Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • αὐτὸς ἐαυτῷ τὸν λαὸν τὸν καινὸν ἐτοιμάζων: 1
 • ἵνα ἐπιγνῶς περιὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν: 1
 • κύριος: 1
 • ὁ θεός: 1
 • τὰ βιβλία: 1
 • χρὴ δὲ καὶ πιστεύειν, ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ πασῃ τῇ τερὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν θεοτητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα· ἀληθείᾳ δεὶ δὲ καὶ εἰς τὸ ἅγιον πιστεύειν πνεῦμα, καὶ ὅτι αὐτεξούσιοι ὄντες κολαζόμεθα μὲν ἐφ᾽ οἷς ἁμαρτάνομεν, τιμώμεθα δὲ ἐφ᾽ οἷς εὖ πραττομεν.: 1
 • . . . . οὐ, καθάπερ ἄν τις εἰκάσειεν ἃνθρωπος, ὑπηρέτην τινὰ πέμψας ἣ ἄγγελον ἣ ἄρχοντα ἣ τινα τῶν διεπόντων τὰ ἐπίγεια ἣ τινα τῶν πεπιστευμένων τὰς ἐν οὐρανοῖς διοικήσεις, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν τεχνίτην καὶ δημιουργὸν τῶν ὅλων, κ.τ.λ.: 1
 • . . . . τῶν λόγων τοῦ κύριου Ἰησοῦ, οὓς ἐλάκησεν διδάσκων: 1
 • . . . τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου: 1
 • Ύπὲρ Καίσαρος Αὐτοκράττορος θεοῦ : 1
 • Ἀδελφοί, οὕτως δεῖ ἦμᾶς φρονεῖν περὶ Ἰησοῦ, ὡς περὶ θεοῦ, ὡς περὶ κριτοῦ ζώντων καὶ νεκρῶν: 1
 • Ἀληθὴς Λόγος: 1
 • Ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀθάνατοί ἐστε καὶ τέκνα ζωῆς ἐστε αἰωνίας, καὶ τὸν θάνατον ἡθέλετε μερίσασθαι εἰς ἐαυτούς, ἵνα δαπανήσιτε αὐτὸν καὶ ἀναλώσητε, καὶ ἀποθάνή ὁ θάνατος ἐν ὑμῖν καὶ δι᾽ ὑμῶν, ὅταν γὰρ τὸν μὲν κόσμον λύητε, αὐτοι δὲ μὴ κατλύησθε, κυριεύετε τῆς κρίσεως καὶ τῆς φθορᾶς ἀπάσης.: 1
 • Βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • Διατί οὖν πρεσβυτέρα : 1
 • Διδ: 1
 • Διδαχὴ: 1 2 3
 • Διδαχὴ κύριον διὰ τῶν ιβ᾽ ἀποστόλων: 1
 • Διδαχὴ τῶν ἀποστόλων: 1
 • Διδαχή: 1
 • Δύο δὲ τινας συνιστῶσιν ἐκ θεοῦ τεταγμένους, ἕνα μὲν τὸν Χριστὸν, ἕνα δὲ τὸν διάβολον. καὶ τὸν μὲν Χριστὸν λέγουσι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος εἰληφέναι τὸν κλῆρον, τὸν δὲ διάβολον τοῦτον πεπιστεῦσθαι ὀν αἰῶνα, ἐκ προσταγῆς δῆθεν τοῦ παντοκράτορος κατὰ αἴτησιν ἑκατέρων αὑτῶν: 1
 • Δύο συνεστη τὰ ἄφεσιν ἁμαρτημάτων παρεχόμενα, πάθος διὰ Χριστόν καὶ βάπτισμα.: 1
 • Ἐάν μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλους πατέρας: 1
 • Ἐγκράτεια: 1
 • Ἐξελεξάμην ὑμᾶς δωδεκα μαθηπὰς, κ.τ.λ.: 1
 • Ἐξηγητικά: 1
 • Ἐπεὶ οὐδὲν ἦν οὐκ ὕλήm οὐκ οὐσία, οὐκ ἀούσιον, οὐκ ἀπλοῦν, οὐκ σύνθετον, οὐκ ἀνόητον, οὐκ ἀναίσθητον, οὐκ ἄνθρωπος . . . . . . οὐκ ὣν θεὸς ἀνοήτως, ἀναισθήτως ἀβούλως ἀπροαιρέτως, ἀπαθῶς, ἀνεπιθυμήτιος : 1
 • Ἐπιφάνης, ὑιὸς Καρποκράτους, ἔζησε τὰ πάντα ἔτη ἑπτακαίδεκα καί θεὸς ἐν Σαμῃ τῆς Κεφαλληνίας τετίμηται, ἔνθα αὐτῷ ἱερὸν ῥυτῶν λίθων, βωμοί, τεμένη, μουσεῖον, ᾠκοδόμηταί τε καί καθιέρωται, καὶ συνιόντες εἰς τὸ ἱερὸν οἱ Καφαλλῆνες κατὰ νουμηνίαν γενέθλιον ἀποθέωσιν θύουσιν Ἐπιφάνει, ππένδουσι τε καὶ εὐωχοῦνται καί ὕμνοι λέγονται.: 1
 • Ἑλλήνων τοφός τις: 1
 • Εἰς, ἰατρός ἐστιν σαρκικός τε καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν σαρκὶ γενόμενος θεὸς, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ, πρῶτον παθητος καὶ τότε ἀπαθής Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ κύριος ἡμῶν.: 1
 • Ἡμεῖς ἀναπτίξαντες τὰς βίβλους ἃς εἴχομεν τῶν προφητῶν, ἃ μὲν διὰ παραβολῶν ἃ δὲ διὰ αἰνιγμάτων ἡ δὲ αὐθεντικῶ; καὶ αὐτολεξεί τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὀνομαζόντων, εὓρμεν καὶ τὴν παρουσίαν αὐτοῦ καὶ τὸν θανατον καὶ τὸν σταυρὸν καὶ τὰς λοιπάς κολάσεις πάσας, ὃσας ἐποίησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ τὴν ἔγερσιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν πρὸ τοῦ Ἱερσόλυμα κριθῆναι, καθὼς ἐγέγραπτο ταῦτα πάντα ἃ ἔδει αὐτὸν παθεῖν καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἃ ἔσται· ταῠτα οὖν ἐπιγνόντες ἐπιστεύσαμεν τῷ θεῷ διὰ τῶν γεγραμμένων εἰς αὐτὸν.: 1
 • Θεός: 1
 • Ἰ. Χρ. ὁ θεός ὁ οὕτως ὑμᾶς ποφίσας: 1
 • Ἰησοῦς: 1
 • Ἰησοῦς Χριστὸς δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν: 1
 • Ἰησοῦς εἰς τοῦτο ἡτοιμασθη, ἵνα . . . . ἡμᾶς λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ σκότους διάθηται ἐν ἡμῖν διαθήκην λόγῳ.: 1
 • Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ὀλίγῳ διαφέροντες αὐτῶν Ἐβιωναῖοι: 1
 • Καὶ σχεδὸν πάντες μὲν Σαμαρεις, ὀλίγοι δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἔθνεσιν, ὡς τὸν πρῶτον θεὸν Σίμωνα ὁμολογοῦντες, ἐκεῖνον καὶ προσκυνοῦσιν: 1
 • Κέρδων εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐλθῶν καὶ ἐξομολογούμενος, οὕτως διετέλεσε, ποτὲ μὲν λαθροδιδασκαλῶν ποτὲ δὲ πάλιν ἐξομολογούμενος, ποτὲ δὲ ἐλεγγόμενος ἐφ᾽ οἷς ἐδίδασκε κακῶς, καὶ ἀφιστάμενος τῆς τῶν ἀδελφῶν συνοδίας: 1
 • Μαθήσῃ ἑξῆς καὶ τὴν τούτου ἀρχήν τε καὶ γέννησιν, ἀξιουμένη τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἣ ἐκ διαδοχῆς καὶ ἡμεῖς παρειλήφαμεν, μετὰ καιροῦ [sic] κανονίσαι πάντας τοὺς λόγους τῇ τοῦ σωτῆρος διδασκαλίᾳ: 1
 • Μαρκίων σοῦ τὸ ὄνομα ἐπικέκληνται οἱ ὑπο σοῦ ἡπατημένοι ὡς σεαυτὸν κηρύξαντος καὶ οὐχί Χριστόν: 1
 • Μὲγάλη Ἀπόφασις: 1
 • Μονογενής: 1
 • Νοῦς: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • Ὁ Πέτρος ἀπεκρίθη· ὁ κύριος ἡμῶν οὔτε θεοὺς εἶναι ἐφθέγξατο παρὰ τὸν κτίσαντα τὰ πάντα οὔτε ἑαυτὸν θεὸν εἶναι ἀνηγόρευσεν, ὑιὸν δὲ θεοῦ τοῦ τὰ πάντα διακοσμήσαντος τὸν εἱπόντα αὐτὸν εὐλόγως ἐμακάρισεν καὶ ὁ Σίμων ἀπεκρίνατο· οὐ δοκεῖ σοι οὖν τὸν ἀπὸ θεὸν εἶναι; καὶ ὁ Πέτρος ἔφη· πῶς τοῦτο εἶναι δύναται, φράσον ἡμῖν, τοῦτο γὰρ ἡμεῖς εἰπεῖν σοι οὐ δυνάμεθα ὃτι μὴ ἡκούσαμεν παρ᾽ αὐτοῦ.: 1
 • Ὅτι μὲν οὖν καὶ εὐχαι καὶ εὐχαριστίαι, ὑπό τῶν ἀξίων γινόμεναι, τέλειαι μόναι καὶ εὐάρεστοι εἰσι τῷ θεῷ θυσίαι, καὶ αὐτός φημι: 1
 • Ὅτι, φησίν, πάντων πρώτη ἐκτισθη διὰ τοῦτο πρεσβυτέρα, καὶ διὰ ταύτην ὁ κόσμος κατηρτίσθη. : 1
 • Οὐχ ὡς κοινὸν ἄρτον οὐδὲ κοινὸν πόμα ταῦτα λαμβάνομεν, ἀλλ᾽ ὅν τρόπον διὰ λόγου θεοῦ σαρκοποιηθεῖς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν καὶ σάρκα καὶ αἱμα ὑπερ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν, οὕτως καὶ τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν, ἐξ ἧι αἱμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ σαρκοποιηθέντος Ἰησοῦ καὶ σάρκα καὶ αἷμα θδιδάχθημεν εἶναι: 1
 • Πάντα ὑπομείνας ἣγκρατὴς τὴν θεότητα Ἰησοῦς εἰργάζετο. ἣσθιεν γὰρ καὶ ἔπιεν ἰδίως οὐκ ἀποδιδοὺς τὰ βρώματα, ποσαύτη ἦν αὐτῷ τῆς ἐγκρατείας δύναμις, ὥστε καὶ μὴ φθαρῆναι τὴν τροφὴν ἐν αὐτῷ ἐπεὶ τὸ φθείρεσθαι αὐτὸς οῦκ εἶχεν.: 1
 • Παῖς: 1
 • Περὶ ἀρχῶν: 1
 • Περίοδοι Πέτρου διὰ Κλήμεντος Ἀναβαθμοὶ Ἰακώβου: 1
 • Πίστις Σοφία: 1
 • Πιστεύω εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα καὶ εἰς Χριτὸν Ἰησοῦν (τὸν) ὑιὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῇ: 1
 • Προσευχὴ Ἰωσήφ: 1
 • Σευηριανοὶ βλασφημοῦντες Παῦλον τὸν ἀπόστολον ἀθετοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολὰς μηδὲ τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων καταδεχόμενοι: 1
 • Σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος καὶ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ παῖς σου καὶ ἡμεῖς λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς σου: 1
 • Τατίανος Ἰουστινου ἀκροατὴς γεγονώς . . . . μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου μαρτυρίαν ἀποστὰς τῆς ἐκκλησίας, οἰήματι διδασκάλου ἐπαρθεὶς . . . . ἴδιον χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο.: 1
 • Τὸ δόγματος ὄνομα τῆς ἀνθρωπίνης ἔχεται βουλῆς τε καὶ γνώμης. Ὅτι δὲ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, μαρτυρεῖ μὲν, ἱκανῶς ἡ δογματικὴ τῶν ἰατρῶν τέχνη μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ τῶν φιλοσόφων καλούμενα δόγματα. Ὅτι δὲ καὶ τὰ συγκλήτῳ δόξαντα ἔτι καὶ νῦν δόγματα συγκλήτου λέγεται, οὑδένα ἀγνοεῖν οἶμαι.: 1
 • Τῶν γε μὲν ἑρμηχευτῶν αὐτῶν δὴ τούτων ἰστέον, Ἐβιωναίον τὸν Σύμμαχον γεγονέναι . . . . καὶ ὑπομνήματα δὲ τοῦ Συμμάχου εἰσέτι νῦν φερεται, ἐν οἶς δοκεῖ πρὸς τὸ κατὺ Ματθαῖον ἀποτεινόμενος εὐαγγέλιον τὴν δεδηλωμένην αἵρεσιν κρατύνειν: 1
 • Τῷ ἀγαπῶνί ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἁμαρτιῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτῷ, αὐτῷ ἡ δόξα: 1
 • Χριστὸς μὲν κατὰ τὸ κεχρῖσθαι καὶ κοσμῆσαι τα πάντα δι᾽ αὐτοῦ τὸν θεὸν λέγεται: 1
 • Χριστὸς ὁ κύριος ὁ σώσας ἡμᾶς ὣν μὲν τὸ πρῶτον πνεθμα ἐγήνετο σὰρξ καὶ οὥτως ἡμᾶς ἡκάλεσεν: 1
 • Χριστὸς ὁ κύριος ὁ σώσας ἡμᾶς, ὣν μὲν τὸ πρῶτον πνεῦμα, ἐγένετο σάρξ καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν: 1
 • Χριστὸς ὤν θεοῦ λόγος πρό αἰώνων: 1
 • Χριστὸς, ὁ σώσας ἡμᾶς, ὣν μὲν τὸ πρῶτον πνεῦμα καὶ πάσης κτίσεως ἀρχὴ, ἐγένετο σάρξ καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν.: 1
 • Χριστος Ἰησοῦς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων . . . . . ἑαυτὸν ἐκένωσεν μόρφην δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν κ.τ.λ.: 1
 • ἄθεοι: 1
 • ἄνθρωπος: 1 2
 • ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς: 1
 • ἄνωθεν ὄν: 1
 • ἄρτος τῆς εὐχαριστίας: 1
 • ἄφεσις ἁμαρτιῶν, σαρκὸς: 1
 • ἄφοσις ἁμαρτιῶν: 1
 • ἀγάπη: 1
 • ἀγάπη ἄφθαρτος.: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀδελφότης: 1
 • ἀθανασία: 1
 • ἀθανασία (ζωὴ αἰώνιος): 1
 • ἀληθεία τῆς σαρκός: 1
 • ἀλλὰ τὸ μὲν πνευματικὸν μὴ δεδυνῆσθαι αὐτὴν μορφῶσαι, ἐπειδὴ ὁμοούσιον ὑπῆρχέν αὐτῇ: 1
 • ἀλλ᾽ ἐρεῖς· καὶ μὴν περιτέτμηται ὁ λαὸς εἰς σφραγῖδα.: 1
 • ἀνάστασις: 1
 • ἀνάστασις σαρκὸς: 1
 • ἀνάστασις, ζωὴ ἀιώνιος: 1
 • ἀναζωπυρήσαντες ἐν αἴματι θεοῦ: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἀναπλασσειν: 1
 • ἀναστάσις: 1 2
 • ἀναστήσεις τὴν σάρκα μου ταύτην.: 1
 • ἀνέπτη εἰς οὐρανὸν ὅθεν καὶ ἧκε, instead of ὅθεν ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.: 1
 • ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ: 1
 • ἀνσιθἑσεις: 1
 • ἀπαγορεύω μήτε συνέρχεσθαι τοὺς ἀρτοκόκους κατ᾽ ἑταιρίαν μήτε παρεστηκότας θρασύνεσθαι. πειθάρχεἰν δε πάντως τοῖς ὑπὲρ τοῦ κοινῇ συμφέροντος ἐπιταττομένοις κ.τ.λ. or the exhortation: κολλᾶσθε τοἶς ἁγίοις, ὅτι οἱ κολλώμενοι αὐτοῖς ἁγιασθήσονται: 1
 • ἀπέθανεν κατὰ τὰς γραφάς: 1
 • ἀπὸ καταβολῆς κὸσμου: 1
 • ἀπὸ τοῦ ὑμετέρου γένους: 1
 • ἀπὸστολοι, προφῆται: 1
 • ἀπόδειξιν μηδεμίαν περὶ ὧν λέγουσιν ἔχουσιν, ἀλλὰ ἀλόγως ὡς ὑπὸ λύκου ἄρνες συνηπρασμένοι κτλ.: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1 2
 • ἀποστόλων γένομενος μαθητὴς γὶνομαι διδάσκαλος εθνῶν, τὰ παραδοθέντα ἀξίως ὑπηρετῶν γινομένοις ἀληθείας μαθηταῖς.: 1
 • ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπταις καὶ ὑπηρέταις τοῦ λόγου: 1
 • ἀρχὴ πάσης κτίσεως: 1
 • ἀρχή: 1 2
 • ἀφθαρσία: 1 2
 • ἀφ᾽ ἑνὸς πατρός προελθῶν: 1
 • ἅ ἐγὼ ἕωρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῷ: 1
 • ἅγιος: 1
 • ἅμα τῷ ἀναβῆναι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἰορδάνου, τῆς φωνῆς αὐτοῦ λεχθείσης υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε: 1
 • αἱ κυριακαὶ γραφαί: 1
 • αἵρεσις, ἐκκλησία: 1
 • αὐτὸν δὲ μεταγγιζόμενον ἐν σώμασι πολλοῖς πολλάκις καὶ νῦν δὲ ἐν τῷ Ἰησοῦ, ὁμοίως ποτὲ μὲν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγενῆσθαι, ποτὲ δὲ πνεῦμα γεγονέναι, ποτὲ δὲ ἐκ παρθένου, ποτὲ δὲ οὔ καὶ τοῦτον δὲ μετέπειτα ἀεὶ ἐν σώματι μεταγγίζεσθαι καὶ ἐν πολλοῖς κατὰ καιροὺς δείκνυσθαι: 1
 • αὐτὸς δὲ ἡθέλησεν οὕτω παθεῖν· ἔδει γὰρ ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ: 1
 • αὐτὸς δὲ ἵνα καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξη, οτι ἐν σαρκὶ ἕδει αὐτὸν φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν, ἵνα καὶ τοῖς πατράσιν τὴν ἐπαγγελίαν ἀποδῷ καὶ αὐτὸς εαυτῷ τὸν λαὸν τὸν καινὸν ἑτοιμάζων, ἐπιδείξῃ, τῆς γῆς ὤν, ὅτρ τήν ὡνάστασιγ αὐτὸς ποιήσας κρινεῖ: 1
 • αὐτὸς ὁ διδάσκαλος ἡμῶν καὶ κύριος: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αὐτοῦ με ἐνδυναμοῦντος τοῦ τελείου ἀνθρωπου γενομένου, apart from the γενομένου: 1
 • αἷμα Ἰ Χρ. ἥτις ἐστὶν χαρὰ αἰώνιος καὶ παράμονος.: 1
 • αῖμα θεοῦ: 1
 • βασιλεία τοῦ θεοῦ: 1
 • βασιλεία τοῦ θεοῦ (χριστοῦ): 1
 • βαστάζειν ὅλον τὸν ζυγὸν τοῦ κύριου: 1
 • βλέπε μήποτε ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν σου τὴν σάρκα σου ταύτην φθαρτὴν εἶναι.: 1
 • γεννηθέντα διὰ Μαρίας: 1
 • γίγνεσθαι σάρξ: 1
 • γινωσκετε ὅτι εἷς θεὸς ἐστιν ὅς ἀρχὴν πάντων ἐποίησεν, καὶ τέλους ἐξουσίαν ἔχων: 1
 • γνώσις: 1 2 3
 • γνώσις καὶ ζωή: 1
 • γνώσις καὶ ζωἡ: 1
 • γνώσις τῆς ζωῆς: 1
 • γνῶσις: 1
 • γνῶσις (ἀλήθεια) καὶ ζωὴ αἰώνος: 1
 • γνῶσις σωτηρίας: 1
 • γραφὴ: 1
 • δεσπότης: 1 2
 • δημιουργὸς καὶ πατῆρ τῶν αἰώνων: 1
 • δὶα: 1
 • διὰ: 1
 • διὰ τὴν ἐκκλησίαν ὁ κόσμος κατηρτίσθη: 1
 • διά τοῦ ἡγαπημένου παιδός σου Ἰησοῦν Χριστοῦ: 1
 • διάκονοι: 1
 • διάκονος τοῦ πεπονθότος θεοῦ: 1
 • διαασκαλεῖον: 1
 • διακονία τοῦ λὸγου: 1
 • διατάξεις τῶν ἀποστόλων: 1
 • διδάγματα Χριστοῦ: 1
 • διδάγματα τοῦ χριστοῦ: 1
 • διδάσκαλοι: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διδάσκειν ὅτι οὖτὸς ἐστιν ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ: 1
 • διδάσκειν τηρεῖν πάντα ὃσα ἐνετείλατο ὀ Ἰησοῦς: 1
 • διδαχὴ, (λόγος) κύριου, διδαχὴ (κήρυγμα) τῶν ἀποστόλων: 1
 • δικαιοσύνη ἐξ ἔργων. : 1
 • διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεις ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει, ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, καὶ οὐδεις δύναται εἰπεῖν, ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ: 1
 • δόκησις: 1
 • δόξα: 1
 • δύο οὐσίαι Χριστοῦ: 1
 • δῶρα, προσφοραί: 1
 • ἔδοξεν τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ καὶ ἡμῖν: 1
 • ἔθνη: 1
 • ἔι τις δἰ ὀπτασίαν πρὸς διδασκαλίαν σοφισθῆναι δύναται: 1
 • ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος σου: 1
 • ἔννομος πολιτεία: 1 2
 • ἔρχεσθαι (φανεροῦσθαι) εν σαρκί: 1
 • ἔσομεθα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης τῆς πνευματικῆς, τῆς πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης . . . . , οὐκ οἴομαι δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ὅτι ἐκκλησία ζῶσα σῶμά ἐστιν Χριστοῦ. λέγει γὰρ ἡ γραφή. Ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ. τὸ ἄρσεν ἐστὶν ὁ Χριστός τὸ: 1
 • ἔστιν δὲ οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ μέλλων δύο ἐχθροί· οὗτος λέγει μοιχείαν καὶ φθορὰν καὶ φιλαργουρίαν καὶ ἀπάτην, ἐκεῖνος δὲ τούτοις ἀποστάσσεται: 1
 • ἐὰν ὁ ἀλλόφυλος τὸν νόμον πράξῃ, Ἰουδαῖός ἐστιν, μὴ πράξας δέ Ἕλλην: 1
 • ἐγκράτεια: 1
 • ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν κ.τ.λ.: 1
 • ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας ὁ δέδωκας μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασον με σύ, πάτερ, παρὰ σέαυτῷ τῇ δόξῃ ῇ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοι: 1
 • ἐκ: 1
 • ἐκ τῆς τροφῆς ταύτης αἷμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν (κατὰ μεταβολήν: 1
 • ἐκεῖνον ζητῶ, τὸν ὑπερ ἡμῶν ἀποθανόντα, ἐκεῖνον θέλω, τὸν δι᾽ ἡμᾶς ἀναστάντα;: 1
 • ἐκήρυξας τοῖς κοιμωμένοις; ναί: 1
 • ἐκκλησία: 1 2 3 4
 • ἐκκλησία τοῦ θεοῦ: 1 2 3
 • ἐκκλησιαστικὸς κανὼν: 1
 • ἐκλεξάμενος δοῦλόν τινα πιστὸ καὶ εὐάρεστον: 1
 • ἐκπεπτωκότα παρὰ τὸν τοῦ διῶγμοὐ καιρὸν ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπί τὴν Ἰουδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν: 1
 • ἐλυτρώθητε τιμίῳ αἵματι ὼς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.: 1
 • ἐν ἀνθρώποις θεοί: 1
 • ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος” the “πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο” and the “ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο: 1
 • ἐν δικαιοσυνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος. Ἰ. Χρ.: 1
 • ἐν κόμπῳ ἀλαζονείας: 1
 • ἐν μορφῇ θεοῦ: 1
 • ἐν οἷς θεολογεῖται ὁ χριστός: 1
 • ἐν ὑιῷ (χριστῷ): 1
 • ἐνἀρχῇ: 1
 • ἐνόησα ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυριοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σαρκί τε καὶ πνεύμαρι καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῶ αἵμαρι Χριστοῦ, πεπληροφορημένους εἰς τὸν κυρίου ἡμῶν, ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαβὶδ κατὰ σάρκα, ὑιὸν θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν θεοῦ, γεγενημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννοῦ, ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπέρ ἡμῶν ἐν σαρκί—ἀφ᾽ οὗ καρποῦ ἡμεῖς, ἀπὸ τοῦ θεομακαρίτου αὐτοῦ πάθους—ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τούς αἰῶνας διά τῆς ἀναστάσεως εἰς τούς ἀγίους καὶ πιστοὺς αὐτοῦ εἴτε ἐν Ἰουδαίοις εἴτε ἐν ἴθνεσιν ἐν ἑνὶ σώματη τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ.: 1
 • ἐντλαι (ἐντάλματα): 1
 • ἐπαγγελία (ζωὴ αἰῴνιος) γνῶσις (ἀληθεία) νόμος (ἐγκρὰτέια): 1
 • ἐπαγγελία, γνῶσις, νόμος: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος: 1
 • ἐπὶ τῷ πάθει τοῦ ὑψίστου: 1
 • ἐπὶσκοπος ἐπισκόπων: 1
 • ἐπίσκοποι: 1 2
 • ἐπίσκοποι δαίμονες: 1
 • ἐπίσκοπος: 1
 • ἐπισκοποι: 1
 • ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι τοῦ παθους τοῦ θεοῦ μου: 1
 • ἐπιφάνεια: 1
 • ἕνα ἄρτον κλῶντες ὅς ἐστιν φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀτοθανεῖν ἀλλὰ ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ παντός.: 1
 • ἑτέρα μετάνοια οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐκείνη, ὅτε εἰς ὕδωρ κατέβημεν καὶ ἐλάβομεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἡμῶν τῶν προτέρῶν: 1
 • εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ νόμον, Ἰουδαϊσμὸν ζῶμεν ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι: 1
 • εἰ γὰρ μή ἦλθεν εν σαρκί, οὐδ᾽ ἄν πως οἱ ἄνθρωποι ἐσώθησαν βλέποντες αὐτόν· ὅτε τὸν μέλλοντα μὴ εἶναι ἥλιον ἐμβλέποντες οὐκ ἰσχύσουσιν εἰς τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ ἀντοφθαλμῆσαι: 1
 • εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτὴ ἐν χριστῷ ἡλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν: 1
 • εἰκότως Ἰουδαίοίς μὲν νόμος, Ἕλλεσι δὲ φιλοσοφία μέχρις τῆς παρουσίας ἐντεῦθεν δὲ ἡ κλῆσις ἡ καθολική: 1
 • εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 1
 • εἰς ἐξουσίαν μεγάλην καὶ κυριύτητα: 1
 • εἰς τὸ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 1
 • εἰς τὸ ὄνομα: 1
 • εἰς τὸ ὄνομα : 1
 • εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ ὑιοῦ, καὶ τοῦ ἀγίου ρνεύματος: 1
 • εἰσὶ γὰρ τινες αἱρέσεις τὰς Παύλου ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου μὴ προσιέμεναι ὥσπερ Ἐβιωναῖοι ἀμφότεροι καὶ οἱ καλούμενοι ̕Σγκρατηταί: 1
 • εἱ̂ς ἐστιν ὁ ἀγαθός: 1
 • εὐαγγέλιον (κυρίον): 1
 • εὐαγγέλιον κυρίου: 1
 • εὐχαριστία: 1 2
 • εὐχαριστίαν ποιεῖν: 1
 • εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπέχονται διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν, τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἶνει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσαν.: 1
 • εὐχαριστοῦμέν σοι ὑπὲρ τῆς γνωσεως καὶ πίστεως καὶ ἀθανασίας.: 1
 • εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἅγιε, ὑπερ τοῦ ἀγίου ὀνόματός σου, οὖ καεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίας ἡμῶν καὶ ὑπέρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως αί ἀθανασίας, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ ταιδος σου: 1
 • εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν ὑπερ τῆς ζωῆς καὶ γνώσεως ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου: 1
 • εἶδρ σε πρὸ ποσούτου αἰῶνος, Ερμόδωρε, ἡ Σίβυλλα ἐκείνη, καὶ τότε ἦσθα: 1
 • εἷς δὲ ἐστιν ἀγαθός, οὗ πάρουσία ἡ διὰ τοῦ ὑιοῦ φανέρωσις: 1
 • εἷς θεὸς, εἷς νόμος, μία ἐλπίς: 1
 • ζητεῖ τὸ κοινωφελὲς πᾶσιν καὶ μὴ τὸ ἑαυτοῦ: 1
 • ζωὴ αἰώνιος: 1
 • ζωὴν αἰώνιον: 1
 • ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ: 1
 • ἡ γνώμη τοῦ πατρός: 1
 • ἡ γνῶσις τοῦ θεοῦ: 1
 • ἡ γραφὴ, τὰ βιβλία: 1
 • ἡ δὲ παραδεξαμένη τὸ τοῦ θεοῦ σπέρμα τελεσφόροις ὠδῖσι τὸν μόνον καὶ ἀγαπητὸν αἰσθητὸν ὑιὸν ἀπεκύησε τὸνδε τὸν κὸσμον: 1
 • ἡ διδασκαλια τοῦ σωτῆρος: 1
 • ἡ ἐκ λογίων φιλοσοφία: 1
 • ἡ ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ: 1
 • ἡ παράδοσις— ὁ παραδοθεὶς λόγος— ὁ κανὼν τῆς ἀληθείας or τὴς παραδόσεως—ἡ πίστις— ὁ κανών τῆς πίστεως—: 1
 • ἡ τροφὴ αὕτη καλεἷται παρ᾽ ἡμῖν εὐχαριστία: 1
 • ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν, γεννῶσα εἰς ἣν ἐπηγγειλάμεθα ἁγίαν ἐκκλησίαν.: 1
 • ἡγαπημένος: 1
 • ἡγούμενοι: 1
 • ἡμεῖς δι᾽ εὐχῆς τιμῶμεν τὸν θεὸν, καὶ ταύτην τὴν θυσίαν ἀρίστην, καὶ ἀγιωτάτην μετὰ δικαιοσύνης ἀναπέμπομεν τῷ δικαίῳ λόγῳ: 1
 • ἡμεῖς καὶ Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδεχόμεθα ὡς Χριστόν: 1
 • ἡμεῖς οἱ Χριστὸν τὸν βασιλέα ἔχομεν, ὅτι ἀληθινὸς θεός ἐστιν καὶ ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης. : 1
 • ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν: 1
 • ἡμεῖς τούς ἀποστόλους ἀποδεχόμεθα ὡς Χριστὸν: 1
 • ἡμιν δὲ ἐχαρίσω, δέσποτα, πνευματικὴν τροφήν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ παιδός σου: 1
 • ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ: 1
 • ἡμῖν ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον: 1
 • ἡμῶν: 1
 • θεὲ Ἰησοῦ Χριστέ: 1
 • θεὸν πάτερα παντοκράτορα: 1
 • θεὸν παντοκράτορα: 1
 • θεὸν προσαγορεύοντες· εἰ καί μέχρι νῦν ὡς ἄνθρωπον ἐφοβήθημεν, ἀλλὰ τούντεῦθεν κρείττονα σε θνητῆς τῆς φύσεως ὁμολογοῦμεν: 1
 • θεὸς: 1 2 3
 • θεὸς Ἀδριανός: 1
 • θεὸς γίνεται τῶν λαμβανόντων: 1
 • θεὸς ἡν ἐν ἀρχῇ τὴν δὲ ἀρχὴν λόγου δύναμιν παρειλήφαμεν: 1
 • θεὸς καὶ θεὸς ὑιὸς: 1
 • θεὸς μονογενής: 1
 • θεὸς σωτήρ: 1 2
 • θεὸς τ. ἀληθείας: 1
 • θεὸς ὣν ὀμοῦ τε καὶ ἄνθρωπος: 1
 • θεὸς ὥν ἐν ἀρχῆ πρός τὸν θεόν, : 1
 • θεός: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • θεός Σεουῆρος Ευσεβῆς: 1
 • θεός ἐκ θεοῦ: 1
 • θεός,”: 1
 • θεός—χριστος—οἱ δώδεκα ἀποστόλοι—ἐκκλησίαι: 1
 • θεοί: 1
 • θεοπιιήσις: 1
 • θεοποίησις: 1 2
 • θεοποιήσις: 1
 • θεος: 1
 • θεῷ ἐξομολογούμεθα διὰ Ἰ. Χρ.—θεῷ δόξα διά Ἰ. Χρ: 1
 • θίασος: 1
 • θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θέῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφάνους καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν: 1
 • θύειν: 1
 • θυσία: 1 2 3
 • θυσιαστήριον: 1
 • θῆλυ ἡ ἐκκλησία: 1
 • ἴδε πάλιν Ἰησοῦς, οὐχὶ ὑιὸς ἀνθρώπου ἀλλὰ ὑιὸς τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν σαρκὶ φανερωθείς: 1
 • ἴδιος, πρωτόποκος: 1
 • ἵνα καὶ ἡ σάρξ αὕτη, δουλεύσασα τῷ πνεύμαρι ἀμέμπτως, σχῇ τόπον τινὰ κατασκήνώσεως, καὶ μὴ δοξῃ τὸν μισθὸν τῆς δουλείας αὐτῆς ἀπολωλεκέναι.: 1
 • κάγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθή τῷ Ἰσρὰηλ διὰ τοῦτο ἦλθον, V. 19: οὐ δύναται ὁ ὐιὸς ποιεῖν ἀφ᾽ εἀυτοῦ οὐδὲν ἄν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα: 1
 • καθολικοί: 1
 • καθὼς αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται οἱ προκηρύξαντες τὴν ἔλευσιν τοῦ κυρίου ἡμῶν.: 1
 • καὶ αὐτὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐκαθάρισε) πολλὰ κοπιάσας καὶ πολλοὺς κόποὺς ἡντληκώς: 1
 • καὶ γὰρ πάντες ἀπεκλείσθησαν εἰς τοῦτο ἄκοντες εἰπεῖν, ὅτι τὸ πᾶν εἰς ἕνα ἀνατρέχει. εἰ οὖν τὰ πάντα εἰς ἕνα ἀνατρέχει καὶ κατὰ θύαλεντῖνον καὶ κατὰ Μαρκίωνα. Κήρίνθόν τὲ καὶ πᾶσαν τὴν ἐκείνων φλυαρίαν, καὶ ἄκοντες εἰς τοῦτο περιέπεσαν, ἵνα τὸν ἕνα ὅμολογήσωσιν αἴτιον τῶν πάντων οὕτως οὖν συντρέχουσιν καὶ αὐτοὶ μὴ θέλοντες τῇ ἀληθείᾳ ἕνα θεὸν λέγειν ποιήσαντα ὡς ἠθέλσεν: 1
 • καὶ ἐκκλησιαστικοί: 1
 • καὶ ἡμῶν (ἐστιν): 1
 • καὶ μή λεγέτω τις ὑμῶν ὅτι αὕτη ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται.: 1
 • καὶ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ἔλαιον ἁγιάζεται τῇ δύναμει τοῦ ὀνόματος οὐ τὰ αὐτὰ όντα κατὰ τὸ φαινόμενον οἷα ἐλήφθη, ἀλλὰ δυνάμει εἰς δύναμιν πνευματικήν μεταβέβληται: 1
 • καὶ οἱ ἀπόστολοι; τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • καὶ οὐ δεῖ ἡμᾶς μικρὰ φρονεῖν περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν· ἐν τᾧ γὰρ φρονεῖν ἡμᾶς μικρὰ περὶ αὐτοῦ, μικρὰ καί ἐλριζομεν λαβεῖν: 1
 • καὶ τὸν Χριστὸν δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πληρώματι αἰώνων προβεβλῆσθαι, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς μητρὸς, ἔξω δὲ γενομένης, κατὰ τὴν γνώμην τῶν κρειττόνων ἀποκεκυῆσθαι μετὰ σκιᾶς τινός. Καὶ τοῦτον μέν, ἅτε ἅρρενα ὑπάρχοντα, ἀποκὸψαντα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν σκιὰν, ἀναδραμεῖν εἱς τὸ πλήρωμα.: 1
 • καὶ τοῦτον εἶναι τὸν κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν γεγονότα· κατ᾽ εἰκόνα μὲν τὸν ὑλικὸν ὑπάρχειν, παραπλήσιον μὲν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοούσιον τῷ θεῷ καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ τὸν ψυχικόν.: 1
 • καί γὰρ εἶσι τινες, he says, ἀπὸ τοῦ ἱμετέρου γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν Χριστὸν εἶναι, ἄνθρωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον ἀποφαινόμενοι, οἷς οὐ συντίθεμαι: 1
 • καινῶς τὸν θεὸν διὰ τοῦ Ψριστοῦ σεβόμεθα.: 1
 • κανὼν δὲ ἐκκλησιαστικός ἡ συνωδία καὶ συμφωνία νόμου τε καὶ προφητῶν τῆ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν παραδιδομένῃ διαθήκῃ: 1
 • κανὼν ἐκκλησιαστικός: 1
 • κανὼν τῆς παραδόσεως: 1
 • κανών ἐκκλησιαστικὸς ἣ προς τοὺς Ἰουδαίζοντας: 1
 • κατὰ Χριστόν: 1
 • κατὰ γνώμην or κατὰ φύσιν: 1
 • κατὰ κέλευσίν τοῦ κυρίου ὑμῶν, κ.ὼ.λ.: 1
 • κατὰ πνεῦμα: 1
 • κατὰ πνεῦμα and κατὰ σάρκα: 1
 • κατὰ πᾶν γένος ἀνθρώπων: 1
 • κατὰ σάκρα, κατὰ πνεῦμα: 1
 • κατὰ σάρκα: 1
 • κατὰ σάρκα—κατὰ πνεῦμα: 1
 • κατὰ τνεῦμα: 1
 • κατάσκοπος: 1
 • καταβάς-ἀναβάς: 1
 • κατ᾽ ἄλλον δέ τρόπον λέγεσθαι θεὸν ζῷον ἀθάνατον λογικὸν σπουδαῖον, ὥστε πᾶσαν ἀστείαν ψυχήν θεὸν ὑπάρχειν, κἃν περιόχηται, ἄλλως δὲ λενεσθαι θεὸν τὸ καθ᾽ αὑτὸ ὄν ζῷνν ἀθάνατον ὡς τὰ ἐν ἀνθρωποις σοφοῖς περιεχομένας ψυχὰς μὴ ὑπάρχειν θεούς). : 1
 • κατ᾽ ἀληθείαν: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1 2
 • κεκτημένοι ἀδιάκριτον πνεῦμα, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς.: 1
 • κεκτημένοι ἀδιάκριτον πνεῦμα, ὁς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς: 1
 • κενοῦσθαι, ταπεινοῦσθαι, πτωχεύειν.: 1
 • κηρύσσειν τὴν Βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ διδάσκειν τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.: 1
 • κλῆσις: 1
 • κλῆσις τῆς ἐπαγγελίας, and the ἐντολαὶ τῆς διδαχῆς: 1
 • κλῆσις τῆς ἐπαγγελίας.: 1
 • κὸσμος: 1
 • κόσμον: 1
 • κόσμον ἡθέλησε ποιῆσαι . . . . . . Οὕτως οὐκ ὣν θεὸς ἀποὶησε κόσμον οὐκ ὄντα ἐξ οὐκ ὅντων, καταβαλόμενος καὶ ὑποστήσας σπερμα τι ἓν ἔχον πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ τῆς τοῦ κόσμου πανστερμίαν.: 1
 • κόσμος: 1
 • κόσμος νοητός: 1
 • κοινὸς ἄρτος: 1
 • κολλᾶσθε τοῖς ἁγίοις, ὅτι οἱ κολλώμενοι αὐτοῖς ἁγιασθήσονται: 1
 • κοτμοκράτωρ: 1
 • κριὸς ἐπίσημος ἐκ μεγάλου ποιμνίου εἰς προσφοράν, ὁλοκαύτωμα δεκτὸν τῷ θεῷ ἀτοιμασμένον.: 1
 • κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν: 1
 • κύριός, ἄγγελος θεοῦ, θεὸς ἐν ἀνθρώποις: 1
 • κύριος: 1 2
 • κύριος = δεσποτης: 1
 • κύριος ζώντων: 1
 • κύριος, ἄγγελος, κατάσκοπος, ἐπίσκοπος, θεὸς : 1
 • κύριος, σωτήρ: 1
 • λαλοῦντες τὸν λόγον: 1
 • λαὸς ὁ τοῦ ἡγαπημένου ὁ φιλούμενος καὶ φιλῶν αὐτνόν: 1
 • λέγει ὁ θεός: 1
 • λὸγος: 1
 • λὸγος θεοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν ἀποστόλων.: 1
 • λόγια: 1
 • λόγοι: 1 2
 • λόγος: 1 2 3
 • λόγος ἀληθής: 1 2
 • λόγος ἀπουράνιος: 1
 • λόγος θεοὕ: 1
 • λόγος θεοῦ and λόγος χριστοῦ: 1
 • λόγος θεοῦ, διδαχή κύριου, κήρυγμα τῶν δώδεκα ἀποστόλων : 1
 • λόγος μεγαλοσύνης τοῦ θεοῦ: 1
 • λόγος τοῦ θεοῦ: 1
 • λόγος τῆς πίστεως: 1
 • λύτρν: 1
 • μάθησις: 1
 • μαθήτας: ἀμην: 1
 • μαθηταί: 1
 • μεγάλη ἐξουσια καὶ κυριότης: 1
 • μεσίτης: 1
 • μετάβασις εἰς ἄλλο γένος: 1
 • μετάνοια: 1
 • μὴ ἀρνεῖσθαι ὅτι οὑτός ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἐὰν φαίνηται ὡς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπον γεννηθεὶς καὶ ἐκλογῇ γενόμενος εἰς τὸ Χριστὸν εἰναι ἀποδεικνύηται: 1
 • μὴ δεῖν ὅλως ἐξετάζειν τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἐκαστον, ὡς πεπίστευκε, διαμένειν. Σωθήσεσθαι γὰρ τοὺς ἐτί τὸν ἐσταρωμένον ἡλπικότας ἀπεφαίνετο, μόνον ἐὰν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς εὐρίσκωνται . . . . τὸ δὲ πῶς ἔστι μία ἀρχή, μὴ γινώσκειν ἔλεγεν, οὕτω δὲ κινεῖσθαι μόνον . . . . μὴ ἐπίστασθαι πῶς εἷς ἐστὶν ἀγέννητος θεός, τοῦτο δὲ πιστεύειν.: 1
 • μὴ εὑρίοκοντες τὴν διαίρεσιν τῶν πραγμάτων, ὡς οὐδὲ ἐκεῖνος, δυὸ ἀρχὰς ἀπεφήναντο ψιλῶς καὶ ἀναποδείκτῶς: 1
 • μὴ ὄν: 1
 • μηδὲ κατὰ Ἰουδαίους σέβεσθε· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι μόνοι οἰόμενοι τὸν θεὸν γιγνώσκειν οὐκ ἐπίστανται, λατρεύοντες ἀγγέλοις καὶ ἀρχαγγέλοις, μηνὶ καὶ σελήνη, καὶ ἐὰν μὴ σελήνη φανῇ, σάββατον οὐκ ἀγουσι τὸ λεκόμενον πρῶτον, οὐδὲ γεομηνίαν ἄγουσιν, οὐδὲ ἄζυμα, οὐδὲ ἑορτήν, οὐδὲ μεγάλην ἡμέραν.: 1
 • μία ἀρχὴ: 1
 • μία ἡ πάντων γέγονε τῶν ἀποστόλων ὥσπερ διδασκαλία οὕτως δὲ καὶ ἡ παράδοσις;: 1
 • μνημονεύοντες ὧν εἶπεν ὁ κυρίος διδάσκων: 1
 • μὸνος ἀληθινὸς: 1
 • μον: 1
 • μονογενὴς θέος: 1
 • μυσταγωγία: 1
 • μυστήριον: 1
 • νεκρῶν: 1
 • νεώτεροι: 1
 • νεώτερος ὑιός: 1
 • νὸμος: 1
 • νόμος ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκης: 1
 • νόμος τ. ἐλευθερίας: 1
 • νόμος τνευματικός: 1
 • νόμου πολιτεία: 1
 • νομίζοντες ἀπὸ Μαρίας καὶ δεῦρο Χριστὸν αὐτὸν καλεῖσθαι καί ὑιὸν θεοῦ, καὶ εἶναι μὲν πρότερον ψιλὸν ἄνθρωπον, κατὰ προκοπὴν δὲ εἰληφέναι τὴν τοῦ ὑιοῦ τοῦ θεοῦ προσηγορίαν: 1
 • νουθετεῖν καὶ ἐλέγχειν: 1
 • νοῦς: 1
 • ὁ Ἰησοῦς ὑπέμεινεν παθεῖν, κ.τ.λ.: 1
 • ὁ Πέτρος ἔκκριτος ἡν τῶν ἀποστόλων καὶ πτόμα τῶν μαθητῶν καὶ κορυφή τοῦ σόρου.: 1
 • ὁ ἄνωθεν ὲρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστιν. ὁ ὤν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστιν: 1
 • ὁ ἀγαθὸς ἡμῶν θεὸς ὁ εὔσπλαγχνος, ὁ ἐλεήμων, ὁ ἅγιος, ὁ καθαρός, ὁ ἀμίαντος, ὁ μόνος, ὁ εἷς, ὁ ἀμετάβλητος, ὁ εἰλικρινής, ὁ ἄδολος, ὁ μὴ ὀργιζόμενος, ὁ πᾶσης ἡμῖν λεγομένης ἣ νοουμένης προσηγορίας ἀνώτερος καὶ ὑψηλότερος ἡμῶν θεὸς Ἰησοῦς: 1
 • ὁ ἁγαπητὸς παῖς: 1
 • ὁ βίος ἡμῷν ὅλος ἄλλο οὐδὲν ἦν εἰ μὴ θάνατος: 1
 • ὁ γὰρ αὐτὸς οὗτος παιδαγωγὸς τότε μὲν “φοβηθήση κύριον τὸν θεὸν ἔλεγεν, ἡμῖν δὲ “ὰγαπήσεις κύριον τὸν θεὸν σου” ταρῄνεσεν. διὰ τοῦτο καὶ ἐντέλλεται ἡμῖν “παύσασθε ἀπὸ τῶν ἔργων ὐμῶν” τῶν ταλαιῶν ἁμαρτιῶν, “μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ἡγάπησας δικαιοσύνην, ἐμίσησας ἀνομίαν” αὕτη μου ἡ νέα διαθήκη παλαὶῷ κεχαραγμένη γράμματι.: 1
 • ὁ γὰρ λαλῶν πρὸς ὑμᾶς, ἐγω Ἰακὼβ καὶ Ἰσραήλ, ἄγγελος θεοῦ εἰμὶ ἐγὼ καὶ πνεῦμα ἀρχικὸν καὶ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ προεκτίσθησαν προ παντος ἔργου, ἐγὼ δὲ Ἰακὼβ . . . . ἐγὼ πρωτογονος παντὸ ζώος ζωουμένου ὑπὸ θεοῦ.” : 1
 • ὁ δοθεῖσα πίστις—τὸ κήρυγμα—τὰ διδὰγματα τοῦ χριστοῦ—ἡ διδαχὴ—τὰ μαθήματα, or τὸ μάθημα: 1
 • ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν, ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ: 1
 • ὁ ἐκλεξάμενος ἡμᾶς εἰς ἀποστολὴν ἐθνῶν, ὁ ἐκπέμψας ἡμας εἰς τὴν οἰκουμένην θεός, ὁ δειξας ἑαυτὸν διὰ τῶν ἀποςτολῶν: 1
 • ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλοϋλον.: 1
 • ὁ εὔσπλαγχνος θεός καὶ κυριός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς οὐκ ἐβούλετο ἀπολέσθαι μάρτυρα τῶν ἰδίων παθημάτων: 1
 • ὁ θεὸς (κύριος) λέγει.: 1
 • ὁ θεὸς ἔδωκεν τὸν Χριστὸν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ: 1
 • ὁ θεὸς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν Χριστῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου: 1
 • ὁ θεὸς ἡμῶν: 1
 • ὁ θεὸς πέπονθεν ὑπὸ δεξιάς Ἰσραηλιτίδος: 1
 • ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ ὑιὸν πόμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῆ σαρκί: 1
 • ὁ θεὸς ὑμῖν ἐγὼ ἤδη καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν βίον . . . . ὁ κληθεις ἀθάνατος ὑφ᾽ ἡμῶν ἤδη θανεῖν ἀπάγομαι: 1
 • ὁ θεὸς, ὁ ἐκλεξάμενος τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ εἰς λαὸν περιούσιον δῷν. κ.τ.λ.: 1
 • ὁ θεός: 1
 • ὁ θεός Δάβιδ: 1
 • ὁ θεός ἡμῶν: 1
 • ὁ θεός μου: 1
 • ὁ κύριος: 1 2 3 4
 • ὁ κύριος (ἡμῶν): 1
 • ὁ κύριος καὶ διδάσκαλος ἡμῶν εἷπεν: 1
 • ὁ λαὸς ὅν ἡτοίμασεν ἡν τῷ ᾐγαπημόνῳ αὐτοῦ.: 1
 • ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο: 1
 • ὁ μονογενὴς παῖς: 1
 • ὁ πατὴρ καὶ κτίστης τοῦ σύμπαντος κόσμου: 1
 • ὁ σωτὴρ ἡμῶν: 1
 • ὃπερ ἐστίν ὁ Χριστός: 1
 • ὃς ἃν οὖν ἐλθών διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν.: 1
 • ὅπως τὸν ἀριθμὸν τὸν κατηριθμημένον τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐν ὅλῳ κόσμῳ διαφυλάξῃ ἄθραυστον ὁ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων διὰ τοῦ ἡγαπημένου παιδὸς αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.: 1
 • ὅσον δύνασαι ἁγνεύσεις: 1
 • ὅτε εὐδόκησεν ὁ θεὸς ἀποκαλύψαι τὸν ὑιὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί: 1
 • ὅτε εὐδόκησεν ὁ θεὸς ἀποκαλύψσαι τὸν ὑιὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ: 1
 • ὅτε ᾒτωσεν ὁ διδάσκαλος τὸν ἂρτον καὶ τὸ ποτήριον καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ λέγων· τοῦτο ἐστι τὸ σῶμά μου καὶ τὸ αἷμα, οὐκ ἐπὲτρεψε ταύταις the women) συστῆναι ἡμῖν . . . . Μάρθα εἶπεν διὰ Μαριάμ, ὅτι εἶδεν αὐτὴν μειδιῶταν. Μαρία εἶπεν οὐκέτι ἐγέλασα.: 1
 • ὅτε ᾔτησεν ὁ διδασκάλος τὸν ἄρτον: 1
 • ὅτι α διαθήκη ἐκείνων: 1
 • ὅτι εώρακας με πεπίστευκας, μακαριοι οἱ μὴ ἰδοντες καὶ πιστέυσαντες: 1
 • ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας: 1
 • ὁμολογίαν εἶναι τὴν μὲν ἐν τῇ πίστει καὶ πολιτείᾳ, τὴν δὲ ἐν φωνῇ· ἡ μὲν οὐν ἐν φωνῇ ὁμολογια καὶ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν γίνεται, ἥν μόνην ὁμολογίαν ἡγοῦνται εἶναι οἱ πολλοί, οὐχ ὑγιῶς δύνανται δὲ ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ οἱ ὑποκρισαὶ ὁμολογεῖν.: 1
 • ὁμοούσιος: 1
 • οἰκονομία εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν: 1
 • οἱ ἀπόστολοι ἡμῖν εὐηγγελίσθησαν ἀπὸ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἰησοῦς ὁ χριστὸς ἀπρ τοῦ θεοῦ ἐξεπόμφθη. ὁ χριστὸς οὖν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ· ἐγένοντο οὖν ἀμφότερα εὐτάκτῶς ἐκ θελήματος θεοῦ κ.τ.λ.: 1
 • οἱ αὐτὴν τῆς ἀπολυτρώσεως ἡμῖν πίστιν καὶ ἐλπιδα ἔχοντες: 1
 • οἱ δοκοῦντες ἔχειν θεὸν: 1
 • οἱ κύριοι: 1
 • οἱ ορθεγνώμενες κατὰ πάντα χριστανοί εἰσιν: 1
 • οἱ περὶ τὸν Πετρὸν: 1
 • οἱ προφηται, ἀπὸ τοῦ κύριου ἐχοντες τὴν χάριν, εἰς αὐτὸν ἑπροφήτευσαν.: 1
 • οἱ προφῆται κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν έζησαν: 1
 • οὐ πάντοτέ σε ὡς θεάν ἡγησάμην: 1
 • οὔτε χριστιανοὶ ὑπάρχοντει οὔτε Ἰουδαῖοι οὔτε Ἕλληνες, ἀλλὰ μέσον ἀπλῶς ὑπάρχοντες: 1
 • οὐδὲ γάρ ξωὴ ἄνευ γνώσεως οὐδὲ γνῶσις ἀσφαλὴς ἄνευ ζωῆς ἀληθοῦς· διὸ πλησιον ἐκάτερον πεφύτευται: 1
 • οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου: 1
 • οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὸς με, εἄν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύση αὐτὸν: 1
 • οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει: 1
 • οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καί εὐσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;: 1
 • οὐχὶ ὑιὸς ἀνθρώπου ἀλλ: ὑιὸς τοῦ θεοῦ, τωπῷ δὲ ἐν σαρκὶ φανερωθείς: 1
 • οὕτως δύναμιν λαβοῦσα κυριακὴν ἡ ψυχὴ μελετᾷ εἶναι θεός, κακὸν μὲν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἀγνοίας εἶναι νομίζουσα: 1
 • οὕτως καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ἐξορκιζόμενον καὶ τὸ βαπτίσμα γινόμενον οὐ μόνον χωρεῖ τὸ χεῖρον, ἀλλὰ καὶ ἀγιασμὸν πποσλαμβάνει.: 1
 • οὖν: 1
 • οὗτὸς, καθά φησιν Ἰππόβοτος, εἰς ποσος τον τερατείας ἤλασεν, ὥστε Ἐρινύος ἀναλαβὼν σχῆμα περιῄει, λέγων ἐπισκοπος ἀφἶχθαι ἐξ Ἅιδου τῶν ἁμαρτόμένων, ὅπως πάλιν κατιὼν ταςτα ἀπαγγέλλοι τοῖς ἐκεῖ, δαίμοσιν: 1
 • οὗτος ὁ αἰών: 1
 • πάθος: 1
 • πάθος (αἷμα, σταυρός): 1
 • πάντα ἅ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἔγνώρισα ὐμῖν: 1
 • πάροικος: 1
 • παθήματα τοῦ θεοῦ: 1
 • παντὸς τοῦ κοσμου κύριος: 1
 • παντοκράτωρ: 1
 • παραδοθεὶς λόγος: 1
 • παρέδωκα ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὁ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν: 1
 • παροικοῦσα τὴν πόλιν: 1
 • παῖς θεοῦ: 1 2
 • πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἤ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίω: 1
 • περὶ δικαιοσύνης—τερὶ προσφυοῦς ψυχῆς—ἡθικὰ—περὶ ἐγκρατείας ἡ περὶ εὐνουχίας: 1
 • περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ: 1
 • περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἀγιωςύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν: 1
 • περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας: 1
 • περὶ τῆς ἐκλογίων φιλοσοφίας: 1
 • περὶ τῶν προτέρων ἀγνοημάτων τῷ θεῷ μονῷ δυνατὸν ἴασιν δοῦναι· αὐτοῦ γὰρ ἐστι πᾶσα ἐξουσία. Præd. Petri ap. Clem. Strom. VI. 6. 48: ὅσα ἐν ἀγνοίᾳ τις ὑμῶν ἐποίησεν μὴ εἐδὼς σαφῶς τὸν θεὸν, ἐὰν ἐπιγνοὺς μετανοήσῃ, τάντα αὐτῷ ἀφεθήσεται τὰ ἀμαρτήματα.: 1
 • περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα: 1
 • πετὴρ τῆς ἀληθείας: 1
 • πίστις: 1 2 3 4
 • πιστεύω εἰς ἕνα θεὸν παντοκράτορα: 1
 • πιστεύω εἰς θεὸν πετέρα παντοκράτορα.: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα Χριστός: 1
 • πνεῦμα ζωοποιοῦν: 1 2
 • πνεῦμα θεοῦ: 1
 • πνεῦμα ὁ θεὸς, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν: 1
 • πνεῦμα, νοῦς: 1
 • πνεῦμα, ὁμοούσιον τῷ πατρί: 1
 • ποηοῦντες τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐσόμεθα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης τῆς πνευματικῆς, τῆς πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης . . . . ἐκκλησία ζῶσα σῶμά ἐστι Χριστοῦ· λέγει γάρ ἡ γραφή· ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καί θῆλυ. Τὸ ἄρσεν ἐστὶν ὁ Χριστός, τὸ θῆλυ ἡ ἐκκλησία.: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Χριστὸῦ: 1
 • πολιτεία ἐν τῷ κοσμῳ: 1
 • πολλάκις γεννηθέντα καὶ γεννώμενον πεφηνέναι καὶ φύεσθαι, ἀλλάσσοντα γενέσεις καὶ μετενσωματούμενον: 1
 • πολλοὶ ὡσπερεὶ ἅκοντες προσεληλύθασι χριστιανισμῶ, πνεύματός τινός τρέψαντος . . . καὶ φαντασιώσαντος αὐτοὺς ὕπαρ ἤ ὄναρ: 1
 • ποτήρια οἴνῳ κακραμένα προσποιούμενος εὐχαριστεῖν. Καὶ ἐπί πλέον ἐκτείνων τὸν λόγον τῆς ἐπικλῆσεως, πορφύρεα καὶ ἐρυθρὰ ἀναφαίνεσθαι ποιεῖ, ὡς δοκεῖν τὴν ἀπὸ τῶν ὑπὸρ τὰ ὅλα χάριν τὸ αἷμα τὸ ἑαυτῆς στάζειν ἐν ἐκείνῳ τῷ ποτηρίῳ διὰ τῆς ἐπικλήσεως αὐτοῦ, καὶ ὑπεριμείρεσθαι τοὺς παρόντας ἐξ ἐκείν9;υ γεύσασθαι τοῦ πόματος, ἵνα καὶ εἰς αὐτοὺς ἐπομβρήσῃ ἡ διὰ τοῦ μάγου τούτου κληϊζομένη χάρις.: 1
 • πρεσβύτεροι: 1 2
 • προβολή: 1
 • προέλεγεν, ὅτε ἐδίδασκν: 1
 • προεγνωσμένος πρὸ καταβολῆς κόσμου: 1 2 3
 • προεγνωσμένος πρὸ καταβολῆς κόσμου, he is the ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ: 1
 • προεγνωσμένος πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθείς κ.τ.λ.: 1
 • προεγνωσμένος, φανερωθείς: 1
 • προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθεὶς δὲ δι᾽ ὑμᾶς τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.: 1
 • προκοπὴ: 1
 • προορῶντας τοὺς λόγους τοῦ διδασκάλου ἡμῶν: 1
 • προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ: 1
 • προστάτης καὶ βοηθὸς τῆς ἀσθενείας, and as ἀρχιερεὺς τῶν προσφορῶν ἡμῶν: 1
 • προσφέρειν τὰ δῶρα: 1
 • προσφορὰ, δῶρα: 1
 • προσφορὰς προσφέρειν προσέταξεν ἡμῖν ὁ σωτήρ, ἀλλὰ οὐχί τὰς δι᾽ ἀλόγων ζώων ἣ τούτων τῶν θωμιαμάτων ἀλλὰ διὰ πνευματικῶν αἴνων καὶ δοξῶν καὶ εὐχαριστίας καὶ διὰ τῆς εἰς τοὶς πλησίον κοινωνίας καὶ ε̰ποιίας.: 1
 • προσφορά: 1
 • προσφοραί: 1
 • προϊστάμενοι τῆς ἐκκλησίας: 1
 • πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖσ: 1
 • πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν: 1
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
 • πρῶτον πάντων πίστευσον, ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ θεὸς, ὁ τὰ πάντα κτίσας καὶ καταρτίσας, κ.τ.λ: 1
 • πυκνῶς μετανοοῦσι: 1
 • πῶς οὖν γεγράφατε ὅτι θεός ὁ διὰ σάρκος παθὼν καὶ ἃναστάς, . . . . οὐδαμοῦ δὲ αἷμα θεοῦ δίχα σαρκὸς παραδεδώκασιν αἱ γραφαὶ ἣ θεὸν διὰ σαρκὸς παθόντα καὶ ἀναστάντα: 1
 • σάκρα λαβών: 1
 • σάρξ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • σάρξ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσα: 1
 • σάρξ ἐγένετο: 1
 • σάρξ παθοῦσα: 1
 • σαρκὸς ἀνάστασιν: 1
 • σαρκος ἀνάστασιν: 1
 • σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις (τῶν δικαιωμάτων), from the λόγος θεοῦ τῆς πίστεως: 1
 • συναγωγὴ Μαρκιωνιστῶν: 1
 • συναγωγή, σύστημα, διατριβή, αἱ ἀθρώπιναι συνηλύσεις, : 1
 • συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1
 • συνταλαίπωροι καὶ συμμισούμενοι: 1
 • συνώνυμα ταῦτα εἶναι λέγεται.: 1
 • σφραγίς: 1
 • σώτηρ: 1
 • σωθήσεσθαι τοὺς ἐπί τὸν ἐσταυρωμένον ἡλπικότας, μόνον ἐὰν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς εὐρίσκωνται.: 1
 • σωτερία: 1
 • σωτὴρ: 1
 • σωτήρ: 1 2 3
 • σωτηρία, ἀπολύτρωσις: 1
 • τὰ ἀπομνημονεύματα τ. ἀποστόλων: 1
 • τὰ παθήματα αὐτοῦ: 1
 • τά λόγια (κυριακά): 1
 • ταλαίπωροι καὶ μισούμενοι: 1
 • ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας: 1
 • ταῖς ἐν Χριστῷ: 1
 • ταῦτα τοις ἐπιδεομένοις χορηγῶν : 1
 • τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἥν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ: 1
 • τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα ἄσπιλον: 1
 • τνεῦμα (λόγος): 1
 • τὸ ἀδιδάκτως ἄνευ ὀπτασίας καὶ ὀνείρων μαθεῖν ἀποκάλυψίς ἐστιν: 1
 • τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς . . . καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὸρ τῶν ψυχῶν ἥμῶν.: 1
 • τὸ βάθος ἑκάστου ἡ ὕλη: 1
 • τὸ βάπτισμα ὑμῶν μενέτω ὡς ὅπλα: 1
 • τὸ δὲ κύημα τῆς μητρὸς τῆς “Ἀχαμώθ,” ὁμοούσιον ὑπάρχον τῇ μητρίς: 1
 • τὸ διδασκάλιον τῆς θείας ἀρετῆς: 1
 • τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα: 1
 • τὸ πάθος τοῦ θεοῦ μου; Eph. 7: 1
 • τὸ σκῆπτρον τῆς μελαγοσύνης τοῦ θεοῦ: 1
 • τὸ τοῦ δόγματος ὄνομα τῆς ἀνθρωπίνης ἔχεται βουλῆς τε καὶ γνώμης κ.τ.λ.: 1
 • τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον: 1
 • τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα, τὸν αὐτὸν εἶναι ὑιὸν, τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα: 1
 • τὸν κύριον ἡμῶν τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, τὸν ἐπὶ Ποντιον Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα; τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ὅθεν ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· καὶ εἰς πνεῦμα ἅγιον, ἁγίαν ἐκκλισίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν σαρκὸς ἀνάστασιν, ἀμήν.: 1
 • τὸν σωτῆρα λέγουσιν, οὐδὲ γὰρ κύριον ὀνομάζειν αὐτὸν θὲλουσιν—κύριος and δεσπότης: 1
 • τὸν τοῦ χριστοῦ λόγον, with λόγος θεοῦ περὶ ἐγκατείας, καὶ ἀναστάσεως: 1
 • τοῦ πατρὸς τὸ μή γεγεννῆσθαι ἐστιν, ὑιοῦ δὲ τὸ γεγεννῆσθαι λεννητὸν δὲ ἀγεννήτῳ ἤ καὶ αὐτυγεννήτῳ οὐ συνκρίνεται: 1
 • τοῦτο ποιεῖτε: 1
 • τρίας: 1
 • τροφὴ εὐχαριστηθεῖςα: 1
 • τροφὴ πνευματική: 1
 • τῆς διαθήκης αὐτοῦ: 1
 • τῆς πίστεως ἡμῶν εἰσὶν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή, τὰ δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία καὶ ἐγκράτεια· τούτων μενόντων τὰ πρὸς κόριον ἁγνῶς, συνευφραίνονταί αὐτοῖς σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις: 1
 • τῷ μόνῳ θεῷ ἀοράτῳ, πατρὶ τῆς ἀληθείας, τῷ ἐξαποστείλαντι ἡμῖν τὸν σωτῆρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς ἀφθαρσίας, δι᾽ οὗ καὶ ἐφανέρωσεν ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἐπουράνιον ζωήν, αὐτῷ ἡ δόξα.: 1
 • τῷ ὑιῷ ἀνθρώπου καὶ ὑιῷ θεοῦ: 1
 • ὑπὲρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως καὶ ἀθανασίας ἧς ἐγνώρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ, or ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ γνώσεως, and 1 Clem. 36. 2: διὰ τούτο ἡθέλησεν ὁ δεσπότης τῆς ἀθανάτου γνώσεως ἡμᾶς γεύσασθαι: 1
 • ὑπὸ διαβόλου ταύτην παραδίδοθσαι δογματίζουσι, μιμεῖσθαι δ᾽ αὐτοὺς οἱ μεγάλαυχοί φασι τὸν κύριον μήτε γήμαντα, μήτε τι ἐν τῷ κόσμῳ κτησάμενον μᾶλλον παρὰ τοὺς ἄλλους νενοηκέναι τὸ εὐαγγέλιον καυχόμενοι: 1
 • ὑφ᾽ ὧν κλάδων σκεπασθέντες οἱ πάντες ὡς ὅρνεα ὑπὸ καλιὰν συνελθόντα μετέλαβον τῆς ἐξ αὐτῶν προερχομένης ἐδωδίμου καὶ ἐπουρανίου τροφῆς: 1
 • φανεροῦσθαι: 1 2 3
 • φανεροῦσθαι ἐν σαρκί: 1
 • φασὶ τοὺς μὲν προτέρους ἅπαντας καί αὐτοὺς τοὺς ἀποστόλους παρειληφέναι τε καὶ δεδιδαχέναι ταῦτα, ἅ νῦν οὗτοι λέγουσι, καὶ τετηρῆσθαι τὴν ἀλήθεια τοῦ κηρύγματος μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Βίκτορος . . . ἀπὸ δὲ τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Ζεφυρίνου παρακεχαράχθαι τὴν ἀλήθειαν.: 1
 • φεύγετε οὐ τὰς φύσεις ἀλλὰ τὰς γνώμας τῶν κακὧν: 1
 • φιλανθρωπία: 1
 • φιλοξενία: 1
 • φρονεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς περὶ θεοῦ: 1
 • φωτισμός: 1 2 3
 • χάρις μετανοίας: 1 2 3
 • χαρίσματα: 1
 • χριστός”: 1
 • ψίλὸς ἄνθρωπος: 1
 • ὤφθη ἀγγέλοις. ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ.: 1
 • ὠς ὁ νομος κηρύσσει καὶ οἱ προφῆται καὶ ὁ κύριος: 1
 • ὥσπερ ὑπὸ τῶν ζωδίων ἡ γένεσις διοικεῖται, οὕτως ὐπὸ τῶν ἀποστόλων ἡ ἀναγέννησις: 1
 • ὡς αὐτός φησιν ὁ Βασιλείδης, ἓν μέρος ἐκ τοῦ λεγομένου θελήματος τοῦ θεοῦ ὑπειλήφαμεν, τὸ ἡγαπηκέναι ἅπαντα. ὅτι λόγον ἀποσώζουσι πρὸς τὸ πᾶν ἅπαντα· ἕτερον δὲ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν, καὶ τὸ τρίτον μισείν μηδὲ ἕν?: 1
 • ὡς περὶ θεοῦ: 1 2
 • ἦλθον καταλῦσαι τὰς θυσιας, καὶ ἐὰν μὴ ταύσησθε τοῦ θύεὶν, οὐ παύσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ ὁργὴ: 1
 • ῖνα ὁ καινὸς νόμος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὴ ἀνθρωποποιητον ἔχῃ τὴν προσφοράν.: 1
 • “θεός”: 1
 • “ὁ ὑιὸς τοῦ θεοῦ”: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection