Contents

« Apostles, Teaching of the Twelve Apostleship of Prayer Apostolic Brethren »

Apostleship of Prayer

APOSTLESHIP OF PRAYER. See Confraternities, Religious; Sacred Heart of Jesus, Devotion to.

« Apostles, Teaching of the Twelve Apostleship of Prayer Apostolic Brethren »
VIEWNAME is workSection