Contents

« Shammua Shammuah Shamsherai »

Shammuah

son of David, (2 Samuel 5:14) elsewhere called Shammua and Shimea.

« Shammua Shammuah Shamsherai »
VIEWNAME is workSection