Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Γράφω τοίνυν περὶ ὧν μετ’ εἶδον, μετ’ ἔπαθον, μήτε παρ’ ἄλλων ἐπυθόμην.: 1
 • Δεῖ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι, ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ.: 1
 • Δεῖ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγλητον εἶναι, ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ.: 1
 • Διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ρώμην: 1
 • Δοῦλον Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι.: 1
 • Επαρχία: 1
 • Ζῆλος: 1
 • Θεοκρατία: 1
 • Καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη: 1
 • Καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν: 1
 • Καὶ μετὰ πάντων πανταχῆ κεκλημένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς: 1
 • Καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται: 1
 • Λίαν ἀκριβῶς, συκοφάντης φαίνεται: 1
 • Μήποτ’ εὖ ἔρδειν γέροντα: 1
 • Μακάριοι οἱ προοδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι οἵτινες ἔγκαρπον καὶ τελείαν ἔσχον τὴν ἀνάλυσιν, οὐ γὰρ εὐλαβοῦνται μή τις αὐτοὺς μεταστήσῃ ἀπὸ τοῦ ἱδρυμένου αὐτοῖς τόπου·: 1
 • Μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν: 1
 • Οἱ πρεσβύτεροι, ἄπιστοι δι’ ἐμπειρίαν: 1
 • Οἱ τὴν Ῥώμην οἰκοῦντες διεμερίσθησαν εἰς τὰ μέρη, καὶ οὐκέτι ὡμονόησαν πρὸς ἀλλήλους· καὶ ἐγένετο μέγα σχίσμα.: 1
 • Οὐ γὰρ εὐλαβοῦνται μή τις αὐτοὺς μεταστήσῃ ἀπὸ τοῦ ἱδρυμένου αὐτοῖς τόπου: 1
 • Οὐδὲ ἕν γὰρ ὅλως ἐστὶ τὸ γένος ἀνθρώπων εἴτε Βαρβάρων, εἴτε Ἑλλήνων, εἴτε : 1
 • Οὔπω ἦν Πνεῦμα ἅγιον: 1
 • Πάροικος: 1 2
 • Πάροχος: 1 2
 • Πίστει παρώκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν: 1
 • Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες: 1
 • Παροικέω: 1
 • Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ: 1
 • Σὺ μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλήμ: 1
 • Τὰ ἀρχαῖα: 1
 • Τὸ μὴ δύνασθαι ἡσυχιάν ἄγειν ὑπὸ τῆς τύχης ἐν πεντασυρίγγῳ νόσῳ δεδεμένον: 1
 • Τῇ ἐκκλησίᾳ παροικούσῃ Κόρινθον: 1
 • Τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ: 1 2
 • Φιλόνεικοί ἐστε ἀδελφοὶ καὶ ζηλωταὶ περὶ μὴ ἀνηκόντων εἰς σωτηρίαν: 1
 • αἱ ἐκκλησίαι: 1
 • αἵρεσις: 1
 • βδέλυγμα: 1
 • δεύτεραι θροντίδες: 1
 • δεύτεραι φροντίδες: 1
 • διαίρεσις τῆς ἑνότητος: 1
 • διαίρεσις ἑνότητος: 1
 • διεμερίσθησαν εἰς τὰ μέρη: 1
 • διχοστασία: 1
 • διωγμός: 1
 • δουλεύειν ὑποθέσει: 1
 • θεία φύσις: 1
 • θείας κοινωνοὶ φύσεως: 1
 • καθίσαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ: 1
 • καινὴ κτίσις: 1
 • κατοικία: 1
 • καὶ μὴ ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα: 1
 • καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος: 1
 • κυρίας δόξας: 1
 • λῆροι: 1
 • μέτοικος: 1
 • μετηγάγετε: 1 2 3
 • μετὰ πάντων πανταχῆ τῶν κεκλημένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ: 1
 • μιαρᾶς καὶ ἀνοσίου στάσεως: 1
 • μορμωλυκεῖα: 1
 • μὴ κοινωνεῖν: 1
 • μὴ λέγειν χαίρειν: 1
 • μὴ συναναμίγνυσθαι: 1
 • μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα: 1
 • οἱ μὲν ἦσαν: 1
 • οὐκ ἀλλ’ ἐδόκησεν ἰδεῖν διὰ νύκτα σιλήνην: 1
 • πάντες οἱ ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπω: 1
 • πάντες ἐν παντὶ τόπῳ: 1
 • πάντων πανταχῆ κεκλημένων: 1
 • πάροικοι: 1 2 3
 • παραπίπτεσθαι: 1
 • παρασυναγωγή: 1 2
 • παρεπίδημος: 1
 • παροικία: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • παροικίαι: 1
 • παροικεῖν: 1
 • παροχή: 1
 • προστιθέασιν ἀεὶ τὸ ἴσως καὶ τάχα: 1
 • προτιμᾷν τὴν ἀλήθειαν: 1
 • πρόσοικοι: 1
 • πρόσοικοι·: 1
 • πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τῆς πατρίδος συχνῆς ἀδικίας δεομένης: 1
 • πρὸς τὸ γένος: 1
 • πόλεμος: 1
 • πᾶσι ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ: 1
 • στάσις: 1 2
 • συμπολῖται: 1
 • σχίσμα: 1 2
 • σὺν Θεῷ: 1
 • σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐα: 1
 • ταροικοῦσα, οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ: 1
 • τύφος: 1
 • τὰ ἀρχαῖα: 1 2 3 4
 • τὰς πόλεις: 1
 • τὸ κρινόμενον: 1
 • τὸ ἐν ἀρχῇ·: 1
 • τῇ ἀμετρίᾳ τῆς ἀνθολκῆς: 1
 • φεύγειν: 1
 • ἀκαταστασία: 1
 • ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν: 1
 • ἀλαζονεία: 1
 • ἀλλοτριοεπίσκοποι: 1
 • ἀμετρίᾳ τῆς ἀνθολκῆς: 1
 • ἀμετρίᾳ ἀνθολκῆς: 1
 • ἀνυπεύθυνος: 1
 • ἀπ’ ἀρχῆς οὐ γέγονεν οὕτω: 1
 • ἀτάκτως: 1
 • ἀτόπους: 1
 • ἀφ’ ἡμερῶν ἀρχαίων: 1
 • ἁπλῶς ὡτινιοῦν ὀνόματι προσαγορευομένων, ἢ ἁμαξοβίων, ἢ ἀσίκων καλουμένων, ἢ ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων οἰκούντων, ἐν οἷς μὴ διὰ τοῦ ὀνὸματος τοῦ σταυρωθέντος Ἰησοῦ εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι τῷ πατρὶ καὶ ποιητῇ τῶν ὅλων γίνωται.: 1
 • ἄτακτοι: 1
 • Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν, ἠκούσαμεν: 1
 • Ἀποτρέπεσθαι: 1
 • ἐκκλίνειν: 1
 • ἐκκλησία ἐν Ἱεροσολύμοις: 1
 • ἐν παντὶ τόπῳ: 1
 • ἐπέχουσι: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτό: 1 2
 • ἔξω τοῦ παράγματος: 1
 • ἔξω τοῦ πράγματος: 1
 • ἔρις: 1
 • ἔτι λαλεῖται: 1
 • ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος: 1
 • Ἐάν τίς σοι ἀπαγγείλῃ ὅτι ὁ δεῖνα σε κακῶς λέγει, μὴ ἀπολογοῦ πρὸς τὰ λεχθέντα, ἀλλ’ ἀποκρίνου ὅτι ἀγνόει, τὰ γὰρ ἄλλα προσιόντα μοι κακὰ ἐπεὶ οὐκ ἂν ταῦτα μόνα ἔλεγεν: 1
 • Ἐκκλησία παροικοῦσα Κόρινθον: 1 2
 • Ἐκκλησία παροικοῦσα Ῥώμην: 1 2
 • Ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός: 1
 • Ἐσχίσθη δε τὸ πλῆθος τῆς πόλεως: 1
 • Ἔρχεται Ἕλλην καὶ λέγει, ὅτι βούλομαι γενέσθαι Χριστιανὸς ἀλλὰ οὐκ οἶδα τίνι προσθῶμαι· μάχη παρ’ ὑμῖν πολλὴ καὶ στάσις, πολὺς θόρυβος, ποῖον ἕλομαι δόγμα; τί αἱρήσομαι; ἕκαστος λέγει ὅτι ἐγὼ ἀληθεύω, τίνι πειθῶ μηδὲν ὅλως εἰδὼς ἐν ταῖς γραφαῖς; κᾳκεῖνοι τὸ αὐτὸ προβάλλονται πάνυ γε τοῦτο ὑπὲρ ἡμῶν, εἰ μὲν γὰρ λογισμοῖς ἐλέγομεν πείθεσθαι εἰκότως ἐθορύβου, εἰ δὲ ταῖς γραφαῖς λέγομεν πιστεύειν, αὐταὶ δὲ ἀπλαὶ καὶ ἀληθεῖς, εὔκολόν σοι τὸ κρινόμενον, εἴτις ἐκείναις συμφωνεῖ οὗτος Χριστιανός· εἴτις μάχεται οὗτος πόῤῥω τοῦ κανόνος τούτου.: 1
 • ἥττημα: 1
 • Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπῶντων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν ἀφθαρσίᾳ: 1
 • Ἡ ἐκκλησία Θεοῦ ἡ παροικοῦσα Ῥώμην τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ παροικούσῃ Κόρινθον·: 1
 • Ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῂ αὐτῇ γνώμῃ: 1
 • ἰδοὺ Ρόδος, ἰδοὺ πήδημα: 1
 • ἰῶτα: 1
 • ὀλίγα πρόσωπα: 1
 • ὀφθαλμοὶ βασιλέων: 1
 • ὁδὲ ὁρῶν τοῦς νόμους: 1
 • ὁρῶμεν γὰρ: 1
 • Ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι: 1
 • Ὁρῶμεν γὰρ ὅτι ἑνίους ὑμεῖς μετηγάγετε καλῶς πολιτευομένους ἐκ τῆς ἀμέμπτως αὐτοῖς τετιμημένης λειτουργίας·: 1
 • Ὁρῶμεν ὅτι ἑνίους ὑμεῖς μετηγάγετε καλῶς πολιτευομένους ἐκ τῆς ἀμέμπτως αὐτοῖς τετιμημένης λειτουργίας: 1
 • Ὅλως ἥττημα ἐν ὑμῖν ἐστιν: 1
 • ὡμονόησαν: 1
 • Ὧν οὐδενὶ κοινωνοῦμεν οἱ γνωρίζοντες ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς, καὶ ἀδίκους, καὶ ἀνόμους αὐτοὺς ὑπάρχοντας, καὶ ἀντὶ τοῦ τὸν Ἰησοῦν σέβειν, ὀνόματι μόνον ὁμολογεῖν, καὶ Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς λέγουσιν, ὁν τρόπον οἱ ἐν τοῖς ἔθνεσι τὸ ὅνομα τοῦ Θεοῦ ἐπιγράφουσι τοῖς χειροποιήτοις: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection