Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀναπεσών: 1
 • ἀποθανεῖν: 1
 • ἐγγίζει μοι: 1 2
 • ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ: 1
 • ἔρημον: 1
 • ἔχω: 1 2
 • ἸσκαριώΤΗΝ, ἸσκαριώΤΗ: 1
 • ὁ λαὸς οὗτος: 1
 • ΑΥΤΗC: 1
 • Γαλιλαίαν: 1
 • Κύριος: 1
 • ΚΑΙ: 1
 • ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕS: 1
 • Λόγος: 1
 • Μαρια: 1
 • ΟΙ: 1
 • Τῶ: 1
 • ΥΔω: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • γυναικί: 1
 • ἐν τῷ λαῷ: 1
 • εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: 1
 • ἤδη: 1
 • ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ: 1
 • ἵνα πληρωθῇ . . . ἒβαλον κλῆρον: 1
 • καὶ ἤδη ὁ θερίζων: 1
 • καὶ οἱ ἄνθρωποι: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ πᾶσαν μαλακίαν: 1
 • καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ: 1
 • καὶ συ: 1 2
 • λαμπράν: 1
 • λέγοντες: 1
 • μειζων: 1
 • ὁ δεύτερος ἄνθρωπος: 1
 • ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • ὅτε εἰσῆλθεν: 1
 • οὗτος: 1
 • πάλιν: 1
 • πρὸς αὐτόν: 1
 • πρὸς τὸ μνημεῖον: 1
 • ριῆγεν ὁ : 1
 • σάλπιγγος μεγάλης: 1
 • τινὶ ἐν τῇ κώμῃ: 1
 • τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῳ̂ πηγὴ ὕδατος, κ.τ.λ.: 1
 • φωνῆς: 1
 • ψιχίων τῶν: 1
 • ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, : 1
 • ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμῖν, καὶ τὰ ὅμοια: 1
 • ἀδελφέ: 1
 • ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς ἐπὶ τῆς Εὐχαριστίας λέγοντας, `εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,´ κ.τ.λ.: 1
 • ἀλλὰ καὶ ὁ Σωτήρ, πάντα καθαρίζων τὰ βρώματα: 1
 • ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίαις λιθίναις: 1
 • ἀμήν: 1
 • ἀνέπεσεν: 1 2
 • ἀναδεικνύναι: 1
 • ἀνακείμενοι: 1
 • ἀνακείμενος: 1 2
 • ἀνακλῖναι: 1
 • ἀνακλειθῆναι: 1
 • ἀναμάρτητος: 1
 • ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος κ.τ.λ.: 1
 • ἀναπεσών: 1 2 3 4 5 6
 • ἀνα-κείμενος + ἐπι-πεσών: 1
 • ἀπέχει: 1 2 3 4
 • ἀπέχει τὸ τέλος: 1 2
 • ἀπέχει τὸ τέλος ΚΑΙ ἡ ὥρα: 1
 • ἀπέχει, τουτέστι, πεπλήρωται, τέλος ἔχει τὸ κατ᾽ ἐμέ.: 1
 • ἀπὸ Θεοῦ ἅγιοι: 1
 • ἀπὸ Καρυώτου: 1
 • ἀπό: 1 2 3
 • ἀπαρν: 1
 • ἀπολέσθαι: 1
 • ἀπολωλός: 1 2
 • ἀπολωλώς: 1 2
 • ἀποστόλους: 1
 • ἀπο4ανεῖν: 1
 • ἀρνησάσθω: 1
 • ἀρχή: 1 2 3
 • ἀφορμήν τινα: 1 2
 • ἁμαρτήματος: 1
 • ἁμαρτίας: 1
 • ἄνθρωπος: 1 2 3
 • ἄπεστιν: 1
 • ἄρξαι: 1
 • ἄφες αὐτήν ἵνα . . . τηρήσῃ αὐτό: 1
 • ἅπερ ἔλαβον: 1
 • Ἀδάμ: 1 2
 • Ἀληθῶς: 1
 • Ἀληθῶς καὶ σὺ : 1
 • Ἀναγκαίως φησίν, “ὃ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν.” οὐ μόνον φησί, “δι᾽ αὐτοῦ τὰ πάντα ἐγένετο,” ἀλλὰ καὶ εἱ τι γέγονεν ἦν ἐν αὐτῷ ἡ ζωή. τοῦτ᾽ ἔστιν, ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ λόγος, ἡ πάντων ἀρχή, καὶ σύστασις ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων . . . αὐτὸς γὰρ ὑπάρχων ἡ κατὰ φύσιν ζωή, τὸ εἶναι καὶ ζῆν καὶ κινεῖσθαι πολυτρόπως τοῖς οὖσι χαρίσεται.: 1
 • Ἀναπίπτειν: 1
 • Ἀπέχει: 1
 • Ἁμαρτήματος: 1
 • Ἄκουε Λουκᾶ λέγοντος: 1
 • Ἄφες αὐτήν· εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετηρήκεν αὐτό: 1
 • ἐγὼ δὲ ὧδε: 1 2
 • ἐγγίζω: 1
 • ἐγγίζει μοι: 1
 • ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ΕΝ τῷ στόματι ΑΥΤΟΥ, καὶ ΕΝ τοῖς χείλεσιν ΑΥΤΩΝ ΤΙΜΩΣΙ με: 1
 • ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ·: 1
 • ἐγενήθην: 1
 • ἐγεννήθην: 1
 • ἐθνικοί: 1
 • ἐκ τοῦ πλοίου: 1
 • ἐκεῖ: 1
 • ἐκεῖνος οὗτος: 1
 • ἐκκαθαρίζων πάντα τὰ βρώματα: 1
 • ἐκλίπητε: 1
 • ἐλεγχόμενοι: 1
 • ἐλθόντα: 1
 • ἐλθόντων αὐτῶν: 1
 • ἐλθοῦσαι: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου: 1
 • ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ἐν: 1 2
 • ἐν τοῖς ἀδιορθώτοις ἀντιγράφοις: 1
 • ἐν τοῖς κόλποις: 1
 • ἐν τρίτῃ: 1
 • ἐν τ. ἐκκλ.: 1
 • ἐνταφιασμός: 1
 • ἐξ: 1
 • ἐξελθών: 1
 • ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἀνθρώποις εὐδοκία: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτό: 1
 • ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ: 1
 • ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἷ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ: 1
 • ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον: 1
 • ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ φόρῳ: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτὸ δέ: 1
 • ἐπιλύειν: 1
 • ἐπιμελῶς: 1
 • ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰ.: 1
 • ἐπιπεσών: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ἐποίει: 1
 • ἐποίησε: 1
 • ἐστὶ: 1
 • ἐταράσσετο: 1
 • ἐτελείωσα: 1
 • ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν: 1
 • ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας: 1
 • ἒξ ἄγδρας ἔσχες: 1
 • ἔδει γὰρ αὐτούς, εἴ γε τὰ εὐαγγέλια ἐτίμων, μὴ περιτέμνειν τὰ εὐαγγέλια, μὴ μέρη τῶν εὐαγγελίων ἐξυφελεῖν, μὴ ἕτερα προσθῆναι, μήτε λόγῳ, μήτε ἰδίᾳ γνώμῃ τὰ εὐαγγέλια προσγράφειν . . . . προσγεγραφήκασι γοῦν ὅσα βεβούληνται, καὶ ἐξυφείλαντο ὅσα κακρίκασι: 1
 • ἔδει καὶ τῆς ζωῆς καταφρονεῖν ὑπὲρ τοῦ τελειῶσαι τὸν δρόμον, οὐδὲ τὴν ψυχὴν ἔφη ποιεῖσθαι τιμίαν ἑαυτῷ: 1
 • ἔλεγε: 1
 • ἔλεγε ταῦτα ὁ Σωτήρ, καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα: 1
 • ἔπαινος: 1
 • ἔπεμψεν: 1
 • ἔρημον τόπον: 1
 • ἔρχεσθαι: 1
 • ἔτοιμος ἤδη πρὸς τὸ πιστεύειν: 1
 • ἔχει ζωήν: 1
 • ἔχετε: 1
 • ἘΝ τῷ μνημείῳ: 1
 • Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με: 1
 • Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων: 1
 • Ἐν τάξει τῇ οἰκείᾳ καὶ πρεπωδεστάτῃ τῶν πραγμάτων ἕκαστα τιθείς. οὐ γὰρ ἔφη, γινώσκει με τὰ ἐμά, καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐγνωκότα πρότερον εἰσφέρει τὰ ἴδια πρόβατα, εἶθ᾽ οὔτως γνωσθήσεσθαὶ φησι παρ᾽ αὐτῶν . . . οὐχ ἡμεῖς αὐτὸν ἐπεγνώκαμεν πρῶτοι, ἐπέγνω δὲ ἡμᾶς πρῶτον αὐτός . . . οὐχ ἡμεῖς ἡρξάμεθα τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ ὁ ἐκ Θεοῦ Θεὸς μονογενής: 1
 • Ἐπὶ τὸ αὐτό δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης κ.τ.λ.: 1
 • Ἐπιπηδῶσιν ἡμῖν οἱ αἱρετικοί λέγοντες· ἰδοὺ οὐκ ἀνέλαβε πάρκα ὁ Χριστός· ὁ δεύτ. γάρ φησιν ἄνθρ. ὁ κ. ἐξ οὐρανοῦ: 1
 • ἠμεῖς: 1
 • ἡ δεξιά τοῦ ὑψίστου . . . κόλπος δέ τῆς δεξιᾶς ὁ Πατήρ: 1
 • ἡ οἰκουρὸς καὶ οἰκονομική: 1
 • ἡμᾶς ἀπολέσαι: 1
 • ἡμεῖς: 1
 • ἡπόρει: 1
 • ἡρώτουν: 1
 • ἤδη: 1
 • ἤνικα: 1
 • ἤρπασεν ὁ αἱρετικὸς πρὸς τὴν ἰδίαν κατασκευὴν τῆς βλασφημίας. ἰδού, φησιν, εἴρηται· ὅτι γινώσκουσί: 1
 • ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ: 1
 • ἦλθον αὐτοῦ: 1
 • ἦν: 1
 • ἦν δὲ ἀνακείμενος ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰ.: 1
 • Ἠσαΐᾳ: 1
 • Ἡρακλέων, ὁ τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς δοκιμώτατος: 1
 • Ἢν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Ἤρξαντο ἀγανακτεῖν: 1
 • ἰδοὺ γὰρ ἀμφοτέρωθεν οὐράνιος ἄνθρωπος ὀνομάζεται: 1
 • ἵνα εὕρωσιν κατηγορῆσαι: 1
 • ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ: 1
 • ἵνα τηρήσῃ: 1
 • ἵξομαι εἰς γεννητῆρα: 1
 • Ἰησοῦ: 1
 • Ἰησοῦ : 1
 • Ἰούδας: 1
 • Ἰούδᾳ Σίμωνος ἸσκαριώΤΗ: 1
 • Ἰούδαν Σίμωνος ἸσκαριώΤΗΝ: 1
 • Ἰούδας Ἰσκαριώτης: 1
 • Ἰσκαρίωτης: 1
 • ἸσκαριώΤΟΥ: 1
 • Ἱεροσολυμῖται: 1
 • ὁ ἀναπεσών: 1
 • ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ ἀναπεσών: 1
 • ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ ἀναπαύεται: 1
 • ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Κυρὶου ἀναπεσών: 1
 • ὁ ἐπὶ τῷ στήθει τοῦ φλογὸς ἀναπεσών: 1
 • ὁ ἐπιστήθιος: 1 2
 • ὁ ἔσχατος Κύριος εἰς πν. ζω.: 1
 • ὁ Ἰησοῦς: 1 2 3
 • ὁ Εὐαγγελιστὴς ἔφη “ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο” ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ.: 1
 • ὁ Κύριος: 1
 • ὁ Μονογένης Θεός: 1
 • ὁ Μονογένης Υἱός: 1
 • ὁ γὰρ υἱός: 1
 • ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν
VIEWNAME is workSection