Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀόκνον: 1
 • ἀγ: 1
 • ἀγάπαι: 1
 • ἀγόμενος: 1
 • ἀγώνισαι: 1
 • ἀγαγέσθαι: 1
 • ἀγαθά: 1
 • ἀγαθοῦ: 1
 • ἀγαπὥντα: 1
 • ἀγαπᾷ: 1
 • ἀγαπητὸν: 1
 • ἀγαπητοὶ: 1
 • ἀγνώστῳ θέ& 254·: 1
 • ἀγνώστῳ θεῷ: 1
 • ἀγνοήσαντες: 1
 • ἀγνωμονήσαντες: 1
 • ἀγχιστείαν: 1
 • ἀδόκιμος: 1
 • ἀδόμενος καὶ περιφερόμενος: 1
 • ἀδεὲς: 1
 • ἀδιαφόρως: 1
 • ἀδικοῦσιν: 1
 • ἀδικουμένοις: 1
 • ἀθυμία: 1
 • ἀθυμίαις: 1
 • ἀθυμίας: 1
 • ἀκατασκέυαστον: 1
 • ἀκοἥς: 1
 • ἀκούει: 1
 • ἀκοᾕ: 1
 • ἀκρίβεια: 1
 • ἀκρίβειαν: 1
 • ἀκρόασις: 1
 • ἀκρι βεστέραν: 1
 • ἀκριβὥς: 1
 • ἀκριβέστερον: 1
 • ἀκριβ. αὐτῷ ἐξέθεντο: 1
 • ἀκροάομαι: 1
 • ἀκτήμονας: 1
 • ἀλόγων: 1
 • ἀλγῶ μέν: 1
 • ἀλγῶμεν: 1
 • ἀλείφει: 1
 • ἀλείφεται: 1
 • ἀλλ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά: 1
 • ἀλλὰ: 1 2
 • ἀλλὰ διὰ τούτων αὐτὰ κατασκευάζει: 1
 • ἀλλὰ καὶ ἄλλης πολλῆς· ὅρα πῶς: 1
 • ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ μὴ ζητεῖν: 1
 • ἀλλὰ κατὰ Πνεῦμα: 1
 • ἀλλὰ καταργεἵται: 1
 • ἀλλὰ λαμβάνουσιν ἑαυτοὺς: 1
 • ἀλλὰ μὴ γένοιτο μηδένα ὑμῶν ὑπέκκαυμα τοῦ πυρὸς ἐκείνου γενέσθαι: 1
 • ἀλλὰ μόνον ὅτι ἐπήγειραν τὸν βασιλέα: 1
 • ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸ πᾶν ἄγειν αὐτοὺς ἐκείνους: 1
 • ἀλλὰ πρὸς εὐτελῆ: 1
 • ἀλλὰ πυνθάνεται: 1 2
 • ἀλλὰ τέως τοῦτο: 1
 • ἀλλὰ τὸ ἔργον τοῦτο δηλοῖ: 1
 • ἀλλὰ τὸν ἀγροῖκον: 1
 • ἀλλὰ τὸν οἰκέτην: 1
 • ἀλλὰ τότε μὲν οὕτως ἐκείνοις, τοῖς προφήταις δὲ ἑτέρως: 1
 • ἀλλὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐστὶν ἡ οἰκονομία: 1
 • ἀλλὰ τρίφωσι παῤ ἑαυτοις οἰκεῖον κακὸν, κἀθάπερ τινὰ δήμιον τὴν μνησικακίαν: 1
 • ἀλλὰ ψυχὰς ἀνίησιν θερμαινομένη καὶ ζέουσα: 1
 • ἀλλά τι; ᾽Αναστὰς πορεύθητι: 1
 • ἀλλότριον: 1
 • ἀλλότριος: 1
 • ἀλλόφυλος: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκεῖνος: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκεῖνος οὐκέτι: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκεῖνος οὐκέτι. Α., ἐκείνων: 1
 • ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν οὕτως, κεῖ δὲ οὐκέτι. & 169·Αλλως δὲ καὶ: 1
 • ἀλλ᾽ ἐπέβαινε: 1
 • ἀλλ᾽ ἐπιτείνει τὴν κόλασιν: 1
 • ἀλλ᾽ ἔδει: 1
 • ἀλλ᾽ ἔτι: 1
 • ἀλλ᾽ ἴδωμεν κ. τ. λ: 1 2
 • ἀλλ᾽ ἴδωμεν τί εὐκολώτερον: 1
 • ἀλλ᾽ ἵνα πεῖραν λάβωσι, διανιστῶσαν αὐτοὺς καὶ διυπνίζουσαν καὶ εἰς μέριμναν ἐμβάλλουσαν, ἐποίει αὐτοὺς καὶ ἀνθρώπινα πάσχειν: 1
 • ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς συνεχώρησεν: 1
 • ἀλλ᾽ ὅμως κατεῖχε τὸν πόθον καὶ τὰ ἐκεῖ κατορθοῦν: 1
 • ἀλλ᾽ ὅμως τἀναντία ἐποίει: 1
 • ἀλλ᾽ ὅρα πῶς οὗτος οὐ κρύπτει ταῦτα: 1
 • ἀλλ᾽ ὅρα τὴν παρρησίαν μετὰ μέτρου γινομένην. Α. μετὰ τὸ μέτρου: 1
 • ἀλλ᾽ ὅρα τοῦτον οὐ φιλοτίμως λέγοντα, οὐδὲ λαμπρὸν δεικνύντα τὸν Π: 1
 • ἀλλ᾽ ὅταν καὶ τὰ πλείονα λέγῃ τῆς συμφορᾶς: 1 2
 • ἀλλ᾽ ὅτι: 1
 • ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦτο. τί δαὶ τὸ ὑπὲρ τοῦτο; Θεός· ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο, ἐνεργείας γάρ ἐστιν ὄνομα· ἀλλὰ τέως τοῦτο: 1
 • ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀξιόπιστος ἦν διηγούμενος: 1
 • ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἀφῆκε κυρίους εἶναι, καὶ: 1
 • ἀλλ᾽ εἰ καὶ: 1
 • ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις: 1
 • ἀλλ᾽ οἱ τῆς ὁδοῦ μόνον ἤκουον: 1
 • ἀλλ᾽ οὐ βαπτίζεται: 1
 • ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡγοῦμαι: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδὲ β: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀξιόπιστον εἴρηκα: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδὲ, ῾Ηγοῦμαι: 1
 • ἀλλ᾽ οὐδενὸς: 1
 • ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἠκριβολογησάμην, μὴ μέ τις ἀγροικίας γραφέτω: 1
 • ἀλλ᾽ οὐκ ἐπηρεάζειν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐκ ἴσχυσεν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐκ αἰσχρόν; πῶς; ὅπερ γὰρ ἂν εἰς ἡμᾶς γένηται ὄντως αἰσχρόν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐχ ἡσύχασαν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐχ ἡσυχάζουσιν: 1
 • ἀλλ᾽ οὐχ ὁ βάρβαρος τότε ἐκεῖνος ταῦτα εἶπε: 1
 • ἀλλοὺς: 1
 • ἀμύνων: 1
 • ἀμελεστέρους γενομένους: 1
 • ἀμηχάνων: 1
 • ἀμυνεῖται: 1
 • ἀμφ: 1
 • ἀμφότερα: 1
 • ἀμφότερα οὐκ ἐνὸν: 1
 • ἀμφιβαλλόμενα: 1
 • ἀνάγκη: 1
 • ἀνάθεμα: 1 2
 • ἀνάθημα: 1
 • ἀνάρπαστος ὁ ἄνθρωπος γέγονε: 1
 • ἀνάστασιν: 1
 • ἀνέκρινον: 1
 • ἀνέπαυσεν: 1
 • ἀνήχθημέν, φησιν, εἰς τὴν Θάσον: 1
 • ἀναγκαίαν τὴν ἀρχὴν εἰσαγομένην: 1
 • ἀναγκαίως: 1
 • ἀναγκαίως δὲ ἐνταῦθα: 1
 • ἀναθέσθαι: 1
 • ἀναθήματα Οὐδὲ εἰς κρύβδην: 1
 • ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν: 1
 • ἀναιρ: 1
 • ἀναισχυντεῖν: 1 2
 • ἀνακαλοὕντας: 1
 • ἀνακαλουμένου: 1
 • ἀνακεφαλαιοῦται: 1 2
 • ἀνακλώσης: 1
 • ἀναλὕσαι: 1
 • ἀναμιμνήσκων: 1 2
 • ἀνανδρία: 1
 • ἀναξιοπαθοῦσιν: 1
 • ἀναρτῆσαι: 1
 • ἀνασκ: 1
 • ἀναστήσας: 1
 • ἀναστρεφόμενον: 1
 • ἀνασχευάζοντες: 1
 • ἀνατρέψαι τὸ γενόμενον οὐκ ἴσχυσαν: 1
 • ἀνατρέψαι (φησὶν) τὸ γενόμενον οὐκ ἔνι: 1
 • ἀνατρεφόμενον: 1
 • ἀναψύξεως: 1
 • ἀνείλετε: 1
 • ἀνεῖλεν: 1
 • ἀνεκτήσατο: 1
 • ἀνελεύθερον: 1
 • ἀνελεῖν αὐτόν: 1 2
 • ἀνελευθερία: 1
 • ἀνελπιστία: 1
 • ἀνενεγκόντες: 1
 • ἀνερεθίζοντες: 1
 • ἀνεχώρησε: 1
 • ἀνθρωπίνῳ κινούμενος λογισμῷ διεπράττετο: 1
 • ἀνοητότερον: 1
 • ἀντέπιπτεν: 1
 • ἀντὶ τοῦ: 1
 • ἀντὶ τοῦ, διεκομίζετο: 1
 • ἀντίδοσις: 1
 • ἀντίστησον τὴν γέενναν: 1
 • ἀντιδόσεως: 1
 • ἀντιλεγόντων τῶν ᾽Ιουδ: 1
 • ἀντιπίπτοντας: 1
 • ἀντιτίθησι: 1
 • ἀνωμοσίας: 1
 • ἀνωτέρω: 1
 • ἀνωτέρω ἔλεγεν: 1
 • ἀξίως τοῦ καλοῦντος πολιτευόμενοι καὶ τῷ τῆς υἱοθεσίας προσιόντες βαπτίσματι: 1
 • ἀξιόπιστος: 1
 • ἀοράτων: 1
 • ἀπάθεια: 1
 • ἀπάρτισαι καὶ οἰκειῶσαι ἑαυτῷ: 1
 • ἀπέστη: 1 2
 • ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ Βαρνάβας: 1
 • ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν: 1
 • ἀπήγαγε τὰ ἔθνη. Διὰ τί οὖν μὴ τὰ ἐξ αὐτοῦ μανθάνουσιν, οἷον (τὰ ἔθνη?: 1
 • ἀπήγγειλαν ὑποστρέψαντες ἅπερ εἶδον: 1
 • ἀπήγ. τὰ ἐξ αὐτοῦ μανθ: 1
 • ἀπήγ. τὰ ἐξ αὐτοῦ πάντα, οἷον τὰ ἔθνη. Διὰ τί κ. τ. λ: 1
 • ἀπήγ. τὰ ἔθνη ἐξ αὐτοῦ. Διὰ τί οὖν μὴ παῤ αὐτοῦ μανθ: 1
 • ἀπὸ: 1 2 3
 • ἀπὸ ἔχθρας τοσοῦτον, ὅσον ἀπὸ ἀσθενείας, τοῦτο ὑπομένει· οὕτω καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν ὑβρέων κινούμεθα, ὅσον ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν: 1
 • ἀπὸ ᾽Αραβίας: 1
 • ἀπὸ ᾽Εφέσου: 1
 • ἀπὸ δὲ Κλ: 1
 • ἀπὸ μὲν τοῦ χρόνου δῆλος ἦν, τὸ δὲ ἀξιόπιστον οὐκ εἶχε: 1
 • ἀπὸ μερους: 1
 • ἀπὸ τῶν Προφητῶν: 1
 • ἀπὸ τῶν παρόντων: 1
 • ἀπὸ τῶν πνικτῶν καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος: 1
 • ἀπὸ τετάρτης ἡμ: 1
 • ἀπὸ τετράτης ἡμέρας: 1
 • ἀπὸ τούτου: 1
 • ἀπὸ τούτου ζῆλον: 1
 • ἀπὸ τούτου στοχάζομαι δεδόξ: 1
 • ἀπὸ τοῦ δειπνοῦ: 1
 • ἀπὸ τοῦ κηρ: 1 2
 • ἀπὸ τοῦ προοιμίου διεκωμῴδησεν: 1
 • ἀπὸ τοῦ τόπου: 1
 • ἀπό τε νέων ἀπό τε παλαιῶν βεβαιουμένου τῶν προφητῶν τὸν λόγον: 1
 • ἀπόδοτε: 1
 • ἀπόνοια: 1
 • ἀπ᾽ αὐτῶν εἰσαγ: 1
 • ἀπῆλθον: 1
 • ἀπῆλθον, ἦλθον: 1
 • ἀπαγαγεῖν: 1
 • ἀπαγγελια: 1
 • ἀπαγορεύειν: 1
 • ἀπαλλαγὴν: 1
 • ἀπαλλ. τοῦ ἐγκλήματος: 1
 • ἀπεδίδουν: 1
 • ἀπεκδεχόμενοι: 1
 • ἀπελεύσῃ: 1
 • ἀπελθὼν ἄμοιρος τῆς χάριτος ἀπαιραίτητον ἕξει τὴν τιμωρίον: 1
 • ἀπενοήθησαν: 1
 • ἀπεπάγημεν: 1
 • ἀπεπάγην: 1
 • ἀπεστ: 1
 • ἀπεφήνατο: 1
 • ἀπεχθῶς πρός τινα ἔχειν: 1
 • ἀπεχομένους: 1
 • ἀπεχρησάμεθα: 1
 • ἀπιόντα: 1
 • ἀπιστεῖν: 1
 • ἀπιστηθῆναι: 1
 • ἀπιστου: 1
 • ἀπιστουμένων ἑαυτοῖς: 1
 • ἀπλάστους ὄντας: 1
 • ἀπλῶς δὲ: 1
 • ἀπογινώσκοντες ἑαυτῶν·: 1
 • ἀποδύεσθαι: 1 2
 • ἀποκαραδοκία: 1 2
 • ἀπολ: 1
 • ἀπολύτρωσιν: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1
 • ἀπολύτρωσις,: 1
 • ἀπολαβεῖν τὸν θησαυρὸν: 1
 • ἀπολογία: 1
 • ἀπολογίαν: 1
 • ἀπολογοῦνται· δἰ ὧν ἀπολογοῦνται, κατηγοροῦσιν αὐτῶν: 1
 • ἀπονοίας: 1
 • ἀποπηδᾶ: 1
 • ἀποπλἥγας: 1
 • ἀποπληροῦται, φησὶ, καὶ ὑπολαμβάνεται ὅτι μεθύουσιν: 1
 • ἀπορῶν: 1
 • ἀποροῦντες: 1
 • ἀποστἥσαι: 1
 • ἀποστὰς: 1
 • ἀποστόλοι: 1
 • ἀποστασία: 1
 • ἀποστρεφόμενοι: 1
 • ἀποστρεφομένης: 1
 • ἀποστροφὴ: 1 2
 • ἀποστροφῇ: 1
 • ἀποστυγοὕντες: 1
 • ἀποτάξασθαι: 1 2
 • ἀποτεμνομένης: 1
 • ἀποτεμν. τῆς κεφ: 1
 • ἀποφθέγγεσθαι: 1
 • ἀποφθέγματα,: 1
 • ἀποχαί: 1
 • ἀπυλοίμην εἰ μὴ: 1
 • ἀπωθεῖσθε: 1
 • ἀρετὴν: 1
 • ἀρετήν: 1
 • ἀρχἥς: 1
 • ἀρχὴν: 1
 • ἀρχόντων φόβοι, ὅπλων ἰσχύς· πόλεσι καὶ τείχεσιν ὀχυροῖς: 1
 • ἀσημα: 1
 • ἀσθενέστερον: 1
 • ἀσθενοὕντα: 1
 • ἀσκωλιάζῃ: 1
 • ἀσυνειδησίας ἄπιστον δόξαν λαβών: 1
 • ἀσφάλειας: 1
 • ἀσφαλείαν: 1
 • ἀτόποις: 1
 • ἀτελὴς: 1
 • ἀτελοὕς γνώμης: 1
 • ἀυτοῖς: 1
 • ἀφίστανται τῆς ὁρμῆς: 1
 • ἀφ᾽ ἡμῶν: 1
 • ἀφ᾽ ὧν ἔλεγον: 1
 • ἀφ᾽ οὗ πάντες ἐκινήθησαν: 1
 • ἀφεὶς: 1
 • ἀφεδρὥνα: 1
 • ἀφεθεὶς: 1
 • ἀφθονία διπλῆ: 1
 • ἀφοσιούμενοι: 1
 • ἀφοσιούμενος: 1
 • ἀφοσιουμένως,: 1
 • ἀφοσιωμένως: 1
 • ἀχαριστεῖν: 1
 • ἁλής: 1
 • ἁμαρτία: 1
 • ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν: 1
 • ἁπλὥς: 1 2 3
 • ἁπλῶς: 1 2
 • ἁπλῶς οὐκ εἴασεν: 1
 • ἁπλς: 1
 • ἁρπάζει: 1
 • ἂν: 1
 • ἂν γένῃ σπούδασας: 1
 • ἂν δὲ αὐτοὺς καὶ τρέφῃ ὁ ἀλλότριος καὶ οὕτω βλάπτουσιν (Α. βλάψουσιν: 1
 • ἂν εἰς ἡμᾶς γένηται· τὸ δὲ σὸν ὄντως αἰσχρόν: 1
 • ἂν μὲν τὸν βίρρον ἐναλλὰξ περιβάλῃ: 1
 • ἂν μὴ παρὰ σαυτῷ τὰ νικητήρια ἴδῃς ἂν μὴ λαμπροὺς λάβῃς στεφάνους: 1
 • ἂν μὴ φύσις ἑτέρα προσέλθῃ: 1
 • ἂν πάλιν εἴπῃ: 1
 • ἂν σκολιάζῃ: 1
 • ἄγαλμα: 1
 • ἄγει ἢ αὐτοὺς ἐκείνους: 1
 • ἄγκων: 1
 • ἄγοντες παῤ ᾧ ξενισθῶμεν Μνασωνί τινι Κυπρί& 251· κ. τ. λ: 1
 • ἄγχομεν: 1
 • ἄκρα: 1
 • ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων εἰπαν: 1
 • ἄλλοι: 1
 • ἄλλοι τινὲς: 1
 • ἄλλον: 1
 • ἄλλον μὲν εἶναι κύριον: 1
 • ἄλλως δέ, καὶ τύπον αὐτοῖς ἐδεδώκει τοτε, ὅτε οἱ Σαμαρεῖται ἐπίστευσαν: 1
 • ἄλλως τε καὶ ἐλθεῖν ὤκνησαν: 1
 • ἄλλως τε καὶ ὅτι οὐκ ἂν: 1
 • ἄνδρες ᾽Ιουδαῖοι: 1
 • ἄνδρες αδελφοὶ: 1
 • ἄνδρες εὐλαβεῖς: 1
 • ἄνεμος: 1 2
 • ἄνεσιν: 1
 • ἄνεσις: 1 2
 • ἄνθρ. ἐπ. καὶ ἡμ: 1
 • ἄνω κάτω βάρος καλοῦσι: 1
 • ἄνω καὶ κάτω στρέφει: 1
 • ἄνωθεν αὐτῶν τὴν διανοίαν οἰκειοῖ: 1
 • ἄπιστον: 1
 • ἄπιστος: 1
 • ἄπλαστος: 1 2
 • ἄπονα: 1
 • ἄρα: 1
 • ἄρα μὴ: 1
 • ἄρα τὸ πᾶν ψεῦδος: 1
 • ἄρρωστον: 1
 • ἄρχοντες: 1
 • ἄσμενος: 1
 • ἄτοπον: 1 2
 • ἄτυφον· οὐδὲν λαμπρὸν ἐπεφέρετο σχῆμα: 1
 • ἄφεσις: 1
 • ἄχρι καιροῦ: 1
 • ἄχρι τῆς ᾽Ασίας: 1
 • ἅλς: 1
 • ἅμα ἔσπευδε τὸν λόγον καθεῖναι: 1
 • ἅμα καὶ παιδεύων αὐτοὺς μηδὲ χωρίζεσθαι αὐτοῦ: 1
 • ἅμα καὶ τὸν λόγον καθίει: 1
 • ἅμα μὲν τοῦ νόμου λυομένου φησὶν λοιπὸν, ἅμα δὲ διδάσκοντες εὐσέβειαν τοὺς ἀνθρώπους: 1
 • ἅμα τῆς τούτων: 1
 • ἅπαξ εἰς ἕxin.…καταστήσας: 1
 • ἅτε: 1
 • ἅτε ὡς: 1
 • ἅτε εἰσαγωγικωτέρων λόγων δεομένοις: 1
 • ἅτε μαθητὴν ὄντα: 1 2
 • ἅτε οὖν ἡπορηκὼς καὶ αἰσχυνόμενος: 1
 • ἅψηται: 1
 • ἆρα ἂν ἐθελήσητε: 1
 • ἆρα ἂν ἠθελήσατε οὕτω φιλοσοφεῖν δύνασθαι: 1
 • ἆρα ἂν οὕτω φιλοσοφεῖν δύνησθε: 1
 • ἐὰν ὁ ὀφθαλμός μου μισῇ με, οὐδὲ ἰδεῖν αὐτὸν βούλομαι: 1
 • ἐὰν ὑπερβῇ τὸ μέτρον, οὐχὶ ἑαυτὸν συνδιέφθειρε: 1
 • ἐβόα: 1
 • ἐβόησε: 1
 • ἐβόησεν ὁ Παῦλος: 1
 • ἐβούλετο: 1
 • ἐβούλετο λοιπὸν ἀξιόπιστον ἑαυτὸν: 1
 • ἐβουλόμην: 1
 • ἐβουλεύετο: 1
 • ἐγένετο ἔτι: 1
 • ἐγένοντο: 1
 • ἐγὼ: 1
 • ἐγὼ ἐγερῶ αὐτὸν: 1
 • ἐγγύτερον: 1
 • ἐγγαστρίμυθος: 1
 • ἐγγελάσεται: 1
 • ἐγελάσατε: 1
 • ἐγκόπτεται: 1
 • ἐγκαλλωπίζονται: 1
 • ἐγκλήματα: 1
 • ἐγχρονίζειν: 1
 • ἐγχωρίαζειν: 1
 • ἐγχωρεῖν: 1
 • ἐδίδαξε γὰρ: 1
 • ἐδείκνυ: 1
 • ἐδείκνυ βουλόμενον εἰπεῖν: 1
 • ἐδείκνυον: 1
 • ἐζητ: 1
 • ἐζητοῦμεν: 1
 • ἐθάρρουν: 1
 • ἐι ἀνακρινόμεθα, κ. τ. λ: 1
 • ἐι δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν: 1
 • ἐκ γειτ: 1
 • ἐκ δ: 1
 • ἐκ πίστεως: 1
 • ἐκ περιουσίας: 1 2
 • ἐκ πολλῆς περιουσίας ὅμως ἀναιροῦσιν αὐτῶν τὴν ἀπολογίαν: 1
 • ἐκ τοῦ Διὸς τὸ ὄστρακον ἐκεῖ νοπεπτωκὸς: 1
 • ἐκάθισεν: 1
 • ἐκάκωσαν: 1
 • ἐκάλεσε: 1
 • ἐκέλευσεν: 1
 • ἐκέρδαναν: 1
 • ἐκίνησεν: 1
 • ἐκβάλλει αὐτῶν τὸ πρόσωπον: 1
 • ἐκβαλὼν ἔξω πάντας: 1
 • ἐκβ. ἀ. τ. πρ. λέγων ἀδιορίστως, ᾽Εν οἷς εὗρόν μέ τινες τῶν κ. τ. λ: 1
 • ἐκδιδάσκεται: 1
 • ἐκεἴνοι,: 1
 • ἐκείνῳ: 1
 • ἐκείνοις: 1
 • ἐκείνου: 1 2
 • ἐκείνους: 1 2 3
 • ἐκείνους γὰρ οὐδ᾽ ἂν εἴασαν ταφῆναι: 1
 • ἐκείνους, ἐκείνοις: 1
 • ἐκείνου, τοῦτο: 1
 • ἐκείνων: 1 2
 • ἐκείνως: 1
 • ἐκεῖ: 1
 • ἐκεῖ γὰρ ἦν ἡ τυραννὶς: 1
 • ἐκεῖ πάροντος αὐτοῦ ἤκουσαν ἂν: 1
 • ἐκεῖ τοῦ ἀποστόλου: 1
 • ἐκεῖθεν: 1 2 3
 • ἐκεῖθεν σωφροσύνην μανθάνει, ἐντεῦθεν ἀκολασίαν: 1
 • ἐκεῖνα: 1 2
 • ἐκεῖνο: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἐκεῖνοι: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἐκεῖνοι δὲ ἐμεμήνεσαν: 1
 • ἐκεῖνον: 1 2
 • ἐκεῖνος: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ἐκεῖνος, οὗτος: 1
 • ἐκεῖ, ἐκεῖθεν: 1
 • ἐκεῖ, ποῖον τὸ ἔγκλημα: 1
 • ἐκεῖ. Βαρνάβας ἄνθρωπος ἐπιεικὴς ἦν· καὶ ὅρα: 1
 • ἐκεινον: 1
 • ἐκκαίειν ἦν: 1
 • ἐκκαῦσαι: 1 2
 • ἐκλέγωμεν: 1
 • ἐκλογῆς: 1
 • ἐκολακεύθη ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπατηθεὶς: 1
 • ἐκπύρωσιν: 1
 • ἐκπλήττει: 1
 • ἐκπομπεὕσαι: 1
 • ἐκπομπευέτω: 1
 • ἐκρατεία: 1
 • ἐκτήκον: 1
 • ἐκτομίαν: 1
 • ἐκτραχηλίζεσθαί: 1
 • ἐκωλύετο εἰς τὴν ᾽Ασίαν ἐλθεῖν: 1
 • ἐλαύνεσθαι: 1
 • ἐλεύθερος: 1
 • ἐλεεῖν: 1
 • ἐμνημονευσεν: 1
 • ἐμπέσῃ: 1 2
 • ἐμποδισμὸς ταῖς βουλήσεσι: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἀλλήλοις: 1
 • ἐν ἐλέφαντι διάγοντας: 1
 • ἐν ἕξει: 1
 • ἐν ὀλίγῳ: 1 2 3 4
 • ἐν Συχέμ: 1
 • ἐν αἷς: 1
 • ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀδικοῦσιν: 1
 • ἐν γέλωτι ἀεί ἐστι καὶ τρυφῇ: 1
 • ἐν δὲ καιρῷ τοιούτῳ πράττειν οὐκ ἤθελον: 1
 • ἐν δὲ καιρῷ τοιούτῳ τοιαῦτα ἔπραττον: 1
 • ἐν κακοἵς: 1
 • ἐν μεγάλῳ: 1 2 3
 • ἐν μεράλῳ: 1
 • ἐν οἷς: 1
 • ἐν οἷς ἐστὲ: 1
 • ἐν πολλῷ: 1
 • ἐν τάξει γὰρ παρ. τοῦτο ᾔτουν, μαθ. γὰρ ἦν: 1
 • ἐν τάξει ναοὕ: 1
 • ἐν τάξει παρέργου τοῦτο ᾔτουν: 1
 • ἐν τῷ ὀν: 1
 • ἐν τῷ νῦν καιρῷ: 1
 • ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ: 1
 • ἐν ταῖς ἐκείνων ψυχαῖς: 1
 • ἐν τοῖς ἀναγκαίοις: 1
 • ἐν τοῖς σίγνοις αὐτὸν ἔμβαλε: 1
 • ἐνάρκων: 1
 • ἐνέργειαν ἀνυπόστατον: 1
 • ἐνέτυχόν μοι: 1
 • ἐνέτυχον: 1
 • ἐνίκησε: 1
 • ἐνῆν: 1
 • ἐναγωνίους: 1
 • ἐνδακόντες: 1
 • ἐνδείκνυται: 1
 • ἐνδείξασθαι: 1
 • ἐνδιατρίβει τούτῳ τῷ δικαί& 251·: 1
 • ἐνεδύσατο: 1
 • ἐννοήσαντα γὰρ: 1
 • ἐννοήσαντας δὲ καὶ: 1
 • ἐνοήσατε: 1
 • ἐνομίζετο: 1 2 3
 • ἐνομίζομεν: 1
 • ἐνστρεφόμενοι: 1
 • ἐνσωμάτωσις Θεοῦ: 1
 • ἐντ: 1
 • ἐντίθησι: 1
 • ἐνταὕθα ἐπανελεύσονται: 1
 • ἐνταῖθα πρὸς ἐκείνους κ. τ. λ: 1
 • ἐνταῦθα: 1 2
 • ἐνταῦθα ὁρῶν· καθάπερ, γὰρ ἐνταῦθα ἐν δεσμωτηρί& 251· τυγχάνων οὕτω κἀκεῖ πρὸ τῆς κρίσεως πρὸ τῆς μελλούσης ἡμέρας: 1
 • ἐνταῦθα περὶ τοῦ λαοῦ φησιν: 1
 • ἐντεῦθεν: 1
 • ἐντεῦθεν ἀφέλκων: 1
 • ἐντολῆς: 1
 • ἐντολαὶ: 1
 • ἐντρέπων: 1
 • ἐντρεπτικὥς: 1 2
 • ἐντρυφῶντες: 1
 • ἐντυγχάνει: 1
 • ἐξ ἀρχἥς: 1
 • ἐξ ἀρχῆς: 1 2
 • ἐξ ἐκείνου: 1
 • ἐξ ἡμῶν: 1
 • ἐξ ὀλίγου: 1
 • ἐξ ὀλιγου: 1
 • ἐξέλυσε τὸ πᾶν: 1
 • ἐξέστη: 1
 • ἐξείλετο: 1
 • ἐξεβακχεύθης: 1
 • ἐξεκλάσθησαν: 1
 • ἐξελθεῖν· καὶ ἐκείνους: 1
 • ἐξεπέσομεν καὶ: 1
 • ἐξεστακέναι: 1
 • ἐξεστηκότερον: 1
 • ἐξετασταὶ, δοκιμασταί: 1
 • ἐξηγήσατο: 1
 • ἐξηχότερον: 1
 • ἐξουσία: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐξουσί& 139·: 1
 • ἐξωμὶς: 1
 • ἐξωμίδας: 1
 • ἐπάγει: 1
 • ἐπάγει τί φησίν: 1
 • ἐπάγει τοῦτο: 1
 • ἐπέβη: 1
 • ἐπέμενον: 1
 • ἐπέσκηψαν: 1
 • ἐπέταξεν: 1
 • ἐπέτησεν: 1
 • ἐπέτυχε: 1
 • ἐπὶ Λυσίου: 1
 • ἐπὶ Νέρωνος: 1
 • ἐπὶ καθοσίωσιν: 1
 • ἐπὶ μὲν: 1
 • ἐπὶ μὲν γὰρ Νέρωνος ἐτελειώθη: 1
 • ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγ. καὶ πείθων: 1
 • ἐπὶ τἥς οἰκίας: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτὶ: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτὸ: 1 2 3 4 5
 • ἐπὶ τὸ αὐτό: 1
 • ἐπὶ τὸ βαπτ. ἐξέρχονται: 1
 • ἐπὶ τὸ τὰ αὐτῶν πᾶσι διαδοῦναι: 1
 • ἐπὶ τῆς οἰκετείας: 1
 • ἐπὶ τῶν εὐδοκίμων: 1
 • ἐπὶ τῶν μόλις γνωριζομένων: 1
 • ἐπὶ τούτου: 1
 • ἐπίβουλος: 1
 • ἐπίσταται: 1
 • ἐπίσχες: 1
 • ἐπίχαριν: 1
 • ἐπ᾽ ἀγορἅς: 1
 • ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας: 1
 • ἐπ᾽ αὐτῶν: 1
 • ἐπαγάγωσιν: 1
 • ἐπαγγελία: 1
 • ἐπαγγελίας: 1
 • ἐπαιδεύθη: 1
 • ἐπαληθεύομεν: 1
 • ἐπαναμιμνήσκων: 1
 • ἐπαρρησ: 1
 • ἐπαρρησιάζετο: 1
 • ἐπαχθὴς: 1
 • ἐπεὶ ἀπαθὲς τὸ Θεῖον, ὁ ἐν πάθει ὡν τῆς πρὸς τὸ Θεῖον συναφείας ἀποσχοινίζεται: 1
 • ἐπεὶ ἐξῆν…διὰ τοῦτο: 1
 • ἐπεὶ δέ: 1
 • ἐπεβ. τῇ ψ: 1
 • ἐπεγίνωσκον: 1 2 3
 • ἐπειδἡ προσφάτως μετεγράφη: 1
 • ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἀπο μὲν: 1
 • ἐπειδὴ ἦν καὶ ἡ ἀπόφασις: 1
 • ἐπειδὴ Καί: 1
 • ἐπειδὴ δὲ ἀντιστῆναι οὐκ ἴσχυσεν κ. τ. λ: 1
 • ἐπειδὴ εἰ ἦν ἀπόφασις: 1
 • ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν ἀκηκοότες τοῦ νόμου: 1
 • ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν ἀκ. τοῦ νόμου: 1
 • ἐπειδὴ οὖν: 1
 • ἐπειδη δὲ οὐκ ἴσχυσε λαθεῖν τ. ἀπ., προσῆλθεν: 1
 • ἐπεμβαίνοντος: 1
 • ἐπενθουσί& 139·ν: 1
 • ἐπεσπασατο: 1
 • ἐπεστήριξαν, ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελυθησαν: 1
 • ἐπετείχισε: 1
 • ἐπετείχισεν: 1
 • ἐπηπιδᾷ: 1
 • ἐπηρέαζον: 1
 • ἐπηρώθη: 1
 • ἐπηρεάζονται: 1 2
 • ἐπηρεάζουσιν: 1
 • ἐπηρείας: 1
 • ἐπιβαίνειν τῇ ἐπαρχί& 139·: 1
 • ἐπιβαίνοντα πόλεως: 1
 • ἐπιείκεια: 1
 • ἐπιεικὲς: 1 2
 • ἐπιεικές: 1
 • ἐπιεικέστεροι: 1
 • ἐπιεικῶς νῦν τῷ ἀδικοῦντι προσφέρεται: 1
 • ἐπιεικεἵς: 1
 • ἐπιεικεία: 1
 • ἐπιεικείας: 1 2
 • ἐπιεικεί& 139·: 1 2
 • ἐπιθυμίαν: 1
 • ἐπινίκια: 1
 • ἐπινοεῖσθαι: 1
 • ἐπιπηδᾳ: 1
 • ἐπισήμοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις: 1
 • ἐπισπἅται: 1
 • ἐπισπᾶσθαι, ἐπισπάσασθαι: 1
 • ἐπιστεύθησαν: 1 2
 • ἐπιστηρίζοντες: 1
 • ἐπιστρέφει: 1
 • ἐπιστροφὴ: 1
 • ἐπισφ: 1 2
 • ἐπιτήδειος: 1
 • ἐπιτίθεται: 1
 • ἐπιτείνει: 1
 • ἐπιτείχισας αὐτοῖς τὰ σημεῖα: 1
 • ἐπιτείχισμα: 1
 • ἐπιτειχ. τί τινι: 1
 • ἐπιτεταμένως: 1
 • ἐπιτηδεία: 1
 • ἐπιτηδείους πρὸς ἀρετήν: 1
 • ἐπιτηδειότητα: 1
 • ἐπιτρίβει: 1
 • ἐπιχωριάζειν: 1
 • ἐπληροφορήθη: 1
 • ἐποίει τὸν πρῶτον χρόνον, καὶ μυρία ἠδικηκὼς, οὐδὲν ἡγεῖτο ἱκανὸν, κ. τ. λ: 1
 • ἐποίει, δεὸν κλαῦσαι καὶ πενθῆσαι: 1
 • ἐποίησεν: 1
 • ἐπωμὶς: 1
 • ἐρώτησις: 1
 • ἐρᾷ: 1
 • ἐργάζεται, οὐδὲ τούτους φοβούμεθα· τὸν χωλὸν ἀνέστησε: 1
 • ἐρρωμένος: 1
 • ἐρ. μ: 1
 • ἐσκύλη: 1
 • ἐστὶν ἡ οἰκ. Καίτοι κ. τ. λ: 1
 • ἐστασ: 1
 • ἐσταυρώθη: 1
 • ἐστερεώθη: 1
 • ἐστι τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ: 1
 • ἐτηρεάζονται: 1
 • ἐυαγγέλιον: 1
 • ἐυρ: 1
 • ἐφέσει: 1 2
 • ἐφίστατο: 1
 • ἐφ᾽ ἑαυτοῦ: 1
 • ἐφ᾽ ἡμῶν: 1
 • ἐφείδετο: 1
 • ἐφείσατο, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς τοῦτο δεῖ ποιεῖν: 1
 • ἐφιλονείκουν: 1
 • ἐφράξαντο: 1
 • ἐφρυάξαντο: 1
 • ἐχειροτονήθησαν: 1
 • ἐχομένους: 1
 • ἐψηφίσατο: 1
 • ἑώαν: 1
 • ἑῴαν: 1
 • ἑαυτὸν κατ: 1
 • ἑαυτόν: 1
 • ἑαυτοὺς: 1 2
 • ἑαυτοὺς ἐμακάρισαν: 1
 • ἑαυτοὺς ἐταλάνισαν: 1
 • ἑαυτοῖς: 1
 • ἑλεἵν: 1 2
 • ἑλεῖν τ. ἀπ: 1
 • ἑλεῖν) τοὺς ἀποστόλους, ἐξίστατο καὶ προσῆλθεν: 1
 • ἑλκύσαι: 1
 • ἑλληνες: 1
 • ἑν ὣρᾳ φρίκης: 1
 • ἑπιβἥναι: 1
 • ἑτέραις γλώσσαις (4), ἡμετέραις γλώσσαις: 1
 • ἑτέροις ὑπὲρ ἑτέρων χαρίζεσθαι: 1
 • ἑτέρως: 1
 • ἑφιλοσόφουν: 1
 • ἑως ἐσχάτου τῆς γῆς: 1
 • ἔαν ἦ ἐξ ἀνθρώπων: 1
 • ἔγερσις: 1
 • ἔγραφεν: 1
 • ἔγραψα: 1
 • ἔδει γοὖν π. ὅτι: 1
 • ἔδει κατὰ τοῦτο πάντας τοὺς πειραζομένους ἀπόλλυσθαι: 1
 • ἔδειξαν ὅτι οὐκ ἐθάρρουν: 1
 • ἔδοξεν ἡμῖν: 1
 • ἔθεντο αὐτοὺς, φ., ἐν τ. δ. ῎Αγγελος δὲ κ. τ. λ: 1
 • ἔθετο: 1
 • ἔθετο ἐν πνεύματι: 1
 • ἔθνεσι τοσούτοις ὁμιλῶν ὑπὲρ μεταστάσεως πολιτείας μόνης: 1
 • ἔθνος): 1
 • ἔθρεψε καὶ ἐτράφη: 1
 • ἔκδοτον: 1
 • ἔκδοτον λαβόντες: 1
 • ἔκεἵνον: 1
 • ἔκεινον: 1
 • ἔκπληξις: 1
 • ἔκστ: 1 2
 • ἔκστασις: 1 2 3
 • ἔλαβεν: 1
 • ἔλεγεν: 1
 • ἔλεγον: 1
 • ἔμαθον: 1
 • ἔμεινεν ἐν τῇ ἀσεβεία καὶ οὐ μετεβάλλετο: 1
 • ἔν τισιν ἡμ: 1
 • ἔνεδρα: 1
 • ἔνθα αἱ φονικαὶ δίκαι: 1
 • ἔνθα δὲ οἰκονομία, καὶ ἔνθα: 1
 • ἔνθα οὐδαμοῦ: 1
 • ἔνθα τὰς φ. δ. ἐδίκαζον: 1
 • ἔντρεψαι: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔπαθεν: 1
 • ἔπασχεν: 1
 • ἔπασχον: 1
 • ἔπνιγεν: 1
 • ἔριθος: 1
 • ἔρις: 1
 • ἔστη: 1
 • ἔστησαν: 1
 • ἔστιν τί: 1
 • ἔσω: 1
 • ἔτι: 1
 • ἔτρεχον: 1 2
 • ἔχειν ἀπὸ τῆς γειτνιάσεως: 1
 • ἔχομεν: 1
 • ἔχουσα: 1
 • ἔχωμεν: 1 2
 • ἕλκεται: 1
 • ἕμφυτον: 1
 • ἕνα οὐδέπω ἔφθασαν: 1
 • ἕνεδρα: 1
 • ἕνεκα τῶν ἀπ: 1
 • ἕξιν: 1
 • ἕξις: 1
 • ἕτερα κατασκ: 1
 • ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰ& 242·νος: 1
 • ἠλόγησεν: 1
 • ἠνώχλει: 1
 • ἠξίου: 1 2
 • ἠρ. ἐκεῖνοι: 1
 • ἠσπάσατο: 1
 • ἠσχόληντο: 1
 • ἠυχόμην: 1
 • ἡ: 1 2 3
 • ἡ ὁδός: 1
 • ἡ ᾽Εκκλ: 1
 • ἡ Παλαία: 1
 • ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἡ δὲ οἰκείωσις τοῦ: 1
 • ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς: 1 2
 • ἡ δε ἀναστασις καθ᾽ εαυτήν: 1
 • ἡ δευτέρα ἑτέρα: 1
 • ἡ δι᾽ αὐτοὕ πίστις: 1
 • ἡ εἰς αὐτὸν πίστις: 1
 • ἡ εἰς αὐτὸν πιστις: 1
 • ἡ κακία αὐτοῦ: 1
 • ἡ κτίσις: 1
 • ἡ μήτηρ ἔλεγεν, ᾽Εγὼ καὶ ὁ πατήρ σου ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε: 1
 • ἡ μετενσ. ἐκβαίνει εἰς σικύους κ. τ. λ: 1
 • ἡ μητήρ: 1
 • ἡ πολλὴ φατρία: 1
 • ἡ προθεσμία: 1
 • ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου: 1
 • ἡ σωτηρία: 1
 • ἡ φύσις: 1
 • ἡγούμενος: 1
 • ἡδέα: 1
 • ἡδονὴν: 1
 • ἡλεγξεν: 1
 • ἡμέρᾳ: 1
 • ἡμέραι ἱκαναί: 1
 • ἡμᾶς: 1
 • ἡμᾶς ώθοῦσί τινες: 1
 • ἡμεῖς δὲ ἐν σπατάλῃ τοῦ ἐλέους ὄντες τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ἐν ἁπαλοῖς κ. τ. λ: 1
 • ἡμεῖς δὲ (ἐν σπατάλῃ ὅντες), τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἡμεῖς· πόθεν δῆλον; ἐξ ὧν θαυματουργοῦμεν: 1
 • ἡξίου: 1
 • ἡσυχία καὶ σιγὴ: 1
 • ἡττῶντο, ἀλλὰ καὶ: 1
 • ἢ: 1
 • ἢ ἀποβεβλημένοι: 1
 • ἢ ὅτι καὶ πρὸς τὰ ἔθνη τὰ τῶν δογμάτῶν ἤδη κατέσπαρτο, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὶ καὶ ἐξ αὐτῶν παρῆσαν ἐκεῖ: 1
 • ἢ ὡς εὐδοκιμοῦντας: 1
 • ἢ ὥστε πιστεῦσαι ἐκεῖνον: 1
 • ἢ Λοβνάν: 1
 • ἢ βούλεσθαι: 1
 • ἢ γὰρ κατὰ ἄγνοιαν, ἢ κατὰ οἰκονομίαν: 1
 • ἢ γὰρ τέχνη ἢ δ. εὗρε. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν: 1
 • ἢ εἰ μὴ ταῦτα: 1
 • ἢ εἰ μὴ τοῦτο: 1 2
 • ἢ εἰ μὴ τοῦτο πάλιν κ. τ. λ: 1
 • ἢ καὶ ἐκεῖ διέσπαρτο: 1
 • ἢ καὶ ἵνα μή τις…ὑπεκρ. Πῶς γὰρ ὁ καὶ αἱμ. ἐπ. κ. τ. λ: 1
 • ἢ καὶ Θεὸν εἶναι: 1
 • ἢ καὶ Θεὸν μὴ εἶναι: 1
 • ἢ οὐκ ἠλ: 1
 • ἢ προείλετο: 1
 • ἢ τὸ ἄγαλμα αὐτῆς φησιν: 1
 • ἢ τοίνυν τοῦτο φησίν: 1
 • ἢ, εἰ μὴ τοῦτο: 1
 • ἣ: 1
 • ἤ: 1
 • ἤγαγον ζῶντα: 1
 • ἤγγικεν: 1
 • ἤθελε πανταχοῦ· καθάπερ τις φυγὰς περιφυγών: 1
 • ἤθελον εὔλογον κ. τ. λ: 1
 • ἤκουσαν: 1
 • ἤλγουν: 1
 • ἤλειφεν: 1
 • ἤξω: 1
 • ἤπου: 1
 • ἤρθη νεκρός: 1
 • ἤρξατο: 1
 • ἤτοι τὸ ὄστρακον αὐτῆς φησιν: 1
 • ἤ, εἰ παῤ ἡ. ἡ. ἀ: 1
 • ἥ τε τούτων ῾ἐπιείκεια καὶ ἐκείνων θρασύτης: 1
 • ἥμερος: 1
 • ἥξω: 1
 • ἥτις οὐκ ἐγένετο μετὰ τὸ τυπτηθῆναι τὸν Σωσθένην: 1
 • ἦλθον: 1
 • ἦν: 1 2 3
 • ἦν διηγήσασθαι: 1
 • ἦν· εἰ γάρ: 1
 • ἦν· οὐ γὰρ: 1
 • ἧψεν ἐκεῖνος τὸ φῶς: 1
 • ἰδ: 1
 • ἰδὼν: 1
 • ἰδὼν δὲ” εἶπεν: 1
 • ἰδών: 1
 • ἰδεῖν τ. ἀπ: 1
 • ἰδιώτης: 1
 • ἰδιώτης τῷ-λόγῳ: 1
 • ἰλίγγοις: 1
 • ἰούγα: 1
 • ἰούγγων: 1
 • ἰούγων: 1
 • ἰούλων: 1
 • ἰσχυρὸν συλλογισμόν: 1
 • ἰσχυροὺς γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία: 1
 • ἰταμούς· τὰ δὲ ἐνταῦθα πᾶν τοὐναντίον: 1
 • ἱερὸν: 1 2 3
 • ἱερὸν ἕτερον: 1
 • ἱερὸς: 1
 • ἱερεὺς: 1
 • ἱο῞Ελληνες: 1
 • ἱστορἥσαι: 1
 • ἴδε: 1 2 3
 • ἴδεν: 1
 • ἴλιγξι: 1
 • ἴσχυσαν: 1
 • ἴσως: 1
 • ἴσως δὲ καὶ: 1
 • ἴσως οὐδαμῶς ὕποπτος ἦν: 1
 • ἴυγγα: 1
 • ἵν ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε: 1
 • ἵνα: 1 2
 • ἵνα ἐπισφίγγωμεν τοὺς διαρρέοντας: 1 2
 • ἵνα ἑλῃ: 1
 • ἵνα ἓν ἁμάρτῃ ἁμάρτημα μόνον, ἐκολάζετο πικρῶς: 1
 • ἵνα ἔχωσι: 1
 • ἵνα ὥσπερ ἐξέπληττεν τούτῳ, οὕτω κἀκείνῳ: 1
 • ἵνα δείξῃ: 1
 • ἵνα δείξῃ ὅτι οὐ τοῦ ἀεὶ συνόντος αὐτοῖς ᾽Ιωάννου τὴν μήτερα φησίν: 1
 • ἵνα δείξη, ὅτι οὐ: 1
 • ἵνα δειχθῇ αὐτοῦ γυμνὴ ἡ πίστις: 1
 • ἵνα διὰ τούτων ἐκεῖνοι μανθάνωσιν, οὐκ αὐτοὶ δἰ ἐκείνων: 1
 • ἵνα εἰδὼς ἐκεῖνο: 1
 • ἵνα μάθῃς: 1
 • ἵνα μὴ: 1
 • ἵνα μὴ καταχώσῃ αὐτῶν τὴν διάνοιαν: 1
 • ἵνα μὴ λάθωνται: 1 2
 • ἵνα μὴ πάλιν νομίσωσι τὸ ἔθνος ἄλλο, τὴν θρησκείαν ἐπήγαγεν: 1
 • ἵνα μὴ προστῇ (προσστῇ) αὐτοῖς: 1
 • ἵνα μείζονος ἄξιοι θαύμ. γ: 1
 • ἵνα μείζονος θαύματος αἴτιοι γένωνται: 1
 • ἵνα ξενίσῃ: 1
 • ἵνα πλεονάσῃ: 1
 • ἵνα στήσῃ τὰ ὑπὲρ ἑαυτοῦ: 1
 • ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ: 1
 • ἵσταται: 1 2
 • ἵσως ἐκεῖνος ὁ ἀεὶ αὐτοῖς συνών: 1
 • ὀβόλους: 1
 • ὀβελίσκοι: 1
 • ὀβελίσκοις αὐτοὺς διέπειραν: 1
 • ὀδόντες τῶν τέκνων ᾑμωδίασαν: 1
 • ὀλίγῳ: 1 2
 • ὀλίγου: 1
 • ὀλίγου δεῖν: 1
 • ὀργὴ θεοῦ: 1
 • ὀρθὰ: 1
 • ὀφθάλμοις: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ ἀκούων καὶ μὴ πειθόμενος μειζόνως καταφρονεῖ: 1
 • ὁ ἀκούων μειζ. κατ. καὶ διὰ τούτου κωλύων: 1
 • ὁ ἀναδεχθεὶς (ἀναδειχθεὶς: 1
 • ὁ ἀναλ: 1
 • ὁ ἀνθρώπος: 1
 • ὁ ἀνθ. καὶ: 1
 • ὁ ἐκ στόματος τοῦ π. ἡμῶν Δ. καὶ παιδός σου, Β. ὁ διὰ στόμ. Δ. τοῦ παιδὸς σοῦ: 1
 • ὁ ἐπιτρέψας, ὁ καὶ ἐγκαλῶν καὶ εἰς πέρας ἀγαγών: 1
 • ὁ ὀφείλων ἀποθανεῖν: 1
 • ὁ ὑπερβαίνων τὰ παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ: 1
 • ὁ Θεὸς τοῦτο ἐκέλευσε: 1
 • ὁ Παῦλος: 1
 • ὁ βασιλεὺς καὶ) πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ᾽Ι. παρῆσαν οὐχ οἱ μὲν οἱ δὲ οὔ: 1
 • ὁ γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ μὴ ἀλγῶν, δυσκόλως ὑπὲρ ἑτέρων ἀλγήσει: 1
 • ὁ γὰρ Πετρὸς κ. τ. λ: 1
 • ὁ δὲ ἐπικαθ., μετὰ τῆς χορ., καὶ: 1
 • ὁ δεῖνα ὁ ῾Ελλὴν: 1
 • ὁ δεῖνα ῾Ελλὴν: 1
 • ὁ διὰ τοῦτο ἀπιών: 1
 • ὁ διὰ τοῦτο ἀπιών·: 1
 • ὁ καὶ ἐγκαλῶν: 1
 • ὁ καλοὐμενος: 1
 • ὁ λόγος: 1
 • ὁ λόγος αὐτῷ: 1
 • ὁ νόμος: 1
 • ὁ πατήρ σου κ. τ. λ: 1
 • ὁ τιθεὶς νέφει τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ: 1
 • ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου στόματος Δ. παιδός σου, Α. Ν. τοῦ π. ἡμῶν: 1
 • ὁ φθόνος ἔξω Θείου χοροῦ ἵσταται: 1
 • ὁ χορὸς: 1
 • ὁδᾥ προβαίνει: 1
 • ὁδῷ βαδίζειν: 1
 • ὁδῷ καὶ τὰ ἅλλα προὔβαινεν: 1
 • ὁι ἐκ περιτομῆς: 1 2 3
 • ὁμόδουλον: 1
 • ὁμώνυμος, οὐ μὴν συνώνυμος: 1
 • ὁμοὕ: 1
 • ὁμοίωμα: 1
 • ὁμοῦ: 1 2
 • ὁμοθ: 1 2
 • ὁμοθυμαδὸν: 1 2
 • ὁμοθυμαδόν: 1
 • ὁμολογίας εἰς: 1
 • ὁμοφυὲς: 1
 • ὁρᾷ: 1
 • ὁρᾷς ὅτι τὰ δόγματα ἀπηρτισμένα εἶχε: 1
 • ὁρᾷς πῶς: 1
 • ὁρμή: 1 2
 • ὁσίας: 1
 • ὁφεῖλον: 1
 • ὃ δὲ τολλὴν εἶχε τὴν ἔκπληξιν καὶ πάντας ἐξένισε, τοῦτο λέγει: 1
 • ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλω ὑμῖν: 1
 • ὃν δεῖ δέξασθαι: 1
 • ὃν τρόπον: 1
 • ὃς καὶ διὰ τοῦτο ἔκρινε διελθεῖν, ἐπείδη τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας ἐδέοντο οἱ πιστεύσαντες: 1
 • ὄντα: 1
 • ὄντα σε κριτὴν δίκαιον: 1
 • ὄντως αἰσχρόν: 1
 • ὄντως μυῖα: 1
 • ὄστρακον?: 1
 • ὅθεν: 1
 • ὅθεν εἰς…παραγίνονται: 1
 • ὅθεν καὶ τοὺς κορ. οὐκ ἄλλους τινὰς ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο ποιοῦντας: 1
 • ὅλος: 1
 • ὅλως: 1
 • ὅλως εἰ οὕτω ποιεῖς μὴ ποιήσῃς: 1 2
 • ὅλως εἰδέναι ὅτι ἄλλως καὶ: 1
 • ὅλως οὐδὲν ἕτερον ἡ πάντα γέλως καὶ κατάγελως τὰ εκεῖ: 1
 • ὅν: 1
 • ὅν ἐζήτησαν: 1 2
 • ὅπερ ἔπαθεν ἐπὶ τοῦ νόμου: 1
 • ὅπερ ἦν συμφορᾶς ὄνομα: 1
 • ὅπερ οὖν ἢ τ. ἢ δ. ἀ. εὗρε, τοῦτο ὁ Θεὸς, καὶ ἐν λίθω οὐσία θεοῦ: 1
 • ὅπλα: 1
 • ὅπως: 1
 • ὅπως ἂν: 1 2
 • ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψ: 1
 • ὅπως εἰς ᾽Εκκλησίαν ἐμβάλητε, ἀλλ᾽ ὅπως τι καὶ λαβόντες ἀναχωρῆτε: 1
 • ὅρα: 1 2
 • ὅρα ἤδη τὸν νόμον λυόμενον: 1
 • ὅρα αὐπὸν οὐκ, ἐπειδὴ διεσώθη, ἐπὶ τούτῳ στέργοντα, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκπλαγέντα: 1
 • ὅρα γοῦν ἐνταῦθα: 1
 • ὅρα οὐ βούλεται κ. τ. λ: 1
 • ὅρα πάλιν πῶς: 1
 • ὅρα πόσα οἱ ἔξωθεν ἐπενόησαν φιλικά: 1
 • ὅρα πῶς: 1
 • ὅρα πῶς ὁ νόμος καταλύεται λοιπόν: 1
 • ὅρα πῶς λανθανόντως κ. τ. λ: 1
 • ὅρα πῶς μάλιστα δὴ αὐτοῖς ἐγχρονίζει: 1
 • ὅρα πῶς, καίτοι μιαρὸς ὢν, ὅμως: 1
 • ὅρα πῶς, κ. τ. λ: 1
 • ὅρα τὸ ἄτυφον: 1
 • ὅρα τὸ ἦθος αὐτῶν πανταχοῦ ταραχῶδες, καὶ ἁπλῶς βοῶντων ἐν τῷ μέσῳ: 1
 • ὅρα τῶν ᾽Α. τὸ ἄ. και τὴν φ: 1
 • ὅρα τοὺς πιστοὺς τότε μετὰ τῆς οἰκίας τοῦτο ποιοῦντας ὁλοκλήρου: 1
 • ὅρα τους πιστους κ. τ. λ: 1
 • ὅσα γὰρ οὶ προφῆται εἰρήκασι μετὰ συνέσεως παρακολουθοῦντες ἐφθέγγοντο: 1
 • ὅσιοι: 1 2
 • ὅσοι: 1
 • ὅταν ἡμεῖς αὐτοὺς κοινωνοὺς λέγωμεν: 1
 • ὅταν λέγωμεν: 1
 • ὅταν μεθύσωσιν: 1
 • ὅταν πάντα συλλέγῃ: 1
 • ὅταν τοίνυν ἀδιαφορον ᾖ τὸ κώλυμα, γινέσθω: 1
 • ὅταν τοὺς κάρπους συλλέγῃ: 1
 • ὅτε ἐκαθῄρουν: 1
 • ὅτε ἐλέχθη ὥστε δὲ μὴ παθεῖν: 1
 • ὅτε ἠλέγχθη: 1
 • ὅτε γὰρ ἔλεγον: 1
 • ὅτε πάλιν ἠλέγχθη: 1
 • ὅτε πρῶτον ἐπίστευσαν: 1
 • ὅτι: 1 2 3 4 5
 • ὅτι ἀνέστῃ: 1
 • ὅτι ἀξιόπιστοι εἰσιν: 1
 • ὅτι ἁμ. οὐκ ἐπ: 1
 • ὅτι ἂν ἔστη Θεός: 1
 • ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν ἁπλῶς: 1
 • ὅτι ἐκεῖνο ἐκώλυσεν: 1
 • ὅτι ἐ& 128·λω: 1 2
 • ὅτι ἑ& 128·λω: 1
 • ὅτι ἔδεισαν: 1
 • ὅτι ἔχοι τι τῶν ἄλλων τῶν ἀδιαφὸρων: 1
 • ὅτι ἠλέγχθη φοβούμενος ἢ οὐκ ἠλέγχθη ὥστε μὴ: 1
 • ὅτι ἠλ. φοβούμενος, ἢ οὐκ ἠλ. μὲν, ἀλλ᾽ ὥστε μηδὲ τοῦτο παθεῖν: 1
 • ὅτι ὑβριστὴν εἶναι οὐ χρή: 1
 • ὅτι ὑγιὴς ἕστηκεν: 1
 • ὅτι κόσμος ὅλως ἐστίν: 1
 • ὅτι καὶ: 1
 • ὅτι καὶ ἀντεῖπον: 1
 • ὅτι καὶ ἐπήγετο αὐτόν: 1
 • ὅτι καθαιρῶν: 1
 • ὅτι μοχθηρός τις ἐστι: 1
 • ὅτι οὐδένα τῦφον εἶχον: 1
 • ὅτι οὐκ ἂν ἐμεθύσθησαν: 1
 • ὅτι οὐκ ἐβούλετο καταφρονηθῆναι: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστι Θεός: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστι μερικὴ, οὐδὲ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου: 1
 • ὅτι οὐκ ἠτιμάσθη: 1
 • ὅτι οὐκ ἤδειν, κ. τ. λ: 1
 • ὅτι οὐκ αὐτοὶ: 1
 • ὅτι οὕτω μᾶλλον κ. τ. λ: 1
 • ὅτι παρυφεστᾶσιν αὐταῖς αἱ κακίαι, τῇ μὲν παρρησί& 139· θρασύτης τῇ δὲ ἐπιεικεί& 139· ἀνανδρία: 1
 • ὅτι πρὸ πάντων οὗτοι: 1
 • ὅτι πρότερον εἴσεται: 1
 • ὅτι τὰ τοι. δικ. ψήφ. δεῖται: 1
 • ὅτι τὸν Θεὸν ὑβρίσαι ἀνέχῃ: 1
 • ὅτι τῇ χάριτι μόνον κατώρθουν: 1
 • ὅτι τῇ χειρὶ διέταττεν: 1
 • ὅτι φοβηθέντες τὸν κίνδυνον ἐξῆλθον: 1
 • ὐβριστικῶς: 1
 • ὐπορύττει: 1
 • ὑβριστὴς: 1
 • ὑβριστὴς, κλέπτης κατάρατος καὶ δραπέτης· καὶ ὡς ἂν εἴποι τις σπουδῇ εἰσιὼν, καθάπερ ἐκεῖνος πανταχοῦ περιβλέπεται ὑφελέσθαι τι σπουδάζων, οὕτω καὶ οὗτος πάντα περισκοπεῖ ἐκβάλλειν τι θέλων: 1
 • ὑβριστής. Καὶ ὡς ἂν εἴ τις κλέπτης καταρ. καὶ δραπ. σπουδῇ εἰσιὼν, παντ. περιβλ. ὑφ. τι θέλων, οὕτω καὶ οὗτος καθάπερ ἐκεῖνος πάνταπερισκ. ἐκβάλλειν τι σπουδάζων: 1
 • ὑιός: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑμεῖς οἴδατε: 1
 • ὑπάτων: 1
 • ὑπὲρ μαρτύρων: 1 2
 • ὑπὲρ οὗ οὐδὲν γέγραπται: 1
 • ὑπὲρ σοῦ: 1
 • ὑπὲρ τῶν φυγαδευσάντων αὐτόν: 1
 • ὑπὲρ τοῦ κεκτημένου: 1
 • ὑπὲρ φιλονεικίας: 1
 • ὑπόθεσιν σχεῖν: 1
 • ὑπόθεσις: 1
 • ὑπόμενε: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπ᾽ ἐκείνου γενομένας: 1
 • ὑπερέθετο: 1
 • ὑπερβαίνειν: 1 2
 • ὑπερβολὴ σημείου: 1
 • ὑπερβολὴν: 1
 • ὑπερηφανία: 1
 • ὑπερτιθέμενοι τὴν αὐτῶν ἔνδειξιν·: 1
 • ὑπηκόων: 1
 • ὑπομένει: 1
 • ὑπομονή: 1
 • ὑποσύρει: 1
 • ὑποσκελίσειε: 1
 • ὑποτέμνεται: 1
 • ὑποτεμνόμενος: 1 2
 • ὑπσλήψεως: 1
 • ὑστερῆσαι: 1
 • ὓβρεων: 1
 • ὕβρις: 1 2
 • ὕβρισται: 1
 • ὕπαρχοι καὶ τοπάρχαι: 1
 • ὕπτιον: 1
 • ὕστερον ἐξίσταται: 1
 • ὕψος: 1
 • ὕψωσεν: 1
 • ὠδῖνας λύειν: 1
 • ὠδῖνας τοῦ θανάτου: 1
 • ὠδῖνες: 1
 • ὠδῖνες θανάτου: 1
 • ὠμόν: 1
 • ὠμότερον: 1
 • ὠμωδίασαν: 1
 • ὠμωδιᾷν: 1
 • ὠφελιμώτερον: 1 2
 • ὡν: 1
 • ὡς: 1 2
 • ὡς ἀνθρώπῳ προσεῖχον ψιλῷ: 1
 • ὡς ἂν εἴποιεν, μὴ καταφρ: 1
 • ὡς ἂν οἷ& 231·ν τε ᾖ: 1
 • ὡς ἐκ τῆς ἐκείνων σπουδῆς μὴ: 1
 • ὡς ἐμὲ: 1
 • ὡς ἐνδεικ. πεινῆν: 1
 • ὡς ἐπὶ τοῖς δεινοῖς ἀλλούς· ἀλλ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐφρόντιζεν. Β. ἁλούς·: 1
 • ὡς ἐπ᾽ ἀγάθῳ: 1
 • ὡς ἔτεσιν: 1
 • ὡς ὁ κύων εἰδέτω (ἰδέτω Χ.) ὅτι: 1
 • ὡς ὅταν λέγῃ ἐν τῷ ἀμπελῶνι πέμπειν τὰ στρατεύματα αὐτοῦ: 1
 • ὡς αὐτοὶ καθελόντες: 1
 • ὡς δῆθεν φιλοσοφῶν: 1
 • ὡς εἰκόνα βαδίζοντα τοῦ ᾽Αβρ: 1
 • ὡς εὐδοκιμοῦντες: 1
 • ὡς ζητοῦμεν σκεπάσαι: 1
 • ὡς καταπλήξοντες: 1
 • ὡς λυμεῶνα λοιπὸν καὶ κοινὸν ἐχθρὸν τοῦ ἔθνους διαβάλλουσι: 1
 • ὡς μήτε τοὺς μαθητὰς εἰς θυμὸν ἐγεῖραι, μήτε ἐκείνους ἀναχωρῆσαι: 1
 • ὡς νεκρός: 1
 • ὡς οὐ δι᾽ ἀλήθειαν ταῦτα ποιοῦντων ἀλλ᾽ ἀμύνασθαι βουλομένων: 1
 • ὡς πᾶσι προκεῖσθαι: 1
 • ὡς, ὑπεύθυνοι: 1
 • ὡσανεὶ νύμφῃ, ἢ γυν. ἀγ., ἢ δοὺς θυγ: 1
 • ὡσεὶ τρίτην ὥραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο: 1
 • ὣ τῆς μανίας: 1
 • ὥραν: 1 2
 • ὥς που διέξεισιν: 1
 • ὥσπερ: 1
 • ὥσπερ ἂν εἴ τις: 1
 • ὥσπερ ἂν εἴποι τις: 1
 • ὥσπερ ἐπ᾽ αὐτῶν: 1
 • ὥσπερ ἔπαθέ τι: 1 2
 • ὥσπερ γὰρ πνεῦμα τῆς ὀργῆς ὁ ὅρκος, φησὶν, ἐστί: 1
 • ὥσπερ γὰρ πν. ἡ ὀργὴ καὶ ὁ ὅρκος ἐστι: 1
 • ὥσπερ κἀκεῖνοι: 1
 • ὥσπερ κᾀκεῖνοι: 1
 • ὥσπερ καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγεν: 1
 • ὥσπερ οὖν ἐκεῖνοι, οὕτω καὶ οὗτος οὐκ ἀπὸ ἔ. ὅσον ἀπὸ ἀσθ. τοῦτο πάσχει· ὑπόμενε. Καὶ ἡμεῖς: 1
 • ὥσπερ οὖν ἐκεῖνος οὐκ: 1
 • ὥσπερ οὖν οὐδὲν οὕτω σκανδαλίζειν εἴωθε τοὺς παχυτέρους: 1
 • ὥστε ἐγγενέσθαι: 1
 • ὥστε ἐν τῷ ὄρει ἡ ὑπογραφὴ γέγονε: 1
 • ὥστε ἐπέσκηψαν ἂν αὐτοῖς: 1
 • ὥστε αὐτὸν συναρπάσαι: 1
 • ὥστε δεῖξαι ὅτι ἐν κ. τ. λ: 1
 • ὥστε δεῖξαι τὸν τιμήσαντα αὐτὸν καλῶς βεβουλευμένον: 1
 • ὥστε δεῖξαι φιλοτιμίας τὸ κατόρθωμα ὄν: 1
 • ὥστε εἶναι β'ἡμ: 1
 • ὥστε καὶ ἀπὸ: 1
 • ὥστε καὶ π. ἐ: 1
 • ὥστε κολάσαι: 1
 • ὥστε μὴ δυνηθῆναι συναρπάσαι με: 1
 • ὥστε μᾶλλον ἑαυτοὺς ἐκακιζον: 1
 • ὥστε μηδὲ μακρὰν βαδίζουσιν ὁδὸν φόβον τινὰ γενέσθαι τρέμουσιν ἔτι καὶ δεδοικόσιν αὐτοῖς: 1
 • ὥστε οὐδὲν νεώτερον: 1
 • ὥστε οὖν ὕστερον αὐτὸν θαυμασθῆναι, τοῦτο ἐγένετο: 1
 • ὥστε τοῦτο μανθάνομεν: 1
 • άντο: 1
 • άσυνειδ: 1
 • ὴ ἐμβάλῃς εἰς ἀγοράν: 1
 • ίερέως: 1
 • ίνα μή τις νομίσῃ ἐτέρου ουνάμει τοῦτο γενέσθαι: 1
 • όγγων: 1
 • ᾀσμάτων: 1
 • ᾄδουσα: 1 2
 • ᾐδοῦντο: 1
 • ᾔσθετο: 1
 • ᾔσθοντο: 1
 • ᾖ: 1
 • ᾖδιηγούμενος: 1
 • ᾗ καὶ τούτους τοὺς ἐν ἀκροβυστί& 139· ἐκείνοις προσερριμμένους: 1
 • ᾠκονόμητο: 1
 • ᾥκείωσεν: 1
 • ᾦ ἐνεδείκνυτο πεινῆν, καὶ οὐκ ἦν ἄκαιρον, ἀρχὴν ὁ λόγος λαβὼν παρετάθη, ὥστε οὐ προηγ: 1
 • ᾧ: 1 2
 • ᾽Αγγέλων: 1
 • ᾽Ακμὴν δεξασθαι: 1
 • ᾽Αλλὰ δἰ οἰκονομίαν ἐποίουν: 1
 • ᾽Αλλὰ καὶ ἕτερον· ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀξιόπιστον· μᾶλλον δὲ οὐδὲ μικρόν, ἀλλὰ καὶ ὠφλεῖ: 1
 • ᾽Αλλὰ καὶ τοὺς ἐκπνέοντας οἱ λῄσται διηρεύνων, μήτις ὑπὸ κόλπον ἔχων τροφὴν σκήπτοιτο τὸν θάνατον αὑτῷ: 1
 • ᾽Αλλὰ μετὰ τὸ δεῖξαι: 1
 • ᾽Αλλὰ πάλιν εἰ βούλει ἑτέρους ἐξετ. τόπους: 1
 • ᾽Αλλὰ σπάνιον ἀεὶ τὸ τοιοῦτον: 1
 • ᾽Αλλὰ τὸ σπάνιον ἀεὶ τοιοῦτον: 1
 • ᾽Αλλὰ τῶν πρεσβυτέρων: 1
 • ᾽Αλλὰ τοῦτον μόνον ἐπήρωσε: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἄχρηστος γίνεται: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἐγὼ οὐ βούλομαι, φησί: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἐκεῖθεν πάλιν λαμβάνουσιν ἀφορμὴν: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἔδει, φησὶ, πάντας τοὺς πειραζομένους κατορθοῦν· οὐ· παῤ ἡμᾶς γὰρ ἡ αἰτία· ἔδει, φησὶ, καὶ χωρὶς τοῦ διαβόλου ἀπόλλυσθαι: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἔνεδρα: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἔχει ἰούγα ἡ ἐκκλησία: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα: 1 2
 • ᾽Αλλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κ. τ. λ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ λεγόμενα: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἴδωμεν κ. τ. λ: 1 2
 • ᾽Αλλ᾽ ὁ ὄχλος ὁ ἄτακτος κ. τ. λ., Α: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ὅρα πόση ἀσφάλεια: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ὡς σημεῖον μᾶλλον αὐτὸ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ εἰ βούλει πάλιν πολλοὺς ἐξετάσωμεν τόπους·: 1
 • ᾽Αλλ᾽ εἰ β., πάλιν ἑτέρως ἐξετ. τοὺς αὐτοὺς τόπους: 1
 • ᾽Αλλ᾽ εἴποι ἄν τις, Οὐ τοῦτο νομίζομεν. ᾽Αλλὰ πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁ λόγος ἦν αὐτῷ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ οὐδὲν ἴσχυσαν: 1
 • ᾽Αλλ᾽ οὐδε τουτο· ού γὰρ, κ. τ. λ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ οὐκ αἰσχρόν; πῶς γάρ; ὅπερ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ οὐχ ὁ ὄχλος ταῦτα ἀλλ᾽ οἱ γραμματεῖς. ῾Ημεῖς ἀκ. κ. τ. λ: 1
 • ᾽Αλλα ποῦ θέλεις ἰδεῖν. ἀγαπητὲ, ὅτι ὁ πολὺς ὄχλος κ. τ. λ: 1
 • ᾽Ανάγκῃ τινὶ καὶ δεσμῷ: 1
 • ᾽Αντὶ τοῦ, Οἱ ἄνδρες οἱ συναναβάντες κ. τ. λ: 1
 • ᾽Αντὶ τοῦ, Οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες: 1
 • ᾽Αντὶ τοῦ, οὐκ ἔστησαν μεχρὶ τοῦ ζῆλου: 1
 • ᾽Αξιόπιστος ὁ λόγος: 1
 • ᾽Απέστησαν λοιπὸν οἱ ᾽Ι. τῇ ἀφέσει χρησαμένου ἐκείνου: 1
 • ᾽Απελεύσεται πάλιν κενὸς κατορθωμάτων: 1
 • ᾽Εὰν ὁδῷ προβαίνωμεν: 1
 • ᾽Εὰν γὰρ μὴ οἰκειωθῶμεν πρὸς τὸ διδόμενον: 1
 • ᾽Εβούλοντο μὲν οὖν ἀνελεῖν· ἀλλ᾽ οὐ ποιοῦσι τοῦτο, αἰτίαν θέλοντες εὔλογον κ. τ. λ: 1
 • ᾽Εθεράπευσεν αὐτήν: 1
 • ᾽Εκέκραξα: 1
 • ᾽Εκείνων: 1
 • ᾽Εκείνως γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὸ ἐρ. ἦλθον· εἰ δὲ οὐχ οὕτως, οὐκ ἂν ἑτέρως ἐπ: 1
 • ᾽Εκεῖ: 1
 • ᾽Εκεῖ δὲ ἐν αἰχμαλωσία ἦσαν πολλοὶ ἢ καὶ ἐκεῖ διέσπαρτο τὰ ἔθνη τὰ τῶν δογμάτων: 1
 • ᾽Εκεῖ τετρακόσιοι, ἐκεῖ τετρακισχίλιοι· καὶ ὧδε κ. τ. λ: 1
 • ᾽Εκεῖθεν: 1
 • ᾽Εκεῖνα ἀναγκαῖα ἦν: 1
 • ᾽Εκεῖνο γὰρ τὸ γένος ἐδόκει τιμιώτερον εἶναι·: 1
 • ᾽Εκεῖνοι δὲ ἀνδραπ. καὶ λυμ. καὶ πάντα τὰ ἐνάντια: 1
 • ᾽Εκεῖνος δὲ ὁ ἀναλ. καὶ τὴν οἰκείαν εὐπρ. μικρὰν ὁρᾷν ἐδόκει π. τ. ἐκείνου: 1
 • ᾽Εκεῖνος μὲν γὰρ οὐδὲ ἀναγκαίας ἀπαιτούσης χρείας, τῆς οὐσίας ἅπτεται τῶν χρημάτων, οὗτος δὲ ἐκείνου γένοιτο ἂν ἀδελφός: 1
 • ᾽Εκκλησία: 1
 • ᾽Εμοὶ δοκεῖ ὅπερ ἐπὶ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι τῶν μετὰ τῶν ᾽Απ. βαπτισθέντων, ὅπερ ἐπὶ τοῦ Κορνηλίου γέγονε, γεγένηται καὶ ἐπὶ τούτου: 1
 • ᾽Εμοὶ δοκεῖ καὶ ἐκείνους ἀπαγαγεῖν βουλόμενος, πρὸς ἀπολογίαν ἦλθε τούτων· ὠργίζετο γὰρ κ. τ. λ: 1
 • ᾽Εμοὶ δοκεῖ καὶ ἐκείνους πρὸς τὴν ἀπολογίαν ἐνάγων ἀπαγαγεῖν ὠργίζετο γὰρ ἐκείνοις, τούτους οὕτω θεραπεύων: 1
 • ᾽Εμοὶ θαυμάζειν ἐπέρχεται πῶς: 1
 • ᾽Εν ἀρχῇ τοῦ διηγματος: 1
 • ᾽Εν ὀλίγῳ: 1 2
 • ᾽Εν αὐτῷ ζῶμεν: 1
 • ᾽Εν πνεύματι: 1
 • ᾽Εν τῷ ὀνόματι?: 1
 • ᾽Εν τοῖς σίγνοις αὐτὸν ἔμβαλε: 1
 • ᾽Ενήστευον: 1
 • ᾽Ενταῦθα δὲ αὐτὸ τὸ Πν. τὸ ῞Α. κ. τ. λ: 1
 • ᾽Ενταῦθα δείκνυσι: 1
 • ᾽Ενταῦθα λοιπὸν αἰνιγματωδῶς εἶπε τὸ αὐτοῦ καὶ ἔστησε: 1
 • ᾽Εντεῦθεν: 1
 • ᾽Εντεῦθεν δείκνυσι πολλὰς πηρώσεις διαβολικὰς καὶ διαστροφὴν: 1
 • ᾽Εντεῦθεν καὶ ψευδομαρτυρούντων αὐτῶν, οὐ μόνον οὐκ ἐκράτουν, ἀλλ᾽ κ. τ. λ. Α. οὐχὶ ἰδ. ὄντων ἀλλὰ καὶ ῥητόρων, οὐ μόνον: 1
 • ᾽Εντρεφόμενοι: 1
 • ᾽Εξέχεε, φησὶν, οὐκ ἀξίωμα ζητῶν, καὶ οὐχ ἁπλῶς: 1
 • ᾽Εξίστατο: 1
 • ᾽Εξεκάθαρε πρότερον τὸν λόγον, καὶ τότε κ. τ. λ: 1
 • ᾽Εξ., φ. ᾽Ενταῦθα τὸ ἀξίωμα ἐμφαίνει, καὶ ὅτι οὐχ ἅπλως: 1
 • ᾽Επέστησαν λοιπὸν οἱ ᾽Ι τῇ ἐφέσει χρησάμενοι ἐκείνου: 1
 • ᾽Επήγειραν γάρ: 1
 • ᾽Επὶ δὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ δεομένου ἡμῶν, οὐκ ἔτι: 1
 • ᾽Επὶ δὲ τοῦ σωτηρίου πάθους ξένως καὶ παρὰ φύσιν γέγονε· καὶ γὰρ τότε πᾶσα ἐσαλεύθη ἡ γῆ: 1
 • ᾽Επὶ μὲν τῶν ἀποστόλων ἔλεγον: 1
 • ᾽Επὶ τὸ αὐτὸ,: 1
 • ᾽Επὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς εἰμι: 1
 • ᾽Επὶ τοῦτο, ἐπὶ τὸ πᾶσι μεταδοῦναι: 1
 • ᾽Επεὶ ἐκεῖνό γε καὶ ἀνῇρει: 1
 • ᾽Επεὶ τότε ξένως γέγονεν. Καὶ γὰρ ὅτε ἐσταυρώθη, ἐσαλεύθη ἡ γῆ: 1
 • ᾽Επειδὴ γὰρ: 1
 • ᾽Επειδὴ γὰρ ἠκόυσατε, καὶ τὸ πλέον ὑμῖν κατώρθωται: 1
 • ᾽Επειδὴ γὰρ εἶδον τὸν ἄρχοντα καὶ διδάσκαλον τοιαῦτα ἀποφηνάμενον, ἀπὸ τῶν ἔργων λοῖπον τὴν πεῖραν ἐλάμβανον: 1
 • ᾽Επειδὴ δὲ ἀντιστῆναι οὐκ ἴσχυσεν κ. τ. λ: 1
 • ᾽Επειδὴ δὲ ἐπηρώθη: 1
 • ᾽Επειδὴ δὲ ἐπληρώθη: 1
 • ᾽Επειδὴ δὲ καὶ κρινόμεθα κ. τ. λ: 1
 • ᾽Επειδὴ καὶ μαρτυρίαν ζητεῖς γραφικήν: 1
 • ᾽Επειδὴ πολλῶν ἀποδειξέων ἐρᾷς: 1
 • ᾽Επετείχισε γὰρ αὐτοῖς τὰ σημεῖα: 1
 • ᾽Επι τὸ αὐτὸ: 1
 • ᾽Επιείκεια: 1
 • ᾽Επισημαίνεται: 1
 • ᾽Επλήρωσεν ἃ ἔδει παθεῖν; ᾽Επλήρωσεν, εἶπεν, οὐκ ἐπληρώθη· δεικνυς ὅτι ἃ μὲν ἐχρῆν παθεῖν, ἐπλήρωσεν· ἅ δὲ: 1
 • ᾽Επλήρωσεν ἃ ἔδει παθεῖν; ᾽Επληρώθη ἅ δεῖ γενέσθαι ἐχρὴν οὐδέπω: 1
 • ᾽Επλήρωσεν;: 1
 • ᾽Εριθεία: 1
 • ᾽Εφέσια γράμματα: 1
 • ᾽Ηλαττοῦτο: 1
 • ᾽Ιακὼβ: 1
 • ᾽Ιακώβ: 1
 • ᾽Ιδοὺ καὶ γυνή: 1
 • ᾽Ιδοὺ καρδία καὶ ψυχὴ τὸ αὐτό: 1
 • ᾽Ιουδαἵοι: 1
 • ᾽Ιουδαῖοι: 1 2
 • ᾽Ιουδας ᾽Ιακώβου: 1
 • ᾽Οβεγίσκοις: 1
 • ᾽Ολδὰν: 1
 • ᾽Ορᾷς πῶς ΟΥ πάντα προεώρα: 1
 • ᾽αλλ᾽: 1
 • ᾽πεμφθησαν: 1
 • ῍Αν διακύψῃς εἰς τὸν στενωπόν: 1
 • ῍Αν εἰς ἡμᾶς γένηται: 1
 • ῍Η: 1
 • ῎Αλλως δὲ καὶ μεταβολῆς βίου, ἴσως δὲ καὶ προαιρέσεως ἦν ἡ ὀνομασία: 1
 • ῎Αλλως δὲ οὐ τοσοῦτον τὸ διάφορον Σαμαρειτῶν καὶ ἐθνῶν: 1
 • ῎Ανδρες ᾽Ισραηλῖται: 1
 • ῎Ανεσις: 1
 • ῎Ανω μὲν τὴν κηδεμονίαν ἐπιδείκνυται, ἐν οἷς τῷ πλήθει ἐπιτρέπει τὴν ἐκλογὴν κ. τ. λ: 1
 • ῎Ασσον: 1
 • ῎Εδει πιστευθῆναι διότι: 1
 • ῎Ενθα γὰρ δάκρυα, μᾶλλον δὲ ἔνθα θαύματα, οὐ δεῖ δάκρυα παρεῖναι· ἔνθα τοιοῦτον μυστήριον τελεῖται: 1
 • ῎Ενθα μὲν εὐχαριστεῖν ἔδει: 1
 • ῎Εσται χρηστὸς καὶ μέγας ἀνήρ: 1
 • ῎Εστω ἐκεῖνοι αὐτῷ ἐχαρίζοντο: 1
 • ῎Ετι ᾽Ιάκωβος ἔζη: 1
 • ῎Ετι προσφέρομεν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυομένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων κ. τ. λ: 1
 • ῎Ηδη ᾠκείωτο τὴν προαίρεσιν: 1
 • ῎Ιδετε: 1
 • ῎Ιδου: 1
 • ῎Ιδωμεν τί χρησιμώτερον, τί δαὶ: 1
 • ῎Οστρακον: 1
 • ῏Αρα μὴ ἀπατῶμεν ἑαυτοὺς, νομίζοντες ταῦτα ἑλληνιστι ὑμῖν λέγειν: 1
 • ῏Αρον αὐτόν!: 1
 • ῏Ιρος: 1
 • ῝Ον ἔχρισας, φησίν. & 169·Ορα πῶς, κ. τ. λ: 1
 • ῞Αιρεσις: 1
 • ῞Αλλως δὲ καὶ ἐκεῖ πάροντες μᾶλλον αὐτοῦ ἤκουσαν ἄν: 1
 • ῞Απερ ἔδεἵ: 1
 • ῞Αρα καρδίας δεῖ πανταχοῦ ζητεῖν: 1
 • ῞Ελληνας: 1
 • ῞Ελληνες: 1
 • ῞Ετερον: 1
 • ῞Ινα ἐν πολλῷ προσώπῳ, κ. τ. λ: 1
 • ῞Ινα γὰρ μὴ: 1
 • ῞Ινα γὰρ μὴ τούτῳ: 1
 • ῞Ινα δὲ ἐξῇ: 1
 • ῞Οθεν θεῖος αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος γέγονε. Μεχρὶ γὰρ τούτου συγκεχώρητο ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ ἅδῃ εἶναι: 1
 • ῞Ολα δἰ οἰκ. ἐπ: 1
 • ῞Οπερ γίνεται ἐπὶ τῶν πεδίων τῶν σταχυηφόρων, ὀλίγους τις στάχυας λαβὼν, καὶ μικρὸν δράγμα ποιήσας καὶ προσενεγκὼν τῷ Θεῷ, διὰ τοῦ μικροῦ πᾶσαν τὴν ἄρουραν εὐλογεῖ· οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς κ. τ. λ: 1
 • ῞Ορᾳς τὴν εὐδοκίμησιν: 1
 • ῞Ορα: 1
 • ῞Ορα αὐτὸν μιαρὸν ὄντα: 1
 • ῞Ορα γοῦν: 1
 • ῞Ορα δὲ τί φησὶν καὶ αὐτός: 1
 • ῞Ορα πῶς διακαθαίρεται τὰ πράγματα: 1
 • ῞Ορα πῶς οὐκ εὐθέως αὐτοὺς ἐδέξατο: 1 2
 • ῞Ορα πανταχοῦ τῆς εἰς τὰ ἔθνη διορθώσεως: 1
 • ῞Ορα, ποῖον ἦν τοῦτο μέγα, τὸ εἰπεῖν κ. τ. λ: 1
 • ῞Οταν ἀναλίσκῃ, ὅταν δαπανᾷ, κ. τ. λ: 1
 • ῞Οταν γὰρ μὴ ᾖ τι κατορθῶσαι: 1
 • ῞Οταν δὲ ἀνακαλούμενος ῥ& 208·ματα λέγῃς καὶ συνήθειαν καὶ προστασίαν: 1
 • ῞Οτι γὰρ: 1
 • ῞Οτι οὕτω μᾶλλον ἢ ἐκείνως ἐπιστεύθησαν· οὕτω καὶ οὐκ ἂν ἐπὶ τὸ ἐρωτῆσαι ἦλθον, οὐκ ἂν ἑτέρως ἐπίστευσαν: 1
 • ῞Οτι τοῦτο ἐκεῖνό ἐστι: 1
 • ῞Ωστε μὴ πρὸς τοῦτο ἐθίζετε ἑαυτοὺς, πρὸς τὸ λύσιν ζητεῖν: 1
 • ῞Ωστε πάντα δἰ οἰκ. ἐπ: 1
 • ῟Ων οὐδὲν ὠμότερον γέγονεν, ἀγαπητοὶ, τῶν τότε πεπραγμένων πραγμάτων: 1
 • ῥᾳθυμία: 1
 • ῥᾳθυμίας: 1
 • ῥεύματος: 1
 • ῥοπή ἐστι: 1
 • ῥοπή ἐστι, καὶ τὸ πᾶν κατώρθωσας εὐθέως, μὴ συναρπαγῇς μηδὲ κινηθῇς: 1
 • ῾Εβραῖοι ὄντες: 1
 • ῾Ελληνιστάς: 1
 • ῾Ελληνιστί: 1
 • ῾Ετέρωθεν μὲν οὐδαμόθεν, ἀπὸ δὲ τῶν γενομένων: 1
 • ῾Η μητήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἐζητοῦμέν σε: 1
 • ῾Ημῶν: 1
 • ῾Θρᾷς τὰ ἔξω διαδεχόμενα τὰ ἔσω: 1
 • ῾Ιερὸν ἕτερον οὕτως ἐκαλεῖτο: 1
 • ῾Ο Κύριος προσε. τ. σωζ. καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτο. Πέτρος δὲ καὶ ᾽Ι. ἀνέβαινον κ. τ. λ: 1
 • ῾Ο πολὺς ὄχλος, ἀγαπητὲ, κ. τ. λ: 1
 • ῾Ο τῷ Χριστῷ πιστεύων: 1
 • ῾Οδὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν εὐλαβείας εἰσάγουσα· (Ν. ἄγουσα·) παλαίστρα τίς ἐστι: 1
 • ῾Οδῷ προβαίνειν: 1
 • ῾Ορᾷς ἐλεημοσύνης πόση γίνεται προτροπή: 1
 • ῾Ορᾷς αὐτοὺς: 1
 • ῾Ορμή: 1
 • ῾Υμεῖς κατηφεῖτε, ὑμεῖς κεκώφωσθε· ἀποπληκτοι τυγχάνετε κάτω κύπτοντες: 1
 • ῾Ως εὐδοκιμοῦντες ἐγγὺς τῶν προφητῶν ἔμελλον ἵστασθαι: 1
 • Α ἔδει παθεῖν ἐπληρώθη, ἃ δὲ γενέσθαι ἐχρῆν οὐδεπω: 1
 • Α τοῦ διδασκάλου: 1
 • Αἰναν: 1
 • Αἰ& 240·ρα: 1
 • Αἶρε αὐτόν: 1 2
 • Αὕτη: 1
 • Αὕτη ἡ πηγή κ. τ. λ: 1
 • Αλλὰ καὶ ἀπαλλάσσων οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς πάντη τοῦ ἐγκλήματος. ᾽Επάγει γὰρ, ὅτι διὰ χειρῶν ἀνόμων ἀνείλετε: 1
 • Αλλὰ τῶν ἐπισκόπων: 1
 • Βάρβαρος: 1
 • Βαβαὶ, πόση τῶν πιστευσάντων ἡ δύναμις: 1
 • Βαρνάβας δὲ: 1
 • Βαρνάβας δὲ ἄνθρωπος ἐπιεικὴς καὶ ἥμερος ἥν· καὶ ὅρα κ. τ. λ: 1
 • Γά& 190·ος: 1
 • Γνύη, φ., πορφυρόπωλις: 1
 • Γραφή: 1 2
 • Δέσποτα: 1
 • Δέσποτα ὁ Θεὸς: 1
 • Δίος: 1
 • Δύο ἀμετρίαι: 1
 • Δεὸν οὖν τοῦτον: 1
 • Δεβ. καὶ ᾽Ολδὰν: 1
 • Δεδεμένος: 1
 • Δερβαῖος: 1 2
 • Δεσπότου: 1
 • Δεσποτικὰ: 1
 • Δεσπ. ὁ Θ. ὁ διὰ στομ. Δ: 1
 • Διὰ γὰρ τοῦτο εἶπεν, ᾽Απὸ τετάρτης ἡμέρας: 1
 • Διὰ τί ἐκροτήσατε: 1
 • Διὰ τί μὴ πρὸ τούτου: 1
 • Διὰ τί πολλοὶ γεγόνασιν ῞Ελληνες, καὶ οὐδεὶς κ. τ. λ: 1
 • Διὰ τί, μεγ. τῇ φ: 1
 • Διὰ ταῦτα μετ᾽ ἐξετάσεως δεῖ ποιεῖν: 1
 • Διὰ τοῦ ὀνόματος: 1
 • Διὰ τοῦτο: 1
 • Διὰ τοῦτο ἐνοχλεῖ: 1
 • Διὰ τοῦτο διελέγετο αὐτοῖς συνεχῶς ὅτι ἔπειθε: 1
 • Διὰ τοῦτο κ. τ. λ: 1
 • Διὰ τοῦτο πάντα γίνεται: 1
 • Διὰ τοῦτο τῇ ὑστ. ἀντιδιδόασιν: 1
 • Διά τι καὶ εἰς γεένναν ηὔξατο ἀπελθεῖν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ: 1
 • Διὸ καὶ οὕτως εἶπεν εἰδὼς ὅτι πρὸς τὸν πάσχοντα καὶ παραμυθ. ζητοῦντα κ. τ. λ: 1
 • Διό καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πάντα ὁμοῦ οἰκονομεῖται: 1
 • Δι᾽ αὐτῶν: 1
 • Διαιροῦσι τὸ πάθος: 1
 • Διακρίσις: 1
 • Διακωδωνίζειν: 1
 • Διαμαρτυρόμενος: 1
 • Διαρρήξωμεν τὰ σχοινία· ἐν εὐκολί& 139· καταστήσωμεν ἑαυτούς· πάσης ἀπορίας ἀπαλλαγῶμεν καὶ τῆς σατανικῆς παγίδος: 1
 • Δικαιοσύνη θεοῦ: 1
 • Διπλῆ ἡ λύπη: 1
 • Διπλῆ ἡ παραμυθία: 1
 • Δοῦλος ᾽Επίκτητος γενόμην, καὶ σώματι πηρὸς: 1
 • Δοκιμή: 1
 • Εἰ: 1
 • Εἰ ἐβούλοντο ἀνελεῖν, πῶς οὐκ ἀνεῖλον εὐθέως τότε;: 1
 • Εἰ γὰρ ἢ τέχνη ἢ διάνοια εὗρε: 1
 • Εἰ γὰρ ὁ σταυρωθεὶς, φησὶ τοιαῦτα ἐργάζεται, καὶ τὸν χωλὸν ἀνέστησεν, οὐ φοβούμεθα οὐδὲ τούτους: 1
 • Εἰ γὰρ ὅπερ ἢ τ. ἢ δ. εὗρε: 1
 • Εἰ γὰρ Παῦλος ἕτερον ἠλέ& 219·σε, καὶ δἰ ἄλλους ἄλλων: 1
 • Εἰ γὰρ εἶπεν, δώσει, δῆλον ὅτι, καὶ οὐδὲν παῤ αὐτῶν: 1
 • Εἰ γὰρ καὶ ὡρισμένον ἦν, φησὶν, ὅμως ἀνδροφόνοι ἦσαν: 1
 • Εἰ γὰρ μετὰ ἀφελείας ἐγίνετο, καὶ κἂν F.) ἀπεδέξατο (ἀπεδέξαντο: 1
 • Εἰ γὰρ μηδὲν τούτων ἦν, οὐκ ἦρκει τὸ κατόρθωμα: 1
 • Εἰ γὰρ οὐδὲν μὲν εἶχον δεινὸν εἰπεῖν: 1
 • Εἰ δἰ αὐτοὺς ἦν, πάντως ἔδει καὶ ὄντα παύσασθαι. Τί ἠδίκησαν ῞Ελληνες, ἵνα καὶ αὐτοὶ τῶν κακῶν μετέχωσιν; εὐδοκιμῆσαι γὰρ αὐτοὺς μᾶλλον ἐχρῆν, ὅτι τὸ αὐτῶν ἐποίουν, κ. τ. λ. ᾽Αλλ᾽ εἰ διὰ τὰ κακὰ, φησίν, κ. τ. λ: 1
 • Εἰ δὲ αὐτοὶ οἱ ᾽Ιωάννου: 1
 • Εἰ δέ τινες μηδ᾽ ὅλως νήφοιεν, οὐδὲ έκεῖνοι διδόασι δίκην: 1
 • Εἰ διὰ Παῦλον ἑτέρους διέσωσε, καὶ δἰ ἄλλους ἄλλων φείδεται, πῶς οὐχὶ καὶ δἰ ἡμᾶς τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐργάσεται: 1
 • Εἰ οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς τ. ἀποστ: 1
 • Εἰ πέποιθεν: 1
 • Εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς: 1
 • Εἰκὸς δε αὐτὸν καὶ βαπτισθῆναι: 1
 • Εἰκότως καὶ αὐτοὶ λοιπὸν ἐπιμαρτυροῦσι: 1
 • Εἰκότως· καὶ γὰρ ὁ Π. κ. τ. λ: 1
 • Εἰς ἀναθήματα οὐδὲ εἰς κρύβδην: 1
 • Εἰς τὴν οἰκίαν εἰσήει ὁ Πέτρος ὡς φιλοσοφῶν· ὅρα δὲ πόση ἡ ἐπίδοσις γέγονεν: 1
 • Εἰτα καὶ ἐκβάλλει αὐτῶν τὸ πρόσωπον: 1
 • Εἴ γε πεισθέντες: 1
 • Εἴδε (?) πν. κ. τ. λ: 1
 • Εἴδετε συρφετὸν ἀσεβείας!: 1
 • Εἶδε: 1
 • Εἶπα, σοφισθήσομαι, καὶ αὕτη ἐμακρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ: 1
 • Εἶπον, ἐσοφίσθην, φησί, καὶ τότε ἀπέστη ἀπ᾽ ἐμοῦ: 1
 • Εἶτα: 1
 • Εἶτα ἐπάγει, Καὶ ἐμοὶ ἔδειξεν ὁ Θεὸς (ἵνα μηδεὶς αὐτῷ τὴν χάριν ἔχῃ ταῦτα φησὶν) μηδένα κ. τ. λ: 1
 • Εἶτα ἵνα μὴ νομισθῆ τὸ ἔθνος ᾽Ιουδαῖος, λέγει τὴν θρησκείαν· καὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ ἔννομον ἑαυτὸν Χριστοῦ καλεῖ. Τί: 1
 • Εἶτα ἵνα μηδεὶς αὐτῷ τὴν χάριν ἔχῃ: 1
 • Εἶτα βουληθῆναι πέντε εἰς Τύρον: 1
 • Εἶτα πάλιν: 1
 • Εἶτα τὸ κέρδος ἐπάγει· & 169·Οπως ἂν κ. τ. λ: 1
 • Εὐθυμίαις: 1
 • Εὔκαιρον καὶ ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς δεῖξαι τὸ χαλεπὸν τῆς ἐπιορκίας τήμερον: 1
 • Εὔξαιμην ἂν, φησίν, ἔγωγε οὐκ ἐν ὀλίγῳ, τί ἐστι; παρὰ μικρόν. Καὶ οὐχ ἅπλως εὔχεται ἀλλὰ καὶ ἐπιτεταμένως: 1
 • Ενταὕθα: 1
 • Ε. Καὶ ἔνφα μὲν αὐτοὺς ἀχαριστεῖν ἦν: 1
 • Θάσον: 1
 • Θέα πόση ἀσφάλεια: 1
 • Θεὸν: 1
 • Θεὸν εὐφραίνει τὸ μέλος ῞Ολον: 1
 • Θεὸς: 1
 • Θεοῦ: 1 2
 • Θεσσαλ. δὲ, ᾽Αρ. καὶ Σεκ. καὶ Γά& 190·ος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος: 1
 • Θεωρῶν αὐτοῦ τὰ σημεῖα, ἐνόμιζε δύνασθαι λανθάνειν· ἐνόμιζε τεχνην εἶναι τὸ πρᾶγμα· ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἴσχυσὲν ἰδεῖν: 1
 • Ιησοῦν: 1 2
 • Ιησοῦν τὸν Ναζ. κ. τ. λ: 1
 • Ι. ἐκ Λοβνά: 1
 • Κἂν φανερῶς οὐ καταγινώσκῃ: 1
 • Κἂυ ὑπὲρ μεγάλου ἀξιοῖς, κἂν ἀνάξιος ᾖς: 1
 • Καὶ: 1 2
 • Καὶ ἄξιον ἐκπλαγῆναι τὸν Παῦλον·: 1
 • Καὶ ἐδιδάξεν ὅτι τὰ τοιαῦτα δικαστικῆς ψήφου: 1
 • Καὶ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ ἐν προσθήκης μέρει, οὗτος δὲ καὶ προηγουμένως: 1
 • Καὶ ἐμοὶ κ. τ. λ: 1
 • Καὶ ἐν τισὶν ἡμέραις·: 1
 • Καὶ ἐπὶ προσθήκης μέσει, ἃ προηγουμένως ἐκεῖνος· καὶ οὐκ εἶδεν, φησί, δίκαιον κ. τ. λ: 1
 • Καὶ ἐπισφίγγονται αὐτῶν αἱ ψυχαί: 1 2
 • Καὶ ἔνθα οἰκονομία· ἔνθα δὲ, κ. τ. λ: 1
 • Καὶ ἔστησαν δύο: 1
 • Καὶ ἡ αἰχμαλωσία κατηγορία τῆς κακίας: 1
 • Καὶ ὅρα αὐτοὺς: 1
 • Καὶ ὅρα κοινωνοὺς ὄντας αὐτούς· εἶτα τὸν κίνδυνον ἐπέστησεν: 1
 • Καὶ ὅρα πῶς φορτικῶς ἐκείνους διαβάλλοντες ἐπιστέλλουσιν: 1
 • Καὶ ὅρα τοὺς κορυφαίους οὐκ ἄλλους τινὰς ἀλλὰ Πέτρον: 1
 • Καὶ ὅτι: 1
 • Καὶ αὐτὸς ἀπεφήνατο: 1
 • Καὶ γὰρ τὸ τῶν πιστευόντων ἀξιόπιστον ἱκανὸν αὐτοὺς ἆραι· εἰ δὲ ἐπέμεινεν: 1
 • Καὶ γάρ: 1
 • Καὶ δεικνύντων ἡμῶν: 1
 • Καὶ διὰ τοῦτο μεθ᾽ ὑπερβολῆς γίνεται: 1
 • Καὶ εὐθέως ἐκ τροοιμίων, θανατῶν ὁ ἄνθρωπος ἦν: 1
 • Καὶ ζηλοῖ παῤ αὐτοῖς ὁ κύων κατὰ Πλάτωνα: 1
 • Καὶ καταφρονοῦμεν: 1
 • Καὶ κρατήσας, φησί, τῆς χειρός. & 169·Ορα: 1
 • Καὶ μὴν ἄνω καὶ κάτω ἔλεγον: 1
 • Καὶ μὴν ὑμεῖς, φησί τοῦτο πεποιήκατε: 1
 • Καὶ μὴν διὰ τοῦτο ὀφείλομεν: 1
 • Καὶ οὐ λέγει, κ. τ. λ: 1
 • Καὶ οὐκ ἐγχρονίζει τούτοις: 1
 • Καὶ οὐκ ἐλάλουν τὸν λὸγον εἰ μη ᾽Ιουδαίοις μόνοις· οὕτως τὸν μὲν τῶν ἀνθρώπων φόβον οὐδὲν ἡγοῦντο· τὸν δὲ τοῦ νόμου προετίμων. ᾽Ιουδαίοις μόνοις ἐλάλουν: 1
 • Καὶ οὐχ ἁπλῶς: 1
 • Καὶ πόθεν ὅτι ἀνέστη φησι καὶ μάρτυρες εἰσιν. Εἶτα πάλιν ἀπὸ τῶν γραφῶν: 1
 • Καὶ πρόφασιν ἐκ τούτου τὸ πρᾶγμα ἔλαβε: 1
 • Καὶ σφοδρ. ἐπιτίθενται: 1
 • Καὶ τὰ ὀνόματα δὲ λέγει· ἐπειδὴ προσφάτως ἔγραφον· & 234·ρα κ. τ. λ: 1
 • Καὶ τί δήποτε οὐ παραδιδόασιν αὐτοὺς ῾Ρωμαίοις: 1
 • Καὶ τίνα, φησὶ, πεισθῆναι ἐχρῆν, ἢ μιαρὸν κ. τ. λ: 1
 • Καὶ τὸ ἐν ῾Ι. οἰκεῖν: 1
 • Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν ὅτι πρότερον πείσεται, καὶ τότε: 1
 • Καὶ τούτους: 1
 • Καὶ τοῦτο ἀφοσιώσει (μόνον: 1
 • Καὶ τοῦτο δὲ οὐ μικρὸν, ᾽Ιουδαίων πιστεύοντων καὶ τούτων οὐκ ἀποστραφέντων, ἀπὸ τοῦ τόπου, ἀπὸ τοῦ καιροῦ: 1
 • Καὶ τοσαύτη ἡ περιουσία: 1
 • Καὶ φοβούμενον ἰδὼν, οὐδὲ οὕτως εἶπεν. Οὐκ ἀπιστηθήσῃ: 1
 • Καίτοι πανταχοῦ αἱ ἀρχαὶ δειναὶ καὶ δύσκολοι: 1
 • Καίτοιγε ἰσότυπον ἅπασιν εἶχε τὴν κατάστασιν,: 1
 • Καίτοιγε οὐδὲν ἴσον. & 174·Αν γὰρ σὺ ταύτης κ. τ. λ: 1
 • Καθάπερ γὰρ ἐκεῖνα: 1
 • Καθάπερ γὰρ δρέπανον ὅπουπερ ἂν ἐμπεσῃ οὐκ ἂν καθ᾽ ἑαυτὸ ἀνελκυσθείη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποτεμνομένης τῆς κεφαλῆς: 1
 • Καθάπερ γὰρ δρέπανον εἰς τράχηλον ἐμπεσὸν οὐκ ἂν καθ᾽ ἑαυτὸ ἀνελκυσθείη, μένει δὲ πῶς ἔτι καὶ ἀποτεμνομένης τῆς κεφαλῆς: 1
 • Καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν: 1
 • Καθὼς γέγραπται: 1
 • Καθὼς δὲ ᾤοντο: 1
 • Καλά γε· οὐ γὰρ ταῦτα εὐαγγέλια: 1
 • Καλάγε: 1
 • Κατὰ τὰς ὁροθεσίας: 1
 • Κατηξιώθησαν τῆς χάριτος: 1
 • Κονιν επιβ: 1
 • Κορνήλιος ἄλλα νηστεύων ηὔχετο, καὶ ἄλλα ὁρᾷ: 1
 • Κρίνεται παῤ ἀνθρώποις: 1
 • Κρίνων: 1
 • Κυρ: 1
 • Κυρίου: 1 2 3 4 5
 • Λέγει δὲ ὁ ἄγγελος κ. τ. λ: 1
 • Λόγος: 1
 • Μάθωμεν καὶ τὴν ἐπιείκειαν: 1
 • Μέγα ὄντως ἀγαθὸν ἡ θλῖψις: 1
 • Μέγα γὰρ ὄντως μεγάλη ψυχὴ γενναία: 1
 • Μέλος τοῦτο καὶ ἀγγέλους κ. τ. λ: 1
 • Μὴ ἀποστῇς: 1
 • Μὴ γὰρ ὡς ἀπερριμμένοι διακεῖσθε: 1
 • Μὴ γὰρ οὐκ ἔνι κ. τ. λ: 1
 • Μὴ λαλεῖτε: 1
 • Μὴ νομίσῃς: 1
 • Μὴ σὺ μιμήσῃ τοῦτον: 1
 • Μὴ τοῦτο ἐλαττώσεως εἶναι νομίσῃς: 1
 • Μὴ τοῦτο δῶμεν τί χρησιμώτερον· τὶ δὲ ὠφελιμώτερον̀) Μὴ τοῦτο φησὶν εἴπῃς· ἀλλ᾽ ἐννόησον ὅτι διάβολός ἐστιν· μάλιστα μὲν ἂν ἐκεῖνο δειχθῇ· δεῖ καὶ πόνους ὑποστῆναι καὶ πάλιν, κ. τ. λ: 1
 • Μόνος γὰρ, φησὶν, ἀντλήσει τὰ κακά: 1
 • Μᾶλλον δ: 1
 • Μᾶλλον δὲ καὶ πρὸ τούτου, καὶ ἐν οἷς οὐ κατὰ γνῶσιν ἐποίει, οὐκ: 1
 • Μᾶλλον δὲ νῦν οὐδὲ μετὰ τὸ ἐκβῆναι δῆλος τοῖς πολλοῖς· οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς πολέμος· & 135·λλὰ κατὰ τοὺς ποίμενας ἐκείνους, κ. τ. λ: 1
 • Μανθάνει ψυχὴ ἐντεῦθεν: 1
 • Μαρτυρίον: 1
 • Μεμφιβοσθέ: 1
 • Μετὰ ἀκριβείας μυσταγωγεῖσθαι: 1
 • Νάσον: 1
 • Οἰκον: 1
 • Οἰκονομία: 1
 • Οἱ μὲν διαμαρτυράμενοι: 1
 • Οἱ τὴν ἁλουργίδα βάπτοντες.…ἵνα μὴ ἐξίτηλον γένηται τὸ ἄνθος: 1
 • Οἱ τοίνυν ἀντιποιοῦνται τοῦ νόμου, καὶ ἔλεγον: 1
 • Οὐ γὰρ δὴ κατὰ Μωσέα ἦν, εἰ γὰρ πᾶς ὁ μὴ ἀκ. ἐξολοθρευθήσεται, μυρία δὲ εἶπεν τὰ δεικνύντα ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ Μωσέα: 1
 • Οὐ γὰρ δύναται ὁμοῦ καὶ κατὰ ταὐτὸν (κατ᾽ αὐτὸν: 1
 • Οὐ γὰρ εἰ πολλοὺς εἶδε τότε ἐφείσατο: 1
 • Οὐ γὰρ κ. τ. λ. Β. Οὐ γὰρ εἶπεν, δώσει, ἀλλ᾽, Οὐκ ἔδωκε, δῆλον ὅτι τὰ παῤ ἐκείνου, καὶ οὐδὲν παῤ αὐτῶν: 1
 • Οὐ γὰρ τὰ ῥ& 208·ματα μόνον, καὶ τὰ σχήματα ἐδείκνυντο τὸ ἀφροντίστως εστάναι περὶ τοιούτων κρινομένους: 1
 • Οὐ δύναται εἰπεῖν αὐτὸν κακῶς· καὶ δέδοικας μήπως ουκ ἦν, φησὶν, τοιοῦτος: 1
 • Οὐ τῇ θέ& 139· δὲ μόνον οὐδὲ τῇ ὄψει τέρπει: 1
 • Οὐ τοίνυν κ. τ. λ: 1
 • Οὐδὲ γὰρ ᾽Ιουδαῖοι ᾔδεσαν αὐτόν: 1
 • Οὐδὲ πρότερον οὕτως ἠν εὔκολον, ὡς ὅτε ὁ προφήτης αὐτὸν κατήχησεν: 1
 • Οὐδὲ τῶν πρεσβ: 1
 • Οὐδὲ τοῦτο ἡμέτερον, φησιν· οὐ γὰρ, κ. τ. λ: 1
 • Οὐδὲν μέγα ἐστὶ γεν. διδασκ. τῆς οἰκ. Οὐ μικρὸν κ. τ. λ: 1
 • Οὐδὲν ταύτης ἴσον. & 174·Αν σὺ ταύτης κ. τ. λ: 1
 • Οὐδεὶς τὴν ἐπιμέλειαν ἔχει τοῦ παιδὸς τοῦ ἑαυτοῦ· οὐδεὶς ἔχει ζῆλον πρὸς πρεσβύτην ἰδὼν μιμήσασθαι: 1
 • Οὐκ ἀεὶ: 1
 • Οὐκ ἀκούομεν: 1
 • Οὐκ ἀπὸ τούτων ὑμᾶς ἐνάγομεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων: 1
 • Οὐκ ἀπὸ τ. ὑ. ἀπάγομεν: 1
 • Οὐκ ἂν δὲ εἶπεν: 1
 • Οὐκ ἄρα ἐν Κορίνθῳ τοῦτο εἰργάσαντο μόνον οἱ διαφθείροντες τοὺς μαθητὰς κ. τ. λ: 1
 • Οὐκ ἦν ἐμπερίτομος: 1
 • Οὐκ ὅτι ἠλέγχθη ὡς φοβούμενος. & 244·στε δὲ μὴ παθεῖν, ᾽Εγώ εἰμι μετὰ σοῦ: 1
 • Οὐκ εἰκῆ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑτὸ τῶν ἀποστόλων κ. τ. λ: 1
 • Οὐκ εἰς ἀναθήματα: 1
 • Οὐκ εὐκ. τὸ πρᾶγμα δοκεῖ: 1
 • Οὐκοῦν οἶσθα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οἱ βαφεῖς, ἐπειδὰν βουληθῶσι βάψαι ἔρια ὥστ᾽ εἶναι ἁλούργα, πρῶτον μὲν ἐκλέγονται ἐκ τοσούτων χρωμάτων μίαν φύσιν τὴν τῶν λευκῶν, ἔπειτα προπαρασκευάζουσι οὐκ ὀλίγῃ παρα σκεύ& 219· θεραπεύσαντες ὅπως δέξεται ὅτι μάλιστα τὸ ἄνθος, καὶ οὕτω δὴ βάπτουσι: 1
 • Οὐχ ἁπλῶς δὲ προστίθησιν ἐκεῖνον: 1
 • Οὐχὶ ὁμοῦ δὲ, ἀλλ᾽ ὁμοθυμαδὸν ἦσαν· “καθ᾽ ἡμέραν τε φησὶν, προσκαρτ. ὁμοθυμ. ἐν τῷ ἱερῷ,” τουτέστι, μιᾷ ψυχῇ: 1
 • Οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν: 1
 • Οὐχὶ σημεὶων ἐδεήθη, καὶ: 1
 • Οὐχὶ φοροῦντες ἥπτοντο μόνον: 1
 • Οὐ. παῤ ἡμᾶς γ. ἡ. ἀ: 1
 • Οὕτω μ. ἀ. γέγονε τὸ χωρ: 1
 • Οὗ οὐδὲν νεώτερον: 1
 • Οθεν οὔτε διακόνων οὔτε πρεσβυτέρων οἶμαι: 1
 • Οτι πρόφασιν εὔλογον κ. τ. λ: 1
 • Πάλιν ἀκτημοσύνην παιδεύων, ὅρα πῶς διὰ τῶν ἔργων αὐτὴν ἐπιδείκνυται, λέγων, Αἱ ἀλώπεκες, κ. τ. λ: 1
 • Πάλιν ἐνταῦθα δηλῶν τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι τοῦ πλήθους, κ. τ. λ: 1
 • Πάλιν ἡ ἀνάστασις: 1
 • Πάλιν τὸ ζητούμενον: 1
 • Πάντα τοίνυν ἀποδυσάμενος: 1
 • Πάνυ γε (οὐ γάρ;) ἄνθρωποι κ. τ. λ: 1
 • Πάνυ γε (οὐ γάρ;) ἐπισκ. λέγ. ἔργον: 1
 • Πάνυ γε· ὅτι ἄνθρωποι κ. τ. λ: 1
 • Πάνυ γε, τοὺς οὐδὲν ὑμᾶς ἡγουμένους καὶ ἀπειλοῦντας: 1
 • Πάνυ γε. Οὐ γὰρ ἐπισκόπου λέγεις ἔργον: 1
 • Πέτρου κἂν ἡ σκία: 1
 • Πόρρωθεν γὰρ οὐκ ἐνῆν ἰδόντας γνῶναι: 1
 • Πόφεν δὴ τοιαῦτα ληρεῖν ἐπεβάλετο: 1
 • Πᾶσι γὰρ ταύτην παρεῖχε πίστιν: 1
 • Πῶς δὲ ἔτρεχος λοιπὸν κηρύττοντες δἰ ὧν ἔπασχον: 1
 • Πῶς δὲ προῆγον τούτους: 1
 • Πῶς καὶ ἄνθρωπος γέγονε: 1
 • Πῶς οὐκ ἔλαβον ἐκ τῶν εἰρημένων ἀφορμὴν εἰς τὸ: 1
 • Πῶς οὖν φατὲ φησίν: 1
 • Πῶς; ποῦ εἰσὶν οἱ αἱρετικοί: 1
 • Παἵδα: 1
 • Παῦλον· διὰ: 1
 • Παῦλος δὲ λοιπὸν ἐδίδασκεν: 1
 • Παῦλος ψεύδεται; ῎Απαγε: 1
 • Παλὶν δὲ συναγαγὼν αὐτοὺς οὐτως κατῆλθεν: 1
 • Πανταχοῦ γὰρ παῤ αὐτῶν ἐβούλετο λαβεῖν ἀφορμὴν, ὅπερ ἔφην. Τά τε γὰρ ἔθνη παρεζήλου λοιπὸν καὶ ῥαδίως κ. τ. λ: 1
 • Παραινοῦσι: 1
 • Παραχωρήσω τῆς διδασκαλίας ἱμῖν: 1
 • Παρεζήλου λοιπὸν, ὅπερ ἔφη “Εἰ πῶς παραζηλώσω κ. τ. λ: 1
 • Παρεζήλου λοιπόν. Τά τε γὰρ ἔθυη ῥαδίως: 1
 • Πατήρ: 1
 • Πεντηκοστὴ: 1 2
 • Περίειμι γὰρ τούτους ζητῶν: 1
 • Περιπείρουσι: 1
 • Πιστοῦται δὲ αὐτοὺς καὶ τὸ ἐν ἡμέρα γενόμενον: 1
 • Πλὴν ὅταν κἀκεῖνος εἰς ἐκείνην μεταστῇ τὴν τάξιν: 1
 • Πλὴν ὅτι καὶ ἡδονὴν ἔχει, δῆλον ἐκεῖθεν: 1
 • Πλὴν εἰ καὶ αὐτοί: 1
 • Πνεύματος γάρ ἦν νομοθεσία: 1
 • Ποίας γὰρ ταῦτα οὐ μυίας: 1
 • Ποί& 251· γὰρ συνειδότι ἂν (l. κἂν) γένῃ σπούδασας ἢ, κ. τ. λ: 1
 • Πολέμοις: 1
 • Πολλὴ ἡ ἄνοια τοῦ ῾Ηρώδου: 1
 • Πολλῷ μᾶλλον αὐτοῖς βέλτιον ἦν αὐτοὺς ἀφεῖναι: 1
 • Πολλοὶ δὲ καὶ καταγινώσκοντες αὐτῶν διὰ τὸ δόγμα, αἰδοῦνται δια τον βίον: 1
 • Πρὸ δέκα τούτων ἐτῶν ἑαλωσαν ἐπὶ τυραννίδι τινές κ. τ. λ: 1
 • Πρὸς αὐτὸν τὸν καιρὸν, ἀρχὴν ὁ λόγος λαβὼν παρέτεινεν ὡς ἐνδεικνύμενος πεινῆν· καὶ οὐκ ἦν ἄκαιρον· οὐ γὰρ προηγουμένως εἰς διδασκαλίαν καθῆκεν: 1
 • Πρὸς γὰρ τὸν καυσούμενον καὶ παραμυθίαν ἐπιζητοῦντα οὗτος ἂν ἁρμόσειεν ὁ λόγος: 1
 • Πρόφασιν (᾽Αλλὰ πρόφ: 1
 • Πρώτῳ: 1
 • Πρῶτον: 1
 • Προέτειναν ἀυτὸν τοῖς ἱμᾶσιν: 1
 • Προεβάλοντο ᾽Ιουδαῖοι οἰκονομικῶς δὲ: 1
 • Προετρέψατο: 1
 • Προσέχωμεν!: 1
 • Προσῆλθεν: 1
 • Προτιμότερος: 1
 • Πρ. μὲν γὰρ τοῦ τοιούτου τὸ σῶμα αὐτὸ ἔκλυτον καὶ πεπλαδηκός· ἔπειτα καὶ: 1
 • Σάρξ: 1
 • Σαίνει ὁ διάβολος πολλάκις ὡς ὁ κύων, ἀλλὰ γνώτω πᾶς ὅτι: 1
 • Σαινάν: 1
 • Σενναάρ: 1
 • Σκεῦος: 1
 • Σκεῦος δὲ καλεῖται δικαίως· δεικνύντος τοῦ λόγου ὅτι οὐκ ἔστι φυσικὴ ἡ κακία· σκεῦος, φησὶν, ἐκλογῆς· τὸ δόκιμον γὰρ ἐκλεγόμεθα: 1
 • Σπεῖρα: 1
 • Συμέων Πέτρος: 1
 • Συμβαίνει τινὰ κλῆρον διαδέξασθαι ἀνδρῶν μοχθηρῶν: 1
 • Συμβαίνει τινὰς εκ γειτόνων οἰκεῖν καὶ ἐπιτρόπους ἔχειν: 1
 • Συμεὼν, φησὶν, ἐξηγήσατο ἐν τῷ Λουκᾷ προφητεύσας: 1
 • Συναλιζόμενος: 1
 • Συχέμ: 1
 • Σφόδρα γὰρ αὐτοὺς ἠλόγησεν καὶ διηπόρησεν: 1
 • Σφόδρα γε (οὐ γάρ); φρ. β: 1
 • Σφόδρα γε· οὐ γὰρ φρενὸς βαθείας: 1
 • Σωτὴρ: 1
 • Τὰ ῥ& 208·ματα ἐκεῖνα: 1
 • Τὰ γὰρ παρὰ φιλῶν λεγόμενα, Κἂν ὕβρις ᾖ, φορητά: 1
 • Τὰ γὰρ πλείω ταύταις ἤνυον·: 1
 • Τὰ γὰρ τοιαῦτα νηφουσῶν μὲν ψυχῶν προσπίπτοντα, οὐ πολὺ* ἔχει τὸν θόρυβον· ὅταν δὲ μεθύσωσιν τότε μὲν οὕτως, τοῖς προφή* ταις δὲ ἑτέρως: 1
 • Τάδε λέγει Κύριος: 1
 • Τάξις: 1
 • Τάς τε ἀκμὰς τῶν ξιφῶν ἐδοκιμάζον ἐν τοῖς πτώμασι, καί τινας τῶν ἐρριμμένων ἔτι ζῶντας διήλαυνον ἐπὶ πείρᾳ τοῦ σιδήρου: 1
 • Τάφος γέγονεν ἡ πόλις τῶν ξένων, τῶν στρατιωτῶν: 1
 • Τέως κατασκευάζει ὅτι αὐτοὶ ἐποίησαν τὸ θαῦμα: 1
 • Τὴν αἰτίαν τῆς ὄψεως φησίν: 1
 • Τί ἐστιν, καθὼς πρῶτον κ. τ. λ: 1
 • Τί γὰρ εἰ μὴ ἀνεῖλον αὐτὸν τῷ πράγματι; τῷ λόγῳ ἀνεῖλον ὥσπερ κᾀκεῖνοι: 1
 • Τί δὲ ταῦτα κατὰ τῆς σεαυτοῦ σωτηρίας προβάλλῃ: 1
 • Τί δὴ τὰ μετὰ ταῦτα: 1
 • Τί μοι τῶν εὐαγγελίων: 1
 • Τί οἴει τὸ ὑπὲρ μαρτύρων προσφέρεσθαι, τὸ κληθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ κἂν μάρτυρες ὦσι, κἂν: 1
 • Τί οὖν ἃν καταξιωθείς φησιν ἀπελεύσεται πάλιν κενὸς κατορθωμάτων: 1
 • Τί οὖν; οὐκ ἠρνήσατο; κ. τ. λ: 1
 • Τί ποιήσωμεν: 1
 • Τί ποιήσωμεν;” ἠρώτων ἐκεῖνοι. ῾Ημεῖς δὲ τὸ ἐναντίον· Τί ποιήσομεν; ῞Απερ ἔδει γενέσθαι ἐποίουν. ῾Ημεῖς δε τοὐναντίον: 1
 • Τί φεύγεις; τί τρέμεις; τί δέδοικας: 1
 • Τὸ γὰρ διαμαρτύρασθαι τοῦτό ἐστιν, ὅταν..…Τὸ γὰρ διαμαρτύρασθαι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτό ἐστιν: 1
 • Τὸ δὲ, ῾Ως ἐμὲ οὐδαμοῦ λόγον ἂν ἔχοι: 1
 • Τὸ ζητούμενον συναρπάζειν: 1
 • Τότε ὁ Π: 1
 • Ταῦτα ἐκείνων κατασκευαστικά, καί διὰ τῶν ἔργων ἐβεβαίωσε τὰ λεχθέντα: 1
 • Ταῦτα ὅλα ἐπαγωγὰ: 1
 • Τιμόθεος: 1
 • Τινές φασι τῆς πηρώσεως εἶναι τοῦτο σημεῖον: 1
 • Τοὺς περιττοὺς, καὶ πάντας ἐμοὶ ἀγάγετε: 1
 • Τούτῳ σφ. αὐτοὺς διηπ: 1
 • Τούτου οὖν ἀκριβῶς ἐξετασθέντος: 1
 • Τοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν κ. τ. λ: 1
 • Τοῦ πράγματος ἡ δύναμις: 1
 • Τοῦτο: 1
 • Τοῦτο αἰνιττομένου ἐστὶ καὶ δεικνύντος ὅτι ἀφ᾽ ὧν ὁ κατὰ Χριστοῦ θάνατος ἐσκευάσθη, πολλοὶ ἀπὸ τούτων πιστεύουσιν: 1
 • Τοῦτο γὰρ ἐν τῷ βαπτίσματι παρέλαβον: 1
 • Τοῦτο γὰρ ὅρκος ἐστὶ, τρόπων ἀπιστουμένων ἐγγύη: 1
 • Τοῦτο γοῦν λέγει, καὶ πρὸς ᾽Αγρίππαν ἀπολογούμενος: 1
 • Τοῦτο δὲ ἦν ὑπὲρ Πέτρου: 1
 • Τοῦτο καὶ ἐν τῇ συνηθεί& 139· ποιοῦμεν: 1
 • Τοῦτο καὶ ἐνταῦθα ἁρμόττει εἰπεῖν: 1
 • Τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γενέσθαι, ἑτέραν ἐπεισαχθῆναι συνήθειαν: 1
 • Τοῦτο καί τις σοφὸς αἰνιττόμενος οὕτω τως φησί: 1
 • Τοῦτο μὲν γὰρ αὐτὸ: 1
 • Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ κακὸν, φησίν. Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο καλὸν τὸ μὴ κατ᾽ ἀξίαν παθεῖν: 1
 • Τοῦτο οἰκονομία λέγεται εἰς ἀκρότητα καὶ εἰς ὕψος: 1
 • Τοῦτο πάνυ αὐτοῖς προσίστατο: 1
 • Τοῦτο παραμυθίαν ἐκείνοις ἔφερε: 1
 • Τουτέστιν, οἰκείους, ἐγγυτάτους ὥσπερ παροίκους καὶ γείτονας ὅταν λέγῃ: 1
 • Τριπλοῦν, ἀγαπητοὶ, κ. τ. λ: 1
 • Υἱ& 232·ν Θεὸν: 1
 • Υἱ& 232·ν λέγομεν ἡμεῖς ἐπαληθεύομεν κ. τ. λ: 1
 • Χεὶρ Κυρίου: 1
 • Χομμεντ. ιν Γαλ: 1
 • Χριστὸν: 1
 • Χριστιανὸν́̈: 1
 • Ωσανεὶ γυναῖκα ἀγαγὼν ἢ νυμφην, ἢ θυγατέρα, τῇ ᾽Εκκλ. οὕτω διάκεισο: 1
 • Ωστε ἀνάγκη ἢ μηδὲν τοῦ Θεοῦ εἶναι εἰ μὴ ταῦτα· & 217· καὶ Θεὸν εἶναι: 1
 • α: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • α β β: 1
 • αἰδεσιμώτεροι: 1
 • αἰνιττόμενος: 1
 • αἰρέσεις: 1
 • αἰτίαι: 1
 • αἰτίας δἰ ἅς: 1
 • αἰχμαλωτότερα: 1
 • αἰ& 240·ραν: 1
 • αἰ& 240·ραν σωμ: 1
 • αἰ& 241·ν: 1
 • αἰ& 241·ν μέλλων: 1
 • αἱ δεδεμένον αὐτὸν ἰδοῦσαι: 1
 • αἱμωδιᾷν: 1
 • αἱρέσεις αἱ γενικαί: 1
 • αἱρέσεως: 1
 • αἱρεῖ: 1
 • αἴτιαι πλεονεξίας: 1
 • αἴτιον: 1
 • αἴων οὕτος: 1
 • αἵρεσιν: 1
 • αὐτὰ: 1
 • αὐτὸν: 1 2 3
 • αὐτὸν βαστάζοντες ἀπήνεγκαν: 1
 • αὐτὸς: 1
 • αὐτὸς ἑαυτοῦ: 1
 • αὐτὸς δὲ οὐκ ἔτι: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτᾷ: 1
 • αὐτῶ: 1
 • αὐτῶν: 1 2
 • αὐτῶν τὰ σεβάσματα, ἐκεῖ στέμματα καὶ ταύρους προσέφερον· ἐνταῦθα φησιν ὅτι κινδυνεύει κ. τ. λ: 1
 • αὐτῶν τῇ ἀσθενεί& 139·: 1
 • αὐτῷ., ἐκεινον: 1
 • αὐτοὶ: 1 2 3
 • αὐτοί: 1 2
 • αὐτοὺς: 1
 • αὐτοὺς διέπειραν: 1
 • αὐτοῖς: 1
 • αὐτοῖς συνεχῶς μεταπείθων: 1
 • αὐτοῦ: 1 2
 • αὐτοῦ ἐμοῦ: 1
 • αὐτοῦ τὴν προθυμίαν: 1 2
 • αὐτοῦ τὸ πᾶν ὄν: 1
 • αὐτοζωή: 1
 • αὑτὸν: 1
 • αὔξειν: 1
 • αὔρα: 1
 • αὕτη ἡμ: 1
 • αὕτη δὲ ἡ τιμὴ εἰς τὸν τόπον διέβαινε τὸ ἐν τῷ οἴκῳ ἐσθίειν· ποί& 251· οἴκω: 1
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἣν ἀπῆλθον οἱ πεμφθέντες, μία· καὶ ἣν ἦλθον, μία· καὶ τῂ τετάρτῃ ἐφάνη· ὡς εἶναι δευτέραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο: 1
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἣν ἦλθον οἱ πεμφθέντες παρὰ Κορνηλίου, μία· καὶ τῇ τρίτῃ ἐφάνη· & 244·στε εἶναι δυὸ ἡμέρας μεθ᾽ ἣν προσηύξατο: 1
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἥν ἦλθον μία· καὶ τῇ τρίτῃ ἐφάνη· ὡς εἶναι δευτέραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο: 1
 • ανενεγκεἵν: 1
 • αξιοπίστως: 1
 • απὸ τετάρτης ἡμέρας: 1
 • απολογιαν: 1
 • ασυν: 1
 • αυτῇ περιπίπτει: 1
 • α, β: 1
 • β: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • βάρβαροι: 1
 • βέλτιον γέγονε λοιπον πρῶτον μὲν γὰρ, κ. τ. λ: 1
 • βίον: 1
 • βίρον: 1
 • βίρρος: 1
 • βαδίζουσαν: 1
 • βαπτιζώμεθα: 1
 • βασάνους: 1
 • βασιλείων: 1
 • βασιλεῖς: 1
 • βαστερνίοις: 1
 • βελτίων λοιπὸν ἦν γεγονως ό Πετρὸς αὐτὸς ὲαυτοῦ, κ. τ. λ: 1
 • βλάπτουσιν: 1
 • βούλει θεῖναι: 1
 • βούλεσθαι: 1
 • βούλεσθαι σπεῖραι: 1
 • βούλεται: 1
 • βουλόμενος: 1 2
 • βουλεύονται εἰκῇ: 1
 • βουλομένῳ: 1
 • γὰρ: 1 2 3 4 5 6
 • γὰρ καὶ αὐτὸς τρόπους παντοίους ἐπιζητῶν: 1
 • γὰρ μὴ ἀξ. αὐτὸν ποιεῖν: 1
 • γὰρ μύριοι πρὸς τὸν: 1
 • γάρ: 1
 • γέγραπται: 1
 • γέμοντες: 1
 • γένεσις: 1
 • γίνεσθαι: 1
 • γίνεσθαι πρός τινι: 1
 • γίνεσθω: 1
 • γαστριζόμενοι: 1
 • γειτοσύνην: 1
 • γενέσθαι λείπεται ἔτι, οὐδέπω: 1
 • γενόμενος: 1
 • γενομένην: 1
 • γλεῦκος: 1
 • γλυκὺς ὁ πόλεμος ἀπείροις: 1
 • γνώμην εὐγνώμονα: 1
 • γνωρίζει: 1
 • γνωστὰ ἀπ᾽ ἀιῶνος: 1
 • γνωστὰ ἀπ᾽ αἰ& 242·νος: 1
 • γοῦν: 1
 • γοργὸς ἦν ὁ ἀνήρ: 1
 • γραφὴ: 1 2
 • γρ. καὶ Λοβνὰν. οἷον Δεβ. καὶ Λοβνάν: 1
 • γυμνὰς τὰς χεῖρας: 1
 • γυμνὴν τιθ: 1
 • γυμνοτέρα: 1
 • γυνὴ ἐν σκληρᾷ ἡμέρᾳ εἰμὶ: 1
 • γυνὴ ἡ σκληρὰ ἡμερὰ: 1
 • γυνή: 1
 • γυναῖκες: 1
 • δἰ ἀνθρώπων: 1
 • δἰ ὃν ἔζη μετὰ Θεὸν: 1
 • δἰ ὅλου μὲν τοῦ ἔτους ἡ νηστεία φυλάττεται ἐν τῇ αὐτῇ ἁγί& 139· καθολικῇ ἐκκλησί& 139·, φημὶ δὲ τετράδι καὶ προσαββάτω ἕως ὥρας ἐννάτης: 1
 • δἰ ὧν ἐπεβουλεύοντο ἐκεῖνοι, δἰ αὐτῶν ἐβούλετο αὐτούς ἐκκαλέσασθαι, εἰ καὶ μηδὲν πλέον ἐγένετο. Καὶ ἐκβαλόντες κ. τ. λ: 1
 • δἰ ὧν ἔσονται μετὰ Θεοῦ: 1
 • δἱ εαυτῶν: 1
 • δὲ: 1 2
 • δὲ οὐκ ἔλαβον βάπτισμα: 1
 • δέοι: 1
 • δέον ἐκείνους καταδικάσαι: 1
 • δέον ἐκείνων κατηγορῆσαι· ἀπολογοῦνται δἰ ὧν κατηγοροῦσιν αὐτῶν: 1
 • δέον λέγειν ὅτι ἐξ ᾽Αραβίας εἰς Δαμ. ὑποστρέψας, ἀνῆλθεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, εἶτα εἰς Δαμ. ἀπῆλθε πάλιν, εἰτα πάλιν εἰς ῾Ιεροσ., εἶτα ἐξεπέμφθη εἰς Καισαρείαν: 1
 • δέρριν: 1
 • δὴ: 1
 • δὶα τοῦτο: 1
 • δί ὅτι: 1
 • δία τε τὰ ἔργα: 1
 • δίκαιον: 1
 • δίκαιος: 1
 • δόγματα: 1
 • δόζα: 1
 • δύνασθε: 1
 • δύο ἐγένετο: 1
 • δύο τούτοις ὃ λέγει πιστοῦται, τῷ καιρῷ καὶ τῷ τόπῳ: 1
 • δώσουσι: 1
 • δῆλον ὅτι τὰ: 1
 • δῆλος: 1
 • δῆλος ἦν, ἀπὸ δὲ τοῦ χρόνου τὸ ἀξιόπιστον οὐκ εἶχε διὰ τὸ μὴ παλαιὸς εἶναι: 1
 • δῆσον: 1
 • δαιμόνων: 1
 • δαιμονίον μαντικόν: 1
 • δαιμονίων: 1
 • δαπανήματα: 1
 • δείκνυσι τίμιον τὸ πρᾶγμα, ὅτι: 1
 • δείκνυσιν ὅτι οὐκ ἐστὶ φυσικὴ ἡ κακία αὐτῷ: 1
 • δείκνυται τὰ ἀνθρώπινα: 1
 • δείξας ἀναπολογήτους: 1
 • δεῖ: 1
 • δεῖ καὶ π. ὑ: 1
 • δεῖται· ἀλλὰ ἀτάκτως πάντα ποιοῦσιν: 1
 • δειλὸς: 1
 • δεινοπαθοῦσιν: 1
 • δεισιδαιμονεστέρους: 1 2
 • δειχθῆναι: 1
 • δεκτὸς: 1
 • δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν: 1
 • δεκτὸς αὐτῷ ἐστι· τούτεστι, καλεῖ καὶ ἐπισπᾶται αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν: 1
 • δεσμώτου: 1
 • δεσμοφύλακος: 1
 • δεσπότην: 1
 • δεσπότης: 1
 • δευτέρῳ: 1
 • δευτέραν ἡμέραν: 1
 • δεχόμενος, λήψεται μισθὸν τοῦ Χριστὸν ξενίζονος: 1
 • δηλῶν ὅτι πάντα: 1
 • δηλοῦντες: 1
 • δημιουργους: 1
 • διἥλθεν: 1
 • διὰ Πν. ῾Α: 1
 • διὰ γὰρ τοῦτο ἐπισημαίνεται: 1
 • διὰ δὲ τοῦ, καθότι οὐκ ἦν δυν. αὐτὸν κρατ., τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ παρίστησι, καὶ ὅτι οὐκέτι ἀποθνήσκει: 1
 • διὰ λόγων: 1
 • διὰ λιμὸν οἷα κατασκευάζει: 1
 • διὰ πίστεως: 1
 • διὰ σέ: 1
 • διὰ τὴν: 1
 • διὰ τὴν ἀρετήν: 1
 • διὰ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπίαν: 1
 • διὰ τὸ ἀσθενὲς ἔτι: 1
 • διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι: 1
 • διὰ τὸ μετριάζειν: 1 2
 • διὰ τὸν τοῦ Χ. πόθον, καταδέχεται καὶ εἰς γεένναν ἐμπεσεῖν καὶ τῆς βασιλείας ἐκπεσεῖν: 1
 • διὰ τῆς ὁδοῦ πᾶσιν αὐτοις δεῖξαι ἐβούλετο: 1
 • διὰ τῶν λοιπῶν: 1
 • διὰ τῶν χρωμάτων τῆς ἀρετἡς: 1
 • διὰ τι: 1
 • διὰ το δόγμα, αλλ᾽ ἀποδέχεται κ. τ. λ: 1
 • διὰ τοὺς ἀπ: 1
 • διὰ τοὺς ἄλλους: 1
 • διὰ τούτων: 1
 • διὰ τοῦτο: 1 2 3
 • διὰ τοῦτο ἐνταῦθα αὐτὸν ἕλκει: 1
 • διὰ τοῦτο εὐφρ: 1
 • διὰ τοῦτο νῦν ἥμερος, ὅτι…: 1
 • διὰ τοῦτο οὐ τῶν λυπούντων ὁ θάνατος: 1
 • διὰ τοῦτο οὕτως: 1
 • διὰ τοῦτο ταῦτα λέγει: 1
 • διὰ χειρὸς ἀγγέλου αὐτοῦ: 1
 • διὰ χειρὸς ἀνόμων: 1
 • διὰ χειρῶν ἀνόμων: 1 2
 • διά τε τὰ ἔργα, διά τε τὸν Υἱ& 232·ν ἀγνοεῖν· καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κ. ᾽Ι: 1
 • διά τι: 1 2
 • διάκονος: 1
 • διάνοιαν: 1
 • διάστημα: 1
 • διέπραττεν: 1
 • διέπτυσαν: 1
 • διέσπαρτο: 1
 • διὸ: 1
 • διὸ μαρτ: 1
 • διόρισαι: 1
 • διώκεις: 1
 • διαβολή: 1
 • διαγγέλλων: 1
 • διαθέσεως: 1 2 3
 • διακόνων: 1
 • διακόπτεται: 1
 • διακονὥν: 1
 • διακονία: 1 2 3
 • διακονεῖν: 1
 • διακονοὕνται: 1
 • διακρίσεις: 1
 • διακρίσεις διαλογισμῶν: 1
 • διακρουεσθε τὰ λεγόμενα: 1
 • διαλῦσαι: 1
 • διαλεχθῆναι: 1
 • διαλογισμός: 1
 • διαλογισμοί: 1 2
 • διαμαρτ: 1
 • διαμαρτύρασθαι: 1 2
 • διαμαρτύρομαι: 1
 • διαμεριζόμεναι: 1
 • διαμωκᾶσθε: 1
 • διανοίας: 1
 • διανοί& 139·: 1
 • διαπέπτωκεν: 1
 • διαπρίεσθαι), τὸ διακρούεσθαι καὶ καταγέλαστον εἶναι: 1
 • διαπτύσαι: 1
 • διαρρ. τὰ σχ. καὶ ἐν εὐκ. καταστήσομεν: 1
 • διασύροντες: 1
 • διασαλεῦσαι: 1
 • διασπᾅς: 1
 • διαστροφὰς: 1 2
 • διατέμνω: 1
 • διατί ὁ δ. γέγονεν;: 1
 • διατμέω: 1
 • διαφέρειν ἀγγελίας: 1
 • διαφέρεται ὁ λόγος: 1
 • διαφέρον: 1
 • διαφέροντα: 1
 • διαφόρως: 1
 • διδόντος ἔστιν τι·: 1
 • διδασκαλίας: 1
 • διεκομίζετο: 1
 • διεκρίνοντο: 1
 • διελέχθ: 1
 • διελέχθη: 1
 • διελεχθῆσαν: 1
 • διεπρίοντο: 1
 • διεφέρετο: 1 2
 • διηγεῖται καὶ εὐαγγελίζεται: 1
 • διηλέγχθησαν: 1
 • διηνεκὥς: 1
 • διηρεύνων: 1
 • δικ: 1
 • δικαίου: 1
 • δικαίωμα: 1 2
 • δικαίως: 1
 • δικαίως καὶ μὴ μετὰ τ. ἡ. β: 1
 • δικαιοσὑνη θεοῦ: 1
 • δικ. θεοῦ: 1
 • διοπ: 1
 • διοπετές: 1
 • διοπετες ἄγαλμα: 1
 • διορθωσαι: 1
 • διπλοῦς λιμός: 1
 • διωγμὸς: 1
 • διωκόμενοι: 1 2
 • δοὺς: 1
 • δοῦναι: 1
 • δοκεῖ τοῦτο μὴ εἶναι ὅτι: 1
 • δοκιμάζεις τὰ διαρέροντα: 1
 • δραμάτων: 1
 • δρεπάνην δὲ εἰς τὸν τράχηλον ἐμπεσοῦσαν καὶ ἀντὶ σχοινίου γενομένην, οὐδεὶς ἂν διαφύγοι: 1
 • δυνήσῃ γνῶναι ῥαδίως καὶ τὴν αὐτῆς καταστολήν: 1
 • δυσωπεἵ: 1
 • εἰ: 1 2 3
 • εἰ ἰατρὸς μέλλοις μανθάνειν: 1
 • εἰ γὰρ: 1 2
 • εἰ γὰρ ἡμεῖς οὐκ ἐσμεν ὅμοιοι ἐκείνοις τὸ κατὰ ψυχήν: 1
 • εἰ γὰρ Πέτρος κ. τ. λ: 1
 • εἰ γὰρ μὴ οὕτω: 1
 • εἰ δὲ: 1 2
 • εἰ δὲ μὴ ἀπόλλυνται, παῤ ἡμᾶς ἡ αἰτία: 1
 • εἰ δὲ οὗτοι οἱ ᾽Ιωάννου: 1
 • εἰ δέ τινες μηδ᾽ οὕτω ν., ἀλλ᾽ οὖν ἐκεῖνοι διδόασι δίκην: 1
 • εἰ δύναται καὶ μετὰ νόμον: 1
 • εἰ θεοπρεπῶς πάντα ἐποίει: 1
 • εἰ καὶ ἀληθὴς: 1
 • εἰ καὶ?) φοβερὸν τὸ τῆς κολάσεως: 1
 • εἰ νοῦν εἶχον: 1
 • εἰ ταύτης: 1
 • εἰδώλων: 1
 • εἰδωλόθυτα: 1
 • εἰκότως: 1
 • εἰκότως ἐπ ἐκεῖνον ἔρχεται: 1
 • εἰλικρινὥς: 1
 • εἰπέ μοι: 1
 • εἰπών: 1
 • εἰπών τινα σπέρματα: 1
 • εἰρήνην αὐτὴν δὴπου πρὸς ἑαυτὴν, τὴν ὄντως εἰρήνην: 1
 • εἰργάσατο μόνον, καὶ οὐχ ὡς οἱ δ: 1
 • εἰργάσω: 1
 • εἰργασμένα: 1
 • εἰρωνείαν: 1
 • εἰρωνεύεται: 1 2
 • εἰς: 1 2 3 4
 • εἰς ἀγώνα: 1
 • εἰς ἄξονας οὐδὲ εἰς, κύρβεις: 1
 • εἰς ἐκεἵνον: 1
 • εἰς ῾Ρώμην: 1
 • εἰς αὐτὴν τὴν ῥ& 176·ζαν τῆς Μακεδονίας ἐγένετο: 1
 • εἰς αὐτὸν: 1 2
 • εἰς δευτέραν: 1
 • εἰς δικαιοσύνην: 1
 • εἰς θ. ἐγεῖραι ανδ ἀναχωρ: 1
 • εἰς καθοσίωσιν ἤγαγον: 1
 • εἰς καταδύσεις: 1
 • εἰς οἶκον βαδ. μετὰ τὸν ᾽Αβρ: 1
 • εἰς πίστιν: 1
 • εἰς πόσον ἰούγων ἀριθμὸν συντείνει: 1
 • εἰς σαυτὸν τὸ πλ. τ. ᾽: 1
 • εἰς σωτηρίαν: 1
 • εἰς τὰ ἴδια: 1
 • εἰς τὰ ᾽Ιεροσόλυμα: 1
 • εἰς τὴν Σύρτιν: 1
 • εἰς τὸ ἱσχυρὸν κεφάλαιον: 1
 • εἰς τὸ πλέον τιμηθῆναι ἐπισπώμενος: 1
 • εἰς τὸν λαιμὸν: 1
 • εἰς τὸν οἶκον αὐτούς: 1
 • εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ: 1
 • εἰς ταῦτα: 1
 • εἰς τοῦτο: 1
 • εἰς τράχηλον: 1
 • εἰς φοβερὸν κατέληξε: 1
 • εἰσάγει: 1
 • εἰστὸ μὴ ἀνελεῖν: 1
 • εἰσωθει: 1
 • εἰσωθοῦντα, ἠνώχλει: 1
 • εἴ γε π. ἐξῆλθον: 1
 • εἴ δὲ εἴξω: 1
 • εἴγε ἀπόντων ὠφέλειά τις ὑμῖν προσεγίνετο: 1
 • εἴη: 1
 • εἴληφεν: 1
 • εἴπῃς: 1
 • εἴπερ: 1
 • εἴποι τις ἄν: 1
 • εἴπου: 1
 • εἴρξατο: 1
 • εἴς: 1
 • εἴς τι καθεῖναι: 1
 • εἶδε στρατιώτας ἀνθρώπους: 1 2
 • εἶδε στρατιώτας ὄντας τοὺς ἐπιστάντας: 1 2
 • εἶδεν: 1
 • εἶδεν στρατιώτην, εἶδεν ἄνθρωπον·: 1 2
 • εἶδες πῶς: 1
 • εἶδον ἀνθρ. θαν: 1
 • εἶναι: 1 2
 • εἶναι περί τι: 1
 • εἶπεν: 1 2 3 4 5
 • εἶπον: 1
 • εἶτα ἄλλη παραμυθία: 1
 • εἶτα ἐκεῖθεν δἰ ἡμερῶν πέντε: 1
 • εἶτα ἔνδοθεν λαβὼν ἀπῄει· ἀπεπάγη τῷ δέει: 1
 • εἶτα ἔ. λ, ἀπῄει καὶ ἀπεπήγει τῷ δέει: 1
 • εἶτα οὐκ ἐκβ: 1
 • εἶτα πάλιν: 1
 • εἶτα παρέχονται: 1
 • εἶχεν: 1
 • εἷδον ἄνθρωπον θανατῶντα· εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, κἂν ἐσίγησεν· καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλθεν· κἂν ἐξέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ὁ χιλίαρχος: 1
 • εἷς: 1 2
 • εὐαγγέλια: 1 2
 • εὐγ: 1
 • εὐγνωμοσύνην: 1 2
 • εὐγνωμοσύνης: 1
 • εὐδοκίαν: 1
 • εὐδοκίμησις: 1
 • εὐδοκιμἥσαι: 1
 • εὐθέως: 1
 • εὐθὺς πιστεύει: 1
 • εὐλάβεια: 1
 • εὐλᾶβῆ γυναῖκα καὶ θυγάτριον ἀγαγέσθαι σεμνόν: 1
 • εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον: 1
 • εὐλαβείας: 1
 • εὐλαβεστέρους: 1
 • εὐμήχανα: 1
 • εὐμήχανον: 1
 • εὐρύς: 1
 • εὐρακύλων: 1 2
 • εὐρακλύδων: 1
 • εὐροκλύδων: 1 2
 • εὐσεβεία·: 1
 • εὐφραίνει Τοῦτο μέλος ὅλον κ. τ. λ: 1
 • εὐχ: 1
 • εὐχερῶς: 1
 • εὐχερῶς, ὅρα μεθ᾽ ὅσης ἀφθονίας: 1
 • εὔξ. ἐν ὀλίγῳ: 1
 • εὖρος: 1 2
 • εύλαβής: 1
 • επίσκοποι: 1
 • ζήλου: 1
 • ζῆθι: 1
 • ζῆλον: 1
 • ζῶα ἄλογα: 1
 • ζηλοτυπία,: 1
 • ζημία: 1
 • ζητὥν τὸ πρἅγμα εὶπεἵν: 1
 • ζητοῦσι: 1
 • ζητοῦσιν: 1
 • ηὐχόμην: 1
 • ηὔξησεν: 1
 • ητοιτοοστρακον: 1
 • θ: 1
 • θέατρον: 1 2
 • θέουσα: 1
 • θαύμαστος: 1
 • θαλομευομένην: 1
 • θανάτων: 1
 • θαυμάσεται: 1 2
 • θείαις ἀκροάσεσιν: 1
 • θεῷ: 1
 • θεοῦ: 1 2 3 4
 • θεοῦ διάκονος: 1
 • θεραπείας: 1
 • θεραπεύει: 1
 • θεραπεύει): 1
 • θεραπεύετε αὐτὴν: 1
 • θερμότης: 1
 • θερους δὲ, οὐκ ἔτι: 1
 • θεωρία: 1
 • θεωροῦντες: 1
 • θηρία: 1
 • θλίψεως: 1
 • θλῖψις: 1
 • θορυβοὕντος: 1
 • θρασέως: 1
 • θρασύτης: 1
 • θρασυδειλοὶ: 1
 • θυγ: 1 2
 • θυμῷ: 1
 • θυμηδίας·: 1
 • θυμοῖς: 1
 • κἂν: 1
 • κἂν ἀδικουμένῳ περιτύχῃ προστήσεται: 1
 • κἂν γὰρ μὴ ἐπιορκῆτε, ὀμνύντες ὅλως οὐκ ἴστε: 1
 • κἂν δἰ ἄργιαν κἂν διὰ ῥ& 139·θυμίαν: 1
 • κἂν εἰς τὰς λαμπάδας: 1
 • κἂν καταγώγιον ᾖ: 1
 • κἂν λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλθε καὶ οὐκ ἐσίγησε, κἂν ἐξέδωκεν, κ. τ. λ: 1
 • κἂν τοῦτο ἐποίησαν: 1
 • κἂν φανερῶς ΣΟΥ καταγινώσκῃ: 1
 • κάθαρμα: 1
 • κάκιστος ὁ πρὸς ἑαυτὸν χρώμενος τῇ μοχθηρί& 139·: 1
 • κάρον τινα καὶ τὸ ἔξω αἰσθήσεως γενέσθαι: 1
 • κάρος: 1 2
 • κίδαρις: 1
 • κόρην: 1
 • κύνα: 1
 • κύρ: 1
 • κύριον: 1
 • κύριος ἐρημώσεως μεγάλης: 1
 • κύων: 1
 • κώλυμα: 1 2
 • κώμου: 1
 • καὶ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • καὶ ἄλλα: 1
 • καὶ ἄρχοντες ἀρχομένων, καὶ ἡγουμενοι: 1
 • καὶ ἐβούλετο ἐκεῖνος ὁ ἀναλίσκων καὶ τὴν οἰκείαν εὐπραγίαν μικρὰν ὁρᾷν τρὸς τὴν ἐκεῖνου: 1
 • καὶ ἐβ. ἐκεῖνος εἶναι: 1
 • καὶ ἐκεἵνο: 1
 • καὶ ἐκείνους ἑτέρως: 1
 • καὶ ἐκεῖνοι πλήρεις πίστεως ἦσαν: 1
 • καὶ ἐν ἐλπίδι τοῦ μαθεῖν: 1
 • καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλᾥ: 1
 • καὶ ἐν πολλῷ· οὐχ ἅ: 1
 • καὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα: 1
 • καὶ ἐν τούτῳ: 1
 • καὶ ἐν τούτοις ἐγυμνάζοντο: 1
 • καὶ ἐν τούτοις διαλάμπει τὸ καλὸν: 1
 • καὶ ἐν τ., καὶ ἐν τῷ μ. τ: 1
 • καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τὸ Θεῖον εἶκαι ὅμοιον: 1
 • καὶ ἐνθυμ. ὀνθρ: 1
 • καὶ ἐπὶ τῆς οἰκετείας δὲ οὕτως. ᾽Αλλ᾽ οὗτος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ μετὰ τῆς οἰκίας ἁπάσης. & 244·σπερ γὰρ κ. τ. λ: 1
 • καὶ ἐπὶ τ. οἰκ. δὲ οὐκέτι κακῶς, ἀλλὰ δικαίως· ὥσπερ γὰρ κ. τ. λ: 1
 • καὶ ἐπιφάνη: 1
 • καὶ ἐπληθύνετο, κ. τ. λ: 1
 • καὶ ἐφιλοσόφησεν ἵνα: 1
 • καὶ ἔκπληξις ἦν εἰς αὐτόν: 1
 • καὶ ἕτεροι τινές: 1
 • καὶ ἡμᾶς φιλονεικεῖν μὴ ἀμύνασθαι, καὶ τοὺς λελυπηκότας φιλονεικεῖν δοῦναι δίκην: 1
 • καὶ ἡμεῖς: 1 2
 • καὶ ἣν ἀπῆlqon…μία: 1
 • καὶ ὀλίγοι οἱ καλοί: 1
 • καὶ ὁ Πέτρος σχεδὸν ἁπλῶς πάρεστι παιδευόμενος: 1
 • καὶ ὁ μὲν ἰδιωτὴς: 1
 • καὶ ὁ πατὴρ αὐτῷ κατηρᾶτο, καὶ τελευτῆσαι ηὔχετο καὶ ἡ μητήρ· ἔτι γὰρ ἔτυχε ζῶν ὁ πατὴρ αὐτοῦ: 1
 • καὶ ὁ φόβος μαρτυρεῖ: 1 2
 • καὶ ὅρα αὐτὸν οὐ πρὸς τ. ἀπ. ἀπιόντα, ἀλλὰ πρὸς τοὺς μαθητάς· οὐχ ἃτε μαθητὴν ὄντα, ἀλλὰ διὰ τὸ μετριάζειν: 1
 • καὶ ὅρα, τὸ μὲν φορτικώτερον, ὅπερ κ. τ. λ: 1
 • καὶ ὅρα, τραχὺ ὂν πῶς ὑποτέμνεται: 1
 • καὶ ὅτι μένειν οὐ συγχωρεῖ· & 169·Ωστε καὶ σὺ ἐ& 129·ν θέλῃς κ. τ. λ: 1
 • καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἐπείσθη ᾽Ανανίας: 1
 • καὶ ὡς κακούργος καὶ ὡς ἐπὶ τοῖς δεινοῖς: 1
 • καὶ ᾽Ιωάννην μὴν: 1
 • καὶ ῥ& 178·ψαι ἑαυτὸν ὕπτιον καὶ μετὰ τὴν αἰ& 240·ραν τὴν σωματικὴν καὶ λυχνικοῖς καὶ ἑωθινοῖς ὕμνοις παραγενέσθαι: 1
 • καὶ ῥ& 178·ψαι κ. τ. λ: 1
 • καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησ εν: 1
 • καὶ αὐτὰ κατασκευάζει: 1
 • καὶ αὐτὰ ταῦτα διάπλαττεκαὶ ῥ& 192·θμιζε: 1
 • καὶ αὐτὴ: 1
 • καὶ αὐτὴ δὲ ἡ εἰς τὸν τόπον τιμὴ διέβαινε πρὸς τὸν τοῦ ἱεροῦ Δεσπότην: 1
 • καὶ αὐτὸ: 1
 • καὶ αὐτὸ διδόντος ἔστιν τίδείκνυσιν ὅτι: 1
 • καὶ αὐτὸν διδόντα ἐμφαίνει κατασχεῖν· καὶ ὅτι: 1
 • καὶ αὐτᾥ: 1
 • καὶ αὐτοὺς ἔτι διαβαστάζοντες.”: 1
 • καὶ αὐτοῖς: 1
 • καὶ γὰρ: 1
 • καὶ γὰρ πολλά ἐστι τὰ συνωθοῦντα ἡμᾶς καὶ συνδεσμοῦντα πρὸς φιλίας: 1
 • καὶ γυμνήν τίθησι δηλῶν πῶς: 1
 • καὶ δἰ ὡν παρακελεύεται αὐτὸν ποιεῖν παραχρῆμα κ. τ. λ: 1
 • καὶ δόγμα τίθησι: 1
 • καὶ δεικνύντων ἡμῶν: 1
 • καὶ δημοσί& 139·: 1
 • καὶ διεκωδώνισε, μᾶλλον δὲ αὐτοὺς καὶ ἀνέμνησεν κ. τ. λ: 1
 • καὶ εἰ ἐξέβ: 1
 • καὶ εἰ οἱ μετὰ τοῦτον…τοῦ Χ., πῶς οὐχ οὗτος ἐδεήθη ἄν; ᾽Αλλ᾽ οὐδὲ βαπτίζεται. Τί οὖν ἐστιν εἰπεῖν; οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐφεξῆς ἔθηκεν ἀμφότερα: 1
 • καὶ εἰς παρρησίαν πλείονα ἀλείφων: 1
 • καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά: 1
 • καὶ εὐφραίνοντο, φησίν· διὰ τοῦτο καὶ ἑορταί: 1
 • καὶ εὶ μὴ: 1
 • καὶ ζητήσας: 1 2
 • καὶ θυγ. σεμνὸν: 1
 • καὶ καθάπερ πυρετὸς ὅταν σφοδρὸν πνεύσῃ: 1
 • καὶ κατόρθωμα εἶναι καὶ ἐλάττωμα. ῾Η παρρησία, κατόρθωμα· ὁ θυμὸς, ἐλάττωμα: 1
 • καὶ καταγέλαστον εἶναι: 1
 • καὶ κηρ: 1
 • καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε κ. τ. λ: 1
 • καὶ μάρτυρες αὐτοῦ εἰσιν πρὸς τὸν λαὸν ὅτι ἀνέστη: 1
 • καὶ μὲν μέρος ἕκαστον ἐκάλεσε καὶ τάγμα καὶ σπεῖραν καὶ σημεῖον: 1
 • καὶ μὴ: 1
 • καὶ μὴ ἀκούοι αὐτῶν: 1
 • καὶ μὴ ἐπαγάγωμεν: 1
 • καὶ μὴ μετὰ τῆς ἡμετέρας βλαβῆς: 1
 • καὶ μὴ τὸ Πν. τὸ: 1
 • καὶ μὴ τῷ: 1
 • καὶ μὴν: 1
 • καὶ μὴν ἀφελῆ ἔδει εἶναι: 1
 • καὶ μὴν τοὐναντίον γέγονεν: 1
 • καὶ μὴν, φησὶν, ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ἀνθ., ἀλλ᾽ οὐδὲν σχυσαν: 1
 • καὶ μείζονα θελῆσαι παθεῖν ἢ βούλεσθαι: 1
 • καὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ: 1
 • καὶ μεγάλης ψυχῆς καὶ γενναίας κατόρθωμα: 1
 • καὶ μετὰ τὴν ἐνάτην ὥραν τῆς σωματικῆς μεταλαβεῖν τροφῆς καὶ ἐν λυχν: 1
 • καὶ μετὰ τῆς χορείας κόσμω κεκ. ᾖ νυμφικῷ: 1
 • καὶ μετὰ τροφὴν σωμ: 1
 • καὶ μετέρχεται: 1
 • καὶ μετ᾽εἰρήνης: 1
 • καὶ οἱ χαριζόμενοι αὐτοῖς: 1
 • καὶ οἷον σημεῖον ἦσαν ποιήσαντες: 1
 • καὶ οὐ τοσαύτης ἀπολαύοντα ἐπιμελείας: 1
 • καὶ οὐ φοβ. κρύπτων τὸ τῆς κολάσεως: 1
 • καὶ οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῆς καρπουμένους: 1
 • καὶ οὐδένα λόγον ποιεῖν ὑπὲρ τούτου: 1
 • καὶ οὐδεὶς, κἂν σύρεται κ τ. λ: 1
 • καὶ οὐκ ἀτιμωρητὶ: 1
 • καὶ οὐκ αὐτοὺς πέμπει πρὸς αὐτὸν: 1
 • καὶ οὐχ ἅπλως: 1
 • καὶ οὔτε ἐπιορκήσετε, οὔτε ὀμόσεσθε ὅλως. Οὐκ ἴστε: 1
 • καὶ οὕτω: 1
 • καὶ οὗτος: 1
 • καὶ πάλιν: 1 2
 • καὶ πάλιν ἕτερα ἐρῶ, οἷον: 1
 • καὶ πάντα κάλων κινοῦμεν: 1
 • καὶ πάντα καλοῦμεν: 1
 • καὶ πάντας ἐκεῖ συνήγαγεν: 1
 • καὶ πένθους σημεῖα ποιοῦντες: 1
 • καὶ πέρα τοῦ δέοντος μαλθακοῦ παιδίου κ. τ. λ. πλακοῦντα ἐπιδῷ καὶ ψυχρὸν καὶ ὅσα τέρπει μόνον κ. τ. λ: 1
 • καὶ πόθεν; ὅτι τὰς φωνὰς τῶν προφ., κρίναντες τοῦτον ἐπλήρωσαν. Εἶτα πάλιν ἀπὸ τ. γρ: 1
 • καὶ πῶς, ἄκουε: 1
 • καὶ παιδεία καὶ γράμματα: 1
 • καὶ παιδεί& 139· καὶ γράμμασιν: 1
 • καὶ πανταχοῦ αὐτοῖς προκεῖνται: 1
 • καὶ πενίαν ῏Ιρος, καὶ φίλος ἀθανάτοις: 1
 • καὶ ποδαλγία; οὐχὶ ἑαυτὸν συνδιέφθειρε μετ᾽ ἐκείνου;: 1
 • καὶ πολίτειαν: 1
 • καὶ πρὸς: 1
 • καὶ πρὸς τοῦτο ὁ Π. ὕστερον ἵσταται: 1
 • καὶ σὺ οὐκ ἀφί& 219·ς: 1
 • καὶ σύρεται χάμαι καθάπερ παιδίον, καὶ ἀσχημονεῖ μυρία: 1
 • καὶ σημεῖα μεγάλα ἐγένετο: 1
 • καὶ συγγένειαν: 1
 • καὶ τὰ ἄλλα: 1
 • καὶ τὰ ἄλλα ὅσ᾽: 1
 • καὶ τὰ τῆς οἰκονομίας, καὶ (τὰ) τοῦ ἀλήπτου βίου: 1
 • καὶ τὴν δημιουργίαν ἐδήλωσε καὶ τοὺς ἀνθρώπους.: 1
 • καὶ τὴν οἰκείαν εὐπρ. μ. ὁρῶν π. τ. ἐκείνου: 1
 • καὶ τὶ βουλεται ὁ ἄγγελος: 1
 • καὶ τί πρὸς σὲ, ἄνθρωπε; σὺ γὰρ οὐδὲ ἐπὶ τῶν εὐδοκ. τοῦτο ποιεῖς: 1
 • καὶ τὸ: 1
 • καὶ τὸ ἀξίωμα πάλιν: 1
 • καὶ τὸ ἔργον ἐδείκνυ: 1
 • καὶ τὸ “ἐν τάχει,” ὥστε μη ῥαθυμησαι· καὶ ἔπληξεν αὐτόν·: 1
 • καὶ τὸ κληρονομίαν ἐνταῦθα μὴ λαβεῖν: 1
 • καὶ τὸ μὲν χαυνοῖ: 1
 • καὶ τὸ μὴ: 1
 • καὶ τὸ μὴ ἐν ἡμέρᾳ γενεσθαι: 1
 • καὶ τὸ μὴ ὀργ: 1
 • καὶ τὸ πολλάκις ἐπιχειρίσαι ἔδειξαν, Α., ἐπιχῆραι ἔδεισαν: 1
 • καὶ τὸν ἀπάνθρωπον καὶ τὸν ἀνελεήμονα ἵστησι μετ᾽ αὐτῶν: 1
 • καὶ τὸ, μηδὲ καιροῦ καλοῦντος: 1
 • καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων ἀπαλλάττει κακῶν: 1
 • καὶ τῷ καλ: 1
 • καὶ τῷ μὴ ἐνδεᾶ χρημάτων εἶναι·: 1
 • καὶ τῷ μὴ κρείττονα χρημάτων εἶναι: 1
 • καὶ τῷ π. ἐπιχειρῆσαι: 1
 • καὶ ταὐτὸν γίνεται, οἷον ἂν εἰ τις πατὴρ ψυχροῦ: 1
 • καὶ ταύτῃ δὲ θαυμαστὸς ἦν ἁ Φ: 1
 • καὶ ταῦτα ἐν μέσοις κινδύνοις ἐμβεβληκότων αὐτῶν: 1
 • καὶ ταῦτα ἱκανὰ ἐκείνους πιστώσασθαι: 1
 • καὶ ταῦτα ᾽Ιουδαῖος ὢν κ. τ. λ: 1
 • καὶ τοὺς ἐκείνων διδασκάλους: 1
 • καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἑλεῖν: 1
 • καὶ τοῦτό φησι διὰ πίστεως οὐκ ἐξ ἡμῶν· ἀλλὰ τὸ πλέον τοῦ Θεοῦ· Θεοῦ γὰρ φησι τὸ δῶρον: 1
 • καὶ τοῦτο: 1 2
 • καὶ τοῦτο μέσον τίθησι: 1
 • καὶ τοῦτο οὐ παῤ ἡμῶν παῤ ὑμῶν δὲ γέγονε τὸ, πρὸ ὑμῶν: 1
 • καὶ τοῦτο οὐ πρὸ ὑμῶν, παῤ ὑμῶν δὲ κ. τ. λ: 1
 • καὶ τοῦτο οὐ φύσει ἀλλὰ τῷ συνηθεί& 139· πολλῇ μήπω κατορθοῦν αὐτὸ μεμαθηκέναι: 1
 • καὶ τοῦτο πρὸ ὑμῶν. Οὕτω γὰρ: 1
 • καὶ τοῦτο προστίθησι, δεικνὺς, ὅτι ἡ δωρεὰ τοῦ ῾Α. Πν: 1
 • καὶ τοῦτο, ὥσπερ τὸ κήρυγμα, οὕτως ἠνύετο·: 1
 • καὶ τοῦτο, φησί, τὸ “διὰ π: 1
 • καὶ τρίτον: 1
 • καὶ τρίτον δεῖ εἰς μέσον ἐλθεῖν ὅτι: 1
 • καὶ φιλόσοφα, φησὶν, ἵνα: 1
 • καὶ φρίξει τοὺς τόπους: 1
 • καὶ χαίροντας ἑκατέρους ἀποπέμψω: 1
 • καὶ χρηστὸς σφόδρα: 1
 • καὶ χωρὶς τῆς ἀληθειας, ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι: 1
 • καὶ χωρίζεσθαι: 1
 • καὶ χ. τῆς βοηθείας αὐτῷ. τῷ. πρ: 1
 • καὶ ψεύδεσθαι τὸν Π. ἴσως: 1
 • καὶ (=καίπερ: 1
 • καὶ [ἐν Λύστροις: 1
 • καίτοι γε πολλάκις αὐτοῖς ὐπὲρ: 1
 • καίτοι οὐδὲ: 1
 • καίτοι οὐδεν ἔχων αὐτοῖς ἐγκαλεῖν: 1
 • καίτοι οὐκ ἔδει ἀξιοῦν αὐτὸν ἔχοντα κατηγορεῖν μετὰ ταῦτα: 1
 • καίτοι χαριζόμενος αὐτοῖς: 1
 • καίτοιγέ φησιν, ὥρισεν ἡμ. ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Κατασείσας αὐτῶν τὴν διανοίαν τῷ φόβῳ, τότε ἐπάγει τοῦτο: 1
 • καθάπερ ἐπὶ οἰκοδομῆς τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων γεγενημένα μετατιθέντες: 1
 • καθάπερ γὰρ ἐν σώματι ἡ νόσος χαλεπωτέρα, ὅταν πλ. ἔχοι τὴν ὕλην: 1
 • καθάπερ γὰρ ἐν σώματι, ὅταν ἡ νόσος χαλεπωτέρα ᾖ, πλείονα ἔχει τὴν ὕλην καὶ τὴν τροφήν: 1
 • καθάπερ καὶ ἡμεις τότε μάλιστα ἀθοῦμέν τινας, ὅταν λέγωσιν ἡμῖν: 1
 • καθάπερ οἰ πολλοὶ τῶν νεοφωτ. ἐτηρεάζουσιν: 1
 • καθάρματα μᾶλλον ἢ νέοι: 1
 • καθότι: 1
 • καθότι ἄν τις χρείαν ειχεν: 1
 • καθὼς ἐν τῷ προοιμί& 251·: 1
 • καθὼς πρ. κ. τ. λ. ᾽Εξ ἀρχῆς σφοδρότερον μέν: 1
 • καθὼς τὰ ἔθνη (φησὶν) ποίησατε: 1
 • καθ᾽ ἡμέραν: 1
 • καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι: 1
 • καθ. αὐτῶν τὰ σεβ: 1
 • και τὸ ἔθνος καὶ τὴν θρησκείαν εἰπών: 1
 • καιρίαν: 1
 • κακίαν: 1
 • κακίας: 1
 • κακία, ἀσέβεια: 1
 • κακὸν: 1
 • κακηγορίαν: 1
 • κακηγορῆσαί τινα: 1
 • κακούργως διέθηκαν: 1
 • κακοῖς: 1
 • καλὥς: 1
 • καλὰ καὶ τὰ ἐναντία: 1
 • καλὴ πρόφασις: 1
 • καλὸν: 1
 • καλὸν καὶ λυπὴ σύμμετρος, καλὸν καὶ φροντὶς, καλὸν καὶ ἔνδεια: 1
 • καλῶς γε (οὐ γάρ;) τοὺς μισθοὺς ἀπ έλαβον: 1
 • καλῶς γε· οὐ γὰρ τοὺς μισθοὺς ἀπέλαβον: 1
 • καλῶς δὲ: 1
 • καλῶς δὲ ἔτρ: 1
 • καλῶς δὲ οὐδὲ τοῦτο ἐκβάλλει: 1
 • καλῶς εἶπε, φ., τὸ Πν. τὸ ῞Α: 1
 • καλῶς λέγει: 1
 • καλούς γε: 1
 • καλοῦντος: 1
 • καμίνους: 1
 • καμόντα: 1
 • καρδία: 1
 • καρδιογνώστης: 1 2
 • κατὰ: 1
 • κατὰ κράτος: 1
 • κατὰ μέρος κ. τ. λ: 1
 • κατὰ μνημὴν ὦν ἤκουσαν: 1
 • κατὰ παροξυσμὸν ἐνήργησε τὸ Πν. τὸ ῞Α: 1
 • κατὰ σύνεσιν: 1 2
 • κατὰ τὰς ὁρ: 1
 • κατὰ τὴν ὁροθεσίαν: 1
 • κατάγαιον: 1
 • κατάχωσον: 1
 • κατέγνωκε: 1
 • κατέγνωσαν, ἀπέγνωσαν, ἔγνωσαν: 1
 • κατέδραμεν: 1
 • κατέναντι: 1
 • κατέστησαν ἐπὶ τῶν χηρῶν: 1
 • κατέφυγον: 1
 • κατέχει: 1
 • κατέχειν: 1 2
 • κατήχησις μυσταγωγική: 1
 • κατόρθωμα: 1
 • κατώγεον: 1
 • κατώρθου: 1
 • κατώρθωται ἡμἵν: 1
 • καταάνυξις: 1
 • καταβ: 1
 • καταγγέλειν ἐν τῶ ᾽Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν κ. τ. λ: 1
 • καταγγέλλων: 1
 • καταγινώσκειν: 1
 • καταδιώκειν: 1
 • κατακλᾶν: 1
 • κατακρίνων: 1
 • καταλελυμένον: 1
 • καταμαθὼν: 1
 • κατανύξαι: 1
 • κατανύξεως: 1
 • κατανύσσομαι: 1
 • καταξιωθέντας: 1
 • καταπτύσαι: 1
 • κατασαπέντας: 1
 • κατασκευἥς: 1
 • κατασκευὰς: 1
 • κατασκευάζεις: 1
 • κατασκευὴν: 1
 • καταστέλληται: 1
 • καταστρέφειν: 1
 • καταφορικὥς: 1
 • καταχρηστικῶς: 1
 • καταχωσθέντας: 1
 • κατεγνωκυίας: 1
 • κατενηνεγμένης: 1
 • κατεξανίσταται: 1
 • κατεπᾴδειν: 1
 • κατεσπαρκέναι: 1
 • κατεφρόνουν, ἠγρίαινον: 1
 • κατηγορία: 1
 • κατηξιώθησαν τοῦ κηρύγματος: 1
 • κατηργήθημεν: 1
 • κατηρτισμένον: 1
 • κατηχήθη: 1
 • κατηχήθησαν: 1
 • κατηχηθείς: 1 2
 • κατηχουμένων: 1
 • κατορθῶν: 1
 • κατορθῶσαι: 1
 • κατορθούντων: 1
 • κατορθοῦν: 1
 • κατορθοῦν,.…ἔδει ἀπόλλυσθαι: 1
 • κατ. τῷ φ: 1
 • καυσάμενον: 1
 • καυσούμενον: 1
 • καυχήσεως: 1
 • καυχώμεθα: 1
 • καυχᾶσθαι: 1
 • κείμενον: 1
 • κειράμενος: 1
 • κεκώφωσθε: 1
 • κεκινημένον: 1
 • κενὥν τὸ φύσημα: 1
 • κενοῖ: 1
 • κενοδοξία: 1 2
 • κενοδοξίας: 1
 • κεράσῃ: 1
 • κεφάλαιον: 1
 • κεχάρισται: 1
 • κεχωρισμένον: 1
 • κηδεμὼν: 1
 • κηδεμονίας: 1
 • κηρύγματος: 1
 • κιόνα: 1
 • κιών: 1
 • κιβώρια: 1
 • κιθαρώδων: 1
 • κιθαρῳδὥν καὶ κιθαριστὣν: 1
 • κιθαριστὥν: 1
 • κινηθεὶς: 1
 • κλῶντες τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον: 1
 • κλαυσόμενον: 1 2
 • κλαυσούμενον: 1 2
 • κοινά: 1
 • κοινοἵς συλλόγοις: 1
 • κοινωνία: 1 2
 • κοινωνίαν: 1
 • κολακεί& 139·: 1
 • κομᾅν: 1
 • κορυφαί& 251·: 1
 • κορυφαῖον: 1
 • κουφότερα: 1
 • κράτος ἐνίκων, καίτοι κ. τ. λ: 1
 • κρίνω ἐγὼ: 1
 • κρατεῖσθαι αὐτόν: 1
 • κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι: 1
 • κρείσσων εἷς ποιῶν τὸ θέλημα Κυρίου, ἢ μύριοι παράνομοι.: 1
 • κτίσις: 1
 • κυανίζοντα: 1
 • κυρίως: 1
 • κυριώτερον: 1
 • κωλυθέντες λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ ᾽Ασί& 139·: 1
 • κωμῳδὥν: 1
 • κωμῳδίας: 1
 • κως: 1
 • κ. ἐπιείκειαν, ἐντ. τῦφον: 1
 • κ. κοσμίοτητα, ἐντ. ἀσχημοσύνην: 1
 • κ. τ. λ: 1
 • λἥξιν: 1
 • λάβοντες τὸ ἱκανὸν: 1
 • λέγειν: 1 2
 • λέγει, ἀφίησιν: 1
 • λέγομεν, ἐπιδεικνύμενοι πρὸς τοὺς παρόντας, καὶ μέγα φρονοῦντες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς·: 1
 • λέγοντα: 1
 • λέγοντες: 1
 • λέγω δὴ τὸ μὴ ὀργίζεσθαι: 1
 • λέγων εἶναι κ. τ. λ: 1
 • λέγων πρὸς αὐτοὺς: 1
 • λήλει: 1
 • λόγια: 1
 • λόγια ζῶντα: 1
 • λόγοις: 1
 • λόγον καθεῖναι: 1
 • λόχος: 1
 • λύει: 1
 • λύμης: 1
 • λύπης: 1
 • λύσιν: 1
 • λύτρωσαι: 1
 • λύτρωσις: 1
 • λῃσταὶ: 1
 • λῆξιν: 1 2
 • λαός μοι πολύς ἐστιν: 1
 • λαγῶν: 1
 • λαμβάνειν πρὁσωπον: 1
 • λανθανόντως λέγει τὴν αἰτίαν, παιδευτικὴν οὖσαν: 1
 • λατρείαν: 1
 • λατρεύει καὶδουλεύει: 1
 • λειτουργἥσαι: 1
 • λειτουργία: 1
 • λειτουργίαν καί ὶερουργίαν: 1
 • λιθοκόλλητα: 1
 • λογίζεσθαι: 1
 • λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην: 1
 • λογίζεται ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην: 1
 • λογικὴ: 1
 • λογικήν: 1
 • λογισμὸν: 1
 • λογισμᾥ καταλαβεἵν: 1
 • λογισμοὶ: 1
 • λογισμούς: 1
 • λογισταὶ: 1
 • λυμαίνονται: 1
 • λυμεὥνες: 1
 • λυμεῶνες: 1
 • λυτρώσεως: 1
 • λυχνικὸς: 1
 • μάλιστα γὰρ ἐκείνοις συγχρονίζει: 1
 • μάλιστα δὲ οὐδεὶς αὐτὸν ἀτιμάζει: 1
 • μάλιστα μὲν: 1
 • μάλιστα μὲν οὐδὲ οὕτω χρήσιμος ὁ ἔπαινος: 1
 • μάλιστα μὲν οὖν καὶ ἐντεῦθεν: 1
 • μάντις: 1
 • μάρτυρας: 1
 • μάρτυς τῆς ἀναστάσεως ἀυτοῦ: 1
 • μέλη: 1
 • μένειν, καὶ: 1
 • μέρη: 1
 • μέτρῳ: 1
 • μὴ: 1 2
 • μὴ ἐντύχῃς κατὰ τούτου τῷ Θεῷ: 1
 • μὴ γὰρ ἀμφηριστὰ τὰ πράγματο: 1
 • μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν: 1
 • μὴ θεομ: 1
 • μὴ θεομαχῶμεν: 1
 • μὴ κατὰ σάρκα περιπ: 1
 • μὴ καταφρονήσῃς: 1
 • μὴ κιν: 1
 • μὴ λαβεῖν τὸν θ: 1
 • μὴ νομίσῃς, ὅτι κατεφρόνησέ σε· οὐχ ὡς κ. τ. λ: 1
 • μὴ οὖν: 1
 • μὴ πάλιν αἰδεσιμώτερος γένηται: 1
 • μὴ πάλιν καινόν τι περὶ αὐτὸν ἄλλο γένηται: 1
 • μὴ πλουτοῦντα υἱ& 232·ν καταλιπεῖν ἀλλ᾽ εὐλαβῆ: 1
 • μή: 1
 • μή τις εἵπῃ ὃτι ὑπεκρίνετο, ὁ καὶ αἱμάτων ἐπιθυμῶν κ. τ. λ: 1
 • μήπω: 1
 • μία ψυχὴ: 1
 • μόνῳ σοφῷ θεῷ: 1
 • μόνον: 1 2 3
 • μόνον μὴ καθάπερ οἱ λοιποὶ τῶν νεοφωτίστων ἐπηρεάζονται, ὅταν ἄλλους ὁρῶσι φωτισθέντας, καὶ εὐθὺς ἀπιόντας. Δοξάζειν δεῖ τὸν Θεὸν, κᾂν πάντες σωθῶσιν· καὶ σὺ ἐ& 129·ν θέλῃς κ. τ. λ: 1
 • μόνος: 1
 • μόνος ἐπίστευσεν: 1
 • μόνου αὐτοῦ: 1
 • μᾶλλον ἀνίησι κ. τ. λ: 1
 • μᾶλλον ἢ νυμφικῷ: 1
 • μᾶλλον αὐτὸν ἐποίει διαπρίεσθαι: 1
 • μᾶλλον δὲ εἰ ἐξέβ: 1
 • μᾶλλον δὲ μονονουχὶ τοιαῦτα δικαιολογούμενος τρὸς αὐτοὺς ἀποτείνεται: 1
 • μᾶλλον ζητεῖν, οὐχὶ: 1
 • μᾶλλον μετὰ τῆς πορείας καὶ κόσμῳ κεκοσμημένος νυμφικῷ· ὁ δὲ ἐπικαθ. κ. τ. λ: 1
 • μᾶλλον χρήματα αἰτοῦσι…οἳ καὶ διὰ τοῦτο: 1
 • μαθήτρια γὰρ ἦν: 1
 • μακρὰν τοῦτο φιλοσοφίας· ἀπὸ τοῦ κηρύγματος. ὅτι οὐδένα τῦφον εἶχεν: 1
 • μακροθυμίας: 1
 • μαλάσσεται· ἔσται: 1
 • μαλαχθήσεται: 1
 • μανίαις: 1
 • μανθάνωμεν: 1
 • μαρτυρίας: 1
 • μαρτυρίον: 1
 • ματαιολογίας: 1
 • με: 1
 • μείζονα τὰ σκάμματα: 1
 • μείωσις: 1
 • μεῖζον ἦν: 1
 • μεγάλῃ τῇ φωνῇ: 1
 • μεγάλῳ: 1 2 3
 • μεγάλη παραμυθία: 1
 • μεγάλην δείκνυσι τὴν βουλήν: 1
 • μεγαλόψ: 1
 • μεγαλόψυχον: 1
 • μεγαλοπρεπής: 1
 • μεθ᾽ ὑπερβολῆς: 1 2 3
 • μεθ᾽ ὑποστολῆς: 1
 • μεθ᾽ ὑτερβολἥς: 1
 • μεθυσθῆναι: 1
 • μεμεριμνημένη: 1
 • μεμεστωμένοι: 1
 • μερικῶς: 1
 • μερικοὶ δαίμονες: 1
 • μετὰ ἀκριβείας ἔνθα πάθος οὐκ ἦν: 1
 • μετὰ ἀπονοίας: 1
 • μετὰ ἐγκωμίου καὶ ἐπαίνου: 1
 • μετὰ γὰρ ταῦτα καθολικὰς εἰδέναι αὐτῷ: 1
 • μετὰ δαψιλείας: 1
 • μετὰ εὐτελοῦς σχήματος: 1
 • μετὰ πολλῆς φαντ: 1
 • μετὰ π. φ. παρῆσαν: 1
 • μετὰ σαρκὸς: 1
 • μετὰ τὸ ἐκβῆναι: 1
 • μετὰ τὸ τὰς καθ. εἰδέναι αὐτῷ χάριτας: 1
 • μετὰ τὸν Θεὸν: 1
 • μετὰ τῆς ἡμετέρας βλαβῆς: 1
 • μετὰ ταῦτα: 1
 • μετὰ το Πέτρου: 1
 • μετά παροινίας: 1
 • μετέωροι τῶν ἐνεργειῶν ἡμῖν γίνονται αι οψεις: 1
 • μετ᾽ ἐκείνου ἡ χολὴ κ. τ. λ: 1
 • μετ᾽ εἰρήνης: 1
 • μεταβάσεως: 1
 • μεταβολὴ βίου: 1
 • μεταδῶ: 1
 • μεταδιδοὺς: 1
 • μεταμορφοὕ: 1
 • μεταπείθων: 1
 • μεταστῆναι, μετάστασις: 1
 • μεταστρέψαι: 1
 • μετατίθεσθε: 1
 • μετατιθέντες: 1
 • μεταχ: 1
 • μεταχειρισμὸς: 1
 • μετενσωμάτωσιν: 1 2
 • μετοικεἴν: 1
 • μετριάζοντα: 1
 • μετριάζοντος: 1
 • μετριάζων: 1
 • μετριάζων, ἅτε διδ. ὢν, καὶ οὐ μαθ: 1
 • μεχρὶ πολλοῦ σημεῖα ποιοῦσι: 1
 • μη ἐμβάλῃς εἰς αγοράν: 1
 • μηδὲ: 1
 • μηδὲν ὅλως εἰδὼς ἐν ταῖς Γραφαῖς: 1
 • μηδὲν καταγνῷς·: 1
 • μιαρία: 1
 • μιαρίαν: 1
 • μιαρὸν: 1
 • μιγάδων: 1
 • μικρὰς: 1
 • μικρόψυχος: 1
 • μικροψυχίας: 1
 • μνείαις: 1 2
 • μονῳδίαν: 1
 • μορφὴ: 1
 • μορφή: 1 2
 • μοχθηρίαν: 1
 • μυῖα τῇ ἐν Πλατ. οἰκόυσῃ: 1
 • μυρία: 1
 • μυρία δέ: 1
 • μυρίαις χερσὶν ἀναιρὥν: 1
 • μυρίαν ἄσκησιν: 1
 • μυρίοις ἀρκοὕντος: 1
 • μυριάδας πολλάς: 1
 • μυριομακαριότης “Countless blessedness,” which is more like St. Chrysostom than a copyist.: 1
 • μ. τ. πείθων: 1
 • ν: 1
 • ν ἡ ἀπόφασις: 1
 • ν τῷ ἱερῷ;: 1
 • νέρβον: 1
 • νήφοντα: 1
 • νόμος: 1
 • νόσημα: 1
 • νῦν: 1
 • νῦν δὲ ἔμαθεν: 1
 • νῦν δέ: 1
 • να μὴ τὰ αὐτὰ κ. τ. λ: 1
 • ναὸς τοῦ Διός: 1
 • ναοὺς: 1
 • νεκρός: 1
 • νενομοθέτηται: 1
 • νεφέλη: 1
 • νηστεὑων: 1
 • νικηθεὶς: 1
 • νομίσωσιν εὐσεβεῖς (Ν. εὐσεβεῖν) εἶναι, διὰ τὸ λέγειν κ. τ. λ: 1
 • νοσήματι: 1
 • ξένον: 1
 • ξένος: 1
 • οἰκείωσις: 1
 • οἰκειακὸν καθ. τ. δ: 1
 • οἰκειοὕται: 1
 • οἰκοδομεῖν: 1
 • οἰκοδομούενοι: 1
 • οἰκον: 1 2
 • οἰκονομία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονομίαν εἶναι καὶ τὸ καλεῖσθαι: 1
 • οἰκονομίας: 1 2
 • οἰκονομεῖν: 1
 • οἰκονομεῖται: 1
 • οἰκονομικὸς: 1
 • οἰκονομικός: 1
 • οἰκονομούμενος: 1
 • οἰκονομοῦσαν: 1
 • οἰκτίρμονας: 1
 • οἰωνίζονται: 1
 • οἱ: 1
 • οἱ ἀπὸ τῆς ᾽Ασιας ᾽Ιουδαῖοι: 1
 • οἱ ἄλλοι: 1
 • οἱ ἐξ αὐτοῦ: 1
 • οἱ ἑκατὸν εἴκοσι: 1
 • οἱ ὑπολειπόμενοι τότε: 1
 • οἱ ᾽Ι: 1
 • οἱ ᾽Ιουδαῖοι: 1 2
 • οἱ βαστ. αὐτὸν: 1
 • οἱ δὲ ἐπιεικέστεροι αὐτῶν: 1
 • οἱ κολακεύοντες: 1
 • οἱ κρ': 1
 • οἱ λοιποὶ τῶν νεοφ: 1
 • οἱ μετὰ τοῦτον: 1
 • οἱ περὶ: 1
 • οἱ τὰ ἡμέτερα εἰρηκότες: 1
 • οἱαπέρ ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα: 1
 • οἳ καὶ ὑστέρουν τῆς χάριτος διὰ τὸ μήπω λαβεῖν Πν. & 169·Α: 1
 • οἵ καὶ: 1
 • οἵ καὶ λέγουσιν αὐτῷ: 1
 • οἶδε: 1
 • οἶμαι: 1
 • οἷατε κυρίων οὐκ ὄντων τῶν καταδικαζόντων αὐτόν: 1
 • οἷος ἦν ὁ Κάιν πρὸ τούτου: 1
 • οὐ: 1 2 3 4
 • οὐ ῥ& 192·μῃ οὐδὲ ζήλῳ: 1
 • οὐ Παῦλον: 1
 • οὐ Παῦλον· διὰ μικρῶν ἀρχὴν τὸ πρᾶγμα ἐλάμβανε: 1
 • οὐ βούλομαι: 1
 • οὐ γὰρ: 1
 • οὐ γὰρ ἂν ἐν τριμήνῳ τοσούτῳ διελέχθησαν μὴ σφόδρα αὐτῶν πιστευσάντων: 1
 • οὐ γὰρ ἦν ὄντως προσδοκίας ἀνθρωπίνης. ᾽Εκεῖνο: 1
 • οὐ γὰρ μύριοι: 1
 • οὐ γὰρ οὕτω τὸ ὑβρίσαι πλεονεκτήσομεν αὐτῶν, ὡς τὸ διδαχθῆναι ὅτι ὑβρίσαμεν ἑαυτούς: 1
 • οὐ γὰρ τούτου ἦν: 1
 • οὐ γὰρ τοῖς ῥ& 208·μασι μόνον ἐδείκνυντο ἀφροντιστοῦντες π. τ. κρινόμενοι: 1
 • οὐ γάρ: 1
 • οὐ γαρ ὡς ὑμεῖς: 1
 • οὐ διὰ τῶν ἀποστόλων κ. τ. λ: 1
 • οὐ δικαίως: 1
 • οὐ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι: 1
 • οὐ δυνάμεθα γὰρ…μὴ λαλεῖν: 1
 • οὐ δυνησόμεθα: 1
 • οὐ ζητοῦμεν αὐτὴν σπάσαι: 1
 • οὐ λέγει γάρ: 1
 • οὐ μὴ: 1
 • οὐ μὴν αὐτοὺς ἁπλῶς εἴασεν: 1
 • οὐ μὴν οὐδὲ οὕτως ἐφείσατο: 1
 • οὐ μὴν πᾶσι γνώριμος ἦν ὅθεν καὶ: 1
 • οὐ μικρὸν δὲ τὸ καὶ ᾽Ιουδαίων πιστευόντων τοῦτο ἀποστραφῆναι: 1
 • οὐ μικρὸν οὐδὲ τοῦτό ἐστιν: 1
 • οὐ παῤ ἡμᾶς γὰρ ἡ αἰτία: 1
 • οὐ παρὰ τὸν νὁμον: 1
 • οὐ παρὰ τὸν νόμον: 1
 • οὐ περὶ ἔργα: 1
 • οὐ ποιήσεις: 1 2
 • οὐ ποιητὴν δὲ ἀγέννητον ὕλην ὑποτίθεντες: 1
 • οὐ ποιητὴν δέ: 1
 • οὐ ποιοῦσι: 1
 • οὐ πρὸ τῆς π., ἀλλὰ περὶ αὐτὴν, ὡς εἰπεῖν: 1
 • οὐ προήκατο: 1
 • οὐ προσήκατο: 1
 • οὐ προσήσεται: 1
 • οὐ τὰ: 1
 • οὐ τὸ φοβ: 1
 • οὐ τῶν σφόδρα ἐπισήμων ἦν, δῆλον: 1
 • οὐ τοὺς γείτονας ἠρώτων: 1
 • οὐ τοιαύτη κόλασις, εἴ τις καταχώσειεν αὐτὰ ἐν κόπρῳ, καὶ εἰ μὴ ἀκούει αὐτῶν: 1
 • οὐ τοσοῦτον: 1
 • οὐγάρ: 1
 • οὐδ ἂν: 1
 • οὐδὲ: 1 2 3 4
 • οὐδὲ ἀναγκ. ἀπ. χρείας: 1
 • οὐδὲ ἀπεπήδησαν ἀπὸ τοῦ κηρ., εἰπόντες· μακρὸν τοῦτο φιλ. & 169·Οτι οὐδ. τ. εἶχεν· ἄλλως δὲ ὅτι οὐκ ἐνόουν κ. τ. λ: 1
 • οὐδὲ ἐς δικαστήριον ἀγομένων, ἀλλὰ καὶ ἐλ. π: 1
 • οὐδὲ ἕξω:: 1
 • οὐδὲ γὰρ: 1
 • οὐδὲ γὰρ ἂν ἐψεύσατο, οὐδ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἄλλους τινὰς ἦλθεν: 1
 • οὐδὲ γὰρ ἐξῆν ἐκεῖ διατρίβειν?) εἰ μὴ μυρία κατ᾽ αὐτῶν (αὐτοῦ A) κατασκευᾶσαι: 1
 • οὐδὲ μιἵς: 1
 • οὐδὲ οὕτως ἀφίστανται: 1
 • οὐδὲ τὴν πεῖραν τῆς γεέννης ἡγεῖτό τι εἶναι διὰ τὸν τοῦ Χριστοῦ πόθον: 1
 • οὐδὲ τούτους: 1
 • οὐδὲ τοῦτο: 1
 • οὐδὲ τοῦτο ἐκβάλλει: 1
 • οὐδὲ…ἐδέξατο: 1
 • οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν καρπωσαμένους: 1
 • οὐδὲν ἀπεικὸς: 1
 • οὐδὲν ἀπηχὲς ᾄδουσα μέλος: 1
 • οὐδὲν ἀπηχὲς ᾄδουσα μέλος Τοῦτο: 1
 • οὐδὲν ὑβριστικόν, ὃ δὴ καὶ ἐπι τῶν προφ. ἐποίουν: 1
 • οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀνθρώποις ἐναντίον: 1
 • οὐδὲν λέγουσι περὶ τῶν εἰς τοὺς ᾽Ιουδαίους συμβεβηκότων: 1
 • οὐδὲν μέγα: 1
 • οὐδὲν οὐδέπω περὶ αὐτοῦ μέγα φανταζομένη: 1
 • οὐδὲν πάσχομεν. Καὶ ἐβούλοντο, φησὶν: 1
 • οὐδὲν περὶ ἑαυτῶν εἶπεν: 1
 • οὐδὲν προεῖπεν: 1
 • οὐδὲν προσποιήσονται: 1
 • οὐδὲν τοιοῦτον εἰπγάσατο· ὅτε δὲ τούτους, λοιπὸν ἐν ἀφασί& 139· ἦν: 1
 • οὐδὲν…ἐδείξατο: 1
 • οὐδέπω τὰ μέγαλα εἶπεν: 1
 • οὐδαμοῦ τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐκκαίοντες: 1
 • οὐδεὶς ἕκων πονηρὸς: 1
 • οὐκ: 1 2 3 4 5 6 7
 • οὐκ ἀδοκίμων: 1
 • οὐκ ἀλγήσει: 1
 • οὐκ ἀναγκαστικὰ ἀλλὰ διδακτικά: 1
 • οὐκ ἀπέρχονται διαβάλλοντες τοὺς ἐν ᾽Αντ: 1
 • οὐκ ἀπέστη: 1
 • οὐκ ἀπέστησαν: 1
 • οὐκ ἀπενοήθησαν: 1
 • οὐκ ἀποστήσομεν…ἂν μὴ ἑτερον ἀντιστήσωμεν πάθος: 1
 • οὐκ ἀφήσει καὶ αὐτός: 1
 • οὐκ ἀφῆκε κ. ἐ. ἀλλὰ καὶ: 1
 • οὐκ ἂν: 1 2
 • οὐκ ἂν δίδοται τότε εἶπεν: 1
 • οὐκ ἂν εἰ: 1
 • οὐκ ἂν εἶδεν: 1
 • οὐκ ἂν οὕτως εἶπεν: 1
 • οὐκ ἐδοκίμασαν: 1
 • οὐκ ἐκεῖ ἔμενεν; οὐδὲ ἐκεῖ διέτριβεν: 1
 • οὐκ ἐκεῖνοι διὰ τούτου: 1
 • οὐκ ἐκεῖνος: 1
 • οὐκ ἐν ὀλίγῳ· τουτέστι, μικρόν: 1
 • οὐκ ἐν ῾Ιεροσολύμοις, οὐδὲ πλησίον ἔσπευδεν ἐλθεῖν ἀλλὰ μακροτέρω: 1
 • οὐκ ἐνόησεν τί ἐστιν ᾽Εν ὀλίγῳ ἀλλ᾽ ἐνόμισεν ὅτι ἐξ ὀλίγου: 1
 • οὐκ ἐξῄεσαν· ᾠκονομήθη τούτους: 1
 • οὐκ ἐστασίασαν, οὐκ ἐθορυβήθησαν: 1
 • οὐκ ἐστι: 1
 • οὐκ ἐστι πρὸς φιλοσοφίαν· πῶς οὖν πάλιν τὸ ζητούμενον· τοὺς μὲν οὖν χρον. κ. τ. λ: 1
 • οὐκ ἐστι τὸ πρᾶγμα προαιρέσεως: 1
 • οὐκ ἔδεισαν τὸ πλῆθος: 1
 • οὐκ ἔσπευδεν ἐλθεῖν: 1
 • οὐκ ἔφερεν, ἀλλ᾽ ἐτήκετο: 1
 • οὐκ ἡσυχί& 139· καὶ σιγῇ: 1
 • οὐκ ἦν ἄκ: 1
 • οὐκ ἦν εὔκολος, ὁ προφήτης γὰρ αὐτὸν κατήχησεν: 1
 • οὐκ ἴσχυσεν ἑλεῖν τοὺς ἀποστόλους (ἐξίστατο: 1
 • οὐκ ἴσχ. ἑλεῖν τ. ἀπ: 1
 • οὐκ ᾔδεσαν: 1
 • οὐκ εἰδότων τῶν ἀποστόλων ἐμέμφθησαν: 1
 • οὐκ εἰς μυῖαν μετέπιπτεν: 1
 • οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα: 1
 • οὐκ εἶπεν ἐν παντὶ ἔθνει ὁ ποιῶν δικαιοσύνην σώζεται, ἀλλὰ δεκτός ἐστιν. τούτεστιν, ἄξιος γίνεται τοῦ δεχθῆναι: 1
 • οὐκ εὔκολον τοῦτο ἀλλὰ τὸ μὴ πολλῇ συνηθεία κατορθωθῆναι: 1
 • οὐκέτι: 1
 • οὐκέτι ἐγχρονίσας: 1
 • οὐκοῦν καὶ ὁ Χριστὸν: 1
 • οὐκοῦν καὶ ταπεινοῦσθαι χρή: 1
 • οὐκοῦν κακῶς ὁ Βαρνάβας: 1
 • οὐκοῦν μέγα: 1
 • οὐκοῦν μὴ: 1
 • οὐκοῦν μὴ γὰρ: 1
 • οὐκοῦν, φησὶ, κακὸς ὁ Βαρνάβας: 1
 • οὐσίας: 1
 • οὐσίωσις: 1
 • οὐχ: 1
 • οὐχ ἁπλῶς δὲ οὐ προτίθησιν ἐκεῖνον: 1
 • οὐχ ὑπὸ τοῦδε: 1
 • οὐχ ὥστε μαθεῖν, ἀλλ᾽ ὥστε κολάσαι: 1
 • οὐχὶ ἰδιωτῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ ἐλαυνομένων πάντοθεν: 1
 • οὐχὶ αὐτὸς: 1
 • οὐχὶ σημεῖα ειργάσατο: 1
 • οὐχὶ τὰ ὑφαιρεθέντα ᾔσχυνε τοσοῦτον: 1
 • οὐχὶ τῶν ἔξωθεν: 1
 • οὐχὶ, ἰδιωτῶν ὄντων, ἐς δ. ἀγομένων, ἀλλὰ καὶ ἐ. π: 1
 • οὓ καὶ ἐξελέξαντο: 1
 • οὔκετι: 1
 • οὔπω γὰρ: 1
 • οὔτε γὰρ ἑλληνιστὶ διελέγοντο: 1
 • οὔτε μὴν ἑτέρως ἂν καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν: 1
 • οὕπω π. αἱ ἀ. χαλεπαί τε καὶ δυσκ: 1
 • οὕς ξένους εἶπεν ἀνωτέρω: 1
 • οὕτω: 1 2 3 4 5
 • οὕτω βαθέως ἐκάθευδεν: 1
 • οὕτω δὲ αὐτῷ λέγει φανῆναι, ὥς που διέξεισιν, ἵνα κἂν οὕτω δέξωνται τὸν λόγον: 1
 • οὕτω θυμοῦ ἦν καὶ ὀργῆς: 1
 • οὕτω καὶ ἀποδημίας ἐστέλλοντο, οὕτως ἐνεχειρίσθησαν οὗτοι τὸν λόγον: 1
 • οὕτω καὶ ἡ τροφή: 1
 • οὕτω καὶ ἡμεῖς: 1
 • οὕτω καὶ τοὺς μαθητὰς ἐκάλεσεν ἐκ δευτέρου: 1
 • οὕτω μέγα τι καὶ τοῦτο ἐστι καὶ τὸ πᾶν: 1
 • οὕτω πᾶσι γνωριμὸς ἦν ὅτι ἐπεγίνωσκον: 1
 • οὕτω τὰ πνευματικὰ ἐπελέγοντο: 1
 • οὕτως: 1 2 3 4 5 6
 • οὕτως ἐμελέτων τὸ φιλαρχεῖν: 1
 • οὕτως ἐτύπωσεν: 1 2
 • οὕτως ἑαυτῷ προσεῖχεν: 1
 • οὕτως ἰδιώτης ἦν: 1
 • οὕτως αὐτοῦ φθεγγομένου ὑβριστικῶς εὐθέως: 1
 • οὕτως εἰς ἀπόδειξιν μεῖζον, ὡς: 1
 • οὕτως εἶχε τὸν πόθον καὶ τὰ ἐκεῖ κατορθοῦν: 1
 • οὕτως οὐδὲν ἀλλότριόν ἐστι: 1
 • οὕτως οὐκ ᾔδει Φ: 1
 • οὕτως οὐκ ᾔσθετο: 1
 • οὖν: 1 2 3 4
 • οὖσία: 1
 • οὗ ἐν. προσευχὴ εἶναι: 1
 • οὗ ἡμεῖς μάρτ. ἐσμεν: 1
 • οὗτοι: 1 2 3
 • οὗτοι νῦν: 1
 • οὗτος: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • οὗτος δὲ: 1
 • οὗτος δὲ ἀξιόπιστος ἦν ἀπαγγέλλων μᾶλλον τὰ ἑαυτοῦ: 1
 • οὗτος δέ: 1
 • οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν: 1
 • οὗτος οὐκ ἐφθέγξατο: 1
 • πἅν εἶδος ἰατρείας: 1
 • πἅσα ἐξ ἐκείνου: 1
 • πὕρ ἀφιεὶς: 1
 • πάθει: 1
 • πάθη: 1 2
 • πάλιν μὴ γὰρ: 1
 • πάντα: 1 2 3
 • πάντας εἰδένα: 1
 • πάντες: 1 2
 • πάντες νέοι ψυχροὶ καὶ γέροντες: 1
 • πάντων: 1
 • πάντων ὅσα ἂν λαλησῃ: 1
 • πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς: 1
 • πάντων παρόντων: 1
 • πάντως ὅτι ἐρεῖ: 1
 • πάντως τι ἐρεῖ: 1
 • πάρεσιν: 1
 • πάροντες: 1
 • πάσης ἀπορίας: 1
 • πάσης φυλακῆς· ἀπαλλαγῶμεν τῆς σατ. παγ: 1
 • πάσχει: 1
 • πέρα τοῦ δ. μαλθ: 1
 • πέρυσι: 1
 • πήρωσις: 1
 • πίπτω: 1
 • πίστει τῇ εἰς τὸν λὸγον: 1
 • πίστιν εἰσήνεγκαν: 1
 • πίστιν παρασχὼν: 1
 • πίστις: 1
 • πόθεν τὰ σιτηρεσία εἶχον: 1
 • πόθεν τοῦτο: 1
 • πόθον: 1
 • πόλεως: 1
 • πόνοις: 1
 • πόρνη περιφανής: 1
 • πόσαι οὖν: 1
 • πόσον ἤνυσεν ἡ ἐπιστασία: 1
 • πύθωνα: 1
 • πύθωνος: 1
 • πύλης: 1
 • πύραν: 1
 • πύρωσιν: 1
 • πᾶν τὸ πλ. τῶν ᾽Ιουδ: 1
 • πᾶσαν ἀκολουθίαν: 1
 • πᾶσιν αὐτοὺς: 1
 • πᾶσιν αὐτοῖς: 1
 • πᾶσιν αὐτοῦ: 1
 • πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν: 1
 • πῶν πεπιστευκότων: 1
 • πῶς: 1
 • πῶς ἀναγκαίως: 1
 • πῶς ἐπαρρησ: 1
 • πῶς ἔχει καὶ τὸ βαρὺ τὰ ῥ& 208·ματα: 1
 • πῶς θεραπεύεται: 1
 • πῶς καὶ ἄνθρωπος γέγονε: 1
 • πῶς οὐ μᾶλλον βλάψουσιν: 1
 • πῶς οὐ ταχέως ἐπιτρέχουσι τοῖς σημείοις: 1
 • πῶς οὐ φορτ: 1
 • πῶς οὐκ ἔλαβον: 1
 • πῶς οὖν οὗτος ἐκείνου γένοιτο ἂν ἀδελφός: 1
 • παἵδας: 1
 • παῖς: 1
 • παῤ ὀλίγον: 1
 • παθεἵν εὖ: 1
 • παθεῖν: 1
 • παθητὸν: 1
 • παιδίον: 1
 • παιδεύει: 1
 • παιδεύων τε αὐτοὺς χωρίζεσθαι αὐτοῦ: 1
 • παλαίστρα καὶ γυμνάσιον: 1
 • παλ. προφ. βεβ. κ. τ. λ: 1
 • πανηγύρεις: 1
 • πανταχοῦ ἡ κενοδοξία καὶ ἡ φιλαρχία αἴτιαι τῶν κακῶν: 1
 • πανταχοῦ ἡ πλάνη ἑαυτὴν περιπείρει: 1
 • παρὰ: 1 2
 • παρὰ ἐκείνου: 1
 • παρὰ Κορνηλίου: 1
 • παρὰ λάρνακι: 1
 • παρὰ μικρόν: 1 2 3
 • παρὰ τὴν τῶν χρωμένων προαίρεσιν γιγνεται φαῦλον ἢ καλὸν: 1
 • παράβασις: 1
 • παρέπεμψαν ἄν: 1
 • παρέρχ: 1
 • παρέρχονται τὰς νήσους: 1
 • παρέτρεψαν: 1
 • παρίστατο: 1
 • παραίνεσιν καθίησι: 1
 • παραβάλλειν τᾕ συνάξει: 1
 • παραβάλλειν τῇ συνάξει: 1
 • παραγωγή: 1
 • παρακόπτειν: 1
 • παραλ: 1
 • παραλογίζῃ: 1
 • παραμθίας: 1
 • παραμυθία: 1
 • παραπετάσματα: 1
 • παραστήσατε: 1
 • παρατεταγμένος: 1
 • παρατρέχῃ: 1 2
 • παρεἵδεν: 1
 • παρεῖχον: 1
 • παρεβλάβη: 1 2
 • παρεζήλου: 1
 • παρεισῆλθεν: 1
 • παρεκάλει: 1
 • παρενοχλούμενοι: 1
 • παροινοῦσιν: 1
 • παροξυσμὸς: 1
 • παροξυσμός: 1
 • παρουσίας: 1
 • παρρησία: 1 2 3 4 5
 • παρρησίαν: 1
 • παρρησίας: 1 2
 • παρρησίας ὑπόθεσιν ἔχων τὰ τραύματα: 1
 • παρρησιάζεσθαι: 1
 • παρωξύνετο: 1 2
 • πατραλοίας: 1
 • πατριάρχας δέ φησι τοὺς προγόνους: 1
 • παχύτεροι: 1
 • παχεἵς: 1
 • πεῖσαι: 1
 • πεδίον: 1
 • πεικρότερον: 1
 • πειρἅτα μετριάζειν: 1
 • πειρασμοὺς: 1
 • πεισθέντος ὅτι ἀνέστη, καὶ τοῦτο: 1
 • πεισθήσῃ δὲ ἀπὸ τῆς βίβλου τῶν πράξεων: 1
 • πενία: 1
 • πεντήκοντα: 1
 • πεπύρωτο: 1
 • πεπώρωτο: 1
 • πεποίηκεν: 1
 • περὶ: 1 2 3
 • περὶ ἀντιδ: 1
 • περὶ ἄλλων λέγουσιν οἱ προφῆται, ἢ ὅτι κ. τ. λ: 1
 • περὶ οὗ·: 1
 • περὶ τῆς ἀπωλείας ἑαυτῶν: 1
 • περὶ τῆς σ. τ: 1
 • περὶ τοῦ μὴ δεῖν προφήτην ἐν ἐκστάσει λαλεῖν: 1
 • περὶ-ἔχειν: 1 2
 • περίεργα: 1
 • περιαντλούμενοι: 1
 • περιδερραίων: 1
 • περιεῖδεν τοὺς ἀθλητὰς ἀπολλυμένους: 1
 • περιεργάζεσθε: 1
 • περιεσκεμμένη: 1
 • περιουσία νίκης πολλἥς: 1
 • περιοχή: 1 2
 • περιπλακῶμεν: 1
 • περισπούδαστον: 1
 • περισσευόμενοι: 1
 • περιστάσις: 1
 • περιχυθἥναι: 1
 • πικρότερα: 1
 • πιστεύειν: 1
 • πιστοῦσθαί τινα (ὅρκῳ: 1
 • πιστουμένων ἑαυτοὺς: 1
 • πλάσαντι: 1
 • πλάττοντας: 1
 • πλέον: 1
 • πλὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ἄγνοια ὠφέλει: 1
 • πλὴν εἰ μὴ εἰς ἕξιν ἑαυτόν τινα τοιαύτην καταστήσειε: 1
 • πλὴν τοῦτο οὐ παῤ ἡμῶν, παῤ ὑμῶν δὲ γέγονε τὸ πρὸ ὑμῶν ὀφεῖλον: 1
 • πλήρωμα ἱερατικὸν: 1
 • πλατεῖαι: 1
 • πλείους ἡμέρας: 1 2
 • πλειόνων λόγων: 1
 • πλεονέκτημα): 1
 • πλεονεκτεῖν τί τινός: 1
 • πλεονεξία: 1
 • πλεονεξίαν· ἐκεῖθεν: 1
 • πνεύματος: 1 2
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα πύθωνα: 1
 • πνευματικὰ: 1
 • πνοὴ: 1
 • ποίαν λέγει ἔγερσιν τὴν μετὰ Βαβυλῶνα: 1
 • ποῖον ἔγκλημα: 1
 • ποῖον μέγα: 1
 • ποδήρης: 1
 • ποιήσατε: 1
 • ποιεῖ αὐτους βρύχειν καὶ ὠμοδιᾷν: 1
 • ποιεῖν: 1
 • ποιοῦντας: 1
 • πολὺ δείκν. δἰ ὧν εἶπε τίμιον τὸ πρ: 1
 • πολὺ καὶ ἄπειρον: 1
 • πολὺς πνεἵν: 1
 • πολεμεἵ: 1
 • πολιτεία: 1
 • πολιτείαν: 1
 • πολιτείας: 1 2
 • πολιτεί& 139·: 1 2
 • πολλάκις: 1 2 3
 • πολλὴ γὰρ καὶ τῶν διδασκάλων αἰδὼς ἦν: 1
 • πολλὴν ἐπεδείξατο την παρρησίαν: 1
 • πολλὴν κ. τ. λ: 1
 • πολλὴν τὴν ῥυμην λέγει τοῦ Πνεύματος: 1
 • πολλῆς ἀσφαλείας ἔδει ἀπολαύειν αὐτοῖς: 1
 • πολλῆς ἐπιεικείας ἡ παρρ. γέμουσα: 1
 • πολλῆς οὔσης, καθ᾽ ἡμέραν τε κ. τ. λ: 1
 • πολλῆς παραμυθίας: 1
 • πολλῶν: 1
 • πολλῶν ἔχομεν ἀποστῆναι: 1
 • πολλῷ: 1 2
 • πολλῷ μᾶλλον: 1
 • πολλῷ μᾶλλον ἐνταῦθα ἐπλήρωσε τὸν χορὸν, ἀπήρτισε την τάξιν: 1
 • πολλῷ μᾶλλον καὶ οὗτος ἐδεήθη ἂν: 1
 • πολλῷ μᾶλλον οὗτοι ᾽Ιουδαῖοι ἀκούσονται, ὅταν τὰ ᾽Ιουδαίων ποιῶσιν ὥσπερ κἀκεῖνοι διαβόλου τέκνα, ἔπειδη κ. τ. λ: 1
 • πολλοὶ: 1
 • πολλοῖς γοῦν τὸ βιβλίον τοῦτο οὐδὲ γνώριμόν ἐστι: 1
 • πολυτρώσεως: 1
 • πονεἵν: 1
 • πονηρὸς: 1
 • πονηρὸς καὶ μοχθηρός: 1
 • πορ: 1
 • πορευόμενοι: 1
 • πρὥτον: 1
 • πρὥτος τοῦ πράγματος αὐθεντει: 1
 • πράκτορες: 1
 • πράους ἔσεσθαι,: 1
 • πράττοντας: 1
 • πράττοντας καὶ πλάττοντας: 1
 • πρὸ: 1 2
 • πρὸ τῆς πεντηκοστῆς περὶ αὐτὴν ὡς εἰπεῖν: 1
 • πρὸ τοῦ ἐμβῆναι: 1
 • πρὸς: 1
 • πρὸς ἄνδρα μαινόμενον ἔχων, πῦρ πνέοντα: 1
 • πρὸς ἑαυτὴν: 1
 • πρὸς ἕτ: 1
 • πρὸς ἡμἅς διέκειτο: 1
 • πρὸς αὐτὸν: 1
 • πρὸς δόξαν μόνον, πρὸς ἡδονην: 1
 • πρὸς τὰ ἐθνη ἠπείγετο: 1
 • πρὸς τὸ πεισθἥναι αὐτους: 1
 • πρὸς τὸ πιστευθῆναι αὐτοὺς: 1
 • πρὸς τὸν θεὸν: 1
 • πρὸς τὸ, ῞Ινα ἀναβλέψῃ, ταῦτα εἴρηται: 1
 • πρὸς τῇ π.; περὶ αὐτὴν ἤδη τὴν ἑορτήν: 1
 • πρὸς τοὺς πολλούς: 1
 • πρὸς τοὺς πολλούς. Πῶς οὖν οὐχ εὗρον: 1
 • πρὸς τοῦτο: 1 2
 • πρὸς φιλοσοφίαν: 1
 • πρό: 1
 • πρόθεσιν: 1
 • πρόκειται: 1
 • πρόξενος: 1
 • πρόφασιν εἶναι τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ εἰπεῖν αὐτὸν ῾Ρωμαῖον τὸν Παῦλον· καὶ ἴσως: 1
 • πρόφασις: 1
 • πρύμνῃ: 1
 • πρώρας: 1
 • πρώτη: 1
 • πρῶτον: 1
 • πρῶτον μὲν ὅτι τὸ σῶμα ἀνεπιτήδειον πρὸς πάντα καὶ ἐκνενευρισμένον ἐστί· δευτέρον δὲ ὅτι καὶ: 1
 • πρῶτος σοῦ: 1
 • πραγματείαν: 1
 • προ: 1
 • προἥλθεν: 1
 • προἵστάμενος: 1
 • προίσταται: 1
 • προαίρεσις: 1 2 3 4
 • προαίρεσις (βίου: 1
 • προετίμων: 1
 • προετρέψαντο δὲ καὶ οὗτοι: 1
 • προεχ: 1
 • προεχόμεθα: 1
 • προηγ: 1
 • προηγουμένως: 1 2
 • προηγουμένως δὲ οὐκ ἔτι, μαθήτρια γὰρ ἦν: 1
 • προηγουμενοι: 1
 • προηγ. δὲ οὐκέτι.: 1
 • προθεσμίαν: 1
 • προκατεχόμενοι: 1
 • προκεκηρυγμένον: 1
 • προλήψει: 1 2
 • προληφθέντες: 1
 • προοιμίοις: 1
 • προοιμίων: 1
 • προσάββατον: 1
 • προσίημι: 1
 • προσίστασθαι: 1
 • προσῆλθεν: 1
 • προσελάμβανε: 1
 • προσετίμουν: 1
 • προσευχαι: 1
 • προσκαρτ: 1
 • προσκαρτ. ὁμοθ: 1 2
 • προσκεῖνται: 1
 • προσκεκρουκέναι: 1
 • προσκρούσωμεν: 1
 • προσκυνεῖν: 1
 • προσπ. ἀνείλετε: 1
 • προσρήσεις: 1
 • προστἥναι: 1
 • προστασία: 1 2
 • προστασίαν: 1 2
 • προστετ: 1
 • προσφορὰ: 1
 • προσφορὰν: 1
 • προσωπολήμπτης: 1
 • προτετ: 1
 • προτετυπῶσθαι: 1
 • προτιμώμενος: 1
 • προτροπή: 1
 • προφ. οὐ γυμνήν: 1
 • πτερὥν: 1
 • πτερούμενον: 1
 • πτωχεία: 1
 • πυρώσεως: 1
 • πυρετός: 1
 • ροφήτης: 1
 • σάρξ: 1 2
 • σέβεια ταῖς κ. τ. λ: 1
 • σὺ δὲ, ἔφη, δικαίως ἐβούλου: 1
 • σὺ οὐκ ἀνέχῃ: 1
 • σύμφευτοι: 1
 • σύμφευτοι τῷ ὀμοιώματι: 1
 • σύμ. γεγόν: 1
 • σύν: 1 2 3
 • σύννους: 1
 • σώζουσαν τὴν φρόνησιν: 1
 • σώματος: 1
 • σῶμα: 1 2
 • σῶμα τῆς ἁμαρτίας: 1
 • σῶσαι: 1
 • σαίνῃ: 1
 • σαίνει: 1
 • σαίνωμεν: 1 2
 • σανιδώματα: 1
 • σαρος: 1
 • σαυτὸν τῷ: 1
 • σαυτῷ: 1
 • σαυτοῦ: 1
 • σβέννυται: 1
 • σβεννύναι: 1
 • σεβασμούς: 1
 • σεισμὸς: 1
 • σεμνόν: 1
 • σεμνότερος: 1
 • σεμνοτέρα: 1
 • σημεἵον: 1
 • σημείων: 1
 • σημεῖον ἦν: 1
 • σιγῶντες: 1
 • σκίαν: 1
 • σκύλλειν: 1
 • σκεῦος: 1 2 3
 • σκεῦος ἐκλογῆς: 1
 • σκεῦος τί: 1
 • σκιρτὥντα: 1
 • σκιρτὥντας: 1
 • σκιρτήματα καὶ πηδήματα τῆς ψυχῆς: 1
 • σκληρόν σοι π. κ. λ: 1
 • σκωπτόντων: 1
 • σοφίαν: 1
 • σπάνει: 1
 • σπάσαι: 1
 • σπάτάλῃ: 1
 • σπεἵρα: 1
 • σπερμολόγος: 1
 • σπουδὴ: 1
 • στένων καὶ τρέμων: 1
 • στίγμάτα: 1
 • στίγματα: 1
 • στίζων: 1
 • στόματι: 1
 • σταθἥ: 1
 • σταθερἅς μεσημβρίας): 1
 • στασιάζοντες: 1
 • στενωπὥν: 1
 • στενωποὶ: 1
 • στηλιτεύων: 1
 • στρογγυλοειδὲς: 1
 • στρωμνὴν: 1
 • συγγένειαν: 1 2
 • συγγενείας: 1
 • συγγενείας γνησίας: 1
 • συγγνωμονικός: 1
 • συγκατάβασιν: 1
 • συγκατάβασις: 1 2
 • συγκατάβασοις: 1
 • συγκατέβησαν ἀλλήλοις οὕτω μεῖζον ἀγαθὸν εἶναι τὸ χωρισθῆναι: 1
 • συγκαταβάσει: 1
 • συγκαταβαίνων: 1
 • συγκατ. ἀλλ. ἰδεῖν: 1
 • συγκράτησιν: 1
 • συγκρίσεως: 1
 • συγκρατεἵ: 1 2
 • συγκροτεἵ: 1
 • συγκροτεῖν: 1
 • συζυγία: 1
 • συλλειτουργούς: 1
 • συμμέτρου: 1
 • συμμέτρως: 1
 • συμπαρελθεῖν: 1
 • συμπλακἥ: 1
 • συμφωνίαν: 1
 • συν: 1 2
 • συνάγωμεν: 1
 • συνάπτων: 1
 • συνήρπασαν: 1 2
 • συναί· ρεσθαι: 1
 • συναγαγόντες: 1
 • συναγανακτῆσαι τῳ Παυλῷ: 1
 • συναλιζόμενος: 1
 • συναλλάλματα: 1
 • συναναπαύσωμαι: 1
 • συναντιλαμβανέσθαι: 1
 • συναπελθεῖν: 1
 • συναρπάσαι: 1 2
 • συναρπαγή: 1 2
 • συναυλιζόμενος: 1
 • συνδιαιτᾶται: 1
 • συνεκρότησεν: 1
 • συνεστὥτα: 1
 • συνηγορίας: 1
 • συνοχἥς: 1
 • συντελεῖ: 1
 • συντεχνίαν: 1
 • συντεχνίαν, γειτονίαν: 1
 • συστέλλεται: 1
 • σφόδρα: 1
 • σφόδρα ἐπεσκεμμένου: 1
 • σφοδρὸν πνεἵν: 1
 • σφοδρότερον αὐτοῖς ἐπιτίθεται: 1
 • σφραγίζονται: 1
 • σχἥμα: 1 2
 • σχῆμα: 1 2
 • σωμάτων: 1
 • σωματικαὶ: 1
 • σωτηρία: 1
 • σωτηρία σοι: 1
 • σωτηρίαν: 1
 • σωτηρίας: 1
 • σωφρονεστέρα: 1
 • σωφροσύνη: 1
 • σωφροσύνης καὶ κοσμιότητος: 1
 • τἥς ἀπαγγελίας καὶ τἥς συνθήκης: 1
 • τἥς ᾽Ιουδαἳκἥς εὐτελείας: 1
 • τἥς διδασκαλίας: 1
 • τἥς εἰς αὐτοὺς τιμἥς: 1
 • τἥς λεγομένης: 1
 • τἥς οἱκείας φιγοσοφίας: 1
 • τἥς φιλοσοφίας: 1
 • τὥν ἀρχομένων: 1
 • τὥν ῥημάτων τὴν κατάγνωσιν: 1
 • τὥν λεγομένων: 1
 • τὥν οὐ πιστὥν: 1
 • τὥν πετάλων τοὕ χαλκοὕ: 1
 • τὰ ἀν: 1
 • τὰ ἀφορητὰ ἐργαζόμενοι: 1
 • τὰ ἄψυχα ὀργίζεται, κἂν μὴ πλήξῃ τὸ ἔδαφος ἡ μητὴρ, οὐκ ἀφίησι τὴν ὀργήν: 1
 • τὰ ἐναντία: 1
 • τὰ ἐπιτίμια: 1
 • τὰ ἔθνη: 1 2
 • τὰ ἔθνη ἀφῆκεν αὐτόνομα: 1
 • τὰ ἔξωθεν εἰρημένα: 1
 • τὰ ἔξωθεν εἰρημένα λέγομεν: 1
 • τὰ ὑπ᾽ ἐκ γεγ: 1
 • τὰ ὑψηλὰ: 1
 • τὰ ῾Ελλήνων ἐλήλεγκται: 1
 • τὰ βρέφη: 1
 • τὰ γὰρ ἀυτὰ πράσσεις ὁ κρίνων: 1
 • τὰ ζητηθέντα λύειν: 1
 • τὰ καθ᾽ ἑαυτοῦ: 1
 • τὰ καθ᾽ ὑμᾶς πάντα ἀπολυσόμεθα. ᾽Απολύεσθαι (ἐγκλήματα: 1
 • τὰ κατὰ Δημήτριον διηγούμενος: 1
 • τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις: 1
 • τὰ λεγόμενα συνάγομεν: 1
 • τὰ λεχθέντα: 1
 • τὰ μὲν ἐκείνου: 1
 • τὰ μὲν πικρὰ, τὰ δὲ ἥμερα: 1
 • τὰ μεγάλα φυσὥντες: 1
 • τὰ πάντα: 1
 • τὰ πάντα κεκόσμηται: 1
 • τὰ παρ᾽ ἡμῶν ζητεῖ: 1
 • τὰ παριστάμενα: 1
 • τὰ περὶ ἄριστον: 1
 • τὰ πολλὰ: 1
 • τὰ σκεύη αὐτοὕ: 1
 • τὰ συμφέροντα: 1
 • τὰ τῆς πρ: 1
 • τὰ τῶν δ: 1 2 3 4
 • τὰ τῶν δογμάτων: 1
 • τὰς λήμας: 1
 • τὰς μὲν γὰρ ἄλλας ἀποκτείναντα, σεαυτὸν ἀνελεῖν ἐστὶν: 1
 • τὰς μὲν γὰρ ἄλλας, ἀποκτ. ἑαυτὸν, ἀνελεῖν ἔστιν: 1
 • τὰς συνηθειας: 1
 • τὰ& 158· θνη: 1
 • τάξει κέχρηται: 1
 • τάξιν: 1
 • τάφος γέγονεν ἡ πόλις: 1
 • τάχα οἰ& 231·μενοι πρὸς φιλοσοφίαν αὐτῷ τι χαρίζεσθαι: 1
 • τέλος νόμου: 1
 • τέρποιτο ἄν: 1
 • τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον: 1
 • τέφρα καὶ κόνις γίνεται: 1
 • τέχν. ἢ ἐνθ. ἀ.”: 1
 • τέως: 1 2
 • τέως δὲ μανθάνομεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῶν εἰρημένων τί ἐστι τὸ κατέχειν: 1
 • τέως μανθάνωμεν καὶ ἡμεῖς οὕτω κατέχειν: 1
 • τέως περὶ τῆς ἀναστάσεως κινεῖ λόγον, καί φησιν αὐτὸν ἵστασθαι: 1
 • τὴν ἐνσωμάτωσιν τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὴν ἐσθῆτα: 1
 • τὴν ὀργήν: 1
 • τὴν δὲ: 1
 • τὴν εἰς: 1
 • τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν: 1
 • τὴν κόνιν ταῦτα ἐργαζομένην, πιστευέτω: 1
 • τὴν κακίαν: 1
 • τὴν μὲν: 1
 • τὴν νῆσον: 1
 • τὴν πήρωσιν: 1
 • τὴν παρρησίαν ἐνέφαινον τὴν κατὰ τοῦ λαοῦ. ᾽Εξ ὧν ἐφθέγγοντο ἐθαύμαζον ἴσως: 1
 • τὴν παρρ. ἐνέφαινον ἐπὶ τοῦ λαοῦ ἐξ ὧν ἐφθέγγοντο. ᾽Εθαύμαζον δὲ ἴσως: 1
 • τὴν περὶ τοῦ παρόντος πράγματος: 1
 • τὴν πρὸς τὸν χόρτον φιλονεικίαν: 1
 • τὴν χεῖρα: 1
 • τὴν ψυχὴν: 1
 • τὴν ψυχήνσου: 1
 • τὶ δὲ ἐκώλυσεν πάντα αὐτὸν ἀκριβῶς μαθεῖν καὶ ἐν τῷ ὀχήματι ὄντα; καὶ γὰρ ἔρημος ἦν καὶ οὐκ ἦν τὸ πρᾶγμα ἐπίδειξις: 1
 • τὶ οὖν ἂν καὶ ἡ σωφροσύνη: 1
 • τὶ ποιοῦντες: 1
 • τί ἐστιν ἐν ὀλίγῳ; παρὰ μικρόν: 1
 • τί ἐστιν ἔκστασις: 1
 • τί βουλόμενον: 1
 • τί βουλόμενος: 1
 • τί γὰρ τὸ: 1
 • τί γὰρ τὸ ὑπὲρ τοῦτο θεός· οὐδὲ κ. τ. λ: 1
 • τί γάρ; ὑπὲρ τοῦτο Θεός; οὐδὲ τοῦτο· ἀλλὰ τέως τοῦτο·: 1
 • τί δὴ τοῦτό ἐστιν: 1
 • τί δὴ τοῦτο: 1
 • τί δὴ τοῦτο; οὐκ ἐθορυβήθη, οὐδὲ εἶπε: 1
 • τί δήποτε: 1
 • τί καὶ λέγοντες οἱ ᾽Απόστ. ἔπεισαν, ὅτι ἐσταυρώθη: 1
 • τί κατασκευάζεις ἕκτικον σαυτῷ νόσημα: 1
 • τί κ. ἐκτήκον σαυτὸν ·τῷ νοσήματι: 1
 • τί οὖν: 1
 • τί οὖν ἂν καταξιωθεὶς: 1
 • τί οὖν ἄν καταξιωθείς: 1
 • τί οὖν ἐ& 129·ν τὸ καὶ τό: 1
 • τί οὖν προκατέχομεν περισσόν: 1
 • τί οὖν…ὅτι: 1
 • τί οὖν; εἰ πάντων ἐστὶ δημιουργὸς, διὰ τί μὴ καὶ εἰς ταῦτα προνοεῖ: 1
 • τί ποιήσομεν: 1
 • τί τὸ πλέον: 1
 • τί τούτου ἀπιθ: 1
 • τί φησίν: 1
 • τίκτεσθαι: 1
 • τίνα: 1
 • τίνα ἂν ἔχοιεν λόγον εἰπεἵν: 1
 • τίνες ὀβελίσκοι πεπυρωμένοι διέπειραν σῶμα: 1
 • τίς γὰρ ἢ βυρσεὺς: 1
 • τὸ: 1 2 3 4 5
 • τὸ ἀγαθόν: 1
 • τὸ ἀνενδεκτόν: 1
 • τὸ ἀξιόπιστον: 1
 • τὸ ἀσώματον: 1
 • τὸ ἄτυφον: 1 2
 • τὸ ἄφυκτον τῆς τιμωρίας: 1
 • τὸ ἐνεργεἵν: 1
 • τὸ ἐντρεπτικόν: 1
 • τὸ ἔξω ἑαυτοῦ γενέσθαι: 1
 • τὸ ἴσον ἀνδράσι ποιοῦσα καὶ διδάσκουσα: 1
 • τὸ ὄνομα εἶναι δῆλον καὶ φανερόν: 1
 • τὸ ὅλως εἰδέναι ἢ: 1
 • τὸ ὅνομα: 1
 • τὸ Παλλάδιον τὸ Διοπετὲς καλούμενον: 1
 • τὸ Πν: 1
 • τὸ αὐτὸ: 1 2
 • τὸ αὐτὸ λέγειν τὴν δύναμιν καὶ βουλήν: 1
 • τὸ αὐτο φύραμα τῆς οὐσίας ἐστὶ: 1
 • τὸ βαρύ: 1
 • τὸ γὰρ εἰ ἤ ἐστι· τοῦτ᾽ ἐστιν, ἢ πν. ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος: 1
 • τὸ γὰρ καταμικρὸν τοῦτο ἰσχυρότερον γενόμενον τῶν ἐθνῶν· τοῦτο γὰρ πειράζοντος ἦν κ. τ. λ: 1
 • τὸ γὰρ κηρύττειν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ Πν. ᾽Επεὶ οὖν ἀλαζονικῶς ἐποίουν βοῶντες κ. τ. λ: 1
 • τὸ γάρ ἔργον τοῦτο ἐδήλου: 1
 • τὸ δὲ ἡμέτερον: 1
 • τὸ δὲ ἡμερώτερον: 1
 • τὸ δὲ πιστεῦσαι: 1
 • τὸ δὲ σ. ὅντως αἰσχρόν: 1
 • τὸ δίκαιον ὅταν πραχθῇ·: 1
 • τὸ δεύτερον: 1
 • τὸ δεῖ ἀντὶ τοῦ ἔδει: 1
 • τὸ δεῖξαι ὅτι Ρωμαίοις παρέδωκαν δέσμιον: 1
 • τὸ διαβάλλειν: 1
 • τὸ διορατικὸν τἥς διανοίας: 1
 • τὸ δρέπανοειδὲς: 1
 • τὸ εἰς ἀκρότητα εἶναι καὶ ὕψους ἀρετῆς, καὶ ταπεινοφροσύνης συγκαταβάσεως. Καὶ ἄκουε πῶς ὁ ὑπερβαίνων: 1
 • τὸ εὐρίπιστον τοῦ ὄχλου: 1
 • τὸ εὕκολον κ. τ. λ: 1
 • τὸ ζητούμενον: 1
 • τὸ θήριον: 1
 • τὸ θηρίον: 1
 • τὸ καὶ παρασχεῖν ἑαυτὸν εἰς τὸ παθεῖν κακῶς·: 1
 • τὸ καὶ πλἐον παρασχεῖν ἢ ἐκεῖνος βούλεται ὁ ποιήσας: 1
 • τὸ καθόλου: 1
 • τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι: 1
 • τὸ καλεῖσθαι: 1
 • τὸ κεφάλαιον: 1
 • τὸ λαμπρὸν τοῦ φῶτος: 1
 • τὸ μηκέτι μὲν εἰς ᾅδου τρέχειν τὰς τῶν σωμάτων ἀπαλλαττομένας ψυχὰς καθὰ καὶ πρωὴν, πέμπεσθαι δὲ μᾶλλον εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος: 1
 • τὸ ξύλον ἔνθα προσεδέθη καὶ ἐμαστιγώθη: 1
 • τὸ οἰκονομικὸν: 1
 • τὸ οὕτω παράδοξον: 1
 • τὸ οὖν ἀκριβῶς ἐξετασθὲν τὸ: 1
 • τὸ πάθος: 1
 • τὸ πόσον τῶν ζυγοκεφάλων ἢ ἰο ύγων ἢ ἰουγαλίων, ἢ ὅπως δήποτε ἂν αὐτὰ κατὰ χῶραν καλοῖεν: 1
 • τὸ πᾶν: 1 2
 • τὸ παῤ ἡμῶν ὀφεῖλον: 1
 • τὸ παράσημον: 1
 • τὸ πλέον τῆς ἀθυμίας: 1
 • τὸ πλέον τῆς εὐθυμίας: 1
 • τὸ πλέον τιμηθῆναι,: 1
 • τὸ πρ: 1
 • τὸ πρὸ τούτων ὑμῖν ὀφειλόμενον: 1
 • τὸ σπουδαζόμενον: 1
 • τὸ σχῆμα: 1
 • τὸ τὰ ἔθνη κληθῆναι: 1
 • τὸ τ. ἀ: 1
 • τὸ φὺσει κακὸν ποιῆσαι (εἴ γε τί ἐστι· καθ᾽ ὑμᾶς γὰρ λέγω· φύσει γὰρ οὐδὲν ἔστι ποιῆσαι κακὸν ἢ καλὸν καὶ καλοῦ συνεργὸν) ἢ τὸ [οὐκ. A.̓̀ ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • τὸ φύσει κακὸν (εἴ γε τί ἐστι· καθ᾽ ὑμᾶς γὰρ λέγω· φύσει γὰρ οὐδέν ἐστι κακὸν) ποιῆσαι ἢ καλὸν ἢ καὶ καλοῦ συνεργόν: 1
 • τὸ φορτικὸν: 1
 • τὸ χρηστὸν: 1
 • τὸ ψυχρὸν ῥ& 210·μα: 1
 • τὸν: 1
 • τὸν ἀγρ: 1
 • τὸν ἀπράγμονα βίον ζῇν καὶ ἀκίνδυνον: 1
 • τὸν ἐκεῖνα ποιήσαντα: 1
 • τὸν ῞Ελληνα: 1
 • τὸν Θεόν: 1
 • τὸν Χριστὸν: 1
 • τὸν βασιλέα: 1
 • τὸν εὐαγγελιστὴν: 1
 • τὸν λόγον: 1
 • τὸν οὐχ οὕτως: 1
 • τὸν παιδα: 1
 • τὸν παραμετροὕντα λαβἕιν: 1
 • τὸν προκεχ: 1
 • τὸν προκεχειρισμένον: 1
 • τὸν τιμ. αὐτὸν καὶ τὸν μὴ τιμήσαντα καλῶς βεβ: 1
 • τὸ, καὶ, ἔσται: 1
 • τό τε: 1
 • τόν Παἵδα: 1
 • τόπους: 1
 • τότε ἀπεκρίθη ὁ Π: 1
 • τότε ἐπὶ τὸν βίον ἄγει: 1
 • τότε ὁ Π. ὕστερον ἐξίσταται· καὶ διὰ τοῦτο φησίν: 1
 • τότε ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ καὶ: 1
 • τότε τὰ χρηστὰ προλέγει: 1 2
 • τᾥ: 1
 • τᾥ θεᾥ: 1
 • τᾥ καταξιωθἥναι τῆς πίστεως: 1
 • τᾥ νᾥ: 1
 • τᾥ πράγματι: 1
 • τῆ προθέσει τῆς καρδίας: 1
 • τῆς ἐλευθερίας: 1
 • τῆς γυμνότητος ἐπίστασαι τὸν τρόπον: 1
 • τῆς δεσποτείας αὐτοῦ τὰ τεκμήρια καὶ τῆς φιλανθρωπίας τότε ἀποκρίνεται: 1
 • τῆς διδασκαλίας ἀπέλαυον: 1
 • τῆς ζωῆς: 1
 • τῆς παραινέσεως τῆς Γαμ: 1
 • τῆς συστρ. τ: 1
 • τῆς τέχνης: 1
 • τῆς φ. εἶδε. Τότε ἀπ. Κύριε, κ. τ. λ. ἵνα λὴ κ. τ. λ: 1
 • τῆς χαριτὸς ἀπέλθῃ: 1
 • τῇ ἀναστάσει συννοουμένης: 1
 • τῇ ἰδί& 139· διαλέκτῳ: 1
 • τῇ προλήψει τῶν ἐθνῶν: 1
 • τῇ τριάδι πάντα τὰ παῤ ἡμῶν λογιζόμενος: 1
 • τῶν: 1
 • τῶν ἀοράτων: 1
 • τῶν ἀποστόλων: 1
 • τῶν ἀπ. τὸ ἦθος: 1
 • τῶν ἐπ᾽ ἀγορᾶς συρομένων: 1
 • τῶν ἐπιγειῶν: 1
 • τῶν ἰατρῶν τῶν ἐκεῖ: 1
 • τῶν ᾽Αποστόλων: 1 2
 • τῶν ᾽Αποστόλων. ὅρα τὸ ἄτυφον. & 173·Ιδωμεν λοιπὸν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα. Καὶ τῶν ᾽Αποστόλων τὴν φιλοσοφίαν: 1
 • τῶν ᾽Ιουδαίων: 1
 • τῶν δὲ ἐκεῖσε λεγομένων καὶ κηρυγμάτων καὶ ῥημάτων μέμνηται πάντων: 1
 • τῶν εἰς τοὺς ᾽Ιουδαίους συμβεβηκότων: 1
 • τῶν κατὰ φύσιν καὶ ἀνάγκην οὐ δυνάμεθα μεθίστασθαι, ἂν μὴ κ. τ. λ: 1
 • τῶν λόγων: 1
 • τῶν λοιπῶν: 1
 • τῶν πόρνων: 1
 • τῶν πλειόνων λόγων τὸ κεφάλαιον: 1
 • τῶν προφητῶν: 1
 • τῶν σημείων ἦν: 1
 • τῶν φιλοσόφων: 1
 • τῶν χωλῶν: 1
 • τῷ ὁμοιώματι: 1
 • τῷ ὑβρ., τῷ διδ: 1
 • τῷ δεκαδύο: 1
 • τῷ δυναμένῳ: 1 2
 • τῷ εἰπεῖν: 1
 • τῷ θεῷ: 1
 • τῷ καιρῷ: 1
 • τῷ κυρί& 251·: 1 2
 • τῷ λόγῳ: 1
 • τῷ πάντα ἀθρόον εἰς τὰς ἐκείνων ῥ& 178·ψαι ψυχάς: 1
 • τῷ προσθειναι, τὸν Παῖδα: 1
 • τῷ σώματι αὐτῷ τοῦ πρὸς τὸν λειμῶνα ὁρῶντος: 1
 • τῷ συμφ. ἐνδιατρ: 1
 • τῷ τε: 1
 • ταύτῃ: 1
 • ταύτας τινές φασι τῆς π. αὐτοῦ εἶναι αἰτίας: 1
 • ταύτην: 1
 • ταύτης δὲ οὐδὲν οὕτω σημεῖον μεῖζον ἦν, ὡς τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν: 1
 • ταῦτα: 1 2 3
 • ταῦτα ἀκούειν: 1
 • ταῦτα ἀκούσαντες κατενύγησαν: 1
 • ταῦτα ἐκ τῆς πόλεως τὰ συνέδρια: 1
 • ταῦτα ἐκείνων κατασκευαστικὰ ποιῶν, διὰ τῶν ἔργων ἐβεβαίωσε τὰ λεχθέντα: 1
 • ταῦτα γὰρ εἰκότως περὶ ἐκείνου λέγεται, παρὰ δὲ τούτου: 1
 • ταῦτα γὰρ παῤ ἐκείνων λέγεται γενέσθαι: 1
 • ταῦτα γοῦν οὐκ ἀπὸ προαιρ. ἀνθρ. ἦν: 1
 • ταῦτα δὲ: 1
 • ταῦτα εὐαγγέλια: 1
 • ταῦτα μὲν γὰρ μετὰ προαιρ. ἀνθρ. ἦν: 1
 • ταῦτα τῆς ἀναστάσεως πιστότερα: 1
 • ταῦτα φησίν·: 1
 • ταμίαν: 1
 • ταμιεῖαν: 1
 • ταπεινά: 1
 • ταπεινοῖς: 1
 • ταπεινοθρονεἵν: 1
 • ταραχθεῖσα: 1
 • ταριχευθεῖσα: 1
 • ταυτας: 1
 • τε: 1
 • τεινόμενον: 1
 • τεκμ. λαβ., ὅτι ἐστὶ Θεὸς: 1
 • τελειότεροι: 1
 • τετάρτῃ ἐφάνη: 1
 • τεταγμένον ἄνδρα: 1
 • τεταραγμένην: 1
 • τεταριχευμένον: 1
 • τετρὰς: 1
 • τηρεῖσθαι: 1 2
 • τι: 1
 • τι μεταδῶ χάρισμα: 1
 • τιθέντες: 1
 • τιθεὶς τὴν ἐπίβασιν: 1
 • τιμἥς: 1
 • τινὰς: 1
 • τινὰς ἐκ τῶν δυνατωτέρων ἐκ γειτ. οἰκεῖν: 1
 • τινές φασι: 1
 • τινα: 1
 • τις: 1
 • τισὶν ὁ Θεὸς: 1
 • το μηδένος δεῖσθαι, ὅπερ ἀπεφήνατο: 1
 • το ξύλον: 1
 • το φυσει κακον καλον καλον ποι῾σαι (ει γε τι εστι καθὗ υμα¨ γαρ λεγω: φυσει γαρ ουδεν εσπι ποι῾σαι κακον καλου συνεργον) ῾ το εξ ουκ οντων: 1
 • τοὓ λόγου: 1
 • τοὕ πράγματος: 1
 • τοὕτο γὰρ αὐτοὺς μάλιστα ὡφέλει· Δείκνυσι πάλιν: 1
 • τοὺς ἀλλοφύλους: 1
 • τοὺς ἐκεῖ τόπους: 1
 • τοὺς ἐκ. ποιήσαντας: 1
 • τοὺς ἐν πολλῇ φιλοσοφί& 139·: 1
 • τοὺς ἐνιαυσιαίους ὑετους: 1
 • τοὺς ἐνιαυτούς: 1
 • τοὺς ὀδόντας ἐνδάκνουσιν: 1
 • τοὺς ὁρὥντας: 1
 • τοὺς ὑβρίζοντας: 1
 • τοὺς δὲ καταδικάσαι δέον ἐκείνους, δέον κατηγορῆσαι: 1
 • τοὺς δὲ μὴ πειθομένους: 1
 • τοὺς δαίμονας: 1
 • τοὺς δεομένους: 1
 • τοὺς διαχλ: 1
 • τοὺς δικάζοντας: 1
 • τοὺς δικαίως ἀποθανόντας, ἢ ἐκεῖνον καὶ θαυμάζεις: 1
 • τοὺς θαυμαζομένους: 1
 • τοὺς κύνας καλῶμεν: 1
 • τοὺς μαθητάς: 1
 • τοὺς μερικούς: 1
 • τοὺς παῖδας: 1
 • τοὺς περὶ Πρ. κ. ᾽Α: 1
 • τοὺς περιττοὺς καὶ: 1
 • τοὺς σωζομένους: 1 2
 • τούτῳ: 1 2
 • τούτοις: 1
 • τούτου: 1 2 3 4
 • τούτου μάλιστα ἦν: 1
 • τούτους: 1 2 3
 • τούτων: 1 2
 • τοῖς: 1
 • τοῖς ἤδη γενομένοις: 1
 • τοῖς καταλλαγεῖσι: 1
 • τοῖς ταπεινοῖς: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ ἀγαθοῦ: 1
 • τοῦ Δαυὶδ εὐκαίρως: 1
 • τοῦ Δεσπότου: 1
 • τοῦ Θεοῦ: 1
 • τοῦ Κυρίου: 1
 • τοῦ Παυλοῦ: 1
 • τοῦ Πνεύματος: 1
 • τοῦ Συχέμ: 1
 • τοῦ Χριστοῦ: 1
 • τοῦ αιρεσιάρχου δηλοῦντος: 1
 • τοῦ δήμου τὴν ὀργὴν τῆς ὁρμῆς. ᾽Επεὶ οὖν τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξέβαλον, τότε ἀφίστανται: 1
 • τοῦ ζήλου: 1
 • τοῦ θεοῦ: 1
 • τοῦ λόγου τῆς διδασκαλίας: 1
 • τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως: 1
 • τοῦ νόμου: 1 2
 • τοῦ οὐδ: 1
 • τοῦ πατρὸς ἡμῶν (ὁ Ν.) διὰ Πν. ῾Α στόματος Δ. Β. Δεσπ. ὁ Θ. τῶν πάτρων ἡμῶν ὁ διὰ Πν. ῾Α διὰ στομ. Δ: 1
 • τοῦ πράγματος: 1
 • τοῦ προπάτορος: 1
 • τοῦ προπάτορος Δαυίδ: 1
 • τοῦ π. τ. λ. ὁ: 1
 • τοῦ φιλοσόφου ψυχή: 1
 • τοῦ χοροῦ πρῶτος: 1
 • τοῦ….ὁρῶντος: 1
 • τοῦτό ἐστι, φησὶν, ἡ δωρεὰ τοῦ ῾Α. Πν: 1
 • τοῦτό φησιν, ἵνα δείξῃ ὅτι μακρὰν οὐ βαδίζουσιν ὁδὸν, ὡς φόβον τινὰ μη γενέσθαι τρέμουσιν ἔτι καὶ δεδοικόσιν αὐτοῖς: 1
 • τοῦτο: 1 2 3 4 5 6 7
 • τοῦτο ἐποίει: 1
 • τοῦτο ἐστιν: 1
 • τοῦτο ᾔδεσαν: 1
 • τοῦτο γὰρ κατὰ μικρὸν ἐπαγόμενον ἐγίνετο ἰσχυρότερον· ἐκεῖνο δὲ πειρ. ἦν: 1
 • τοῦτο γὰρ μάντεως ἴδιον, τὸ ἐξεστηκέναι κ. τ. λ: 1
 • τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἤκουσεν: 1
 • τοῦτο δὲ ἐστιν: 1
 • τοῦτο δὲ ὑπὲρ αὐτῶν εγένετο: 1
 • τοῦτο δὲ εὐσεβείας ἦν τὸ ῥ& 210·μα: 1
 • τοῦτο δὲ πιστὸν ἐγένετο: 1
 • τοῦτο εἰκότως πρόσκειται: 1
 • τοῦτο καὶ Δαυὶδ ἐπισημαινόμενος λέγει: 1
 • τοῦτο καὶ αὐτους ἥρμοττε τότε εἰπεῖν: 1
 • τοῦτο καὶ τὸ τῶν σκιῶν ἐστιν ὅπερ ἔλεγεν: 1
 • τοῦτο μάλιστα ἠπόρησαν ἂν οἱ ᾽Ιουδαῖοι: 1
 • τοῦτο μάλιστα αὐτοὺς ἀνέπαυσεν: 1
 • τοῦτο μόνον: 1
 • τοῦτο πεποίηκεν: 1
 • τοῦτο τὸ τῶν σκιῶν αἰνιττόμενος: 1
 • τοῦτο ψεῦδος: 1 2
 • τοῦτον: 1 2 3
 • τοῦτο, κἀκεῖνο: 1
 • τοιὣσδε: 1
 • τοικίλον καὶ ταντοδαπὸν: 1
 • τοιοῦτοί τινες ἦσαν καὶ ᾽Ιουδαῖοι: 1
 • τολμᾷ: 1
 • τολμηρότερον: 1
 • τον ἀποστάντα: 1
 • τοσαῦτα διελέχθη: 1
 • τοσαῦτα εἴδωλα: 1
 • τοσαῦτα μυστήρια: 1
 • τοσοῦτον ὠφέλει ὁ λιμός: 1
 • τουτέστι κοινωνῶν ἁλῶν, κοινωνῶν τραπέζης: 1
 • τουτέστι, πρὸς τῇ πεντηκοστῇ περὶ αὐτὴν ὡς εἰπεῖν Πρὸς: 1
 • τρέφῃ: 1
 • τρία γὰρ ταῦτά ἐστι ψυχῇ: 1
 • τρόπους: 1
 • τρεῖς αἱρέσεις γενικαί·: 1
 • τριβώνιον: 1
 • τροφἥς οὐ τρυφἥς: 1
 • τροφὴν διδῷ: 1
 • τρυφὥντα: 1
 • τυγχάνοντα τῶν ἀγαθῶν: 1
 • τυπωθεὶς: 1
 • τυχὸν ἀπλάστως ζητούντων: 1
 • τ. ἀ: 1
 • τ. ἐ. διεγερθεὶς, κινηθεὶς, ἐπὶ τοῖς γινομένοις: 1
 • τ. ἐ., διηγέρθη, κινηθεὶς ἐπὶ τοῖς γεν. “Καὶ ἐθ. αὐτοὺς ἐν τ. δ.” Νῦν σφοδρ. αὐτοῖς ἐπιτίθενται: 1
 • υἱοί: 1
 • φάρμακα: 1
 • φέρε δὴ κ. τ. λ: 1
 • φήσιν· αἶρε αὐτὸν οὐ γὰρ καθήκει αὐτὸν ζῇν: 1
 • φίλος: 1
 • φίλτρον: 1
 • φίσει: 1
 • φύσει: 1
 • φύσει ᾽Ιουδαῖοι: 1 2
 • φύω: 1
 • φαιδρὰ: 1
 • φαινομένη: 1
 • φανεῖται: 1
 • φανερῶς οὖν καταγ: 1
 • φαντασθῇ: 1
 • φασὶ δὲ οἱ μυσταὶ λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν τὸν Αἰγύπτιον: 1
 • φασὶν: 1
 • φατνώματα: 1
 • φερώνυμος ἦν: 1
 • φευτεύω: 1
 • φησὶν: 1 2 3
 • φησὶν λοιπὸν: 1
 • φησί: 1
 • φησίν: 1 2
 • φησιν: 1
 • φιλόσοφον: 1
 • φιλόσοφος: 1
 • φιλανθρωπίας: 1 2
 • φιλαρχία: 1
 • φιλεἵ γὰρ: 1
 • φιλεἵν: 1
 • φιλεἵσθαι: 1
 • φιλονεικίαν: 1 2
 • φιλοσόφιάν: 1
 • φιλοσόφου: 1
 • φιλοσόφου γνώμης: 1
 • φιλοσοφὥν: 1
 • φιλοσοφία: 1 2
 • φιλοσοφία καὶ πολὺς ὁ λιμήν: 1
 • φιλοσοφίαν: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • φιλοσοφίας: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • φιλοσοφίας ἔνεκεν: 1
 • φιλοσοφί& 139·: 1
 • φιλοσοφώτερον: 1
 • φιλοσοφῇ: 1
 • φιλοσοφεἵν: 1 2
 • φιλοσοφια: 1
 • φιλοσοφοὕντες: 1
 • φιλοτιμία: 1
 • φιλοτιμίας: 1 2
 • φλεγμαίνων: 1
 • φλεγμονἥς: 1
 • φοβεῖ: 1
 • φοβερὸν: 1
 • φονικὰς λοιπὸν βούλονται δεῖξαι τὰς προαιρέσεις τῶν ’Ιουδαίων: 1
 • φονος ἄδικος κακίας;: 1
 • φοροῦντος: 1
 • φορτικὰ: 1 2 3
 • φορτικώτερον: 1 2
 • φορυτὸς: 1
 • φρίξατε: 1
 • φρίξει: 1
 • φυλάττεσθαι: 1 2
 • φυσικὰ: 1
 • φωτίσματου: 1
 • φωτισθείς: 1
 • φωτισθεντες: 1
 • χὥρας: 1
 • χάρις: 1
 • χάριτος: 1
 • χαὕναι: 1
 • χαίρων: 1
 • χαλεπώτατον καῦμα: 1
 • χαλεπώτερα: 1
 • χαράγματι τέχνης: 1
 • χαρίζεται: 1
 • χαρίσασθαι: 1 2
 • χαυνοἵ: 1
 • χαυνούμενος: 1
 • χαυνοτέρους ἐργάσασθαι: 1
 • χεῖρες: 1
 • χειρῶν: 1
 • χειροτονἥσαι: 1
 • χειροτονέω: 1
 • χειροτονήσαντες: 1
 • χειροτονία: 1
 • χλόης: 1
 • χολὴ πάλιν εὐρυχωρίαν ζητείτω: 1
 • χορείας: 1
 • χρήζῃ: 1
 • χρήματα ἔχων ὀλίγα καὶ τῆς ἀναγκαίας εὐπορῶν τροφῆς, ἕτερος δὲ πλούσιος καὶ εὔπορος: 1
 • χρείαις: 1
 • χρησ: 1
 • χρησίμως: 1
 • χρηστὸν: 1
 • χρηστὸς ἀνὴρ καὶ πρᾶος γενήσεται: 1
 • χριστῷ: 1
 • χρυσοκόλλητα: 1
 • χυμὸν: 1
 • χυμων: 1
 • χωλεύοντες…οἱ δὲ: 1
 • χωρὶς: 1
 • χωρὶς τῶν ἄλλων ἁπάντων: 1
 • χωρῶν: 1
 • χωρισθεὶς: 1
 • χ. ἀ. καὶ μ: 1
 • ψύξιν ἐξέβαλες: 1
 • ψαλμὸς ἐπιλύχνιος: 1
 • ψαλμὸς ἑωθινὸς: 1
 • ψηλαφώμενος: 1
 • ψοφοδεεἵς: 1
 • ψυχὴ: 1
 • ψυχή: 1
 • ψυχῇ: 1
 • ψυχην ἐμάλαξας: 1
 • ψυχικὸς: 1
 • ψυχρὥν: 1
 • ψυχρὸν: 1
 • ψυχρὸς: 1
 • ψυχρόν: 1
 • ψυχρότερον: 1
 • ψυχροὶ: 1
 • ψυχροῦ: 1
 • ωραν: 1
 • ): 1
 • -ει: 1
 • -σαν: 1
 • -σωμεν: 1
 • . χαπ. ii. §. 4, 5: 1
 • The ms: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection