Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ̓: 1
 • ἀββά ὁ πατήρ: 1
 • ἀγάπη: 1 2
 • ἀγαθὸν ἄνδρα: 1
 • ἀγαθοεργεῖν. ἁγνεία, ἀδηλότης, ἀνδραποδιστής , ἄδροφόνος, ἐτεροδιδασκαλεῖν, θεοσέβεια, καταστολή, πλέγμα, ορισμός , φιλαργυρία, ψευδολόγος, ψευδώνυμος .: 1
 • ἀγενεαλόγητος,: 1
 • ἀγνοεῖν, ἀδικία, ἀθετεῖν, αἰχμαλωτίζειν, ἀναπέμπειν, ἀνταποκρίνεσθαι, ἀντικείμενος, ἀντιλαμβάνεσθαι, ἀπελπίζειν, ἀπολογεῖσθαι, ἀτενίζειν, ἐκδιώκειν, ἐπιφαίνειν, εὐγενής , ἠχεῖν, καταργεῖν, κινδυνεύειν, κυριεύειν, πανοπλία,παράδεισος, συγχαίρειν, συνευδοκεῖν, ὑστέρημα, χαρίζεσθαι, ψαλμός: 1
 • ἀγράφοις: 1
 • ἀγρεύειν, ἄλαλος, ἀλεκτοροφωνία, γναφεύς , εκθαμβεῖσθαι, ἐναγκαλίζεσθαι, ἐξάπινα, ἐνειλέω, ἐξουδενόω, ἔννυχον, μογιλάλος, πρασιαὶ πρασιαί, προσάββατον, προμεριμνᾶν, προσορμίζεσθαι, συνθλίβειν, τηλαυγῶς , ὑπολήνιον: 1
 • ἀγωγή, ἀθλεῖν, βέλτιον, μεμβράνα, ὀρθοτομεῖν, πραγματεία, φιλόθεος.: 1
 • ἀδόκιμος,: 1
 • ἀδελφόθεος: 1
 • ἀδελφός: 1
 • ἀδελφοί: 1 2
 • ἀδικίαν ἐμίσησα: 1
 • ἀδοκίμου ὄντος: 1
 • ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.: 1
 • ἀκριβῶς: 1
 • ἀκροθίνιον: 1
 • ἀληθῶς γενόμενον: 1
 • ἀλλ ̓ οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν λόγων: 1
 • ἀλλ ̔ οὐδέ, εἰ καί, εἰ μήτι, τίς οὖν.: 1
 • ἀμήτωρ: 1
 • ἀμνός: 1
 • ἀνάλυσις: 1
 • ἀνίστητε τῷ διαβόλῳ,: 1
 • ἀνόσιος , διδακτικός, κενοφωνία, νομίμως , παραθήκη, γενεαλογία, εὐσεβῶς.: 1
 • ἀναβατικὸν Παύλου: 1
 • ἀναβλέψαι, ἐμβλέψας, περιβλεψάμενος , ἀναπηδήσας, κύψας , ἐμβριμησάμενος, ἐπιστραφείς ἀποστενάξας.: 1
 • ἀναγέννησις,: 1
 • ἀναγεννάομαι: 1
 • ἀναγεννήσας ἡμᾶς είς ἐλπίδα: 1
 • ἀναγεννηθῆτε: 1 2
 • ἀναγινώσκειν: 1
 • ἀναγνωσις τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν: 1
 • ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων: 1
 • ἀνεθέμην: 1
 • ἀνελημφθη ἐν δόξῃ.: 1
 • ἀνεψιός,: 1
 • ἀνθύπατος: 1 2
 • ἀντί: 1
 • ἀνταναπληρόω: 1
 • ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως: 1
 • ἀντιστράτηγος: 1
 • ἀνυπότακτος: 1
 • ἀπάτωρ: 1
 • ἀπέθανεν ... θαματωθείς ... ζωοποιηθείς πνεύματι ... ἐκήρυξεν –ϊ... –ͅϊπορευθεὶς εἰς οὐρανόν: 1
 • ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτα νηπίοις: 1
 • ἀπόλουσις: 1
 • ἀπόστολοι, ἄγγελοι: 1
 • ἀπόστολος: 1
 • ἀπαύγασμα,: 1
 • ἀπείθεια: 1
 • ἀπεκατέστη: 1
 • ἀπεκατέστησε: 1
 • ἀπεκατεστάθ̓η: 1
 • ἀπο τότε ἤρξατο ὁ Ἰης., κ. τ. λ: 1
 • ἀπογραφή: 1
 • ἀποκάλυψις μυστηρίου: 1
 • ἀποκαθίστημι: 1
 • ἀποκαλύψαι τόν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1
 • ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶνσοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.: 1
 • ἀπολογία: 1
 • ἀπομνεμονεύματα: 1
 • ἀποπλέω: 1
 • ἀποστάτω ἀπὸ ἀδικίας: 1
 • ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ εκδιώξουσιν: 1
 • ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν: 1
 • ἀρνέομαι: 1
 • ἀρνιον: 1
 • ἀρνουμε: 1
 • ἀρχη τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • ἀρχισυνάγωγοι: 1
 • ἀρχισυνάγωγος: 1
 • ἀρχων τῆς συναγωγῆς,: 1
 • ἀσπάζονταί σε ... πάντες οἱ ἀπὸ Φιλίππων ἐν χριστῷ, ὂτεν καὶ ἐπέστειλά σοι: 1
 • ἀστήρ: 1 2
 • ἀστεῖος: 1
 • ἀφέωνται: 1
 • ἀφίενται: 1
 • ἀφανίζουσιν ὅπως φανῶσι: 1
 • ἀφιλάργυρος: 1 2
 • ἁγιασμένοι: 1
 • ἁγιασμός: 1
 • ἁνάγομαι: 1
 • ἃ κατήρτισεν: 1
 • ἃ προητοίμασεν: 1
 • ἄαγεννημένοι ... διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ: 1
 • ἄλλα μυρία θαυμάσια: 1
 • ἄλλος παράκλητος: 1
 • ἄναθεωρέω: 1
 • ἄνθρωποι ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄνθρωπος ἐγένετο: 1
 • ἄνθρωπος,: 1 2
 • ἄρα οὖν τοῦτο λὲγει: 1
 • ἄρχων: 1 2
 • ἄστρον: 1 2
 • ἄφεσις: 1 2
 • ἄχρηστον, εὔχρηστον: 1
 • ἄχρηστος, εὔχρηστος ,: 1
 • ἅγιοι: 1
 • ἅλυσις: 1
 • ἅλωσιν: 1
 • ἅπαξ λεγόμενα: 1
 • ἆρα νῦν: 1
 • ἆρα οὖν: 1
 • Ἀκύλας: 1 2
 • Ἀλφαῖος: 1
 • Ἀναβαθμοὶ Ἰακώβου: 1
 • Ἀντεμος: 1
 • Ἀντονεῖνος, Παυλεῖνος, Παπεῖρος Σαβεῖνος, Φαυστεῖος.: 1
 • Ἀποκάλυψισ Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ἀπομνημονεύματα: 1
 • Ἀρχαιολογία Ἰουδαική: 1
 • Ἀσιανός: 1
 • Ἀσιαρχαί: 1
 • Ἄνωθεν μέλλω σταυρωθῆναι: 1
 • Ἄτη: 1
 • ἐὰν μὴ βαπτίσωνται: 1
 • ἐὰν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον.: 1
 • ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῳ κυπίῳ ζῶμεν: 1
 • ἐ–ϊν –ͅϊτῇ παρουσίᾳ: 1
 • ἐγένετο: 1 2 3 4 5
 • ἐγώ εἰμι Κηφᾶ.: 1
 • ἐγγύς μαχαίρας ἐγγύς θεοῦ: 1
 • ἐδόξασεν: 1
 • ἐδικαίωσεν: 1
 • ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι,: 1
 • ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν: 1
 • ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ: 1
 • ἐθελοθρησκεία: 1
 • ἐκ θεοῦ: 1 2
 • ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ σάρκα ... υἱος θεοῦ κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης: 1
 • ἐκ τῆ ς πίστεως: 1
 • ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν: 1
 • ἐκ τοῦ οὐρανοῦ: 1
 • ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ: 1
 • ἐκάθισεν: 1
 • ἐκάλεσεν: 1
 • ἐκήρυξεν: 1
 • ἐκβολὴν ἐποιοῦντο: 1
 • ἐκηρύχθη ἐν ἕθνεσιν,: 1
 • ἐκκλησία: 1 2 3 4
 • ἐκκλησίαι κατ̓ οἷκον: 1
 • ἐκλέγομαι, ἐκλογή, ἐκλεκτός: 1
 • ἐκλεγω: 1
 • ἐκούφιζον τὸ πλοῖον: 1
 • ἐκπόρευσις: 1
 • ἐκπορεύεται: 1
 • ἐλέγχει: 1
 • ἐμὲ δοξάσει: 1
 • ἐμβλέψας αὐτῷ ἡγάπησεν αὐτόν: 1
 • ἐμνημόνευσε: 1
 • ἐν ἀδήλῳ που σκότει: 1
 • ἐν ἐμοί: 1
 • ἐν Ἐφέσῶ: 1 2
 • ἐν Ἰταλίᾳ: 1
 • ἐν Ρώμῃ ἀπέρχομαι σταυρωθῆναι: 1
 • ἐν Χριστῷ: 1
 • ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς: 1
 • ἐν αρχῇ: 1
 • ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ: 1
 • ἐν νοΐ: 1 2
 • ἐν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις καὶ ἀρχαίοις ἀντιγράφοις: 1
 • ἐν πνεύματι: 1
 • ἐν πρεύματι: 1
 • ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα: 1
 • ἐν τῷ πάσχα: 1
 • ἐν τῷ συνπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς: 1
 • ἐνανθρώπησις,: 1
 • ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι: 1
 • ἐνεργής: 1
 • ἐνεργῶν: 1
 • ἐνεργουμένη δι ̓ ἀγάπης: 1
 • ἐνερφεῖν: 1
 • ἐνσάρκωσις,: 1
 • ἐξ ἔργων ἐκ θεοῦ: 1
 • ἐξ ἔργων δικαιοῦται, ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεῶς μόνον: 1
 • ἐξ ὕδατος: 1
 • ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν επὶ πάντων, θὲος εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰωνας: 1
 • ἐξ αὐτοῦ: 1
 • ἐξήγησις: 1
 • ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ: 1
 • ἐξηγήσατο: 1
 • ἐξουδενημένος: 1
 • ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως: 1
 • ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ἐλθων: 1
 • ἐπί: 1
 • ἐπίσκοποι: 1
 • ἐπίσκοπος: 1 2 3
 • ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο: 1
 • ἐπι τῶ θεῷ τῷ σωτῆρί μου: 1
 • ἐπικέλλω: 1
 • ἐπικατάρατος: 1
 • ἐπιμεληταί: 1
 • ἐπιούσιος [ιν τηε Λορδ̑ς Πραψερ], τηε διμινυτίε ὠτίον: 1
 • ἐπισκοπέω: 1
 • ἐπισκοπή: 1 2
 • ἐπιστάτης: 1
 • ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ,: 1
 • ἐπιστολὴ καθολική: 1
 • ἐποίησεν: 1
 • ἐπτωχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε: 1
 • ἐρχόμενον ἐν σαρκί: 1
 • ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν: 1
 • ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: 1
 • ἐστάθη ἐπάνω: 1
 • ἐστί: 1
 • ἐσχάτως ἔχει,: 1
 • ἐταραχθη τῷ πνεύματι: 1
 • ἐυδοκιμοῦντος: 1
 • ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν: 1
 • ἐφάπαξ: 1
 • ἐφανερώθη ἐν σαρκί: 1
 • ἐφοβοῦντο γάρ: 1
 • ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβών: 1
 • ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἓξ: 1
 • ἑξακόσιοι δέκα ἓξ: 1
 • ἑορτὴ ἑβδομάδων, ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων: 1
 • ἑορτὴ θερισμοῦ: 1
 • ἑορτὴ τῶν Ἰουδίων: 1
 • ἑορτή: 1
 • ἑπτάκις δεσμὰ φορέσας: 1
 • ἑρμηνεία: 1
 • ἑρμηνεία γλωσσῶν: 1
 • ἑρμηνεύς: 1
 • ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος], ωροτε δοων αχχυρατελψ [ἀκριβῶς ἔγραψεν: 1
 • ἑρμηνευτής: 1
 • ἑσπέρα: 1
 • ἑτέραις γλώσσαις λαλεῖς: 1
 • ἑτεροούσις: 1
 • ἔγραψεν: 1
 • ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν: 1
 • ἔκλεψεν: 1
 • ἔλεγχος: 1
 • ἔμαθεν ἐφ’ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν: 1
 • ἔνδικος: 1
 • ἔξοδον: 1
 • ἔπειτα ὤφθη Ἰακωβῳ.: 1
 • ἔργα: 1
 • ἔστωσαν ὑμῶν αἰ ὀσφύες περιεζωσμέναι: 1
 • ἔσχατον: 1
 • ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί: 1
 • ἔσωσεν ἡμᾶς δαὶ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου: 1
 • ἔχει: 1
 • ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυπίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης: 1
 • ἔχομεν: 1 2
 • ἔχωμεν: 1 2
 • ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλεκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν: 1
 • ἕτεραι γλ: 1
 • Ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν: 1
 • Ἐκκλησιαστικὴ ̔ιστορία ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμων Ἰησοῦ Χριστοῦ μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων ὑπὸ Φιλαρετοῦ Βαψείδου, ἀρχιμάνδρίτου Δ. Φ. καὶ καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας ἐν τῇ ἐν Χάλκῃ Θεολογικῇ Σχολῇ. Τόμος πρῶτος. Ἀρχαία ̓εκκλης· ἱστορία.: 1
 • Ἐν Κωνσταντινοπόλει: 1
 • Ἐπίκτητος: 1
 • Ἐσσηνοί, Ἐσσαῖοι, Ὀσσαῖοι: 1
 • Ἐτελειώθησαν οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος μηνὶ Ἰουνίῳ: 1
 • Ἑβραίων γράμμασι: 1
 • Ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος, ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι.: 1
 • Ἔγειρε, ὁ καθεύδων,: 1
 • Ἔδωκεν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.: 1
 • ἠ: 1
 • ἠναγκάσθη: 1
 • ἠρμήνευσε: 1
 • ἠρμήνευσε δ’ αὐτὰ ὡς ἥν δυνατὸς ἕκαστος .: 1
 • ἡ: 1 2
 • ἡ ἑορτή: 1
 • ἡ Δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη: 1
 • ἡ Λατινὴ βασιλεία: 1
 • ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν: 1
 • ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἡ διάκονος: 1
 • ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖντῆν ζωήν τὴν αἰώνιον ἥτις ἧν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν: 1
 • ἡ ζωή: 1
 • ἡ μέλλουσα οἰκουμένη: 1
 • ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη: 1
 • ἡ παρασκευὴ τοῦ πάσχα: 1
 • ἡ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς , καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος: 1
 • ἡ πεντηκοστή: 1
 • ἡ σκήνοπηγία: 1
 • ἡ ψυχῇ μου τετάρακται: 1
 • ἡγεμών: 1
 • ἡγεμονία: 1 2
 • ἡγεμονίας: 1
 • ἡγεμονεύειν: 1
 • ἡγεμονεύοντος: 1 2
 • ἡμἐρας τινάς: 1
 • ἡμέρα: 1
 • ἡμέρα τῶν νέων: 1
 • ἡμέραι ἱκαναί: 1
 • ἡμῖν: 1
 • ἡμῖν οἱ ἀπ ̓ ἀρχῆς: 1
 • ἡρμήνευσε: 1
 • ἢ καὶ δι ̓ ἀποκαλύψεων ἔζωθεν οὐσῶν: 1
 • ἤδιον διδόντες ἢ λαμβάνοντες,: 1
 • ἦν: 1
 • ἧν: 1 2 3
 • ἧν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ. συνεχομένη: 1
 • ἧχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας: 1
 • Ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.: 1
 • ἰδία. τῆ ς πίστεως: 1
 • ἰδεῖν: 1 2
 • ἱερόδουλοι: 1
 • ἱερεύς: 1 2
 • ἱερεύς, ו: 1
 • ἱλασμός: 1 2
 • ἱλασμός, ἱλαστήριον: 1
 • ἵνα: 1 2
 • ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὦν κατηχήθης τὴν ἀσφάλειαν: 1
 • Ἰάκωβος, καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἰ δοκοῦντες στῦλοι εἷναι ... αὐτοὶ εἰς τὴν περιτομήν: 1
 • Ἰησοῦ Χριστῷ,: 1
 • Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Ὑιὸς Σωτὴρ: 1
 • Ἰησοῦς Χριστός, ἀφ’ οὖ καὶ τὸ Χριστιανοὶ ἐπονομάζεσθαι ἐσχήκαμεν: 1
 • Ἰουδαῖος: 1
 • Ἰουδαϊκοι μῦθοι: 1
 • Ἰωάννης ...ὃς ἐγεννήθη ἱερευς τὸ πέταλον πεφορηκὼς –ϊκαὶ–ͅϊμάρτυς και–ῒ –ͅϊδιδάσκαλος οὗτος ἐν Εφέσω, κεκοίμηται.: 1
 • Ἰωάννου μὲν ἀκουστής,Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς..: 1
 • ὀκτωκαιδεκάτον τῆσ Ἡρώδον βασιλείας ἐνιαυτοῦ: 1
 • ὀναίμην: 1
 • ὀπτασία τῶν ἀγγέλων: 1
 • ὀρέγομαι: 1
 • ὀψία: 1
 • ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου: 1
 • ὁ ἀδελφός τοῦ Κυρίου Ἰάκωβος ὁ ὀνομασθεὶς ὑπὸ πάντων δίκαιος: 1
 • ὁ ἀληθινὸς θεός: 1
 • ὁ ἐπιστήθιος: 1
 • ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωὴν ... ζωὴν ἔχετε αἰώνιον: 1
 • ὁ Χριστὸς οὗτος ἦν: 1
 • ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίω–ϊͅ–ͅϊ: 1
 • ὁ θαυμάσας: 1
 • ὁ θεὸς τὸν ἐαυτοῦ υἱὸν πεμψας ἐν ὁμοιώματι σάρκος ἁμαρτίας: 1
 • ὁ θεός: 1 2 3 4
 • ὁ κύριος: 1
 • ὁ κύριος ἡμῶν: 1
 • ὁ κύριος,: 1
 • ὁ καρδιογνώστη: 1
 • ὁ κατέχων: 1 2
 • ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο: 1
 • ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ: 1
 • ὁ λογος τοῦ θυοῦ: 1
 • ὁ μεν̀ δὴ Ματθαῖος ἐν τοῖσ Ἐβραίοις τῆ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν καὶ γραφὴν ἐξήνεγκεν εὐαγγελίου, τοῦ Πέτρου καὶ Παύλου ἐν Ῥ ώμη εὐαγγελιζομένων καὶ θεμελιούντων τὴν ἐκκλησίαν: 1
 • ὁ μικρός: 1 2
 • ὁ μονογενὴς θεός ,: 1
 • ὁ μονογενὴς υἱός: 1
 • ὁ μονογενής υἱός ,: 1
 • ὁ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας: 1
 • ὁ πιστεύσας: 1
 • ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται: 1
 • ὁ πονηρὸς οὐχ ἃπτεται αὐτοῦ: 1
 • ὁ τέκτων: 1
 • ὁ τρίπηχυς ἄνθρωπος: 1
 • ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου: 1
 • ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν: 1
 • ὁμογλωσσία: 1
 • ὁμοούσιος ανδ θεοτόκος: 1
 • ὁποῖοί ποτε ἦσαν, οὐδέν μοι διαφέρει: 1
 • ὁράω: 1
 • ὁρκωμοσία: 1
 • ὁς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αύτοῦ: 1
 • ὃ μισεῖς μηδενὶ ποιήσῃς: 1
 • ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου: 1
 • ὃν ἐγὼ πέμψω: 1
 • ὃν δέ θέλει σκληρύνει: 1
 • ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί: 1
 • ὃς τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο: 1
 • ὄψις–ϊ,–ͅϊ: 1
 • ὅ: 1
 • ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι οψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.: 1
 • ὅπως: 1
 • ὅραμα: 1
 • ὅς: 1 2
 • ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κρίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκρίσθη τὰ παν́τα ... τὰ πάντα δἰ αὐτοῦ καὶὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται: 1
 • ὅσιος: 1
 • ὅτι εἶς ὐπέρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες απέθανον: 1
 • ὅτι πώρωσις τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνω: 1
 • Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,: 1
 • ὑγιὴς κανών: 1
 • ὑγιαίνουσα διδασκαλία: 1
 • ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἷπον ὑμῖν ἐγώ: 1
 • ὑπέδραμον: 1
 • ὑπέρ: 1
 • ὑπέρ, περί: 1
 • ὑπὸ τὸ τέρμα: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπακοή: 1
 • ὑπερῷον: 1
 • ὑπερλίαν ἀπόστολοι: 1 2
 • ὑπηρέτης: 1 2
 • ὑπομονή: 1
 • ὑποπλέω: 1
 • ὑποστασις,: 1
 • ὑποτρέχω: 1
 • ὒδατι: 1
 • ὕπατος: 1
 • ὗς: 1
 • ὠς σοφὸς ἀπχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα: 1
 • ὡς ἀντικειμένῳ ὀργιζόμενος: 1
 • ὡς ἐν παραδόσει μαθών: 1
 • ὡς περιστεράν: 1
 • ὡς πρέπει υἱοῖς θεου̑: 1
 • ὡσεὶ: 1
 • ὡσεί: 1 2 3
 • ὤφθη ἀγγέλοις,: 1
 • ὥσπερ: 1 2
 • ὧν τὰ ὀνόματα ἐν Βίβλῳ ζωῆς: 1
 • ά: 1
 • όω: 1
 • ῤηθέν: 1
 • ῥαββί: 1
 • ῥαββονί: 1
 • ῥαββουνί: 1
 • ῥαντίσωνται: 1
 • Ῥωμαικὴ Ἰστορία: 1
 • ΑΝΘ: 1
 • Βοανεργές: 1
 • Βοανηργές: 1
 • Γάιος Καῖσαρ: 1
 • Γαλλίωνος ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Αχαίας: 1
 • Δίκαιος: 1
 • Δαναΐδες καὶ Δίρκαι: 1
 • Διὰ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτιας: 1
 • Δικαίωμα: 1
 • Δικαίωσις: 1
 • Δικαιοσύνη: 1 2
 • Δικαιοσύνη τοῦ νόμου Δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ: 1
 • Εὐαγγέλιον κατὰ Πέτρον οφ Εβιονιτε οριγιν, Κήρυγμα Πέτρου , Πράξεις Πέτρου, Ἀποκάλυψις Πέτρου, Περίοδοι Πέτρου: 1
 • Εὐανθας: 1
 • Εὐδόκησεν ὁ θεος ... ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἱνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν: 1
 • Θεσσαλονίκαια: 1
 • Θο: 1
 • Κήρυγμα Πέτρου: 1
 • Κήρυγμα Πέτρου ἐν Ῥώμῃ: 1
 • Κύριε, ποῦ πορεύῃ: 1
 • Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, Καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς: 1
 • Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ημῖν, καὶ εθεασάμεθα τὴν δόξαν αυτοῦ.: 1
 • Καίσαρ Σεβαστός: 1
 • Καῖσαρ: 1
 • Καισαρ: 1
 • Καισαρσεβαστον: 1 2
 • Κιλίκιος τράγος: 1
 • Κλήμης ὁ γενόμενος ἐπίσκοποσ Ῥωμαίων ἔγραψε τὴν ἐπιστολήν: 1
 • Κλεόπας: 1
 • Κλεόπατρος: 1
 • Κλωπᾶς: 1
 • Κολασσαί: 1
 • Κολοσσαί: 1
 • Κορινθία κόρη: 1
 • Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί: 1
 • Κυρήνιος: 1
 • Λόγος: 1
 • Λόγος ἄσαρκος , Λόγος σπερματικός: 1
 • Λατεῖνος: 1 2
 • Λατεινος: 1
 • Λευίς, Λευείς: 1
 • Λογίων Κυριακῶν ἐξηγήσεις: 1
 • Λουκᾶς τὸ μὲν γένος ὥν τῶν ἀπ ̔ Ἀντιοχείας, τὴν ἐπιστήμην δὲ ἰατρός , κ. τ. λ: 1
 • Λουκᾶς,: 1
 • Μάρκος δ̓ Ἰταλίῃ, Λουκᾶσ Ἀχαιίδι: 1
 • ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ: 1
 • Μαθθαῖος ὁ τελώνης ,: 1
 • Μαθθαῖος,: 1
 • Μαρια ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ: 1
 • Ματθαῖος: 1
 • Ματθαῖος μὲν οὗν Ἑβραίδι διαλεκ́τῳ τὰ λόγια συνατάξατο: 1
 • Ματθεῖος μὲν ἔγραψεν Ἑβραίοις θαύματα Χριστοῦ,: 1
 • Ματθ. ὁ γράψας τὸ εὐαγγέλιον Ἑβραΐδι γλώσσῃ.: 1
 • Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἒκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χρ. εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τους ἁγίου πνεύματος: 1
 • Μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ,: 1
 • Μονογενής: 1
 • Μονογενής θεός: 1
 • Νόμος παρτεισῆλθεν: 1
 • Νερων Και: 1
 • Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Ἐκκλησιαστικῆς ἱς τορίας Βιβλία ιή.: 1
 • Ξριστὸς οὖτος ἐλέγετο: 1
 • Ονήσιμον: 1
 • Πέτρος: 1
 • Πέτρος ὅς: 1
 • Πέτρος·: 1
 • Πέτρου: 1
 • Πᾶσι δ’ Ἰωάννης κήρυξ μέγας , οὐρανοφοίτης.: 1
 • ΠΑΠΙΑΣ: 1
 • ΠΑΠΥΛΟΣ: 1
 • ΠΟΛΕΙΤΑΡΧΟΥΝΤΩΝ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΟ: 1
 • Παῦλος γενόμενο· μέγιστος· ὑπογραμμός: 1
 • Παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν: 1
 • Παντοδαπαῖς γλώσσαις: 1
 • Περίοδοι Πέτρου: 1
 • Πράξεις: 1
 • Πράξεις Παύλου: 1
 • Πράξεις Παύλου], used by Origen and ranked by Eusebiu" with the Antilegomena »or νόθα: 1
 • Πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου: 1
 • Πρὸσ Ἑβραίους,: 1
 • Προσεύχεσθαι: 1
 • Σὺ εἷ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ πέτρᾳ οικοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς: 1
 • Σύζυγος: 1
 • Σαῦλος: 1
 • Σαούλ, Σαούλ: 1
 • Σαρδιανὸς: 1
 • Σεβαστος: 1
 • Τὰ κπύφια τῶν ἀνθπώπων: 1
 • Τὸ ὕδωρ οἷνον γεγενημένον: 1
 • ΤΩΝ ΕΠΙ - ΠΑΥΛΟΥ: 1
 • Τεῖταν: 1
 • Τειτάν: 1
 • Τειταν: 1
 • Τοῦ: 1
 • Τραλλιανός: 1
 • ΥΟ: 1
 • ΥΠΑΤΟΥ: 1
 • Φ: 1
 • Χ Γ Δ Σ: 1
 • Χῶναι: 1
 • Χρίστειος: 1
 • Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὣν πρῶτός εἰμι ἐγώ: 1
 • Χριστιανοὶ εἶναι κατηγορούμεθα, τὸ δὲ χρηστὸν μισεῖσθαι οὐ δίκαιον: 1
 • Χριστοῦ προεγνωσμένου μέν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δέ: 1
 • Ψευδάδελφοι παρείσακτοι: 1
 • α: 1 2 3 4 5 6
 • αἰδώς: 1
 • αἰσθητήριον: 1
 • αἰχμαλωσία: 1
 • αἱρετικός , ἀκατάγνωστος, ἀφθορία, ἀψευδής , καλοδιδάσκαλος, ματαιολόγος , πρεσβύτις, σωτήριος , φιλάγαθος, φίλανδρος: 1
 • αὐτὸς ἧν ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα: 1
 • αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, αλλὰ καὶ περὶ ὂλου τοῦ κόσμου: 1
 • αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου: 1
 • αὐτοῖς: 1
 • αὐτοκράτωρ: 1
 • αὔτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου–β̈.–ͅβ̈: 1
 • αὕτη ἐστὶν ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν: 1
 • αίσχρολογία: 1
 • απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν, κ. τ. λ: 1
 • αποκαλυψις ιωανου: 1
 • ατθαῖος μὲν γὰρ πρότερον Ἑβραίοις κηρύξας, ὡς ἔμελλε καὶ εφ ̓ ἑτέρους ἰέναι, πατρίῳ γλώττῃ γραφῇ παραδοὺς τὸ κατ ̓ αὐτὸν εύαγγέλιον, τὸ λεῖπον τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ τούτοις, ἀφ’ ὧν ἐστέλλετο, διὰ τῆς · γραφῆς ἀπεπλήρου: 1
 • αυτή: 1
 • β: 1 2 3
 • βάπτισμα εἰς τ̀ον θάνατον: 1
 • βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 1
 • βάπτω: 1
 • βίβλος γενέσεως: 1
 • βίος: 1
 • βαπτίζειν ἐν πνεύματι ἁγίῳ,: 1
 • βαπτίζειν ανδ βαπτισμός: 1
 • βαπτίζω: 1
 • βαπτισμῶν διδαχή: 1
 • βαπτισμοὺς ποτηρίων: 1
 • βας. τοῦ θεοῦ: 1
 • βασιλεία: 1
 • βασιλεία τῶν οὐρανῶν: 1
 • βασιλεύς: 1
 • βασιλεῖς: 1
 • βαττολογεῖν: 1
 • βουληθεις ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας: 1
 • βραδύς: 1
 • βραδυπλοέω: 1
 • γὰρ καὶ γένος ἐσμέν: 1
 • γάρ: 1 2 3
 • γέγραπται: 1
 • γένεσις: 1
 • γένη γλωσσῶν: 1
 • γένηθῆναι ἐξ ὒδατος –ϊκαὶ–ͅϊπνεύματος: 1
 • γέρων: 1
 • γεννηθῆναι ἄνωθεν: 1
 • γεννηθῇ ἄνωθεν: 1
 • γεννηθῇ ἄνωθεν, εἰσελθεῖν: 1
 • γενομένης στάσεως: 1
 • γερουσία: 1
 • γεωμετρία: 1
 • γλώσσῃ λαλεῖν: 1 2 3
 • γλώσσαις: 1
 • γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς .: 1
 • γλώσσαις,: 1
 • γλῶσσα: 1 2 3
 • γλῶσσαι: 1 2
 • γλῶσσαι,: 1
 • γνῶσις ψευδώνυμος,: 1
 • γνῶσις.: 1
 • γραμματεύς: 1 2
 • γραμματεῖς , νομικοί, νομοδιδάσκαλοι: 1
 • γυμνῇ λοιπὸν ἤδη τῇ κεφαλῇ: 1
 • γυναῖκες: 1
 • δἰ αὐτοῦ: 1
 • δέ: 1
 • δίκαιος καὶ ὠβλίας,: 1
 • δίχα: 1
 • δύναμις̑ θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι , Ἰουδαίῳ τε: 1
 • δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν: 1
 • δεσμοῖς μου: 1
 • δευτέρωσις: 1
 • δηλόω: 1
 • δι ̓ ὀτασίαν: 1
 • δι ̓ ὁράματος ὁφθείς: 1
 • δι ̓ ὁραμάτων καὶ ἐνυπνίων: 1
 • δι ̓ αὐτοῦ: 1
 • διὰ πίστεως Χριστοῦ: 1
 • διά: 1 2 3
 • διάβολος,: 1
 • διάκονος τῆς ἐν Κεγχρεαῖς: 1
 • διάκονος,: 1
 • διάκων: 1
 • διάλεκτος: 1
 • διήγησιν: 1
 • διὸ λέγει: 1
 • διακόνισσα: 1
 • διακόσιαι καὶ τέσσαρες κατὰ τὴν Γαλιλαίαν εἰσὶ πόλεις καὶ κῶμαι: 1
 • διακονία, ἀντιλήψεις.: 1
 • διακρίσεις πνευμάτων: 1
 • διαμείνῃ.: 1
 • διαμερίζειν: 1
 • διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός: 1
 • διαπεράω: 1
 • διαπλέω: 1
 • διαφέρομαι: 1
 • διαφόροις βαπτισμοῖς: 1
 • διδάσκαλος: 1 2
 • διδακτικόν: 1
 • διδασκαλία: 1
 • διηγήσεις: 1
 • δικαίωμα: 1
 • δικαίωσις: 1 2
 • δικαίωσις, δικαίωμα, δίκαιος, δικαιόω: 1
 • δικαιόω: 1 2
 • δικαιοσύνη: 1
 • δικαιοσύνης: 1
 • δικαιοσύνη,: 1
 • διπλῆς τιμῆς: 1
 • δοξάζειν: 1
 • δυσκόλως,: 1
 • ε: 1
 • εἰ δέ τι ... ὀφείλει: 1
 • εἰ καί: 1
 • εἰ κατεγνωσμένον με λέγεις: 1
 • εἰ μή: 1 2
 • εἰ ... πόσῳ μᾶλλον: 1
 • εἰδωλόθυτα: 1
 • εἰκὼν: 1
 • εἰπήοποιέω: 1
 • εἰρήνη: 1
 • εἰς ὅ και προσευξόμεθα πάντοτε: 1
 • εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε: 1
 • εἰς αὐτόν: 1
 • εἰς αὐτον́: 1
 • εἰς αύτὸ τοῦτό ἐξήγειρά σε: 1
 • εἰς νόμον τἐλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας: 1
 • εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ Χριστοῦ: 1
 • εἰς τὸν κόλπον: 1
 • εἰσέλθῆτε: 1
 • εἰσίασιν: 1
 • εἶς λαὸς Κυρίου καὶ γλῶσσα μία: 1
 • εἷδος.: 1
 • εὐαγγέλιον: 1 2
 • εὐδαίμων καὶ μεγάλη: 1
 • εὐδοκία: 1
 • εὐδοκίας,: 1
 • εὐηγγελίσθη: 1
 • εὐθέως: 1
 • εὐθύς: 1
 • εὐθεως: 1
 • εὐθυδρομέω: 1
 • εὐλόγητος: 1
 • εὐπερίστατος: 1
 • εὐπρεπὴς μοιχεία: 1
 • εὖ: 1
 • εύαγγέλιον τετράμορφον: 1
 • εῖκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου: 1
 • ει: 1
 • εκεῖνος: 1
 • εκπλέω: 1
 • ζῶα,: 1
 • ζῶσα φωνὴ καὶ μένουσα: 1
 • ζητεῖτε: 1
 • η: 1
 • ησουσ: 1
 • θάλασσα: 1
 • θέλει: 1
 • θαύμασον τα πάροντα: 1
 • θεάομαι: 1
 • θεὸς ἀνίκτος,: 1
 • θεὸς ἄγνωστος: 1
 • θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν: 1
 • θεόν: 1
 • θεός: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • θεός ἧν ὁ λόγος.: 1
 • θεῖον γὰρ γένος ἐστὶ βροτοῖσιν: 1
 • θεῷ: 1
 • θειότητος,: 1
 • θεοῦ: 1 2
 • θεολόγος: 1 2
 • θεομάχοι: 1
 • θεραπευτής: 1
 • θηρία: 1
 • θηρίον: 1
 • θλίψις, βασιλεία: 1
 • ι: 1 2
 • κὐριος: 1
 • κένωσις: 1 2
 • κύριος: 1
 • κῆνσος: 1
 • καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν,: 1
 • καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ χριστός: 1
 • καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφη κ. τ. λ: 1
 • καὶ Ἕλληνι: 1
 • καὶ ὑμεῖς: 1
 • καὶ εἰ: 1
 • καὶ οἱ: 1
 • καὶ πάρεσται,: 1
 • καί ζητήσεως οὐκ ὀλίγης: 1
 • καίπερ ἐστίν: 1
 • καί, δέ, οὗν, ἵνα: 1
 • καθὼς παρέδοσαν: 1
 • καθεξῆς.: 1
 • καθηγητής: 1
 • και ̀ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν: 1
 • καινὴ κτίσις ,: 1
 • καινὸς ἄνθρωπος ,: 1
 • καιναὶ γλῶσσαι: 1
 • καιναῖς: 1
 • καιναῖς;: 1
 • κακούς κακῶς ἀπολέσει: 1
 • καλέω: 1
 • καλῶς,: 1
 • καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς πᾶσαν ὑπομονήν: 1
 • καρποφοροῦσιν ὑπομονῇ: 1
 • κατ ̓ ἰδίαν: 1
 • κατ ̓ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν: 1
 • κατ ̓ ἰδίαν εἰπεῖν,: 1
 • κατὰ δικαισύνη τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος: 1
 • κατὰ σάρκα: 1
 • κατὰπρόσωπον ταπεινός: 1
 • κατά τινα χρησμὸν τοῖς αὐτόθι δοκίμοις δἰ ἀποκαλύψεως ἐκδοθέντα: 1
 • καταλλαγή: 1
 • καταπλέω: 1
 • κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν: 1
 • κατατομή: 1
 • κατεγνωσμένος ἦν: 1
 • κατοικοῦντες: 1
 • κενοφωνίαι: 1
 • κεντυρίων: 1
 • κεφ-αλή: 1
 • κθ.: 1
 • κλῆσις: 1 2
 • κληρονομία: 1
 • κοδράντης: 1
 • κοινωνία: 1
 • κολώνια: 1
 • κορινθιάζομαι: 1
 • κορινθιαστής: 1
 • κοσμικός: 1
 • κοσμοκράτορες: 1
 • κοφίνων πληρώματα: 1
 • κράτιστε Θεόφιλε: 1
 • κρίσεως: 1
 • κριτικός,: 1
 • κυβερνήσεις,: 1
 • κυρίου: 1
 • κ. τ. λ: 1 2
 • λ: 1
 • λίμνη: 1
 • λόγια: 1
 • λόγοι κυριακοί: 1
 • λόγος: 1
 • λόγος ἔχει: 1 2
 • λόγος παρακλήσεως: 1
 • λόγος παρακλήσεως ,: 1
 • λύτρον: 1
 • λατῖνος,: 1
 • λογία: 1 2
 • λογίων: 1
 • λογίων κυριακῶν ἐξήγησις].: 1
 • λογομαχίαι: 1
 • λυκανός .: 1
 • μάχαι νομικαί: 1
 • μέγαλα στοιχεῖα, ανδ α ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορηκώς: 1
 • μέμνησο τοῦ Κυρίου: 1
 • μέτρον ἀνθρώπου: 1
 • μέχρι αἳματος: 1
 • μὴ γένοιτο: 1 2
 • μία σαρ́ξ: 1
 • μόνον: 1
 • μα: 1
 • μαρὰν ἀθά: 1
 • μαρτυρήσας: 1
 • μαρτυρήσας επὶ τῶν ἡγουμένων: 1
 • μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ: 1
 • μαρτυρία: 1
 • μεγαλύνειν τὸν θεόν: 1
 • μεσιτεύειν: 1
 • μετὰ τὴν ἔκδοσιν,: 1
 • μετὰ τὴν τούτων ἔξοδον: 1
 • μετὰ τῶν θηρίων: 1
 • μετά: 1
 • μετάνοια: 1 2 3
 • μετριοπαθεῖν: 1
 • μιμητής: 1
 • μοναρχία: 1
 • μονογενὴς θεός ,: 1
 • μονογενής: 1 2 3
 • μονογενής θεός ,: 1
 • μονογενής,: 1 2
 • μυστήριον: 1
 • ν: 1 2 3
 • νῦν φορ ἄρτι: 1
 • νεανίας: 1 2
 • νεανίδες, παιδίσκαι: 1
 • νεκρόω: 1
 • νοῦς: 1 2 3 4 5 6 7
 • νοῦς, πνεῦμα: 1
 • νομικός: 1
 • νομοδιδάσκαλοι,: 1
 • νομοδιδάσκαλος: 1
 • ξ: 1 2 3
 • ξέστης: 1
 • ο: 1 2
 • οἰ δοκο̑ντες: 1
 • οἰ στῦλοι: 1
 • οἱ ἀπὸ γῆς: 1
 • οἱ ἀπὸ θαλάσσης,: 1
 • οἱ ἀπὸ τῆσ Ἀλεξανδρείας βασιλεῖς,: 1
 • οἱ ἀπὸ τῆσ Ἰταλίας: 1
 • οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοί: 1
 • οἱ ἀπόστολοι, καὶ οί πρεσβύτεροι ἀδελφοί: 1
 • οἱ ἀπόστολοι, καὶ οι–ϊ̔ –ͅϊπρεσβύτεροι, καὶ οἱ ἀδελφοί: 1
 • οἱ ἐξ: 1
 • οἱ ἐπιδημοῦντεσ Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοι τε καὶ προσήλυτοι: 1
 • οἱ εὐσεβεῖς οἰ φοβούμενοι τὸν θεόν: 1
 • οἱ εκ τῆς καίσαρος οἰκίας: 1
 • οἱ επιδημοῦντες ζένοι: 1
 • οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι: 1
 • οἱ πολλοί: 1 2
 • οἱ στῦλοι, οἱ δοκοῦντες: 1
 • οἴκους: 1
 • οἶκος,: 1
 • οἶς οὐδέ: 1
 • οἷδαμεν ὅτι ἐὰν φανέρωθῇ: 1
 • οἷς οὐδέ: 1
 • οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐζ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ: 1
 • οὐ μόνον ... ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου: 1
 • οὐδὲ ἔν: 1
 • οὐδέν: 1
 • οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἑως οὓ,: 1
 • οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι: 1
 • οὐκ ἧλθεν καλέσαι δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς.: 1
 • οὐκέτι: 1
 • οὐράνιος ὀπτασία: 1
 • οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λόγων: 1
 • οὓς προέγνω: 1
 • οὗ ἦσαν καταμένοντες: 1
 • οὗν], ωηιχη ις ωιτη ηιμ νοτ σψλλογιστιχ [λικε ἄρα: 1
 • οὗτός ἐστιν ὁ ἀλιθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος ,: 1
 • οὗτος: 1 2
 • π: 1
 • π́εῦμα Χριστοῦ: 1
 • πάλιν, δεύτερον: 1
 • πάμπολλοι: 1
 • πάντα: 1
 • πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν: 1
 • πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς: 1
 • πάντας τοὺς παῖδος ... ἀπὸδιετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ τον̀ χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων: 1
 • πάντες: 1 2
 • πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν: 1
 • πάντοτε ἁγώνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευξαῖς .: 1
 • πάρεσις: 1
 • πάσης κρίσεως: 1
 • πάσης κτίσεως: 1
 • πέμψις: 1
 • πέμψω: 1
 • πέρατα τῆς οἰκουμένης: 1
 • πέτρα: 1 2
 • πίστει χωρὶς ἔργων νόμου: 1
 • πίστις: 1 2 3 4
 • πίστις δἰ ἀγάπης ἐνεργουμένη: 1
 • πόλις μεγάλη: 1
 • πόρκος: 1
 • πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε: 1
 • πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τελεῖον: 1
 • πᾶσα σάρξ: 1
 • πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ... σύν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις: 1
 • πᾶσις: 1
 • παιδίον, κοράσιον, κυνάριον, θυγάτριον, ίχθύδιον, ὠτάριον: 1
 • παιδοτροφία: 1
 • παλιγγενεσία: 1
 • παλινγενεσία: 1
 • παρἐδοσαν: 1
 • παρὰ τῶν ἀποστόλων: 1
 • παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται: 1
 • παράδοσις: 1
 • παράκλητος: 1
 • παράκλητος.: 1
 • παρέδωκεν τὸ πνεῦμα: 1
 • παραβάτης τοῦ νόμου: 1
 • παραδόξων ἔργων ποιητής: 1
 • παρακλήτωρ: 1
 • παρακοή: 1
 • παραλέγομαι: 1
 • παραπικραίνειν: 1
 • παραπικρασμός,: 1
 • παραπλέω: 1
 • παρασκευή: 1 2
 • παρείσακτοι: 1
 • παρεισάξουσιν: 1
 • παρεισέδυσαν: 1
 • παρθένος: 1 2
 • παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος ἔμενεν ἡ ἐκκλησία: 1
 • παροικία, διοίκησις ,: 1
 • παρουσία: 1
 • πατήσουσιν: 1
 • πείθειν: 1
 • πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτὸν δὲ τὸν ναὸς ἐπεσκεύασε: 1
 • περὶ ἁμαρτίας: 1
 • περὶ τοῦ Ἰουδαΐκοῦ πολέμου: 1
 • περί: 1
 • περίοδοι Ἰωάννου: 1
 • περιίστημι,: 1
 • περιοχὴ τοῦ λαοῦ: 1
 • περιτομή: 1
 • πιθανολογία: 1
 • πιστὸς ὁ λόγος .: 1
 • πιστεύειν: 1
 • πλέω: 1 2
 • πλήρης: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πλήρωμα πόλεως,: 1
 • πλήρωσις,: 1
 • πληροῦν: 1
 • πληροφορία: 1
 • πληρωθῇ τὸ ῤηθέν,: 1
 • πνεύματα ἐν φυλακῇ: 1
 • πνεύματι ἁγίῳ: 1
 • πνεύματι θεοφορηθέντα, πνευματικὸν ποιῆσαι εὐαγγέλιον: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6
 • πνεῦμα ἅγιον: 1
 • πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον: 1
 • ποῦ στῶ.: 1
 • ποιμάνατε: 1
 • ποιμένες καὶ διδάσκαλοι: 1
 • πολίαρχος: 1
 • πολὺ πλῆθος ἐκλεκτῶν: 1
 • πολλῆς συζητήσεως γενομένης: 1
 • πολλῷ μᾶλλον: 1
 • πολλοὶ ἐπεχείρησαν: 1
 • πολυλογία: 1
 • πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως: 1
 • πολυμερῶς,: 1
 • πολυποίκιλος σοφία: 1
 • πολυτρόπως,: 1
 • πορ́νεια: 1
 • πορεύομαι: 1
 • πορκεία: 1
 • πορνεία: 1
 • πράξεις τοῦ ... Ἰωάννου τοῦ θεολόγου: 1
 • πρίν: 1
 • πρίν ἢ συνελθεῖν αὐτούς: 1
 • πρὸ πάντων τῶν κτισμάτων: 1
 • πρὸ τοῦ ἡγεμενεύειν: 1
 • πρὸ τοῦ πολέμου: 1
 • πρὸς τὸν θεόν: 1
 • πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς: 1
 • πρόγνωσις: 1 2
 • πρόδρομος,: 1
 • πρός τὸν θεόν: 1
 • πρώτῃ σαββάτου: 1
 • πρώτη: 1 2 3
 • πρῶτός τινος: 1
 • πρῶτα: 1
 • πρῶτον: 1 2
 • πραιτώριον: 1
 • πρεσβύτεροι: 1 2
 • πρεσβύτερος: 1
 • πρεσβύτης: 1 2 3
 • πρεσβυτέρους ... παρακαλῶ ὁ συνπρεσβύτερος; ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ, ἐπισκοποῦντες: 1
 • προώρισεν: 1
 • προῆγεν αὐτούς: 1
 • προγινώσκω: 1
 • προορίζω: 1
 • προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν: 1
 • προορισμός, πρόθεσις: 1
 • προς ὥραν: 1
 • προσάββατον: 1
 • προσέχωμεν, μήποτε, ὡς γέγραπται, πολλοὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν: 1
 • προσεύχεσθαι: 1
 • προσεύχεσθαι γλώσσῃ: 1
 • προσετέθη: 1
 • προσευκτήριον: 1
 • προσευχή: 1
 • προτέρα: 1
 • προτόγονος,: 1
 • προφητεία: 1
 • πρωτόκτιστος: 1
 • πρωτόκτιστος,: 1
 • πρωτότοκος: 1 2 3 4 5
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως,: 1
 • πρωτοκαθεδρίαι: 1
 • πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον: 1
 • ρ: 1 2
 • ς: 1 2 3 4 5
 • σ: 1 2
 • σάρκωσις: 1
 • σάρξ: 1 2
 • σάρξ ἐγενετο: 1
 • σύζυγε γνήσιε: 1
 • σύζυγος: 1
 • σύμφυτοι: 1
 • σύν: 1
 • σύν τῶ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ: 1
 • σύνοψις σχολική: 1
 • σύνταξις: 1
 • σύνταξις τῶν λογίων: 1
 • σῶμα: 1
 • σαββατεῖον: 1
 • σαρ: 1
 • σημεῖα: 1
 • σημεῖον: 1
 • σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν: 1
 • σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν: 1
 • σκηνή: 1
 • σκηνοποιός: 1
 • σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν: 1
 • σοφία: 1
 • σοφισταί, ἱερογραμματεῖς, πατρίων ἐξηγηταὶ νόμων–ϊ, –ͅϊ: 1
 • σπέρμα: 1
 • σπεκουλάτωπ: 1
 • σπυρίδων πλ: 1
 • στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τῶν ὀσφῦν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ: 1
 • στερεὰν πέτραν, θεμέλιον ἐκκλησίας: 1
 • στρατηγὸς: 1
 • συγγενής: 1
 • συγγραφή: 1
 • συμβούλιον διδόναι: 1
 • συμπρεσβύτερος,: 1
 • συνέστηκεν: 1
 • συνήσθιεν: 1
 • συνήσθιεν μετὰ τῶν ἐθνῶν: 1
 • συναγώγιον: 1
 • συναγράψατο: 1
 • συναγωγὴ: 1
 • συναγωγή: 1
 • συνεπιμαρτυρεῖν: 1
 • συνθέσει τῆς λέξεως ἐλληνικ–ϊωτέ–ͅϊρα: 1
 • σφόδρα σμικρὸς τὸν νοῦν: 1
 • σωματικῶς: 1
 • σωτήρ: 1
 • σωτήριος,: 1
 • σωτηρία: 1 2
 • τὰ ἐγκαίνια: 1
 • τὰ ἐπουράνια: 1 2
 • τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 1
 • τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἥ λεχθέντα ἥ πραχθέντα: 1
 • τὰ λογία τοῦ θεοῦ: 1
 • τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς: 1
 • τὰ π́ευματικά: 1
 • τὰ πάντα: 1
 • τὰ πάντα ἐν πᾶσιν: 1
 • τὰ στοιχεῖα –ϊτῆ–ͅϊς ἀρχῆς τῶν λογιων τοῦ θεοῦ: 1
 • τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου: 1 2
 • τὰ τάντα μάλιστα λογιώτατος καὶ τῆς γραφῆς εἰδήμων: 1
 • τὰξει: 1
 • τά μυστήρια τοῦ θεοῦ: 1
 • τέκνα θεοῦ ... ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν: 1
 • τέλος: 1 2 3
 • τέρμα τῆς δύσεως: 1 2
 • τὴν ἐκ Λαοδικαίας ἵνα καὶ ὑμεῖς α ̓ναγνῶτε: 1
 • τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν: 1
 • τὴν θεότητα τοῦ λόγου: 1
 • τὴν κατὰ τούτους παραδεδομένην εὐσέβειαν: 1
 • τήν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόζης: 1
 • τίς δὲ ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν, τὸ μὲν ἀληθὲς θεὸς οἷδεν: 1
 • τὸ ἐν αὐτοῖς: 1
 • τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος,: 1
 • τὸ ἱκανόν ποιεῖν: 1
 • τὸ ὑπερῷον: 1
 • τὸ ὓδωρ: 1
 • τὸ αἶμα: 1
 • τὸ αἷμα: 1
 • τὸ διὰ τεσσάρων: 1
 • τὸ εἰρημένον: 1
 • τὸ κατέχον: 1 2
 • τὸ πάσχα: 1
 • τὸ πεῦμα ἅγιον: 1
 • τὸ πλήρωμα: 1
 • τὸ πλήρωμα τῆς γῆς.: 1
 • τὸ πλήρωμα τῆς θαλάσσης,: 1
 • τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος ,: 1
 • τὸ φῶς,: 1
 • τὸ φυλάττειν τοὺς νόμους: 1
 • τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, Ἰάκαβος ὄνομα αὐτῳ: 1
 • τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, Ἰακωβος ὄνομα αὐτῷ: 1
 • τὸν Ἰωάννην ἔσχατον συνιδόντα ὅτι τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις δεδήλωται προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων: 1
 • τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν: 1
 • τότε ἐπληρώθη τὸ ῤηθέν: 1
 • τύποι παιδείας, τύπος τῆς διδασκαλίας: 1
 • τύποσδιδαχῆς: 1
 • τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν: 1
 • τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθην́αι, καθ’ ὃν τροπον κἀκεινοι: 1
 • τῇ μια–ϊ̑ͅ–ͅϊ τῶν σαββάτων: 1
 • τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων.: 1
 • τῶν λογίων κυριακῶν: 1
 • ταῖς ἀδελφαῖς Κυρίου: 1
 • ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὂτι Ἰησοῦς ἐστὶν Χριστός , ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζεὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αύτοῦ.: 1
 • τετράμορφον τὸ εὐαγγέλιον, ἑνι πνεύματι συνεχόμενον: 1
 • τετραχηλισμένα: 1
 • τιμή: 1
 • τινὲς ἀπὸ Ἰακώβου: 1 2
 • τινὲς τῶν ἀπὸ Ἰακώβου.: 1
 • τινὲς τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες .: 1
 • το ̀πάσχα: 1
 • τοὺς πάντας: 1 2
 • τοὺς πολιτάρχας ,: 1
 • τούς ἄρχοντας τῶν πολιτῶν: 1
 • τούτου: 1
 • τοῖς ἀδελθοῖς: 1
 • τοῖς δεσμίοις: 1
 • τοῖς δοκοῦσιν: 1
 • τοῖς δοκοῦσιν ἐν αὐτοῖς: 1
 • τοῖς πιστεύουσιν: 1
 • τοῖς προφήταις: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ ἁγίου: 1
 • τοῦ ἰδίου: 1
 • τοῦ θεολόγου: 1
 • τοῦ κυρίου: 1
 • τοῦ λεγομένου Χριστοῦ: 1
 • τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ: 1
 • τοῦ τυράννου τελευτήσαντος: 1
 • το–ῒ –ͅϊγνωστὸντοῦ θεοῦ: 1
 • τολμητέον τοίνυν εἰπεῖν ἀπαρχὴν μὲν πασῶν γραφῶν εἷναι τὰ εὐαγγέλια, τῶν δε εὐαγγελίων ἀπαρχὴν τὸ κατὰ Ἰωάννην: 1
 • τραπεζῖται δόκιμοι: 1
 • τραχηλίζειν: 1
 • τροπαῖα: 1
 • τυφλόω: 1
 • υ: 1
 • υἱὸς: 1
 • υἱὸς παρακλήσεως: 1
 • υἱός: 1 2 3
 • υἱός ,: 1
 • υἱοὶ βροντῆς: 1
 • υἱοῦ: 1 2
 • υἱοθεσία: 1
 • φέρομαι: 1
 • φύω: 1
 • φῶς: 1
 • φανερόω: 1
 • φερενίκη: 1
 • φερομένη: 1
 • φησίν: 1
 • φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί: 1
 • φιλόζενος .: 1
 • φιλόχριστος: 1
 • φιλιησοῦς: 1
 • φιλοξενία: 1
 • φυτευω: 1
 • χάρις: 1
 • χάρις καὶ εἰρήνη: 1 2
 • χάρις, ἔλεος , πίστις, δικαιοσύνη, δίκαιος , ἄγιον, γνῶσις, δύναμις κυρίου: 1
 • χάρισμα ἰαμάτων, δύναμις σημείων καὶ τεράτων: 1
 • χάριτι θεοῦ είμὶ ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αύτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθ̑η, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, ὀυκ ἐγὼ δὲ, ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί: 1
 • χαίρειν: 1 2
 • χαίρετε: 1
 • χαρά: 1
 • χαρίσματα: 1 2
 • χαρακτήρ: 1
 • χις̓: 1
 • χξς: 1
 • χξς̓: 1
 • χρηστός: 1
 • χρηστιανοί: 1
 • ψάλλειν τῷ νοΐ: 1
 • ψάλλειν τῷ πνεύματι: 1
 • ψευδάδελφοι οἵτινες παρεισῆλθον: 1
 • ψευδώνυμος γνῶσις: 1
 • ψευδώνυμος γνῶσις , ἑτεροδιδάσκαλοι: 1
 • ψευδώνυμος γνῶσις,: 1
 • ψευδαπόστολοι,: 1
 • ,: 1
 • ejkklhsiastikh; iJstoriva: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection