Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • δόκιμος: 1
 • εὐθυμεῖν: 1
 • πνεῦμα: 1
 • ἀκατάστατος: 1
 • ἀκροατὴς τῆς ἐπιλησμονῆς: 1
 • ἀνὴρ: 1
 • ἀντιτάττεται: 1 2
 • ἀποθέμενοι: 1 2
 • ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμῖν: 1
 • ἀσθενεῖς: 1
 • ἁπλῶς: 1 2
 • ἄνθρωπε κενέ: 1
 • Ἀβραὰμ ἐν πειρασμῳ̂ εὑρέθη πίστος, καὶ ἐλογίσθη αὐτῳ̂ εἰς δικαιοσύνην: 1
 • Ἀγαθὸν ὄντα διαφερόντως καὶ πλούσιον εἰναι διαφερόντως ἀδύνατον: 1
 • Ἀδόκιμος ἀνὴρ ἀπείραστος παρὰ τῷ θεῷ: 1
 • Ἀει γηράσκω πολλὰ διδασκόμενος: 1
 • Ἀνάβασις τοῦ νοῦ πρὸς θεὸν: 1
 • Ἀπὸ τῆς πενίας λάμπροτερος ἐγένετο: 1
 • Ἀσώτους ἀποκαλοῦσι δυστυχεῖς, φιλοτίμους καὶ φιλοδόξους ἐπαινοῦσιν ὡς λάμπρους: 1
 • Ἄλλὰ πῶς χρὴ λέγειν: 1
 • Ἄνθρωπος ἐν φύσει ζῶον πολίτικον: 1 2
 • Ἅγνη: 1
 • Ἅπαντες ἔσμεν εἰς τὸ νουθετεῖν σόφοι, ὅταν δ᾽ αὐτοὶ ποιῶμεν μωροὶ οῦ γιγνώσκομεν: 1
 • ἐγὼ κύριος, οὐκ ἠλλοίωμαι: 1
 • ἐγκομβώσασθε: 1
 • ἐκ πονηροῦ: 1
 • ἐν ἁπλότητι: 1
 • ἐν μηδενὶ λειπόμενοι: 1
 • ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ: 1
 • ἐν πορίαις: 1
 • ἐν πορείαις: 1
 • ἐν προσωπολημψίαις: 1
 • ἐν ταῖς πορείαις: 1
 • ἐν τοῖς διαλογίσμοις: 1
 • ἐξελκόμενος: 1
 • ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐπ᾽ αὐτὸν: 1
 • ἐπιχορηγήσατε: 1
 • ἐσθῆτι ῥυπαρᾷ: 1
 • ἐσπαταλήσατε: 1
 • ἔοικεν κλύδωνι: 1
 • ἔργον νόμου: 1
 • ἔργον τέλειον: 1
 • ἕλκουσι: 1
 • Ἐμπορίαν μᾶλλον ἤ χάριν ποιοῦσιν: 1
 • Ἐν ματαίῳ: 1
 • Ἐπιβλέπειν;: 1
 • Ἐπιθυμεῖτε: 1
 • Ἔνθα ταῖς πρώταις τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐπιβολαῖς ὁ ἄργυρος καταυγάσθεις θαυμασίως ἐπέστιλβε, μαρμαίρων τὶ φοβερὸν καὶ τοῖς εἰς αὐτὸν ἀτενίζουσι φρικῶδεσ: 1
 • Ἔργον τέλειον: 1
 • ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκε: 1
 • ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι: 1
 • ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε: 1
 • ἵνα μὴ κριθῆτε: 1
 • Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολὴ καθολικὴ: 1
 • Ἱνα: 1
 • ὀλίγως ἀποφυγόντας: 1
 • ὁ δὲ παρακύψας: 1
 • ὁ πειράζων: 1
 • ὃς ὑπομένει: 1
 • ὅταν περιπέσητε: 1
 • ὅτι κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι: 1
 • Ὀξύχολος: 1
 • Ὀργιλοὶ, πικροὶ, χάλεποι: 1
 • Ὀυδὲν οὔτως ἴσχυρον πρὸς εἰρήνην ὡς περὶ τοῦ θεοῦ συμφωνία: 1
 • Ὁ πειράζων: 1
 • Ὁὐδὲν κέρδος ὑγιοῦς πίστεως, τῆς πολιτείας διεφθαρμένης: 1
 • ὑπὸ κρίσιν πέσητε: 1
 • ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ: 1
 • ὑποτάγητε: 1
 • ὑπόδειγμα: 1
 • ὑπόστασις τῶν ἐλπιζομένων: 1
 • Ὑμνήσαντες: 1
 • Ὕμνους καὶ προσευχὰς τῷ Θεῷ ἀναπέμπομεν: 1
 • Ὠς: 1
 • ᾽Μέσος ἀπ᾽ ἀμφοτἐρων κακῶς πάσχει: 1
 • Βουληθῆ: 1
 • Δεῖνον ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων: 1
 • Διὰ τὶ πηδάλιον μίκρον ἐπ᾽ ἐσχάτου πλοίου τοσαύτην δύναμιν ἔχει: 1
 • Δριμὺς ὁ χείμων, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδεισος· ἀλγεινὴ ἢ μήνις, ἡδεῖα ἡ ἀπόλαυσις. μικρὸν ἀναμείνωμεν καὶ ὁ κόλπος ἡμᾶς θάλψει τοῦ πατριάρχου: 1
 • Εἰς εἰκῇ: 1
 • Η τοῦ εἰκόνος τὶμη ἐπὶ τὸ πρωτότυπον ἀναβαίνει: 1
 • Καὶ τα κατὰ Ἰακώβον, οὗ ἡ πρώτη τῶν ἐπιστολῶν τῶν ὀνομαζομένων καθολικῶν εἰναι λέγεται, ἰστέον ὡς νοθεύεται μὲν· οὐ πολλοι γοῦν τῶν πάλαι αὐτῆς ἐμνημόνευσαν, ὡς οὐδὲ τῆς λεγομένης Ἰοῦδα, μίας καὶ αὐτῆς οὔσης τῶν λεγομένων καθολικῶν· ὅμως δ᾽ ἴσμεν καὶ ταύτας μετὰ τῶν λοίπων ἐν πλείσταις ἐκκλησίαις: 1
 • Κρείττων εύπαθοῦς ὁμονοίας ἡ ὑπὲρ εύσεβείας διάstasis: 1
 • Κωλυόντων γαμεῖν καὶ ἀπέχεσθαι τῶν βρωμάτων: 1
 • Μὴ καταφφονεῖν τῆς ἡλικίας τοῦ ἐπισκόπου, οὐ προὶ τὴν φαινομένην ἀφορῶντας νεότητα ἀλλὰ προὶ τὴν ἐν Θεῳ φρόνησιν: 1
 • Μὴ λαλεῖν τὰ μάταια, εἰδέναι καῖρον καὶ μέτρα καὶ λόγον ἀναγκαῖον καὶ εWπίκισιν εὔστοχον, μὴ λαλεῖν ἀῤῥύθμως, μὴ χαλαζεῖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇ σφοδρότητι: 1
 • Μηχανικῶν: 1
 • Οὐ κατὰ τοὺς νῦν σόφους κατακλινόμενος οὐδὲ τεχνικῶς καὶ μεσῶς τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λίγου ποοιστάμενος: 1
 • Οὐ ταπεινοφροσύνῃ μόνον ἀλλ᾽ εὐγνωμοσύνῃ: 1
 • Πᾶσαν: 1
 • ΠΡΟΛΕΓΟ´ΜΕΝΑ: 1
 • Πατήσατε μὲ τὸ ἅλας τὸ ἀναίσθητον: 1
 • Ποῦ οὖν ἡ καύχησις: 1
 • Πολύσπλαγχνος: 1
 • Πραείᾳ μὲν ψύχῃ τὰς καθ᾽ ἑαυτοῦ διαβολὰς ὑποφέρων: 1
 • Προαίρεσις οὐκ ἔστιν ἀδυνάτων: 1
 • Προπάθειαι: 1
 • Πυθαγορικοὶ γένει μηδὲν προσήκοντες, ἀλλὰ κοινοῦ λόγου μετέχοντες, εἴποτε προαχθεῖεν εἰς λοιδορίαν ὑπ᾽ ὀργῆς, πρὶν τὸν ἡλιον δῦναι τὰς δεξιὰς ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις καὶ ἀσπασάμενοι διελύοντο: 1
 • Τῇ χάριτί ἐστέ σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως: 1
 • Τὰ τῶν φιλῶν πάνα κοινὰ: 1
 • Τὰ φρέατα ἐναντλουμένα βελτίω ἔστι: 1
 • Τεμνόμενον θάλλει καὶ τῷ σιδηρῷ ἀντάγωνίζεται: 1
 • Τετράγωνος ἀνὴρ: 1
 • Τὸ μὴ δύνατον ἄλλως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὀͥντως ὡς ἡμεῖς λέγομεν: 1
 • Τὸ στάδιον Περικλῆς εἰτ᾽ ἔδραμεν, εἰτ8᾽ ἐκάθητο, Οὐδεις οἶδεν ὅλως· δαιμόνιος βραδύτης: 1
 • Τοῖς Θρῆνοις συγγίγνομαι: 1
 • Τοὺς φονεῖς τῆς μετανοίας: 1
 • Τρία ἔστιν ἐν οἷς διαφέρων ἔστιν ὁ Θεός, αἰδίοτητι ζώης, περιουσίᾳ δυνάμεως, καὶ μὴ διαλείπειν εὐποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους: 1
 • Τρία ἐστιν, ἐν οἷς διαφέρων ἐστιν ὁ Θεὸς, ἐν ἰδιότητι ζωῆς, περιουσίᾳ δυνόμεως, καὶ τῷ μὴ διαλείπειν εὐποιεῖν τοὺ ἀνθρώπους: 1
 • Φίλον καλοῦμεν ὁμοίον ὁμοίῳ κατ᾽ ἀρετὴν: 1
 • Χαίρειν: 1
 • ἄγε: 1
 • ἄγε νῦν: 1
 • ἄγε ωῦν: 1
 • ἄδελφος ὁ τάπεινος: 1
 • ἄνδρας κένους: 1
 • ἄνδρι παρακύψαντι: 1
 • ἄνθρωπος ψύχικος: 1
 • ἄνομοι: 1
 • ἄνομος: 1
 • ἄρτον ἐπιούσιον: 1
 • ἄφθονος: 1
 • ἀγαθὴ ἔρις: 1
 • ἀδιάκριτος: 1
 • ἀκριβοδίκαιοι: 1
 • ἀλαζονείαις: 1
 • ἀλλὰ καὶ ἐκεὶ ὄντες ἔφευγον: 1
 • ἀνὰ μέρος: 1
 • ἀναζωπυρεῖν: 1
 • ἀναιδείαν: 1
 • ἀναμνήσει: 1
 • ἀναπνοὴ: 1
 • ἀνδρὶ: 1
 • ἀνὴρ: 1
 • ἀνιάτους: 1
 • ἀντιλογίας: 1
 • ἀντιτάττεται τοῖς ὑπερηφάνοις: 1
 • ἀπ᾽ ἀμφοτέρων κακὸν πάσχει: 1
 • ἀπείραστος κακῶν: 1
 • ἀπο τῶν ἡδονῶν: 1
 • ἀπὸ λυπῆς καὶ ἀθυμίας: 1
 • ἀσθένεια: 1
 • ἀσκηταὶ: 1
 • ἀσκητὴς: 1
 • ἀτόπους: 1
 • ἁπλῶς: 1
 • αὐτῷ ἁμαρτία ἐστιν: 1
 • αἰσχυνέσθω: 1
 • αἰτιολογικῶς: 1
 • αἵρεσι: 1
 • αἱρέσεις ἀπωλείας: 1
 • αὐτάρκης: 1
 • βλέπεις: 1
 • βούλη: 1
 • βούλησις: 1
 • βουληθεὶς: 1 2
 • βραδὺ γὰρ εἰς ὑπόνοιαν κακοῦ, τὸ πρὸς κακίαν δυσκίνητον: 1
 • γένος: 1
 • γιγνώσκετε: 1
 • γιγνωσκέτω: 1
 • γινωσκέτω: 1
 • γυναῖκα πανδοκεύτριαν: 1
 • δῶρα ἄδωρα: 1
 • δέησις ἐνεργουμένη: 1 2
 • δίψυχοι: 1
 • δίψυχος ἀνὴρ: 1
 • δακρύων: 1
 • δέησις ἐνεργουμένη: 1
 • δεῖξον τὴν πίστιν σοῦ: 1
 • δελεαζόμενος: 1
 • δελεαζόμενος: 1
 • δίδωσιν ἥδιον ἢ λαμβάνουσιν ἕτεροι: 1
 • δίπλη μανία: 1
 • δίψυχοι: 1
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ: 1
 • διὰ δαιμονίων τᾶσα ὁμιλία καὶ διάλεκτος μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων: 1
 • διάλυσις: 1
 • διακριθῆτε: 1 2
 • διακρινόμενοι: 1
 • διατίθημι: 1
 • δικαιώματα: 1
 • διώκειν τὴν εἰρήνην: 1
 • δοῦλος: 1 2 3
 • δοκίμιον: 1 2 3 4
 • δοκεῖ: 1
 • δοκιμάζειν: 1
 • δοκιμαζέτω ἑαυτὸν: 1
 • δοκιμὴ: 1
 • δοκιμὴν: 1
 • δύναμις ἐπιθυμητικὴ: 1
 • δόκιμοι: 1
 • δόκιμος γενόμενος: 1
 • δόσις ἀγαθὴ: 1
 • δώρημα τέλειον: 1
 • ἔγω σοὶ τούτων αἰτία: 1
 • ἔννομοι: 1
 • ἔννομος: 1
 • ἔνωσον τὴν καρδίαν μοῦ: 1
 • ἔξεχύθησαν: 1
 • ἔργα σάρκος: 1
 • ἔργον νόμου: 1
 • ἔρχεται: 1
 • ἐγερεῖ: 1
 • ἐθαρμάνθησαν ἀπὸ κουρὰς ἄμνων μοῦ: 1
 • ἐθησαυρίσατε: 1
 • ἐκ περισσοῦ: 1 2
 • ἐκ πονηροῦ: 1
 • ἐκ τῶν ἔργων: 1
 • ἐκβατικῶς: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκκλησίαν: 1
 • ἐλέγξει: 1
 • ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστός: 1
 • ἐν διαλογίσμοις: 1 2
 • ἐν ἐκτενεία: 1
 • ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς: 1
 • ἐν τῆ παρούσῃ ἀληθείᾳ: 1
 • ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ: 1
 • ἐν ὑμῖν μένει: 1
 • ἐνεργεῖν: 1
 • ἐνεργὴς: 1
 • ἐνεργοῦντος: 1
 • ἐνεργούμενοι: 1
 • ἐνεργουμένη: 1
 • ἐνθυμίαν: 1
 • ἐξελκόμενος: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐπὶ τὸ πλεῖστον: 1
 • ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ ποιητὴν ὁλῶν ἀνατρέχειν: 1
 • ἐπιείκεια: 1
 • ἐπιεικὴς: 1 2
 • ἐπιθυμεῖτε: 1
 • ἐπιθυμία: 1
 • ἐπιθυμίαι θηριώδεις: 1
 • ἐπιποθεῖν πρὸς φθόνον: 1
 • ἐρευνᾶτε: 1
 • ἐσχάγη ὥρα: 1
 • ἐτρυφήσατε: 1
 • ἐυπείθης: 1
 • ἑτεροδιδασκαλεῖν: 1
 • ἑτεροδιδασκαλία: 1
 • εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται: 1
 • εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς: 1
 • εἰς συναγωγὴν: 1
 • εἰ νόμον τελεῖτε βασίλικον: 1
 • εἴπερ: 1
 • εἴτα δὲ: 1
 • εἰρήνη πρὸς Θεὸν: 1
 • εἰρήνικοι: 1
 • εἰρήνικον κάρπον: 1
 • εἰρήνικον κάρπον δικαιοσύνης: 1
 • εἰρηνόποιοι: 1
 • εἰς νοῦν ἀδόκιμον: 1
 • εἰς πειρασμὸν: 1
 • εἰς τὰ γένη: 1
 • εἰς τὸ τέλος: 1
 • εμρατυρήθη μεγάλως Αβραὰμ καὶ φίλος προσηγορεύθη τοῦ Θεοῦ: 1
 • εὐδοκία: 1
 • εὐθυμεῖ τὶς: 1
 • εὐμένεια πάτρος σ᾽ ἀποκτείνει, ἀλλοῖς γίγνεται σωτηρία: 1
 • εὐτραπελία: 1
 • εὐχάριστια: 1 2
 • ζῆλον πίκρον: 1
 • ζηλοῦτε: 1 2
 • ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα: 1
 • ἤσαν προσκαρτεροῦντες: 1
 • ἠγέρθη καὶ διηκόνει: 1
 • ἠσθενησε: 1
 • ἡ ἰδία ἐπιθυμίας: 1
 • ἡ πίστις: 1
 • ἡ πόρνη: 1
 • ἡ φιλία τοῦ κίσμου: 1
 • ἡδονὴ δέλεαρ κακῶν: 1
 • θαυμάζειν τὸ πρόσωπον: 1
 • θαυμάζοντες πρόσωπα: 1
 • θελήματα: 1
 • θήριον δυσμεταχείριστον: 1
 • θρησκεία: 1
 • ἴδιον στήριγμον: 1
 • ἴδου: 1
 • ἰδιογνωμοσύνη: 1
 • ἰστέον μὲν ὠς νοθεύεται: 1
 • ἱμάτια ῥυπαρά: 1
 • κάμνοντα: 1
 • κάπνου σκία: 1
 • κάρπον τίμιον: 1
 • κάρπος πνεύματος: 1
 • καθ᾽ ἑαυτὴν: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ ἀναμνήσει: 1
 • καὶ ζηλοῦτε: 1
 • καὶ ἠγειρεν αὐτὴν: 1
 • καὶ οθ̓κ ἠδίκησε μὲ: 1
 • καίνη κτίσις: 1
 • κακῶν: 1
 • κακὸν ἀκατάσχετον: 1
 • κακοπάθεια: 1
 • καλὸν: 1
 • καλῶς: 1 2 3
 • κανονικὴ: 1
 • κατ᾽ ἀλλήλων: 1
 • κατ᾽ αἰῶνα: 1
 • κατὰ Θέον: 1
 • κατὰ τὴν εὐδοκίαν: 1
 • καταδυναστεύουσι: 1
 • κατακαυχᾶται: 1
 • καταρτίζετε: 1
 • καταχρηστικῶς: 1
 • κατέρχεσθαι: 1
 • κατέρχετα: 1
 • κατέρχεται: 1
 • κατεργάζεται: 1 2
 • κατεργάζεθαι: 1
 • κατήγορος: 1
 • καυχάσθω: 1
 • καυχάσθω: 1 2
 • καυχώμεθα: 1
 • καύσων: 1
 • κησεν: 1
 • κινούμεθα: 1
 • κλαύσατε ὀλολύζοντες: 1
 • κλυδωνισθήσονται: 1
 • κοίνας ἐννοίας: 1
 • κοίνους διαλλάκτας: 1
 • κράτιστε Διόγνητε: 1
 • κράτιστε Θεόφιλε: 1
 • κράτιστε Φῆστε: 1
 • κράτιστε Φήλιξ: 1
 • κραύγην: 1
 • κρίσις: 1
 • κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν: 1
 • κτῆμα: 1
 • κτισμάτων: 1
 • κύριος ΣαβαὼΘ: 1
 • κωλυόντων γαμεῖν καὶ κελευόντων ἀπέχεσθαι βρωμάτων: 1
 • λάος περιούσιος: 1
 • λόγον: 1
 • λόγος καρποφορούμενος: 1
 • λόγος καρποφορούμενος: 1
 • λογίζεσθε: 1
 • λογίζομαι: 1
 • λογίσμους: 1
 • λογικὴ λάτρεια: 1
 • λόγον ἔμφυτον: 1
 • μὴ ὀμνύετε, ἄδελφοι, πρὸ πάντων: 1
 • μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων: 1
 • μὴ μετεωρίζεσθε: 1
 • μὴ πλανᾶσθε: 1
 • μὴ στενάζετε κατ᾽ ἀλλήλων: 1
 • μακαρίζειν: 1
 • μακαρίσουσι: 1
 • μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί: 1
 • μακαριος ὁ ὑπομένων: 1
 • μακροθυμήσατε: 1
 • μακροθυμία: 1
 • μαρανθήσεται: 1
 • μέσος: 1
 • μέσους μοιχαλίδος: 1
 • μέτοχος τῶν εἰδώλων: 1
 • μεῖζον κρῖμα: 1
 • μεγαλαυχεῖ: 1
 • μεγαλύνει: 1
 • μετὰ παῤῥησίας: 1
 • μετὰ πολλῆς φαντασίας: 1
 • μετὰ τῶν ἀπίστων: 1
 • μὴ παραιτήσατε: 1
 • μὴ πταίειν ἐν ἑνὶ: 1
 • μηδὲν διακρινόμενος: 1 2
 • μηδεὶς πειραζόμενος: 1
 • μία κεραία: 1
 • μιάσματα τοῦ κόσμου: 1
 • μόνοι ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν: 1
 • μόρφωσιν ἐπιστήμης: 1
 • μοιχαλίδος: 1
 • μοναχῶς: 1
 • ναι καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον: 1
 • νόμος πίστεως: 1
 • νοήματα: 1
 • ὄνος: 1
 • ὄρεξις: 1 2
 • ὀλιγοπιστία: 1
 • ὀξύχολοι: 1
 • ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν: 1
 • ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην: 1
 • ὃι πλούσιοι: 1
 • ὃτι ἐάν θεὸς ἐθέλῃ: 1
 • ὅρμη: 1
 • ὁμοιοπαθεῖς: 1
 • ὁμοιοπαθὴς: 1
 • οὐ διεκρίθη: 1
 • οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν: 1
 • οὖν: 1
 • οἰκον: 1
 • οἰκτίρμων: 1
 • οἱ πρεσβύτεροι: 1
 • οἵ βουλόμενοι πλουτεῖν: 1
 • οὐ: 1
 • οὐ δέχεται: 1
 • οὐ δοκεῖ: 1
 • οὐ κατεργάζεται: 1
 • οὐ λογίζεται τὸ κακὸν: 1
 • οὐ χώραν ἔχει ἐν ὑμῖν: 1
 • οὔδε πρὸς ἑαυτὸν φιλικῶς ἔχει: 1
 • οὔτε τὶ τῶν πονηρῶν αὐτὸς παραδέχη: 1
 • οὐδὲν διεκρίνε: 1
 • οὐδὲν εἰμί: 1
 • οὐδὲν κατάκριμα: 1
 • πᾶς ὁ ὀνομάζων: 1
 • πᾶσαν ῥυπαρίαν: 1
 • πᾶσαν κακίαν: 1
 • πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος: 1
 • πάθη: 1
 • πάθος: 1
 • πάθος ἐπιθυμίας: 1
 • πάθος ἐπιθυμίας: 1
 • πάντα τὰ θελήματα: 1
 • πάπεινος: 1
 • πάσαν τὴν ἀδάπανον εὐλάβειαν ἐκδιανυμένους: 1
 • παλιγγενεσία: 1
 • παρὰ του̂ Κυρίου: 1
 • παραλλαγὴ: 1
 • παραλογίζῃ: 1
 • παραλογιζομένοι: 1 2
 • παραξύνειν: 1
 • παραπτώματα: 1
 • πέτεινα οὐρανοῦ: 1
 • πειράζειν: 1
 • πειρασμοῖς: 1
 • περὶ εὐποιΐας: 1
 • περὶ τῶν ἐν εἴδει νόμων: 1
 • περιοκὴ τοῦ λάου ἐν δικαιοσύνῃ: 1
 • πλήρωμα νόμου: 1
 • πλανηθῆ ἀπὸ τῆς ἀληθείας: 1
 • πλείονα θυσίαν: 1
 • πλούσιος: 1
 • πλουσίως: 1
 • πνεῦμα, ψύχη, σῶμα: 1
 • πνεύματος: 1 2
 • πνευμάτικος: 1
 • πνευματικὰς εὐλογίας: 1
 • πνεύματι: 1
 • πνοὴ: 1
 • ποιήσομεν: 1
 • ποιητὴς: 1
 • ποιοῦντες πρόνοιαν: 1
 • ποιοῦντες προνόιαν: 1
 • πολίτευμα: 1
 • πολλοὶ: 1
 • πολλοὶ διδάσκαλοι: 1
 • πολὺ: 1
 • πολύσπλαγχνος: 1
 • πρὸ πάντων, ἄδελφοι: 1
 • πρὸς τὸ παρὸν: 1
 • πρεσβυτρούς τῆς ἐκκλεσίας: 1
 • πρὸς μὲν τὸ παρὸν: 1
 • πρὸς τὰ ἀναγκαῖα: 1
 • πρὸς τὰ γένη: 1
 • πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ: 1
 • προθέσιν: 1
 • προπετῶς ὀμνύειν περὶ τῶν θεῶν, ἀλλὰ κατὰ τῶν ἐπιτυγχανόντων: 1
 • προσευχῇ προσηύξατο: 1
 • προσκαλεσάσθω: 1
 • πόλεμοι καὶ μάχαι: 1 2
 • σάπρος λόγος: 1 2
 • σκίας ὄναρ: 1
 • σκόλοψ ἐν σάρκι: 1
 • σκύβαλα: 1
 • σόφος καὶ ἐπιστήμων: 1
 • σοφοὶ τῷ αἰῶνι τούτῳ: 1
 • στασιάζει αὐτῶν ψύχη: 1
 • στενάζετε: 1
 • στηρίξαι: 1
 • στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν: 1
 • στοιχεῖα: 1
 • στρατιώτην εὐσεβῆ: 1
 • σὺν θεῷ: 1
 • σύνεργοι Θεοῦ: 1
 • συλλαβοῦσα: 1
 • συναγωγὴ: 1
 • συνείδησις: 1
 • συντήρησις: 1
 • σώσει: 1
 • τὰ ἐχόμενα τῆς σωτηρίας: 1 2
 • τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς: 1
 • τὸ γνωστὸν: 1
 • τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως: 1
 • τῃ̂ φιλίᾳ αὐτῆς περιφερόμενος πόλλοστος ἔσῃ: 1
 • τῇ προγνώσει: 1
 • τῇ προγνώσει: 1
 • τῇ προθέσι τῆς καρδίας: 1
 • τῶν κακῶν: 1
 • τῶν λοιμῶν: 1
 • τῷ αἰῶνι τουτῷ: 1
 • τί ἐξουθενεῖς: 1
 • τάπεινος: 1 2 3 4
 • ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ: 1
 • ταῖς ἡδοναῖς: 1
 • ταῖς πρὸς αλλήλους φιλονεικίαις ἀναφλέγοντο: 1
 • ταλαιπωρήσατε: 1
 • ταλαιπωρίαις ταῖς ὑπὲρχομέναις: 1
 • ταπεινούσθω: 1
 • τέλειος: 1
 • τεῖχος τοῦ λάου: 1
 • τελεῖτε: 1
 • τελείους: 1
 • τὴν περισσείαν κακίας: 1
 • τὴν πολίαν μάτιν φέρπμτες: 1
 • τὴν ταπείνωσιν: 1
 • τὶ ὀφέλος τουτοῖς τῆς λοίπης ἀρετῆς: 1
 • τιμὴ: 1
 • τις μέγας: 1
 • τμβάλλουσα: 1
 • τὸ γνῶστον τοῦ θεοῦ: 1
 • τὸ ἐναντιοφανὲς: 1
 • τὸ ἐνεργεῖν: 1
 • τὸ ζῆν: 1
 • τὸ ζητούμενον: 1
 • τὸ θελεῖν: 1
 • τὸ πῦρ παρ᾽ ἡμῶν, ἡδε φλὸξ τοῦ πνεύματος: 1
 • τὸ ῥῆτον: 1
 • τὸν δίκαιον: 1 2
 • τὸν τρόχον τῆς γενέσεως: 1
 • τόπον ἰδιώτου: 1
 • τοὺς ὄντως αποφυγόντας: 1
 • τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον: 1
 • τοῖς ἀνθράξι τοῖς ἐρημικοῖς: 1
 • τοῖς γεγυμνασμένοις: 1 2
 • τοῖς θρένοις συγγίγνομαι: 1
 • τοῦς πρεσβυτέρους: 1
 • τολμηροτάτης τῆς φύσεως ἄγαλμα: 1
 • τοὺς ὑπομέμπμτας: 1
 • τροπῆς ἀποσκίασμα: 1
 • ὑπέρογκα ματαιότητος: 1
 • φῶς ἐκ φῶτος, εὸς ἀλήθινος ἐκ θεοῦ ἀληθίνου: 1
 • φῶτα: 1
 • φήμασι βυσσίωοις: 1
 • φθονεῖτε: 1
 • φλογιζομένη: 1
 • φλογισομένη: 1
 • φόρτια δυσβάστακτα: 1
 • φονεύετε: 1 2
 • φρὶξ: 1
 • φρίσσουσι: 1
 • φρονεῖν: 1
 • φωτα: 1
 • χάριν ἀντὶ χάριτος: 1
 • χαῖρε: 1
 • χαίρειν: 1
 • χαίρειν: 1
 • χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν: 1
 • χρῆμα: 1
 • χρυσοδακτύλιος: 1
 • χωρὶς διαλογίσμου: 1
 • χωρὶ ἐμοῦ: 1
 • χωρὶς ἔργων: 1
 • ψάλμοις καὶ ὕμνοις καὶ ὥδαις πνευματικαῖς: 1
 • ψαλλέτω: 1 2
 • ψύχη: 1 2
 • ψύχικοι: 1
 • ψύχικοι, πνεῦμα μὴ ἔχοντες: 1
 • ψυχῆς: 1
 • ψυχικὴ: 1
 • ὤ τῆς εὐχολίας τοῦ συναλλάγματος: 1
 • ὤνιον σοὶ τὸ θελῆσαι μόνον τὸ ἄγαθον: 1
 • ὡς ἱάτρος, οὐχ ὡς δικαστὴς παραγέγονεν: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection