾑρημένος: 1
 • κακία: 1 2 3
 • κακίας: 1
 • κακοί: 1
 • καλέσουσι: 1
 • καλόν: 1
 • καλῶς ἂν εἴχεσθε: 1
 • καλοί: 1
 • καλοῦν: 1
 • κατὰ ῥοῦν: 1
 • κατὰ δεύτερον λόγον: 1
 • κατὰ καιροὺς ἐνηλλαγμένους: 1
 • κατὰ λόγον: 1
 • κατὰ μέρος καὶ διῃρημένως: 1
 • κατὰ μέρος συναγωγαί: 1
 • κατὰ νοῦν: 1
 • κατὰ τὴν ἑξ Αἱγυπτου: 1
 • κατὰ τὴν Αἴγυπτον: 1
 • κατὰ τὴν Αἴγυπτον τοῦ λαοῦ μετὰ Μωυσέως ἔξοδον γενέσθαι: 1
 • κατὰ τὴν εὐδοκίαν: 1
 • κατὰΠαῦλον: 1
 • κατάστασις: 1
 • κατέχει ἢ εἰ: 1
 • κατόρθωμα: 1
 • καταβραβεύων: 1
 • καταγίνεται: 1
 • καταδύσεως: 1
 • καταθεματικήν: 1
 • κατακέκριται: 1
 • καταντῶν: 1
 • κατασείουσι ταῖς ὀθόναις: 1
 • καταστροφῆς: 1
 • κατασφαγῆς: 1
 • καταφρόνητος: 1
 • καταχρῆσθαι: 1
 • κατεπαγγελλομένων: 1
 • κατηχήσεως: 1
 • κατορθοῦται: 1
 • κεκενωμένος: 1
 • κελεφῶν: 1
 • κεστοί: 1 2 3
 • κινήσει: 1
 • κινήσις: 1
 • κλήματα: 1
 • κλίματα: 1
 • κοιμηθέντος ᾽Αλεξάνδρου: 1
 • κοινότητα: 1
 • κοινωνίαν ἅμα βίου ἐστείλαντο: 1
 • κοινωνικὰ γράμματα: 1
 • κολόβιον: 1 2
 • κολοβός: 1
 • κρίσιν: 1
 • κτίσει: 1
 • κτίσις: 1 2 3
 • κυήσεως: 1
 • κυβερνῆται: 1
 • κυβιστῶντες: 1
 • κυκεὼν: 1
 • κυρίαι δίκαι, δοξαι: 1
 • κυριακὰς ἀποδείξεις: 1
 • λήγει τε παντὶ ὕδατι πάσχων τὰἐνάντια: 1
 • λίαν: 1
 • λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι: 1
 • λόγοις: 1
 • λόγον δέ: 1
 • λόγος: 1 2
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • λόγος ἐνεργός: 1
 • λόγος προφορικός: 1
 • λόγου: 1
 • λόγους: 1
 • λόγων δέ: 1
 • λειμών: 1
 • λιμόν: 1
 • λιμός: 1
 • λιπαρῶς: 1
 • λοιδόρησον τὸν Χριστόν: 1
 • λοιμόν: 1
 • λοιμός: 1
 • λουτρὸν: 1
 • λουτροφόρου: 1
 • μάθημα: 1
 • μάθησιν: 1
 • μάλιστα ἴσως παντι ἀνθρώπῳ: 1
 • μὲν τῇ: 1
 • μέλλων: 1
 • μέν τοι: 1
 • μέρη: 1
 • μέρος γὰρ ἅπαν ἀτελὲς τὸ συνθεσεως ὑφιστάμενον: 1
 • μέτοικοι: 1
 • μέτοικος γενέσθαν.  μέτοικοι: 1
 • μέχρις ἑαυτοῦ: 1
 • μὴ καὶ ψυχρὸν ἢ πέρπερον ᾖ: 1
 • μὴ καί: 1
 • μή: 1
 • μόνης φιλοφροσύνης ἔχεσθαι: 1
 • μόνος ἐκ μόνου: 1
 • μόρφωσις τῶν ὅλων: 1
 • μαγγάνοις τισί: 1
 • μαθήματα: 1
 • μαθηματικὴν: 1
 • μακρὰς τὰς χεῖρας: 1
 • μακράν: 1
 • μακρὶν τὴν κῆραν ἔχουσα: 1
 • μακραίωνα: 1
 • μανικὸς: 1
 • μεγαληγορεῖν: 1
 • μεληγορείν: 1
 • μεσαιτάτη τῆς πόλεως: 1
 • μετὰ πολύν: 1
 • μετέωρος: 1
 • μετ᾽ ἀναστάσεως: 1
 • μετ᾽ αὐτόν: 1
 • μετ᾽ αὐτοῦ ἔχουσι δεθῆναι: 1
 • μετ᾽ οὐ πολύν: 1
 • μεταβάσει: 1
 • μεταβολὴν τῆς βασιλείας: 1
 • μηδὲν ἐκποιουμένους: 1
 • μηνυτρα: 1
 • μητρόπολις: 1
 • μιξιν δὲ ητοι σύγκρασιν: 1
 • μοναρχία: 1
 • μυστήριον: 1
 • νέοι χρόνῳ τε καὶ μαθημάτων, ἑκάστου: 1
 • νήσῳ: 1
 • νόθον: 1
 • νότου: 1
 • νύκτα βαθείαν: 1
 • νῦν ἐκκλησιάςων: 1
 • νεάνιδες: 1
 • νεβρίδες: 1
 • νεβρίζοντες: 1
 • νεοφώτιστοι: 1
 • νοήματα: 1
 • νοήσει: 1
 • νοῦς: 1
 • νοῦς, ἔννοια, φρόνησις, ἐνθύμησις, λογισμός: 1
 • νοητήν: 1
 • νουθετοῦνται: 1
 • νυκτὸς φαντασίαις: 1
 • νυκτός: 1
 • νυμφοτόκε: 1
 • ξύλα: 1
 • ξύλοις: 1
 • ξυλῳ: 1
 • ξυστῆρας: 1
 • οἰκονομίαν: 1 2
 • οἰκονομίας δὲ λόγῳ συγχωρηθῆναι ματαιολογεῖ ὡς οὐδὲν ἦσαν ὡς ἕτερα τὰ γεγενημένα.  ὡς οὐδὲ τυπον ἄλλον ἔφερε μορφῆς, ἀλλὰ μόνον πτερυγων κενολογεῖ φέρειν αὐτὰ σχῆμα: 1
 • οἰκονομικῶς: 1
 • οἰκουμένης: 1
 • οἰκουμενικῆς: 1
 • οἱ ᾽Εριστικοί: 1
 • οἱ δὲ δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν πράξεων ἤγοντο: 1
 • οἱ μὲν γὰρ εἰς ἣν ἂν οἰηθῶσιν ἀθεότητα: 1
 • οἱ τὸν Υἱὸν ἐξ οὐκ ὄντων καὶ ἀποστελλομένης ἀρχῆς εἶναι ἐπίκτητον λέγοντες τῷ Πατρί: 1
 • οἴς τινὲς: 1
 • οὐ γὰρ ἐν τῇ μετὰ σοῦ ἐλευθερίᾳ καὶ ἀπελθόντες ὑπακούσομεν αὐτῷ: 1
 • οὐ γὰρ ἐξισωσθήσεται τῷ κτίσματι αὐτὸ κατ᾽ οὐδένα τρόπον, ἵν᾽ ὡς ὑπ᾽ ἐκείνου ἔκτισται, οὕτω καὶ αὐτὸ κτίσῃ τὰ ἄλλαα: 1
 • οὐ δι᾽ ἀργυρίου: 1
 • οὐ καλεῖται: 1
 • οὐ λόγων ἐγκρατεῖς καὶ ἐπιοτήμονας: 1
 • οὐ λόγων ἐγκρατεῖς καὶ ἐπιστήμονας τῶν περὶ ὁρμῶν, τῶν δὲ ὁρμῶν αὐτῶν· ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ λόγους ἄγχων: 1
 • οὐ περπερεύεται: 1
 • οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν: 1
 • οὐδὲ ἡ σφόδρα δειλότατος: 1
 • οὐδὲ καθολικόν: 1
 • οὐδὲ τῷ τυχεῖν: 1
 • οὐδὲν εὔλογον οὐδὲ καθολικὸν ἐφρόνησεν: 1
 • οὐδὲν οὅτως ἀναγκαῖον ἦν ὅσον ἐπὶ τοῖς νόμοις ἡμῶν, δυνατὸν ὂν καὶ ἐπὶ τὴν ῾Ρωμαίων ἀποδημῆσαι πόλιν: 1
 • οὐδέ τῷ θέμις τυχεῖν: 1
 • οὐκ ἄλλην τινὰ (εἰ δεῖ τ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν) ἔχων ἢ τὴν πρὸς τῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τάδε τὰ δόγματα ἄλογον ὁρμήν· καὶ κοίσιν ὧν οἴεται ἀληθῶν (μὴ παράδοξον εἰπεῖν ᾖ) οὐκ ἄλλην ἢ τὴν ἄκριτον τύχην: 1
 • οὐκ ἐστιν ὡς ἓν τὰ δύο ἐν τῷ ἑνί: 1
 • οὐκ ἑπ᾽ ἀγαθῷ συγκομίζων: 1
 • οὐκ ἔστι: 1
 • οὐκ εὐλόγως: 1
 • οὐκέτι: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4
 • οὐσίαν: 1
 • οὐσίας: 1
 • οὐσιῶσθαι: 1
 • οὐχ ὅπως τῶν ἐπιλύπων: 1
 • οὑδεμίαν ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ βαλλόμενος: 1
 • οὓς ἐν τῷ κενῷ κατεῖδε θεούς: 1
 • οὔτε: 1 2
 • οὔτε Θεὸς ἕτερος ὡς Πατήρ: 1
 • οὔτε αὐλεῖν: 1
 • οὔτε αὔξεται μονὰς εἰς δυάδα, οὐδὲ δυὰς εἰς τριάδα: 1
 • οὔτε βουλητόν: 1
 • οὕς: 1
 • οὕτω: 1
 • οὕτω γὰρ (τὸ ἀποστέλλον) καὶ τὸ ἀποστελλόμενον, οἰκείως ἂν πιστεύοιτο, καθ᾽ ὁ: 1
 • οὕτω σφενδονισθέντος: 1
 • οὕτως: 1
 • οὗτος δέ: 1
 • οῖ παῖδες: 1
 • οτι: 1
 • πάγην τινά: 1
 • πάλιν: 1
 • πάνυ μεμετρημένην: 1
 • πήσσει: 1 2
 • πόλυ γε δεῖ: 1
 • πᾶν τὸ φιλόσοφον: 1
 • πῶς: 1
 • πῶς δὲ καὶ οὐκ παρὲκ Θεοῦ ἀσώτων βρωμάτων καὶ μέθη: 1
 • πῶς μεταγγίζεται ἡ ψυχὴ εἰς πέντε σώματα: 1
 • παθητήν: 1
 • πανέστιος: 1
 • παναγεῖ: 1
 • πανεύτιος: 1
 • πανοικί: 1
 • παρὰ τὸ προσῆκον: 1
 • παρὰ τοῦτο: 1
 • παρέλκον: 1
 • παρένεγκε: 1
 • παρ᾽ αὐτοῦ: 1
 • παραίνεσις ποιμαντική: 1
 • παραδίδου καὶ παρατίθεσο: 1
 • παραφέρεις: 1
 • παρελήλυθε: 1
 • παρενεγκεῖν: 1
 • παρθένοι: 1
 • παρθεΐα: 1
 • παρθενία: 1 2 3 4
 • παροικίᾳ: 1
 • παροικία: 1
 • πατρῷον: 1
 • πατρικῆς: 1
 • παυσαμενῆς , δεξαμενῆς: 1
 • πεντεκαίδεκα πηχῶν: 1
 • πεπυρωμένοι: 1
 • περὶ ἀπειλῆς: 1
 • περὶ ὁρμῶν, τῶν δὲ ὁρμῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους ἄγχων.  Καὶ: 1
 • περὶ τὸ προσῆκον: 1
 • περὶ τῶν διαφορῶν: 1
 • περίλυσις τοῦ πάσχα: 1
 • περίστασιν: 1
 • περίψημα πάντων: 1 2
 • περιγίγνεται: 1
 • περιεκτική: 1
 • περικλεισμὸς ἐν νεύματι: 1
 • περιλύειν, ἀπολύειν, ἐπιλύειν, καταλύειν: 1
 • περιοδου: 1
 • περιπέτεια: 1
 • περισσόν: 1
 • περισσεία: 1
 • περιστολὰς ἐκτελεῖν: 1
 • περιφερεται: 1
 • περιφοράν: 1
 • περπερεία: 1
 • περσέα: 1
 • πεφηνός: 1
 • πηγή: 1
 • πλάσμα: 1
 • πλήσσει: 1 2
 • πλοίῳ: 1
 • πνεύματος: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4
 • πνευματικὰ τῆς πονηρίας: 1
 • πνοήν: 1
 • ποιήσει ἐκ βουλήσεως: 1
 • ποιὸν οὐ κινησις: 1
 • ποιῆσαι: 1
 • ποιητής: 1
 • ποιητική: 1
 • ποικιλωτάτην: 1
 • πολύ: 1
 • πολιτευσάμένος: 1
 • πολλοῦ γε δεῖ: 1
 • πολυμερής: 1
 • πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως: 1
 • πορθμεῖν: 1
 • πρὸ νυκτὸς ἔγγυς ἤδη μεσούσης ἀνιέντας: 1
 • πρὸ τῆς φιλοσοφίας: 1
 • πρὸ τοῦ διωγμοῦ τρίσιν οὐδ᾽ ὅλοις ἡγησάμενος τῆς Εκκλησίας: 1
 • πρὸς αὐτῶν: 1
 • πρὸς τὴν τῶν ὑποπιπτόντων δόσιν: 1
 • πρὸς τὴν φιλοσοφίαν καὶ ἐπὶ τάδε τὰ δόγματα: 1
 • πρὸς τὸ ἀδιάκριτον: 1
 • πρὸς τὸ ἑξῆς ἀπεῖπον: 1
 • πρὸς τὸ μή ἀδιάκριτον: 1
 • πρὸς τοὺς ἀθεωτάτους πολυθέους: 1
 • πρό: 1
 • πρόνοια: 1
 • πρόσκλαυσις: 1
 • πρότερον: 1
 • πρόφασιν: 1
 • πρακτικοὺς φόρους: 1
 • πραξεις: 1
 • πρεσβεύων: 1
 • προάστειον: 1 2 3
 • προήγορον: 1
 • προαίρεσις: 1
 • προβάλλειν ἐξ ἑαυτοῦ δύναμιν μητέρα τῆς ζωῆς, καὶ αὐτὴν προβεβληκέναι τὸν πρῶτον ἄνθρωπον, αὐτὴν δὲ τὴν μητέρα τῆς ζωῆς τόν τε πρῶτον ἄνθρωπον τὰ πέντε στοιχεῖα: 1
 • προβάλλειν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν: 1
 • προειρημένην: 1
 • προεληλύθει: 1
 • προεστῶτες: 1
 • προκειμένην: 1
 • προκοπάς: 1
 • προπελάσας: 1
 • προσκύνησιν: 1
 • προσπελάσας: 1
 • προσστάς: 1
 • προστάς: 1
 • προστιθεῖσα: 1
 • προσχωρεῖν: 1
 • προσψαύειν: 1
 • προτιθεῖσα: 1
 • προτροπάδην: 1
 • προφέροντα: 1
 • προφορικόν: 1
 • προφορικός: 1
 • προϋποφαινομένην αὐτὴν ἐωθινὴν ἐμφανίζει: 1
 • πρωτότοκον πασῆς τῆς κτίσεως: 1
 • πρωτότυπος: 1
 • σέλας: 1
 • σήκρητον: 1
 • σύμβολα: 1
 • σύνθετον: 1
 • σύνταγμα στρατιωτικόν: 1
 • σύνταξιν: 1
 • σύνταξις: 1
 • σύστασιν: 1
 • σύστασις: 1
 • σώματα: 1
 • σῶστρα: 1
 • σελήνη: 1
 • σεμνότητι φαιδρύνεσθαι: 1
 • σημείου καὶ γραμμῆς: 1
 • σιτόχροος: 1
 • σκηνάς: 1
 • στίγματα: 1
 • στίχοι: 1
 • στελέχους: 1
 • στελεου: 1
 • στρατηγός: 1
 • στρατηγῶν: 1
 • στρατηγοῦ: 1 2
 • στρατιωτῶν: 1
 • συγκαταβάσει: 1
 • συγκείμενοι: 1
 • συγκεκραμένος: 1
 • συγκροτῶν: 1
 • συκοφαντία: 1
 • συκοφαντιων: 1
 • συλλήβδην καταλαβεῖν πόσα τῇ ὡρισμένῃ οὐσίᾳ συμβέβηκεν: 1
 • συμβλύσαντα ὡς: 1
 • συμβρύσανρα ὡς ἕν: 1
 • συμπίπτουσι ταῖς ὀκτὼ καὶ ἐννέα χιλιάσιν ἑτῶν, ἃς Αιγυπτιων οι παρὰ Πλατωνι ἱερεῖς εις Σόλωνα καταριθμοῦτες οὐκ ἀληθεύουσι: 1
 • συμπεριφορὰν κομιζόμενοι: 1
 • συμφύσαντα εἰς ἕν: 1
 • συμφερον ειναι καταφαίνεται: 1
 • συναριθμεῖν: 1
 • συνδικάζοντες: 1
 • συνεισάκτους γυναῖκας: 1
 • συνεκάλεσεν: 1
 • συνεξεταζόμενός μοι διὰ τῶν εὐχῶν: 1
 • συνεπεπλάκη: 1
 • συνουσιωμένος τῷ ἀνθρωπίνῳ: 1
 • συντάγματος: 1
 • συνταξάμενοι: 1
 • σφίγξωσι: 1
 • σφαῖρα: 1
 • σχίσαι: 1
 • σχοίνισμα: 1
 • σωματοτροφεῖν παχυνομένους: 1
 • σωματουργοί: 1
 • σωτηρίας: 1
 • σωφροσύνη: 1
 • σωφροσύνην: 1
 • σωφροσύνην, σώαν τινὰ φρόνησιν: 1
 • τὰ Βουκόλου: 1
 • τὰ Κολλουθίωνος: 1
 • τὰ δ᾽ εἰς πράξεις τε καὶ πολιτειας: 1
 • τὰ δημόσια πράττοντες: 1
 • τὰ διαβητήρια θόειν: 1
 • τὰ μέρη τῆς Λιβύης: 1
 • τὰ πάτρια ἔθη τὰ πεπλανημένα: 1
 • τὰ πνεύματα: 1
 • τὰ πρόσφατα: 1
 • τὰ πρῶτα Θεῷ ἶσον εἶναι τὸν σοφὸν ἄνθρωπον: 1
 • τὰ τέλεια: 1
 • τὰ τῆς ἀσεβείας κηρύγματα: 1
 • τὰ φυτά: 1
 • τὰς τῶν ἀσιτιῶν ἐπιλύσεις: 1
 • τέλειοι: 1
 • τέχνη: 1
 • τὴν ἀκίνητον ἧτταν ἐγκαυχησάμενοι: 1
 • τὴν ἐπιστημονικὴν θεωρίαν: 1
 • τὴν ἑαυτοῦ, τὴν ἐμὴν μίαν: 1
 • τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι: 1
 • τὴν βῶλον: 1
 • τὴν γνῶσιν: 1
 • τὴν γυναῖκα, γῆν τινά: 1
 • τὴν γυναῖκα, σαγήνην τινά: 1
 • τὴν εὐτέλειαν: 1
 • τὴν κτίσιν: 1
 • τὴν πρώτην εἶναι: 1
 • τὴν τοῦ πάσχα ἡμέραν: 1
 • τὴν ψυχήν: 1
 • τί τὸ ἐπόμενον: 1
 • τὸ ἀκατέργαστόν μου εἶδον: 1
 • τὸ ἀκατέργαστόν σου ἴδωσαν οἱ ὀφθαλμοί μου: 1
 • τὸ ἀκατέργαστόν σου εἰδοσαν οἱ ὀφθαλμοί μου: 1
 • τὸ ἀρχιτεκτονικόν: 1
 • τὸ ἄτακτον: 1
 • τὸ ἐν ᾧ τὴν ὕπαρξιν ἔχον καὶ οὗ ἄνευ εἶναι μὴ δυνάμενον, αἴτιον ἐκείνου εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστί: 1
 • τὸ ἐπιστημονικόν: 1
 • τὸ ἡγεμονικόν: 1
 • τὸ ᾽Αράβιον ὄρος: 1
 • τὸ δὲ νῦν εἶναι: 1
 • τὸ δὲ πολὺ τῆς ἕξεως: 1
 • τὸ εἶναι αὐτὸ καὶ ὑφεστάναι δηλοῖ: 1
 • τὸ καλόν: 1
 • τὸ κατ᾽ ἔννοιαν: 1
 • τὸ πάθος: 1
 • τὸ πλεῖον: 1
 • τὸ πορευτικόν: 1
 • τὸ πρὸς ἑαυτὴν εἶναι: 1
 • τὸ προῤῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν παραβραχυ τὸ φοβερώτατον: 1
 • τὸ τελευταῖον ἐπι τὸ πρῶτον ἀνατρέχοντι: 1
 • τὸν αὐθέντην διδάσκαλον: 1
 • τὸν βασίλειον ὑποδῦναι κόσμον: 1
 • τὸν γὰρ μετὰ ῞Ωγυγον ᾽Ακταῖον: 1
 • τὸν λόγον, τὴν γνῶσιν: 1
 • τὸν τὰ πάντα ἐν ἀκαταληψίᾳ ὑπεριδρυμένον: 1
 • τὸν τῆιπλασιασμὸν τὴς ἁγιότητος: 1
 • τόν τε τῆς γνώσεως, τόν τε τῆς φράσεως: 1
 • τόν τε τῆς σοφίας, τόν τε τῆς γνώσεως: 1
 • τόπος πάντων: 1
 • τύχην: 1 2
 • τ᾽ ἀληθές: 1
 • τῆ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν Σαββάτων: 1
 • τῆς ἄλλης δυσωδίας τῶν γυναικῶν: 1
 • τῆς ἐπαράτου ἐλευθέρίας: 1
 • τῆς ἑαυτοῦ ἐκκλησίας: 1
 • τῆς δειλίας: 1
 • τῆς δουλείας: 1
 • τῆς πολλῆς ψαλμῳδίας: 1
 • τῆς ψυχῆς: 1
 • τῇ ἐπιφωσκούσῃ μιᾷ Σαββάτων: 1
 • τῇ νηστείᾳ καί: 1
 • τῇ τοῦ πάσχα περιλύσει: 1
 • τῦφος: 1
 • τῶν ἀμερῶν: 1
 • τῶν ἐναντίων ἁπειλῶν: 1
 • τῶν ἐναντίων παραμέρος εἰναι δεκτικόν, παραμέρος: 1
 • τῶν ὑποστρεφόντων: 1
 • τῶν δύο φύσεων: 1
 • τῶν θείων δώρων τῆς μεταδόσεως ἀξιοῦσθαι καὶ οὕτως ἀφιεσθαι: 1
 • τῶν θεολόγων εἷς, ὁ Ζαχαρίας: 1
 • τῶν πόλεων: 1
 • τῶν πραττομένων: 1
 • τῶν χωρῶν πρεσβύτεροι: 1
 • τῶν ψυχῶν: 1
 • τῷ ἰδιώματι τοῦ Πατρός: 1
 • τῷ δ᾽: 1
 • τῷ τῆς καρδίας φρονήματι: 1
 • τ῾ε: 1
 • τα ἀληθῆ: 1
 • ταῖς ἐπικάρποις: 1
 • ταῦθ᾽ ἅπερ ἡμᾶς ἀνέσειε, μάλιστα λέγων και μάλα τεχνικῶς, τοῦ κυριωτάτου, φησὶ, τῶν ἐν ἡμῖν λόγου, ἀμελήσαντας: 1
 • ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἑξῆς ἀνασκευάζει τὸ δόγμα διὰ πολλῶν, ἀτὰρ δὲ διὰ τούτων: 1
 • ταυτῆ μᾶλλον ᾗ προανεπαύσατο: 1
 • τε: 1 2
 • τεῖχος: 1
 • τελειώσει: 1
 • τελειοῦθαι δὲ τῇ βλάσψῃ: 1
 • την ἀληθῆ δι᾽ αὐτοῦ περὶ τὰ τοῦ λόγου μαθήματα: 1
 • τιθέμενον: 1
 • τιθέμενος: 1
 • τοὺς πρὸς ἄλληλα λόγους: 1
 • τοὺς τὰ πολιτικὰ πράττοντας: 1
 • τούῳ ἐπὶ νοῦν βαλών: 1
 • τούς: 1
 • τοῖς ἀπαρχῆς οὖσιν εἰς σκότος: 1
 • τοῖς βασιλεῦσι: 1
 • τοῖς δαίμοσι: 1
 • τοῖς εἰρημένοις ἐν τοῖς εὐαγγελίοις: 1
 • τοῖς παλαμναιοις δαίμοσι: 1
 • τοῦ ὀφθῆναι: 1
 • τοῦ θανάτου τὸ ὑψωμα: 1
 • τοῦ μακαρίου Θεογνώστου ᾽Αλεξανδρέως καὶ ἐξηγητοῦ ὑποτυπώσες: 1
 • τοῦ νοητοῦ ἡλίου ἡ ἀνατολή: 1
 • τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης: 1
 • τοῦ φωτός: 1
 • τρέφοντες: 1
 • τριβόλους: 1
 • τρικυμίας: 1
 • τροπήν: 1
 • τυφλός τε ὢν καὶ τὴν πρόσοψιν ὑπὸ τοῦ σκότους: 1
 • τυφλός τε ὢν τὴν πρόσοψιν καὶ ὑπὸ τοῦ σκότους τῶν πραγμάτων ἀφῃρημένος: 1
 • των ἀτόμων τομεῖς: 1
 • φόβον: 1
 • φύσει γὰρ γνώμη τυχῇ μάχεται: 1
 • φύσεις: 1 2 3
 • φύσεως: 1
 • φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται: 1
 • φαιδρότητι σεμνυνεσθαι: 1
 • φανέρωσιν: 1
 • φανερωτέρα: 1
 • φανοτέρα: 1
 • φαντασίαν: 1
 • φαρμάκων: 1
 • φείδῃ: 1
 • φειδόμενος: 1
 • φθαρτικόν: 1
 • φιλοκρίνων: 1
 • φιλονεικίᾳ: 1
 • φιλοσοφικώτατος: 1
 • φιλοτιμίᾳ: 1
 • φοράδην: 1
 • φοράδην ἐξήγαγον: 1
 • φυλακέων: 1
 • φυλακτέων: 1
 • φυσικῶς ἐν Τριάδι μαρτυρουμένη: 1
 • φυσικῶς κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσιαν: 1
 • χόρευσα: 1
 • χαλκευτής: 1
 • χαρακτῆρας τῶν τῆς ψυχῆς τύπων: 1
 • χαρακτῆρος ἀϊδίου: 1
 • χειροδικαι: 1
 • χειρουργίαι τούτων ὑπ᾽ ἀνθρώπων εὕρηνται σωματουργῶη: 1
 • χηρεύουσαν: 1
 • χορηγός: 1
 • χορηγούμενον: 1
 • χρίσιν: 1
 • χρόνων τε καὶ μαθημάτων παρ᾽ ὑμῶν ἑκάστου: 1
 • χρῆσιν: 1 2
 • χρηματίσασθαι: 1
 • χρηστότητος: 1
 • χριστῶν: 1
 • χριστοφόροι: 1
 • χωρικῶν: 1
 • χωριτῶν: 1 2
 • ψάλλειν: 1
 • ψαλμοὶ ἰδιωτικοί: 1
 • ψυχήν: 1 2
 • ψυχικῶν: 1
 • ., βοοκ ι. νυμ. 9, Ωορκσ, ιι. π. 465.: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection