Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ,meta tromou: 1
 • Agonizesthe eiselthein: 1
 • Auto to pneuma: 1
 • Concio ad Clerum;: 1
 • Eute kapnos: 1
 • Kai echomen bebaioteron ton prophetikon logon: 1
 • Pater te theOn te: 1
 • Pros to euprosedron toi Kyrioi: 1
 • Ta panta en autoi synesteke: 1
 • To A kai to o, arche kai telos, oon kai ho On kai ho en kai ho erchomenos: 1
 • agape: 1
 • agathoergein: 1
 • agne,: 1
 • aion: 1
 • anestaphemen: 1
 • anoetous: 1
 • anomia: 1 2
 • anomia,: 1
 • anthropinos: 1
 • ap aionos: 1 2
 • apaugasma tes doxe autou: 1
 • apaugasma tes doxes, kai charakter tes hypostaseos autou: 1
 • apo tou ponerou: 1
 • arxesthe: 1
 • arxesthe exo estanai: 1
 • atheoi: 1
 • atheoi en toi kosmoi: 1
 • autos ego: 1
 • charakter tes hupostaseos autou: 1
 • chresteuetai: 1
 • deleazomenoi: 1
 • dokei: 1
 • dokeo: 1
 • egeneto oun paroxysmos: 1 2
 • egento oun paroxysmos,: 1
 • ei me anthropinos,: 1
 • eike: 1
 • eilikrineiai Theou: 1
 • eirene: 1
 • ek tou ponerou estin: 1
 • ekbasin: 1
 • ekloumenoi: 1
 • elegchos: 1 2 3
 • elegchos pneumatos: 1
 • elpida zosan: 1
 • en agape: 1
 • en autoi peplerOmenoi: 1
 • en holei tei oikoumenei: 1
 • en kaloi: 1
 • en tei koinoniai: 1
 • en theoi: 1
 • en thysiai: 1
 • en toi poneroi: 1 2
 • energoumene di agapes: 1
 • enochos estai eis ten geennan tou pyros: 1
 • enthousiasmos: 1
 • epieikeia: 1
 • epieikes: 1
 • epithymia: 1
 • epithymias anoetous: 1
 • ereunate tas graphas: 1
 • esthieto, pineto: 1
 • ethelesakai ouk ethelesate: 1
 • eupeithes: 1
 • eutrapelia: 1
 • ex ergon dikaioutai: 1
 • exelkomenoi: 1
 • exelkomenos: 1
 • exemykterizon: 1
 • exousian: 1
 • he alazoneia ta biou: 1
 • he alazoneia tou biou: 1
 • he kai apologoumenon: 1
 • he kata Theon lype: 1
 • hews an panta genetai: 1
 • hina me ha an thelete, tauta poiete: 1
 • ho Poneros: 1
 • ho dokei echein: 1 2
 • ho dokon estanai: 1
 • ho on: 1
 • hoi amatheis kai asteriktoi: 1
 • hoi boulomenoi plourein: 1
 • hoi boulomenoi ploutein: 1
 • hoi eirenopoioi: 1
 • hoi kapeleuontes: 1
 • hoi mathetai autou: 1
 • hoi ochloi: 1
 • hoi polloi: 1
 • hoioi nyn brotoi,: 1
 • holigorountes: 1
 • holokleroi: 1
 • hoti dikaio nomos ou keitai: 1
 • hypeikete: 1
 • isaggeloi: 1
 • kai parapesontas: 1
 • kata topous: 1
 • katallagen: 1
 • koinonikous einai: 1
 • kosmokratores: 1
 • kosmos: 1
 • kybeia anthropon: 1
 • logimous: 1
 • logizetai: 1
 • lupe: 1
 • lupethentes: 1
 • lysai: 1
 • martyria: 1
 • me battalogesete: 1
 • me en pathei epithymias: 1
 • meden dikrinomenos: 1
 • meta phobou: 1
 • methodeia planes: 1
 • mia keraia: 1
 • noemata: 1
 • nomikoi: 1 2
 • o eso anthropos: 1
 • o oN: 1
 • oprgmaton elegchos ou blepomenon: 1
 • orothesis: 1
 • ou emellon lambanein hoi pisteuontes eis auton: 1
 • ou logizetai kakon,: 1
 • ou logizetai to kakon: 1
 • ou me parelthei apo tou nomou: 1
 • ou paraxynetai: 1
 • ou paroxynetai: 1
 • ou perpereuetai: 1
 • paidia: 1
 • panta hypomenei: 1
 • panta noun: 1
 • panta stegei: 1
 • parechonti plousiOs panta eis apolausin.: 1
 • parelthei: 1
 • pathos: 1
 • peithesthe: 1
 • peitho: 1
 • periespato: 1
 • philargyri: 1
 • phronema sarkos: 1 2 3
 • pleonexia: 1 2
 • poikilois: 1
 • poikilois peirasmois: 1
 • polypoikilos sophia: 1
 • porneia: 1
 • skepasmata: 1
 • syllypoumenos: 1
 • symmartyrei toi pneumati hemon, hoti esmen tekna Theou: 1
 • syn: 1
 • syneideseos: 1
 • ta allotria: 1
 • ta katharismou ton palai autou hamartion: 1
 • ta panta en pasin: 1
 • ta pros zoen kai eusebeian: 1
 • teknia: 1
 • teleioi: 1
 • therapeia psyches: 1
 • threskeia kathara kai amiantos: 1
 • to auto pneuma: 1
 • to energein: 1 2
 • to hagion,: 1
 • to pyr, to asbeston: 1
 • to thelein: 1 2
 • tou akathartou: 1
 • zon kai energes: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection