Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Ἀπόστολος ἐκκλησιῶν; τουτέστιν: 1
 • ἀπηλλοτριωμένοι: 1
 • ἔχθραν: 1
 • ἐῤῥιζ: 1
 • ἐξαγοράζειν: 1
 • ἐφ᾽ ἡμᾶς: 1
 • εὐτραπελία: 1
 • ἡμᾶς: 1
 • θύω: 1
 • θώραξ: 1 2
 • ἵνα: 1
 • καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος: 1
 • καθώς: 1
 • κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ: 1
 • κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ: 1
 • μυστήριον: 1 2
 • ναος ἅγιος: 1
 • πώρωσις: 1
 • πᾶς λόγος σαπρος: 1
 • πίστις: 1
 • πλοῦτος : 1
 • προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας: 1
 • σύμμαχοι: 1
 • σοφία: 1
 • τὰ πάντα ἐλεγχόμενα: 1
 • τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου: 1
 • τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου: 1
 • ὑπὲρ πάντα: 1
 • ὑποτασσόμενοι : 1
 • Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν: 1
 • ἣν ἐνήργησεν, κτλ: 1
 • Ὁ δὲ Θεὸς: 1
 • Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα: 1
 • Καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον: 1
 • Καὶ οἱ κύριοι: 1
 • ἀλλὰ: 1 2
 • ἀνανεοῦσθαι: 1
 • γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ: 1
 • δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν: 1
 • δοκιμάζοντες: 1
 • ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν: 1
 • ἐν ᾧ—διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ: 1
 • ἐξαγοραζόμενοι: 1
 • εἴγε: 1 2
 • εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ: 1
 • ἵνα: 1 2
 • ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ: 1
 • ἵνα γνωρισθῇ νῦν: 1
 • ἵνα ἐνδείξηται—τον πλοῦτον τῆς χάριτος—ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς: 1
 • ἵνα τελείως αὐτὸν ἔνοικον δέξησθε: 1
 • ὀργίζόμενοὶ μὴ ἁμαρτάνετε: 1
 • ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε: 1
 • ὁ κλέπτων: 1 2
 • ὅτι: 1
 • ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα: 1
 • οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον, καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε: 1
 • οἵτινες: 1
 • στῆτε οὖν: 1
 • στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ: 1
 • ἀήρ: 1 2
 • ἀγαθός: 1
 • ἀκούει9ν: 1
 • ἀλλήλοις: 1
 • ἀνά: 1
 • ἀνέχομαι: 1
 • ἀνακαίνωσις: 1
 • ἀνακαινίζο, ἀνακαινόω: 1
 • ἀνακαινόω: 1
 • ἀνακεφαλαιόω: 1
 • ἀνανεόω: 1
 • ἀπάτη: 1
 • ἀρχαί: 1 2
 • ἀφρόσυνη: 1
 • ἁγιάζειν: 1 2 3
 • ἁπλόος: 1
 • ἁπτώ: 1
 • ἁρμός: 1
 • ἁφαά: 1
 • ἁφαί: 1
 • ἄλλοι: 1
 • ἄμωμος: 1
 • ἄν. Κομίζομαι: 1
 • ἄρτιος: 1
 • ἄρω: 1
 • ἄσωτος: 1
 • ἄω: 1
 • ἅ: 1
 • ἅγιοι: 1
 • ἅγιος: 1
 • ἅγιος θεόλεγος: 1
 • Ἀκριβῶς περιπατεῖν: 1
 • Ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ: 1
 • Ἀνέχω: 1
 • Ἀπηλγηκότες: 1
 • Ἀφθαρσία: 1
 • Ἁφή: 1
 • ἐάν: 1
 • ἐγείρας τὸν Χριστὸν, καὶ ὑμᾶς ἤγειρε: 1
 • ἐζωοποίησε: 1
 • ἐκ: 1 2
 • ἐκ καρδίας: 1
 • ἐκ πνεύματος: 1
 • ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ: 1
 • ἐκκακεῖν: 1 2
 • ἐκλήρωσε ἡμῖν κληρονομίαν: 1
 • ἐκληρώθημεν: 1 2
 • ἐκληρώθητε: 1
 • ἐλεύθερος: 1
 • ἐλπίζειν ἐν: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5 6
 • ἐν ἐπιγνώσει: 1
 • ἐν ἑαυτῷ: 1
 • ἐν ἡμερᾷ πονηρᾷ: 1 2
 • ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ: 1
 • ἐν ᾗ (χάριτι) ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς: 1
 • ἐν ᾗς: 1
 • ἐν ῥήματι: 1
 • ἐν Εφέσῳ: 1 2 3 4 5
 • ἐν ἑτέραις γενεαῖς: 1
 • ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν: 1
 • ἐν φοβῷ Χριστοῦ: 1
 • ἐντολή: 1
 • ἐξουσίαι: 1 2
 • ἐπίγνωσις τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἐπίσκοποι: 1
 • ἐπίστευσέ μοι τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • ἐστε: 1
 • ἔπαινον: 1
 • Ἐκ: 1
 • Ἐκτρέφειν: 1
 • Ἐλέγχειν: 1
 • Ἐν αὐτῷ: 1
 • Ἐν πᾶσιν: 1
 • Ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων: 1
 • Ἐν πλεονεξίᾳ: 1
 • Ἔλεος: 1
 • ἡ γραφή: 1
 • ἡλπίκατε: 1
 • ἡμᾶς: 1
 • ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι: 1
 • ἡν ἐποίησε: 1
 • ἥν: 1 2
 • ἧς: 1 2 3 4
 • ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς: 1
 • ἰδιώτης τῷ λόγῳ: 1
 • ἱλαστήριον: 1
 • ἵνα: 1
 • ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος: 1
 • ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς: 1
 • Ἰησοῦν Χριστόν: 1
 • Ἰσραήλ: 1
 • Ἰσχύς, κράτος, ἐνέργεια: 1
 • Ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾷ τῇ πονηρᾷ: 1
 • Ἵνα ἐν αὐτῷ παῤῥησιάσωμαι: 1
 • Ἵνα παραστήσῃ: 1
 • ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ.: 1
 • ὁ Δαυΐδος ᾠδὰς εἰς τὸν Θεὸν καὶ ὕμνους συνετάξατο: 1
 • ὁ ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν: 1
 • ὁ διάβολος: 1 2
 • ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ: 1
 • ὁ κλέψας: 1
 • ὁ μὲν γὰρ ὕμνος ἔστι θεῶν, τὸ δὲ ἐγκώμιον τῶν ἀνθρώπων: 1
 • ὁ πλησίον: 1
 • ὁ πονηρός: 1
 • ὅ: 1
 • Ὀργή: 1
 • ὑμῶν: 1
 • ὑπὲρ ἄνω: 1
 • ὑπὸ ἐκκλησιῶν πεμφθέντες: 1
 • ὔμνοι μὲν ἐς τοὺς θεοὺς ποιοῦνται, ἔπαινοι δὲ ἐς ἀνθρώπους: 1
 • ὕμνος· ἡ πρὸς θεὸν ᾠδή: 1
 • Ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα: 1
 • Ὑπὲρ οὗ: 1
 • Ὑπεράνω: 1
 • ὠδαί: 1
 • Ὡς: 1
 • ᾗ: 1
 • ᾧ λατρεύω: 1
 • ῥῆμα: 1
 • Ῥῆμα: 1
 • Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας: 1
 • Διὰ θελήματος Θεοῦ: 1
 • Διά: 1
 • Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως: 1
 • Διανοία: 1
 • Διὸ λέγει: 1
 • Δοῦλος: 1 2
 • Δοκιμάζειν: 1
 • Δυνάμει: 1
 • Εἰ γὰρ ἡ ἀπαρχὴ ζῆ, καὶ ἡμεῖς: 1
 • Εὐαγγέλισθαι: 1
 • Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς;: 1
 • Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς: 1
 • Εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι, κτλ.: 1
 • Ζωοποιεῖν: 1
 • Θάλπειν: 1
 • Θεός: 1
 • Θεοῦ: 1 2 3 4
 • Θυρεός: 1
 • Κύριος: 1 2 3
 • Καὶ: 1
 • Καθὼς: 1
 • Καθαρίσας: 1
 • Καθὼς καὶ: 1
 • Καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως: 1
 • Καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι: 1
 • Καὶ αὐτὸς ἔδωκε: 1
 • Καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης: 1
 • Καὶ ὄντας ἡμᾶς: 1
 • Καινός: 1
 • Κακία: 1
 • Κατὰ ἀποκάλυψιν: 1
 • Κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν: 1
 • Κενός: 1
 • Κενοὶ λόγοι: 1
 • Κυβεία: 1
 • Λαλοῦντες ἑαυτοῖς: 1
 • Μαρτυρέω: 1
 • Μνημεῖον καινὸν: 1
 • Μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • Νεωκόρος: 1
 • Νουθεσίᾳ: 1
 • Οἱ̂ς προητοίμασε: 1
 • Οὕτως: 1
 • Πᾶς λόγος σαπρός: 1
 • Πῶς: 1
 • Παῤῥησία: 1 2
 • Παιδείᾳ: 1
 • Πανοπλίαν: 1
 • Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ: 1
 • Πλήν: 1
 • Πλήρωμα: 1 2
 • Πνεύματι: 1
 • Ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ: 1
 • Πονηρός: 1
 • Πραότης: 1
 • Πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στη̂ναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου: 1
 • Πρόθεσιν τῶν αἰώνων: 1
 • Συμβιβάζω: 1
 • Συναρμολογέω: 1
 • Συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ: 1
 • Τὰ πάντα: 1
 • Τῷ Θεῷ καὶ πατρί: 1
 • Τὰ πνευματικὰ: 1
 • Τέλειος: 1
 • Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν: 1
 • Χριστός: 1
 • Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν: 1
 • Χριστοῦ: 1
 • ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ: 1
 • ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες: 1
 • ἄθεοι: 1
 • ἄρχοντα: 1 2
 • ἄσοφοι: 1
 • ἄφρονες: 1
 • ἄφρων: 1
 • ἀῤῥαβὼν: 1
 • ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν: 1
 • ἀγαθωσύνῃ: 1
 • ἀγαπάτω: 1
 • ἀγαπώντων: 1
 • ἀδελφὸς: 1
 • ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγ. τῆς σωτηρίας ὑμῶν: 1
 • ἀλήθεια: 1
 • ἀληθής: 1
 • ἀληθείας: 1
 • ἀληθεύειν: 1
 • ἀληθεύοντες: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου: 1
 • ἀνακεφαλαιώσασθαι: 1
 • ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἀνανεόω: 1
 • ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ: 1
 • ἀνεχ.: 1
 • ἀντίλυτρον: 1
 • ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε: 1
 • ἀπάτης: 1
 • ἀπείθεια: 1
 • ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἀπὸ τῶν αἰώνων: 1
 • ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν: 1
 • ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου: 1
 • ἀποθέσθαι: 1
 • ἀποκαλυψις: 1
 • ἀποκαταλλάξῃ: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1
 • ἀσωτία: 1
 • ἁγία καὶ ἄμωμος: 1
 • ἁγιάζειν: 1
 • ἁγιάσῃ: 1 2 3
 • ἁμαρτία: 1 2
 • ἁμαρτίαι: 1
 • ἁπλότης: 1
 • αἰών: 1 2 3
 • αἰθήρ: 1
 • αἰτεῖν: 1
 • αἰχμάλωτοι: 1
 • αἰχμαλωσία: 1
 • αἴδειν: 1
 • αἴων: 1
 • αὐτὴν: 1
 • αὐτῶν καὶ ὑμῶν: 1
 • αγοράζειν: 1
 • αἰῶνες: 1
 • αἰσχρότης: 1 2
 • αἰσχρος: 1
 • αἰτοῦμαι: 1
 • αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον: 1
 • αὔξησιν ποιεῖται: 1 2
 • αὔξησιν ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν, εν ἀγάπῃ: 1
 • αὐτὸς: 1
 • αὐτὸς ἑαυτῷ: 1
 • βασιλεία τῶν οὐρανῶν: 1
 • βασιλεὺς τῶν αἰώνων: 1
 • βασιλεὺς τοῦ αἰῶνος: 1
 • βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ: 1
 • βλασφημία: 1
 • γενεά: 1 2
 • γενεαῖς: 1
 • γινώσκοντες: 1 2
 • γνῶναι: 1
 • γνῶναι τε: 1
 • γνῶσις: 1
 • γνωρίσαι: 1
 • γραμματεύς: 1
 • δέησις: 1 2
 • δέω: 1
 • δίδωμι: 1
 • δίκαιος: 1
 • δόγμα: 1
 • δαιμόνια: 1
 • δεσπότης: 1
 • διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • διὰ πάντων: 1
 • διά: 1 2
 • διάβολος: 1
 • δι᾽ ἀποκαλύψεως: 1
 • διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας: 1
 • διὰ πάσης ἁφῆς, κτλ.: 1
 • διὰ πάσης ἁφῆς ἐπιχορηγίας: 1
 • διὰ τῆς ἐκκλησίας: 1
 • διὰ τῆς πίστεως: 1
 • διὰ τῶν ἁφῶν: 1
 • διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων: 1
 • διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ: 1
 • διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ: 1
 • διάκονος: 1 2 3
 • διακόνια: 1
 • διακονία: 1
 • διαλλάσσειν, καταλλάσσειν: 1
 • διανοίαν: 1
 • διανοίας : 1
 • διανοία: 1
 • διδάσκαλοι: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διδάσκειν: 1
 • διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς: 1
 • διδασκάλους: 1
 • δικαιοσύνη: 1 2
 • διὸ λέγει: 1
 • διπλόος: 1
 • δόγμα: 1
 • δόξης: 1
 • δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ: 1
 • δοῦλος: 1 2
 • δοθεῖσαν: 1
 • δουλεύοντες: 1
 • δουλεύοντες, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις: 1
 • δουλευόντες: 1
 • δυνάμει κραταιωθῆναι: 1
 • δυνάμει κραταιωθη̂ναι διὰ τοῦ πνεύματος: 1
 • δωρεὰν: 1
 • ἔθνη ἐν σαρκί: 1
 • ἔσονταί μοι εἰς περιποίησιν: 1
 • ἔχθραν: 1 2 3 4
 • ἐγὼ Παῦλος: 1
 • ἐδιδάχθητε: 1
 • ἐδιδάχθητε—ἀποθέσθαι ὑμᾶς: 1
 • ἐκ ψυχῆς: 1
 • ἐκκλησία ἣν περιεποιήσατο: 1
 • ἐκκλησίᾳ: 1
 • ἐκληρώθημεν: 1 2
 • ἐλαχιστοτέρος: 1
 • ἐλέγχετε: 1
 • ἐλεγχόμενα: 1
 • ἐλθών: 1
 • ἐλπίδα μὴ ἔχοντες: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5
 • ἐν ᾧ: 1
 • ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι: 1
 • ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε: 1
 • ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς: 1
 • ἐν ῥήματι: 1
 • ἐν Κυρίῳ: 1
 • ἐν Κυρίῳ: 1
 • ἐν Χριστῷ: 1 2
 • ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ: 1
 • ἐν ἀγάπῃ: 1
 • ἐν ἀγάπῃ: 1 2 3
 • ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα, κτλ.: 1
 • ἐν ἀγάπῃ σπουδάζοντες: 1
 • ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός: 1 2
 • ἐν ἀφθαρσίᾳ: 1
 • ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας: 1
 • ἐν αὐτῷ: 1
 • ἐν βίβλῳ ψαλμῶν: 1
 • ἐν δόγμασι: 1 2 3
 • ἐν ἐπουράνια: 1
 • ἐν ἑνὶ πνεύματι: 1
 • ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης: 1
 • ἐν κυρίῳ: 1
 • ἐν ὀλίγῳ: 1
 • ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει: 1
 • ἐν παῤῥησίᾳ: 1
 • ἐν παῤῥησίᾳ γνωρίσαι: 1
 • ἐν παῥῥησίᾳ γνωρίσαι: 1
 • ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης: 1
 • ἐν παντὶ καιρῷ: 1
 • ἐν παντί: 1
 • ἐν πλεονεξίᾳ: 1
 • ἐν πνεύματι: 1 2
 • ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1 2
 • ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων: 1
 • ἐν τῇ σαρκί: 1
 • ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ: 1
 • ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι: 1
 • ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἐν τῷ πνεύματί μου: 1
 • ἐν τῷ ψαλμῳ τῷ δευτέρῳ: 1
 • ἐν ταῖς καρδίαις: 1
 • ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐῤῥιζωμένοι: 1
 • ἐν τοῖς ἁγίοις: 1
 • ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις: 1
 • ἐν τοῖς ἐπουρανίοις: 1 2 3
 • ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: 1
 • ἐν χρηστότητι: 1
 • ἐνδείξηται: 1
 • ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἐντολῶν: 1
 • ἐξ οὗ: 1
 • ἐξελέξατο: 1
 • ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι: 1
 • ἐξουσία: 1
 • ἐξουσίας: 1 2
 • ἐπίγνωσις: 1
 • ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν: 1
 • ἐπιγνωσις: 1 2 3
 • ἐπιθυμία: 1
 • ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • ἐπιχορηγία: 1
 • ἐπιχορηγία: 1
 • ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν: 1
 • ἓν πνεῦμα: 1
 • ἓν σῶμα: 1
 • ἕκαστος: 1
 • ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν: 1
 • ἑτοιμασία: 1 2
 • εἰμὶ: 1
 • εἰρήνην: 1
 • εἰς: 1 2 3 4
 • εἰς αὐτόν: 1
 • εἰς διακονιαν τοῖς ἁγίοις: 1
 • εἰς θάνατον: 1
 • εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἐν αὐτῷ: 1
 • εἰς τὸν αἰῶνα: 1
 • εἰς τοὺς αἰῶνας: 1
 • εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: 1
 • εἰς—εἰς: 1
 • εἴγε ἀκούσατε: 1
 • εἶναι ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ: 1
 • εἶναι ἁγιους καὶ ἀμώμους: 1
 • εἶναι ἡμᾶς ἁγίους: 1
 • εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα, κτλ.: 1
 • εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν.: 1
 • εὐαγγέλισθαι: 1
 • εὐαγγελίσασθαι: 1
 • εὐαγγελιστής: 1
 • εὐλογεῖν: 1
 • εὐτράπελος: 1
 • εὐτραπελία: 1
 • εἰδότες : 1
 • εἰς: 1 2
 • εἰς ἄνδρα τέλειον: 1 2
 • εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας, κτλ.: 1
 • εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως: 1
 • εἰς αὐτόν: 1
 • εἰς αὑτόν: 1 2
 • εἰς αὖτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες: 1
 • εἰς βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ: 1
 • εἰς ἔργον διακονίας: 1
 • εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον: 1
 • εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ: 1
 • εἰς μέτρον, κτλ.: 1
 • εἰς ὀσμὴν εὐωδίας: 1
 • εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ: 1
 • εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων: 1
 • εἰς τὴν ἑνότητα: 1
 • εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ: 1
 • εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς, κτλ.: 1
 • εὔσπλαγχνοι: 1
 • εὐάρεστον τῷ Θεῷ: 1
 • εὐαγγελίου: 1 2 3
 • εὐδοκία: 1 2 3 4
 • εὐδοκία τοῦ θελήματος: 1
 • ἡ δὲ γυνὴ: 1
 • ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα: 1
 • ἡ δόξα: 1
 • ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας: 1
 • ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου: 1
 • ἡ πολυποίκιλος σοφία: 1
 • ἣν: 1
 • ἥτις: 1
 • ἡλικία: 1
 • ἡλικίας: 1
 • θελήματα: 1
 • θλίψεσι: 1
 • θυμός: 1 2
 • θυσία: 1
 • ἴστε: 1 2 3
 • ἵνα: 1
 • ἵνα δοθῇ: 1 2
 • ἵνα μοι δοθῇ λόγος: 1
 • ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παῤῥησίᾳ γνωρίσαι, κτλ.: 1
 • ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα: 1
 • κόσμος: 1
 • κύριος: 1 2
 • καὶ: 1 2 3
 • καὶ ἐμφατικώτερον: 1
 • καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος: 1
 • καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ: 1
 • καὶ χειροτονηθέντες: 1
 • καί: 1
 • καθώς: 1
 • καθαρίζειν: 1
 • καθαρίζειν: 1
 • καθαρίσας: 1 2 3 4 5 6 7
 • καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: 1
 • καθώς: 1
 • καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ: 1
 • καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ: 1
 • καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ: 1
 • καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς: 1
 • καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας: 1
 • καὶ τοῦτο: 1
 • καὶ ὑμῶν αὐτῶν ὁ κύριός: 1
 • καὶ ὑμεῖς: 1
 • καινόν: 1
 • καινός: 1 2 3 4 5 6
 • καινὸς ἄνθρωπος: 1
 • καιρός: 1 2 3 4
 • καλός: 1
 • καρδία: 1 2 3
 • καρδίας : 1
 • καρδία: 1 2
 • κατὰ πνεῦμα: 1
 • κατὰ σάρκα: 1 2
 • κατά: 1 2 3 4
 • κατὰ ἐνέργειαν: 1
 • κατὰ πρόθεσιν: 1
 • κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης: 1
 • κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ: 1
 • κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ: 1
 • κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ: 1
 • κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ: 1
 • κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν: 1
 • κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ: 1
 • κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος: 1
 • καταλαβέσθαι: 1
 • καταντήσωμεν : 1
 • καταργήσας: 1 2
 • καταργεῖν ἔχθραν: 1
 • καταργήσας: 1 2 3
 • καταργήσας τὸν νόμον: 1
 • καταρτίζω: 1
 • καταρτισμός: 1
 • κατεργάζεσθαι: 1
 • κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν: 1
 • κατοικητήριον: 1
 • κατοικητήριον τοῦ θεοῦ: 1
 • κενοῖς λόγοις: 1
 • κεφαλήν: 1
 • κεφαλαιόω: 1
 • κλῆσιν καλεῖν, ἀγάπην ἀγαπᾶν: 1
 • κλῆσις: 1
 • κληρόω: 1
 • κληροῦν: 1
 • κληροῦσθαι: 1
 • κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ: 1
 • κονομία: 1
 • κοσμοκράτορες: 1
 • κοσμοκράτωρ: 1
 • κραταιωθῆναι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον: 1
 • κυβεία: 1
 • κυβος: 1
 • λέγω: 1
 • λύειν ἔχθραν: 1
 • λύσας: 1 2
 • λύσας τὸ μεσότοιχον: 1
 • λαλοῦντες ἑαυτοῖς: 1
 • λαὸς εἰς περιποίησιν: 1
 • λόγος: 1
 • λουτρὸν τοῦ ὕδατος: 1
 • λύσας: 1
 • λύτρον ἀντὶ πολλῶν: 1
 • μίσθιος: 1
 • μακροθυμία: 1
 • μανθάνειν τὸν Χριστόν: 1
 • μαρτύρομαι: 1
 • ματαιότης: 1
 • μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες: 1
 • μεθοδεύω: 1
 • μεθοδεία: 1
 • μεσότοιχον: 1 2
 • μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ: 1
 • μετὰ ὁδός: 1
 • μετὰ φόβου καὶ τρόμου: 1
 • μετ᾽ εὐνοίας: 1 2
 • μετὰ μακροθ.: 1
 • μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων: 1
 • μὴ ἐκκακεῖν: 1
 • μὴ συγκοινωνεῖτε: 1
 • μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν θυσίαν: 1
 • μισθωτός: 1
 • μορφὴν δούλου λαβών: 1
 • μυστήριων: 1 2
 • μυστήριον: 1 2
 • μωρολογία: 1
 • νέον: 1
 • νέος: 1 2 3
 • νέος ἄνθρωπος: 1
 • νήπιος: 1
 • νόμῳ: 1
 • νόμον: 1 2 3
 • νοῦς: 1 2 3 4 5 6
 • νοῦς, καρδία, ψυχή: 1
 • νοῦς, τίθημι: 1
 • νουθετέω: 1
 • ξένοι: 1
 • ὄντες: 1 2 3
 • ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ: 1
 • ὁ δέσμιος: 1
 • ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ὁ πατὴρ τῆς δόξης: 1
 • ὅ ἐάν τι: 1
 • ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης: 1
 • ὅτι: 1
 • ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου: 1
 • ὅ, τι ἐάν: 1
 • ὁσιότης: 1
 • οἰκτιρμός: 1
 • οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας: 1
 • οἱ περιΐοντες ἐκήρυττον: 1
 • οἶδα ἐγὼ ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε: 1
 • οἶκος: 1
 • οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς: 1
 • οἷς: 1 2
 • οἷς οἐν αὐτοῖς: 1
 • οὑ φύσει, ἀλλὰ τισὶ νόμοις: 1
 • οὖν: 1
 • οἰκεῖοι: 1
 • οἰκοδομὴν τῆς χρείας: 1
 • οἰκονομία: 1 2 3 4 5 6 7
 • οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία: 1
 • οὐκ ἀνήκοντα: 1
 • οὕτως: 1
 • πάντα: 1
 • πίστις: 1 2
 • πίστις : 1
 • πᾶν ῥῆσις: 1
 • πᾶσα ἡ οἰκοδομή: 1
 • πᾶσα πατριά: 1 2
 • πῶρος: 1
 • πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε: 1
 • πάλη: 1
 • πάντα: 1
 • πάντων: 1
 • πάροικοι: 1
 • παλιγγενεσία: 1
 • παραδιδόναι: 1 2
 • παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν: 1
 • παρέδωκεν ἑαυτὸν: 1
 • παρθενὸν ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ: 1
 • παροργισμός: 1
 • πατρία: 1
 • πατριά: 1
 • πεπίστευμαι τὸ εὐαγγελιον: 1
 • πεπώρωται: 1
 • περιπατεῖτε: 1
 • περιποίησις: 1
 • περισσεύω: 1
 • πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν: 1
 • πίστις κατὰ τὴν ἐνέργειαν: 1
 • πίστις τὢν ἐνεργείας: 1
 • πικρός: 1
 • πιστός: 1
 • πιστεύειν: 1
 • πιστεύοντας κατὰ ἐνέργειαν: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πλεονεξία: 1
 • πλεονεξία: 1
 • πλὴν: 1
 • πλήρωμα: 1 2 3
 • πλήρωμα : 1
 • πλήρωμα τῆς πόλεως: 1
 • πληρόω: 1
 • πληροῦσθε: 1
 • πληρουμένου: 1
 • πληρουμένου: 1 2
 • πληρώματος: 1
 • πλοῦτος τῇς δόξης: 1
 • πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει: 1
 • πνεύματος: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5
 • πνεῦμα σοφίας: 1
 • πνεῦμα, νοῦς, καρδία, ψυχή: 1
 • πνεύματος: 1 2 3
 • πνευματικαὶ πονηρίαι: 1
 • πνευματικαὶ πονηρίαι: 1
 • ποιῶν εἰρήνην: 1
 • ποιμένες: 1
 • ποιου̂ντες: 1
 • πολιτεία: 1
 • πολιτεία τοῦ Ἰσραήλ: 1
 • πονηρίαι: 1
 • πρὸ χρόνων αἰωνίων: 1
 • πρὸς: 1
 • πρὸς θεοὺς ὅσιον καὶ πρὸς ἀνθρώπους δίκαιόν ἐστι: 1
 • πρὸς κατ: 1
 • πρὸς, εἰς—εἰς: 1
 • πρᾶος: 1
 • πραιτώριον: 1
 • πρεσβεύων ἐν ἁλύσει εἰμί: 1
 • πρὸ καταβολῆς κόσμου: 1
 • πρὸς ὃ: 1
 • πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ: 1
 • πρόθεσιν—πρὸ χρόνων αἰωνίων: 1
 • προορίσας: 1
 • προσαγωγή: 1
 • προσευχή: 1 2
 • προσευχόμενοι: 1
 • προσφέρειν: 1
 • προσφορά: 1
 • προσφορὰν καὶ θυσίαν: 1
 • προφητῶν: 1
 • πρώτη: 1
 • πρώτη, ἐν ἐπαγγελίᾳ: 1
 • πυλεγήσας—καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς: 1
 • πώρωσιν τῆς καρδίας: 1
 • πωρός: 1
 • πωρόω: 1
 • ῥη̂μα Θεοῦ: 1
 • σάρξ: 1 2 3 4
 • σάρξ μία: 1
 • σύνεσις: 1
 • σύσσωμα: 1
 • σαπρός: 1
 • σεσωσμένους εἶναι: 1
 • σκότος: 1
 • σκότος: 1
 • σοφοί: 1
 • σπουδάζοντες: 1
 • στεναγμοὶ ἀλαλήτοι: 1
 • σύσσωμα: 1
 • συμβιβαζόμενον διὰ τῶν ἁφῶγ: 1
 • συμβιβ. διὰ—κατὰ: 1
 • συμβιβ. διὰ πάσης ἁφῆς: 1
 • συμμαχία: 1
 • συμπολῖται: 1
 • συναρμολογουμένη: 1
 • συνεζωοποίησε, συνήγειρε, συνεκάθισε: 1
 • συνεργὸς ἐν Χριστῷ, ἀγαπητὸς ἐν Κυρίῳ, δόκιμος ἐν Χριστῷ, ἐκλεκτὸς ἐν Κυρίῳ: 1
 • συνιέντες: 1
 • συνοικοδομεῖσθε: 1
 • τὰ αἰχμάλωτα: 1
 • τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς: 1
 • τὰ πάντα: 1
 • τέ: 1
 • τὸ ἐκ μέρους: 1
 • τὸ ἱππικόν: 1
 • τὸ καλόν καὶ τὸ αἰσχρόν: 1
 • τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ: 1
 • τὸ πιστεύειν: 1
 • τὸ τέλειον: 1
 • τὸν ὀντα ὑπὲρ πάντα τὰ ὀρώμενα καὶ τὰ νοούμενα Χριστόν: 1
 • τὸν κατὰ τὴν προτ. κτλ.: 1
 • τῆς γῆς: 1
 • τῆς χάριτος τῆς δοθείσης: 1
 • τῇ: 1
 • τῇ διανοίᾳ: 1
 • τῇ διανοίᾳ τῆς καρδίας αὐτῶν: 1
 • τῶν ἐντολῶν: 1
 • τῷ Θεῷ καὶ πατρί: 1
 • τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος τῷ: 1
 • τῷ λουτρῷ, κτλ.: 1
 • τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν: 1
 • τῷ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες: 1
 • τῷ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι δύναμένῳ: 1
 • τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς: 1
 • τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: 1
 • τὰ κατ᾽ ἐμέ: 1
 • τὰ κρυφῇ γινόμενα: 1
 • τὰ πάντα: 1 2
 • τὰ πάντα ἐν πᾶσι: 1
 • τὰ πνεύματα: 1
 • τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας: 1 2
 • τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες: 1
 • ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις: 1
 • ταπεινοφροσύνης: 1
 • τέλειος: 1
 • τετύφλωται: 1
 • τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων: 1
 • τὴν ἰσότητα: 1
 • τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν: 1
 • τὴν παῤῥησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει: 1
 • τί πράσσω: 1
 • τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ: 1
 • τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν: 1
 • τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν ἐπιχορηγούμενον: 1
 • τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος, κτλ: 1
 • τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας: 1
 • τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ: 1
 • τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου: 1
 • τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως: 1
 • τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα, κτλ.: 1
 • τοὺς δὲ διδασκάλους: 1
 • τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺ δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας: 1
 • τοὺς μὲν—τοὺς δὲ: 1
 • τοῖς ἁγίοις—καιὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ: 1
 • τοῖς ἐγγύς: 1
 • τοῖς διὰ τὸν Χριστὸν δεσμοῖς ἐναβρύνεται μᾶλλον ἤ βασιλεὺς διαδήματι: 1
 • τοῖς οὖσιν: 1
 • τοῖς οὖσιν ἐν Εφέσῳ : 1
 • τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις: 1
 • τοῦ ἐν ῥήματι: 1
 • τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • τοῦ αἰῶνος: 1
 • τοῦ πνεύματος: 1
 • τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος, κτλ.: 1
 • τοῦ πονηροῦ: 1
 • τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου: 1
 • τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι: 1
 • τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους: 1
 • τοὺς δύο: 1
 • τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ: 1
 • τούτου χάριν: 1
 • ὑμᾶς: 1 2
 • ὑμῖν: 1
 • ὑμῶν: 1
 • ὑμεῖς: 1
 • ὑμεῖς οἱ τοτε ὄντες μακρὰν, ἐγγὺς ἐγενήθητε: 1
 • ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας: 1
 • ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν: 1
 • ὑπερ εκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν: 1
 • ὑπὸ τοῦ φωτός: 1
 • υἱοθεσία: 1
 • υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων: 1
 • υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: 1
 • φύσει: 1
 • φανεροῦται: 1 2
 • φανερούμενον: 1 2 3
 • φθειρόμενον: 1
 • φοβέω: 1
 • φρόνημα: 1
 • φρόνημα τῆς σαρκός : 1
 • φρόνημα τοῦ πνεύματος : 1
 • φρόνησιν: 1
 • φρόνησις: 1 2
 • φρόνησις : 1
 • φραγμοῦ: 1
 • φρονέω: 1
 • φύσει: 1 2
 • φύσει : 1
 • φύσις: 1 2 3 4 5 6
 • φωτίζειν: 1
 • φωτίσαι: 1
 • φωτίσαι πάντας: 1
 • φωτός: 1
 • φωτισμὸς τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • χάριν χαριτοῦν: 1
 • χάρις: 1 2 3 4 5
 • χάρις : 1
 • χάριν διδόναι: 1
 • χάρις: 1
 • χάριτος: 1
 • χαριζόμενοι ἑαυτοῖς: 1
 • χαριτόω: 1
 • χορηγέω, χορός, ἄγω: 1
 • χρόνος: 1 2
 • χρηστός: 1
 • χρηστότητι: 1
 • χρηστοί: 1
 • ψάλλειν: 1
 • ψαλμόν: 1
 • ψαλμός: 1
 • ψαλμός, ὕμνος, ῷδή: 1
 • ψυχή: 1 2 3 4
 • ὡς: 1 2
 • ὡς δεῖ με λαλῆσαι: 1
 • ὡς νῦν ἀποκαλύφθη . . . . ἐν πνεύματι: 1
 • ὡς τῷ Κυρίῳ: 1
 • ὡς τῷ Χριστῷ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection