Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγαπητοί: 1
 • ἀκούετε: 1
 • ἀμαρτίαν: 1
 • ἀνθρώπων: 1
 • ἀπόκριμα: 1
 • ἂλλως: 1
 • ἄν μὴ: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • ἐκ πολλῶν προσώπων: 1
 • ἐποίησε: 1
 • ἑτέρας: 1
 • ἔνθεος: 1
 • ἠθέλησε ποιῆσαι: 1
 • ἢ εὐσεβεία: 1
 • ἳνα ἴδη τὴν ἡμέραν: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπὲρ αὐτῶν: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • αὐτοῖς: 1
 • βασιλεία: 1
 • γεννητὸς: 1
 • γνώσει: 1
 • διδάσκω: 1
 • δυνάσαι: 1
 • εἰδώλοις: 1
 • εἰς τὸν χριστόν: 1
 • εὐλογὶαν: 1
 • εὐνοίαν: 1
 • θεοῦ: 1
 • κέκριται: 1
 • καὶ[]: 1
 • καύχησις: 1
 • κακά: 1
 • καλῶν: 1
 • καταγγέλλεται: 1
 • κατακέκριται: 1
 • μέλη: 1
 • οὔτε: 1
 • οὖτος: 1
 • πὰντως: 1
 • πεινάσει: 1
 • πορνείας: 1
 • σωματικῶν τε ὁμοῦ καὶ πνευματικῶν: 1
 • τὁν ἓτερον: 1
 • τὰ λοιπὰ: 1
 • τὸ περπερεύσθαι: 1
 • τῶν χειρῶν: 1
 • τεθῃ: 1
 • τεταπεινωμένην: 1
 • τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει: 1
 • φιλόθεον: 1
 • φιλόσοφον: 1
 • φορτικά: 1
 • ̓Ιησοῦ: 1
 • ἀ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
 • ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται: 1
 • ἀλλὰ καὶ σὺ ἐν τῷ κοινῷ ἐσώθης: 1
 • ἀνὰ μέρος: 1
 • ἀνήγαγε: 1
 • ἀνακρίνειν, ἐλέγχειν: 1
 • ἀναλόγως: 1
 • ἀναμοχλευομένων: 1
 • ἀνασκαπτομένων: 1
 • ἀνεσκολοπίσθη: 1
 • ἀντὶ λειμῶνος καὶ παραδείσου ἐντρυφῶντες: 1
 • ἀπὸ πηγῶν δαπανῶν: 1
 • ἀπὸ προσώπου: 1
 • ἀπὸ τῶν χρηστοτέρων: 1
 • ἀπόῤῥητον: 1
 • ἀπεπήδησαν: 1
 • ἀποθανὼν: 1
 • ἀποκάλυψιν: 1
 • ἀποκεκληρωμένως: 1
 • ἀποπηδῶντας: 1
 • ἀργυρίου: 1
 • ἀρχἠ ἀγέννητος: 1
 • ἀρχομένους: 1
 • ἀφηνιάσωμεν: 1
 • ἁ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • ἂνωθεν: 1
 • ἄ: 1 2 3
 • ἄν μὲν εὐθέως ἐπιπλήξης: 1
 • ἄνω καὶ κάτω στρέφεις: 1
 • ἄρατε: 1
 • ἄτιμοι: 1
 • ἄτονος: 1
 • ἅλλου και ἅλλου: 1
 • ἇγεννητὸς: 1
 • ἐ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 • ἐβδελύσσοντο: 1
 • ἐκ περιουσίας: 1 2
 • ἐκ πλείονος περιουσίας: 1
 • ἐκ πολλῆς πέριουσὶας: 1
 • ἐκ πολλῶν προσώπων: 1
 • ἐκ πολλοῦ τοῦ περίοντος: 1
 • ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος: 1
 • ἐκ τῆς καμίνου: 1
 • ἐκδοσις: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκπομπεύοντες: 1
 • ἐκπομπεῦσαι καὶ ἐκτραγωδῆσαι: 1
 • ἐκτραχηλίζεις: 1
 • ἐμβάδας: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἀπίστοις καὶ πίστοις: 1
 • ἐν ἀφανεῖ τόπῳ τῆς πόλεως: 1
 • ἐν ὐμῖν: 1
 • ἐν αἰνίγματι: 1 2
 • ἐν μέσῳ: 1
 • ἐν παραβύστῳ: 1
 • ἐν πολλῷ προσώπῳ: 1
 • ἐν πολλῷ προσωπῷ: 1
 • ἐν πρώτοις: 1
 • ἐν προσθήκης μέρει: 1
 • ἐν τῷ μέρει τὸ ὅλον ἔχεις: 1
 • ἐν τῷ σκάμματι: 1
 • ἐν τῷ φαγεῖν: 1
 • ἐν χριστῷ: 1
 • ἐνὗμῖν: 1
 • ἐνάρκησε: 1
 • ἐντεῦθεν: 1
 • ἐντροπή: 1
 • ἐξ ὀλίγων: 1
 • ἐξ ὧν μὰλιστα τὰ σπέρματα τῆς ἀναστάσεως συντέθεικεν: 1
 • ἐξετραχήλισεν: 1
 • ἐπ ἂριστον: 1
 • ἐπὶ ἐνεργείας: 1
 • ἐπὶ τῶν πιστῶν: 1
 • ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις: 1
 • ἐπιθυμιαίς: 1
 • ἐπιτήδευμα: 1
 • ἐπιτύχοιμεν: 1
 • ἐπιτύχωμεν: 1
 • ἐχώλευε: 1
 • ἐχαρίσαντο: 1
 • ἑ: 1 2 3 4 5
 • ἓ: 1
 • ἔ: 1 2 3
 • ἔθη: 1
 • ἔλαττον φέρωμεν: 1
 • ἔναυλα: 1
 • ἕ: 1
 • ἠ: 1 2
 • ἠ τοῦ δεῖνος: 1
 • ἠρέμα καθαπτόμενος: 1
 • ἠσψαλίξοντο: 1
 • ἡ ἀποστρόφή σου: 1
 • ἡ ὑπόθεσις: 1
 • ἡμέρας: 1
 • ἤ: 1 2
 • ἥ: 1
 • ἥττημα: 1
 • ἦν: 1
 • ἰ: 1 2 3 4 5 6
 • ἰασάμην αὐτὸν: 1
 • ἰκρίου: 1
 • ἰσχὺσαι: 1
 • ἱ: 1 2 3
 • ἳνα στυγνάση: 1
 • ἵ: 1
 • ὀ νόμος τῆς εὐχῆς: 1
 • ὀρφάνῳ: 1
 • ὀρφανικῆς διανοίας: 1
 • ὁ: 1 2
 • ὁ ἐμοι λαλῶν: 1
 • ὁ Μήλιος: 1
 • ὁ γὰρ θύει: 1
 • ὁ λόγος: 1
 • ὁ μυσταγωγῶν: 1
 • ὁ τοιοῦτος: 1
 • ὃ: 1
 • ὅ: 1
 • ὅ πολὺς όχλος: 1
 • ὅρια: 1
 • ὅση καὶ ἡλίκη: 1
 • ὐ: 1 2 3
 • ὑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • ὑπὲρ ἁέρων: 1
 • ὑποδήμάτος: 1
 • ὑποδηματων: 1
 • ὑποπιέζω: 1
 • ὑπορύξας,: 1
 • ὑπωπίαζω: 1
 • ὖ: 1
 • ὡ: 1 2
 • ὡς μὴ δυνάσθαι βιαζὲσθαι χρόνῳ τα εἰρημένα: 1
 • ὥ: 1
 • ὦ: 1
 • ὦ βέλτιστε: 1
 • ὶδιῶται: 1
 • ᾐ: 1
 • ᾠ: 1
 • ᾠκονόμησεν: 1
 • ᾶ: 1
 • ῤ: 1 2
 • ῥ: 1 2 3 4 5 6 7
 • Λοιπὸν: 1
 • Μᾶλλον εἰσὶ ἐν δρόσῳ: 1
 • Πόιου: 1
 • Στῶμεν καλῶς: 1
 • Τὰ σκὰμματα: 1
 • Τὸ λοιπὸν: 1
 • Φθείρη: 1
 • Φιλόσοφος: 1
 • αἰσθητῆς: 1
 • αἰτιολογικῶς: 1
 • αἱ παστάδες: 1
 • αἴνιγμα: 1
 • αἵσθητὸν: 1
 • αὐθαδιζόμενος: 1
 • αὐτὸ τοῦτο: 1
 • αὐτῷ: 1 2
 • αὐτοδικαιοσύνην: 1
 • αὑθενται: 1
 • ακμάζουςαν: 1
 • αποκηρύττουσιν: 1
 • βάθρον: 1
 • βαπτίζεσθαι: 1
 • βαπτιζόμενοι: 1
 • βαπτιζόμενον: 1
 • βαπτιζομένην: 1
 • βασανιστηρία: 1
 • βδελύγματα: 1
 • βιάζεσθαι: 1
 • βιωτικα: 1
 • βλέπετε: 1
 • βλαβὰς: 1
 • βλακεία: 1
 • βοᾶ: 1
 • βοᾷ: 1
 • βουλόμενος: 1
 • βουλενόμενος: 1
 • βρύειυ: 1
 • βρώσει: 1
 • γὰρ: 1
 • γὲνεσιν ἑαυτοῖς: 1
 • γένηται: 1
 • γεωργοῦσι: 1
 • γεωργουμένῳ: 1
 • γνήσιος: 1
 • γνώμονα: 1
 • γνησίον: 1
 • γνησίως: 1
 • γυμνάζει: 1
 • γυμνῇ λοιπὸν τῇ κεφαλῇ βοᾷ: 1
 • γυναῖκας ὅντας τοὺς: 1
 • γυναικοτραφές: 1
 • δἰ οὗ: 1
 • δήλη: 1
 • δίκαιος: 1
 • δύναμιν: 1
 • δαίμοσιν: 1
 • δακνώμεθα: 1
 • δεύτερον: 1
 • δεδικαίωται, τουτεστιν ἀπήλλακται: 1
 • δεινότητος: 1
 • δημίουργίας: 1
 • δημαγωγὸς: 1
 • διὰ τῶν ἔργων: 1
 • διὰ τοῦτο καὶ παρὰ τῇ κλίνῇ κείσθω τὸ κιβώτιον: 1
 • διάστειλαι: 1
 • διάφορον ποιεῖν τὴν γῆν: 1
 • διῳκισμένοι: 1
 • διαβολικὸν: 1
 • διαδῦς: 1
 • διακόπτει: 1
 • διαλάμπειν μειζόνως: 1
 • διαλελυμένοι: 1
 • διαμαρτύραι: 1
 • διανοίᾳ: 1
 • διαπιστοῦντας: 1
 • διαπτύει: 1
 • διατετράφθαι: 1
 • διαφορὰ: 1
 • διερρύημεν: 1
 • διηκονεῖτο: 1
 • δικαίως: 1
 • δικαιολογούμενος: 1
 • διορθοῦσθαι: 1
 • δογμάτων: 1
 • δοκιμάζετε: 1
 • δοκιμάζοντες: 1
 • δυναστεία: 1
 • δυσδιεξὸδευτος: 1
 • δυσχεραίνοντας: 1
 • δυσωπῆσαι: 1
 • δυσωπεῖται: 1
 • εἰ: 1
 • εἰ καὶ μὴ ὁμοίως: 1
 • εἰ παρὰ μικρὸν ὑστέρησεν: 1
 • εἰδωλείοις: 1
 • εἰκῆ καὶ μάτην: 1
 • εἰλικρινείᾳ θεοῦ: 1
 • εἰρηνικὴν: 1
 • εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εὶς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτού: 1
 • εἰς ἄνδρας ἐμφανῆναι: 1
 • εἰς ὃ: 1 2
 • εἰς ὑμᾶς: 1
 • εἰς μέσον: 1
 • εἰς μετέωρον ἀφίησι: 1
 • εἰς νίκος: 1
 • εἰς οἰκεῖον πρόσωπον: 1
 • εἰς περιποίησιν τῆς δ. ἀ: 1
 • εἰς πρόσωπον: 1
 • εἰς σάρκα μίαν: 1
 • εἰσενεχθῆναι: 1
 • εἴασαν: 1
 • εἶδον δτι: 1
 • εὐαπαλλάκτως: 1
 • εὐθύνας ἀπαιτεῖσθαι: 1
 • εὐθηνίαις: 1
 • εὐρυχωρίας: 1
 • εὐφημούντων: 1
 • εὐχαριστία: 1
 • εὕτελοῦς: 1
 • εὕτονώτερον: 1
 • εκπεσόντας: 1
 • επειδὴ: 1
 • ζηλοῦτε: 1
 • ζηλωταὶ: 1
 • ζυγόν: 1
 • ηκούσατε: 1
 • θαυμαστόν: 1
 • θεραπεύει: 1
 • θεραπεύειν: 1
 • θεραπευτικώτερον: 1
 • θυσία σωτηρίου: 1
 • κἂν ἀπεπήδησαν: 1
 • κἂν ὁπωσοῦν: 1
 • κἄν κατὰ συνδρομήν: 1
 • κάθως κὰγὼ Χριστοῦ: 1
 • καὶ Πατρος: 1
 • καὶ τὸ: 1
 • καὶ τιμῆ: 1
 • καί Πάτρος: 1
 • καθ̓ ἑαυτόν: 1
 • καθ̓ ὓπερβολὴν εἰς ὑπερβοήλν: 1
 • καθίστασθαι: 1
 • καθαπτόμενος: 1
 • και τῶν μεθυόντων: 1
 • κακηγορεῖς: 1
 • κανόνα: 1
 • καρηβαρίαν: 1
 • κατὰ ἀναλογίαν: 1
 • κατὰ αῦξησιν: 1
 • κατὰ συνδρομὴν: 1
 • κατὰστασιν.: 1
 • καταγινώμεθα: 1
 • καταδίκους: 1
 • κατακόπτεται: 1
 • κατακόψειε: 1
 • κατακλῶνται: 1
 • κατασείσας: 1
 • κατατολμᾷ: 1
 • καταφορικωτέρα: 1
 • κατεσκεύαζεν: 1
 • κατεσκεύασεν: 1
 • κατετόλμησεν: 1
 • κατηχήσῃ: 1
 • κεχήνατε: 1
 • κηδεμὼν: 1
 • κληρονομὴ: 1
 • κοινώσας τὸν λόγον: 1
 • κολακεύων: 1
 • κολαφίζῃ: 1
 • κολαφίσῃ: 1
 • κομᾶτε: 1
 • κομῶντα: 1
 • κορασίων αὐτομολουσῶν: 1
 • κορυφοῦται: 1
 • κοσμοῦσι: 1
 • κωλύων: 1
 • κωμῳδίας ἁπάσης: 1
 • κωμῳδεῖ: 1
 • λάμποντα: 1
 • λύμην: 1
 • λύπην: 1
 • λῆξιν: 1
 • λαβὰς: 1
 • λαλῶν: 1
 • λαμπρότερον: 1
 • λειτουργία: 1
 • ληρωδέστερον: 1
 • λινοπλὴξ: 1
 • λιπαίνει: 1
 • λογίαν: 1 2
 • λογογράφους: 1
 • λοιπόν: 1
 • μάζης καὶ φυράματος: 1
 • μέγα θέατρον κάθηται: 1
 • μέγα τι οἰκονομῶν: 1
 • μέγιστον ἀγαθὸν: 1
 • μένει: 1
 • μέσον: 1
 • μέχρι προθυμίας: 1
 • μὴ ἐγρηγορότων: 1
 • μόνον: 1
 • μαγγανείας: 1 2
 • μαλακισθέντες: 1
 • μαρτυρία: 1
 • ματαιοτεχνίας: 1
 • μεὶζονα σκάμματα: 1
 • μεθοδείαν: 1
 • μεθοδεύει: 1
 • μελετᾶν: 1 2
 • μερίζεταί τι πρὸς σε: 1
 • μεριζέσθω πρὸς τον Θεὸν ἐξ ἐλάττονος μοίρας: 1
 • μετὰ ἐπιτάσεως: 1
 • μετὰ περιουσίας: 1
 • μετὰ προσθήκης: 1
 • μετάνοιαν εἰς: 1
 • μετετάξαντο: 1
 • μετριάσει: 1
 • μεχρὶ ῥηματος στῆναι: 1
 • μη δεόντων: 1
 • μηδὲν όντων: 1
 • μηδαμόθεν παραλογιζομενους: 1
 • μικροψυχίας: 1
 • μικροψυχοῦτα: 1
 • μου ἀγαπητοὶ: 1
 • μυρίαν: 1
 • μυρίους: 1
 • μυριακὶς δίκαιος: 1
 • μυσταγωγίαν: 1
 • νέανικῆς: 1
 • νήφῃ: 1
 • νῦν: 1
 • ναρκᾶτε: 1
 • νεκροὶ: 1
 • νενομισμένην: 1
 • νεωθέντας ἐν τῷ βάθει τῆς διανοίας: 1
 • νιφάδας: 1
 • νιφάδες στρατοπέδων: 1
 • νοῦν ἔνθεον, σώφρονα λογισμὸν καί ἐνάρετον πολιτείαν: 1
 • νοητὴν: 1
 • νοητὸν: 1
 • νοσφιζόμεθα: 1
 • ξένην καὶ κενὴν: 1
 • οἰκίαν: 1
 • οἰκείωσιν: 1
 • οἰκεῖοι: 1
 • οἰκεῖον κατόρθωμα: 1
 • οἰκειώσεως: 1
 • οἰκειῶσαι: 1
 • οἰκειοῖ: 1
 • οἰκοδομηθῆσεται: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἰκονομίας ἀρίστης: 1
 • οἰκονομικῶς: 1 2
 • οἰκονομουμένη: 1
 • οἴκεται: 1
 • οἴκοθεν: 1
 • οἵκοθεν: 1
 • οὐ δήπου: 1
 • οὐ προηγουμένως: 1
 • οὐ προπετεύεται: 1
 • οὐ τῆς ἐνεργούσης ἀλλὰ τῆς ἐνεργουμένης: 1
 • οὐ τοῦτο εἰπε προηγουμένως: 1
 • οὐδὲ: 1
 • οὐδὲ ὄναρ: 1
 • οὐδὲ γὰρ καλύπτεσθαι, ἀλλα κατακαλύπτεσθαι: 1
 • οὐδὲ τὸ πολλοστὸν: 1
 • οὐδένα: 1
 • οὐδαμινὸν: 1
 • οὐδεὶς: 1
 • οὐδεν ἐμαυτῷ σύνοιδα: 1
 • οὐκ ἐδοξεν: 1
 • οὐκ ἐπὶ τῷ ἐγκοπὴν μόνον δοῦναι: 1
 • οὐσιώσεως: 1
 • οὑδὲν ἀκριβολογοῦμαι: 1
 • οὔδε που: 1
 • οὕτως: 1
 • οὗτος: 1
 • πάθους: 1
 • πάντα κινεῖ: 1
 • πάντες: 1
 • πέριδειπνον: 1
 • πόλεμον αἰσθητόν: 1
 • παίζοντος: 1
 • παγκράτιον: 1
 • παγκρατιαστήν: 1
 • παγκρατιαστής: 1
 • παθῶν: 1
 • παθημάτων: 1
 • παθητὸν: 1
 • παιδοτριβεῖς: 1
 • πανηγυρίζοντες: 1
 • παραβύστον: 1
 • παραδείσους: 1
 • παραζηλοῦμεν: 1
 • παραιτήσει: 1
 • παραιτήσομαι: 1
 • παρακαλῶν: 1
 • παρακρουομένων: 1
 • παραμυθεῖται: 1
 • παρανομίᾳ: 1
 • παραπαίουσα: 1
 • παραταττόμενοι: 1
 • παραταττομενος: 1
 • παραφροσύνην: 1
 • παρεδήλωσεν: 1
 • παρεδειγμάτισας: 1
 • παρεζήλωσαν: 1
 • παροινία: 1
 • παροχὴν: 1
 • πατέρα ὑμῶν: 1
 • πατρότης: 1
 • πεῖσαι: 1
 • περὶ αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς οἰκονομὶας: 1
 • περὶ παίδων ἀγωγῆς: 1
 • περὶ φιλοσοφίας: 1
 • περίοδον: 1
 • περιέργως: 1
 • περιβόλων: 1
 • περιδρομαὶ: 1
 • περιειργάσατο: 1
 • περιιστᾷν: 1
 • περικρουόμενοι: 1
 • περισσά, περισσεύει: 1
 • περισσεύει: 1
 • περισσεύητε: 1
 • περιστάσεις: 1
 • περιστάσεως: 1
 • πλῆξαι: 1
 • πλεονεκτοῦσα: 1
 • πλεονεξία: 1
 • πληκτικώτερον: 1
 • πληκτικῶς: 1
 • πληρωτὴν: 1
 • ποὶκιλον: 1
 • ποῦ τὸ πρᾶγμα κατάγεται: 1
 • ποιεῖ: 1
 • ποιητικόν: 1
 • ποικἰλος τις: 1
 • ποικίλον: 1
 • πολὺ μέγα: 1
 • πολὺς ὁ τοῦ διαβόλου φορυτός: 1
 • πολιορκίαι: 1
 • πολλὴν τὴν προθεσμίαν: 1
 • πολλή τῆς ἀληθείας ἡ περιουσία: 1
 • πολλῃ κέχρηται τῃ περιουσίᾳ: 1
 • πομπεύεται: 1
 • πορνείαν: 1
 • πράττουσι: 1
 • πρὶν ἢ διαῤῥαγῆναι: 1
 • πρὸ τῆς παρακλήσεως: 1
 • πρὸ τῶν αἰώνων: 1
 • πρὸς ἀντιδιαστολήν ἀντέθηκεν: 1
 • πρὸς ὑμᾶς: 1
 • πρὸς τὴν σπάρτην τὸν λίθον ἆγει: 1
 • πρὸς τὸ ὑμῶν συμφέρον: 1
 • πρόκειται: 1
 • πρός κινδύνους ἦν παρεμβεβλημένος: 1
 • πραγματεύεται: 1
 • πραγματευώμεθα: 1
 • προέπιον: 1
 • προῳκονόμησεν: 1
 • προανακρούεται: 1 2
 • προδότης: 1
 • προδιώρθωσε: 1
 • προδιοικούμενος: 1
 • προηγουμενως: 1
 • προθεσμίαν: 1 2
 • προκαταλαβεῖν: 1
 • προμνηστοίαις: 1
 • προξενῆσαι: 1
 • προπέτεια: 1
 • προς ὑποδοχὴν: 1
 • προσαδολεσχειν: 1
 • προσεῤῥίφθαι: 1
 • προσεδρείαν καὶ καρ τερίαν: 1
 • προσηλῶσθαι: 1 2
 • προσηλωμένοι: 1
 • προστατικόν εἶναι: 1
 • πρωρεὺς: 1
 • πτερῶσαι: 1
 • σὺ ο σπείρεις: 1
 • σύμβολα: 1
 • σύνηθες θεώρημα: 1
 • σύρεσθαι: 1
 • σώματα: 1
 • σεμνότερον ποιῶν: 1
 • σεμνύνονται: 1
 • σκηνὴν: 1
 • σκιατραφούμενοι: 1
 • σκυθρωποτέρων: 1
 • σνγκρουόμεθα: 1
 • σοφίσῃ: 1
 • σπαρυγμοὶ: 1
 • σπαταλῶσα: 1
 • στήναι: 1
 • στηλιτεύει: 1
 • στοχάσασθε: 1
 • συγγνωμήν: 1
 • συγκατάβασις: 1
 • συγκατασκευάζέι: 1
 • συγκροτεῖ: 1
 • συγκροτεῖν: 1
 • συμμέτρως: 1
 • συνάφειαν: 1
 • συνέχων: 1
 • συνήδεσθαι: 1
 • συνίστανται: 1
 • συναλείφων: 1
 • συνεβάλλετο: 1
 • συνεκρότουν: 1
 • συνεσκιασμένως: 1
 • συνεστήσατε: 1
 • συνεχῆ: 1
 • συνεχῶς: 1
 • συρφετῶν: 1
 • συσκιάζει: 1
 • συσκιάζων: 1
 • συσκιασθῇ ὁ φόνος: 1
 • συστέγγειν τόν ὄγκον: 1
 • σφιγγόμενον: 1
 • σφρᾶγις: 1
 • σφριγῶντα: 1
 • σχέσιν: 1
 • σχήματος: 1
 • σχίσματα: 1
 • σωμάτων: 1 2
 • σωματικωτέραις: 1
 • σωτὴρ: 1
 • σωτήριος: 1
 • τἀνδρός: 1
 • τὰ ἄνθη: 1
 • τὰ ἐυτρεπτικὰ ῤήματα: 1
 • τὰ ἔνδον: 1
 • τὰ ἡμέτερα: 1 2
 • τὰ διὰ ῥημάτων μυστηρία: 1
 • τὰ προκείμενα: 1 2
 • τὰ σκάμματα ὑπερέβη: 1
 • τὰ τῆς εὐφημίας: 1
 • τὰ τῆς καινοτομὶας ἃπαντα τῆς παρὰ φύσιν: 1
 • τὰ τελούμενα: 1
 • τὰς ἀνομίας σου: 1
 • τὰς ἀρχὰς: 1
 • τὰς ἀφορμὰς: 1
 • τὰς ἑαυτῶν: 1
 • τὰς ὑποστάσεις συναλείφων: 1
 • τὰς οἰκονομίας: 1
 • τά πάντων: 1
 • τά σφόδρα ποθεινά: 1
 • τάξιν: 1
 • τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων συνηγορίαν: 1
 • τὴν ἀρετὴν: 1
 • τὴν ἀσφαλείαν: 1
 • τὴν ἑαυτῶν προπίνουςαι σωτηρίαν: 1
 • τὴν ἔξω παίδευσιν: 1
 • τὴν αὐτὴν φθοράν: 1
 • τὴν γῆν χρύσιον ἀποφαίνουσι: 1
 • τὴν διακονίαν: 1
 • τήν ἀρχὴν: 1
 • τήν ζάλην ταύτην: 1
 • τί πάθω: 1
 • τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμἳν: 1
 • τὸ ἀκόλουθον: 1
 • τὸ ἀνθορμοῦν: 1
 • τὸ ἀσυνείδητον: 1
 • τὸ ἆνόμοιον: 1
 • τὸ αἴτιον: 1
 • τὸ εὒθραυστον: 1
 • τὸ καλὸν και τὸ συμφέρον: 1
 • τὸ κεφὰλαιον: 1
 • τὸ μαρτύριον: 1
 • τὸ πᾶν ἤνυσας: 1
 • τὸ πρὸς ἀντιδιαστολὴν: 1
 • τὸ στῦφον: 1
 • τὸν ἀδελφὸν: 1
 • τὸν σταυρὸν προσκυνοῦσι: 1
 • τό μετρόν τῆς ἐπιτιμήσεως: 1
 • τό φιλεῖν: 1
 • τότε: 1
 • τύποι ἡμῶν: 1
 • τῆ περιουσία τῆς φιλοσοφιας: 1
 • τῆς: 1
 • τῆς ἑαυτῶν προτείνουσαι σωτηρίας: 1
 • τῆς εὐφημίας ταύτης: 1
 • τῆς οικονομίας: 1
 • τῆς περὶ τὸν Θεὸν εῦνόιας: 1
 • τῆς συγκαταβάσεως: 1
 • τῆς συνάξεως: 1
 • τῆς χάριτος: 1
 • τῆς ψυχῆς ἡ ζωὴ: 1
 • τῇ παραδόσει: 1
 • τῇ πείρᾳ: 1
 • τῇ χειρὶ παιδεύτε σφραγίζειν τὸ μέτωπον: 1
 • τῶν ἀδελφῶν: 1
 • τῶν ἀληθῶν: 1
 • τῶν ἀστρῶν ὰ ἄνθη: 1
 • τῶν ἐνδεχομένων: 1
 • τῶν καθ ἡμᾶς.: 1
 • τῶν προκέιμενων: 1
 • τῶν συντελούντων: 1
 • τῷ βίῳ: 1
 • ταῦτα φιλοσοφεἷν: 1
 • ταμιεύεται: 1
 • τειχομαχῶν: 1
 • τηκόμενος: 1
 • τηλικούτων θανάτων. τηλικούτου θανάτου: 1
 • τιθέντα τὴν ἱκετήριαν ταύτην: 1
 • τιθῃ: 1
 • τιμὴν: 1
 • τιμιουλκῶν: 1
 • το γαζοφυλακίον: 1
 • το καθολικὸν: 1
 • τοὺς διακόνους κὰντεῦθεν δηλῶν: 1
 • τούτῳ αὐτῶ: 1
 • τούτου χωρίς: 1
 • τοῖς ἀνοήτοις: 1
 • τοῖς ἔξωθεν σικαδτηρίοις: 1
 • τοῖς τῆς φύσεως ὀνόμασι: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς: 1
 • τοῦ δεῖνος: 1
 • τοῦ εἰδωλοθύτου: 1
 • τοῦ σώματος κατὰ μέρος πορθουμένου: 1
 • τοῦτο: 1 2
 • τοῦτο αὐτὸ: 1
 • τοσαύτης: 1
 • τοσαῦτα φιλοσοφοῦσιν: 1
 • τοσούτου τιμᾶται ὑμᾶς: 1
 • τρέφονται καὶ τρυφῶσεν: 1
 • τροπῇ: 1
 • τροφὴν, οὐ τρυφὴν λέγω.  σκεπάσματα, οὐ καλλωπισματα: 1
 • τροφῆς οὐ τρυφῆς: 1
 • τυραννίδι: 1
 • τυραννικώτερον: 1
 • φύεται: 1
 • φύλακες: 1
 • φιλονείκια: 1
 • φιλοσοφία: 1
 • φιλοσοφίαν: 1 2 3 4 5
 • φιλοσοφίας: 1
 • φιλοσοφίας ?ἶδος: 1
 • φιλοσοφεῖν: 1
 • φιλοσοφοῦμεν: 1
 • φιλοσοφοῦντα: 1
 • φιλοσοφοῦσι: 1
 • φιλοσυφίαν: 1
 • φιλοτίμως: 1
 • φιλοτιμίαν: 1
 • φιλοτιμίας: 1
 • φιλοτιμίας ἕνεκα: 1
 • φορέσομεν: 1
 • φορέσωμεν: 1
 • φορτικόν: 1
 • φρατρίαι: 1
 • φρικώδη: 1
 • φρονἠματος: 1
 • φυσέως: 1
 • χάος: 1
 • χάριν: 1 2
 • χαῦνος: 1
 • χαλᾶ τὸν τόνον, ἀθρόον λέγων: 1
 • χαλῶν: 1
 • χαλεπώτερον: 1 2
 • χαράν: 1
 • χαρὶν: 1
 • χαρὶσασθαι: 1
 • χαυνοῦντα: 1
 • χείρων πολλῷ. πολλῶν: 1
 • χιτωνίσκου: 1
 • χορηγίαν: 1 2
 • χρηματίζεσθαι: 1
 • ψώρας: 1
 • ψηφισάμενος: 1
 • ψοφοδεὴς: 1
 • ψωμίσω: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection