Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγών τε καὶ θλίψις ἐν πολλῷ πόνῳ.: 1
 • ἀετοῦ: 1
 • ἀλοήσει: 1
 • ἀνάληψις Μ.: 1
 • ἀνάστημα: 1
 • ἀναγεννηθέντες ἄνωθεν: 1
 • ἀναλαμβανόμενον: 1
 • ἀναμάρτητος: 1
 • ἀναξία: 1
 • ἀναστήσονται: 1
 • ἀνθρωπάρεσκοι: 1
 • ἀνωφελοῦς: 1
 • ἀπ ἠελίοιο: 1
 • ἀπόκρυφα: 1
 • ἀπόκρυφον Ἡσαΐου: 1 2
 • ἀπαλλάσσω σε: 1
 • ἀρχιμάγειρος: 1
 • ἀστέρες πλανῆται: 1
 • ἄμωμος: 1
 • ἄναξις: 1
 • ἄνδρα ἀνακαινοποιοῦντα: 1
 • ἄνεμος: 1
 • ἄνεσις: 1
 • ἄνθρωπον ἀλλότριον γένου; ἡμῶν (ἡριτῶν: 1
 • ἄνθρωπος: 1 2
 • ἄνομος: 1
 • Ἀνάληψις Μώσεως: 1
 • Ἀναβατικὸν Ἡσαΐου: 1
 • Ἀναβατικόν: 1 2
 • Ἀντολίην τε Δύσιν τε Μεσιμβρίαν τε καὶ Ἄρκτον.: 1
 • Ἀπ᾽ ἠελίοιο: 1
 • Ἅιδην δ᾽ αὖτ᾽ ἐκάλεσσαν, ἐπεὶ πρῶτος μόλεν Ἀδὰμ γευσάμενος θανάτου, γαῖα δέ μιν ἀμφεκάλυψε: 1
 • ἐγκότησις: 1
 • ἐγρήγοροι: 1
 • ἐκτὸς τῶν ρνʹ ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ εὑρίσκονται καὶ τινες ἕτεροι λεγόμενοι τοῦ Σολομῶντος εἶναι καὶ ἄλλων τινῶν, οὓς καὶ ἰδιωτικοὺς ὡνόμασαν οί πατέρες καὶ μὴ λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διετάξαντο: 1
 • ἐλεἠσει: 1
 • ἐλεήσει: 1
 • ἐν βιβλῳ Ἀναλὴψεως Μώσεως Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος διαλεγόμενος τῷ διαβόλῳ λέγει· ἀπὸ γὰρ πνεύματος ἁγίου αὐτοῦ πάντες ἐκτίσδημεν. καὶ πάλιν λέγει· ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ ἐξῆλδε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ὁ κόσμος ἐγένετο: 1
 • ἐν σταθμῷ: 1
 • ἐν τῷ ἀροκρύφῳ Ἡσαΐᾳ: 1
 • ἐρημώσει . . . ἀνομία: 1
 • ἐς δεκάτην: 1
 • ἐσκέπασε: 1
 • ἔν τινι ἀποκρύφῳ: 1
 • ἔνσαρκον: 1
 • ἔσται καί Σάμος ἄμμος, ἐσεῖται Δῆλος ἄδηλος, : 1
 • ἔφθασεν ἐπ᾿ αὐτοὺς . . . εἰς τέλος: 1
 • ἔως παρουσίας: 1
 • Ἐγὼ δέ εἰμι ἀτμὶς ἀπὸ κύθρας: 1
 • Ἐν ἀνάξει Χριστοῦ αὐτοὺ: 1
 • Ἐν πνεύμαρι ἀγίῳ: 1
 • Ἐννέα γράμματ᾽ ἔχω· τετρασύλλαβός εἰμι· νόει με· : 1
 • Ἔ. καὶ: 1
 • ἡ λοιπὴ δὲ τὰ λοιπὰ, καὶ εἰσὶν ἄφωνα δὲ πέντε· : 1
 • ἡμῶν τὰ κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν ἐν τοῖς νόμοις δἰ ἀγγέλων παρὰ τοῦ Θεοῦ μαθόντων.: 1
 • ἡρήμωσεν ὁ ἄνομος: 1
 • ἡρώων: 1
 • ἡριτῶν: 1
 • ἣν καὶ Μωυσέως εἶναί φασλ τινες ἀποκάλυψιν: 1
 • Ἡσαΐου: 1
 • Ἡσαΐου ὅρασις: 1 2
 • ἰδιωτ. ψαλμ.: 1
 • ἸΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ: 1
 • Ἰησοῦ: 1
 • Ἰησοῦς: 1
 • ὀλιγοψυχίας: 1
 • ὀψοποιός: 1
 • ὁ ἐ9ν ἁγίοις ἀναπαυόμενος: 1
 • ὁ λεγόμενος βίος Ἀδάμ: 1
 • ὁ προφήτης: 1
 • ὁμιλία: 1
 • ὄρκῳ γὰρ ὤμοσέ μοι κύριος μὴ ἐκλείψειν τὸ βασίλειόν μου ἐκ τοῦ σπέρματός μου πάσας τὰς ἡμέρας ἕως αἰῶνος: 1
 • ὅθεν: 1
 • ὅμιλος: 1
 • ὅμοιον: 1
 • ὅπλοις: 1
 • ὅρασις: 1
 • ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.: 1
 • ὑποστελεῖται πρόσωπον: 1
 • ὠδαὶ πεντακισχίλιαι: 1
 • ὡς ἐν τοῖς Ἰωβηλαίοις εὯρίσκεται, τῇ καὶ Λεπτῇ Γενέσει (al.: 1
 • Βελίαρ: 1
 • Βιβλία ἀπόκουφα Μωϋσέως.: 1
 • Βλαπτομένης κτίσεως καὶ σωζομένης πάλι μοίρης: 1
 • Δία: 1
 • Δῆλος δ᾿ οὐκέτι δῆλος, ἄδηλα δὲ πάντα τὰ Δήλου.: 1
 • Διαθήκη: 1
 • ΙΧΘΥΣ: 1
 • Κύρῳ: 1
 • Καππάδοκες: 1
 • Κοιμίζων: 1
 • Κυρίου: 1
 • Λευκὴ καὶ πολύκρανος: 1
 • Μικρεγένεσις : 1
 • Μωϋσίως: 1
 • Οὐράνἰ ὑψιβρεμέτα μάκαρ, ὃς ἔχεις τὸ Χερουβίμ: 1
 • Περὶ δὲ τῆς ῥηθείσης Ἀναλήψεως Μωϋσέως, περὶ ἥς ἀρτίως εἴρήκατι, οὐδὲ ἀκήκοάποτε εἰ μὴ νῦν, ὅθευ αἰτῶ ὑμᾶς σαφεστέραν μοι τῶν λεχδέντων παραστῆσαι τήν εύετασιν.: 1
 • Προσευχὴ Ἰωσήφ: 1
 • Σ: 1
 • Σιβολλισταί: 1
 • Σταυρός: 1
 • Συντέλεια τῶν αἰώνων: 1
 • Χριστὸς Κύριος: 1
 • Χριστός; χύριος: 1
 • ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΟΜΩΝΤΟΣ: 1
 • Ψαλμοὶ Σαλομῶντος ιή. ἔχουσιν ἔπη ͵α· Τέλος σὺν Θεῷ: 1
 • άγίασμα: 1
 • αἱ τρεῖς αί πρῶται δύο γράμματ᾽ ἔχουσιν ἑκάστη, : 1
 • αὐτοὺς δὲ κρύψουσιν ἕως κόσμος ἀλλαγῃ: 1
 • βόλλα: 1
 • βύλλα: 1
 • βιβλία ἀπόκρυφα Μ. : 1
 • βλαστός: 1
 • βουλή: 1
 • γαλᾶς: 1
 • γαλεάγραις: 1
 • γενεών: 1
 • γεννηθέντες ἄνωθεν: 1
 • γραφή: 1
 • δἰ αὐτοῦ: 1
 • δεῦτε, καλεῖ ὑμᾶς ὁ θεὸς εἰς μετάνοιαν: 1
 • διέπεμψε: 1
 • διεπέμφθη: 1
 • δρῦς, βάλανος, λίψ, φάραγξ: 1
 • εἰς ἐμπαυγμόν: 1
 • εἶναί με τῆς διαθήκης αὐτοῦ μεσίτην: 1
 • εἶναι γὰρ εἰς ἀεὶ οὐκ ἔτι δύνανται οἱ εἰς τὸν ἀεὶ καὶ μὸνον ἀσεβήσαντες θεόν.: 1
 • εὐστάθεια: 1
 • εὐσταθεῖς: 1
 • ζαυμάσει πρόσωπον: 1
 • θεὸς Σωτήρ: 1
 • θεός: 1
 • κόσμον: 1
 • καὶ Σάμον ἄμμος ἅπασαν ὑπ᾿ ἠϊόνεσσι καλύψει· : 1
 • καὶ σὺ ὤμοσας αὐτῷ περὶ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, τοῦ μὴ ἐκλείπειν ἀπέναντί σου βασίλειον αὐτοῦ: 1
 • καὶ τρεῖς τρὶς (al.: 1
 • καθαιρήσει: 1
 • καθαρεῖ: 1
 • κεδρώσεις: 1
 • κεδροῦν: 1
 • κενοδοξίας: 1
 • κοιμίζει φλογμῷ Κρονιδας: 1
 • κομίζων: 1
 • λέγουσι: 1
 • μάρτυρες: 1
 • μανία: 1
 • μερίδα: 1
 • μεσίτης: 1
 • μοίραις: 1
 • μορφή: 1
 • νηόν: 1
 • νουθετήσει: 1
 • νουθετῶν: 1
 • οἰστρομανής: 1
 • οἶκος: 1
 • οἷ: 1
 • οὐρανόθεν: 1
 • οὐχ εὕρομεν ὕδωρ: 1
 • παὶδα: 1
 • παρὰ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῇ, ἣ ἧν ἐν Χεβρώμ: 1
 • παράδεισος τῆς τρυφῆς: 1
 • πλήρης στεναγμῶν, οὐδὲ δακρύων κενός.: 1
 • ποίημα νουθετικόν: 1
 • προεφήτευσε . . . λέγων: 1
 • προφήτης πιστός: 1
 • σὺ κεκληρώσαι τὴν παρθένον Κυρίου παραλαβεῖν: 1
 • σύμβουλος: 1
 • σύναξις: 1
 • σεβασμοσύνη: 1
 • σειραῖς: 1
 • σιός: 1
 • σιροῖς: 1
 • σκεπάσει: 1
 • σπλάγκνον Κυρίου: 1
 • στήσει: 1
 • στίχοι ͵βρʹ: 1
 • συνέθεντο συνθήκας: 1
 • τὰ λεπτὰ Γενέσεως: 1
 • τὰυ [εὺς ἀμφιπύρῳ: 1
 • τάξις: 1
 • τὸ ἀναβατικὸν: 1
 • τὸν τῆς μεγάλης δόξης: 1
 • τῷ παραιτουμένῳ ὑμᾶς: 1
 • τῷ χριστῷ μου κυρίῳ: 1
 • ταμιεῖα: 1
 • ταξο: 1
 • τξγʹ: 1
 • τοῖς εὐσεβέσι: 1
 • τοῦ παντὸς δ᾽ ἀριθμοῦ ἐκατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀκτὼ,: 1
 • τοῦτον διὰ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ εἰς Φοινίκην ἐλθόντα.: 1
 • υ: 1
 • υἱὸν γὰρ καλέουσι βροτοὶ μεγάλοιο θεοῖο: 1
 • υἱόν: 1
 • φιλαργυρίας: 1
 • φοινίκης: 1
 • ψαλμοὶ καὶ ὠδὴ Σολομῶντος: 1
 • ψευδεπύγραφος καὶ ῥωπικός: 1
 • ψευδογράφος: 1
 • ώς ἄνθρωπος: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection