Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγάπη: 1
 • ἀγοραῖοι: 1
 • ἀγωνιζόμενος: 1
 • ἀδόκιμοι: 1
 • ἀδόκιμος: 1
 • ἀκακία ἄκακος: 1
 • ἀκαταστασίαν: 1
 • ἀνέγκλητος: 1
 • ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν ἑστὼς: 1
 • ἀνιεροτυραννικὴν: 1
 • ἀνυπότακτοι: 1
 • ἀπέχω: 1
 • ἀπὸ καταζολῆς κόσμου: 1
 • ἀπὸ τοῦ κοινοῦ: 1
 • ἀπολωλεκότες τὴν καρδίαν: 1
 • ἀποτόμως: 1
 • ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ: 1
 • ἀφίεναι: 1
 • ἁμαρτήματα ἀφίεναι: 1
 • ἄγγελοι: 1
 • ἄμωμος: 1
 • ἄνευ προοιμίων καὶ παθῶν: 1
 • ἄρτιος: 1
 • ἄτακτοι: 1
 • ἄτοποι: 1
 • ἄφεσις: 1
 • Ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ: 1
 • Ἀνακεφαλαιώσασθαι: 1
 • Ἀναλῦσαι: 1
 • Ἀρχὴν: 1
 • Ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου: 1
 • Ἁμέραι δ’ ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι.: 1
 • Ἁμαρτάνειν: 1
 • ἐκ Λαοδικείας: 1
 • ἐκκένωσε: 1
 • ἐκκένωσις: 1
 • ἐν ἀγάπῃ: 1
 • ἐν ἐσχάταις ἡμέραις: 1
 • ἐν οἷς εἰμι: 1 2
 • ἐνίστημι: 1
 • ἐνεργυμένην ἐν ἐμοὶ: 1
 • ἐνστήσονται: 1
 • ἐπαισχύνεται: 1
 • ἐπινίκιον: 1
 • ἑκὼν ἀέκοντι γε θυμῷ: 1
 • Ἐκκένωσε: 1 2
 • Ἐκκένωσις: 1
 • Ἐν δυνάμει: 1
 • Ἐν πνεύματι ἁγίῳ νοούμεναι καὶ ἀνοιγόμεναι αἱ γραφαὶ δεικνύουσιν ἡμῖν τὸν Χριστὸν, εἰκότως ζυρωρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην: 1
 • Ἐξουσία αὐτοπραγίας;: 1
 • Ἐπιθυμίαν ἔχω: 1
 • Ἐπιτομὴ δεισιδαιμονίας: 1
 • Ἐπιτομὴ οἰκουμένης: 1
 • Ἐχβάλλει τοὺς νεοττοὺς ὁ χόραξ.: 1
 • Ἐχθρὸς γάρ μοι’ κεῖνος ὁμῶς αΐδαο πύλῃσιν,: 1
 • Ἐχουσι Μσωέα καὶ τοὺς προφήτας. Οὐχι πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ,: 1
 • Ἑβραῖος κέλεταὶ με παΐς μακάρεσσιν ἀνάσσων,: 1
 • Ἔτι ἅπαξ: 1
 • Ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία: 1
 • Ἡ διαφωνία τῆς νηστείας, τὴν ὁμόνοιαν τῆς πίστεως συνίστησιν.: 1
 • Ἡἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.: 1
 • ἰσοδυναμοῦντα: 1
 • ἱλαστήριον: 1
 • ἱσάγγελοι: 1
 • ἴσως, ἐπιεικῶς, ἀπροσωπολήπτως: 1
 • Ἱερὸν πόλεμον: 1
 • ὀπτασία: 1 2
 • ὀργὴ τεθησαυρισμένη: 1
 • ὁ ἄνομος: 1
 • ὁμοθυμαδὸν: 1
 • ὄπερ ἕδει: 1
 • ὅν προέθετο ὁ ἱλαστήριον: 1
 • ὅραμα: 1 2 3 4
 • Ὁθεν οὐδ’ ἐν νόθοις αὐτὰ κατακτέον, ἀλλ’ ὡς ἄτοπα πάντη και, δυσσιβῆ παραιτητέον: 1
 • Ὁς χ’ ἕτερον μὲν κεύθει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ βάζει.: 1
 • Ὃ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει: 1
 • Ὅταν ἐπεβλέψῃ γοργὸν ὄμμα δεσπότου.: 1
 • Ὅταν ἐπιβλέψῃ γοργὸν ὄμμα δεσπότου.: 1
 • ὑπερήφανοι τὴν καρδίαν: 1
 • ὑποστατικῶς: 1
 • Ὑμεῖς μὲν οὖν ἐστε τοιοῦτοι, ὑπὸ τοιῶνδε παιδευτῶν στοιχειωθέντες: 1
 • Ὠ τλῆμον ἀρετή: 1
 • Ὡς ἀπόκρυφα ὄντα ἀποδοκιμάζεται: 1
 • Ὦ βάθος: 1 2
 • Ὦ γινόμενοι καὶ ἀπογινόμενοι, Θεὸς μισεῖ ἀναι.δειαν: 1
 • ῥημασι βυσσίνοις: 1
 • Αὐτὸς ἔδωκε: 1
 • Βυθὸς θαλάσσης, κᾠρέων ὕψος μέγα,: 1
 • Βυθὸς θαλάσσης, κῴρέων ὕψος μέγα,: 1
 • Διὸς ἐτελείετο βουλή: 1
 • Διακρίνομαι: 1
 • Διακρίνων τὸ σῶμα: 1
 • Εἰς ὀ καὶ κοπιῶ: 1
 • Επὶ πᾶσι δὲ τούτοις: 1
 • Θεία πάντων ἀρχὴ, δι’ ἧς ἆ πάντα καὶ ἔστι, καὶ διαμένει.: 1
 • Θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ: 1
 • Καὶ οἳ μετὰ λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εἰσι: 1
 • Καθ ἡμέραν ἀποθνήσκω: 1
 • Κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ: 1
 • Κατήχησις: 1
 • Κοπιῶ: 1
 • Μόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν: 1
 • Μηδεὶς χειροτονείσθω ἀπολελυμένος: 1
 • Νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν ἢ ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν: 1
 • Νῦν δέ ἐστιν ἀποστασία, ἀπέΣτησαν γὰρ οἱ ἄνθρωποι τῆς ὀρθῆς πίστεως.: 1
 • Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν: 1
 • Οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἐαυτῶν τῷ ζηρίῷ διαδιδώσουσιν: 1
 • ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑ: 1
 • Πάντα δὲ λέγω τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν, τὰ γὰρ ἐφ’ ἡμῖν, οὐ ἡμῖν προνοίας, ἀλλὰ τοῦ ἡμετέρου αὐτεξουσίου.: 1
 • Πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης: 1
 • Πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν: 1
 • Παύλου τοῦ Χριστοφόρου: 1
 • Παρὰ πάντων ἐκβάλλεται: 1
 • Πρὸ πάντων: 1
 • Πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός: 1
 • Σεισμοὶ κατὰ τόπους: 1
 • Τὰ σὰ, ἐκ τῶν σῶν: 1
 • Τὴν ἐλευθερίαν ζρησκείας οὐκ ἀρνητέαν εἶναι: 1
 • Τί ἀποκριθήσονται: 1
 • Τὸ αὐτὸ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων: 1
 • Τὸ κατέχον: 1
 • Τὸ μὲν ζεῖον πάντη πάντως αὐτός τε σέβου, κατὰ τὰ πάτρια, καὶ τοὺς ἄλλους τιμᾷν ἀνάγκαζε· τοὺς δὲ δὴ ζενίζοντάς τι περὶ αὐτὸ, καὶ μίσει καὶ κόλαζε, μὴ μόνον τῶν θεῶν ἕνεκα, ὧν καταφρονήσας οὐδ’ ἄλλου ἄν τινος προτιμήσειεν, ἀλλ’ ὅτι καινά τινα δαιμόνια : 1
 • Τὸν δὲ δόμον προλιπεῖν καὶ ὁδὸν πάλιν αὖθις ἱκέσθαι.: 1
 • Ταπείνωσις: 1
 • Τοὺς μισοῦντας τὸν Θεὸν, μισεῖν χρὴ καὶ ὑμᾶς, καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ ἐκτήκεσθαι· οὐ μὴν καὶ τύπτειν αὐτοὺς ἢ διώκειν, καθὼς τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδοτα τὸν Κύριον καὶ Θεὸν· ἀλλ’ ἐχθροὺς μὲν ἡγεῖσθαι, καὶ χωρίζεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.: 1
 • Τοὺς μισοῦντας τὸν Θεὸν, μισεῖν χρὴ καὶ ὑμᾶς, καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ ἐκτήκεσθαι· οὐ μὴν καὶ τύπτειν αὐτοὺς η` διώκειν, καθὼς τὰ ἔθνη τὰ μὴ : 1
 • Τούτων οὗν πάντων λυομένων: 1
 • Τρέμει δ’ ὄρη, καὶ πελώριος: 1
 • Τρέμει δ’ ὄρη, καὶ γαῖα καὶ πελώριος: 1
 • Φιλόνικοί ἐστε ἀδελφοὶ καὶ ζηλωταὶ περὶ μὴ ἀνηκόντων εἰς σωτηρίαν.: 1
 • Χρονους ἢ καιροὺς, οὕς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ: 1
 • αὐτάρκεια: 1
 • αὐτοκατάκριτοι: 1
 • βασιλεῖς ἐθνῶν: 1
 • γυγνῇ κεφαλῇ: 1
 • δόξα: 1
 • δει ὑπάρχειν ὑμᾶς: 1
 • διὰ ἀγάπης: 1
 • διάκονος: 1
 • εἰδότα τὸν Κύριον καὶ Θεὸν, ἀλλ’ ἐχθοὺς μὲν ἡγεῖσθαι καὶ χωρίζεσθαι ἀπ’ αὐτῶν: 1
 • εἰς μετάθεσιν: 1
 • εὐλαβηθεὶς: 1
 • εὐσέβεια: 1
 • εὔχομαι: 1
 • καὶ μὴ διακριθῆτε: 1
 • καὶ ταῦτά τινες ἦτε: 1
 • καύχησις: 1
 • καθ’ ὄναρ: 1
 • καθ’ ὕπαρ: 1
 • καιροὶ χαλεποί: 1
 • καταφυγόντες: 1
 • κρατῆσαι: 1
 • μὴ ἀσθενήσας: 1
 • μὴ ζεομαχεῖν: 1
 • μὴ θεομαχεῖν: 1
 • μίαν κεφαλὴν παρασχεῖν ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις τὸν Χριστὸν· ἀπεσχισμένοι γὰρ ἦσαν οἱ ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι: 1
 • μείωσις: 1 2
 • μετὰ λόγου: 1
 • μετάθεσιν: 1
 • μετάθεσις: 1 2
 • μηδὲν διακρινόμενος: 1
 • νὴ: 1
 • οἱ πλείονες κακοὶ: 1
 • οἱ τοιοῦτοι ἀντεισφέροντες πολλοὺς ἀναπείθουσιν ἀλλοτριονομεῖν· κᾀκ τούτου καὶ συνωμοσίαι καὶ συστάσεις, ἐταιρείαι τε γίγνονται, ἅπερ ἥκιστα μοναρχίᾳ συμφέρει: 1
 • οἴ μοι ἀγαθῶν ἀπόλλυμαι: 1
 • οὐ διεκρίθη: 1
 • οὐκ ἔξεστι Ῥωμαίοις: 1
 • οὕς μὲν νομίζει ζεοὺς : 1
 • πληροθφορηθεὶς: 1
 • ποικίλη χάρις: 1
 • πολλὰ τῶν ζενικῶν ἱερῶν παρεδέξαντο: 1
 • πρὸ χρόνων αἰωνίων: 1
 • πρὸς Λασδικείαν: 1
 • πρὸς τὸ γένος: 1
 • πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν: 1
 • πρόσκαιροι: 1
 • προσαγωγή: 1 2
 • προσερχομένους: 1
 • πυρεῖον: 1
 • σκληροκάρδιοι: 1
 • συγκατεψηφίσθη: 1
 • συναρμολογουμένη: 1
 • τὰ πάντα: 1
 • τέλειος: 1 2
 • τὴν καλὴν παρακαταθήκην: 1
 • τὸ ἱλαστήριον: 1
 • τὸ λοιπὸν οὖν: 1
 • ταπείνωσις: 1
 • τελείωσις: 1
 • τελειῶσαι: 1
 • χαῖρε: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection