Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • διδοὺς, καὶ μὴ νομίζων ἄνωθέν τινος δεῖσθαι βοηθείας, ὅπερ ἐστὶν ἀνοίας, καὶ γὰρ ἔδωκεν αὐτὴν ὁ Θεὸς ἴνα μανθάνῃ, καὶ δέχηται τὸ παρ’ αὐτοῦ, οὐχ ἵνα ἑαυτῇ αὐτὴν ἀρκεῖν νομίζῃ. Καὶ γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ καλοὶ καὶ χρήσιμοι, ἀλλ’ ἐὰν βούλωνται χωρὶς φωτὸς ὁρᾷν, οὐδὲν αὐτοὺς τὸ κάλλος ὀνίνησιν, οὐδὲ ἡ οἰκεία ἰσχὺς, ἀλλὰ καὶ παραβλάπει. Ὅυτω τοίνυν ἡ ψυγὴ ἑὰν βουληθῇ χωρὶς πνεύματος βλέπειν, καὶ ἐμποδὼν ἑαυτῇ γίνεται: 1
 • θείας φύσεως: 1
 • ἀῤῥαβών: 1
 • ἀληθεία: 1
 • ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἀμέτρως: 1
 • ἀνήχθη: 1
 • ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα: 1
 • ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ: 1
 • ἀναντιῤῥήτως: 1
 • ἀνεξιχνίαστος: 1
 • ἀνθρώπους ψυχικούς: 1
 • ἀνυπεύθυνος: 1
 • ἀνωφελές: 1
 • ἀξιόπιστον: 1
 • ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος: 1
 • ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος: 1
 • ἀπαρχή: 1
 • ἀποκάλυψις: 1
 • ἀπροσδιόνυσα: 1 2
 • ἀσθένεια: 1
 • ἄλλον παράκλητον: 1
 • ἄλογσ ζῶα φυσικά: 1
 • Ἀῤῥαβών: 1
 • Ἀγνοεῖ τοίνυν κατὰ τὸ σχῆμα τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ γινώσκων τὰ πάντα κατὰ τὴν δύναμιν τῆς θεότητος.: 1
 • Ἀλήθεια κατ’ εὐσέβειαν: 1
 • Ἀναβλύσω ὑμῖν Πνεῦμά μου: 1
 • Ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ: 1
 • Ἀποστέλλεται μὲν οἰκονομικῶς, ἐνεργεῖ δὲ αὐτεξουσίως.: 1
 • Ἀποστέλλεται μὲν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οἰκονομικῶς, ἐνεργεῖ δὲ αὐτεξουσίως.: 1
 • Ἀφ’ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου: 1
 • Ἀφορίσατε δή μοι: 1
 • Ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων: 1
 • Ἄλλῳ δὲ προφητεία: 1
 • Ἄνωθεν παρὰ Θεοῦ κατιοῦσα ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ἁγίους δωρεὰ, ἣν πνεῦμα ἅγιον ὀνομάζουσιν οἵ ἱεροὶ προφῆται.: 1
 • ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με: 1
 • ἐκ μέτρου: 1
 • ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους: 1
 • ἐκ τῶν πρός τι: 1
 • ἐκβάλλει: 1
 • ἐκβάλλειν: 1
 • ἐκπόρευσις: 1 2
 • ἐκπορεύεται: 1
 • ἐκπορεύομαι: 1
 • ἐκχεῶ: 1
 • ἐλέγχειν: 1
 • ἐλέγξει: 1
 • ἐμπυρισμός: 1
 • ἐν δυνάμει κατὰ Πνεῦμα ἁγιωσύνης: 1
 • ἐν εἴδει σωματικῷ: 1
 • ἐν πάσῃ προσευχῇ καὶ δεήσει: 1
 • ἐν παντὶ καιρῷ: 1
 • ἐν τῇ ἐρήμῳ: 1
 • ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος: 1
 • ἐν τοῖς ταμείοις: 1 2
 • ἐνέχυρον: 1
 • ἐνεργήματα: 1 2
 • ἐνεργητικῶς: 1
 • ἐντυγχάνειν·: 1
 • ἐξέχεεν πλουσίως: 1
 • ἐξηγητικῶς: 1
 • ἐπίγνωσις: 1
 • ἐπιστομίζειν: 1
 • ἐπιχορηγία: 1
 • ἐπιχορηγία τοῦ Πνεύματος: 1
 • ἐψεύσω τῷ Θεῷ: 1
 • ἔχει Θεὸς ἔνδικον ὄμμα: 1
 • ἕν διὰ δυοῖν: 1 2
 • ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος: 1
 • Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν·: 1
 • Ἐκ τῶν θείων γραφᾶν θεολογοῦμεν, καὶ θέλωσιν οἱ ἐχθροὶ, καὶ μή.: 1
 • Ἐλέγχω: 1
 • Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί·: 1
 • Ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε: 1
 • Ἐν δὲ τῇ τούτων (ἀγγέλων) κτίσει, ἐννόησόν μοι τὴν προκαταρκτικὴν αἰτίαν τῶν γενομένων τὸν πατέρα, τὴν δημιουργικὴν τὸν υἱὸν, τὴν τελειωτικὴν τὸ πνεῦμα.: 1
 • Ἐν τῷ φεύγειν: 1
 • Ἐνεπύρισεν ὁ Θεός: 1
 • Ἐνεργήματα δυνάμεων: 1
 • Ἐνεφύσησε·: 1
 • Ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις: 1
 • Ἐπειδὰν γὰρ τελεταῖς τισι καὶ μαγγανείαις κατέδησε δαίμονά τις εἰς ἄνθρωπον, καὶ ἐμαντεύετο ἐκεῖνος, καὶ μαντευόμενος ἐῥῤίπτετο, καὶ ἐσπαράττετο, καὶ ἐνεγκεῖν τοῦ δαίμονος τὴν ὁρνὴν οὐκ ἠδύνατο ἀλλ’ ἔμελλε διασπώμενος οὕτως ἀπόλλυσθαι, τοῖς τὰ τοιαῦτα μαγγανεύουσι φησί.: 1
 • Ἐπειδήπερ τὸ δωρούμενον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν ἐστι, καλεῖται καὶ τὸ δῶρον ὁμωνύμως τῶ χαρίσματι: 1
 • Ἐπιχορηγήσατε ἐν τῆ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν·: 1
 • Ἐφθάκει προειληφὼς ἀῥῥαβῶσι μεγάλοις τὸν Ὀβίνιον: 1
 • Ἔλεγχος: 1
 • Ἔρχομαι: 1
 • Ἔχομεν γὰρ τὴν ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας τὸν Κύριον, διά τε τῶν προφητῶν, διά τε τοῦ εὐαγγελίου, καὶ διὰ τῶν μακαρίων ἀποστόλων, πολυτρόπως καὶ πολυμερῶς ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος ἡγούμενον τῆς γνώσεως·: 1
 • Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου: 1
 • ἤγετο: 1
 • ἦλθε: 1
 • Ἡ γνῶσις φυσιοῖ: 1
 • Ἡ τῶν θείων λογίων διδασκαλία, τὸ πιστὸν ἀφ’ ἑαυτῆς ἔχουσα διὰ τὸ θεόπνευστον εἶναι·: 1
 • ἰσάγγελοι: 1
 • ἱκετηρίας: 1
 • ἱκετηρίους θαλλούς: 1
 • Ἵνα μήποτε ἀκούσαντες ἡμεῖς πνεῦμα Θεοῦ, νομίσωμεν δὲ οἰκειότητα λέγεσθαι πνεῦμα Θεοῦ, εἰσάγει ἡ γραφὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ προστίθησι τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐκ Θεου. Ἄλλο δὲ τὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλο τὸ ἐκ Θεοῦ. Θεοῦ μὲν γὰρ οὐρανὸς καὶ γῆ ὡς πὲρ αὐτῷ πεποιημένα. Ἐκ Θεοῦ δὲ οὐδὲν λέγεται, εὶ μὴ ὃ ἐκ τῆς οὐσίας ἐστί.: 1
 • Ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα: 1
 • ὀλοτελεῖς: 1
 • ὁ Λόγος: 1
 • ὁ Παράκλητος: 1
 • ὁ Πατήρ: 1
 • ὁ κατήγορος: 1
 • ὁ νοῦς: 1
 • ὁδηγήσει ὑμᾶς: 1
 • ὁλοτελεῖς: 1
 • ὁμιλίαν αὐτοῦ· : 1
 • ὁρμή: 1 2
 • ὅπου θέλει: 1
 • ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὑτοῦ: 1
 • ὅς: 1
 • ὅς ἐστιν ἀῤῥαβών: 1
 • Ὁ ἔρως ἐμὸς ἐσταύρωται;: 1
 • Ὁ οὖν ἐπιχορηγίῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα·: 1
 • Ὁ πνευματικὸς, ὁ διὰ Πνεῦμα ζῶν, φωτισθεὶς τὸν νοῦν διὰ πνεύματος, οὐ μόνην τὴν ἔμφυτον καὶ ἀνθρωπίνην σύνεσιν ἔχων, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν χαρισθεῖσαν πνευματικὴν, ἣν τῶν πιστῶν ψυχαῖς ἐμβάλλει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα·: 1
 • Ὁσιότης τῆς ἀληθείας: 1
 • Ὃν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε: 1
 • Ὄνομα αὐτοῦ πνεῦμα ἅγιον, πνεῦμα ἀληθείας, πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα κυρίου, πνεῦμα τοῦ Πατρὸς, πνεῦμα Χριστοῦ, καὶ οὕτω καλεῖ αὐτὸν ἡ γραφή. Μᾶλλον δὲ αὐτὸ ἑαυτὸ καὶ πνεῦμα Θεοῦ, καὶ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ.: 1
 • Ὅπου ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούληται·: 1
 • ὑπὲρ λόγον, ὑπὲρ νοῦν, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν κατάληψιν: 1
 • ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι: 1
 • ὑπὸ τοῦ Πνεύματος: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπερβάλλον μέγεθος: 1
 • ὑπερεντυγχάνει: 1 2
 • ὑπερεντυγχάνειν: 1
 • ὑποστατική: 1
 • ὑποστατικῶς: 1
 • Ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι·: 1
 • ὠδῖνες: 1
 • ὠς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι: 1
 • Ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ·: 1
 • Ὥσπερ τῷ σώματι φῶς ἥλιος, οὕτω ψυχῇ προσευχή· εἰ οὖν τυφλῷ ζημία τὸ μὴ ὁρᾷν τὸν ἥλιον, ποία ζημία Χριστιανῷ τὸ μὴ προσεύχεσθαι συνεχῶς καὶ διὰ τῆς προσευχῆς τὸ τοῦ Χριστοῦ φῶς εἰς τὴν ψυχὴν εἰσάγειν;: 1
 • Ὧν αἱ αὐται ἐνέργειαι τούτων καὶ οὐσία μία, ἐνέργεια δὲ υἱοῦ καὶ πατρὸς μία ὡς τὸ· ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Καὶ πάλιν· ἃ γὰρ ἄν ὁ πατὴρ ποιῇ ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. Ἄρα καὶ οὐσία μία πατρὸς καὶ υἱοῦ.: 1
 • Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς: 1
 • Βουλόμενος δεῖξαι γνησιότηατ, καὶ τῇ τῶν Ἑβραίων ἐχρήσατο γλώσσῃ· οὐ γὰρ εἶπε μόνον ὁ πατὴρ ἀλλ’ ἀββᾶ ὁ πατὴρ, ὅπερ τῶν παίδων μάλιστά ἐστι τῶν γνησίων πρὸς πατέρα ῥῆμα·: 1
 • Δύναμισ Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: 1
 • Δῆλόν ἐστιν ὅτι καὶ τὴν τοῦ παντὸς τέλους ὥραν ὡς μὲν λόγος γινώσκει, ὡς δὲ ἄνθρωπος ἀγνοεῖ. Ἀνθρώπου γὰρ ἴδιον τὸ ἀγνοεῖν, καὶ μάλιστα ταῦτα. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο τῆς φιλανθρωπίας ἴδιον τοῦ σωτῆρος. Ἐπειδὴ γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος, οὐκ ἐπῃσχύνετο διὰ τὴν σάρκα τὴν ἀγνοοῦσαν εἰπεῖν, οὐκ οἷδα. Ἵνα δείξῃ ὅτι εἰδὼς ὡς θεὸς ἀγνοεῖ σαρκικῶς.: 1
 • Διακονία τοῦ Πνεύματος: 1
 • Δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος· : 1
 • Δυνάμεις: 1
 • Δωρεὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος: 1
 • Δωρεὰ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Εἰ ποίνυν ἡ σὰρξ ἡ δεσποτικὴ, τὸ κυριακὸν πλάσμα, ὁ ξένος ἄνθρωπος, ὁ οὐράνιος, τὸ νέον βλάστημα, τὸ ἀπὸ τῆς ξένης ὡδῖνος ἀνθήσαν οὗτος λαμβάνει τὸ πνεῦμα ἅγιον: 1
 • Εἰκότως τοίνυν πίστει περιλαβόντες ἀναπόδεικτον τὴν ἀρχὴν ἐκ περιουσίας, καὶ τὰς ἀποδείξεις παρ’ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς περὶ τῆς ἀρχῆς λαβόντες, φωνῇ Κυρίου παιδευόμεθα πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας·: 1
 • Εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς: 1
 • Εἴ τις λέγει πρῶτον πεπλάσθαι τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς ἁγίας παρθένου, καὶ μετὰ ταῦτα ἑνωθῆναι αὑτῷ τὸν Θεὸν λόγον, καὶ τὴν ψυχὴν ὡς προϋπάρξασαν, ἀνάθεμα ἔστω.: 1
 • Εἴ τις μὲν οὖν Προφήτης ἐστὶ πάντως προφητεύει· εἰ δέ τις προφητεύει οὐ πάντως ἐστὶ Προφήτης … Ἐκ δὲ τῶν περὶ τὸν Καϊάφαν ἀναγεγραμμένων, προφητέυσαντα περὶ τοῦ σωτῆρος, ἔστιν ὅτι καὶ μοχθηρὰ ψυχὴ ἐπιδέχεται τοτὲ τὸ προφητεύειν.: 1
 • Εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμίν, — ἴδε πνεῦμα Θεοῦ. Εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, — καὶ μὲν ἐχρῆν εἰπεῖν, εἰ δέ τις πνεῦμα Θεοῦ οὐκ ἔχει, ἀλλ’ εἷπε πνεῦμα Χριστοῦ. Εἶπε Θεοῦ πνεῦμα καὶ, ἐπήγαγε τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ τοῦτο εἷπεν, ἵνα δείξῃ ὅτι ἒν πνεῦμα, καὶ ἴσον ἐστὶν εἰπεῖν πνεῦμα Θεοῦ, καὶ πνεῦμα Χριστοῦ.: 1
 • Εἷδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν·: 1
 • Ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά: 1
 • Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα: 1
 • Ζηλοῦτε τὰ πνευματικά: 1
 • Ζηλοῦτε τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα: 1
 • Ζητήσεις δὲ εἰ πάντες, εἴ τις προφητεύει, ἐκ πνεύματος ἁγίου προφητεύει; πῶς δὲ οὐ ζητήσεως ἄξιόν ἐστιν, εἴγε Δαβὶδ μετὰ τὴν ἐπὶ τοῦ Οὐρίου ἁμαρτίαν εὐλαβούμενος ἀφαιρεθῆναι ἀπ’ αὐτοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμά φησι. Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ … Οὕτω δὲ ζητήσεως ἄξιόν ἐστι τὸ περὶ τοῦ αγίου πνεύματος εί δύναται εἷναι καὶ ἐν ἀμαρτωλῷ ψυχῇ: 1
 • Θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Κύριος: 1
 • Καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ: 1
 • Καὶ αὐτὸ τοῦτο δέ: 1
 • Καὶ αὐτὸς ἔδωκε: 1
 • Καὶ γὰρ διὰ μὲν τῆς παλαιᾶς ὡς προκαταρκτικὸν τῶν ὅλων ὁ πατὴρ πρώτως κηρύττεται. Καὶ δευτέρως δὲ ὁ υἱὸς ὡς δημιουργικὸν αἴτιον ἐμφανίζεται. Καὶ τρίτως ὡς τελειωτικὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Τὰ τελειωτικὰ γὰρ τῶ τέλει φερωνύμως ἀναφαίνεται, τῆ προκοπῇ καὶ αὐξήσει τῶν πραγμάτων καὶ τῶν χρὸνων οἵα στέφανος ἀναῤῥήσεως ἐπὶ τοῖς ἀθλητικοῖς ἱδρῶσι κατὰ τὸ τέλος ἐναρμοζόμενος. Δὶα καὶ τὸν ἄνθρωπον πλάσας ὁ Θεὸς πρῶτον εἷτα τέλει ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνεῦμα ζωῆς.: 1
 • Καὶ γὰρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν: 1
 • Καὶ μάλιστά γε τὸ ἀπολαύειν τοῦς ἀναπλασθέντας τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ διαμένειν ἐν τῇ ἀναπλάσει, τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐστι δημουργίας τε καὶ συνοχῆς.: 1
 • Λέγεται τοίνυν πνεῦμα ἅγιον. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ κυρία καὶ πρώτη προσηγορία ἡ ἐμφαντικώτεραν ἔχουσα τὴν διάνοιαν, καὶ περιστᾶσα τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν φύσιν.: 1
 • Λέγε, παρὰ τοῦ Πνεύματος δύναμιν τοῦ λόγου λαβών·: 1
 • Λόγος: 1
 • Λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἐν παῤῥησίᾳ: 1
 • Λόγος σοφίας: 1
 • Λύσατε λοιπὸν ἄνακτα, βροτὸς Θεὸν οὐκ ἔτι χωρεῖ.: 1
 • Μάταιος: 1
 • Μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Μία ἄρα καὶ ἐκ τούτων, ἡ τῆς Τρίαδος ἐνέργεια δείκνυατι. Οὐ γὰρ ὡς παρ’ ἐκάσοτυ διάφορα, καὶ διηρημένα τὰ διδόμενα σημαίνει ὁ ἀπόστολος. Ἀλλ’ ὅτι τὰ διδόμενα ἐν Τριάδι δίδοται, καὶ τὰ πάντα ἐξ ἑνὸς Θεοῦ ἐστι.: 1
 • Μίαν ἐνέργειαν ὁρῶμεν πατρὸς καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος: 1
 • Μόνῳ Θεῷ σωτῆρι δόξα!: 1
 • Νεκρόω: 1
 • Οἳ δὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου, καὶ προφῆται γενόμενοι ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἐμπνευσθέντες καὶ σοφισθέντες ἐγένοντο θεοδίδακτοι, καὶ ὅσιοι καὶ δίκαιοι.: 1
 • Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀποφαινομένοις ἀνθρώποις προσέχοιμεν, οἷς καὶ ἀνταποφαίνεσθαι ἐπ’ ἴσης ἔξεστιν. Εἰ δ’ οὐκ ἀρκεῖ μόνον ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ δόξαν, ἀλλὰ πιστώσασθαι δεῖ τὸ λεχθὲν, οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένομεν μαρτυρίαν, ἀλλὰ τῇ τοῦ Κυρίου φωνῇ πιστούμεθα τὸ ζητούμενον. Ἣ πασῶν ἀποδείξεων ἐχεγγυωτέρα, μᾶλλον δ’, ἥ μόνη ἀπόδειξις οὖσα τυγχάνει. Οὕτως οῦν καὶ ἡμεῖς ἀπ’ αὐτῶν περὶ αὐτῶν τῶν γραφῶν τελείως ἀποδεικνύντες, ἐκ πίστεως τειθόμεθα ἀποδεικτικῶ·: 1
 • Οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα: 1
 • Οὐ γὰρ ἐπειδὰν πάμπαν ἀκατάληπτον τὸ Θεῖον διὰ τοῦτο που πάντως μηδόλως ζητεῖν περὶ αὐτοῦ προσῆκεν, ἀλλ’ ἐν ρᾳστώνῃ τὸν τοῦ βίου καταναλίσκειν χρόνον· κατὰ δὲ τὸ μέτρον τὸ μεριθὲν ἐκάστῳ παρὰ τοῦ κυριου, τῆς γνώσεως τὴν ἐξέτασιν φιλοπόνως ποιεῖσθαι· ὅτι μὲν ἀκατάληπτον ἀκριβῶς πεπεισμένους· ἐφ’ ὅσον δὲ χωροῦμεν διὰ τῆς θεωρίας, ἑαυτοὺς ἐκείνῳ συνάπτοντας: 1
 • Οὐ γάρ τι ἐκινεῖτο παρ’ αὐτῷ, οὐ θυμὸς, οὐκ ἐπιθυμία ἄλλου παρῆν αὐτῷ, ἀναβεβηκότι· ἀλλ’ οὐ δὲ λόγος, οὐ δέ τις νὸησις· οὐ δ’ ὅλως αὐτὸς, εἰ δεῖ καὶ τοῦτο λέγειν· ἀλλ’ ὥσπερ ἁρπασθεὶς ἢ ἐνθουσιάσας ἡσυχῆ ἐν ἐρήμῳ καταστάσει γεγένηται ἀτρεμεῖ, τῇ αὐτοῦ οὐσίᾳ οὐδαμοῦ ἀποκλίνων, οὐδὲ περὶ αὐτὸν στρεφόμενος, ἑστὼς πάντη καὶ οἷον στάσις γενὸμενος·: 1
 • Οὐ δέχεται: 1
 • Οὐ δύναται γνῶναι: 1
 • Οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νεκερωμένον: 1
 • Οὐδ’ ἀνδρὸς τοῦτο ποιεῖν, ἢ σοφοῦ τινος καὶ θείου; ἢ θεὸς ἂν ἔχοι φαίη τις ἂν, τοῦτο τὸ γέρας. Καὶ γὰρ οὐ τοῦ μάντεως, τό διότι, ἀλλὰ τὸ ὅτι μόνον εἰποῦ.: 1
 • Πάντα τὰ θεοπρεπῶς λέγόμενα ἐπὶ τῆς ὑπερουσίου τρίαδος καθ’ ἑκάστης τῶν τριῶν ὑποστάσεων ἐξιδιοῦται καὶ ἐναρμόττεται πλὴν ἃ τὴν προαγωγὴν τούτων, ἤγουν τὴν ὑποστασικὴν γνώρισιν ἐμποιοῦνται.: 1
 • Πίστις, ἡ ὑπὲρ τὰς λογικὰς μεθόδους τὴν ψυχὴν εἰς συγκατάθεσιν ἕλκουσα. Πίστις, οὐκ ἡ γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις, ἀλλ’ ἡ ταῖς τοῦ πνεύματος ἐνεργείαις ἐγγινομένη·: 1
 • Πᾶσα ἐνέργεια ἡ θεόθεν ἐπὶ τὴν κτίσιν διήκουσα, καὶ κατὰ τὰς πολυτρόπους ἐννοίας ὀνομαζομένη ἐκ πατρὸς ἀφορμᾶται, καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ πρόεισι, καὶ ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίω τελειοῦται.: 1
 • ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 1 2
 • Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦτί με Χριστῷ: 1
 • Παῤῥησία: 1 2
 • Πατήρ: 1
 • Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν: 1
 • Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν·: 1
 • Πλὴν ἰστέον, ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν πατέρων, σχεδὸν δὲ πάντες, φαίνονται λέγοντες αὐτὸν ἀγνοειν. Εἰ γὰρ κατὰ πάντα λέγεται ἡμῖν ὁμοούσιος, ἀγνοοῦμεν δὲ καὶ ἡμεῖς, δῆλον ὅτι καὶ αὐτὸς ἠγνόει.: 1
 • Πνεύματος Ἁγίου: 1
 • Πνεῦμα: 1 2 3
 • Πνεῦμα ὁ Θεός·: 1
 • Πνεῦμα δὲ τοῦ Θεοῦ πατὰ πᾶσιν μὲν οὐκ ἔστιν. Παρὰ δέ τισι τοῖς δικαίοις πολιτευομένοις καταγομένον, καὶ συμπλεκόμενον τῇ ψυχῇ, διὰ προαγορεύσεων ταῖς λοιπαῖς ψυχαῖς τὸ κεκρυμμένον ἀνήγγειλε.: 1
 • Πνεῦμα δυνάμεως: 1
 • Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: 1
 • Πνευματικὰ τὰ σημεῖα καλῶν, ὅτι ταῦτα ἔργα τοῦ πνεύματος μόνου, οὐδὲν ἀνθρωπίνης ἐπεισφερούσης σπουδῆς, εἰς τὸ τὰ τοιαῦτα θαυματουργεῖν.: 1
 • Πνευματικά: 1
 • Πρὸς τὸ συμφέρον·: 1
 • Σημείωσῃ δ’ ὥς τινα μὲν εἴρηται δι’ αἰνιγμάτων, τινὰ δὶ φανερώτερον. Τὰ μὲν οὗν δι’ ἐπικρύψεως ἡγοῦμαι τῶν ἐκ περιτομῆς ἕνεκα κεκαλλυμμένως ἀποδεδόσθαι, διὰ τὰ θεσπιζόμενα κατ’ αὐτῶν σκυθρωπά. Δι’ ἅπερ εἰκὸς ἦν καὶ ἀφανίσαι αὐτοῦς τὴν γραφὴν, εἰ ἐκ τοῦ προφανοῦς τὴν ἐσχάτην αὐτῶν ἀποβολὴν ἐσήμαινεν: 1
 • Σημεῖα: 1
 • Στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα·: 1
 • Στρατιὰ οὐράνιος: 1
 • Συλλήψῃ ἐν γαστρὶ, καὶ τέξῃ υἱόν: 1
 • Συνεσις Πνευματικη: 1
 • Συνεσις Πνευματικη.: 1
 • Τὰ δὲ πάντα, ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς, φανεροῦται·: 1
 • Τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς: 1
 • Τέρατα: 1
 • Τὴν ἀρχὴν δ’ εἴτις ἐτέρου δεῖσθαι ὑπολάβοι, οὐκέτ’ ἄν ὄντως ἀρχὴ φυλαχθείη. Ὁ μὲν οὖν ἐξ ἑαυτοῦ πιστὸς, τῇ κυριακῇ γραφῇ τε καὶ φωνῇ ἀξιόπιστος εἰκότως ἄν διὰ τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων εὐεργεσίαν ἐνεργουμένη· ἀμέλει πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων εὕρεσιν, αὐτῇ χρώμεθα κριτηρίῳ· τὸ κρινόμενον δὲ πᾶν, ἔτι ἄπιστον πρὶν κριθῆναι· ὥστ’ ὀυδ’ ἀρχὴ τὸ κρίσεως δεμενον·: 1
 • Τὴν διάνοιαν: 1
 • Τὴν καρδίαν: 1
 • Τί οὖν οὐδεὶς δαίμων ὀνομάζει τὸν Θεὸν; οὐχὶ οἱ δαιμονιζόμενοι ἔλεγον οἴδαμέν σε τίς εἷ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; οὐχὶ Παύλῳ ἔλεγον, οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν; ἀλλὰ μαστιζόμενοι, ἀλλ’ ἀναγκαζόμενοι, ἑκόντες δὲ καὶ μὴ μαστιγούμενοι, οὐδαμνοῦ.: 1
 • Τί τὸ ὄφελος, ἐὰν εὐσύνθετος μὲν ὁ λόγος, κακοσύνθετος δὲ ὁ τρόπος; εἰ μὲν γὰρ σοφιστοῦ διδασκαλεῖον ἦ ἡ ἐκκλησία εὐγλωττίας ἧν ὁ καιρός. Ἐπειδὴ δὲ τρόπων ἀγὼν καὶ καρποφορία τὸ προκείμενον, καὶ προσδοκία οὐρανῶν τὸ προσδοκώμενον, μὴ γλυπτα ζητείσθω ἀλλ’ ὁ τρόπος.: 1
 • Τίς οὐκ ἂν ἐκπλαγείη καὶ θαυμάσειε τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, ἣν εἰς ἡμᾶς ἐπιδείκνυται, τοσαύτην τιμὴν ἀνθρώποις χαριζομενος, ὡς καὶ προσευχῆς ἀξιῶσαι καὶ ὁμιλίας τῆς νεοφύτου! Θεῷ γὰρ ἀληθῶς λαλοῦμεν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς.: 1
 • Τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς: 1
 • Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ κ.τ.λ.: 1
 • Τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον: 1
 • Τῶν τοῦ ἁγίου· πνεύματος ἀξιουμένων ἐστὶ διαφορὰ, πλεῖον ἤ ἔλαττον λαμβανόντων τοῖ ἁγίου πνεύματος τῶν πιστευόντων.: 1
 • Ταῦτα γὰρ ἀληθῶς προφητῶν ἐν ἁγίω πνεύματι, ἐρρωμένην ἐχόντων τὴν διάνοιαν καὶ τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν διαλογίαν: 1
 • Ταῦτα, οἶμαι, σαφῶς παρὰ τῶν προφητῶν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος μεμαθηκὼς Πλάτων εἰς τὸ τῆς ἀρετῆς ὄνομα μεταφέρων φαίνεται. Ὁμοίως γὰρ ὥσπερ οἱ ἱεροὶ προφῆται τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα εἰς ἑπτὰ πνεύματα μερίζεσθαι φασίν, οὕτω καὶ αὐτὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὀνομάζων ἀρετήν, ταύτην εἰς τέσσαρας ἀρετὰς μερίζεσθαι λέγει: 1
 • Ταμεῖα: 1
 • Τινὰ δυσερμήνευτα: 1
 • Τινὰ δυσνόητα: 1
 • Τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν: 1
 • Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε·: 1
 • Τοῖς ψυχροῖς: 1
 • Φανέρωσις τοῦ Πνεύματος: 1
 • Φανέρωσις τοῦ Πνεύματος·: 1
 • Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ: 1
 • Χαρίσματα ἰαμάτων: 1
 • Χαρίσματα δὲ εἷχον, οἱ μὲν ἐλάττονα, οἱ δὲ πλείω· καὶ τοῦτο αἴτιον σχίσματος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐ παρὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, ἀλλὰ παρὰ ἀγνωμοσύνην τῶν εἰληφότων· οἵτε γὰρ τὰ μείζονα ἔχοντες ἐπήροντο κατὰ τῶν τὰ ἐλάττονα κεκτημένων· οὖτοι δὲ αὖ πάλιν ἤλγουν, καὶ τοῖς τὰ μείζονα ἔχουσιν ἐφθόνουν.: 1
 • Χορηγέω: 1
 • Ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • Ψυχικὸς ἄνθρωπος: 1
 • Ψυχικὸς ἄνθρωπος, ὁ διὰ σάρκα ζῶν, καὶ μήπω φωτισθεὶς τὸν νοῦν διὰ Πνεύματος, ἀλλὰ μόνην τὴν ἔμφυτον καὶ ἀνθρωπίνην σύνεσιν ἔχων, ἣν τῶν ἁπάντων ψυχαῖς ἐμβάλλει ὁ Δημιουργός·: 1
 • Ψυχικός ἐστιν ὁ τὸ πᾶν τοῖς λογισμοῖς τῆς ψυχῆς: 1
 • αὐτὸ τὸ Πνεῦμα: 1
 • αὐτόπιστον: 1
 • αὐτόπιστος: 1
 • αὐτός: 1
 • αὐτοδίδακτος: 1
 • αὐτοπιστία: 1 2
 • βροντήν: 1
 • γνῶσις: 1
 • γνῶσις ψευδώνυμος: 1
 • γραφὴ θεόπνευστος: 1
 • γραφή: 1
 • δάνοια: 1
 • δίδωσι: 1
 • δόματα: 1
 • δαμάζεται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ: 1
 • δαμάζω: 1
 • δεσπόσυνοι: 1
 • δημιουργός: 1
 • διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως: 1
 • διάνοια: 1
 • διαίρεσιν· Διαρέσεις χαρισμάτων εἰσί: 1
 • διακόνιαι: 1
 • διακονίας: 1
 • διακριτικῶς: 1
 • διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ: 1
 • διδασκαλία ἡ κατ εὐσέβειαν: 1
 • δυνάμεις: 1
 • δυνάμεις πολλάς: 1
 • εἰ μὴ κατ’ εὐδοκίαν καὶ βούλησιν: 1
 • εἰς Μωϋσῆν: 1
 • εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες: 1
 • εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ: 1
 • εἰς τὸ ὄνομα: 1
 • εἰς τὸ Ιωάννου βάπτισμα: 1
 • εἷδος σωματικόν: 1
 • ζῶσα καὶ πρόσφατος: 1
 • ζωοποιηθεὶς δὲ τῷ Πνεύματι: 1
 • θήσω: 1
 • θανατοῦν: 1
 • θανατοῦτε: 1
 • θεία φύσις: 1
 • θεῖόν τι: 1
 • θεῖον τί: 1
 • θελήματα διανοιῶν: 1
 • θελήματα τῶν διανοιῶν: 1
 • θεοδίδακτοι: 1
 • θεοπνευστία: 1 2 3
 • κόσμος: 1
 • καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • καὶ Πνεύματος Ἁγίου μερισμοῖς: 1
 • καινοφωνία: 1
 • καρδία: 1
 • καρδιογνώστης: 1
 • καρπός: 1
 • κατὰ τὴν αὑτοῦ θέλησιν: 1
 • κατακυριεύω: 1
 • καταρτισμός: 1 2
 • κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ: 1
 • κοινωνία τῶν παθημάτων: 1
 • λόγος: 1 2 3
 • λόγος γνώσεως: 1
 • λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου: 1
 • λυπέω: 1
 • λυτρωτής: 1
 • μάταια: 1
 • μάτην: 1
 • μέπρον πίστεως: 1
 • ματαιότης: 1
 • μερισμός: 1
 • μερισμοὶ Πνεύματος Ἁγίου: 1
 • μερισμοὶ τοῦ Πνεύματος ἁγίου: 1
 • μερισμοί: 1 2 3
 • μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς: 1
 • νεκρώσατε: 1
 • νεκροῦν: 1 2
 • νενεκρωμένον: 1
 • νωθροὶ ταῖς ἀκοαῖς: 1 2
 • οἰκονομική: 1
 • οὐ δέχεται: 1 2
 • οὐ δύναται γνῶναι: 1
 • οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως: 1
 • πάντα πλοῦτον τῆς πληροφοφίας τῆς συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ: 1
 • πώρωσις: 1
 • πᾶσα φύσις: 1
 • παῤῥησία: 1 2
 • παῤῥησία ἐν πίστει: 1
 • παῤῥησία ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι: 1
 • παῤῥησίαν: 1
 • πανρησία: 1
 • παράκλητος: 1
 • παραθήκη, καλὴ παρακαταθήκη: 1
 • παρακαταθήκη: 1
 • παραπικραίνω: 1
 • παραπικρασμός: 1
 • παροξύνω·: 1
 • περὶ τῶν πνευματικῶν: 1
 • περιστερᾶς: 1
 • πλήρης Πνεύματος Ἁγίου: 1
 • πλήρωσις: 1
 • πληρώσῃ: 1
 • πληρούμενος σοφίας: 1 2
 • πλοῦτος τῆς δόξης: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6 7
 • πνεῦμα : 1
 • πνεῦμα μὴ ἔχοντες: 1
 • πνευματικά: 1 2 3
 • πνευματικός: 1
 • πνευματικοί: 1
 • πνευματολογια: 1
 • πνευμστικός: 1
 • πολυμερῶς: 1
 • πολυτροπία τῆς θείας ἐπιλύσεως: 1
 • πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων: 1
 • πρόδομα: 1
 • πρόσωπον ἀνακεκαλυμμένον: 1
 • πρώτη κίνησις: 1
 • στενάζειν: 1
 • στεναγμοῖς ἀλαλήτοις: 1
 • συμμολύνεσθαι: 1
 • συμπαθῆσαι: 1
 • συναντιλαμβάνεται: 1
 • συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν: 1
 • συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι: 1
 • σωφρονισμοῦ: 1
 • τὰ ἐμά: 1
 • τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: 1
 • τὰ ὄρη: 1
 • τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ διπλᾶ: 1
 • τὰ πάντα: 1 2
 • τὰ πνευματικὰ: 1
 • τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ χαρίσματα: 1
 • τὰς πράξεις τοῦ σώματος: 1
 • τέσσαρες ἄνεμοι: 1
 • τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ: 1
 • τὴν γραφήν: 1
 • τὴν νέκρωσιν: 1
 • τὴν σάρκα σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις: 1
 • τὸ: 1 2
 • τὸ ἅγιον: 1
 • τὸ ἡγεμονικόν: 1
 • τὸ Πνεῦμα: 1
 • τὸ Πνεῦμα τὸ ἁγιον: 1
 • τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: 1
 • τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ κράζον: 1
 • τὸ Πνεῦρμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν: 1
 • τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς: 1
 • τὸ διακριτικόν: 1
 • τὸ διπλοῦν μέρος: 1
 • τὸ θεῖον: 1
 • τὸ πνεῦμα μου: 1
 • τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου: 1
 • τὸ πρακτικόν: 1
 • τὸ φώνημα αὐτοῦ·: 1
 • τὸ χρίσμα: 1 2
 • τὸν λόγον αὐτοῦ·: 1
 • τὸν νοῦν: 1
 • τῆς: 1
 • τῶν ἀπ’ αἰῶνος: 1
 • τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος: 1
 • ταῦτα: 1
 • τεκμήρια: 1
 • τεκμήριον: 1
 • τερατολογοῦσι: 1
 • τινὰ δυσερμήνευτα: 1
 • τινὰ δυσνόητα: 1
 • φρόνημα τῆς σαρκός: 1
 • φυσική: 1
 • φυσικῶς: 1
 • φωνῇ μεγάλῃ: 1
 • χάρις: 1
 • χάρις εἰς εὔχαιρον βοήθειαν: 1
 • χάρισμα: 1
 • χαρίσματα: 1 2 3 4 5 6
 • χαρίσματα : 1
 • χαρίσματα πνευματικά: 1
 • χαρισμάτων: 1
 • χορήγημα: 1
 • χορηγία: 1
 • χράζον: 1
 • χρίσμα: 1
 • χωρὶς ἐμοῦ: 1 2
 • ψεύδομαι: 1
 • ψυχικὸς: 1
 • ψυχικὸς ἄνθρωπος: 1 2
 • ψυχικός: 1 2
 • ψυχικοί: 1 2
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection