Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγάπη: 1
 • ἀεικίνητος καὶ πολυκίνητος: 1
 • ἀκηδία: 1
 • ἀκηδιάζω: 1
 • ἀκρότητες ἰσότητες: 1
 • ἀκτημοσύνη: 1
 • ἀκτημοσύνην,: 1
 • ἀμφοτεροδέξιον: 1 2 3
 • ἀνάλαβοι: 1
 • ἀνόμοιον: 1
 • ἀναβολάι: 1
 • ἀναχωρέω: 1
 • ἀνθρωποπαθῶς: 1
 • ἀντίδοσις: 1
 • ἀντιψάλλουσιν ἀλλήλοις: 1
 • ἄγγελοι τοῦ θεοῦ: 1
 • ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος· Θεὸς: 1
 • ἐάν ἐύξῃ ἐυχὴν τῶ κυρίῶ,: 1
 • ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος: 1
 • ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας: 1
 • ἐπι θυμητικόν: 1
 • ἐπιούσιον: 1
 • ἐπιούσιος: 1
 • ἐπιστήμης: 1
 • ἐφ᾽ ὅσον: 1
 • ἑοταστικαὶ ἐπιστολαί: 1
 • ἕως σφόδρα: 1
 • ἰὰς ἐυκάς μου τῶ κυρίῶ ἀποδώσω: 1
 • ἰσχυρὸς ἐξουσιαστὴς ἄρχων εἰρήνης πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἱῶνος: 1
 • ὀργή: 1
 • ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος: 1
 • ὁ μέγας: 1
 • ὁ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾽Ιησοῦν: 1
 • ὁ τἠς ἐξομολογήσεως ψαλμός: 1
 • ὄβρυζον: 1
 • ὄμματα παιδ εραστοῦ: 1
 • ὅ: 1
 • ὅς: 1
 • ὅτι παιδίον ἑγεννήθη ἡμῖν, ὑιὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αῦτοῦ Μεγάλης Βουλῆς ἄγγελος ἄζω γὰρ κ.τ.λ: 1
 • ὐπηχοῦσι: 1
 • ὑλικὴ κτῆσις: 1
 • ᾽Ακηδία: 1
 • ᾽Ανάλαβοι: 1
 • ᾽Ανὴρ θυμώδης ἐγείρει νεῖκος, ἀνὴρ δὲ ὀργιλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίαν: 1
 • ᾽Αναβολέυς: 1
 • ῞Αψατο βρωμάτων παρὰ καιρόν; ἐπὶ πλεῖστον τῆς ἡμέρας ἀπόσιτος ἔστω: 1
 • ῾Ρωμαῖος: 1
 • Δὁξα πατρὶ καὶ ὑἱῷ καὶ ἁγίῳ πνευμάτι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ ἐις τοὺς ἀιῶνας τῶν ἀιωνῶν, ἀμήν: 1
 • Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον ὃν ἀποστελεῖς: 1
 • Θεὸς: 1
 • Θεοδόχοι: 1 2
 • Θεοδόχος: 1
 • Θεοδόχος): 1
 • Λύει: 1
 • Παξαμός: 1
 • Σαρακηνοί: 1
 • Σκοπὸς τοίνυν οὗτος καὶ χαρακτὴρ τῆς γραφῆς, ὡς πολλάκις εἴπομεν, διπλῆν εἰναι τὴν περὶ τοῦ σωτῆρος ἀπαγγελίαν ἐν αὐτῇ, ὅτι τε ἀεὶ Θεὸς ἦν καὶ ἔστιν ὁ υεός, λόγος ὦν καὶ ἀπαύγασμα καὶ σοφία τοῦ πατρος, καὶ ὅτι ὕστερον δι᾽ ἡμᾶς σάρκα λαβὼν ἐκ παρθένου τῆς θεοτόκου Μαριάς ἄνθρωπος γέγονεν: 1
 • Συγκλητικός: 1
 • Τί γίνεται καὶ τί τὸ μέγα· περὶ ἡμᾶς μυστήριον ; καινοτομοῦνται φύσεις καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται…καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δέχεται καὶ υἱὸς ἀνθρώπου γενὲσθαι τε καὶ κληθῆναι, οὐχ ὃ ἠν μεταβαλὼν, ἄτρεπτονυ γὰρ, ἄλλ ὀ οὐκ ἦν προσλαβὼν, φιλάνθρωπος γάρ, ἵνα χωρηθᾑ ὁ ἀχώρητος: 1
 • Τὸ σχῆμα ὃ φοροῦμεν κολόβιόν ἐστι, μὴ ἕχον χειρίδια, καὶ ζώνη δερματίνη καὶ ἀνάλαβος καὶ κουκούλιον: 1
 • Χριστοτόκος: 1
 • αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν καὶ συ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν: 1
 • γίνεσθε τραπεξῖται δόκιμοι: 1
 • δύναμις: 1
 • διάθεσις: 1
 • εἰς διακονίαν: 1
 • εἴδωλα: 1
 • εὐκή: 1
 • θεοῦ: 1
 • θεωρητική: 1
 • θυμός: 1
 • θυμικόν: 1
 • κύριος σοφοῖ τυφλούς: 1
 • καὶ γεῶδες σκῆνος βρίθει νοῦν πολυφρόντιδα: 1
 • καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ: 1
 • καὶ εἰς ἁμαρτιῶν ἂφεσιν καὶ εἰς νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον: 1
 • καθίσματα: 1
 • κατὰ σκοπὸν διώκω: 1
 • κελλία: 1
 • κενοδοξία: 1 2
 • κολόβιον: 1
 • λογικόν: 1
 • λογικώτερον: 1
 • μῆνις: 1
 • μαίνη: 1
 • μαινίδιον: 1
 • μαινόμενα: 1
 • μαφόριον: 1
 • μαφώριον: 1
 • μερική: 1 2
 • μηλωτής: 1
 • μυστήριον: 1
 • νοῦς: 1 2
 • ξηροφαγία: 1
 • οἰ ἀπό τοῦ Σὴθ δίκαιοι: 1
 • οἰκήματα: 1
 • οἰκονομίας: 1
 • οἱ ἆινοι: 1
 • οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες: 1
 • οὐ ποιηθέντα, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλιθινοῦ, ὁμοούσιον τῷ Πατρι: 1
 • πάγκαρπος: 1
 • πήρα: 1
 • παύσαοθε, ἐταῖροι · εἰμὶ γάρ, ἐπέκω δέ: 1
 • παξαμάδιον: 1
 • πιστεύομεν: 1
 • πιστεύω καὶ βαπτίζομαι: 1
 • πλοῦς: 1
 • πνευματικὸς: 1
 • πολλοὶ γοῦν ἅγιοι γεγόνασι καὶ καθαροὶ πάσης ἁμαρτίας· ῾Ιερεμίας δὲ καὶ ἐκ κοιλίας ἡγιάσθη καὶ ᾽Ιωάννης ἔτι κυοφορούμενος ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει ἐπὶ τῇ φωνῇ τῆς Θεοτόκου Μαρίας: 1
 • πρακτικὴ: 1
 • πρακτική: 1
 • προελθὼν δὲ Θεὸς μετὰ τῆς προσλήψεως ἓν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, σαρκὸς καὶ πνεύματος· ὧν τὸ μὲν ἐθέωσε τὸ δὲ ἐθεώθη, ὦ τῆς καινῆς μίξεως, ὦ τῆς παραδόξου κράσεως, ὁ ὢν γίνεται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται διά μέσης ψυχῆς νοερᾶς μεσιτευούσης θεότητι καὶ σαρκὸς παχύτητι, καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει: 1
 • πρωτοπλαστος: 1
 • πτερνιεῖ: 1
 • σύμβολον: 1
 • σύμβολον,: 1
 • σύμβολος: 1
 • σύναξις: 1
 • σειρά: 1
 • σκεπάσματα: 1
 • σκοπός: 1
 • σκοπεῖν: 1
 • στάσεις: 1
 • συμβολή,: 1
 • συνάπτειν: 1
 • τάς ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως: 1
 • τὸ ὄρθρον: 1
 • τὸ δωρεὰν πωλούμενον θανάτω μὴ ἀγόραζε: 1
 • τρίπους: 1
 • υἱοὶ τοῦ θεοῦ: 1
 • φιλαργυρία: 1
 • χάρισμα: 1
 • χώρᾳ: 1
 • χαρίσματα: 1
 • χαρίσματα ἰαμάτων: 1
 • ψευδώνυμον: 1
 • ψιλὸς ἄνθρωπος: 1
 • ψυσιογνώμοιν: 1
 • ψυχικὸς: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection