Contents

« Prev Greek Index Next »

GREEK INDEX

(The references in brackets are to the occurrences in James of annotated words.)

ἀγαθός 29, 52, 86 (i. 17; iii. 17)

ἀγαπάω 21, 51 (i. 12; ii. 5, 8)

ἄγγελος 66 (ii. 25)

ἁγνός 85 f. (iii. 15)

ἀδελφή 58 (ii. 15)

ἀδελφός 14, 27, 45, 57, 58, 67, 78, 102 (i. 2, 9, 16, 19; ii. 1, 5, 14, 15; iii. 1, 10, 12; iv. 11 ter; v. 7, 9, 10, 12, 19)

ἀδιάκριτος 86 f. (iii. 17)

ἀδικία. 71f. (iii. 6)

αἰτέω 90 f. (i. 5, 6; iv. 2, 3 bis)

ἀκαταστασία 85 (iii. 16)

ἀκτάστατος 13, 76 (i. 8; iii. 8)

ἀκούω 50 (i. 19; ii. 5; v. 11)

ἀκροατής 38, 41 f. (i. 22, 23, 25)

ἀλαζών contrasted with ὑπερήφανος 95

ἀλήθεια 33f., 83 (i. 18; iii. 14; v. 19)

ἁλυκὸν 80 (iii. 12)

ἁμαρτία 26, 54 (i. 15 bis; ii. 9; iv. 17; v. 15, 16, 20)

ἀμίαντος 43 f. (i. 27)

Ἀναβαθμοὶ Ἰακώβου xxii

ἀναστροφή 80 (iii. 13)

ἀνατέλλω 16 (i. 11)

ἀναφέρω 63 (ii. 21)

ἀνέλεος 56 (ii. 13)

ἀνεμίζω 10 (i. 6)

ἀνήρ 12, 36, 68 (i. 8, 12, 20, 23; ii. 2; iii. 2)

ἄνθος 15 (i. 10, 11)

ἀνθρώπινος 75 (iii. 7)

ἄνθρωπος 35, 62, 77 (i. 7, 19; ii. 20, 24; iii. 8, 9; v. 17)

ἀντιτάσσομαι 95 (iv. 6; v. 6)

ἀνυπόκριτος 87 (iii. 17)

ἄνωθεν 29 (i. 17; iii. 15, 17)

ἀπαρχή 35 (i. 18)

ἅπας 68 (iii. 2)

ἀπατάω 43 (i. 26)

ἀπείραστός 22 f. (i. 13)

ἀπέρχομαι 40 (i. 24)

ἁπλῶς 7 ff. (i. 5)

ἀπό c. gen. 21

ἀποκυέω 26f., 33 (i. 15, 18)

ἀποσκίασμα 31 (i. 17)

ἀποτελέω 26 (i. 15)

ἀργός 62 f. (ii. 20)

ἀτιμάζω 51 (ii. 6)

αὐτός 23 (i. 13)

αὐχέω 70 (iii. 5)

βασιλικός xxvi f., 53f. (ii. 8)

βλασφημέω 52 (ii. 7)

βλέπω 63f. (ii. 22)

βούλομαι 32 f., 69 f., 93 (i. 18; iii. 4; iv. 4)

βραδύς 36 (i. 19 bis)

βρύω 79 (iii. 11)

γέεννα 74 (iii. 6)

γένεσις 39, 72 ff., 106 f. (i. 23; iii. 6)

γίνομαι 38, 41, 77 f. (i. 12, 22, 25; ii. 4, 10, 11; iii. 1, 9, 10; v. 2)

γινώσκω 5, 62 (i. 3; ii. 20; v. 20)

γλῶσσα 71, 75 f. (i. 26; iii. 5, 6 bis, 8)

γραφή, ἡ 54, 64, 93 f. (ii. 8, 23; iv. 5)

γυμνός 58 (ii. 15)

δαιμόνιον 61 f. (ii. 19)

δαιμονιώδης 84 f. (iii. 15)

δαμάζω 75 (iii. 7 bis, 8)

δαπανάω 91 (iv. 3)

δεῖ contrasted with χρή 78

δείκνυμι 80 (ii. 18 bis; iii. 13)

δελεάζω 25 (i. 14)

διά c. gen. 55f.

διάβολος 98 f. (iv. 7)

διακρίνομαι l0, 49 (i. 6 bis; ii. 4)

διαλογίζομαι in the Gospels 10

διαλογισμός 50 (ii. 4)

διασπορά xxii. f., 3, 67, 92 (i. 1)

διδάσκαλος 67 (iii. 1)

δίδωμι 9 f., 96 (i. 5 bis; ii. 16; iv. 6 bis; v. 18)

δικαιοσύνη 36, 87 (i. 20; ii. 23; iii. 18)

δικαιόω 63, 65 (ii. 21, 24, 25)

διό 36, 97 (i. 21; iv. 6)

δίψυχος 12 f. (i. 8; iv. 8)

δοκέω 93 (i. 26; iv. 5)

δοκίμιον 5 (i. 3)

δόκιμος 19 (i. 12)

δόξα, ἡ 47 f., 103 f. (ii. 1)

δόσις 28 (i. 17)

δοῦλος 1 f. (i. 1)

114

δώδεκα xxiii. 2 (i. 1)

δώρημα 28 (i. 17)

εἰκών contrasted with ὁμο̥ωσις 77 f.

εἰρήνη 3, 59, 87 (ii. 16; iii. 18 bis)

εἰρηνικός 86 (iii. 17)

εἰ τό c. infin. 35, 69

εἶτα 26 (i. 15)

ἐκβάλλω 66 (ii. 25)

ἐκεῖνος 11 (i. 7; iv. 15)

ἐκκλησία 48 f. (v. 14)

ἐκλέγομαι 50 (ii. 5)

ἐκπίπτω 17 (i. 11)

ἐλέγχω 54 (ii. 9)

ἔλεος 56 f., 86 (ii. 13 bis; iii. 17)

ἐλευθερία 41, 56 (i. 25; ii. 12)

ἕλκω 52 (ii. 6)

ἔμφυτος 37 f. (i. 21)

ἐν 76, 88, 91

ἐνάλιος 75 (iii. 7)

ἔνι 30 (i. 17)

ἔνοχος 55 (ii. 10)

ἐξέλκω 25 f. (i. 14)

ἐπαγγέλλομαι 20 (i. 12; ii. 5)

ἐπιβλέπω ἐπὶ 49 (ii. 3)

ἐπίγειος 84 (iii. 15)

ἐπιεικής 86 (iii. 17)

ἐπιθυμέω 89 (iv. 2)

ἐπιθυμία 24 ff. (i. 14, 15)

ἐπικαλοῦμαι 52 (ii. 7)

ἐπιλησμονή 41 f. (i. 25)

ἐπισκέπτομαι 44 (i. 27)

ἐπιστήμων 80 (iii. 13)

ἐπιτήδειος 59 (ii. 16)

ἐπιτυγχάνω 90 (iv. 2)

ἐργάζομαι 36, 54 (i. 20; ii. 9)

ἔργον 5 f., 41 f., 57-67, 80 f. (i. 4, 25; ii. 14, 17, 18 ter, 20, 21, 22 bis, 24, 25, 26; iii. 13)

ἐριθία 81 ff. (iii. 14, 16)

ἑρπετόν 75 (iii. 7)

ἐσθής 49 (ii. 2 bis, 3)

ἕτερος 66 (ii. 25)

εὐθύνω 69 (iii. 4)

εὐλογέω 76 f. (iii. 9)

εὐπειθής 86 (iii. 17)

εὐπρέπεια 38 (i. 11)

ἐφήμερος 58 (ii. 15)

ἔχω 46, 89 f. (i. 4; ii. 1, 14, 17, 18; iii. 14; iv. 2 bis)

ζῆλος 81, 89 f., 94 (iii. 14, 16)

ζηλόω 89 f. (iv. 2)

ζωή 20 (i. 12; iv. 14)

ἡδονή 88, 91 (iv. 1, 3)

ἡλίκος 70 (iii. 5)

θάνατος 26 f. (i. 15; v. 20)

θέλω 32 f., 62 (ii. 20; iv. 15)

θεὸς καὶ πατήρ 44; εἷς θεὸς ἔστιν 61

θερμαίνω 59 (ii. 16)

θηρίον 75 (iii. 7)

θρησκεία 43 f. (i. 26, 27)

θρησκός 42 (i. 26)

Ἰησοῦς Χριστός 1 f., 47 (i. 1; ii. 1)

ἵππος 69 (iii. 3)

καθαρός 43 f. (i. 27)

καθίσταμαι 72, 93 (iii. 6; iv. 4)

κακός, κακῶς 23, 76, 91 (i. 13; iii. 8; iv. 3)

καλός, καλῶς 49. 52, 80 (ii. 3, 7, 8, 19; iii. 13; iv. 17)

καρδία 83 (i. 26; iii. 14; iv. 8; v. 5, 8)

καρπός 87 (iii. 17, 18; v. 7, 18)

καταβαίνω 29 (i. 17)

καταδυναστεύω, 52 (ii. 6)

κατακαυχῶμαι 56 f., 70, 83 (ii. 13, iii. 14)

κατανοέω 39 f. (i. 23, 24)

καταρῶμαι 77 (iii. 9)

κατεργάζομαι 5 (i. 3)

καύσων 16 f. (i. 11)

καυχῶμαι 14 f. (i. 9; iv. 16)

κενός, κενῶς 62, 93 (ii. 20; iv. 5)

κληρονόμοι τῆς βασιλείας xii. 51 (ii. 5)

κλύδων 10 (i. 6)

κόσμος 44 f., 51, 71 f., 92 f. (i. 27; ii. 5; iii. 6; iv. 4 bis)

κρίμα 67 f. (iii. 1)

κρίσις 56 f. (ii. 13 bis; v. 12)

κριτήρια 52 (ii. 6)

κριτής 50 (ii. 4; iv. 11, 12; v. 9)

κτίσις and γένεσις 39

κτίσμα 35 (i. 18)

κύριος 1 f., 47, 77 (cum art. i. 7; ii. 1; iii. 9; iv. 15; v. 7, 8, [11], [14], 15: sine art. i. 1; iv. 10; v. 4, 10, 11)

λαμπρός 49 (ii. 2, 3)

λέγει (sc. ἡ γραφή) 97 (iv. 7: cf. ii. 23; iv. 5)

λείπομαι 6 f., 58 (i. 4, 5; ii. 15)

λόγος 33 f., 37 f., 38, 68 (i. 18, 21, 22, 23; iii. 2)

μακάριος 19, 42 (i. 12, 25)

μαραίνομαι 18 (i. 11)

μάταιος 43 (i. 26)

μάχη 88 (iv. 1)

μάχομαι 90 (iv. 2)

μεγαλ9αυχέω 70 (μεγάλα αὐχεῖ, iii. 5)

μέλος 72, 89 (iii. 5, 6; iv. 1)

μέντοι 53 (ii. 8)

μεστός 76, 86 (iii. 8, 17)

μετάγω 69 (iii. 3, 4)

μήτι 78 (iii. 11)

μοιχαλίδες 91 f. (iv. 4)

νεκρός 60 (ii. 17, 26 bis)

νόμος 41, 53-56 (i. 25; ii. 8, 9, 10, 11, 12; iv. 11 quater)

115

ὁδός 13 (i. 8; ii. 25; v. 20)

οἶδα 35, 67 (i. 19; iii. 1; iv. 4, 17)

ὁλόκληρος 6 (i. 4)

ὁμοίωσις 77 f. (iii. 9)

ὀνειδίζω 9 (i. 5)

ὄνομα 52 f. (ii. 7; v. 10, 14)

ὀπή 79 (iii. 11)

ὁράω 65 (ii. 24)

ὀργή 36 (i. 19, 20)

ὁρμή 69 (iii. 4)

ὅταν 3 (i. 2)

παρά c. dat. 30, 44 (i. 17, 27)

παραβάτης 54 (ii. 9, 11)

παρακύπτω 40 f. (i. 25)

παραλλαγή 30 f. (i. 17)

παραλογίζομαι 39 (i. 22)

παραμένω 41 (i. 25)

παρέρχομαι 16 (i. 10)

πᾶς 3, 35, 74 (i. 2, 5, 8, 17 bis, 19, 21; ii. 10; iii. 7, 16; iv. 16; v. 12

πατήρ 29 f., 44, 77 (i. 17, 27; ii. 21; iii. 9)

πειράζω 4 f., 21 ff. (i. 13 ter, 14)

πειρασμός 4 f., 21 f. (i. 2, 12)

περιπίπτω 3 f. (i. 2)

περισσεία 36 (i. 21)

πετεινόν 75 (iii. 7)

πηγή 78 f. (iii. 11)

πηδάλιον 69 f. (iii. 4)

πικρός 79 (iii. 11, 14)

πιστέυω 61 (ii. 19 bis, 23)

πίστις 10, 46, 57-67 (i. 3, 6; ii. 1, 5, 14 bis, 17, 18 ter, 20, 22 bis, 24, 26; v. 15)

πλανάω 27 (i. 16; v. 19)

πληρόω 64 (ii. 23)

πλούσιος 51f. (i. 10, 11; ii. 5, 6; v. 1)

πνεῦμα 66, 93 (ii. 26; iv. 5)

ποιέω (as used in iii. 12) 80

ποιῆσις 42 (i. 25)

ποιητής 38, 41 f. (i. 22, 23, 25; iv. 11)

ποικίλος 5 (i. 2)

πολεμέω 90 (iv. 2)

πόλεμος 87 f. (iv. 1)

πολύς 68 (iii. 1, 2; v. 16)

πονηρός 50 (ii. 4; iv. 16)

πορεία 18 (i. 11)

πόρνη 65 (ii. 25)

πρᾶγμα 85 (iii. 16)

πραΰτης 36 f., 81 (i. 21; iii. 13)

προσωπολημπτέω 54 (ii. 9)

προσωπολημψία 46 (ii. 1)

πρόσωπον 17 f., 39 (i. 11, 23)

πταίω 55, 68 (ii. 10; iii. 2 bis)

πῦρ 71 (iii. 5 bis; v. 3)

Ῥαάβ 65 f. (ii. 25)

ῥιπίζω 10 f. (i. 6)

ῥυπαρία 36 (i. 21)

ῥυπαρός 49 (ii. 2)

σοφία 7, 81, 83, 85 (i. 5; iii. 13, 15, 17)

σοφός 80 (iii. 15)

σπαταλάω 107 ff. (v. 5)

σπιλόω 72 (iii. 6)

στέφανος τ. ζωῆς, ὁ xii. 19 f. (i. 12)

στρατεύομαι 88 (iv. 1)

συλλαμβάνω 26 (i. 15)

συναγωγή 48 f. (ii. 2)

συνεργέω 64 (ii. 22)

σώζω 38, 58 (i. 21; ii. 14; iv. 12; v. 15, 20)

ταπεινός 15, 95 f. (i. 9; iv. 6)

ταπείνωσις 15 (i. 10)

ταχύς 35 f. (i. 19)

τέλειος 6, 29, 41, 68 (i. 4 bis, 17, 25; iii. 2)

τελειόω 64 (ii. 22)

τελέω 53 (ii. 8)

τηρέω 55 (i. 27; ii. 10)

τίκτω 26 (i. 15)

τις distinguished from ὅς 80

τροπή 31 (i. 17)

τροχὸν τ. γενέσεως, ὁ xii, 72 ff., 106 f. (iii. 6)

ὑβριστής contrasted with ὑπερήφανος 95

ὕλη 70 f., 104 f. (iii. 5)

ὑπάγω 59 (ii. 16)

ὑπάρχω 58 (ii. 15)

ὑπερήφανος 94 f. (iv. 6)

ὑπό c. acc. 49 (ii. 3; v. 12)

ὑποδέχομαι 66 (ii. 25)

ὑπομένω 19 (i. 12; v. 11)

ὑπομονή 5 (i. 3, 4; v. 11)

ὑποτάσσομαι 97 f. (iv. 7)

ὕψος 15 (i. 9)

φαῦλος 85 (iii. 16)

φθονέω 89 (see iv. 2)

φθόνος 93 f. (iv. 5)

φιλία 92 f. (iv. 4)

φίλος 64 f. (ii. 23; iv. 4)

φλογίζω 72, 74 (iii. 6 bis)

φονεύω 89 (ii. 11 bis; iv. 2; v. 6)

φρίσσω 61 (ii. 19)

φύσις 74 (iii. 7)

χαίρειν 3 (i. 1)

χαλιναγωγέω 43, 68 f. (i. 26; iii. 2)

χαρά 3, 15 (i. 2; iv. 9)

χάρις 96 (iv. 6 bis)

χορτάζω 59 (ii. 16)

χόρτος 15 f. (i. 10, 11)

χρή 78 (iii. 10)

Χριστιανός 52 f.

χρυσοδακτύλιος 49 (ii. 2)

χωρίς 66 (ii. 18, 20, 26 bis)

ψυχή 38 (i. 21; v. 20)

ψυχικός 84 (iii. 15)

116
« Prev Greek Index Next »
VIEWNAME is workSection