Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Διαθήκη: 1 2 3 4 5 6 7
 • Διδαχὴ κυρὶου διὰ τῶν ιβ´ ἀποστόλων: 1
 • Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν ιβ´ ἀποστόλων: 1
 • Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν ιβ´ ἀποστόλων: 1
 • Κατὰ Ματθαῖον: 1
 • Μυστήριον: 1
 • Πράξεις: 1
 • Πράξεις τῶν ἀποστόλων: 1 2
 • Πράξεις ἀποστόλων: 1
 • Πράξεις Ἀποστόλων: 1 2 3 4
 • Πᾶσα ἡ θεόπνευστος γραφὴ ἓν βιβλίον ἐστίν: 1
 • Συγγράμματα: 1
 • Τοῦτο εἰδέναι ἐχρῆν, ὅτι ὥσπερ ἔστι “νόμος σκιὰν” περιέχων “τῶν μελλόντων ἀγαθῶν” ὑπὸ τοῦ κατὰ ἀλήθειαν καταγγελλομένου νόμου δηλουμένων, οὕτω καὶ εὐαγγέλιον σκιὰν μυστηρίων Χριστοῦ διδάσκει τὸ νομιζόμενον ὑπὸ πάντων τῶν ἐντυγχανόντων νοεῖσθαι. ὃ δέ φησιν Ἰωάννης “εὐαγγέλιον αἰώνιον,” οἰκείως ἂν λεχθησόμενον πνευματικόν, σαφῶς παρίστησι τοῖς νοοῦσιν “τὰ πάντα ἐνώπιον” περὶ αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ τὰ παριστάμενα μυστήρια ὑπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ τά τε πράγματα, ὧν αἰνίγματα ἦσαν αἱ πράξεις αὐτοῦ: 1
 • α: 1
 • αἰσθητά: 1
 • αἱ γραφαὶ καὶ τὸ εὐαγγέλιον: 1 2
 • αἱ γραφαὶ καὶ ὁ κύριος: 1 2
 • β: 1
 • γ: 1
 • γραφαὶ καὶ ὁ κύριος: 1
 • γραφαί: 1
 • γραφή: 1
 • γέγραπται: 1 2 3
 • δεδιὼς καὶ ἐξευλαβούμενος μή τῃ δόξω τισὶν ἐπισυνγράφειν ἢ ἐπιδιατάσσεσθαι τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγῳ ᾧ μήτε προσθεῖναι μήτε ἀφελεῖν δυνατὸν τῷ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον αὐτὸ πολιτεύεσθαι προῃρημένῳ.: 1
 • εἰς τὸ ἴδιον σῶμα: 1
 • εἰς τὸν θεόν: 1
 • εὐαγγέλιον τετράμορφον: 1
 • καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσις ἀδικίας: 1
 • καθὼς αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀπόστολοι.: 1
 • καθ᾽ Ἑβραίους: 1
 • κατὰ τὴν καινὴν διαθήκην: 1
 • κατά: 1
 • κατ᾽ Ἀιγυπτίους: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1
 • κλῆσις: 1
 • λέγει: 1
 • λόγος τῆς καινῆς διαθήκης: 1
 • μετάβασις εἰς ἄλλο γένος: 1
 • μὴ δὶδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ: 1
 • μὴ τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καταδεχόμενοι: 1
 • οἱ ἀπόστολοι: 1
 • οὐκ οἴομαι ὑμᾶς ἀγνοεῖν ὅτι τὰ βιβλία καὶ οἰ ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν οὐ νῦν εἶναι ἀλλἀ ἄνωθεν (λέγουσιν): 1
 • παραδιδόναι: 1
 • παραλαμβάνεσθαι: 1
 • πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
 • πάντα πᾶσιν ἀρέσκω: 1
 • τετράμορφον: 1
 • τὰ βιβλία: 1 2 3
 • τὸ εὐαγγέλιον: 1 2
 • τῶν ἀποστόλων ὐμῶν ἐντολὴ τοῦ κυρίου καὶ οωτῆρος: 1
 • τῶν ῥηθησομένων ἡμῖν τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν τοῦ σωτῆρος ἡμὼν λόγων παριστῶντες, δί ὧν μόνον ἔστιν ἀπταίστως ἐπὶ τὴν κατάληψιν τῶν ὄντων ὁδηγεῖσθαι.: 1
 • τῷ λόγῳ τῆς καινῆς διαθήκης μήτε προσθεῖναι μήτε ἀφελεῖν δυνατόν: 1
 • τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγῳ: 1
 • ἀποστολικὴ παράδοσις, ἣν ἐκ διαδοχῆς καὶ ἡμεῖς παρειλήφαμεν: 1
 • ἀπάτωρ ἀμήτωρ: 1
 • ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς: 1
 • Ἀπομν. τ. ἀποστ.: 1
 • Ἀπομν. τ. ἀποστ. : 1
 • Ἀπομνημονεύματα: 1 2
 • Ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων: 1
 • ἐδέξασθέ με ὡς Χριστόν Ιησοῦν: 1
 • ἐκκλησιαστικαὶ γραφαί: 1
 • ἐπιστολὰς ἀδελφῶν ἀξιωσάντων με γράφαι ἔγραψα, καὶ ταύτας οἱ τοῦ διαβόλου ἀπόστολοι ζιξανίων γεγέμικαν, ἃ μὲν ἐξαιροῦντες, ἃ δὲ πρεστιθέντες· οἷς τὸ οὐαὶ κεῖται. οὑ θαυμαστὸν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ῥαδιουργῆσαί τινες ἐπιβέβληνται γραφῶν, ὁπότε καὶ ταῖς οὐ τοιαύταις ἐπιβεβουλεύκασιν.: 1
 • ἐσθίων καὶ πίνων: 1
 • ἐτόλμησεν, μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν τινα συνταξάμενος ἐπιστολήν, κατηχεῖν τοὺς ἄμεινον αὐτοῦ πεπιστευκότας.: 1
 • ἑνὶ τνεύματι συνεχόμενον: 1
 • ἓν καὶ πᾶν: 1
 • ἔκτισεν: 1
 • Ἐγω διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέξης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθῆσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ : 1
 • Ἐκλογαὶ: 1
 • Ἐμοὶ ἀρχεῖά ἐστιν Ιησοῦς Χριστός, τά ἄθικτα ἀρχεῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ: 1
 • Ἑκαστος ἔχει χαρισμα ἀπὸ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως, οἱ ἀπόστολοι δὲ ἐν πᾶσι πεπληρωμένοι: 1
 • ἡ γραφή: 1 2
 • ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • ἡμεῖς καὶ Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδεχόμεθα ὡς Χριστόν: 1
 • ἡμεῖς καὶ Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀπόστόλους ἀποδεχόμεθα ὡς Χριστόν: 1
 • ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ: 1
 • ἵνα παιδευθῶσιν: 1
 • ὁ κανὼν τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ διαδοχὴν τῶν ἀποστόλων οὐρανίου ἐκκλησίας: 1
 • ὁ κύριος: 1 2
 • ὅθεν ἡ κυριότης λαλεῖται ἐκεῖ κύριός ἐστιν: 1
 • Ὁ δεχόμενος ὑμας ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection