Contents

« Prev Twenty-fourth Session, held Nov. 11, 1563. Next »
Sessio Vigesimaquarta, Twenty-fourth Session,
celebrata die XI. Nov. 1563. held Nov. 11, 1563.
DOCTRINA DE SACRAMENTO MATRIMONII. DOCTRINE ON THE SACRAMENT OF MATRIMONY.
Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini Spiritus instinctu pronuntiavit, cum dixit: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea; quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una. The first parent of the human race, under the influence of the Divine Spirit, pronounced the bond of matrimony perpetual and indissoluble, when he said: This now is bone of my bones, and flesh of my flesh. Wherefore a man shall leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall be two in one flesh.258258     Gen. ii. 23, 24.
Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari et conjungi, Christus Dominus apertius docuit, cum postrema illa verba tamquam a Deo prolata referens dixit: Itaque jam non sunt duo, sed una caro; statimque ejusdem nexus firmitatem ab Adamo tanto ante pronuntiatam his verbis confirmavit: Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. But, that by this bond two only are united and joined together, our Lord taught more plainly, when, rehearsing those last words as having been uttered by God, he said: Therefore now they are not two, but one flesh;259259     Matt. xix. 6. and straightway confirmed the firmness of that tie, proclaimed so long before by Adam, by these words: What therefore God hath joined together, let no man put asunder.260260     Matt. xix. 6.
Gratiam vero, quæ naturalem illum amorem perficeret et indissolubilem But the grace which might perfect that natural love, and confirm
194
unitatem confirmaret conjugesque sanctificaret, ipse Christus, venerabilium sacramentorum institutor atque perfector, sua nobis passione promeruit; quod Paulus Apostolus innuit, dicens: Viri, diligite uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea; mox subjungens: Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. that indissoluble union, and sanctify the married, Christ himself, the institutor and perfecter of the venerable sacraments, merited for us by his passion; as the Apostle Paul intimates, saying, Husbands love your wives, as Christ also loved the Church, and delivered himself up for it; adding shortly after, This is a great sacrament, but I speak in Christ and in the Church.261261     Ephes. v. 25, 32.
Cum igitur matrimonium in lege evangelica veteribus connubiis per Christum gratia præstet, merito inter novæ legis sacramenta adnumerandum, sancti patres nostri, concilia, et universalis Ecclesiæ traditio semper docuerunt, adversus quam impii homines hujus sæculi insanientes non solum perperam de hoc venerabili sacramento senserunt, sed de more suo prætextu evangelii libertatem carnis introducentes, multa ab Ecclesiæ Catholicæ sensu et ab apostolorum temporibus probata consuetudine aliena scripto et verbo asseruerunt non sine magna Christi fidelium jactura; quorum temeritati sancta et universalis synodus cupiens occurrere, insigniores prædictorum schismaticorum hæreses et errores, ne plures ad Whereas therefore matrimony, in the evangelical law, excels in grace, through Christ, the ancient marriages, with reason have our holy Fathers, the Councils, and the tradition of the universal Church, always taught, that it is to be numbered amongst the sacraments of the new law; against which, impious men of this age raging, have not only had false notions touching this venerable sacrament, but, introducing according to their wont, under the pretext of the Gospel, a carnal liberty, they have by word and writing asserted, not without great injury to the faithful of Christ, many things alien from the sentiment of the Catholic Church, and from the usage approved of since the times of the Apostles; the holy and universal Synod, wishing to meet the rashness of these men, has thought
195
se trahat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos eorumque errores decernens anathematismos. it proper, lest their pernicious contagion may draw more after it, that the more remarkable heresies and errors of the above-named schismatics be exterminated, by decreeing against the said heretics and their errors the following anathemas.
DE SACRAMENTO MATRIMONII. ON THE SACRAMENT OF MATRIMONY.
Canon I.Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicæ sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre: anathema sit. Canon I.—If any one saith, that matrimony is not truly and properly one of the seven sacraments of the evangelic law, [a sacrament] instituted by Christ the Lord; but that it has been invented by men in the Church; and that it does not confer grace: let him be anathema.
Canon II.Si quis dixerit, licere Christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum: anathema sit. Canon II.—If any one saith, that it is lawful for Christians to have several wives at the same time, and that this is not prohibited by any divine law: let him be anathema.
Canon III.Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare aut constituere, ut plures impediant et dirimant: anathema sit. Canon III.—If any one saith, that those degrees only of consanguinity and affinity which are set down in Leviticus can hinder matrimony from being contracted, and dissolve it when contracted; and that the Church can not dispense in some of those degrees, or establish that others may hinder and dissolve it: let him be anathema.
Canon IV.Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis Canon IV.—If any one saith, that the Church could not establish impediments dissolving marriage; or, that she has erred in establishing
196
errasse: anathema sit. them: let him be anathema.
Canon V.Si quis dixerit, propter hæresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absentiam a conjuge, dissolvi posse matrimonii vinculum : anathema sit. Canon V.—If any one saith, that on account of heresy, or irksome cohabitation, or the affected absence of one of the parties, the bond of matrimony may be dissolved: let him be anathema.
Canon VI.Si quis dixerit, matrimonium ratum non consummatum per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi: anathema sit. Canon VI.—If any one saith, that matrimony contracted, but not consummated, is not dissolved by the solemn profession of religion by one of the parties: let him be anathema.
Canon VII.Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit et docet juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente, aliud matrimonium contrahere, mæcharique eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quæ, dimisso adultero, alii nupserit: anathema sit. Canon VII.—If any one saith, that the Church has erred, in that she hath taught, and doth teach, in accordance with the evangelical and apostolical doctrine, that the bond of matrimony can not be dissolved on account of the adultery of one of the married parties; and that both, or even the innocent one who gave not occasion to the adultery, can not contract another marriage during the lifetime of the other; and, that he is guilty of adultery, who, having put away the adulteress, shall take another wife, as also she, who, having put away the adulterer, shall take another husband: let him be anathema.
Canon VIII.Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum ob multas causas separationem inter conjuges quoad thorum seu Canon VIII.—If any one saith, that the Church errs, in that she declares that, for many causes, a separation may take place between
197
quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit: anathema sit. husband and wife, in regard of bed, or in regard of cohabitation, for a determinate or for an indeterminate period: let him be anathema.
Canon IX.Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse non obstante lege ecclesiastica vel voto; et oppositum nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habere donum: anathema sit; cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus, tentari. Canon IX.—If anyone saith, that clerics constituted in sacred orders, or regulars, who have solemnly professed chastity, are able to contract marriage, and that being contracted it is valid, notwithstanding the ecclesiastical law, or vow; and that the contrary is nothing else than to condemn marriage; and, that all who do not feel that they have the gift of chastity, even though they have made a vow thereof, may contract marriage: let him be anathema; seeing that God refuses not that gift to those who ask for it rightly, neither does he suffer us to be tempted above that which we are able.262262     1 Cor. x. 13.
Canon X.Si quis dixerit, statum, conjugalem anteponendum esse statui virginitatis vel cælibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut cælibatu, quam jungi matrimonio: anathema sit. Canon X.—If any one saith, that the marriage state is to be placed above the state of virginity, or of celibacy, and that it is not better and more blessed to remain in virginity, or in celibacy, than to be united in matrimony: let him be anathema.
Canon XI.Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione profectam, Canon XI.—If any one saith, that the prohibition of the solemnization of marriages at certain times of the year is a tyrannical superstition, derived from the superstition of the
198
aut benedictiones et alias ceremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit: anathema sit. heathen; or condemn the benedictions and other ceremonies which the Church makes use of therein: let him be anathema.
Canon XII.Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos: anathema sit. Canon XII.—If any one saith, that matrimonial causes do not belong to ecclesiastical judges: let him be anathema.

« Prev Twenty-fourth Session, held Nov. 11, 1563. Next »
VIEWNAME is workSection