Contents

Holy Bible

Hebrew Old Testament

Old Testament

Genesis

Chapter 1

1 םיהלא ארב תישארב
תאו םימשה תא
׃ץראה 2 והת התיה ץראהו
ינפ־לע ךשחו והבו
םיהלא חורו םוהת
ינפ־לע תפחרמ
׃םימה 3 יהי םיהלא רמאיו
׃רוא־יהיו רוא 4 םיהלא אריו
בוט־יכ רואה־תא
ןיב םיהלא לדביו
׃ךשחה ןיבו רואה 5 רואל םיהלא ארקיו
ארק ךשחלו םוי
ברע־יהיו הליל
׃דחא םוי רקב־יהיו 6 יהי םיהלא רמאיו
םימה ךותב עיקר
ןיב לידבמ יהיו
׃םימל םימ 7 םיהלא שעיו
לדביו עיקרה־תא
תחתמ רשא םימה ןיב
םימה ןיבו עיקרל
עיקרל לעמ רשא
׃ןכ־יהיו 8 עיקרל םיהלא ארקיו
ברע־יהיו םימש
׃ינש םוי רקב־יהיו 9 ווקי םיהלא רמאיו
םימשה תחתמ םימה
הארתו דחא םוקמ־לא
׃ןכ ־יהיו השביה 10 השביל םיהלא ארקיו
םימה הוקמלו ץרא
אריו םימי ארק
׃בוט ־יכ םיהלא 11 אשדת םיהלא רמאיו
בשע אשד ץראה
ירפ ץע ערז עירזמ
רשא ונימל ירפ השע
ץראה־לע וב־וערז
׃ןכ־יהיו 12 אשד ץראה אצותו
ערז עירזמ בשע
ץעו והנימל
רשא ירפ־השע
והנימל וב־וערז
םיהלא אריו
׃בוט־יכ 13 רקב־יהיו ברע־יהיו
׃ישילש םוי 14 יהי םיהלא רמאיו
םימשה עיקרב תראמ
םויה ןיב לידבהל
ויהו הלילה ןיבו
םידעומלו תתאל
׃םינשו םימילו 15 עיקרב תרואמל ויהו
ריאהל םימשה
׃ןכ־יהיו ץראה־לע 16 ינש־תא םיהלא שעיו
םילדגה תראמה
לדגה רואמה־תא
־תאו םויה תלשממל
תלשממל ןטקה רואמה
תאו הלילה
׃םיבכוכה 17 םיהלא םתא ןתיו
ריאהל םימשה עיקרב
׃ץראה־לע 18 הלילבו םויב לשמלו
רואה ןיב לידבהלו
אריו ךשחה ןיבו
׃בוט ־יכ םיהלא 19 רקב־יהיו ברע־יהיו
׃יעיבר םוי 20 וצרשי םיהלא רמאיו
היח שפנ ץרש םימה
ףפועי ףועו
ינפ־לע ץראה־לע
׃םימשה עיקר 21 םיהלא ארביו
םילדגה םנינתה־תא
היחה שפנ־לכ תאו
וצרש רשא תשמרה
תאו םהנימל םימה
והנימל ףנכ ףוע־לכ
םיהלא אריו
׃בוט־יכ 22 םיהלא םתא ךרביו
וברו ורפ רמאל
םימה־תא ואלמו
ברי ףועהו םימיב
׃ץראב 23 רקב־יהיו ברע־יהיו
׃ישימח םוי 24 אצות םיהלא רמאיו
היח שפנ ץראה
שמרו המהב הנימל
הנימל ץרא־ותיחו
׃ןכ־יהיו 25 תיח־תא םיהלא שעיו
הנימל ץראה
הנימל המהבה־תאו
המדאה שמר־לכ תאו
םיהלא אריו והנימל
׃בוט־יכ 26 השענ םיהלא רמאיו
ונמלצב םדא
ודריו ונתומדכ
ףועבו םיה תגדב
המהבבו םימשה
ץראה־לכבו
שמרה שמרה־לכבו
׃ץראה־לע 27 םיהלא ארביו
ומלצב םדאה־תא
ארב םיהלא םלצב
ארב הבקנו רכז ותא
׃םתא 28 םיהלא םתא ךרביו
םיהלא םהל רמאיו
ואלמו וברו ורפ
השבכו ץראה־תא
םיה תגדב ודרו
םימשה ףועבו
תשמרה היח־לכבו
׃ץראה־לע 29 הנה םיהלא רמאיו
םכל יתתנ
ערז ערז בשע־לכ־תא
־לכ ינפ־לע רשא
ץעה־לכ־תאו ץראה
ערז ץע־ירפ וב־רשא
היהי םכל ערז
׃הלכאל 30 ץראה תיח־לכלו
םימשה ףוע־לכלו
ץראה־לע שמור לכלו
היח שפנ וב־רשא
בשע קרי־לכ־תא
׃ןכ־יהיו הלכאל 31 םיהלא אריו
השע רשא־לכ־תא
דאמ בוט־הנהו
רקב־יהיו ברע־יהיו
׃יששה םוי

Chapter 2

1 ץראהו םימשה ולכיו
׃םאבצ־לכו 2 םויב םיהלא לכיו
רשא ותכאלמ יעיבשה
םויב תבשיו השע
־לכמ יעיבשה
׃השע רשא ותכאלמ 3 םיהלא ךרביו
יעיבשה םוי־תא
וב יכ ותא שדקיו
ותכאלמ־לכמ תבש
םיהלא ארב ־רשא
׃תושעל 4 םימשה תודלות הלא
םויב םארבהב ץראהו
םיהלא הוהי תושע
׃םימשו ץרא 5 םרט הדשה חיש לכו
בשע־לכו ץראב היהי
יכ חמצי םרט הדשה
הוהי ריטמה אל
ץראה־לע םיהלא
דבעל ןיא םדאו
׃המדאה־תא 6 ץראה־ןמ הלעי דאו
הקשהו
׃המדאה־ינפ־לכ־תא 7 םיהלא הוהי רצייו
רפע םדאה־תא
חפיו המדאה־ןמ
םייח תמשנ ויפאב
שפנל םדאה יהיו
׃היח 8 םיהלא הוהי עטיו
םשיו םדקמ ןדעב־ןג
רשא םדאה־תא םש
׃רצי 9 םיהלא הוהי חמציו
ץע־לכ המדאה־ןמ
בוטו הארמל דמחנ
םייחה ץעו לכאמל
תעדה ץעו ןגה ךותב
׃ערו בוט 10 ןדעמ אצי רהנו
ןגה־תא תוקשהל
היהו דרפי םשמו
׃םישאר העבראל 11 אוה ןושיפ דחאה םש
ץרא־לכ תא בבסה
םש־רשא הליוחה
׃בהזה 12 אוהה ץראה בהזו
ןבאו חלדבה םש בוט
׃םהשה 13 ינשה רהנה־םשו
בבוסה אוה ןוחיג
׃שוכ ץרא־לכ תא 14 ישילשה רהנה םשו
ךלהה אוה לקדח
רהנהו רושא תמדק
׃תרפ אוה יעיברה 15 םיהלא הוהי חקיו
והחניו םדאה־תא
הדבעל ןדע־ןגב
׃הרמשלו 16 םיהלא הוהי וציו
לכמ רמאל םדאה־לע
׃לכאת לכא ןגה־ץע 17 ערו בוט תעדה ץעמו
יכ ונממ לכאת אל
ונממ ךלכא םויב
׃תומת תומ 18 םיהלא הוהי רמאיו
םדאה תויה בוט־אל
רזע ול־השעא ודבל
׃ודגנכ 19 םיהלא הוהי רציו
תיח־לכ המדאה־ןמ
ףוע־לכ תאו הדשה
אביו םימשה
תוארל םדאה־לא
לכו ול־ארקי־המ
םדאה ול־ארקי רשא
׃ומש אוה היח שפנ 20 תומש םדאה ארקיו
ףועלו המהבה־לכל
תיח לכלו םימשה
־אל םדאלו הדשה
׃ודגנכ רזע אצמ 21 םיהלא הוהי לפיו
םדאה־לע המדרת
תחא חקיו ןשייו
רשב רגסיו ויתעלצמ
׃הנתחת 22 םיהלא הוהי ןביו
חקל־רשא עלצה־תא
השאל םדאה־ןמ
׃םדאה־לא האביו 23 תאז םדאה רמאיו
ימצעמ םצע םעפה
תאזל ירשבמ רשבו
שיאמ יכ השא ארקי
׃תאז־החקל 24 שיא־בזעי ןכ־לע
ומא־תאו ויבא־תא
ויהו ותשאב קבדו
׃דחא רשבל 25 םהינש ויהיו
ותשאו םדאה םימורע
׃וששבתי אלו

Chapter 3

1 םורע היה שחנהו
רשא הדשה תיח לכמ
םיהלא הוהי השע
ףא השאה־לא רמאיו
אל םיהלא רמא־יכ
׃ןגה ץע לכמ ולכאת 2 השאה רמאתו
ירפמ שחנה־לא
׃לכאנ ןגה־ץע 3 רשא ץעה ירפמו
רמא ןגה־ךותב
ולכאת אל םיהלא
וב ועגת אלו ונממ
׃ןותמת ־ןפ 4 שחנה רמאיו
תומ־אל השאה־לא
׃ןותמת 5 יכ םיהלא עדי יכ
ונממ םכלכא םויב
םכיניע וחקפנו
םיהלאכ םתייהו
׃ערו בוט יעדי 6 בוט יכ השאה ארתו
יכו לכאמל ץעה
םיניעל אוה־הואת
ליכשהל ץעה דמחנו
לכאתו וירפמ חקתו
המע השיאל־םג ןתתו
׃לכאיו 7 יניע הנחקפתו
יכ ועדיו םהינש
ורפתיו םה םמריע
ושעיו הנאת הלע
׃תרגח םהל 8 לוק־תא ועמשיו
ךלהתמ םיהלא הוהי
םויה חורל ןגב
ותשאו םדאה אבחתיו
םיהלא הוהי ינפמ
׃ןגה ץע ךותב 9 םיהלא הוהי ארקיו
ול רמאיו םדאה־לא
׃הכיא 10 ךלק־תא רמאיו
אריאו ןגב יתעמש
יכנא םריע־יכ
׃אבחאו 11 ךל דיגה ימ רמאיו
התא םריע יכ
רשא ץעה־ןמה
־לכא יתלבל ךיתיוצ
׃תלכא ונממ 12 השאה םדאה רמאיו
אוה ידמע התתנ רשא
ץעה־ןמ יל־הנתנ
׃לכאו 13 םיהלא הוהי רמאיו
תישע תאז־המ השאל
שחנה השאה רמאתו
׃לכאו ינאישה 14 םיהלא הוהי רמאיו
תישע יכ שחנה־לא
התא רורא תאז
לכמו המהבה־לכמ
ךנחג־לע הדשה תיח
לכאת רפעו ךלת
׃ךייח ימי־לכ 15 ךניב תישא הביאו
ןיבו השאה ןיבו
הערז ןיבו ךערז
שאר ךפושי אוה
׃בקע ונפושת התאו 16 הברה רמא השאה־לא
ךנרהו ךנובצע הברא
םינב ידלת בצעב
ךתקושת ךשיא־לאו
׃ךב־לשמי אוהו 17 תעמש־יכ רמא םדאלו
לכאתו ךתשא לוקל
ךיתיוצ רשא ץעה־ןמ
ונממ לכאת אל רמאל
המדאה הרורא
ןובצעב ךרובעב
ימי לכ הנלכאת
׃ךייח 18 חימצת רדרדו ץוקו
בשע־תא תלכאו ךל
׃הדשה 19 לכאת ךיפא תעזב
ךבוש דע םחל
הנממ יכ המדאה־לא
התא רפע־יכ תחקל
׃בושת רפע־לאו 20 םש םדאה ארקיו
אוה יכ הוח ותשא
׃יח־לכ םא התיה 21 םיהלא הוהי שעיו
תונתכ ותשאלו םדאל
׃םשבליו רוע 22 םיהלא הוהי רמאיו
דחאכ היה םדאה ןה
ערו בוט תעדל ונממ
ודי חלשי ־ןפ התעו
םייחה ץעמ םג חקלו
׃םלעל יחו לכאו 23 הוהי והחלשיו
ןדע־ןגמ םיהלא
רשא המדאה־תא דבעל
׃םשמ חקל 24 םדאה־תא שרגיו
םדקמ ןכשיו
םיברכה־תא ןדע־ןגל
ברחה טהל תאו
רמשל תכפהתמה
׃םייחה ץע ךרד־תא

Chapter 4

1 הוח־תא עדי םדאהו
דלתו רהתו ותשא
רמאתו ןיק־תא
־תא שיא יתינק
׃הוהי 2 ויחא־תא תדלל ףסתו
לבה־יהיו לבה־תא
היה ןיקו ןאצ הער
׃המדא דבע 3 םימי ץקמ יהיו
ירפמ ןיק אביו
׃הוהיל החנמ המדאה 4 אוה־םג איבה לבהו
ונאצ תורכבמ
הוהי עשיו ןהבלחמו
־לאו לבה־לא
׃ותחנמ 5 ותחנמ־לאו ןיק־לאו
ןיקל רחיו העש אל
׃וינפ ולפיו דאמ 6 ןיק־לא הוהי רמאיו
המלו ךל הרח המל
׃ךינפ ולפנ 7 תאש ביטית־םא אולה
חתפל ביטית אל םאו
ךילאו ץבר תאטח
התאו ותקושת
׃וב־לשמת 8 לבה־לא ןיק רמאיו
םתויהב יהיו ויחא
ןיק םקיו הדשב
ויחא לבה־לא
׃והגרהיו 9 ןיק־לא הוהי רמאיו
רמאיו ךיחא לבה יא
יחא רמשה יתעדי אל
׃יכנא 10 לוק תישע המ רמאיו
םיקעצ ךיחא ימד
׃המדאה־ןמ ילא 11 התא רורא התעו
התצפ רשא המדאה־ןמ
תחקל היפ־תא
׃ךדימ ךיחא ימד־תא 12 המדאה־תא דבעת יכ
ךל החכ־תת ףסת־אל
׃ץראב היהת דנו ענ 13 הוהי־לא ןיק רמאיו
׃אושנמ ינוע לודג 14 םויה יתא תשרג ןה
המדאה ינפ לעמ
רתסא ךינפמו
דנו ענ יתייהו
יאצמ־לכ היהו ץראב
׃ינגרהי 15 ןכל הוהי ול רמאיו
םיתעבש ןיק גרה־לכ
הוהי םשיו םקי
יתלבל תוא ןיקל
׃ואצמ־לכ ותא־תוכה 16 ינפלמ ןיק אציו
בשיו הוהי
דונ־ץראב
׃ןדע־תמדק 17 ותשא־תא ןיק עדיו
ךונח־תא דלתו רהתו
ריע הנב יהיו
םשכ ריעה םש ארקיו
׃ךונח ונב 18 ךונחל דלויו
דלי דריעו דריע־תא
לאייחמו לאיוחמ־תא
לאשותמ ־תא דלי
דלי לאשותמו
׃ךמל־תא 19 יתש ךמל ול־חקיו
הדע תחאה םש םישנ
׃הלצ תינשה םשו 20 לבי־תא הדע דלתו
בשי יבא היה אוה
׃הנקמו להא 21 אוה לבוי ויחא םשו
שפת־לכ יבא היה
׃בגועו רונכ 22 הדלי אוה־םג הלצו
שטל ןיק לבות־תא
לזרבו תשחנ שרח־לכ
ןיק־לבות תוחאו
׃המענ 23 וישנל ךמל רמאיו
ןעמש הלצו הדע
ךמל ישנ ילוק
יכ יתרמא הנזאה
יעצפל יתגרה שיא
׃יתרבחל דליו 24 ןיק־םקי םיתעבש יכ
׃העבשו םיעבש ךמלו 25 דוע םדא עדיו
ןב דלתו ותשא־תא
תש ומש־תא ארקתו
םיהלא יל־תש יכ
לבה תחת רחא ערז
׃ןיק וגרה יכ 26 אוה־םג תשלו
ארקיו ןב־דלי
זא שונא ומש־תא
םשב ארקל לחוה
׃הוהי

Chapter 5

1 םדא תדלות רפס הז
םיהלא ארב םויב
םיהלא תומדב םדא
׃ותא השע 2 םארב הבקנו רכז
ארקיו םתא ךרביו
םויב םדא םמש־תא
׃םארבה 3 םישלש םדא יחיו
דלויו הנש תאמו
ומלצכ ותומדב
׃תש ומש־תא ארקיו 4 םדא־ימי ויהיו
תש־תא ודילוה ירחא
הנש תאמ הנמש
׃תונבו םינב דלויו 5 םדא ימי־לכ ויהיו
תואמ עשת יח־רשא
הנש םישלשו הנש
׃תמיו 6 םינש שמח תש־יחיו
דלויו הנש תאמו
׃שונא־תא 7 ירחא תש־יחיו
שונא־תא ודילוה
הנמשו םינש עבש
דלויו הנש תואמ
׃תונבו םינב 8 תש־ימי־לכ ויהיו
הנש הרשע םיתש
הנש תואמ עשתו
׃תמיו 9 םיעשת שונא יחיו
דלויו הנש
׃ןניק־תא 10 ירחא שונא יחיו
ןניק־תא ודילוה
הנש הרשע שמח
הנש תואמ הנמשו
׃תונבו םינב דלויו 11 שונא ימי־לכ ויהיו
עשתו םינש שמח
׃תמיו הנש תואמ 12 םיעבש ןניק יחיו
דלויו הנש
׃לאללהמ־תא 13 ירחא ןניק יחיו
לאללהמ־תא ודילוה
הנמשו הנש םיעברא
דלויו הנש תואמ
׃תונבו םינב 14 ןניק ימי־לכ ויהיו
עשתו םינש רשע
׃תמיו הנש תואמ 15 שמח לאללהמ יחיו
הנש םיששו םינש
׃דרי־תא דלויו 16 ירחא לאללהמ יחיו
דרי־תא ודילוה
הנמשו הנש םישלש
דלויו הנש תואמ
׃תונבו םינב 17 ימי־לכ ויהיו
םיעשתו שמח לאללהמ
תואמ הנמשו הנש
׃תמיו הנש 18 םיתש דרי־יחיו
תאמו הנש םיששו
דלויו הנש
׃ךונח־תא 19 ירחא דרי־יחיו
ךונח־תא ודילוה
הנש תואמ הנמש
׃תונבו םינב דלויו 20 דרי־ימי־לכ ויהיו
הנש םיששו םיתש
הנש תואמ עשתו
׃תמיו 21 שמח ךונח יחיו
דלויו הנש םיששו
׃חלשותמ־תא 22 ךונח ךלהתיו
ירחא םיהלאה־תא
חלשותמ־תא ודילוה
הנש תואמ שלש
׃תונבו םינב דלויו 23 ךונח ימי־לכ יהיו
הנש םיששו שמח
׃הנש תואמ שלשו 24 ךונח ךלהתיו
ונניאו םיהלאה־תא
׃םיהלא ותא חקל־יכ 25 עבש חלשותמ יחיו
תאמו הנש םינמשו
׃ךמל־תא דלויו הנש 26 ירחא חלשותמ יחיו
ךמל־תא ודילוה
הנש םינומשו םיתש
הנש תואמ עבשו
׃תונבו םינב דלויו 27 ימי־לכ ויהיו
םיששו עשת חלשותמ
הנש תואמ עשתו הנש
׃תמיו 28 םיתש ךמל־יחיו
תאמו הנש םינמשו
׃ןב דלויו הנש 29 חנ ומש־תא ארקיו
ונמחני הז רמאל
ןובצעמו ונשעממ
המדאה־ןמ ונידי
׃הוהי הררא רשא 30 ירחא ךמל־יחיו
שמח חנ־תא ודילוה
שמחו הנש םיעשתו
דלויו הנש תאמ
׃תונבו םינב 31 ךמל־ימי־לכ יהיו
הנש םיעבשו עבש
הנש תואמ עבשו
׃תמיו 32 שמח־ןב חנ־יהיו
חנ דלויו הנש תואמ
םח־תא םש־תא
׃תפי־תאו

Chapter 6

1 םדאה לחה־יכ יהיו
המדאה ינפ־לע ברל
׃םהל ודלי תונבו 2 םיהלאה־ינב ואריו
יכ םדאה תונב־תא
םהל וחקיו הנה תבט
רשא לכמ םישנ
׃ורחב 3 הוהי רמאיו
םדאב יחור ןודי־אל
רשב אוה םגשב םלעל
האמ וימי ויהו
׃הנש םירשעו 4 ץראב ויה םילפנה
םגו םהה םימיב
ואבי רשא ןכ־ירחא
־לא םיהלאה ינב
ודליו םדאה תונב
םירבגה המה םהל
ישנא םלועמ רשא
׃םשה 5 הבר יכ הוהי אריו
ץראב םדאה תער
ובל תבשחמ רצי־לכו
׃םויה ־לכ ער קר 6 השע־יכ הוהי םחניו
ץראב םדאה־תא
׃ובל־לא בצעתיו 7 החמא הוהי רמאיו
יתארב־רשא םדאה־תא
המדאה ינפ לעמ
המהב־דע םדאמ
ףוע־דעו שמר־דע
יכ יתמחנ יכ םימשה
׃םתישע 8 יניעב ןח אצמ חנו
׃הוהי 9 חנ חנ תדלות הלא
היה םימת קידצ שיא
םיהלאה־תא ויתרדב
׃חנ־ךלהתה 10 השלש חנ דלויו
םח־תא םש־תא םינב
׃תפי־תאו 11 ינפל ץראה תחשתו
ץראה אלמתו םיהלאה
׃סמח 12 םיהלא אריו
הנהו ץראה־תא
תיחשה־יכ התחשנ
וכרד־תא רשב־לכ
׃ץראה ־לע 13 חנל םיהלא רמאיו
ינפל אב רשב־לכ ץק
סמח ץראה האלמ־יכ
יננהו םהינפמ
׃ץראה־תא םתיחשמ 14 תבת ךל השע
השעת םינק רפג־יצע
התא תרפכו הבתה־תא
׃רפכב ץוחמו תיבמ 15 התא השעת רשא הזו
ךרא המא תואמ שלש
המא םישמח הבתה
המא םישלשו הבחר
׃התמוק 16 הבתל השעת רהצ
הנלכת המא־לאו
הבתה חתפו הלעמלמ
םיתחת םישת הדצב
׃השעת םישלשו םינש 17 איבמ יננה ינאו
םימ לובמה־תא
תחשל ץראה־לע
חור וב־רשא רשב־לכ
םימשה תחתמ םייח
׃עוגי ץראב־רשא לכ 18 יתירב־תא יתמקהו
הבתה־לא תאבו ךתא
ךתשאו ךינבו התא
׃ךתא ךינב־ישנו 19 רשב־לכמ יחה־לכמו
איבת לכמ םינש
ךתא תיחהל הבתה־לא
׃ויהי הבקנו רכז 20 והנימל ףועהמ
הנימל המהבה־ןמו
המדאה שמר לכמ
לכמ םינש והנימל
׃תויחהל ךילא ואבי 21 ךל־חק התאו
לכאי רשא לכאמ־לכמ
היהו ךילא תפסאו
׃הלכאל םהלו ךל 22 רשא לככ חנ שעיו
ןכ םיהלא ותא הוצ
׃השע

Chapter 7

1 חנל הוהי רמאיו
ךתיב־לכו התא־אב
ךתא־יכ הבתה־לא
ינפל קידצ יתיאר
׃הזה רודב 2 הרוהטה המהבה לכמ
העבש העבש ךל־חקת
ותשאו שיא
אל רשא המהבה־ןמו
שיא םינש אוה הרהט
׃ותשאו 3 םימשה ףועמ םג
רכז העבש העבש
ערז תויחל הבקנו
׃ץראה־לכ ינפ־לע 4 העבש דוע םימיל יכ
ריטממ יכנא
םיעברא ץראה־לע
הליל םיעבראו םוי
יתיחמו
רשא םוקיה־לכ־תא
ינפ לעמ יתישע
׃המדאה 5 לככ חנ שעיו
׃הוהי והוצ־רשא 6 תואמ שש־ןב חנו
היה לובמהו הנש
׃ץראה־לע םימ 7 וינבו חנ אביו
וינב־ישנו ותשאו
ינפמ הבתה־לא ותא
׃לובמה ימ 8 הרוהטה המהבה־ןמ
רשא המהבה־ןמו
הרהט הנניא
לכו ףועה־ןמו
׃המדאה־לע שמר־רשא 9 ואב םינש םינש
רכז הבתה־לא חנ־לא
הוצ רשאכ הבקנו
׃חנ־תא םיהלא 10 םימיה תעבשל יהיו
ויה לובמה ימו
׃ץראה־לע 11 הנש תואמ־שש תנשב
ינשה שדחב חנ־ייחל
םוי רשע־העבשב
הזה םויב שדחל
תוניעמ־לכ ועקבנ
תבראו הבר םוהת
׃וחתפנ םימשה 12 ץראה־לע םשגה יהיו
םוי םיעברא
׃הליל םיעבראו 13 אב הזה םויה םצעב
תפיו םחו־םשו חנ
חנ תשאו חנ־ינב
וינב ־ישנ תשלשו
׃הבתה־לא םתא 14 היחה־לכו המה
המהבה־לכו הנימל
שמרה־לכו הנימל
ץראה־לע שמרה
ףועה־לכו והנימל
רופצ לכ והנימל
׃ףנכ־לכ 15 חנ־לא ואביו
םינש םינש הבתה־לא
וב־רשא רשבה־לכמ
׃םייח חור 16 הבקנו רכז םיאבהו
רשאכ ואב רשב־לכמ
םיהלא ותא הוצ
׃ודעב הוהי רגסיו 17 םיעברא לובמה יהיו
ובריו ץראה־לע םוי
ואשיו םימה
לעמ םרתו הבתה־תא
׃ץראה 18 ובריו םימה ורבגיו
ךלתו ץראה־לע דאמ
׃םימה ינפ־לע הבתה 19 דאמ ורבג םימהו
וסכיו ץראה־לע דאמ
םיהבגה םירהה־לכ
־לכ תחת־רשא
׃םימשה 20 המא הרשע שמח
םימה ורבג הלעמלמ
׃םירהה וסכיו 21 שמרה רשב־לכ עוגיו
ףועב ץראה־לע
היחבו המהבבו
ץרשה ץרשה־לכבו
׃םדאה לכו ץראה־לע 22 חור־תמשנ רשא לכ
לכמ ויפאב םייח
׃ותמ הברחב רשא 23 םוקיה־לכ־תא חמיו
המדאה ינפ־לע רשא
המהב־דע םדאמ
ףוע ־דעו שמר־דע
וחמיו םימשה
ראשיו ץראה־ןמ
ותא רשאו חנ־ךא
׃הבתב 24 םימה ורבגיו
םישמח ץראה־לע
׃םוי תאמו

Chapter 8

1 חנ־תא םיהלא רכזיו
היחה־לכ תאו
רשא המהבה־לכ־תאו
רבעיו הבתב ותא
ץראה־לע חור םיהלא
׃םימה וכשיו 2 םוהת תניעמ ורכסיו
אלכיו םימשה תבראו
׃םימשה־ןמ םשגה 3 לעמ םימה ובשיו
בושו ךולה ץראה
הצקמ םימה ורסחיו
׃םוי תאמו םישמח 4 שדחב הבתה חנתו
רשע־העבשב יעיבשה
ירה לע שדחל םוי
׃טררא 5 ךולה ויה םימהו
שדחה דע רוסחו
ירישעב ירישעה
וארנ שדחל דחאב
׃םירהה ישאר 6 םיעברא ץקמ יהיו
חנ חתפיו םוי
רשא הבתה ןולח־תא
׃השע 7 ברעה־תא חלשיו
בושו אוצי אציו
לעמ םימה תשבי־דע
׃ץראה 8 הנויה־תא חלשיו
ולקה תוארל ותאמ
ינפ לעמ םימה
׃המדאה 9 הנויה האצמ־אלו
הלגר־ףכל חונמ
הבתה־לא וילא בשתו
ינפ־לע םימ־יכ
ודי חלשיו ץראה־לכ
התא אביו החקיו
׃הבתה־לא וילא 10 תעבש דוע לחיו
ףסיו םירחא םימי
הנויה־תא חלש
׃הבתה־ןמ 11 הנויה וילא אבתו
הנהו ברע תעל
היפב ףרט תיז־הלע
ולק־יכ חנ עדיו
׃ץראה לעמ םימה 12 תעבש דוע לחייו
חלשיו םירחא םימי
הפסי־אלו הנויה־תא
׃דוע וילא־בוש 13 תחאב יהיו
הנש תואמ־ששו
שדחל דחאב ןושארב
לעמ םימה וברח
חנ רסיו ץראה
אריו הבתה הסכמ־תא
ינפ וברח הנהו
׃המדאה 14 העבשב ינשה שדחבו
שדחל םוי םירשעו
׃ץראה השבי 15 חנ־לא םיהלא רבדיו
׃רמאל 16 התא הבתה־ןמ אצ
ךינבו ךתשאו
׃ךתא ךינב־ישנו 17 ךתא־רשא היחה־לכ
ףועב רשב־לכמ
שמרה־לכבו המהבבו
אצוה ץראה־לע שמרה
ץראב וצרשו ךתא
וברו ורפו
׃ץראה־לע 18 וינבו חנ־אציו
וינב־ישנו ותשאו
׃ותא 19 שמרה־לכ היחה־לכ
שמור לכ ףועה־לכו
םהיתחפשמל ץראה־לע
׃הבתה ־ןמ ואצי 20 חבזמ חנ ןביו
לכמ חקיו הוהיל
לכמו הרהטה המהבה
לעיו רוהטה ףועה
׃חבזמב תלע 21 חיר־תא הוהי חריו
הוהי רמאיו חחינה
ףסא־אל ובל־לא
־תא דוע ללקל
םדאה רובעב המדאה
ער םדאה בל רצי יכ
ףסא־אלו וירענמ
־תא תוכהל דוע
׃יתישע רשאכ יח־לכ 22 ץראה ימי־לכ דע
םחו רקו ריצקו ערז
םויו ףרחו ץיקו
׃ותבשי אל הלילו

Chapter 9

1 חנ־תא םיהלא ךרביו
רמאיו וינב־תאו
וברו ורפ םהל
׃ץראה־תא ואלמו 2 םכתחו םכארומו
תיח־לכ לע היהי
ףוע־לכ לעו ץראה
רשא לכב םימשה
המדאה שמרת
םיה יגד־לכבו
׃ונתנ םכדיב 3 יח־אוה רשא שמר־לכ
הלכאל היהי םכל
םכל יתתנ בשע קריכ
׃לכ־תא 4 ומד ושפנב רשב־ךא
׃ולכאת אל 5 םכמד־תא ךאו
דימ שרדא םכיתשפנל
ונשרדא היח־לכ
שיא דימ םדאה דימו
שפנ־תא שרדא ויחא
׃םדאה 6 םדאב םדאה םד ךפש
םלצב יכ ךפשי ומד
השע םיהלא
׃םדאה־תא 7 וברו ורפ םתאו
ץראב וצרש
׃הב־וברו 8 חנ־לא םיהלא רמאיו
ותא וינב־לאו
׃רמאל 9 םיקמ יננה ינאו
םכתא יתירב־תא
׃םכירחא םכערז־תאו 10 היחה שפנ־לכ תאו
ףועב םכתא רשא
תיח־לכבו המהבב
לכמ םכתא ץראה
תיח לכל הבתה יאצי
׃ץראה 11 יתירב־תא יתמקהו
תרכי־אלו םכתא
יממ דוע רשב־לכ
היהי־אלו לובמה
תחשל לובמ דוע
׃ץראה 12 תאז םיהלא רמאיו
ינא־רשא תירבה־תוא
םכיניבו יניב ןתנ
היח שפנ ־לכ ןיבו
תרדל םכתא רשא
׃םלוע 13 ןנעב יתתנ יתשק־תא
תירב תואל התיהו
׃ץראה ןיבו יניב 14 ןנע יננעב היהו
התארנו ץראה־לע
׃ןנעב תשקה 15 יתירב־תא יתרכזו
םכיניבו יניב רשא
היח שפנ־לכ ןיבו
היהי ־אלו רשב־לכב
לובמל םימה דוע
׃רשב־לכ תחשל 16 ןנעב תשקה התיהו
תירב רכזל היתיארו
םיהלא ןיב םלוע
היח שפנ־לכ ןיבו
רשא רשב־לכב
׃ץראה־לע 17 חנ־לא םיהלא רמאיו
רשא תירבה־תוא תאז
ןיבו יניב יתמקה
רשא רשב־לכ
׃ץראה־לע 18 חנ־ינב ויהיו
םש הבתה־ןמ םיאציה
אוה םחו תפיו םחו
׃ןענכ יבא 19 חנ־ינב הלא השלש
הצפנ הלאמו
׃ץראה־לכ 20 המדאה שיא חנ לחיו
׃םרכ עטיו 21 ןייה־ןמ תשיו
ךותב לגתיו רכשיו
׃הלהא 22 ןענכ יבא םח אריו
דגיו ויבא תורע תא
׃ץוחב ויחא־ינשל 23 תפיו םש חקיו
ומישיו הלמשה־תא
םהינש םכש־לע
תינרחא וכליו
תורע תא וסכיו
םהינפו םהיבא
תורעו תינרחא
׃ואר אל םהיבא 24 וניימ חנ ץקייו
תא עדיו
ונב ול־השע־רשא
׃ןטקה 25 ןענכ רורא רמאיו
היהי םידבע דבע
׃ויחאל 26 הוהי ךורב רמאיו
ןענכ יהיו םש יהלא
׃ומל דבע 27 תפיל םיהלא תפי
םש־ילהאב ןכשיו
דבע ןענכ יהיו
׃ומל 28 לובמה רחא חנ־יחיו
הנש תואמ שלש
׃הנש םישמחו 29 חנ־ימי־לכ יהיו
הנש תואמ עשת
׃תמיו הנש םישמחו

Chapter 10

1 חנ־ינב תדלות הלאו
ודלויו תפיו םח םש
רחא םינב םהל
׃לובמה 2 גוגמו רמג תפי ינב
לבתו ןויו ידמו
׃סריתו ךשמו 3 זנכשא רמג ינבו
׃המרגתו תפירו 4 השילא ןוי ינבו
םיתכ שישרתו
׃םינדדו 5 ייא ודרפנ הלאמ
שיא םתצראב םיוגה
םתחפשמל ונשלל
׃םהיוגב 6 שוכ םח ינבו
טופו םירצמו
׃ןענכו 7 אבס שוכ ינבו
התבסו הליוחו
ינבו אכתבסו המערו
׃ןדדו אבש המער 8 דרמנ־תא דלי שוכו
רבג תויהל לחה אוה
׃ץראב 9 דיצ־רבג היה־אוה
ןכ־לע הוהי ינפל
רובג דרמנכ רמאי
׃הוהי ינפל דיצ 10 ותכלממ תישאר יהתו
דכאו ךראו לבב
׃רענש ץראב הנלכו 11 אצי אוהה ץראה־ןמ
ןביו רושא
תבחר־תאו הונינ־תא
׃חלכ־תאו ריע 12 הונינ ןיב ןסר־תאו
ריעה אוה חלכ ןיבו
׃הלדגה 13 דלי םירצמו
םידול־תא
םימנע־תאו
םיבהל־תאו
׃םיחתפנ־תאו 14 םיסרתפ־תאו
רשא םיחלסכ־תאו
םיתשלפ םשמ ואצי
׃םירתפכ־תאו 15 ןדיצ־תא דלי ןענכו
׃תח־תאו ורכב 16 יסוביה־תאו
תאו ירמאה־תאו
׃ישגרגה 17 יוחה־תאו
יקרעה־תאו
׃יניסה־תאו 18 ידוראה־תאו
ירמצה־תאו
רחאו יתמחה־תאו
תוחפשמ וצפנ
׃ינענכה 19 ינענכה לובג יהיו
הררג הכאב ןדיצמ
המדס הכאב הזע־דע
םיבצו המדאו הרמעו
׃עשל־דע 20 םח־ינב הלא
םתנשלל םתחפשמל
׃םהיוגב םתצראב 21 אוה־םג דלי םשלו
רבע־ינב־לכ יבא
׃לודגה תפי יחא 22 רושאו םליע םש ינב
דולו דשכפראו
׃םראו 23 לוחו ץוע םרא ינבו
׃שמו רתגו 24 דלי דשכפראו
דלי חלשו חלש־תא
׃רבע־תא 25 ינש דלי רבעלו
גלפ דחאה םש םינב
הגלפנ וימיב יכ
ויחא םשו ץראה
׃ןטקי 26 דלי ןטקיו
ףלש־תאו דדומלא־תא
תומרצח־תאו
׃חרי־תאו 27 םרודה־תאו
לזוא־תאו
׃הלקד־תאו 28 לבוע־תאו
לאמיבא־תאו
׃אבש־תאו 29 רפוא־תאו
הליוח־תאו
הלא־לכ בבוי־תאו
׃ןטקי ינב 30 אשממ םבשומ יהיו
רה הרפס הכאב
׃םדקה 31 םש־ינב הלא
םתנשלל םתחפשמל
׃םהיוגל םתצראב 32 חנ־ינב תחפשמ הלא
םהיוגב םתדלותל
םיוגה ודרפנ הלאמו
׃לובמה רחא ץראב

Chapter 11

1 הפש ץראה־לכ יהיו
׃םידחא םירבדו תחא 2 םדקמ םעסנב יהיו
ץראב העקב ואצמיו
׃םש ובשיו רענש 3 שיא ורמאיו
הנבלנ הבה והער־לא
הפרשנו םינבל
םהל יהתו הפרשל
רמחהו ןבאל הנבלה
׃רמחל םהל היה 4 הבה ורמאיו
ריע ונל־הנבנ
םימשב ושארו לדגמו
־ןפ םש ונל־השענו
ינפ־לע ץופנ
׃ץראה־לכ 5 תארל הוהי דריו
לדגמה־תאו ריעה־תא
׃םדאה ינב ונב רשא 6 םע ןה הוהי רמאיו
םלכל תחא הפשו דחא
תושעל םלחה הזו
םהמ רצבי ־אל התעו
ומזי רשא לכ
׃תושעל 7 םש הלבנו הדרנ הבה
ועמשי אל רשא םתפש
׃והער תפש שיא 8 םשמ םתא הוהי ץפיו
ץראה־לכ ינפ־לע
׃ריעה תנבל ולדחיו 9 לבב המש ארק ןכ־לע
הוהי ללב םש־יכ
םשמו ץראה־לכ תפש
ינפ־לע הוהי םציפה
׃ץראה־לכ 10 םש םש תדלות הלא
דלויו הנש תאמ־ןב
םיתנש דשכפרא־תא
׃לובמה רחא 11 ירחא םש־יחיו
דשכפרא־תא ודילוה
הנש תואמ שמח
׃תונבו םינב דלויו 12 שמח יח דשכפראו
דלויו הנש םישלשו
׃חלש־תא 13 ירחא דשכפרא יחיו
שלש חלש־תא ודילוה
תואמ עבראו םינש
םינב דלויו הנש
׃תונבו 14 הנש םישלש יח חלשו
׃רבע־תא דלויו 15 ירחא חלש־יחיו
שלש רבע־תא ודילוה
תואמ עבראו םינש
םינב דלויו הנש
׃תונבו 16 עברא רבע־יחיו
דלויו הנש םישלשו
׃גלפ־תא 17 ירחא רבע־יחיו
גלפ־תא ודילוה
עבראו הנש םישלש
דלויו הנש תואמ
׃תונבו םינב 18 םישלש גלפ־יחיו
׃וער־תא דלויו הנש 19 ירחא גלפ־יחיו
עשת וער־תא ודילוה
הנש םיתאמו םינש
׃תונבו םינב דלויו 20 םיתש וער יחיו
דלויו הנש םישלשו
׃גורש־תא 21 ירחא וער יחיו
גורש־תא ודילוה
םיתאמו םינש עבש
םינב דלויו הנש
׃תונבו 22 םישלש גורש יחיו
דלויו הנש
׃רוחנ־תא 23 ירחא גורש יחיו
רוחנ־תא ודילוה
דלויו הנש םיתאמ
׃תונבו םינב 24 עשת רוחנ יחיו
דלויו הנש םירשעו
׃חרת־תא 25 ירחא רוחנ יחיו
חרת־תא ודילוה
תאמו הנש הרשע־עשת
םינב דלויו הנש
׃תונבו 26 םיעבש חרת־יחיו
םרבא־תא דלויו הנש
׃ןרה־תאו רוחנ־תא 27 חרת תדלות הלאו
םרבא־תא דילוה חרת
ןרה־תאו רוחנ־תא
דילוה ןרהו
׃טול־תא 28 ינפ־לע ןרה תמיו
ץראב ויבא חרת
רואב ותדלומ
׃םידשכ 29 רוחנו םרבא חקיו
םש םישנ םהל
םשו ירש םרבא־תשא
הכלמ רוחנ־תשא
הכלמ־יבא ןרה־תב
׃הכסי יבאו 30 ןיא הרקע ירש יהתו
׃דלו הל 31 םרבא־תא חרת חקיו
טול־תאו ונב
תאו ונב־ןב ןרה־ןב
םרבא תשא ותלכ ירש
םתא ואציו ונב
תכלל םידשכ רואמ
ואביו ןענכ הצרא
׃םש ובשיו ןרח־דע 32 שמח חרת־ימי ויהיו
הנש םיתאמו םינש
׃ןרחב חרת תמיו

Chapter 12

1 הוהי רמאיו
ךל־ךל םרבא־לא
ךתדלוממו ךצראמ
ךיבא תיבמו
׃ךארא רשא ץראה־לא 2 לודג יוגל ךשעאו
ךמש הלדגאו ךכרבאו
׃הכרב היהו 3 ךיכרבמ הכרבאו
וכרבנו ראא ךללקמו
תחפשמ לכ ךב
׃המדאה 4 רשאכ םרבא ךליו
הוהי וילא רבד
טול ותא ךליו
םינש שמח־ןב םרבאו
ותאצב הנש םיעבשו
׃ןרחמ 5 ירש־תא םרבא חקיו
טול־תאו ותשא
ויחא־ןב
רשא םשוכר־לכ־תאו
שפנה־תאו ושכר
ןרחב ושע־רשא
הצרא תכלל ואציו
הצרא ואביו ןענכ
׃ןענכ 6 ץראב םרבא רבעיו
דע םכש םוקמ דע
ינענכהו הרומ ןולא
׃ץראב זא 7 םרבא־לא הוהי אריו
ןתא ךערזל רמאיו
ןביו תאזה ץראה־תא
הוהיל חבזמ םש
׃וילא הארנה 8 הרהה םשמ קתעיו
טיו לא־תיבל םדקמ
םימ לא־תיב הלהא
םש־ןביו םדקמ יעהו
ארקיו הוהיל חבזמ
׃הוהי םשב 9 ךולה םרבא עסיו
׃הבגנה עוסנו 10 ץראב בער יהיו
המירצמ םרבא דריו
דבכ־יכ םש רוגל
׃ץראב בערה 11 בירקה רשאכ יהיו
רמאיו המירצמ אובל
ותשא ירש־לא
יכ יתעדי אנ־הנה
׃תא הארמ־תפי השא 12 ךתא וארי־יכ היהו
ותשא ורמאו םירצמה
יתא וגרהו תאז
׃ויחי ךתאו 13 תא יתחא אנ־ירמא
יל־בטיי ןעמל
ישפנ התיחו ךרובעב
׃ךללגב 14 םרבא אובכ יהיו
ואריו המירצמ
השאה־תא םירצמה
׃דאמ אוה הפי־יכ 15 ירש התא ואריו
התא וללהיו הערפ
השאה חקתו הערפ־לא
׃הערפ תיב 16 ביטיה םרבאלו
ול־יהיו הרובעב
םירמחו רקבו־ןאצ
תחפשו םידבעו
׃םילמגו תנתאו 17 הוהי עגניו
םיעגנ הערפ־תא
ותיב־תאו םילדג
תשא ירש רבד־לע
׃םרבא 18 םרבאל הערפ ארקיו
תישע תאז־המ רמאיו
יל תדגה־אל המל יל
׃אוה ךתשא יכ 19 אוה יתחא תרמא המל
השאל יל התא חקאו
חק ךתשא הנה התעו
׃ךלו 20 הערפ וילע וציו
ותא וחלשיו םישנא
ותשא־תאו
׃ול־רשא־לכ־תאו

Chapter 13

1 םירצממ םרבא לעיו
ותשאו אוה
טולו ול־רשא־לכו
׃הבגנה ומע 2 דאמ דבכ םרבאו
׃בהזבו ףסכב הנקמב 3 בגנמ ויעסמל ךליו
לא־תיב־דעו
היה־רשא םוקמה־דע
ןיב הלחתב הלהא םש
׃יעה ןיבו לא־תיב 4 חבזמה םוקמ־לא
הנשארב םש השע־רשא
םשב םרבא םש ארקיו
׃הוהי 5 ךלהה טולל־םגו
היה םרבא־תא
׃םילהאו רקבו־ןאצ 6 ץראה םתא אשנ־אלו
היה־יכ ודחי תבשל
ולכי אלו בר םשוכר
׃ודחי תבשל 7 יער ןיב ביר־יהיו
ןיבו םרבא־הנקמ
טול־הנקמ יער
זא יזרפהו ינענכהו
׃ץראב בשי 8 טול־לא םרבא רמאיו
הבירמ יהת אנ־לא
ןיבו ךניבו יניב
ךיער ןיבו יער
םיחא םישנא־יכ
׃ונחנא 9 ךינפל ץראה־לכ אלה
ילעמ אנ דרפה
הנמיאו לאמשה־םא
ןימיה־םאו
׃הליאמשאו 10 ויניע־תא טול־אשיו
רככ־לכ־תא אריו
הקשמ הלכ יכ ןדריה
הוהי תחש ינפל
הרמע־תאו םדס־תא
ץראכ הוהי־ןגכ
׃רעצ הכאב םירצמ 11 תא טול ול־רחביו
עסיו ןדריה רככ־לכ
ודרפיו םדקמ טול
׃ויחא לעמ שיא 12 בשי םרבא
טולו ןענכ־ץראב
רככה ירעב בשי
׃םדס־דע להאיו 13 םיער םדס ישנאו
׃דאמ הוהיל םיאטחו 14 םרבא־לא רמא הוהיו
טול־דרפה ירחא
ךיניע אנ אש ומעמ
םוקמה ־ןמ הארו
הנפצ םש התא־רשא
׃המיו המדקו הבגנו 15 ץראה־לכ־תא יכ
ךל האר התא־רשא
ךערזלו הננתא
׃םלוע־דע 16 ךערז־תא יתמשו
רשא ץראה רפעכ
תונמל שיא לכוי־םא
־םג ץראה רפע־תא
׃הנמי ךערז 17 ץראב ךלהתה םוק
יכ הבחרלו הכראל
׃הננתא ךל 18 אביו םרבא להאיו
ארממ ינלאב בשיו
ןורבחב רשא
חבזמ םש־ןביו
׃הוהיל

Chapter 14

1 לפרמא ימיב יהיו
ךוירא רענש־ךלמ
רמעלרדכ רסלא ךלמ
לעדתו םליע ךלמ
׃םיוג ךלמ 2 ערב־תא המחלמ ושע
עשרב־תאו םדס ךלמ
ךלמ באנש הרמע ךלמ
ךלמ רבאמשו המדא
עלב ךלמו םייבצ
׃רעצ־איה 3 ורבח הלא־לכ
אוה םידשה קמע־לא
׃חלמה םי 4 הנש הרשע םיתש
רמעלרדכ־תא ודבע
הנש הרשע־שלשו
׃ודרמ 5 הנש הרשע עבראבו
רמעלרדכ אב
ותא רשא םיכלמהו
םיאפר־תא וכיו
םינרק תרתשעב
םהב םיזוזה־תאו
הושב םימיאה תאו
׃םיתירק 6 םררהב ירחה־תאו
ןראפ ליא דע ריעש
׃רבדמה־לע רשא 7 ואביו ובשיו
אוה טפשמ ןיע־לא
וכיו שדק
יקלמעה הדש־לכ־תא
ירמאה ־תא םגו
׃רמת ןצצחב בשיה 8 ךלמו םדס־ךלמ אציו
המדא ךלמו הרמע
ךלמו םייבצ ךלמו
רעצ־אוה עלב
המחלמ םתא וכרעיו
׃םידשה קמעב 9 ךלמ רמעלרדכ תא
ךלמ לעדתו םליע
ךלמ לפרמאו םיוג
ךלמ ךויראו רענש
םיכלמ העברא רסלא
׃השמחה־תא 10 תראב םידשה קמעו
וסניו רמח תראב
הרמעו םדס־ךלמ
המש־ולפיו
׃וסנ הרה םיראשנהו 11 שכר־לכ־תא וחקיו
הרמעו םדס
םלכא־לכ־תאו
׃וכליו 12 טול־תא וחקיו
יחא־ןב ושכר־תאו
אוהו וכליו םרבא
׃םדסב בשי 13 דגיו טילפה אביו
אוהו ירבעה םרבאל
ארממ ינלאב ןכש
לכשא יחא ירמאה
ילעב םהו רנע יחאו
׃םרבא־תירב 14 יכ םרבא עמשיו
קריו ויחא הבשנ
ידילי ויכינח־תא
רשע הנמש ותיב
ףדריו תואמ שלשו
׃ןד־דע 15 הליל םהילע קלחיו
םכיו וידבעו אוה
הבוח־דע םפדריו
׃קשמדל לאמשמ רשא 16 שכרה־לכ תא בשיו
ויחא טול־תא םגו
םגו בישה ושכרו
־תאו םישנה־תא
׃םעה 17 םדס־ךלמ אציו
ובוש ירחא ותארקל
רמעל־רדכ־תא תוכהמ
רשא םיכלמה־תאו
הוש קמע־לא ותא
׃ךלמה קמע אוה 18 םלש ךלמ קדצ־יכלמו
ןייו םחל איצוה
לאל ןהכ אוהו
׃ןוילע 19 רמאיו והכרביו
לאל םרבא ךורב
םימש הנק ןוילע
׃ץראו 20 ןוילע לא ךורבו
ךדיב ךירצ ןגמ־רשא
׃לכמ רשעמ ול־ןתיו 21 םדס־ךלמ רמאיו
יל־ןת םרבא־לא
׃ךל־חק שכרהו שפנה 22 ךלמ־לא םרבא רמאיו
ידי יתמרה םדס
ןוילע לא הוהי־לא
׃ץראו םימש הנק 23 דעו טוחמ־םא
חקא־םאו לענ־ךורש
אלו ךל־רשא־לכמ
יתרשעה ינא רמאת
׃םרבא־תא 24 ולכא רשא קר ידעלב
קלחו םירענה
וכלה רשא םישנאה
לכשא רנע יתא
וחקי םה ארממו
׃םקלח

Chapter 15

1 הלאה םירבדה רחא
הוהי־רבד היה
הזחמב םרבא־לא
םרבא ארית־לא רמאל
ךרכש ךל ןגמ יכנא
׃דאמ הברה 2 ינדא םרבא רמאיו
יל־ןתת־המ הוהי
ירירע ךלוה יכנאו
אוה יתיב קשמ־ןבו
׃רזעילא קשמד 3 יל ןה םרבא רמאיו
הנהו ערז התתנ אל
׃יתא שרוי יתיב־ןב 4 הוהי־רבד הנהו
אל רמאל וילא
םא־יכ הז ךשריי
אוה ךיעממ אצי רשא
׃ךשריי 5 הצוחה ותא אצויו
אנ־טבה רמאיו
רפסו המימשה
לכות־םא םיבכוכה
ול רמאיו םתא רפסל
׃ךערז היהי הכ 6 הוהיב ןמאהו
׃הקדצ ול הבשחיו 7 ינא וילא רמאיו
ךיתאצוה רשא הוהי
ךל תתל םידשכ רואמ
תאזה ץראה־תא
׃התשרל 8 הוהי ינדא רמאיו
יכ עדא המב
׃הנשריא 9 יל החק וילא רמאיו
זעו תשלשמ הלגע
שלשמ ליאו תשלשמ
׃לזוגו רתו 10 הלא־לכ־תא ול־חקיו
ךותב םתא רתביו
ורתב־שיא ןתיו
והער תארקל
׃רתב אל רפצה־תאו 11 טיעה דריו
בשיו םירגפה־לע
׃םרבא םתא 12 אובל שמשה יהיו
הלפנ המדרתו
המיא הנהו םרבא־לע
תלפנ הלדג הכשח
׃וילע 13 עדי םרבאל רמאיו
היהי רג־יכ עדת
םהל אל ץראב ךערז
םתא ונעו םודבעו
׃הנש תואמ עברא 14 רשא יוגה־תא םגו
יכנא ןד ודבעי
ואצי ןכ־ירחאו
׃לודג שכרב 15 אובת התאו
םולשב ךיתבא־לא
׃הבוט הבישב רבקת 16 ובושי יעיבר רודו
ןוע םלש־אל יכ הנה
׃הנה־דע ירמאה 17 האב שמשה יהיו
הנהו היה הטלעו
שא דיפלו ןשע רונת
ןיב רבע רשא
׃הלאה םירזגה 18 תרכ אוהה םויב
תירב םרבא־תא הוהי
יתתנ ךערזל רמאל
רהנמ תאזה ץראה־תא
רהנה־דע םירצמ
׃תרפ־רהנ לדגה 19 יניקה־תא
תאו יזנקה־תאו
׃ינמדקה 20 יתחה־תאו
יזרפה־תאו
׃םיאפרה־תאו 21 ירמאה־תאו
ינענכה־תאו
ישגרגה־תאו
׃יסוביה־תאו

Chapter 16

1 אל םרבא תשא ירשו
החפש הלו ול הדלי
׃רגה המשו תירצמ 2 םרבא־לא ירש רמאתו
הוהי ינרצע אנ־הנה
אנ־אב תדלמ
ילוא יתחפש־לא
עמשיו הנממ הנבא
׃ירש לוקל םרבא 3 םרבא־תשא ירש חקתו
תירצמה רגה־תא
רשע ץקמ התחפש
םרבא תבשל םינש
ןתתו ןענכ ץראב
ול השיא םרבאל התא
׃השאל 4 רהתו רגה־לא אביו
לקתו התרה יכ ארתו
׃היניעב התרבג 5 םרבא־לא ירש רמאתו
יכנא ךילע יסמח
ךקיחב יתחפש יתתנ
לקאו התרה יכ ארתו
הוהי טפשי היניעב
׃ךיניבו יניב 6 ירש־לא םרבא רמאיו
ךדיב ךתחפש הנה
בוטה הל־ישע
ירש הנעתו ךיניעב
׃הינפמ חרבתו 7 הוהי ךאלמ האצמיו
רבדמב םימה ןיע־לע
׃רוש ךרדב ןיעה־לע 8 תחפש רגה רמאיו
תאב הזמ־יא ירש
רמאתו יכלת הנאו
יתרבג ירש ינפמ
׃תחרב יכנא 9 ךאלמ הל רמאיו
יבוש הוהי
ינעתהו ךתרבג־לא
׃הידי תחת 10 ךאלמ הל רמאיו
הברא הברה הוהי
רפסי אלו ךערז־תא
׃ברמ 11 ךאלמ הל רמאיו
הרה ךנה הוהי
תארקו ןב תדליו
עמש־יכ לאעמשי ומש
׃ךינע־לא הוהי 12 םדא ארפ היהי אוהו
וב לכ דיו לכב ודי
ויחא־לכ ינפ־לעו
׃ןכשי 13 הוהי־םש ארקתו
לא התא הילא רבדה
םגה הרמא יכ יאר
ירחא יתיאר םלה
׃יאר 14 ראבל ארק ןכ־לע
הנה יאר יחל ראב
׃דרב ןיבו שדק־ןיב 15 ןב םרבאל רגה דלתו
ונב־םש םרבא ארקיו
רגה הדלי־רשא
׃לאעמשי 16 םינמש־ןב םרבאו
םינש ששו הנש
רגה־תדלב
׃םרבאל לאעמשי־תא

Chapter 17

1 םרבא יהיו
עשתו הנש םיעשת־ןב
הוהי אריו םינש
רמאיו םרבא־לא
ידש לא־ינא וילא
היהו ינפל ךלהתה
׃םימת 2 יניב יתירב הנתאו
ךתוא הבראו ךניבו
׃דאמ דאמב 3 וינפ־לע םרבא לפיו
םיהלא ותא רבדיו
׃רמאל 4 ךתא יתירב הנה ינא
ןומה באל תייהו
׃םיוג 5 דוע ארקי־אלו
היהו םרבא ךמש־תא
יכ םהרבא ךמש
םיוג ןומה־בא
׃ךיתתנ 6 דאמב ךתא יתרפהו
םיוגל ךיתתנו דאמ
׃ואצי ךממ םיכלמו 7 יתירב־תא יתמקהו
ןיבו ךניבו יניב
םתרדל ךירחא ךערז
תויהל םלוע תירבל
ךערזלו םיהלאל ךל
׃ךירחא 8 ךערזלו ךל יתתנו
ץרא תא ךירחא
ץרא־לכ תא ךירגמ
םלוע תזחאל ןענכ
םהל יתייהו
׃םיהלאל 9 םיהלא רמאיו
התאו םהרבא־לא
התא רמשת יתירב־תא
ךירחא ךערזו
׃םתרדל 10 רשא יתירב תאז
יניב ורמשת
ךערז ןיבו םכיניבו
םכל לומה ךירחא
׃רכז ־לכ 11 רשב תא םתלמנו
תואל היהו םכתלרע
יניב תירב
׃םכיניבו 12 םימי תנמש־ןבו
רכז־לכ םכל לומי
תיב דילי םכיתרדל
לכמ ףסכ־תנקמו
אל רשא רכנ־ןב
׃אוה ךערזמ 13 דילי לומי לומה
ךפסכ תנקמו ךתיב
יתירב התיהו
תירבל םכרשבב
׃םלוע 14 רשא רכז לרעו
רשב־תא לומי־אל
שפנה התרכנו ותלרע
־תא הימעמ אוהה
׃רפה יתירב 15 םיהלא רמאיו
ךתשא ירש םהרבא־לא
המש־תא ארקת־אל
׃המש הרש יכ ירש 16 םגו התא יתכרבו
ןב ךל הנממ יתתנ
התיהו היתכרבו
םימע יכלמ םיוגל
׃ויהי הנממ 17 םהרבא לפיו
קחציו וינפ־לע
ןבלה ובלב רמאיו
־םאו דלוי הנש־האמ
הנש םיעשת־תבה הרש
׃דלת 18 םהרבא רמאיו
ול םיהלאה־לא
היחי לאעמשי
׃ךינפל 19 לבא םיהלא רמאיו
ךל תדלי ךתשא הרש
ומש־תא תארקו ןב
יתמקהו קחצי
ותא יתירב־תא
וערזל םלוע תירבל
׃וירחא 20 ךיתעמש לאעמשילו
ותא יתכרב הנה
ותא יתירפהו
דאמב ותא יתיברהו
רשע־םינש דאמ
דילוי םאישנ
׃לודג יוגל ויתתנו 21 םיקא יתירב־תאו
דלת רשא קחצי־תא
הזה דעומל הרש ךל
׃תרחאה הנשב 22 ותא רבדל לכיו
לעמ םיהלא לעיו
׃םהרבא 23 םהרבא חקיו
תאו ונב לאעמשי־תא
תאו ותיב ידילי־לכ
ופסכ תנקמ־לכ
תיב ישנאב רכז־לכ
רשב־תא למיו םהרבא
םויה םצעב םתלרע
ותא רבד רשאכ הזה
׃םיהלא 24 םיעשת־ןב םהרבאו
ולמהב הנש עשתו
׃ותלרע רשב 25 ונב לאעמשיו
הנש הרשע שלש־ןב
רשב תא ולמהב
׃ותלרע 26 הזה םויה םצעב
םהרבא לומנ
׃ונב לאעמשיו 27 ותיב ישנא־לכו
תיב דילי
תאמ ףסכ־תנקמו
׃ותא ולמנ רכנ־ןב

Chapter 18

1 הוהי וילא אריו
אוהו ארממ ינלאב
םחכ להאה־חתפ בשי
׃םויה 2 אריו ויניע אשיו
םישנא השלש הנהו
אריו וילע םיבצנ
חתפמ םתארקל ץריו
׃הצרא וחתשיו להאה 3 אנ־םא ינדא רמאיו
ךיניעב ןח יתאצמ
לעמ רבעת אנ־לא
׃ךדבע 4 םימ־טעמ אנ־חקי
םכילגר וצחרו
׃ץעה תחת ונעשהו 5 םחל־תפ החקאו
רחא םכבל ודעסו
ןכ־לע־יכ ורבעת
םכדבע־לע םתרבע
השעת ןכ ורמאיו
׃תרבד רשאכ 6 הלהאה םהרבא רהמיו
ירהמ רמאיו הרש־לא
תלס חמק םיאס שלש
׃תוגע ישעו ישול 7 םהרבא ץר רקבה־לאו
ךר רקב־ןב חקיו
רענה־לא ןתיו בוטו
׃ותא תושעל רהמיו 8 בלחו האמח חקיו
השע רשא רקבה־ןבו
םהינפל ןתיו
םהילע דמע־אוהו
׃ולכאיו ץעה תחת 9 היא וילא ורמאיו
רמאיו ךתשא הרש
׃להאב הנה 10 בושא בוש רמאיו
היח תעכ ךילא
ךתשא הרשל ןב־הנהו
חתפ תעמש הרשו
׃וירחא אוהו להאה 11 םינקז הרשו םהרבאו
לדח םימיב םיאב
חרא הרשל תויהל
׃םישנכ 12 הברקב הרש קחצתו
יתלב ירחא רמאל
הנדע יל־התיה
׃ןקז ינדאו 13 הוהי רמאיו
הז המל םהרבא־לא
ףאה רמאל הרש הקחצ
ינאו דלא םנמא
׃יתנקז 14 רבד הוהימ אלפיה
ךילא בושא דעומל
׃ןב הרשלו היח תעכ 15 אל רמאל הרש שחכתו
הארי יכ יתקחצ
׃תקחצ יכ אל רמאיו 16 םישנאה םשמ ומקיו
םדס ינפ־לע ופקשיו
םמע ךלה םהרבאו
׃םחלשל 17 הסכמה רמא הוהיו
רשא םהרבאמ ינא
׃השע ינא 18 היהי ויה םהרבאו
םוצעו לודג יוגל
ייוג לכ וב וכרבנו
׃ץראה 19 ןעמל ויתעדי יכ
וינב־תא הוצי רשא
וירחא ותיב־תאו
הוהי ךרד ורמשו
טפשמו הקדצ תושעל
הוהי איבה ןעמל
תא םהרבא־לע
׃וילע רבד־רשא 20 תקעז הוהי רמאיו
הבר־יכ הרמעו םדס
הדבכ יכ םתאטחו
׃דאמ 21 האראו אנ־הדרא
ילא האבה התקעצכה
אל־םאו הלכ ושע
׃העדא 22 םישנאה םשמ ונפיו
םהרבאו המדס וכליו
ינפל דמע ונדוע
׃הוהי 23 רמאיו םהרבא שגיו
קידצ הפסת ףאה
׃עשר־םע 24 םישמח שי ילוא
ריעה ךותב םקידצ
אשת־אלו הפסת ףאה
םישמח ןעמל םוקמל
׃הברקב רשא םקידצה 25 רבדכ תשעמ ךל הללח
קידצ תימהל הזה
קידצכ היהו עשר־םע
טפשה ךל הללח עשרכ
השעי אל ץראה־לכ
׃טפשמ 26 הוהי רמאיו
םדסב אצמא־םא
ךותב םקידצ םישמח
־לכל יתאשנו ריעה
׃םרובעב םוקמה 27 רמאיו םהרבא ןעיו
יתלאוה אנ־הנה
ינדא־לא רבדל
׃רפאו רפע יכנאו 28 םישמח ןורסחי ילוא
השמח םקידצה
השמחב תיחשתה
רמאיו ריעה־לכ־תא
אצמא־םא תיחשא אל
׃השמחו םיעברא םש 29 רבדל דוע ףסיו
ילוא רמאיו וילא
םיעברא םש ןואצמי
השעא אל רמאיו
׃םיעבראה רובעב 30 רחי אנ־לא רמאיו
ילוא הרבדאו ינדאל
םישלש םש ןואצמי
השעא אל רמאיו
׃םישלש םש אצמא־םא 31 אנ־הנה רמאיו
רבדל יתלאוה
ילוא ינדא־לא
םירשע םש ןואצמי
תיחשא אל רמאיו
׃םירשעה רובעב 32 רחי אנ־לא רמאיו
הרבדאו ינדאל
ילוא םעפה־ךא
הרשע םש ןואצמי
תיחשא אל רמאיו
׃הרשעה רובעב 33 רשאכ הוהי ךליו
םהרבא־לא רבדל הלכ
׃ומקמל בש םהרבאו

Chapter 19

1 םיכאלמה ינש ואביו
טולו ברעב המדס
םדס־רעשב בשי
םקיו טול־אריו
וחתשיו םתארקל
׃הצרא םיפא 2 ינדא־אנ הנה רמאיו
תיב־לא אנ ורוס
וצחרו ונילו םכדבע
םתמכשהו םכילגר
םככרדל םתכלהו
יכ אל ורמאיו
׃ןילנ בוחרב 3 דאמ םב־רצפיו
ואביו וילא ורסיו
םהל שעיו ותיב־לא
הפא תוצמו התשמ
׃ולכאיו 4 ישנאו ובכשי םרט
םדס ישנא ריעה
רענמ תיבה־לע ובסנ
םעה ־לכ ןקז־דעו
׃הצקמ 5 טול־לא וארקיו
היא ול ורמאיו
ואב־רשא םישנאה
םאיצוה הלילה ךילא
׃םתא העדנו ונילא 6 טול םהלא אציו
רגס תלדהו החתפה
׃וירחא 7 יחא אנ־לא רמאיו
׃וערת 8 יתש יל אנ־הנה
ועדי־אל רשא תונב
אנ־האיצוא שיא
ושעו םכילא ןהתא
םכיניעב בוטכ ןהל
לאה םישנאל קר
רבד ושעת־לא
לצב ואב ןכ־לע־יכ
׃יתרק 9 האלה־שג ורמאיו
דחאה ורמאיו
טפשיו רוגל־אב
ךל ערנ התע טופש
שיאב ורצפיו םהמ
ושגיו דאמ טולב
׃תלדה רבשל 10 םישנאה וחלשיו
ואיביו םדי־תא
םהילא טול־תא
תלדה־תאו התיבה
׃ורגס 11 םישנאה־תאו
וכה תיבה חתפ־רשא
ןטקמ םירונסב
ואליו לודג־דעו
׃חתפה אצמל 12 םישנאה ורמאיו
ךל־ימ דע טול־לא
ךינבו ןתח הפ
ךל־רשא לכו ךיתנבו
אצוה ריעב
׃םוקמה־ןמ 13 ונחנא םיתחשמ־יכ
הזה םוקמה־תא
םתקעצ הלדג־יכ
הוהי ינפ־תא
הוהי ונחלשיו
׃התחשל 14 רבדיו טול אציו
יחקל וינתח־לא
ומוק רמאיו ויתנב
הזה םוקמה־ןמ ואצ
הוהי תיחשמ־יכ
יהיו ריעה־תא
יניעב קחצמכ
׃וינתח 15 הלע רחשה ומכו
םיכאלמה וציאיו
חק םוק רמאל טולב
יתש ־תאו ךתשא־תא
תאצמנה ךיתנב
ןועב הפסת־ןפ
׃ריעה 16 וקיזחיו המהמתיו
ודיב םישנאה
דיבו ותשא־דיבו
תלמחב ויתנב יתש
והאציו וילע הוהי
׃ריעל ץוחמ והחניו 17 םתא םאיצוהכ יהיו
טלמה רמאיו הצוחה
טיבת־לא ךשפנ־לע
דמעת ־לאו ךירחא
הרהה רככה־לכב
׃הפסת־ןפ טלמה 18 םהלא טול רמאיו
׃ינדא אנ־לא 19 ךדבע אצמ אנ־הנה
לדגתו ךיניעב ןח
תישע רשא ךדסח
־תא תויחהל ידמע
אל יכנאו ישפנ
הרהה טלמהל לכוא
הערה ינקבדת־ןפ
׃יתמו 20 תאזה ריעה אנ־הנה
המש סונל הברק
הטלמא רעצמ אוהו
רעצמ אלה המש אנ
׃ישפנ יחתו אוה 21 הנה וילא רמאיו
םג ךינפ יתאשנ
יתלבל הזה רבדל
רשא ריעה־תא יכפה
׃תרבד 22 יכ המש טלמה רהמ
רבד תושעל לכוא אל
ןכ־לע המש ךאב־דע
ריעה ־םש ארק
׃רעוצ 23 ץראה־לע אצי שמשה
׃הרעצ אב טולו 24 ריטמה הוהיו
הרמע־לעו םדס־לע
תאמ שאו תירפג
׃םימשה־ןמ הוהי 25 םירעה־תא ךפהיו
רככה־לכ תאו לאה
םירעה יבשי־לכ תאו
׃המדאה חמצו 26 וירחאמ ותשא טבתו
׃חלמ ביצנ יהתו 27 רקבב םהרבא םכשיו
דמע־רשא םוקמה־לא
׃הוהי ינפ־תא םש 28 םדס ינפ־לע ףקשיו
ינפ־לכ־לעו הרמעו
אריו רככה ץרא
רטיק הלע הנהו
׃ןשבכה רטיקכ ץראה 29 םיהלא תחשב יהיו
רכזיו רככה ירע־תא
םהרבא־תא םיהלא
טול ־תא חלשיו
ךפהב הכפהה ךותמ
בשי־רשא םירעה־תא
׃טול ןהב 30 רעוצמ טול לעיו
יתשו רהב בשיו
ארי יכ ומע ויתנב
בשיו רעוצב תבשל
יתשו אוה הרעמב
׃ויתנב 31 הריכבה רמאתו
וניבא הריעצה־לא
ץראב ןיא שיאו ןקז
ךרדכ ונילע אובל
׃ץראה־לכ 32 וניבא־תא הקשנ הכל
ומע הבכשנו ןיי
׃ערז וניבאמ היחנו 33 ןהיבא־תא ןיקשתו
אוה הלילב ןיי
בכשתו הריכבה אבתו
עדי ־אלו היבא־תא
׃המוקבו הבכשב 34 רמאתו תרחממ יהיו
הריעצה־לא הריכבה
שמא יתבכש־ןה
ןיי ונקשנ יבא־תא
יאבו הלילה־םג
היחנו ומע יבכש
׃ערז וניבאמ 35 הלילב םג ןיקשתו
ןיי ןהיבא־תא אוהה
בכשתו הריעצה םקתו
עדי ־אלו ומע
׃המקבו הבכשב 36 יתש ןירהתו
׃ןהיבאמ טול־תונב 37 ןב הריכבה דלתו
באומ ומש ארקתו
באומ־יבא אוה
׃םויה־דע 38 אוה־םג הריעצהו
ומש ארקתו ןב הדלי
יבא אוה ימע־ןב
־דע ןומע־ינב
׃םויה

Chapter 20

1 םהרבא םשמ עסיו
בשיו בגנה הצרא
רוש ןיבו שדק־ןיב
׃ררגב רגיו 2 םהרבא רמאיו
יתחא ותשא הרש־לא
ךלמיבא חלשיו אוה
־תא חקיו ררג ךלמ
׃הרש 3 םיהלא אביו
םולחב ךלמיבא־לא
ול רמאיו הלילה
השאה־לע תמ ךנה
אוהו תחקל ־רשא
׃לעב תלעב 4 ברק אל ךלמיבאו
ינדא רמאיו הילא
קידצ־םג יוגה
׃גרהת 5 יל־רמא אוה אלה
אוה יתחא
הרמא אוה־םג־איהו
יבבל־םתב אוה יחא
יתישע יפכ ןיקנבו
׃תאז 6 םיהלאה וילא רמאיו
יכנא םג םלחב
ךבבל־םתב יכ יתעדי
ךשחאו תאז תישע
ךתוא יכנא־םג
ןכ־לע יל־וטחמ
עגנל ךיתתנ־אל
׃הילא 7 שיאה־תשא בשה התעו
אוה איבנ־יכ
היחו ךדעב ללפתיו
עד בישמ ךניא־םאו
התא תומת תומ־יכ
׃ךל־רשא־לכו 8 רקבב ךלמיבא םכשיו
וידבע־לכל ארקיו
רבדיו
הלאה םירבדה־לכ־תא
וארייו םהינזאב
׃דאמ םישנאה 9 ךלמיבא ארקיו
ול רמאיו םהרבאל
ונל תישע־המ
ךל יתאטח־המו
ילע תאבה־יכ
האטח יתכלממ־לעו
רשא םישעמ הלדג
תישע ושעי־אל
׃ידמע 10 ךלמיבא רמאיו
תיאר המ םהרבא־לא
רבדה־תא תישע יכ
׃הזה 11 יכ םהרבא רמאיו
תארי־ןיא קר יתרמא
הזה םוקמב םיהלא
רבד ־לע ינוגרהו
׃יתשא 12 יתחא הנמא־םגו
אל ךא אוה יבא־תב
יל־יהתו ימא־תב
׃השאל 13 ועתה רשאכ יהיו
תיבמ םיהלא יתא
הז הל רמאו יבא
ישעת רשא ךדסח
םוקמה־לכ לא ידמע
המש אובנ רשא
׃אוה יחא יל־ירמא 14 ןאצ ךלמיבא חקיו
תחפשו םידבעו רקבו
בשיו םהרבאל ןתיו
׃ותשא הרש תא ול 15 הנה ךלמיבא רמאיו
בוטב ךינפל יצרא
׃בש ךיניעב 16 הנה רמא הרשלו
ףסכ ףלא יתתנ
ךל־אוה הנה ךיחאל
לכל םיניע תוסכ
לכ תאו ךתא רשא
׃תחכנו 17 םהרבא ללפתיו
אפריו םיהלאה־לא
ךלמיבא־תא םיהלא
ויתהמאו ותשא־תאו
׃ודליו 18 הוהי רצע רצע־יכ
תיבל םחר־לכ דעב
הרש רבד־לע ךלמיבא
׃םהרבא תשא

Chapter 21

1 הרש־תא דקפ הוהיו
שעיו רמא רשאכ
רשאכ הרשל הוהי
׃רבד 2 הרש דלתו רהתו
וינקזל ןב םהרבאל
ותא רבד־רשא דעומל
׃םיהלא 3 םהרבא ארקיו
ונב־םש־תא
ול־דלונה
הרש ול־הדלי־רשא
׃קחצי 4 םהרבא למיו
ונב קחצי־תא
רשאכ םימי תנמש־ןב
׃םיהלא ותא הוצ 5 הנש תאמ־ןב םהרבאו
קחצי תא ול דלוהב
׃ונב 6 השע קחצ הרש רמאתו
עמשה־לכ םיהלא יל
׃יל־קחצי 7 ללמ ימ רמאתו
הקיניה םהרבאל
יתדלי־יכ הרש םינב
׃וינקזל ןב 8 למגיו דליה לדגיו
התשמ םהרבא שעיו
למגה םויב לודג
׃קחצי־תא 9 הרש ארתו
תירצמה רגה־ןב־תא
םהרבאל הדלי־רשא
׃קחצמ 10 שרג םהרבאל רמאתו
הנב־תאו תאזה המאה
שריי אל יכ
תאזה המאה־ןב
׃קחצי־םע ינב־םע 11 דאמ רבדה עריו
לע םהרבא יניעב
׃ונב תדוא 12 םיהלא רמאיו
ערי־לא םהרבא־לא
רענה־לע ךיניעב
רשא לכ ךתמא־לעו
עמש הרש ךילא רמאת
קחציב יכ הלקב
׃ערז ךל ארקי 13 המאה־ןב־תא םגו
יכ ונמישא יוגל
׃אוה ךערז 14 רקבב םהרבא םכשיו
םימ תמחו םחל־חקיו
םש רגה־לא ןתיו
דליה־תאו המכש־לע
עתתו ךלתו החלשיו
׃עבש ראב רבדמב 15 םימה ולכיו
ךלשתו תמחה־ןמ
דחא תחת דליה־תא
׃םחישה 16 דגנמ הל בשתו ךלתו
תשק יוחטמכ קחרה
הארא־לא הרמא יכ
בשתו דליה תומב
הלק־תא אשתו דגנמ
׃ךבתו 17 םיהלא עמשיו
ארקיו רענה לוק־תא
רגה־לא םיהלא ךאלמ
הל רמאיו םימשה־ןמ
רגה ךל־המ
עמש־יכ יארית־לא
רענה לוק־לא םיהלא
׃םש ־אוה רשאב 18 רענה־תא יאש ימוק
וב ךדי־תא יקיזחהו
לודג יוגל־יכ
׃ונמישא 19 םיהלא חקפיו
ראב ארתו היניע־תא
אלמתו ךלתו םימ
קשתו םימ תמחה־תא
׃רענה־תא 20 םיהלא יהיו
לדגיו רענה־תא
יהיו רבדמב בשיו
׃תשק הבר 21 ןראפ רבדמב בשיו
השא ומא ול־חקתו
׃םירצמ ץראמ 22 אוהה תעב יהיו
ךלמיבא רמאיו
ואבצ־רש לכיפו
רמאל םהרבא־לא
לכב ךמע םיהלא
׃השע התא־רשא 23 יל העבשה התעו
הנה םיהלאב
ינינלו יל רקשת־םא
־רשא דסחכ ידכנלו
השעת ךמע יתישע
ץראה־םעו ידמע
׃הב התרג־רשא 24 יכנא םהרבא רמאיו
׃עבשא 25 םהרבא חכוהו
תודא־לע ךלמיבא־תא
ולזג רשא םימה ראב
׃ךלמיבא ידבע 26 אל ךלמיבא רמאיו
השע ימ יתעדי
הזה רבדה־תא
תדגה־אל התא־םגו
אל יכנא םגו יל
׃םויה יתלב יתעמש 27 ןאצ םהרבא חקיו
ךלמיבאל ןתיו רקבו
םהינש ותרכיו
׃תירב 28 עבש־תא םהרבא בציו
׃ןהדבל ןאצה תשבכ 29 ךלמיבא רמאיו
הנה המ םהרבא־לא
רשא הלאה תשבכ עבש
׃הנדבל תבצה 30 עבש־תא יכ רמאיו
ידימ חקת תשבכ
יל־היהת רובעב
־תא יתרפח יכ הדעל
׃תאזה ראבה 31 םוקמל ארק ןכ־לע
יכ עבש ראב אוהה
׃םהינש ועבשנ םש 32 ראבב תירב ותרכיו
ךלמיבא םקיו עבש
ואבצ־רש לכיפו
ץרא־לא ובשיו
׃םיתשלפ 33 עבש ראבב לשא עטיו
הוהי םשב םש־ארקיו
׃םלוע לא 34 ץראב םהרבא רגיו
׃םיבר םימי םיתשלפ

Chapter 22

1 םירבדה רחא יהיו
הסנ םיהלאהו הלאה
רמאיו םהרבא־תא
רמאיו םהרבא וילא
׃יננה 2 אנ־חק רמאיו
ךדיחי־תא ךנב־תא
קחצי־תא תבהא־רשא
ץרא־לא ךל־ךלו
םש והלעהו הירמה
םירהה דחא לע הלעל
׃ךילא רמא רשא 3 רקבב םהרבא םכשיו
ורמח־תא שבחיו
וירענ ינש־תא חקיו
ונב קחצי תאו ותא
הלע יצע עקביו
ךליו םקיו
םוקמה־לא
ול־רמא־רשא
׃םיהלאה 4 אשיו ישילשה םויב
ויניע־תא םהרבא
םוקמה־תא אריו
׃קחרמ 5 םהרבא רמאיו
םכל־ובש וירענ־לא
ינאו רומחה־םע הפ
הכ ־דע הכלנ רענהו
הבושנו הוחתשנו
׃םכילא 6 יצע־תא םהרבא חקיו
קחצי־לע םשיו הלעה
ודיב חקיו ונב
־תאו שאה־תא
וכליו תלכאמה
׃ודחי םהינש 7 קחצי רמאיו
ויבא םהרבא־לא
רמאיו יבא רמאיו
רמאיו ינב יננה
םיצעהו שאה הנה
׃הלעל השה היאו 8 םיהלא םהרבא רמאיו
הלעל השה ול־הארי
םהינש וכליו ינב
׃ודחי 9 םוקמה־לא ואביו
םיהלאה ול־רמא רשא
םהרבא םש ןביו
ךרעיו חבזמה־תא
דקעיו םיצעה־תא
םשיו ונב קחצי־תא
לעממ חבזמה־לע ותא
׃םיצעל 10 םהרבא חלשיו
חקיו ודי־תא
טחשל תלכאמה־תא
׃ונב־תא 11 ךאלמ וילא ארקיו
םימשה־ןמ הוהי
םהרבא םהרבא רמאיו
׃יננה רמאיו 12 ךדי חלשת־לא רמאיו
שעת־לאו רענה־לא
התע יכ המואמ ול
ארי ־יכ יתעדי
אלו התא םיהלא
ךנב־תא תכשח
׃ינממ ךדיחי־תא 13 םהרבא אשיו
אריו ויניע־תא
זחאנ רחא ליא־הנהו
ךליו וינרקב ךבסב
חקיו םהרבא
והלעיו ליאה־תא
׃ונב תחת הלעל 14 םהרבא ארקיו
אוהה םוקמה־םש
רשא הארי הוהי
רהב םויה רמאי
׃הארי הוהי 15 הוהי ךאלמ ארקיו
תינש םהרבא־לא
׃םימשה־ןמ 16 יתעבשנ יב רמאיו
ןעי יכ הוהי־םאנ
רבדה־תא תישע רשא
תכשח אלו הזה
׃ךדיחי־תא ךנב־תא 17 ךכרבא ךרב־יכ
הברא הברהו
יבכוככ ךערז־תא
רשא לוחכו םימשה
שריו םיה תפש ־לע
רעש תא ךערז
׃ויביא 18 לכ ךערזב וכרבתהו
רשא בקע ץראה ייוג
׃ילקב תעמש 19 םהרבא בשיו
ומקיו וירענ־לא
ראב־לא ודחי וכליו
םהרבא בשיו עבש
׃עבש ראבב 20 םירבדה ירחא יהיו
םהרבאל דגיו הלאה
הדלי הנה רמאל
םינב אוה־םג הכלמ
׃ךיחא רוחנל 21 ורכב ץוע־תא
ויחא זוב־תאו
יבא לאומק־תאו
׃םרא 22 וזח־תאו דשכ־תאו
ףלדי־תאו שדלפ־תאו
׃לאותב תאו 23 דלי לאותבו
הלא הנמש הקבר־תא
רוחנל הכלמ הדלי
׃םהרבא יחא 24 המשו ושגליפו
אוה־םג דלתו המואר
םחג־תאו חבט־תא
־תאו שחת־תאו
׃הכעמ

Chapter 23

1 האמ הרש ייח ויהיו
הנש םירשעו הנש
ייח ינש םינש עבשו
׃הרש 2 תירקב הרש תמתו
ןורבח אוה עברא
אביו ןענכ ץראב
הרשל דפסל םהרבא
׃התכבלו 3 לעמ םהרבא םקיו
רבדיו ותמ ינפ
׃רמאל תח־ינב־לא 4 יכנא בשותו־רג
יל ונת םכמע
םכמע רבק־תזחא
׃ינפלמ יתמ הרבקאו 5 תח־ינב ונעיו
׃ול רמאל םהרבא־תא 6 אישנ ינדא ונעמש
ונכותב התא םיהלא
רבק ונירבק רחבמב
ונממ שיא ךתמ־תא
הלכי־אל ורבק־תא
׃ךתמ רבקמ ךממ 7 וחתשיו םהרבא םקיו
׃תח־ינבל ץראה־םעל 8 רמאל םתא רבדיו
םכשפנ־תא שי־םא
ינפלמ יתמ־תא רבקל
יל ־ועגפו ינועמש
׃רחצ־ןב ןורפעב 9 תרעמ־תא יל־ןתיו
רשא ול־רשא הלפכמה
ףסכב והדש הצקב
יל הננתי אלמ
׃רבק־תזחאל םככותב 10 ךותב בשי ןורפעו
ןורפע ןעיו תח־ינב
םהרבא־תא יתחה
לכל תח־ינב ינזאב
וריע־רעש יאב
׃רמאל 11 ינעמש ינדא־אל
ךל יתתנ הדשה
ךל וב־רשא הרעמהו
־ינב יניעל היתתנ
רבק ךל היתתנ ימע
׃ךתמ 12 ינפל םהרבא וחתשיו
׃ץראה םע 13 ןורפע־לא רבדיו
ץראה־םע ינזאב
ול התא־םא ךא רמאל
ףסכ יתתנ ינעמש
ינממ חק הדשה
יתמ־תא הרבקאו
׃המש 14 ןורפע ןעיו
׃ול רמאל םהרבא־תא 15 ץרא ינעמש ינדא
ףסכ־לקש תאמ עברא
אוה־המ ךניבו יניב
׃רבק ךתמ־תאו 16 םהרבא עמשיו
לקשיו ןורפע־לא
ןרפעל םהרבא
רבד רשא ףסכה־תא
עברא תח־ינב ינזאב
רבע ףסכ לקש תואמ
׃רחסל 17 ןורפע הדש םקיו
רשא הלפכמב רשא
הדשה ארממ ינפל
וב־רשא הרעמהו
הדשב רשא ץעה־לכו
ולבג־לכב רשא
׃ביבס 18 הנקמל םהרבאל
לכב תח־ינב יניעל
׃וריע־רעש יאב 19 רבק ןכ־ירחאו
ותשא הרש־תא םהרבא
הדש תרעמ־לא
ינפ־לע הלפכמה
ןורבח אוה ארממ
׃ןענכ ץראב 20 הרעמהו הדשה םקיו
םהרבאל וב־רשא
תאמ רבק־תזחאל
׃תח־ינב

Chapter 24

1 אב ןקז םהרבאו
ךרב הוהיו םימיב
׃לכב םהרבא־תא 2 םהרבא רמאיו
ותיב ןקז ודבע־לא
ול־רשא־לכב לשמה
תחת ךדי אנ־םיש
׃יכרי 3 הוהיב ךעיבשאו
יהלאו םימשה יהלא
חקת־אל רשא ץראה
תונבמ ינבל השא
יכנא רשא ינענכה
׃וברקב בשוי 4 יצרא־לא יכ
ךלת יתדלומ־לאו
ינבל השא תחקלו
׃קחציל 5 דבעה וילא רמאיו
השאה הבאת־אל ילוא
ץראה־לא ירחא תכלל
בישא בשהה תאזה
ץראה־לא ךנב־תא
׃םשמ תאצי־רשא 6 םהרבא וילא רמאיו
בישת־ןפ ךל רמשה
׃המש ינב־תא 7 םימשה יהלא הוהי
תיבמ ינחקל רשא
יתדלומ ץראמו יבא
רשאו יל־רבד רשאו
רמאל יל־עבשנ
ץראה־תא ןתא ךערזל
חלשי אוה תאזה
תחקלו ךינפל וכאלמ
׃םשמ ינבל השא 8 השאה הבאת אל־םאו
תיקנו ךירחא תכלל
קר תאז יתעבשמ
בשת אל ינב־תא
׃המש 9 ודי־תא דבעה םשיו
םהרבא ךרי תחת
ול עבשיו וינדא
׃הזה רבדה־לע 10 הרשע דבעה חקיו
וינדא ילמגמ םילמג
בוט־לכו ךליו
םקיו ודיב וינדא
םירהנ םרא־לא ךליו
׃רוחנ ריע־לא 11 ץוחמ םילמגה ךרביו
םימה ראב־לא ריעל
תאצ תעל ברע תעל
׃תבאשה 12 יהלא הוהי רמאיו
םהרבא ינדא
םויה ינפל אנ־הרקה
ינדא םע דסח־השעו
׃םהרבא 13 בצנ יכנא הנה
תונבו םימה ןיע־לע
תאצי ריעה ישנא
׃םימ באשל 14 רמא רשא רענה היהו
ךדכ אנ־יטה הילא
התש הרמאו התשאו
הקשא ךילמג־םגו
ךדבעל תחכה התא
עדא הבו קחציל
דסח תישע־יכ
׃ינדא־םע 15 הלכ םרט אוה־יהיו
הקבר הנהו רבדל
הדלי רשא תאצי
הכלמ־ןב לאותבל
יחא רוחנ תשא
הדכו םהרבא
׃המכש־לע 16 הארמ תבט רענהו
אל שיאו הלותב דאמ
הניעה דרתו העדי
׃לעתו הדכ אלמתו 17 התארקל דבעה ץריו
אנ יניאימגה רמאיו
׃ךדכמ םימ־טעמ 18 ינדא התש רמאתו
הדכ דרתו רהמתו
׃והקשתו הדי־לע 19 רמאתו ותקשהל לכתו
דע באשא ךילמגל םג
׃תתשל ולכ־םא 20 הדכ רעתו רהמתו
דוע ץרתו תקשה־לא
באשל ראבה־לא
׃וילמג ־לכל באשתו 21 הל האתשמ שיאהו
חילצהה תעדל שירחמ
׃אל־םא וכרד הוהי 22 ולכ רשאכ יהיו
חקיו תותשל םילמגה
עקב בהז םזנ שיאה
םידימצ ינשו ולקשמ
בהז הרשע הידי־לע
׃םלקשמ 23 תא ימ־תב רמאיו
שיה יל אנ ידיגה
ונל םוקמ ךיבא־תיב
׃ןילל 24 וילא רמאתו
יכנא לאותב־תב
הדלי רשא הכלמ־ןב
׃רוחנל 25 ןבת־םג וילא רמאתו
ונמע בר אופסמ־םג
׃ןולל םוקמ־םג 26 וחתשיו שיאה דקיו
׃הוהיל 27 הוהי ךורב רמאיו
םהרבא ינדא יהלא
ודסח בזע־אל רשא
ינדא םעמ ותמאו
ינחנ ךרדב יכנא
יחא תיב הוהי
׃ינדא 28 דגתו רענה ץרתו
םירבדכ המא תיבל
׃הלאה 29 ומשו חא הקברלו
ןבל ץריו ןבל
הצוחה שיאה־לא
׃ןיעה־לא 30 םזנה־תא תארכ יהיו
ידי־לע םידמצה־תאו
ועמשכו ותחא
ותחא הקבר ירבד־תא
ילא רבד־הכ רמאל
שיאה־לא אביו שיאה
דמע הנהו
־לע םילמגה־לע
׃ןיעה 31 ךורב אוב רמאיו
דמעת המל הוהי
יתינפ יכנאו ץוחב
םוקמו תיבה
׃םילמגל 32 התיבה שיאה אביו
ןתיו םילמגה חתפיו
םילמגל אופסמו ןבת
וילגר ץחרל םימו
רשא םישנאה ילגרו
׃ותא 33 לכאל וינפל םשייו
דע לכא אל רמאיו
ירבד יתרבד־םא
׃רבד רמאיו 34 םהרבא דבע רמאיו
׃יכנא 35 ינדא־תא ךרב הוהיו
ול־ןתיו לדגיו דאמ
ףסכו רקבו ןאצ
תחפשו םדבעו בהזו
׃םירמחו םילמגו 36 ינדא תשא הרש דלתו
ירחא ינדאל ןב
ול־ןתיו התנקז
׃ול־רשא־לכ־תא 37 רמאל ינדא ינעבשיו
ינבל השא חקת־אל
רשא ינענכה תונבמ
׃וצראב בשי יכנא 38 יבא־תיב־לא אל־םא
יתחפשמ־לאו ךלת
׃ינבל השא תחקלו 39 ילא ינדא־לא רמאו
׃ירחא השאה ךלת־אל 40 הוהי ילא רמאיו
וינפל יתכלהתה־רשא
ךתא וכאלמ חלשי
תחקלו ךכרד חילצהו
יתחפשממ ינבל השא
׃יבא תיבמו 41 יכ יתלאמ הקנת זא
יתחפשמ־לא אובת
ךל ונתי אל־םאו
׃יתלאמ יקנ תייהו 42 ןיעה־לא םויה אבאו
יהלא הוהי רמאו
םהרבא ינדא
חילצמ אנ־ךשי־םא
ךלה יכנא רשא יכרד
׃הילע 43 בצנ יכנא הנה
היהו םימה ןיע־לע
באשל תאציה המלעה
הילא יתרמאו
םימ־טעמ אנ־יניקשה
׃ךדכמ 44 התא־םג ילא הרמאו
ךילמגל םגו התש
השאה אוה באשא
הוהי חיכה־רשא
׃ינדא־ןבל 45 רבדל הלכא םרט ינא
הקבר הנהו יבל־לא
המכש־לע הדכו תאצי
באשתו הניעה דרתו
יניקשה הילא רמאו
׃אנ 46 הדכ דרותו רהמתו
התש רמאתו הילעמ
הקשא ךילמג־םגו
םילמגה םגו תשאו
׃התקשה 47 רמאו התא לאשאו
רמאתו תא ימ־תב
רוחנ־ןב לאותב־תב
הכלמ ול־הדלי רשא
הפא־לע םזנה םשאו
׃הידי־לע םידימצהו 48 הוחתשאו דקאו
ךרבאו הוהיל
ינדא יהלא הוהי־תא
ינחנה רשא םהרבא
תחקל תמא ךרדב
ינדא יחא־תב־תא
׃ונבל 49 םישע םכשי־םא התעו
ינדא־תא תמאו דסח
אל־םאו יל ודיגה
הנפאו יל ודיגה
וא ןימי־לע
׃לאמש־לע 50 לאותבו ןבל ןעיו
אצי הוהימ ורמאיו
רבד לכונ אל רבדה
׃בוט ־וא ער ךילא 51 חק ךינפל הקבר־הנה
השא יהתו ךלו
רשאכ ךינדא־ןבל
׃הוהי רבד 52 דבע עמש רשאכ יהיו
םהירבד־תא םהרבא
הצרא וחתשיו
׃הוהיל 53 דבעה אצויו
בהז ילכו ףסכ־ילכ
הקברל ןתיו םידגבו
היחאל ןתנ תנדגמו
׃המאלו 54 אוה ותשיו ולכאיו
ומע־רשא םישנאהו
ומוקיו וניליו
ינחלש רמאיו רקבב
׃ינדאל 55 המאו היחא רמאיו
ונתא רענה בשת
רחא רושע וא םימי
׃ךלת 56 םהלא רמאיו
יתא ורחאת־לא
יכרד חילצה הוהיו
הכלאו ינוחלש
׃ינדאל 57 רענל ארקנ ורמאיו
׃היפ־תא הלאשנו 58 הקברל וארקיו
יכלתה הילא ורמאיו
רמאתו הזה שיאה־םע
׃ךלא 59 הקבר־תא וחלשיו
התקנמ־תאו םתחא
םהרבא דבע־תאו
׃וישנא־תאו 60 הקבר־תא וכרביו
ונתחא הל ורמאיו
הבבר יפלאל ייה תא
רעש תא ךערז שרייו
׃ויאנש 61 היתרענו הקבר םקתו
םילמגה־לע הנבכרתו
שיאה ירחא הנכלתו
הקבר־תא דבעה חקיו
׃ךליו 62 ראב אובמ אב קחציו
בשוי אוהו יאר יחל
׃בגנה ץראב 63 חושל קחצי אציו
ברע תונפל הדשב
אריו ויניע אשיו
׃םיאב םילמג הנהו 64 הקבר אשתו
ארתו היניע־תא
לעמ לפתו קחצי־תא
׃למגה 65 דבעה־לא רמאתו
ךלהה הזלה שיאה־ימ
ונתארקל הדשב
אוה דבעה רמאיו
ףיעצה חקתו ינדא
׃סכתתו 66 קחציל דבעה רפסיו
רשא םירבדה־לכ תא
׃השע 67 הלהאה קחצי האביו
חקיו ומא הרש
ול־יהתו הקבר־תא
םחניו הבהאיו השאל
׃ומא ירחא קחצי

Chapter 25

1 חקיו םהרבא ףסיו
׃הרוטק המשו השא 2 ןרמז־תא ול דלתו
ןדמ־תאו ןשקי־תאו
קבשי־תאו ןידמ־תאו
׃חוש־תאו 3 אבש־תא דלי ןשקיו
ןדד ינבו ןדד־תאו
םשוטלו םרושא ויה
׃םימאלו 4 הפיע ןידמ ינבו
עדיבאו ךנחו רפעו
ינב הלא־לכ העדלאו
׃הרוטק 5 םהרבא ןתיו
ול־רשא־לכ־תא
׃קחציל 6 םישגליפה ינבלו
ןתנ םהרבאל רשא
םחלשיו תנתמ םהרבא
ונב קחצי לעמ
המדק יח ונדועב
׃םדק ץרא־לא 7 ייח־ינש ימי הלאו
תאמ יח־רשא םהרבא
הנש םיעבשו הנש
׃םינש שמחו 8 םהרבא תמיו עוגיו
ןקז הבוט הבישב
ףסאיו עבשו
׃וימע־לא 9 קחצי ותא ורבקיו
וינב לאעמשיו
הלפכמה תרעמ־לא
־ןב ןרפע הדש־לא
רשא יתחה רחצ
׃ארממ ינפ־לע 10 הנק־רשא הדשה
תח־ינב תאמ םהרבא
םהרבא רבק המש
׃ותשא הרשו 11 תומ ירחא יהיו
םיהלא ךרביו םהרבא
בשיו ונב קחצי־תא
יחל ראב־םע קחצי
׃יאר 12 לאעמשי תדלת הלאו
הדלי רשא םהרבא־ןב
תחפש תירצמה רגה
׃םהרבאל הרש 13 ינב תומש הלאו
םתמשב לאעמשי
רכב םתדלותל
רדקו תיבנ לאעמשי
׃םשבמו לאבדאו 14 ׃אשמו המודו עמשמו 15 רוטי אמיתו דדח
׃המדקו שיפנ 16 לאעמשי ינב םה הלא
םהירצחב םתמש הלאו
רשע־םינש םתריטבו
׃םתמאל םאישנ 17 ייח ינש הלאו
הנש תאמ לאעמשי
עבשו הנש םישלשו
תמיו עוגיו םינש
׃וימע־לא ףסאיו 18 הליוחמ ונכשיו
ינפ־לע רשא רוש־דע
הרושא הכאב םירצמ
ויחא ־לכ ינפ־לע
׃לפנ 19 קחצי תדלות הלאו
םהרבא םהרבא־ןב
׃קחצי־תא דילוה 20 קחצי יהיו
הנש םיעברא־ןב
הקבר־תא ותחקב
ימראה לאותב־תב
ןבל תוחא םרא ןדפמ
׃השאל ול ימראה 21 הוהיל קחצי רתעיו
הרקע יכ ותשא חכנל
הוהי ול רתעיו אוה
׃ותשא הקבר רהתו 22 םינבה וצצרתיו
ןכ־םא רמאתו הברקב
ךלתו יכנא הז המל
׃הוהי ־תא שרדל 23 ינש הל הוהי רמאיו
ינשו ךנטבב םייג
ודרפי ךיעממ םימאל
ץמאי םאלמ םאלו
׃ריעצ דבעי ברו 24 תדלל הימי ואלמיו
׃הנטבב םמות הנהו 25 ןושארה אציו
תרדאכ ולכ ינומדא
ומש וארקיו רעש
׃ושע 26 ויחא אצי ןכ־ירחאו
בקעב תזחא ודיו
ומש ארקיו ושע
־ןב קחציו בקעי
תדלב הנש םישש
׃םתא 27 םירענה ולדגיו
עדי שיא ושע יהיו
בקעיו הדש שיא דיצ
׃םילהא בשי םת שיא 28 ושע־תא קחצי בהאיו
הקברו ויפב דיצ־יכ
׃בקעי־תא תבהא 29 דיזנ בקעי דזיו
הדשה־ןמ ושע אביו
׃ףיע אוהו 30 בקעי־לא ושע רמאיו
אנ ינטיעלה
הזה םדאה םדאה־ןמ
־לע יכנא ףיע יכ
׃םודא ומש־ארק ןכ 31 הרכמ בקעי רמאיו
׃יל ךתרכב־תא םויכ 32 הנה ושע רמאיו
תומל ךלוה יכנא
׃הרכב יל הז־המלו 33 העבשה בקעי רמאיו
ול עבשיו םויכ יל
ותרכב־תא רכמיו
׃בקעיל 34 ושעל ןתנ בקעיו
םישדע דיזנו םחל
םקיו תשיו לכאיו
ושע זביו ךליו
׃הרכבה־תא

Chapter 26

1 ץראב בער יהיו
ןושארה בערה דבלמ
ימיב היה רשא
קחצי ךליו םהרבא
ךלמיבא־לא
׃הררג םיתשלפ־ךלמ 2 הוהי וילא אריו
דרת־לא רמאיו
ץראב ןכש המירצמ
׃ךילא רמא רשא 3 תאזה ץראב רוג
ךכרבאו ךמע היהאו
ןתא ךערזלו ךל־יכ
לאה תצראה־לכ־תא
העבשה־תא יתמקהו
םהרבאל יתעבשנ רשא
׃ךיבא 4 ךערז־תא יתיברהו
םימשה יבכוככ
תא ךערזל יתתנו
לאה תצראה־לכ
לכ ךערזב וכרבתהו
׃ץראה ייוג 5 םהרבא עמש־רשא בקע
יתרמשמ רמשיו ילקב
יתוקח יתוצמ
׃יתרותו 6 ׃ררגב קחצי בשיו 7 םוקמה ישנא ולאשיו
יתחא רמאיו ותשאל
רמאל ארי יכ אוה
ינגרהי ־ןפ יתשא
םוקמה ישנא
תבוט־יכ הקבר־לע
׃אוה הארמ 8 ול־וכרא יכ יהיו
ףקשיו םימיה םש
םיתשלפ ךלמ ךלמיבא
אריו ןולחה דעב
תא קחצמ קחצי הנהו
׃ותשא הקבר 9 ךלמיבא ארקיו
ךא רמאיו קחציל
ךיאו אוה ךתשא הנה
אוה יתחא תרמא
קחצי וילא רמאיו
תומא־ןפ יתרמא יכ
׃הילע 10 ךלמיבא רמאיו
ונל תישע תאז־המ
םעה דחא בכש טעמכ
תאבהו ךתשא־תא
׃םשא ונילע 11 ךלמיבא וציו
רמאל םעה־לכ־תא
הזה שיאב עגנה
׃תמוי תומ ותשאבו 12 ץראב קחצי ערזיו
הנשב אצמיו אוהה
םירעש האמ אוהה
׃הוהי והכרביו 13 ךליו שיאה לדגיו
דע לדגו ךולה
׃דאמ לדג־יכ 14 ןאצ־הנקמ ול־יהיו
הדבעו רקב הנקמו
ותא ואנקיו הבר
׃םיתשלפ 15 רשא תראבה־לכו
ויבא ידבע ורפח
ויבא םהרבא ימיב
םיתשלפ םומתס
׃רפע םואלמיו 16 ךלמיבא רמאיו
ונמעמ ךל קחצי־לא
׃דאמ ונממ־תמצע־יכ 17 קחצי םשמ ךליו
ררג־לחנב ןחיו
׃םש בשיו 18 רפחיו קחצי בשיו
רשא םימה תראב־תא
םהרבא ימיב ורפח
םומתסיו ויבא
תומ ירחא םיתשלפ
ןהל ארקיו םהרבא
ארק־רשא תמשכ תומש
׃ויבא ןהל 19 קחצי־ידבע ורפחיו
םש־ואצמיו לחנב
׃םייח םימ ראב 20 ררג יער וביריו
רמאל קחצי יער־םע
ארקיו םימה ונל
יכ קשע ראבה־םש
׃ומע וקשעתה 21 תרחא ראב ורפחיו
הילע־םג וביריו
׃הנטש המש ארקיו 22 רפחיו םשמ קתעיו
ובר אלו תרחא ראב
המש ארקיו הילע
רמאיו תובחר
הוהי ביחרה התע־יכ
׃ץראב ונירפו ונל 23 ׃עבש ראב םשמ לעיו 24 הוהי וילא אריו
רמאיו אוהה הלילב
םהרבא יהלא יכנא
ארית־לא ךיבא
יכנא ךתא־יכ
יתיברהו ךיתכרבו
רובעב ךערז־תא
׃ידבע םהרבא 25 חבזמ םש ןביו
הוהי םשב ארקיו
ולהא םש־טיו
םש־ורכיו
׃ראב קחצי־ידבע 26 וילא ךלה ךלמיבאו
והערמ תזחאו ררגמ
׃ואבצ־רש לכיפו 27 קחצי םהלא רמאיו
ילא םתאב עודמ
יתא םתאנש םתאו
׃םכתאמ ינוחלשתו 28 וניאר ואר ורמאיו
ךמע הוהי היה־יכ
הלא אנ יהת רמאנו
וניניב וניתוניב
תירב התרכנו ךניבו
׃ךמע 29 הער ונמע השעת־םא
ךונעגנ אל רשאכ
ךמע ונישע רשאכו
ךחלשנו בוט־קר
התע התא םולשב
׃הוהי ךורב 30 התשמ םהל שעיו
׃ותשיו ולכאיו 31 רקבב ומיכשיו
ויחאל שיא ועבשיו
וכליו קחצי םחלשיו
׃םולשב ותאמ 32 אוהה םויב יהיו
קחצי ידבע ואביו
תודא־לע ול ודגיו
ורפח רשא ראבה
ונאצמ ול ורמאיו
׃םימ 33 העבש התא ארקיו
ראב ריעה־םש ןכ־לע
׃הזה םויה דע עבש 34 ושע יהיו
הנש םיעברא־ןב
השא חקיו
יראב־תב תידוהי־תא
תמשב ־תאו יתחה
׃יתחה ןליא־תב 35 חור תרמ ןייהתו
׃הקברלו קחציל

Chapter 27

1 קחצי ןקז־יכ יהיו
תארמ ויניע ןיהכתו
ונב ושע־תא ארקיו
וילא רמאיו לדגה
וילא רמאיו ינב
׃יננה 2 אנ־הנה רמאיו
יתעדי אל יתנקז
׃יתומ םוי 3 ךילכ אנ־אש התעו
אצו ךתשקו ךילת
יל הדוצו הדשה
׃הדיצ 4 םימעטמ יל־השעו
האיבהו יתבהא רשאכ
רובעב הלכאו יל
םרטב ישפנ ךכרבת
׃תומא 5 רבדב תעמש הקברו
ונב ושע־לא קחצי
הדשה ושע ךליו
׃איבהל דיצ דוצל 6 הרמא הקברו
רמאל הנב בקעי־לא
ךיבא־תא יתעמש הנה
ךיחא ושע־לא רבדמ
׃רמאל 7 דיצ יל האיבה
םימעטמ יל־השעו
הככרבאו הלכאו
ינפל הוהי ינפל
׃יתומ 8 ילקב עמש ינב התעו
הוצמ ינא רשאל
׃ךתא 9 ןאצה־לא אנ־ךל
ינש םשמ יל־חקו
םיבט םיזע יידג
םימעטמ םתא השעאו
׃בהא רשאכ ךיבאל 10 לכאו ךיבאל תאבהו
ךכרבי רשא רבעב
׃ותומ ינפל 11 בקעי רמאיו
ןה ומא הקבר־לא
רעש שיא יחא ושע
׃קלח שיא יכנאו 12 יבא ינשמי ילוא
ויניעב יתייהו
ילע יתאבהו עתעתמכ
׃הכרב אלו הללק 13 ילע ומא ול רמאתו
עמש ךא ינב ךתללק
׃יל־חק ךלו ילקב 14 אביו חקיו ךליו
ומא שעתו ומאל
בהא רשאכ םימעטמ
׃ויבא 15 ידגב־תא הקבר חקתו
לדגה הנב ושע
התא רשא תדמחה
־תא שבלתו תיבב
׃ןטקה הנב בקעי 16 יידג תרע תאו
השיבלה םיזעה
תקלח לעו וידי־לע
׃ויראוצ 17 םימעטמה־תא ןתתו
התשע רשא םחלה־תאו
׃הנב בקעי דיב 18 ויבא־לא אביו
רמאיו יבא רמאיו
׃ינב התא ימ יננה 19 בקעי רמאיו
ושע יכנא ויבא־לא
רשאכ יתישע ךרכב
אנ־םוק ילא תרבד
ידיצמ הלכאו הבש
ינכרבת רובעב
׃ךשפנ 20 ונב־לא קחצי רמאיו
אצמל תרהמ הז־המ
הרקה יכ רמאיו ינב
׃ינפל ךיהלא הוהי 21 קחצי רמאיו
אנ־השג בקעי־לא
הז התאה ינב ךשמאו
׃אל־םא ושע ינב 22 קחצי־לא בקעי שגיו
רמאיו והשמיו ויבא
בקעי לוק לקה
׃ושע ידי םידיהו 23 ויה־יכ וריכה אלו
ושע ידיכ וידי
תרעש ויחא
׃והכרביו 24 ינב הז התא רמאיו
׃ינא רמאיו ושע 25 יל השגה רמאיו
ינב דיצמ הלכאו
ישפנ ךכרבת ןעמל
לכאיו ול־שגיו
׃תשיו ןיי ול אביו 26 קחצי וילא רמאיו
אנ־השג ויבא
׃ינב יל־הקשו 27 חריו ול־קשיו שגיו
וידגב חיר־תא
האר רמאיו והכרביו
הדש חירכ ינב חיר
׃הוהי וכרב רשא 28 םיהלאה ךל־ןתיו
ינמשמו םימשה לטמ
ןגד ברו ץראה
׃שריתו 29 םימע ךודבעי
םימאל ךל וחתשיו
ךיחאל ריבג הוה
ינב ךל ווחתשיו
רורא ךיררא ךמא
׃ךורב ךיכרבמו 30 הלכ רשאכ יהיו
בקעי־תא ךרבל קחצי
אצי אצי ךא יהיו
קחצי ינפ תאמ בקעי
אב ויחא ושעו ויבא
׃ודיצמ 31 אוה־םג שעיו
ויבאל אביו םימעטמ
םקי ויבאל רמאיו
דיצמ לכאיו יבא
ינכרבת רבעב ונב
׃ךשפנ 32 קחצי ול רמאיו
רמאיו התא־ימ ויבא
׃ושע ךרכב ךנב ינא 33 הדרח קחצי דרחיו
רמאיו דאמ־דע הלדג
אוה אופא־ימ
יל אביו דיצ־דצה
םרטב לכמ לכאו
והכרבאו אובת
׃היהי ךורב־םג 34 ירבד־תא ושע עמשכ
הקעצ קעציו ויבא
דאמ־דע הרמו הלדג
ינכרב ויבאל רמאיו
׃יבא ינא־םג 35 ךיחא אב רמאיו
׃ךתכרב חקיו המרמב 36 ומש ארק יכה רמאיו
הז ינבקעיו בקעי
יתרכב־תא םימעפ
חקל התע הנהו חקל
רמאיו יתכרב
׃הכרב יל תלצא־אלה 37 רמאיו קחצי ןעיו
ריבג ןה ושעל
ךל ויתמש
יתתנ ויחא־לכ־תאו
ןגדו םידבעל ול
הכלו ויתכמס שריתו
׃ינב השעא המ אופא 38 ויבא־לא ושע רמאיו
ךל־אוה תחא הכרבה
ינא־םג ינכרב יבא
ולק ושע אשיו יבא
׃ךביו 39 ויבא קחצי ןעיו
הנה וילא רמאיו
היהי ץראה ינמשמ
םימשה לטמו ךבשומ
׃לעמ 40 היחת ךברח־לעו
דבעת ךיחא־תאו
דירת רשאכ היהו
לעמ ולע תקרפו
׃ךראוצ 41 בקעי־תא ושע םטשיו
וכרב רשא הכרבה־לע
ושע רמאיו ויבא
ימי וברקי ובלב
הגרהאו יבא לבא
׃יחא בקעי־תא 42 הקברל דגיו
הנב ושע ירבד־תא
ארקתו חלשתו לדגה
ןטקה הנב בקעיל
הנה וילא רמאתו
ךל םחנתמ ךיחא ושע
׃ךגרהל 43 ילקב עמש ינב התעו
ךל־חרב םוקו
׃הנרח יחא ןבל־לא 44 םימי ומע תבשיו
בושת־רשא דע םידחא
׃ךיחא תמח 45 ךיחא־ףא בוש־דע
תא חכשו ךממ
ול תישע־רשא
ךיתחקלו יתחלשו
לכשא המל םשמ
׃דחא םוי םכינש־םג 46 הקבר רמאתו
ייחב יתצק קחצי־לא
תח תונב ינפמ
השא בקעי חקל־םא
הלאכ תח־תונבמ
יל המל ץראה תונבמ
׃םייח

Chapter 28

1 קחצי ארקיו
ותא ךרביו בקעי־לא
ול רמאיו והוציו
תונבמ השא חקת־אל
׃ןענכ 2 םרא הנדפ ךל םוק
יבא לאותב התיב
םשמ ךל־חקו ךמא
יחא ןבל תונבמ השא
׃ךמא 3 ךתא ךרבי ידש לאו
תייהו ךבריו ךרפיו
׃םימע להקל 4 תכרב־תא ךל־ןתיו
ךערזלו ךל םהרבא
ץרא־תא ךתשרל ךתא
ןתנ ־רשא ךירגמ
׃םהרבאל םיהלא 5 קחצי חלשיו
הנדפ ךליו בקעי־תא
ןבל־לא םרא
ימראה לאותב־ןב
בקעי םא הקבר יחא
׃ושעו 6 ךרב־יכ ושע אריו
חלשו בקעי־תא קחצי
םרא הנדפ ותא
השא םשמ ול־תחקל
וציו ותא וכרבב
חקת־אל רמאל וילע
׃ןענכ תונבמ השא 7 בקעי עמשיו
ומא־לאו ויבא־לא
׃םרא הנדפ ךליו 8 תוער יכ ושע אריו
יניעב ןענכ תונב
׃ויבא קחצי 9 ושע ךליו
חקיו לאעמשי־לא
לאעמשי־תב תלחמ־תא
תוחא םהרבא־ןב
ול וישנ־לע תויבנ
׃השאל 10 ראבמ בקעי אציו
׃הנרח ךליו עבש 11 ןליו םוקמב עגפיו
שמשה אב־יכ םש
םוקמה ינבאמ חקיו
ויתשארמ םשיו
׃אוהה םוקמב בכשיו 12 םלס הנהו םלחיו
ושארו הצרא בצמ
הנהו המימשה עיגמ
םילע םיהלא יכאלמ
׃וב םידריו 13 בצנ הוהי הנהו
ינא רמאיו וילע
םהרבא יהלא הוהי
קחצי יהלאו ךיבא
בכש התא רשא ץראה
הננתא ךל הילע
׃ךערזלו 14 רפעכ ךערז היהו
המי תצרפו ץראה
הבגנו הנפצו המדקו
־לכ ךב וכרבנו
המדאה תחפשמ
׃ךערזבו 15 ךמע יכנא הנהו
לכב ךיתרמשו
ךיתבשהו ךלת־רשא
יכ תאזה המדאה־לא
רשא דע ךבזעא אל
תא יתישע־םא
׃ךל יתרבד־רשא 16 ותנשמ בקעי ץקייו
הוהי שי ןכא רמאיו
יכנאו הזה םוקמב
׃יתעדי אל 17 רמאיו ארייו
הזה םוקמה ארונ־המ
תיב־םא יכ הז ןיא
רעש הזו םיהלא
׃םימשה 18 רקבב בקעי םכשיו
ןבאה־תא חקיו
ויתשארמ םש־רשא
הבצמ התא םשיו
׃השאר־לע ןמש קציו 19 םוקמה־םש־תא ארקיו
םלואו לא־תיב אוהה
ריעה־םש זול
׃הנשארל 20 רדנ בקעי רדיו
היהי־םא רמאל
ינרמשו ידמע םיהלא
יכנא רשא הזה ךרדב
םחל יל־ןתנו ךלוה
׃שבלל דגבו לכאל 21 םולשב יתבשו
היהו יבא תיב־לא
׃םיהלאל יל הוהי 22 תאזה ןבאהו
הבצמ יתמש־רשא
םיהלא תיב היהי
יל־ןתת רשא לכו
׃ךל ונרשעא רשע

Chapter 29

1 וילגר בקעי אשיו
הצרא ךליו
׃םדק־ינב 2 ראב הנהו אריו
השלש םש־הנהו הדשב
םיצבר ןאצ־ירדע
ראבה ־ןמ יכ הילע
םירדעה וקשי אוהה
יפ־לע הלדג ןבאהו
׃ראבה 3 המש־ופסאנו
וללגו םירדעה־לכ
יפ לעמ ןבאה־תא
וקשהו ראבה
ובישהו ןאצה־תא
יפ־לע ןבאה־תא
׃המקמל ראבה 4 בקעי םהל רמאיו
םתא ןיאמ יחא
ןרחמ ורמאיו
׃ונחנא 5 םתעדיה םהל רמאיו
רוחנ־ןב ןבל־תא
׃ונעדי ורמאיו 6 םולשה םהל רמאיו
םולש ורמאיו ול
האב ותב לחר הנהו
׃ןאצה־םע 7 םויה דוע ןה רמאיו
ףסאה תע־אל לודג
ןאצה וקשה הנקמה
׃וער וכלו 8 דע לכונ אל ורמאיו
ופסאי רשא
וללגו םירדעה־לכ
יפ לעמ ןבאה־תא
וניקשהו ראבה
׃ןאצה 9 םמע רבדמ ונדוע
ןאצה־םע האב לחרו
הער יכ היבאל רשא
׃אוה 10 האר רשאכ יהיו
לחר־תא בקעי
ומא יחא ןבל־תב
יחא ןבל ןאצ־תאו
בקעי שגיו ומא
לעמ ןבאה־תא לגיו
קשיו ראבה יפ
יחא ןבל ןאצ־תא
׃ומא 11 לחרל בקעי קשיו
׃ךביו ולק־תא אשיו 12 יכ לחרל בקעי דגיו
יכו אוה היבא יחא
ץרתו אוה הקבר־ןב
׃היבאל דגתו 13 ןבל עמשכ יהיו
בקעי עמש־תא
ץריו ותחא־ןב
ול־קבחיו ותארקל
והאיביו ול ־קשניו
רפסיו ותיב־לא
םירבדה־לכ תא ןבלל
׃הלאה 14 ךא ןבל ול רמאיו
התא ירשבו ימצע
שדח ומע בשיו
׃םימי 15 בקעיל ןבל רמאיו
התא יחא־יכה
הדיגה םנח ינתדבעו
׃ךתרכשמ־המ יל 16 םש תונב יתש ןבללו
םשו האל הלדגה
׃לחר הנטקה 17 תוכר האל יניעו
ראת־תפי התיה לחרו
׃הארמ תפיו 18 לחר־תא בקעי בהאיו
עבש ךדבעא רמאיו
ךתב לחרב םינש
׃הנטקה 19 יתת בוט ןבל רמאיו
התא יתתמ ךל התא
הבש רחא שיאל
׃ידמע 20 לחרב בקעי דבעיו
ויהיו םינש עבש
םימיכ ויניעב
׃התא ותבהאב םידחא 21 ןבל־לא בקעי רמאיו
יכ יתשא־תא הבה
האובאו ימי ואלמ
׃הילא 22 ןבל ףסאיו
םוקמה ישנא־לכ־תא
׃התשמ שעיו 23 חקיו ברעב יהיו
אביו ותב האל־תא
אביו וילא התא
׃הילא 24 הל ןבל ןתיו
ותחפש הפלז־תא
׃החפש ותב האלל 25 רקבב יהיו
האל אוה־הנהו
ןבל־לא רמאיו
יל תישע תאז־המ
יתדבע לחרב אלה
׃ינתימר המלו ךמע 26 השעי־אל ןבל רמאיו
תתל ונמוקמב ןכ
ינפל הריעצה
׃הריכבה 27 הנתנו תאז עבש אלמ
תאז־תא־םג ךל
דבעת רשא הדבעב
־עבש דוע ידמע
׃תורחא םינש 28 ןכ בקעי שעיו
תאז עבש אלמיו
לחר־תא ול־ןתיו
׃השאל ול ותב 29 ותב לחרל ןבל ןתיו
הל ותחפש ההלב־תא
׃החפשל 30 לחר־לא םג אביו
לחר־תא־םג בהאיו
ומע דבעיו האלמ
םינש־עבש דוע
׃תורחא 31 הוהי אריו
האל האונש־יכ
המחר־תא חתפיו
׃הרקע לחרו 32 ןב דלתו האל רהתו
ןבואר ומש ארקתו
האר־יכ הרמא יכ
התע יכ יינעב הוהי
׃ישיא ינבהאי 33 ןב דלתו דוע רהתו
הוהי עמש־יכ רמאתו
יכנא האונש־יכ
הז־תא ־םג יל־ןתיו
׃ןועמש ומש ארקתו 34 ןב דלתו דוע רהתו
םעפה התע רמאתו
ילא ישיא הולי
השלש ול יתדלי־יכ
ןכ־לע םינב
׃יול ומש־ארק 35 ןב דלתו דוע רהתו
הדוא םעפה רמאתו
ןכ־לע הוהי־תא
הדוהי ומש הארק
׃תדלמ דמעתו

Chapter 30

1 אל יכ לחר ארתו
אנקתו בקעיל הדלי
רמאתו התחאב לחר
יל ־הבה בקעי־לא
התמ ןיא־םאו םינב
׃יכנא 2 לחרב בקעי ףא־רחיו
םיהלא תחתה רמאיו
ךממ ענמ־רשא יכנא
׃ןטב־ירפ 3 יתמא הנה רמאתו
דלתו הילא אב ההלב
הנבאו יכרב־לע
׃הנממ יכנא־םג 4 ההלב־תא ול־ןתתו
אביו השאל התחפש
׃בקעי הילא 5 דלתו ההלב רהתו
׃ןב בקעיל 6 יננד לחר רמאתו
עמש םגו םיהלא
ןב יל־ןתיו ילקב
ומש הארק ןכ־לע
׃ןד 7 דלתו דוע רהתו
ןב לחר תחפש ההלב
׃בקעיל ינש 8 ילותפנ לחר רמאתו
יתלתפנ םיהלא
יתלכי־םג יתחא־םע
׃ילתפנ ומש ארקתו 9 הדמע יכ האל ארתו
הפלז־תא חקתו תדלמ
התא ןתתו התחפש
׃השאל בקעיל 10 תחפש הפלז דלתו
׃ןב בקעיל האל 11 דגב האל רמאתו
׃דג ומש־תא ארקתו 12 תחפש הפלז דלתו
׃בקעיל ינש ןב האל 13 ירשאב האל רמאתו
תונב ינורשא יכ
׃רשא ומש־תא ארקתו 14 ימיב ןבואר ךליו
אצמיו םיטח־ריצק
אביו הדשב םיאדוד
ומא האל־לא םתא
האל־לא לחר רמאתו
יאדודמ יל אנ־ינת
׃ךנב 15 טעמה הל רמאתו
ישיא־תא ךתחק
יאדוד־תא םג תחקלו
ןכל לחר רמאתו ינב
הלילה ךמע בכשי
׃ךנב יאדוד תחת 16 הדשה־ןמ בקעי אביו
האל אצתו ברעב
ילא רמאתו ותארקל
רכש יכ אובת
ינב יאדודב ךיתרכש
הלילב המע בכשיו
׃אוה 17 םיהלא עמשיו
דלתו רהתו האל־לא
׃ישימח ןב בקעיל 18 ןתנ האל רמאתו
ירכש םיהלא
יתחפש יתתנ־רשא
ומש ארקתו ישיאל
׃רכששי 19 דלתו האל דוע רהתו
׃בקעיל ישש־ןב 20 ינדבז האל רמאתו
בוט דבז יתא םיהלא
ישיא ינלבזי םעפה
השש ול יתדלי־יכ
ומש־תא ארקתו םינב
׃ןולבז 21 תב הדלי רחאו
המש־תא ארקתו
׃הניד 22 םיהלא רכזיו
הילא עמשיו לחר־תא
חתפיו םיהלא
׃המחר־תא 23 ןב דלתו רהתו
םיהלא ףסא רמאתו
׃יתפרח־תא 24 ףסוי ומש־תא ארקתו
יל הוהי ףסי רמאל
׃רחא ןב 25 הדלי רשאכ יהיו
רמאיו ףסוי־תא לחר
ינחלש ןבל־לא בקעי
ימוקמ ־לא הכלאו
׃יצראלו 26 ישנ־תא הנת
רשא ידלי־תאו
ןהב ךתא יתדבע
תעדי התא יכ הכלאו
רשא יתדבע ־תא
׃ךיתדבע 27 ןבל וילא רמאיו
ןח יתאצמ אנ־םא
יתשחנ ךיניעב
הוהי ינכרביו
׃ךללגב 28 ךרכש הבקנ רמאיו
׃הנתאו ילע 29 התא וילא רמאיו
רשא תא תעדי
תאו ךיתדבע
׃יתא ךנקמ היה־רשא 30 ךל היה־רשא טעמ יכ
ברל ץרפיו ינפל
ךתא הוהי ךרביו
יתמ התעו ילגרל
יכנא־םג השעא
׃יתיבל 31 ךל־ןתא המ רמאיו
בקעי רמאיו
המואמ יל־ןתת־אל
רבדה יל־השעת־םא
הערא הבושא הזה
׃רמשא ךנאצ 32 ךנאצ־לכב רבעא
םשמ רסה םויה
אולטו דקנ הש־לכ
םיבשכב םוח־הש־לכו
םיזעב דקנו אולטו
׃ירכש היהו 33 יתקדצ יב־התנעו
אובת־יכ רחמ םויב
לכ ךינפל ירכש־לע
דקנ ונניא־רשא
םוחו םיזעב אולטו
אוה בונג םיבשכב
׃יתא 34 ול ןה ןבל רמאיו
׃ךרבדכ יהי 35 אוהה םויב רסיו
םידקעה םישיתה־תא
תאו םיאלטהו
תודקנה םיזעה־לכ
ןבל־רשא לכ תאלטהו
םיבשכב םוח־לכו וב
׃וינב־דיב ןתיו 36 תשלש ךרד םשיו
ןיבו וניב םימי
הער בקעיו בקעי
ןבל ןאצ־תא
׃תרתונה 37 לקמ בקעי ול־חקיו
זולו חל הנבל
ןהב לצפיו ןומרעו
ףשחמ תונבל תולצפ
רשא ןבלה
׃תולקמה־לע 38 תולקמה־תא גציו
םיטהרב לצפ רשא
רשא םימה תותקשב
תותשל ןאצה ןאבת
הנמחיו ןאצה חכנל
׃תותשל ןאבב 39 ןאצה ומחיו
ןדלתו תולקמה־לא
םידקנ םידקע ןאצה
׃םיאלטו 40 דירפה םיבשכהו
ינפ ןתיו בקעי
דקע־לא ןאצה
ןבל ןאצב םוח־לכו
םירדע ול־תשיו
םתש אלו ודבל
׃ןבל ןאצ־לע 41 ןאצה םחי־לכב היהו
בקעי םשו תורשקמה
יניעל תולקמה־תא
םיטהרב ןאצה
׃תולקמב הנמחיל 42 אל ןאצה ףיטעהבו
םיפטעה היהו םישי
םירשקהו ןבלל
׃בקעיל 43 דאמ שיאה ץרפיו
ןאצ ול־יהיו דאמ
תוחפשו תובר
םילמגו םידבעו
׃םירמחו

Chapter 31

1 ירבד־תא עמשיו
חקל רמאל ןבל־ינב
רשא־לכ תא בקעי
רשאמו וניבאל
תא השע וניבאל
׃הזה דבכה־לכ 2 ינפ־תא בקעי אריו
ונניא הנהו ןבל
׃םושלש לומתכ ומע 3 הוהי רמאיו
בוש בקעי־לא
ךיתובא ץרא־לא
היהאו ךתדלומלו
׃ךמע 4 ארקיו בקעי חלשיו
הדשה האללו לחרל
׃ונאצ־לא 5 האר ןהל רמאיו
ןכיבא ינפ־תא יכנא
למתכ ילא ונניא־יכ
יבא יהלאו םשלש
׃ידמע היה 6 יכ ןתעדי הנתאו
יתדבע יחכ־לכב
׃ןכיבא־תא 7 יב לתה ןכיבאו
יתרכשמ־תא ףלחהו
םינמ תרשע
םיהלא ונתנ־אלו
׃ידמע ערהל 8 םידקנ רמאי הכ־םא
ודליו ךרכש היהי
םידקנ ןאצה־לכ
םידקע רמאי הכ־םאו
ודליו ךרכש היהי
׃םידקע ןאצה־לכ 9 םיהלא לציו
םכיבא הנקמ־תא
׃יל־ןתיו 10 ןאצה םחי תעב יהיו
אראו יניע אשאו
םידתעה הנהו םולחב
ןאצה ־לע םילעה
םידקנ םידקע
׃םידרבו 11 ךאלמ ילא רמאיו
בקעי םולחב םיהלאה
׃יננה רמאו 12 ךיניע אנ־אש רמאיו
םידתעה־לכ הארו
ןאצה־לע םילעה
םידקנ םידקע
יתיאר יכ םידרבו
השע ןבל רשא־לכ תא
׃ךל 13 לא־תיב לאה יכנא
הבצמ םש תחשמ רשא
םש יל תרדנ רשא
אצ םוק התע רדנ
בושו תאזה ץראה־ןמ
׃ךתדלומ ץרא־לא 14 האלו לחר ןעתו
דועה ול הנרמאתו
הלחנו קלח ונל
׃וניבא תיבב 15 תוירכנ אולה
יכ ול ונבשחנ
לכאיו ונרכמ
׃ונפסכ־תא לוכא־םג 16 רשא רשעה־לכ יכ
וניבאמ םיהלא ליצה
ונינבלו אוה ונל
רמא רשא לכ התעו
׃השע ךילא םיהלא 17 אשיו בקעי םקיו
וישנ־תאו וינב־תא
׃םילמגה־לע 18 והנקמ־לכ־תא גהניו
רשא ושכר־לכ־תאו
ונינק הנקמ שכר
םרא ןדפב שכר רשא
ויבא קחצי־לא אובל
׃ןענכ הצרא 19 זזגל ךלה ןבלו
לחר בנגתו ונאצ־תא
רשא םיפרתה־תא
׃היבאל 20 בל־תא בקעי בנגיו
ילב־לע ימראה ןבל
חרב יכ ול דיגה
׃אוה 21 אוה חרביו
םקיו ול־רשא־לכו
רהנה־תא רבעיו
רה וינפ־תא םשיו
׃דעלגה 22 םויב ןבלל דגיו
חרב יכ ישילשה
׃בקעי 23 ומע ויחא־תא חקיו
ךרד וירחא ףדריו
קבדיו םימי תעבש
׃דעלגה רהב ותא 24 ןבל־לא םיהלא אביו
הלילה םלחב ימראה
ךל רמשה ול רמאיו
בקעי־םע רבדת־ןפ
׃ער־דע בוטמ 25 בקעי־תא ןבל גשיו
ולהא־תא עקת בקעיו
עקת ןבלו רהב
רהב ויחא־תא
׃דעלגה 26 בקעיל ןבל רמאיו
בנגתו תישע המ
גהנתו יבבל־תא
תויבשכ יתנב־תא
׃ברח 27 חרבל תאבחנ המל
יתא בנגתו
יל תדגה־אלו
החמשב ךחלשאו
ףתב םירשבו
׃רונכבו 28 קשנל ינתשטנ אלו
התע יתנבלו ינבל
׃ושע תלכסה 29 תושעל ידי לאל־שי
יהלאו ער םכמע
ילא רמא שמא םכיבא
רבדמ ךל רמשה רמאל
בוטמ בקעי־םע
׃ער־דע 30 תכלה ךלה התעו
התפסכנ ףסכנ־יכ
המל ךיבא תיבל
׃יהלא־תא תבנג 31 רמאיו בקעי ןעיו
יכ יתארי יכ ןבלל
לזגת־ןפ יתרמא
׃ימעמ ךיתונב־תא 32 אצמת רשא םע
היחי אל ךיהלא־תא
ךל־רכה וניחא דגנ
ךל־חקו ידמע המ
יכ בקעי עדי־אלו
׃םתבנג לחר 33 להאב ןבל אביו
האל להאבו בקעי
תהמאה יתש להאבו
להאמ אציו אצמ אלו
להאב אביו האל
׃לחר 34 החקל לחרו
םמשתו םיפרתה־תא
בשתו למגה רכב
ןבל ששמיו םהילע
אלו להאה־לכ ־תא
׃אצמ 35 היבא־לא רמאתו
ינדא יניעב רחי־לא
םוקל לכוא אול יכ
ךרד ־יכ ךינפמ
אלו שפחיו יל םישנ
׃םיפרתה־תא אצמ 36 בריו בקעיל רחיו
בקעי ןעיו ןבלב
ןבלל רמאיו
יתאטח המ יעשפ־המ
׃ירחא תקלד יכ 37 ילכ־לכ־תא תששמ־יכ
לכמ תאצמ־המ
הכ םיש ךתיב־ילכ
ךיחאו יחא דגנ
ןיב וחיכויו
׃ונינש 38 יכנא הנש םירשע הז
ךיזעו ךילחר ךמע
יליאו ולכש אל
׃יתלכא אל ךנאצ 39 יתאבה־אל הפרט
הנטחא יכנא ךילא
יתבנג הנשקבת ידימ
׃הליל יתבנגו םוי 40 ינלכא םויב יתייה
הלילב חרקו ברח
׃יניעמ יתנש דדתו 41 הנש םירשע יל־הז
ךיתדבע ךתיבב
הנש הרשע־עברא
ששו ךיתנב יתשב
ףלחתו ךנאצב םינש
תרשע יתרכשמ־תא
׃םינמ 42 יבא יהלא ילול
דחפו םהרבא יהלא
יכ יל היה קחצי
ינתחלש םקיר התע
עיגי־תאו יינע־תא
םיהלא האר יפכ
׃שמא חכויו 43 רמאיו ןבל ןעיו
תונבה בקעי־לא
ינב םינבהו יתנב
לכו ינאצ ןאצהו
האר התא־רשא
יתנבלו אוה־יל
םויה הלאל השעא־המ
רשא ןהינבל וא
׃ודלי 44 התרכנ הכל התעו
התאו ינא תירב
יניב דעל היהו
׃ךניבו 45 ןבא בקעי חקיו
׃הבצמ המיריו 46 ויחאל בקעי רמאיו
וחקיו םינבא וטקל
לג־ושעיו םינבא
׃לגה־לע םש ולכאיו 47 רגי ןבל ול־ארקיו
ארק בקעיו אתודהש
׃דעלג ול 48 הזה לגה ןבל רמאיו
ךניבו יניב דע
ןכ־לע םויה
׃דעלג ומש־ארק 49 רמא רשא הפצמהו
יניב הוהי ףצי
שיא רתסנ יכ ךניבו
׃והערמ 50 יתנב־תא הנעת־םא
םישנ חקת־םאו
שיא ןיא יתנב־לע
דע םיהלא האר ונמע
׃ךניבו יניב 51 בקעיל ןבל רמאיו
הנהו הזה לגה הנה
יתירי רשא הבצמה
׃ךניבו יניב 52 הדעו הזה לגה דע
ינא־םא הבצמה
ךילא רבעא־אל
הזה לגה־תא
רבעת־אל התא־םאו
הזה לגה־תא ילא
תאזה הבצמה־תאו
׃הערל 53 יהלאו םהרבא יהלא
וניניב וטפשי רוחנ
עבשיו םהיבא יהלא
ויבא דחפב בקעי
׃קחצי 54 חבז בקעי חבזיו
ויחאל ארקיו רהב
ולכאיו םחל־לכאל
׃רהב וניליו םחל

Chapter 32

1 רקבב ןבל םכשיו
וינבל קשניו
ךרביו ויתונבלו
בשיו ךליו םהתא
׃ומקמל ןבל 2 וכרדל ךלה בקעיו
יכאלמ וב־ועגפיו
׃םיהלא 3 רשאכ בקעי רמאיו
הז םיהלא הנחמ םאר
םוקמה־םש ארקיו
׃םינחמ אוהה 4 םיכאלמ בקעי חלשיו
ויחא ושע־לא וינפל
הדש ריעש הצרא
׃םודא 5 הכ רמאל םתא וציו
ושעל ינדאל ןורמאת
בקעי ךדבע רמא הכ
רחאו יתרג ןבל־םע
׃התע־דע 6 רומחו רוש יל־יהיו
החפשו דבעו ןאצ
דיגהל החלשאו
ןח־אצמל ינדאל
׃ךיניעב 7 םיכאלמה ובשיו
ונאב רמאל בקעי־לא
ושע־לא ךיחא־לא
ךתארקל ךלה םגו
שיא תואמ־עבראו
׃ומע 8 דאמ בקעי ארייו
ץחיו ול רציו
ותא־רשא םעה־תא
רקבה־תאו ןאצה־תאו
ינשל םילמגהו
׃תונחמ 9 ושע אובי־םא רמאיו
תחאה הנחמה־לא
הנחמה היהו והכהו
׃הטילפל ראשנה 10 יהלא בקעי רמאיו
יהלאו םהרבא יבא
הוהי קחצי יבא
בוש ילא רמאה
ךתדלומלו ךצראל
׃ךמע הביטיאו 11 םידסחה לכמ יתנטק
רשא תמאה־לכמו
יכ ךדבע־תא תישע
יתרבע ילקמב
התעו הזה ןדריה־תא
׃תונחמ ינשל יתייה 12 יחא דימ אנ ינליצה
ארי־יכ ושע דימ
אובי־ןפ ותא יכנא
׃םינב־לע םא ינכהו 13 בטיה תרמא התאו
יתמשו ךמע ביטיא
םיה לוחכ ךערז־תא
׃ברמ רפסי־אל רשא 14 הלילב םש ןליו
אבה־ןמ חקיו אוהה
ושעל החנמ ודיב
׃ויחא 15 םישיתו םיתאמ םיזע
םיתאמ םילחר םירשע
׃םירשע םיליאו 16 תוקינימ םילמג
תורפ םישלש םהינבו
הרשע םירפו םיעברא
םריעו םירשע תנתא
׃הרשע 17 וידבע־דיב ןתיו
ודבל רדע רדע
וידבע־לא רמאיו
חורו ינפל ורבע
רדע ןיב ומישת
׃רדע ןיבו 18 ןושארה־תא וציו
ושע ךשגפי יכ רמאל
רמאל ךלאשו יחא
ךלת הנאו התא־ימל
׃ךינפל הלא ימלו 19 בקעיל ךדבעל תרמאו
החולש אוה החנמ
הנהו ושעל ינדאל
׃ונירחא אוה־םג 20 ינשה־תא םג וציו
םג ישילשה־תא םג
ירחא םיכלהה־לכ־תא
רבדכ רמאל םירדעה
ושע־לא ןורבדת הזה
׃ותא םכאצמב 21 הנה םג םתרמאו
ונירחא בקעי ךדבע
וינפ הרפכא רמא־יכ
ינפל תכלהה החנמב
הארא ןכ־ירחאו
אשי ילוא וינפ
׃ינפ 22 החנמה רבעתו
ןל אוהו וינפ־לע
׃הנחמב אוהה־הלילב 23 אוה הלילב םקיו
וישנ יתש־תא חקיו
ויתחפש יתש־תאו
וידלי רשע דחא־תאו
רבעמ תא רבעיו
׃קבי 24 םרבעיו םחקיו
רבעיו לחנה־תא
׃ול־רשא־תא 25 ודבל בקעי רתויו
דע ומע שיא קבאיו
׃רחשה תולע 26 ול לכי אל יכ אריו
וכרי־ףכב עגיו
בקעי ךרי־ףכ עקתו
׃ומע וקבאהב 27 יכ ינחלש רמאיו
אל רמאיו רחשה הלע
יכ ךחלשא
׃ינתכרב־םא 28 ךמש־המ וילא רמאיו
׃בקעי רמאיו 29 בקעי אל רמאיו
יכ ךמש דוע רמאי
תירש־יכ לארשי־םא
־םעו םיהלא־םע
׃לכותו םישנא 30 רמאיו בקעי לאשיו
ךמש אנ־הדיגה
לאשת הז המל רמאיו
ותא ךרביו ימשל
׃םש 31 םש בקעי ארקיו
לאינפ םוקמה
םיהלא יתיאר־יכ
םינפ־לא םינפ
׃ישפנ לצנתו 32 שמשה ול־חרזיו
לאונפ־תא רבע רשאכ
׃וכרי־לע עלצ אוהו 33 ולכאי־אל ןכ־לע
דיג־תא לארשי־ינב
ףכ־לע רשא השנה
הזה םויה דע ךריה
ךרי־ףכב עגנ יכ
׃השנה דיגב בקעי

Chapter 33

1 ויניע בקעי אשיו
אב ושע הנהו אריו
תואמ עברא ומעו
־תא ץחיו שיא
האל־לע םידליה
יתש לעו לחר־לעו
׃תוחפשה 2 תוחפשה־תא םשיו
הנשאר ןהידלי־תאו
הידליו האל־תאו
לחר־תאו םינרחא
׃םינרחא ףסוי־תאו 3 םהינפל רבע אוהו
עבש הצרא וחתשיו
ותשג־דע םימעפ
׃ויחא־דע 4 ותארקל ושע ץריו
לפיו והקבחיו
והקשיו וראוצ־לע
׃וכביו 5 ויניע־תא אשיו
םישנה־תא אריו
רמאיו םידליה־תאו
רמאיו ךל הלא־ימ
ןנח־רשא םידליה
׃ךדבע־תא םיהלא 6 הנה תוחפשה ןשגתו
׃ןיוחתשתו ןהידליו 7 האל־םג שגתו
ווחתשיו הידליו
ףסוי שגנ רחאו
׃ווחתשיו לחרו 8 ךל ימ רמאיו
רשא הזה הנחמה־לכ
רמאיו יתשגפ
יניעב ןח־אצמל
׃ינדא 9 יל־שי ושע רמאיו
ךל יהי יחא בר
׃ךל־רשא 10 אנ־לא בקעי רמאיו
ןח יתאצמ אנ־םא
תחקלו ךיניעב
יכ ידימ יתחנמ
ךינפ יתיאר ןכ־לע
םיהלא ינפ תארכ
׃ינצרתו 11 יתכרב־תא אנ־חק
ךל תאבה רשא
יכו םיהלא יננח־יכ
־רצפיו לכ־יל־שי
׃חקיו וב 12 הכלנו העסנ רמאיו
׃ךדגנל הכלאו 13 ינדא וילא רמאיו
םידליה־יכ עדי
רקבהו ןאצהו םיכר
םוקפדו ילע תולע
ותמו דחא םוי
׃ןאצה־לכ 14 ינפל ינדא אנ־רבעי
הלהנתא ינאו ודבע
הכאלמה לגרל יטאל
לגרלו ינפל־רשא
אבא־רשא דע םידליה
׃הריעש ינדא־לא 15 ושע רמאיו
ךמע אנ־הגיצא
יתא רשא םעה־ןמ
הז המל רמאיו
יניעב ןח־אצמא
׃ינדא 16 אוהה םויב בשיו
׃הריעש וכרדל ושע 17 התכס עסנ בקעיו
תיב ול ןביו
תכס השע והנקמלו
־םש ארק ןכ־לע
׃תוכס םוקמה 18 ריע םלש בקעי אביו
ןענכ ץראב רשא םכש
םרא ןדפמ ואבב
ינפ ־תא ןחיו
׃ריעה 19 הדשה תקלח־תא ןקיו
ולהא םש־הטנ רשא
יבא רומח־ינב דימ
׃הטישק האמב םכש 20 חבזמ םש־בציו
יהלא לא ול־ארקיו
׃לארשי

Chapter 34

1 האל־תב הניד אצתו
בקעיל הדלי רשא
׃ץראה תונבב תוארל 2 םכש התא אריו
אישנ יוחה רומח־ןב
התא חקיו ץראה
׃הנעיו התא בכשיו 3 הנידב ושפנ קבדתו
בהאיו בקעי־תב
רבדיו רענה־תא
׃רענה בל־לע 4 רומח־לא םכש רמאיו
יל־חק רמאל ויבא
תאזה הדליה־תא
׃השאל 5 אמט יכ עמש בקעיו
וינבו ותב הניד־תא
הדשב והנקמ־תא ויה
בקעי שרחהו
׃םאב־דע 6 םכש־יבא רומח אציו
׃ותא רבדל בקעי־לא 7 ואב בקעי ינבו
םעמשכ הדשה־ןמ
םישנאה ובצעתיו
־יכ דאמ םהל רחיו
לארשיב השע הלבנ
בקעי־תב־תא בכשל
׃השעי אל ןכו 8 םתא רומח רבדיו
הקשח ינב םכש רמאל
אנ ונת םכתבב ושפנ
׃השאל ול התא 9 ונתא ונתחתהו
ונל־ונתת םכיתנב
וחקת וניתנב־תאו
׃םכל 10 ץראהו ובשת ונתאו
ובש םכינפל היהת
׃הב וזחאהו הורחסו 11 היבא־לא םכש רמאיו
ןח־אצמא היחא־לאו
רשאו םכיניעב
׃ןתא ילא ורמאת 12 רהמ דאמ ילע וברה
רשאכ הנתאו ןתמו
יל־ונתו ילא ורמאת
׃השאל רענה־תא 13 בקעי־ינב ונעיו
רומח־תאו םכש־תא
ורבדיו המרמב ויבא
הניד תא אמט רשא
׃םתחא 14 אל םהילא ורמאיו
רבדה תושעל לכונ
ונתחא־תא תתל הזה
הלרע ול־רשא שיאל
׃ונל אוה הפרח־יכ 15 םכל תואנ תאזב־ךא
למהל ונמכ ויהת םא
׃רכז־לכ םכל 16 וניתנב־תא ונתנו
םכיתנב־תאו םכל
ונבשיו ונל־חקנ
םעל ונייהו םכתא
׃דחא 17 ועמשת אל־םאו
לומהל ונילא
ונתב־תא ונחקלו
׃ונכלהו 18 םהירבד ובטייו
יניעבו רומח יניעב
׃רומח־ןב םכש 19 רענה רחא־אלו
ץפח יכ רבדה תושעל
אוהו בקעי־תבב
תיב לכמ דבכנ
׃ויבא 20 םכשו רומח אביו
םריע רעש־לא ונב
ישנא־לא ורבדיו
׃רמאל םריע 21 םימלש הלאה םישנאה
ובשיו ונתא םה
התא ורחסיו ץראב
הנה ץראהו
םהינפל םידי־תבחר
ונל־חקנ םתנב־תא
וניתנב־תאו םישנל
׃םהל ןתנ 22 ונל ותאי תאזב־ךא
ונתא תבשל םישנאה
דחא םעל תויהל
רכז ־לכ ונל לומהב
׃םילמנ םה רשאכ 23 םנינקו םהנקמ
אולה םתמהב־לכו
התואנ ךא םה ונל
׃ונתא ובשיו םהל 24 רומח־לא ועמשיו
ונב םכש־לאו
וריע רעש יאצי־לכ
־לכ רכז־לכ ולמיו
׃וריע רעש יאצי 25 ישילשה םויב יהיו
םיבאכ םתויהב
וחקיו
בקעי־ינב־ינש
יחא יולו ןועמש
וברח שיא הניד
חטב ריעה־לע ואביו
׃רכז־לכ וגרהיו 26 םכש־תאו רומח־תאו
ברח־יפל וגרה ונב
הניד־תא וחקיו
׃ואציו םכש תיבמ 27 ואב בקעי ינב
וזביו םיללחה־לע
ואמט רשא ריעה
׃םתוחא 28 םרקב־תאו םנאצ־תא
תאו םהירמח־תאו
רשא־תאו ריעב־רשא
׃וחקל הדשב 29 םליח־לכ־תאו
םפט־לכ־תאו
ובש םהישנ־תאו
רשא־לכ תאו וזביו
׃תיבב 30 בקעי רמאיו
יול־לאו ןועמש־לא
יתא םתרכע
בשיב ינשיאבהל
ינענכב ץראה
יתמ ינאו יזרפבו
ילע ופסאנו רפסמ
יתדמשנו ינוכהו
׃יתיבו ינא 31 הנוזכה ורמאיו
׃ונתוחא־תא השעי

Chapter 35

1 םיהלא רמאיו
הלע םוק בקעי־לא
םש־בשו לא־תיב
לאל חבזמ םש־השעו
ךחרבב ךילא הארנה
׃ךיחא ושע ינפמ 2 בקעי רמאיו
לאו ותיב־לא
ורסה ומע רשא־לכ
רשא רכנה יהלא־תא
ורהטהו םככתב
׃םכיתלמש ופילחהו 3 הלענו המוקנו
םש־השעאו לא־תיב
יתא הנעה לאל חבזמ
יהיו יתרצ םויב
רשא ךרדב ידמע
׃יתכלה 4 תא בקעי־לא ונתיו
רשא רכנה יהלא־לכ
םימזנה־תאו םדיב
ןמטיו םהינזאב רשא
הלאה תחת בקעי םתא
׃םכש־םע רשא 5 תתח יהיו ועסיו
םירעה־לע םיהלא
אלו םהיתוביבס רשא
ינב ירחא ופדר
׃בקעי 6 הזול בקעי אביו
אוה ןענכ ץראב רשא
אוה לא־תיב
׃ומע־רשא םעה־לכו 7 חבזמ םש ןביו
לא םוקמל ארקיו
ולגנ םש יכ לא־תיב
וחרבב םיהלאה וילא
׃ויחא ינפמ 8 תקנימ הרבד תמתו
תחתמ רבקתו הקבר
ןולאה תחת לא־תיבל
ןולא ומש ארקיו
׃תוכב 9 םיהלא אריו
ואבב דוע בקעי־לא
ךרביו םרא ןדפמ
׃ותא 10 םיהלא ול־רמאיו
ארקי־אל בקעי ךמש
יכ בקעי דוע ךמש
ךמש היהי לארשי־םא
ומש־תא ארקיו
׃לארשי 11 םיהלא ול רמאיו
הרפ ידש לא ינא
להקו יוג הברו
ךממ היהי םיוג
ךיצלחמ םיכלמו
׃ואצי 12 יתתנ רשא ץראה־תאו
ךל קחצילו םהרבאל
ךערזלו הננתא
־תא ןתא ךירחא
׃ץראה 13 םיהלא וילעמ לעיו
רבד־רשא םוקמב
׃ותא 14 הבצמ בקעי בציו
ותא רבד־רשא םוקמב
ךסיו ןבא תבצמ
קציו ךסנ הילע
׃ןמש הילע 15 םש־תא בקעי ארקיו
ותא רבד רשא םוקמה
׃לא־תיב םיהלא םש 16 לא תיבמ ועסיו
דוע־יהיו
אובל ץראה־תרבכ
לחר דלתו התרפא
׃התדלב שקתו 17 התדלב התשקהב יהיו
תדלימה הל רמאתו
הז־םג־יכ יארית־לא
׃ןב ךל 18 יכ השפנ תאצב יהיו
ומש ארקתו התמ
ויבאו ינוא־ןב
׃ןימינב ול־ארק 19 רבקתו לחר תמתו
אוה התרפא ךרדב
׃םחל תיב 20 הבצמ בקעי בציו
תבצמ אוה התרבק־לע
׃םויה־דע לחר־תרבק 21 טיו לארשי עסיו
האלהמ הלהא
׃רדע־לדגמל 22 לארשי ןכשב יהיו
ךליו אוהה ץראב
בכשיו ןבואר
שגליפ ההלב־תא
לארשי עמשיו ויבא
בקעי־ינב ויהיו
׃רשע םינש 23 בקעי רוכב האל ינב
יולו ןועמשו ןבואר
רכששיו הדוהיו
׃ןולבזו 24 ףסוי לחר ינב
׃ןמינבו 25 תחפש ההלב ינבו
׃ילתפנו ןד לחר 26 תחפש הפלז ינבו
הלא רשאו דג האל
רשא בקעי ינב
׃םרא ןדפב ול־דלי 27 קחצי־לא בקעי אביו
תירק ארממ ויבא
ןורבח אוה עבראה
םהרבא םש־רג־רשא
׃קחציו 28 קחצי ימי ויהיו
םינמשו הנש תאמ
׃הנש 29 תמיו קחצי עוגיו
ןקז וימע־לא ףסאיו
ורבקיו םימי עבשו
בקעיו ושע ותא
׃וינב

Chapter 36

1 ושע תודלת הלאו
׃םודא אוה 2 וישנ־תא חקל ושע
הדע־תא ןענכ תונבמ
יתחה ןוליא־תב
המבילהא־תאו
ןועבצ־תב הנע־תב
׃יוחה 3 תמשב־תאו
תוחא לאעמשי־תב
׃תויבנ 4 ושעל הדע דלתו
תמשבו זפילא־תא
׃לאוער־תא הדלי 5 הדלי המבילהאו
םלעי־תאו שיעי־תא
ינב הלא חרק־תאו
ול ־ודלי רשא ושע
׃ןענכ ץראב 6 וישנ־תא ושע חקיו
וינב־תאו
ויתנב־תאו
ותיב תושפנ־לכ־תאו
והנקמ ־תאו
תאו ותמהב־לכ־תאו
שכר רשא ונינק־לכ
ךליו ןענכ ץראב
בקעי ינפמ ץרא־לא
׃ויחא 7 בר םשוכר היה־יכ
אלו ודחי תבשמ
םהירוגמ ץרא הלכי
ינפמ םתא תאשל
׃םהינקמ 8 ריעש רהב ושע בשיו
׃םודא אוה ושע 9 ושע תודלת הלאו
רהב םודא יבא
׃ריעש 10 ושע־ינב תומש הלא
תשא הדע־ןב זפילא
תמשב־ןב לאוער ושע
׃ושע תשא 11 זפילא ינב ויהיו
ופצ רמוא ןמית
׃זנקו םתעגו 12 שגליפ התיה ענמתו
ושע־ןב זפילאל
זפילאל דלתו
ינב הלא קלמע־תא
׃ושע תשא הדע 13 לאוער ינב הלאו
הזמו המש חרזו תחנ
תמשב ינב ויה הלא
׃ושע תשא 14 ינב ויה הלאו
הנע־תב המבילהא
ושע תשא ןועבצ־תב
־תא ושעל דלתו
םלעי־תאו שיעי
׃חרק־תאו 15 ושע־ינב יפולא הלא
רוכב זפילא ינב
ןמית ףולא ושע
ףולא רמוא ףולא
׃זנק ףולא ופצ 16 ףולא חרק־ףולא
קלמע ףולא םתעג
זפילא יפולא הלא
ינב הלא םודא ץראב
׃הדע 17 לאוער ינב הלאו
תחנ ףולא ושע־ןב
המש ףולא חרז ףולא
הלא הזמ ףולא
ץראב לאוער יפולא
תמשב ינב הלא םודא
׃ושע תשא 18 המבילהא ינב הלאו
שועי ףולא ושע תשא
ףולא םלעי ףולא
יפולא הלא חרק
הנע־תב המבילהא
׃ושע תשא 19 הלאו ושע־ינב הלא
׃םודא אוה םהיפולא 20 ירחה ריעש־ינב הלא
ןטול ץראה יבשי
ןועבצו לבושו
׃הנעו 21 ןשידו רצאו ןושדו
ירחה יפולא הלא
ץראב ריעש ינב
׃םודא 22 ןטול־ינב ויהיו
תוחאו םמיהו ירח
׃ענמת ןטול 23 לבוש ינב הלאו
לביעו תחנמו ןולע
׃םנואו ופש 24 ןועבצ־ינב הלאו
הנע אוה הנעו היאו
םמיה־תא אצמ רשא
ותערב רבדמב
ןועבצל םירמחה־תא
׃ויבא 25 ןשד הנע־ינב הלאו
׃הנע־תב המבילהאו 26 ןשיד ינב הלאו
ןרתיו ןבשאו ןדמח
׃ןרכו 27 ןהלב רצא־ינב הלא
׃ןקעו ןועזו 28 ץוע ןשיד־ינב הלא
׃ןראו 29 ירחה יפולא הלא
ףולא ןטול ףולא
ןועבצ ףולא לבוש
׃הנע ףולא 30 רצא ףולא ןשד ףולא
הלא ןשיד ףולא
ירחה יפולא
ץראב םהיפלאל
׃ריעש 31 רשא םיכלמה הלאו
םודא ץראב וכלמ
ינבל ךלמ־ךלמ ינפל
׃לארשי 32 עלב םודאב ךלמיו
וריע םשו רועב־ןב
׃הבהנד 33 ךלמיו עלב תמיו
חרז־ןב בבוי ויתחת
׃הרצבמ 34 ךלמיו בבוי תמיו
ץראמ םשח ויתחת
׃ינמיתה 35 ךלמיו םשח תמיו
דדב־ןב דדה ויתחת
הדשב ןידמ־תא הכמה
וריע םשו באומ
׃תיוע 36 ךלמיו דדה תמיו
הלמש ויתחת
׃הקרשממ 37 ךלמיו הלמש תמיו
תובחרמ לואש ויתחת
׃רהנה 38 ךלמיו לואש תמיו
ןנח לעב ויתחת
׃רובכע־ןב 39 ןנח לעב תמיו
ךלמיו רובכע־ןב
םשו רדה ויתחת
ותשא םשו ועפ וריע
דרטמ־תב לאבטיהמ
׃בהז ימ תב 40 יפולא תומש הלאו
םתחפשמל ושע
ףולא םתמשב םתמקמל
הולע ףולא ענמת
׃תתי ףולא 41 ףולא המבילהא ףולא
׃ןניפ ףולא הלא 42 ףולא זנק ףולא
׃רצבמ ףולא ןמית 43 ףולא לאידגמ ףולא
יפולא הלא םריע
ץראב םתבשמל םודא
יבא ושע אוה םתזחא
׃םודא

Chapter 37

1 ץראב בקעי בשיו
ץראב ויבא ירוגמ
׃ןענכ 2 בקעי תודלת הלא
הרשע־עבש־ןב ףסוי
הער היה הנש
אוהו ןאצב ויחא־תא
ההלב ינב־תא רענ
ישנ הפלז ינב־תאו
ףסוי אביו ויבא
־לא הער םתבד־תא
׃םהיבא 3 בהא לארשיו
וינב־לכמ ףסוי־תא
אוה םינקז־ןב־יכ
תנתכ ול השעו ול
׃םיספ 4 ותא־יכ ויחא ואריו
םהיבא בהא
ואנשיו ויחא־לכמ
ורבד ולכי אלו ותא
׃םלשל 5 םולח ףסוי םלחיו
ופסויו ויחאל דגיו
׃ותא אנש דוע 6 םהילא רמאיו
הזה םולחה אנ־ועמש
׃יתמלח רשא 7 םימלאמ ונחנא הנהו
הדשה ךותב םימלא
יתמלא המק הנהו
הנהו הבצנ־םגו
םכיתמלא הניבסת
׃יתמלאל ןיוחתשתו 8 ויחא ול ורמאיו
ונילע ךלמת ךלמה
ונב לשמת לושמ־םא
אנש דוע ופסויו
ויתמלח־לע ותא
׃וירבד־לעו 9 םולח דוע םלחיו
ותא רפסיו רחא
הנה רמאיו ויחאל
דוע םולח יתמלח
חריהו שמשה הנהו
םיבכוכ רשע דחאו
׃יל םיוחתשמ 10 ויבא־לא רפסיו
וב־רעגיו ויחא־לאו
המ ול רמאיו ויבא
רשא הזה םולחה
אובנ אובה תמלח
ךיחאו ךמאו ינא
׃הצרא ךל תוחתשהל 11 ויחא וב־ואנקיו
רמש ויבאו
׃רבדה־תא 12 תוערל ויחא וכליו
םהיבא ןאצ־תא
׃םכשב 13 לארשי רמאיו
ךיחא אולה ףסוי־לא
הכל םכשב םיער
םהילא ךחלשאו
׃יננה ול רמאיו 14 אנ־ךל ול רמאיו
ךיחא םולש־תא האר
ןאצה םולש־תאו
רבד ינבשהו
קמעמ והחלשיו
׃המכש אביו ןורבח 15 הנהו שיא והאצמיו
והלאשיו הדשב העת
רמאל שיאה
׃שקבת־המ 16 יכנא יחא־תא רמאיו
יל אנ־הדיגה שקבמ
׃םיער םה הפיא 17 ועסנ שיאה רמאיו
יתעמש יכ הזמ
הניתד הכלנ םירמא
רחא ףסוי ךליו
׃ןתדב םאצמיו ויחא 18 קחרמ ותא ואריו
םהילא ברקי םרטבו
ותא ולכנתיו
׃ותימהל 19 שיא ורמאיו
לעב הנה ויחא־לא
׃אב הזלה תומלחה 20 והגרהנו וכל התעו
דחאב והכלשנו
היח ונרמאו תורבה
הארנו והתלכא הער
׃ויתמלח ויהי־המ 21 ןבואר עמשיו
רמאיו םדימ והלציו
׃שפנ ונכנ אל 22 ןבואר םהלא רמאיו
םד־וכפשת־לא
ותא וכילשה
רשא הזה רובה־לא
דיו רבדמב
ןעמל וב־וחלשת־לא
םדימ ותא ליצה
׃ויבא־לא ובישהל 23 ףסוי אב־רשאכ יהיו
וטישפיו ויחא־לא
ותנתכ־תא ףסוי־תא
רשא םיספה תנתכ־תא
׃וילע 24 ותא וכלשיו והחקיו
ןיא קר רובהו הרבה
׃םימ וב 25 םחל־לכאל ובשיו
םהיניע ואשיו
תחרא הנהו ואריו
האב םילאעמשי
םהילמגו דעלגמ
ירצו תאכנ םיאשנ
דירוהל םיכלוה טלו
׃המירצמ 26 הדוהי רמאיו
יכ עצב־המ ויחא־לא
וניחא־תא גרהנ
׃ומד־תא וניסכו 27 ונרכמנו וכל
ונדיו םילאעמשיל
וב־יהת־לא
ונרשב וניחא־יכ
׃ויחא ועמשיו אוה 28 םישנא ורבעיו
םירחס םינידמ
ולעיו וכשמיו
רובה־ןמ ףסוי־תא
ףסוי־תא ורכמיו
םירשעב םילאעמשיל
ואיביו ףסכ
׃המירצמ ףסוי־תא 29 ןבואר בשיו
הנהו רובה־לא
רובב ףסוי־ןיא
׃וידגב־תא ערקיו 30 ויחא־לא בשיו
ונניא דליה רמאיו
׃אב־ינא הנא ינאו 31 תנתכ־תא וחקיו
ריעש וטחשיו ףסוי
ולבטיו םיזע
׃םדב תנתכה־תא 32 תנתכ־תא וחלשיו
ואיביו םיספה
ורמאיו םהיבא־לא
אנ־רכה ונאצמ תאז
אוה ךנב תנתכה
׃אל־םא 33 תנתכ רמאיו הריכיו
הער היח ינב
ףרט ףרט והתלכא
׃ףסוי 34 ויתלמש בקעי ערקיו
וינתמב קש םשיו
ונב־לע לבאתיו
׃םיבר םימי 35 וינב־לכ ומקיו
ומחנל ויתנב־לכו
םחנתהל ןאמיו
־לא דרא־יכ רמאיו
ךביו הלאש לבא ינב
׃ויבא ותא 36 ותא ורכמ םינדמהו
רפיטופל םירצמ־לא
רש הערפ סירס
׃םיחבטה

Chapter 38

1 אוהה תעב יהיו
תאמ הדוהי דריו
שיא־דע טיו ויחא
׃הריח ומשו ימלדע 2 הדוהי םש־אריו
ומשו ינענכ שיא־תב
אביו החקיו עוש
׃הילא 3 ןב דלתו רהתו
׃רע ומש־תא ארקיו 4 ןב דלתו דוע רהתו
ומש־תא ארקתו
׃ןנוא 5 ןב דלתו דוע ףסתו
הלש ומש־תא ארקתו
התדלב ביזכב היהו
׃ותא 6 השא הדוהי חקיו
המשו ורוכב רעל
׃רמת 7 רוכב רע יהיו
יניעב ער הדוהי
׃הוהי והתמיו הוהי 8 ןנואל הדוהי רמאיו
ךיחא תשא־לא אב
ערז םקהו התא םביו
׃ךיחאל 9 אל יכ ןנוא עדיו
היהו ערזה היהי ול
ויחא תשא־לא אב־םא
יתלבל הצרא תחשו
׃ויחאל ערז־ןתנ 10 הוהי יניעב עריו
תמיו השע רשא
׃ותא־םג 11 רמתל הדוהי רמאיו
הנמלא יבש ותלכ
לדגי־דע ךיבא־תיב
רמא יכ ינב הלש
אוה־םג תומי־ןפ
רמת ךלתו ויחאכ
׃היבא תיב בשתו 12 תמתו םימיה ובריו
הדוהי־תשא עוש־תב
לעיו הדוהי םחניו
אוה ונאצ יזזג־לע
ימלדעה והער הריחו
׃התנמת 13 רמאל רמתל דגיו
הלע ךימח הנה
׃ונאצ זגל התנמת 14 התונמלא ידגב רסתו
ףיעצב סכתו הילעמ
חתפב בשתו ףלעתתו
ךרד־לע רשא םיניע
התאר יכ התנמת
אוהו הלש לדג־יכ
׃השאל ול הנתנ־אל 15 הדוהי האריו
יכ הנוזל הבשחיו
׃הינפ התסכ 16 ךרדה־לא הילא טיו
אובא אנ־הבה רמאיו
יכ עדי אל יכ ךילא
רמאתו אוה ותלכ
אובת יכ יל־ןתת־המ
׃ילא 17 חלשא יכנא רמאיו
ןאצה־ןמ םיזע־ידג
ןתת־םא רמאתו
׃ךחלש דע ןוברע 18 ןוברעה המ רמאיו
רמאתו ךל־ןתא רשא
ךטמו ךליתפו ךמתח
הל־ןתיו ךדיב רשא
רהתו הילא אביו
׃ול 19 רסתו ךלתו םקתו
שבלתו הילעמ הפיעצ
׃התונמלא ידגב 20 הדוהי חלשיו
דיב םיזעה ידג־תא
תחקל ימלדעה והער
השאה דימ ןוברעה
׃האצמ אלו 21 ישנא־תא לאשיו
היא רמאל המקמ
םיניעב אוה השדקה
ורמאיו ךרדה־לע
׃השדק הזב התיה־אל 22 הדוהי־לא בשיו
היתאצמ אל רמאיו
םוקמה ישנא םגו
הזב התיה־אל ורמא
׃השדק 23 הדוהי רמאיו
היהנ ןפ הל־חקת
יתחלש הנה זובל
אל התאו הזה ידגה
׃התאצמ 24 םישדח שלשמכ יהיו
רמאל הדוהיל דגיו
םגו ךתלכ רמת התנז
םינונזל הרה הנה
הדוהי רמאיו
׃ףרשתו הואיצוה 25 איהו תאצומ אוה
רמאל הימח־לא החלש
ול הלא־רשא שיאל
רמאתו הרה יכנא
תמתחה ימל אנ־רכה
הטמהו םיליתפהו
׃הלאה 26 רמאיו הדוהי רכיו
ינממ הקדצ
היתתנ־אל ןכ־לע־יכ
ףסי ־אלו ינב הלשל
׃התעדל דוע 27 התדל תעב יהיו
םימואת הנהו
׃הנטבב 28 התדלב יהיו
חקתו די־ןתיו
רשקתו תדלימה
רמאל ינש ודי־לע
׃הנשאר אצי הז 29 ודי בישמכ יהיו
ויחא אצי הנהו
תצרפ־המ רמאתו
ארקיו ץרפ ךילע
׃ץרפ ומש 30 רשא ויחא אצי רחאו
ארקיו ינשה ודי־לע
׃חרז ומש

Chapter 39

1 המירצמ דרוה ףסויו
רפיטופ והנקיו
רש הערפ סירס
ירצמ שיא םיחבטה
רשא םילאעמשיה דימ
׃המש והדרוה 2 ףסוי־תא הוהי יהיו
חילצמ שיא יהיו
וינדא תיבב יהיו
׃ירצמה 3 יכ וינדא אריו
לכו ותא הוהי
הוהי השע אוה־רשא
׃ודיב חילצמ 4 ןח ףסוי אצמיו
ותא תרשיו ויניעב
ותיב־לע והדקפיו
ןתנ ול־שי־לכו
׃ודיב 5 דיקפה זאמ יהיו
לעו ותיבב ותא
ול־שי רשא־לכ
תיב־תא הוהי ךרביו
ףסוי ללגב ירצמה
הוהי תכרב יהיו
ול־שי רשא־לכב
׃הדשבו תיבב 6 ול־רשא־לכ בזעיו
עדי־אלו ףסוי־דיב
יכ המואמ ותא
אוה־רשא םחלה־םא
ףסוי יהיו לכוא
הפיו ראת־הפי
׃הארמ 7 םירבדה רחא יהיו
אשתו הלאה
וינדא־תשא
ףסוי־לא היניע־תא
׃ימע הבכש רמאתו 8 רמאיו ןאמיו
ןה וינדא תשא־לא
יתא עדי־אל ינדא
־רשא לכו תיבב־המ
׃ידיב ןתנ ול־שי 9 תיבב לודג ונניא
ךשח־אלו ינממ הזה
יכ המואמ ינממ
רשאב ךתוא־םא
השעא ךיאו ותשא־תא
תאזה הלדגה הערה
׃םיהלאל יתאטחו 10 הרבדכ יהיו
םוי םוי ףסוי־לא
בכשל הילא עמש־אלו
׃המע תויהל הלצא 11 הזה םויהכ יהיו
תושעל התיבה אביו
שיא ןיאו ותכאלמ
םש תיבה ישנאמ
׃תיבב 12 ודגבב והשפתתו
ימע הבכש רמאל
הדיב ודגב בזעיו
׃הצוחה אציו סניו 13 התוארכ יהיו
הדיב ודגב בזע־יכ
׃הצוחה סניו 14 התיב ישנאל ארקתו
רמאל םהל רמאתו
שיא ונל איבה ואר
אב ונב קחצל ירבע
ימע בכשל ילא
׃לודג לוקב ארקאו 15 ועמשכ יהיו
ילוק יתמירה־יכ
ודגב בזעיו ארקאו
אציו סניו ילצא
׃הצוחה 16 הלצא ודגב חנתו
וינדא אוב־דע
׃ותיב־לא 17 םירבדכ וילא רבדתו
ילא־אב רמאל הלאה
ירבעה דבעה
קחצל ונל תאבה־רשא
׃יב 18 ילוק ימירהכ יהיו
ודגב בזעיו ארקאו
׃הצוחה סניו ילצא 19 וינדא עמשכ יהיו
רשא ותשא ירבד־תא
רמאל וילא הרבד
השע הלאה םירבדכ
׃ופא רחיו ךדבע יל 20 ףסוי ינדא חקיו
תיב־לא והנתיו ותא
םוקמ רהסה
ךלמה ירוסא־רשא
םש־יהיו םירוסא
׃רהסה תיבב 21 ףסוי־תא הוהי יהיו
ןתיו דסח וילא טיו
רש יניעב ונח
׃רהסה־תיב 22 רהסה־תיב רש ןתיו
תא ףסוי־דיב
רשא םריסאה־לכ
־לכ תאו רהסה תיבב
אוה םש םישע רשא
׃השע היה 23 רהסה־תיב רש ןיא
המואמ־לכ־תא האר
הוהי רשאב ודיב
השע אוה־רשאו ותא
׃חילצמ הוהי

Chapter 40

1 םירבדה רחא יהיו
הקשמ ואטח הלאה
הפאהו םירצמ־ךלמ
ךלמל םהינדאל
׃םירצמ 2 ינש לע הערפ ףצקיו
רש לע ויסירס
רש לעו םיקשמה
׃םיפואה 3 רמשמב םתא ןתיו
םיחבטה רש תיב
םוקמ רהסה תיב־לא
׃םש רוסא ףסוי רשא 4 םיחבטה רש דקפיו
תרשיו םתא ףסוי־תא
םימי ויהיו םתא
׃רמשמב 5 םהינש םולח ומלחיו
הלילב ומלח שיא
ןורתפכ שיא דחא
הפאהו הקשמה ומלח
םירצמ ךלמל רשא
תיבב םירוסא רשא
׃רהסה 6 ףסוי םהילא אביו
םתא אריו רקבב
׃םיפעז םנהו 7 יסירס־תא לאשיו
ותא רשא הערפ
וינדא תיב רמשמב
םכינפ עודמ רמאל
׃םויה םיער 8 םולח וילא ורמאיו
ןיא רתפו ונמלח
םהלא רמאיו ותא
םיהלאל אולה ףסוי
אנ־ורפס םינרתפ
׃יל 9 םיקשמה־רש רפסיו
ףסויל ומלח־תא
ימולחב ול רמאיו
׃ינפל ןפג־הנהו 10 םגירש השלש ןפגבו
התלע תחרפכ אוהו
ולישבה הצנ
׃םיבנע היתלכשא 11 ידיב הערפ סוכו
םיבנעה־תא חקאו
סוכ־לא םתא טחשאו
־תא ןתאו הערפ
׃הערפ ףכ־לע סוכה 12 הז ףסוי ול רמאיו
םיגרשה תשלש ונרתפ
׃םה םימי תשלש 13 םימי תשלש דועב
ךשאר־תא הערפ אשי
ךנכ־לע ךבישהו
הערפ־סוכ תתנו
ןושארה טפשמכ ודיב
׃והקשמ תייה רשא 14 ךתא ינתרכז־םא יכ
ךל בטיי רשאכ
דסח ידמע אנ־תישעו
הערפ ־לא ינתרכזהו
תיבה־ןמ ינתאצוהו
׃הזה 15 ץראמ יתבנג בנג־יכ
הפ־םגו םירבעה
המואמ יתישע־אל
׃רובב יתא ומש־יכ 16 יכ םיפאה־רש אריו
רמאיו רתפ בוט
ינא־ףא ףסוי־לא
השלש הנהו ימולחב
׃ישאר־לע ירח ילס 17 לכמ ןוילעה לסבו
השעמ הערפ לכאמ
םתא לכא ףועהו הפא
׃ישאר לעמ לסה־ןמ 18 רמאיו ףסוי ןעיו
תשלש ונרתפ הז
םימי תשלש םילסה
׃םה 19 םימי תשלש דועב
ךשאר־תא הערפ אשי
ךתוא הלתו ךילעמ
ףועה לכאו ץע־לע
׃ךילעמ ךרשב־תא 20 ישילשה םויב יהיו
הערפ־תא תדלה םוי
התשמ שעיו
אשיו וידבע־לכל
םיקשמה רש שאר־תא
םיפאה רש שאר־תאו
׃וידבע ךותב 21 םיקשמה רש־תא בשיו
ןתיו והקשמ־לע
׃הערפ ףכ־לע סוכה 22 הלת םיפאה רש תאו
םהל רתפ רשאכ
׃ףסוי 23 םיקשמה־רש רכז־אלו
׃והחכשיו ףסוי־תא

Chapter 41

1 םיתנש ץקמ יהיו
םלח הערפו םימי
׃ראיה־לע דמע הנהו 2 תלע ראיה־ןמ הנהו
תופי תורפ עבש
רשב תאירבו הארמ
׃וחאב הניערתו 3 תורפ עבש הנהו
ןהירחא תולע תורחא
הארמ תוער ראיה־ןמ
הנדמעתו רשב תוקדו
תפש־לע תורפה לצא
׃ראיה 4 תורפה הנלכאתו
תקדו הארמה תוער
תורפה עבש תא רשבה
תאירבהו הארמה תפי
׃הערפ ץקייו 5 תינש םלחיו ןשייו
םילבש עבש הנהו
דחא הנקב תולע
׃תובטו תואירב 6 םילבש עבש הנהו
םידק תפודשו תוקד
׃ןהירחא תוחמצ 7 םילבשה הנעלבתו
עבש תא תוקדה
תואירבה םילבשה
ץקייו תואלמהו
׃םולח הנהו הערפ 8 םעפתו רקבב יהיו
ארקיו חלשיו וחור
םירצמ ימטרח־לכ־תא
הימכח ־לכ־תאו
םהל הערפ רפסיו
רתופ־ןיאו ומלח־תא
׃הערפל םתוא 9 םיקשמה רש רבדיו
רמאל הערפ־תא
ריכזמ ינא יאטח־תא
׃םויה 10 וידבע־לע ףצק הערפ
רמשמב יתא ןתיו
יתא םיחבטה רש תיב
׃םיפאה רש תאו 11 הלילב םולח המלחנו
שיא אוהו ינא דחא
ומלח ןורתפכ
׃ונמלח 12 ירבע רענ ונתא םשו
םיחבטה רשל דבע
ול־רפסנו
־תא ונל־רתפיו
ומלחכ שיא וניתמלח
׃רתפ 13 ונל־רתפ רשאכ יהיו
בישה יתא היה ןכ
׃הלת ותאו ינכ־לע 14 ארקיו הערפ חלשיו
והציריו ףסוי־תא
חלגיו רובה־ןמ
אביו ויתלמש ףלחיו
׃הערפ־לא 15 הערפ רמאיו
םולח ףסוי־לא
ןיא רתפו יתמלח
יתעמש ינאו ותא
עמשת רמאל ךילע
׃ותא רתפל םולח 16 הערפ־תא ףסוי ןעיו
םיהלא ידעלב רמאל
םולש־תא הנעי
׃הערפ 17 הערפ רבדיו
ימלחב ףסוי־לא
תפש־לע דמע יננה
׃ראיה 18 תלע ראיה־ןמ הנהו
תואירב תורפ עבש
ראת תפיו רשב
׃וחאב הניערתו 19 תורפ־עבש הנהו
ןהירחא תולע תורחא
ראת תוערו תולד
רשב תוקרו דאמ
הנהכ יתיאר־אל
םירצמ ץרא־לכב
׃ערל 20 תורפה הנלכאתו
תא תוערהו תוקרה
תונשארה תורפה עבש
׃תאירבה 21 הנברק־לא הנאבתו
ואב־יכ עדונ אלו
ןהיארמו הנברק־לא
הלחתב רשאכ ער
׃ץקיאו 22 הנהו ימלחב אראו
תלע םילבש עבש
תאלמ דחא הנקב
׃תובטו 23 םילבש עבש הנהו
תופדש תוקד תומנצ
תוחמצ םידק
׃םהירחא 24 םילבשה ןעלבתו
עבש תא תקדה
רמאו תובטה םילבשה
ןיאו םימטרחה־לא
׃יל דיגמ 25 ףסוי רמאיו
הערפ םולח הערפ־לא
רשא תא אוה דחא
דיגה השע םיהלאה
׃הערפל 26 עבש תבטה תרפ עבש
עבשו הנה םינש
עבש תבטה םילבשה
דחא םולח הנה םינש
׃אוה 27 תוקרה תורפה עבשו
ןהירחא תלעה תערהו
עבשו הנה םינש עבש
תוקרה םילבשה
ויהי םידקה תופדש
׃בער ינש עבש 28 רשא רבדה אוה
רשא הערפ־לא יתרבד
הארה השע םיהלאה
׃הערפ־תא 29 תואב םינש עבש הנה
ץרא־לכב לודג עבש
׃םירצמ 30 בער ינש עבש ומקו
חכשנו ןהירחא
ץראב עבשה־לכ
בערה הלכו םירצמ
׃ץראה־תא 31 עבשה עדוי־אלו
בערה ינפמ ץראב
ןכ־ירחא אוהה
׃דאמ אוה דבכ־יכ 32 םולחה תונשה לעו
םימעפ הערפ־לא
םעמ רבדה ןוכנ־יכ
רהממו םיהלאה
׃ותשעל םיהלאה 33 שיא הערפ ארי התעו
והתישיו םכחו ןובנ
׃םירצמ ץרא־לע 34 דקפיו הערפ השעי
ץראה־לע םידקפ
םירצמ ץרא־תא שמחו
׃עבשה ינש עבשב 35 לכא־לכ־תא וצבקיו
תאבה תובטה םינשה
רב־ורבציו הלאה
לכא הערפ־די תחת
׃ורמשו םירעב 36 ןודקפל לכאה היהו
ינש עבשל ץראל
ןייהת רשא בערה
־אלו םירצמ ץראב
׃בערב ץראה תרכת 37 יניעב רבדה בטייו
יניעבו הערפ
׃וידבע־לכ 38 הערפ רמאיו
אצמנה וידבע־לא
חור רשא שיא הזכ
׃וב םיהלא 39 הערפ רמאיו
ירחא ףסוי־לא
ךתוא םיהלא עידוה
תאז־לכ־תא
םכחו ןובנ־ןיא
׃ךומכ 40 יתיב־לע היהת התא
קשי ךיפ־לעו
אסכה קר ימע־לכ
׃ךממ לדגא 41 הערפ רמאיו
יתתנ האר ףסוי־לא
ץרא־לכ לע ךתא
׃םירצמ 42 הערפ רסיו
ודי לעמ ותעבט־תא
די־לע התא ןתיו
ותא שבליו ףסוי
דבר םשיו שש־ידגב
׃וראוצ־לע בהזה 43 תבכרמב ותא בכריו
ול־רשא הנשמה
ךרבא וינפל וארקיו
לע ותא ןותנו
׃םירצמ ץרא־לכ 44 הערפ רמאיו
הערפ ינא ףסוי־לא
םירי־אל ךידעלבו
־תאו ודי־תא שיא
ץרא־לכב ולגר
׃םירצמ 45 הערפ ארקיו
חנעפ תנפצ ףסוי־םש
תנסא־תא ול־ןתיו
ןהכ ערפ יטופ־תב
ףסוי אציו השאל ןא
׃םירצמ ץרא־לע 46 םישלש־ןב ףסויו
ינפל ודמעב הנש
םירצמ־ךלמ הערפ
ינפלמ ףסוי אציו
רבעיו הערפ
׃םירצמ ץרא־לכב 47 עבשב ץראה שעתו
׃םיצמקל עבשה ינש 48 לכא־לכ־תא ץבקיו
ויה רשא םינש עבש
םירצמ ץראב
םירעב לכא־ןתיו
רשא ריעה־הדש לכא
ןתנ היתביבס
׃הכותב 49 רב ףסוי רבציו
דאמ הברה םיה לוחכ
רפסל לדח־יכ דע
׃רפסמ ןיא־יכ 50 ינש דלי ףסוילו
אובת םרטב םינב
רשא בערה תנש
־תב תנסא ול־הדלי
׃ןוא ןהכ ערפ יטופ 51 םש־תא ףסוי ארקיו
השנמ רוכבה
םיהלא ינשנ־יכ
תאו ילמע־לכ־תא
׃יבא תיב ־לכ 52 ארק ינשה םש תאו
ינרפה־יכ םירפא
׃יינע ץראב םיהלא 53 ינש עבש הנילכתו
ץראב היה רשא עבשה
׃םירצמ 54 ינש עבש הנילחתו
רשאכ אובל בערה
בער יהיו ףסוי רמא
תוצראה־לכב
םירצמ ץרא־לכבו
׃םחל היה 55 ץרא־לכ בערתו
םעה קעציו םירצמ
םחלל הערפ־לא
־לכל הערפ רמאיו
ףסוי־לא וכל םירצמ
םכל רמאי־רשא
׃ושעת 56 לע היה בערהו
חתפיו ץראה ינפ־לכ
רשא־לכ־תא ףסוי
םירצמל רבשיו םהב
ץראב בערה קזחיו
׃םירצמ 57 ואב ץראה־לכו
רבשל המירצמ
קזח־יכ ףסוי־לא
׃ץראה־לכב בערה

Chapter 42

1 יכ בקעי אריו
םירצמב רבש־שי
וינבל בקעי רמאיו
׃וארתת המל 2 יתעמש הנה רמאיו
םירצמב רבש־שי יכ
ונל־ורבשו המש־ודר
אלו היחנו םשמ
׃תומנ 3 ףסוי־יחא ודריו
רב רבשל הרשע
׃םירצממ 4 יחא ןימינב־תאו
בקעי חלש־אל ףסוי
רמא יכ ויחא־תא
׃ןוסא ונארקי־ןפ 5 לארשי ינב ואביו
םיאבה ךותב רבשל
ץראב בערה היה־יכ
׃ןענכ 6 טילשה אוה ףסויו
אוה ץראה־לע
םע־לכל ריבשמה
יחא ואביו ץראה
ול־ווחתשיו ףסוי
׃הצרא םיפא 7 ויחא־תא ףסוי אריו
רכנתיו םרכיו
םתא רבדיו םהילא
םהלא רמאיו תושק
ורמאיו םתאב ןיאמ
ןענכ ץראמ
׃לכא־רבשל 8 ויחא־תא ףסוי רכיו
׃והרכה אל םהו 9 תא ףסוי רכזיו
םלח רשא תומלחה
םהלא רמאיו םהל
תוארל םתא םילגרמ
ץראה תורע־תא
׃םתאב 10 אל וילא ורמאיו
ואב ךידבעו ינדא
׃לכא־רבשל 11 דחא־שיא ינב ונלכ
ונחנא םינכ ונחנ
ךידבע ויה־אל
׃םילגרמ 12 אל םהלא רמאיו
םתאב ץראה תורע־יכ
׃תוארל 13 רשע םינש ורמאיו
ונחנא םיחא ךידבע
ץראב דחא־שיא ינב
ןטקה הנהו ןענכ
םויה וניבא־תא
׃ונניא דחאהו 14 ףסוי םהלא רמאיו
יתרבד רשא אוה
םילגרמ רמאל םכלא
׃םתא 15 יח ונחבת תאזב
הזמ ואצת־םא הערפ
םכיחא אובב־םא יכ
׃הנה ןטקה 16 חקיו דחא םכמ וחלש
םתאו םכיחא־תא
ונחביו ורסאה
םכתא תמאה םכירבד
יכ הערפ יח אל־םאו
׃םתא םילגרמ 17 רמשמ־לא םתא ףסאיו
׃םימי תשלש 18 ףסוי םהלא רמאיו
תאז ישילשה םויב
ויחו ושע
ינא םיהלאה־תא
׃ארי 19 םכיחא םתא םינכ־םא
תיבב רסאי דחא
וכל םתאו םכרמשמ
ןובער רבש ואיבה
׃םכיתב 20 ןטקה םכיחא־תאו
ונמאיו ילא ואיבת
ותומת אלו םכירבד
׃ןכ־ושעיו 21 שיא ורמאיו
םימשא לבא ויחא־לא
וניחא־לע ונחנא
תרצ וניאר רשא
וננחתהב ושפנ
ונעמש אלו ונילא
ונילא האב ןכ־לע
׃תאזה הרצה 22 םתא ןבואר ןעיו
יתרמא אולה רמאל
רמאל םכילא
אלו דליב ואטחת־לא
הנה ומד־םגו םתעמש
׃שרדנ 23 יכ ועדי אל םהו
ץילמה יכ ףסוי עמש
׃םתניב 24 ךביו םהילעמ בסיו
רבדיו םהלא בשיו
םתאמ חקיו םהלא
רסאיו ןועמש־תא
׃םהיניעל ותא 25 ואלמיו ףסוי וציו
רב םהילכ־תא
שיא םהיפסכ בישהלו
םהל תתלו וקש־לא
םהל שעיו ךרדל הדצ
׃ןכ 26 םרבש־תא ואשיו
וכליו םהירמח־לע
׃םשמ 27 וקש־תא דחאה חתפיו
ורמחל אופסמ תתל
אריו ןולמב
אוה ־הנהו ופסכ־תא
׃ותחתמא יפב 28 ויחא־לא רמאיו
הנה םגו יפסכ בשוה
םבל אציו יתחתמאב
שיא ודרחיו
רמאל ויחא־לא
םיהלא השע תאז־המ
׃ונל 29 בקעי־לא ואביו
ןענכ הצרא םהיבא
תא ול ודיגיו
׃רמאל םתא תרקה־לכ 30 ינדא שיאה רבד
תושק ונתא ץראה
םילגרמכ ונתא ןתיו
׃ץראה־תא 31 םינכ וילא רמאנו
ונייה אל ונחנא
׃םילגרמ 32 ונחנא רשע־םינש
וניבא ינב םיחא
ןטקהו ונניא דחאה
וניבא־תא םויה
׃ןענכ ץראב 33 שיאה ונילא רמאיו
תאזב ץראה ינדא
םתא םינכ יכ עדא
וחינה דחאה םכיחא
ןובער־תאו יתא
׃וכלו וחק םכיתב 34 םכיחא־תא ואיבהו
יכ העדאו ילא ןטקה
יכ םתא םילגרמ אל
םכיחא־תא םתא םינכ
ץראה־תאו םכל ןתא
׃ורחסת 35 םיקירמ םה יהיו
שיא־הנהו םהיקש
וקשב ופסכ־רורצ
תוררצ־תא ואריו
םהיבאו המה םהיפסכ
׃וארייו 36 בקעי םהלא רמאיו
םתלכש יתא םהיבא
ןועמשו ונניא ףסוי
ןמינב ־תאו ונניא
ויה ילע וחקת
׃הנלכ 37 ןבואר רמאיו
רמאל ויבא־לא
תימת ינב ינש־תא
ךילא ונאיבא אל־םא
ידי־לע ותא הנת
׃ךילא ונבישא ינאו 38 ינב דרי־אל רמאיו
תמ ויחא־יכ םכמע
ראשנ ודבל אוהו
ךרדב ןוסא והארקו
הב־וכלת רשא
יתביש־תא םתדרוהו
׃הלואש ןוגיב

Chapter 43

1 ׃ץראב דבכ בערהו 2 ולכ רשאכ יהיו
רשא רבשה־תא לכאל
םירצממ ואיבה
םהיבא םהילא רמאיו
ונל־ורבש ובש
׃לכא־טעמ 3 הדוהי וילא רמאיו
ונב דעה דעה רמאל
וארת־אל רמאל שיאה
םכיחא יתלב ינפ
׃םכתא 4 חלשמ ךשי־םא
ונתא וניחא־תא
ךל הרבשנו הדרנ
׃לכא 5 אל חלשמ ךניא־םאו
רמא שיאה־יכ דרנ
ינפ וארת־אל ונילא
׃םכתא םכיחא יתלב 6 המל לארשי רמאיו
דיגהל יל םתערה
׃חא םכל דועה שיאל 7 לואש ורמאיו
ונל שיאה־לאש
רמאל ונתדלומלו
שיה יח םכיבא דועה
ול־דגנו חא םכל
הלאה םירבדה יפ־לע
רמאי יכ עדנ עודיה
׃םכיחא־תא ודירוה 8 הדוהי רמאיו
ויבא לארשי־לא
יתא רענה החלש
הכלנו המוקנו
תומנ אלו היחנו
התא־םג ונחנא־םג
׃ונפט־םג 9 ידימ ונברעא יכנא
אל־םא ונשקבת
ךילא ויתאיבה
ךינפל ויתגצהו
ךל יתאטחו
׃םימיה־לכ 10 ונהמהמתה אלול יכ
הז ונבש התע־יכ
׃םימעפ 11 לארשי םהלא רמאיו
אופא ןכ־םא םהיבא
תרמזמ וחק ושע תאז
םכילכב ץראה
החנמ שיאל ודירוהו
שבד טעמו ירצ טעמ
םינטב טלו תאכנ
׃םידקשו 12 וחק הנשמ ףסכו
ףסכה־תאו םכדיב
יפב בשומה
ובישת םכיתחתמא
הגשמ ילוא םכדיב
׃אוה 13 וחק םכיחא־תאו
ובוש ומוקו
׃שיאה־לא 14 םכל ןתי ידש לאו
שיאה ינפל םימחר
םכיחא־תא םכל חלשו
ןימינב ־תאו רחא
יתלכש רשאכ ינאו
׃יתלכש 15 םישנאה וחקיו
תאזה החנמה־תא
וחקל ףסכ־הנשמו
ןמינב־תאו םדיב
םירצמ ודריו ומקיו
׃ףסוי ינפל ודמעיו 16 םתא ףסוי אריו
רמאיו ןימינב־תא
אבה ותיב־לע רשאל
התיבה םישנאה־תא
יכ ןכהו חבט חבטו
םישנאה ולכאי יתא
׃םירהצב 17 רשאכ שיאה שעיו
אביו ףסוי רמא
םישנאה־תא שיאה
׃ףסוי התיב 18 יכ םישנאה וארייו
ףסוי תיב ואבוה
רבד־לע ורמאיו
בשה ףסכה
הלחתב וניתחתמאב
םיאבומ ונחנא
ונילע ללגתהל
ונילע לפנתהלו
םידבעל ונתא תחקלו
׃ונירמח־תאו 19 רשא שיאה־לא ושגיו
ףסוי תיב־לע
חתפ וילא ורבדיו
׃תיבה 20 ינדא יב ורמאיו
הלחתב ונדרי דרי
׃לכא־רבשל 21 ונאב־יכ יהיו
החתפנו ןולמה־לא
הנהו וניתחתמא־תא
יפב שיא־ףסכ
ונפסכ ותחתמא
ותא בשנו ולקשמב
׃ונדיב 22 ונדרוה רחא ףסכו
אל לכא־רבשל ונדיב
ונפסכ םש־ימ ונעדי
׃וניתחתמאב 23 םכל םולש רמאיו
םכיהלא וארית־לא
ןתנ םכיבא יהלאו
ןומטמ םכל
םכפסכ םכיתחתמאב
םהלא אצויו ילא אב
׃ןועמש־תא 24 שיאה אביו
התיב םישנאה־תא
םימ־ןתיו ףסוי
םהילגר וצחריו
אופסמ ןתיו
׃םהירמחל 25 החנמה־תא וניכיו
ףסוי אוב־דע
ועמש יכ םירהצב
׃םחל ולכאי םש־יכ 26 התיבה ףסוי אביו
ול ואיביו
םדיב־רשא החנמה־תא
ול־ווחתשיו התיבה
׃הצרא 27 םולשל םהל לאשיו
םכיבא םולשה רמאיו
םתרמא רשא ןקזה
׃יח ונדועה 28 ךדבעל םולש ורמאיו
יח ונדוע וניבאל
׃וחתשיו ודקיו 29 אריו ויניע אשיו
ויחא ןימינב־תא
הזה רמאיו ומא־ןב
רשא ןטקה םכיחא
רמאיו ילא םתרמא
׃ינב ךנחי םיהלא 30 ףסוי רהמיו
וימחר ורמכנ־יכ
שקביו ויחא־לא
הרדחה אביו תוכבל
׃המש ךביו 31 אציו וינפ ץחריו
ומיש רמאיו קפאתיו
׃םחל 32 ודבל ול ומישיו
םירצמלו םדבל םהלו
םדבל ותא םילכאה
ןולכוי אל יכ
לכאל םירצמה
םחל םירבעה־תא
אוה הבעות־יכ
׃םירצמל 33 רכבה וינפל ובשיו
ריעצהו ותרכבכ
והמתיו ותרעצכ
־לא שיא םישנאה
׃והער 34 תאמ תאשמ אשיו
ברתו םהלא וינפ
תאשממ ןמינב תאשמ
תודי שמח םלכ
׃ומע ורכשיו ותשיו

Chapter 44

1 רשא־תא וציו
אלמ רמאל ותיב־לע
םישנאה תחתמא־תא
ןולכוי רשאכ לכא
שיא־ףסכ םישו תאש
׃ותחתמא יפב 2 עיבג יעיבג־תאו
יפב םישת ףסכה
תאו ןטקה תחתמא
שעיו ורבש ףסכ
רשא ףסוי רבדכ
׃רבד 3 םישנאהו רוא רקבה
׃םהירמחו המה וחלש 4 ריעה־תא ואצי םה
ףסויו וקיחרה אל
ותיב־לע רשאל רמא
ירחא ףדר םוק
םתגשהו םישנאה
המל םהלא תרמאו
תחת הער םתמלש
׃הבוט 5 התשי רשא הז אולה
שחנ אוהו וב ינדא
רשא םתערה וב שחני
׃םתישע 6 םהלא רבדיו םגשיו
׃הלאה םירבדה־תא 7 המל וילא ורמאיו
םירבדכ ינדא רבדי
ךידבעל הלילח הלאה
׃הזה רבדכ תושעמ 8 ונאצמ רשא ףסכ ןה
וניתחתמא יפב
ץראמ ךילא ונבישה
בנגנ ךיאו ןענכ
וא ףסכ ךינדא תיבמ
׃בהז 9 ותא אצמי רשא
תמו ךידבעמ
היהנ ונחנא־םגו
׃םידבעל ינדאל 10 התע־םג רמאיו
אוה־ןכ םכירבדכ
ותא אצמי רשא
םתאו דבע יל־היהי
׃םיקנ ויהת 11 שיא ודרויו ורהמיו
הצרא ותחתמא־תא
שיא וחתפיו
׃ותחתמא 12 לחה לודגב שפחיו
אצמיו הלכ ןטקבו
תחתמאב עיבגה
׃ןמינב 13 םתלמש וערקיו
ורמח־לע שיא סמעיו
׃הריעה ובשיו 14 ויחאו הדוהי אביו
אוהו ףסוי התיב
ולפיו םש ונדוע
׃הצרא וינפל 15 ףסוי םהל רמאיו
רשא הזה השעמה־המ
םתעדי אולה םתישע
שיא שחני שחנ־יכ
׃ינמכ רשא 16 הדוהי רמאיו
ינדאל רמאנ־המ
קדטצנ־המו רבדנ־המ
־תא אצמ םיהלאה
וננה ךידבע ןוע
ינדאל םידבע
םג ונחנא־םג
עיבגה אצמנ־רשא
׃ודיב 17 יל הלילח רמאיו
שיאה תאז תושעמ
עיבגה אצמנ רשא
יל ־היהי אוה ודיב
ולע םתאו דבע
׃םכיבא־לא םולשל 18 הדוהי וילא שגיו
ינדא יב רמאיו
רבד ךדבע אנ־רבדי
ינדא ינזאב
ךדבעב ךפא רחי־לאו
׃הערפכ ךומכ יכ 19 וידבע־תא לאש ינדא
בא םכל־שיה רמאל
׃חא־וא 20 ינדא־לא רמאנו
ןקז בא ונל־שי
ןטק םינקז דליו
רתויו תמ ויחאו
ומאל ודבל אוה
׃ובהא ויבאו 21 ךידבע־לא רמאתו
המישאו ילא והדרוה
׃וילע יניע 22 ינדא־לא רמאנו
בזעל רענה לכוי־אל
בזעו ויבא־תא
׃תמו ויבא־תא 23 ךידבע־לא רמאתו
םכיחא דרי אל־םא
אל םכתא ןטקה
׃ינפ תוארל ןופסת 24 ונילע יכ יהיו
יבא ךדבע־לא
ירבד תא ול־דגנו
׃ינדא 25 ובש וניבא רמאיו
׃לכא־טעמ ונל־ורבש 26 לכונ אל רמאנו
וניחא שי־םא תדרל
ונדריו ונתא ןטקה
תוארל לכונ אל־יכ
וניחאו שיאה ינפ
׃ונתא ונניא ןטקה 27 יבא ךדבע רמאיו
םתעדי םתא ונילא
יל־הדלי םינש יכ
׃יתשא 28 יתאמ דחאה אציו
ףרט ףרט ךא רמאו
ויתיאר אלו
׃הנה־דע 29 הז־תא־םג םתחקלו
והרקו ינפ םעמ
םתדרוהו ןוסא
הערב יתביש־תא
׃הלאש 30 ךדבע־לא יאבכ התעו
ונניא רענהו יבא
הרושק ושפנו ונתא
׃ושפנב 31 ותוארכ היהו
תמו רענה ןיא־יכ
ךידבע ודירוהו
ךדבע תביש־תא
׃הלאש ןוגיב וניבא 32 ברע ךדבע יכ
יבא םעמ רענה־תא
ונאיבא אל־םא רמאל
יבאל יתאטחו ךילא
׃םימיה־לכ 33 ךדבע אנ־בשי התעו
דבע רענה תחת
לעי רענהו ינדאל
׃ויחא־םע 34 הלעא ךיא־יכ
רענהו יבא־לא
הארא ןפ יתא ונניא
־תא אצמי רשא ערב
׃יבא

Chapter 45

1 ףסוי לכי־אלו
םיבצנה לכל קפאתהל
ואיצוה ארקיו וילע
ילעמ שיא־לכ
ותא שיא דמע־אלו
ףסוי עדותהב
׃ויחא־לא 2 יכבב ולק־תא ןתיו
םירצמ ועמשיו
׃הערפ תיב עמשיו 3 ףסוי רמאיו
ףסוי ינא ויחא־לא
יח יבא דועה
ויחא ולכי־אלו
יכ ותא תונעל
׃וינפמ ולהבנ 4 ףסוי רמאיו
אנ־ושג ויחא־לא
רמאיו ושגיו ילא
םכיחא ףסוי ינא
יתא םתרכמ ־רשא
׃המירצמ 5 ובצעת־לא התעו
םכיניעב רחי־לאו
הנה יתא םתרכמ־יכ
ינחלש היחמל יכ
׃םכינפל םיהלא 6 בערה םיתנש הז־יכ
דועו ץראה ברקב
רשא םינש שמח
׃ריצקו שירח־ןיא 7 םיהלא ינחלשיו
םכל םושל םכינפל
ץראב תיראש
םכל תויחהלו
׃הלדג הטילפל 8 םתחלש םתא־אל התעו
םיהלאה יכ הנה יתא
הערפל באל ינמישיו
ותיב־לכל ןודאלו
ץרא־לכב לשמו
׃םירצמ 9 יבא־לא ולעו ורהמ
הכ וילא םתרמאו
ינמש ףסוי ךנב רמא
ןודאל םיהלא
ילא הדר םירצמ־לכל
׃דמעת־לא 10 ןשג־ץראב תבשיו
ילא בורק תייהו
ינבו ךינבו התא
ךרקבו ךנאצו ךינב
׃ךל־רשא־לכו 11 םש ךתא יתלכלכו
םינש שמח דוע־יכ
התא שרות־ןפ בער
־רשא־לכו ךתיבו
׃ךל 12 תואר םכיניע הנהו
ןימינב יחא יניעו
רבדמה יפ־יכ
׃םכילא 13 יבאל םתדגהו
ידובכ־לכ־תא
רשא־לכ תאו םירצמב
םתרהמו םתיאר
יבא־תא םתדרוהו
׃הנה 14 יראוצ־לע לפיו
ךביו ויחא־ןמינב
הכב ןמינבו
׃ויראוצ־לע 15 ויחא־לכל קשניו
ירחאו םהלע ךביו
׃ותא ויחא ורבד ןכ 16 תיב עמשנ לקהו
יחא ואב רמאל הערפ
יניעב בטייו ףסוי
יניעבו הערפ
׃וידבע 17 הערפ רמאיו
רמא ףסוי־לא
ושע תאז ךיחא־לא
םכריעב־תא ונעט
הצרא ואב ־וכלו
׃ןענכ 18 םכיבא־תא וחקו
ואבו םכיתב־תאו
םכל הנתאו ילא
םירצמ ץרא בוט־תא
בלח־תא ולכאו
׃ץראה 19 תאז התיוצ התאו
ץראמ םכל־וחק ושע
םכפטל תולגע םירצמ
םתאשנו םכישנלו
׃םתאבו םכיבא־תא 20 סחת־לא םכניעו
בוט־יכ םכילכ־לע
םכל םירצמ ץרא־לכ
׃אוה 21 ינב ןכ־ושעיו
םהל ןתיו לארשי
יפ־לע תולגע ףסוי
הדצ םהל ןתיו הערפ
׃ךרדל 22 שיאל ןתנ םלכל
תלמש תופלח
שלש ןתנ ןמינבלו
שמחו ףסכ תואמ
׃תלמש תפלח 23 תאזכ חלש ויבאלו
םיאשנ םירמח הרשע
רשעו םירצמ בוטמ
םחלו רב תאשנ תנתא
׃ךרדל ויבאל ןוזמו 24 ויחא־תא חלשיו
םהלא רמאיו וכליו
׃ךרדב וזגרת־לא 25 םירצממ ולעיו
ןענכ ץרא ואביו
׃םהיבא בקעי־לא 26 דוע רמאל ול ודגיו
אוה־יכו יח ףסוי
םירצמ ץרא־לכב לשמ
יכ ובל גפיו
׃םהל ןימאה־אל 27 תא וילא ורבדיו
רשא ףסוי ירבד־לכ
אריו םהלא רבד
־רשא תולגעה־תא
ותא תאשל ףסוי חלש
בקעי חור יחתו
׃םהיבא 28 בר לארשי רמאיו
יח ינב ףסוי־דוע
םרטב ונאראו הכלא
׃תומא

Chapter 46

1 לארשי עסיו
אביו ול־רשא־לכו
חבזיו עבש הראב
ויבא יהלאל םיחבז
׃קחצי 2 םיהלא רמאיו
תארמב לארשיל
בקעי רמאיו הלילה
׃יננה רמאיו בקעי 3 לאה יכנא רמאיו
ארית־לא ךיבא יהלא
המירצמ הדרמ
לודג יוגל־יכ
׃םש ךמישא 4 ךמע דרא יכנא
ךלעא יכנאו המירצמ
תישי ףסויו הלע־םג
׃ךיניע ־לע ודי 5 ראבמ בקעי םקיו
ואשיו עבש
בקעי־תא לארשי־ינב
םפט־תאו םהיבא
תולגעב םהישנ ־תאו
תאשל הערפ חלש־רשא
׃ותא 6 םהינקמ־תא וחקיו
רשא םשוכר־תאו
ןענכ ץראב ושכר
בקעי המירצמ ואביו
׃ותא וערז־לכו 7 וינב ינבו וינב
תונבו ויתנב ותא
וערז־לכו וינב
׃המירצמ ותא איבה 8 תומש הלאו
םיאבה לארשי־ינב
וינבו בקעי המירצמ
׃ןבואר בקעי רכב 9 ךונח ןבואר ינבו
ןרצחו אולפו
׃ימרכו 10 לאומי ןועמש ינבו
ןיכיו דהאו ןימיו
לואשו רחצו
׃תינענכה־ןב 11 ןושרג יול ינבו
׃יררמו תהק 12 רע הדוהי ינבו
ץרפו הלשו ןנואו
רע תמיו חרזו
ןענכ ץראב ןנואו
ץרפ־ינב ויהיו
׃לומחו ןרצח 13 עלות רכששי ינבו
׃ןרמשו בויו הופו 14 דרס ןולבז ינבו
׃לאלחיו ןולאו 15 רשא האל ינב הלא
ןדפב בקעיל הדלי
ותב הניד תאו םרא
וינב שפנ־לכ
םישלש ויתונבו
׃שלשו 16 ןויפצ דג ינבו
ןבצאו ינוש יגחו
ידוראו ירע
׃ילאראו 17 הנמי רשא ינבו
יושיו הושיו
םתחא חרשו העירבו
רבח העירב ינבו
׃לאיכלמו 18 הפלז ינב הלא
האלל ןבל ןתנ־רשא
הלא־תא דלתו ותב
הרשע שש בקעיל
׃שפנ 19 בקעי תשא לחר ינב
׃ןמינבו ףסוי 20 ץראב ףסויל דלויו
ול־הדלי רשא םירצמ
ערפ יטופ־תב תנסא
השנמ־תא ןא ןהכ
׃םירפא־תאו 21 עלב ןמינב ינבו
ארג לבשאו רכבו
שארו יחא ןמענו
׃דראו םיפחו םיפמ 22 רשא לחר ינב הלא
שפנ־לכ בקעיל דלי
׃רשע העברא 23 ׃םישח ןד־ינבו 24 לאצחי ילתפנ ינבו
׃םלשו רציו ינוגו 25 ההלב ינב הלא
לחרל ןבל ןתנ־רשא
הלא־תא דלתו ותב
שפנ־לכ בקעיל
׃העבש 26 האבה שפנה־לכ
יאצי המירצמ בקעיל
ישנ דבלמ וכרי
שפנ־לכ בקעי־ינב
׃ששו םישש 27 ףסוי ינבו
םירצמב ול־דלי־רשא
שפנה־לכ םינש שפנ
האבה בקעי־תיבל
׃םיעבש המירצמ 28 חלש הדוהי־תאו
ףסוי־לא וינפל
הנשג וינפל תרוהל
׃ןשג הצרא ואביו 29 ותבכרמ ףסוי רסאיו
לארשי־תארקל לעיו
אריו הנשג ויבא
לפיו וילא
ךביו ויראוצ־לע
׃דוע ויראוצ־לע 30 לארשי רמאיו
התומא ףסוי־לא
יתואר ירחא םעפה
ךדוע יכ ךינפ־תא
׃יח 31 ףסוי רמאיו
תיב־לאו ויחא־לא
הדיגאו הלעא ויבא
וילא הרמאו הערפל
רשא יבא־תיבו יחא
ואב ןענכ־ץראב
׃ילא 32 ןאצ יער םישנאהו
ויה הנקמ ישנא־יכ
םרקבו םנאצו
םהל רשא־לכו
׃ואיבה 33 םכל ארקי־יכ היהו
רמאו הערפ
׃םכישעמ־המ 34 הנקמ ישנא םתרמאו
ךידבע ויה
התע־דעו ונירוענמ
־םג ונחנא־םג
ובשת רובעב וניתבא
תבעות־יכ ןשג ץראב
׃ןאצ הער־לכ םירצמ

Chapter 47

1 דגיו ףסוי אביו
יבא רמאיו הערפל
םרקבו םנאצו יחאו
ואב םהל רשא־לכו
םנהו ןענכ ץראמ
׃ןשג ץראב 2 חקל ויחא הצקמו
םגציו םישנא השמח
׃הערפ ינפל 3 הערפ רמאיו
םכישעמ־המ ויחא־לא
הערפ־לא ורמאיו
־םג ךידבע ןאצ הער
׃וניתובא־םג ונחנא 4 הערפ־לא ורמאיו
ונאב ץראב רוגל
ןאצל הערמ ןיא־יכ
־יכ ךידבעל רשא
ץראב בערה דבכ
אנ־ובשי התעו ןענכ
׃ןשג ץראב ךידבע 5 הערפ רמאיו
ךיבא רמאל ףסוי־לא
׃ךילא ואב ךיחאו 6 ךינפל םירצמ ץרא
ץראה בטימב אוה
ךיבא־תא בשוה
ובשי ךיחא־תאו
תעדי־םאו ןשג ץראב
ליח־ישנא םב־שיו
הנקמ ירש םתמשו
׃יל־רשא־לע 7 בקעי־תא ףסוי אביו
ינפל והדמעיו ויבא
בקעי ךרביו הערפ
׃הערפ־תא 8 הערפ רמאיו
ימי המכ בקעי־לא
׃ךייח ינש 9 בקעי רמאיו
ינש ימי הערפ־לא
תאמו םישלש ירוגמ
ויה םיערו טעמ הנש
אלו ייח ינש ימי
ינש ימי־תא וגישה
ימיב יתבא ייח
׃םהירוגמ 10 בקעי ךרביו
אציו הערפ־תא
׃הערפ ינפלמ 11 ףסוי בשויו
ויחא־תאו ויבא־תא
הזחא םהל ןתיו
בטימב םירצמ ץראב
ססמער ץראב ץראה
׃הערפ הוצ רשאכ 12 ףסוי לכלכיו
ויחא־תאו ויבא־תא
ויבא תיב־לכ תאו
׃ףטה יפל םחל 13 ץראה־לכב ןיא םחלו
דאמ בערה דבכ־יכ
םירצמ ץרא הלתו
ינפמ ןענכ ץראו
׃בערה 14 ףסוי טקליו
אצמנה ףסכה־לכ־תא
ץראבו םירצמ־ץראב
םה ־רשא רבשב ןענכ
ףסוי אביו םירבש
התיב ףסכה־תא
׃הערפ 15 ץראמ ףסכה םתיו
ןענכ ץראמו םירצמ
םירצמ־לכ ואביו
רמאל ףסוי־לא
המלו םחל ונל־הבה
ספא יכ ךדגנ תומנ
׃ףסכ 16 ובה ףסוי רמאיו
םכל הנתאו םכינקמ
ספא־םא םכינקמב
׃ףסכ 17 םהינקמ־תא ואיביו
םהל ןתיו ףסוי־לא
םיסוסב םחל ףסוי
ןאצה הנקמבו
רקבה הנקמבו
םלהניו םירמחבו
םהנקמ־לכב םחלב
׃אוהה הנשב 18 אוהה הנשה םתתו
הנשב וילא ואביו
ול ורמאיו תינשה
יכ ינדאמ דחכנ־אל
הנקמו ףסכה םת־םא
אל ינדא־לא המהבה
ינדא ינפל ראשנ
ונתיוג ־םא יתלב
׃ונתמדאו 19 ךיניעל תומנ המל
םג ונחנא־םג
ונתא־הנק ונתמדא
םחלב ונתמדא־תאו
ונחנא היהנו
םידבע ונתמדאו
ערז־ןתו הערפל
תומנ אלו היחנו
׃םשת אל המדאהו 20 ףסוי ןקיו
םירצמ תמדא־לכ־תא
ורכמ־יכ הערפל
והדש שיא םירצמ
בערה םהלע קזח ־יכ
׃הערפל ץראה יהתו 21 ותא ריבעה םעה־תאו
הצקמ םירעל
םירצמ־לובג
׃והצק־דעו 22 אל םינהכה תמדא קר
םינהכל קח יכ הנק
ולכאו הערפ תאמ
ןתנ רשא םקח־תא
אל ןכ־לע הערפ םהל
׃םתמדא־תא ורכמ 23 םעה־לא ףסוי רמאיו
םכתא יתינק ןה
םכתמדא־תאו םויה
ערז םכל־אה הערפל
׃המדאה־תא םתערזו 24 םתתנו תאובתב היהו
הערפל תישימח
היהי תדיה עבראו
הדשה ערזל םכל
רשאלו םכלכאלו
לכאלו םכיתבב
׃םכפטל 25 ונתיחה ורמאיו
יניעב ןח־אצמנ
םידבע ונייהו ינדא
׃הערפל 26 קחל ףסוי התא םשיו
הזה םויה־דע
םירצמ תמדא־לע
קר שמחל הערפל
םדבל םינהכה תמדא
׃הערפל התיה אל 27 ץראב לארשי בשיו
ןשג ץראב םירצמ
ורפיו הב וזחאיו
׃דאמ ובריו 28 ץראב בקעי יחיו
הרשע עבש םירצמ
בקעי־ימי יהיו הנש
םינש עבש וייח ינש
׃הנש תאמו םיעבראו 29 לארשי־ימי וברקיו
ונבל ארקיו תומל
ול רמאיו ףסויל
ןח יתאצמ אנ־םא
ךדי אנ־םיש ךיניעב
תישעו יכרי תחת
תמאו דסח ידמע
ינרבקת אנ־לא
׃םירצמב 30 יתבא־םע יתבכשו
םירצממ ינתאשנו
םתרבקב ינתרבקו
השעא יכנא רמאיו
׃ךרבדכ 31 יל העבשה רמאיו
וחתשיו ול עבשיו
שאר־לע לארשי
׃הטמה

Chapter 48

1 םירבדה ירחא יהיו
ףסויל רמאיו הלאה
חקיו הלח ךיבא הנה
ומע וינב ינש־תא
השנמ־תא
׃םירפא־תאו 2 רמאיו בקעיל דגיו
אב ףסוי ךנב הנה
לארשי קזחתיו ךילא
׃הטמה ־לע בשיו 3 בקעי רמאיו
ידש לא ףסוי־לא
זולב ילא־הארנ
ךרביו ןענכ ץראב
׃יתא 4 יננה ילא רמאיו
ךתיברהו ךרפמ
םימע להקל ךיתתנו
ץראה־תא יתתנו
ךירחא ךערזל תאזה
׃םלוע תזחא 5 ךינב־ינש התעו
ץראב ךל םידלונה
ךילא יאב־דע םירצמ
םה־יל המירצמ
השנמו םירפא
ןועמשו ןבוארכ
׃יל־ויהי 6 תדלוה־רשא ךתדלומו
לע ויהי ךל םהירחא
וארקי םהיחא םש
׃םתלחנב 7 ןדפמ יאבב ינאו
ץראב לחר ילע התמ
דועב ךרדב ןענכ
אבל ץרא־תרבכ
םש הרבקאו התרפא
תיב אוה תרפא ךרדב
׃םחל 8 ינב־תא לארשי אריו
רמאיו ףסוי
׃הלא־ימ 9 ףסוי רמאיו
םה ינב ויבא־לא
םיהלא יל־ןתנ־רשא
אנ־םחק רמאיו הזב
׃םכרבאו ילא 10 ודבכ לארשי יניעו
לכוי אל ןקזמ
םתא שגיו תוארל
םהל קשיו וילא
׃םהל קבחיו 11 לארשי רמאיו
ךינפ האר ףסוי־לא
הנהו יתללפ אל
םג םיהלא יתא הארה
׃ךערז־תא 12 םתא ףסוי אצויו
וחתשיו ויכרב םעמ
׃הצרא ויפאל 13 ףסוי חקיו
םירפא־תא םהינש־תא
לאמשמ ונימיב
השנמ־תאו לארשי
ןימימ ולאמשב
׃וילא שגיו לארשי 14 לארשי חלשיו
תשיו ונימי־תא
אוהו םירפא שאר־לע
ולאמש־תאו ריעצה
לכש השנמ שאר־לע
השנמ יכ וידי־תא
׃רוכבה 15 ףסוי־תא ךרביו
רשא םיהלאה רמאיו
וינפל יתבא וכלהתה
קחציו םהרבא
יתא הערה םיהלאה
םויה־דע ידועמ
׃הזה 16 יתא לאגה ךאלמה
ךרבי ער־לכמ
ארקיו םירענה־תא
יתבא םשו ימש םהב
וגדיו קחציו םהרבא
׃ץראה ברקב ברל 17 תישי־יכ ףסוי אריו
ונימי־די ויבא
עריו םירפא שאר־לע
ךמתיו ויניעב
התא ריסהל ויבא־די
םירפא־שאר לעמ
׃השנמ שאר־לע 18 ףסוי רמאיו
יבא ןכ־אל ויבא־לא
םיש רכבה הז־יכ
׃ושאר־לע ךנימי 19 רמאיו ויבא ןאמיו
יתעדי ינב יתעדי
םעל־היהי אוה־םג
לדגי אוה־םגו
ןטקה ויחא םלואו
וערזו ונממ לדגי
׃םיוגה־אלמ היהי 20 אוהה םויב םכרביו
ךרבי ךב רומאל
ךמשי רמאל לארשי
םירפאכ םיהלא
םשיו השנמכו
ינפל םירפא־תא
׃השנמ 21 לארשי רמאיו
יכנא הנה ףסוי־לא
םיהלא היהו תמ
םכתא בישהו םכמע
׃םכיתבא ץרא־לא 22 םכש ךל יתתנ ינאו
רשא ךיחא־לע דחא
ירמאה דימ יתחקל
׃יתשקבו יברחב

Chapter 49

1 בקעי ארקיו
רמאיו וינב־לא
םכל הדיגאו ופסאה
םכתא ארקי־רשא תא
׃םימיה תירחאב 2 ינב ועמשו וצבקה
ועמשו בקעי
׃םכיבא לארשי־לא 3 התא ירכב ןבואר
ינוא תישארו יחכ
׃זע רתיו תאש רתי 4 רתות־לא םימכ זחפ
יבכשמ תילע יכ
תללח זא ךיבא
׃הלע יעוצי 5 םיחא יולו ןועמש
׃םהיתרכמ סמח ילכ 6 ישפנ אבת־לא םדסב
ידבכ דחת־לא םלהקב
שיא וגרה םפאב יכ
׃רוש־ורקע םנצרבו 7 זע יכ םפא רורא
התשק יכ םתרבעו
בקעיב םקלחא
׃לארשיב םציפאו 8 ךודוי התא הדוהי
ףרעב ךדי ךיחא
ךל ווחתשי ךיביא
׃ךיבא ינב 9 הדוהי הירא רוג
ערכ תילע ינב ףרטמ
איבלכו היראכ ץבר
׃ונמיקי ימ 10 טבש רוסי־אל
ןיבמ קקחמו הדוהימ
אבי־יכ דע וילגר
תהקי ולו הליש
׃םימע 11 הריע ןפגל ירסא
ונתא ינב הקרשלו
ושבל ןייב סבכ
׃התוס םיבנע־םדבו 12 ןיימ םיניע ילילכח
׃בלחמ םינש־ןבלו 13 םימי ףוחל ןלובז
ףוחל אוהו ןכשי
ותכריו תינא
׃ןדיצ־לע 14 ץבר םרג רמח רכששי
׃םיתפשמה ןיב 15 בוט יכ החנמ אריו
המענ יכ ץראה־תאו
לבסל ומכש טיו
׃דבע ־סמל יהיו 16 דחאכ ומע ןידי ןד
׃לארשי יטבש 17 שחנ ןד־יהי
ןפיפש ךרד־ילע
ךשנה חרא־ילע
לפיו סוס־יבקע
׃רוחא ובכר 18 יתיוק ךתעושיל
׃הוהי 19 ונדוגי דודג דג
׃בקע דגי אוהו 20 ומחל הנמש רשאמ
ןתי אוהו
׃ךלמ־ינדעמ 21 החלש הליא ילתפנ
׃רפש־ירמא ןתנה 22 ןב ףסוי תרפ ןב
תונב ןיע־ילע תרפ
׃רוש־ילע הדעצ 23 וברו והררמיו
ילעב והמטשיו
׃םיצח 24 ותשק ןתיאב בשתו
וידי יערז וזפיו
בקעי ריבא ידימ
ןבא הער םשמ
׃לארשי 25 ךרזעיו ךיבא לאמ
ךכרביו ידש תאו
לעמ םימש תכרב
תצבר םוהת תכרב
םידש תכרב תחת
׃םחרו 26 ורבג ךיבא תכרב
ירוה תכרב־לע
םלוע תעבג תואת־דע
ףסוי שארל ןייהת
׃ויחא ריזנ דקדקלו 27 ףרטי באז ןימינב
דע לכאי רקבב
׃ללש קלחי ברעלו 28 לארשי יטבש הלא־לכ
תאזו רשע םינש
םהיבא םהל רבד־רשא
שיא םתוא ךרביו
ךרב ותכרבכ רשא
׃םתא 29 רמאיו םתוא וציו
ףסאנ ינא םהלא
יתא ורבק ימע־לא
הרעמה ־לא יתבא־לא
ןורפע הדשב רשא
׃יתחה 30 הדשב רשא הרעמב
רשא הלפכמה
ץראב ארממ־ינפ־לע
הנק רשא ןענכ
תאמ הדשה־תא םהרבא
יתחה ןרפע
׃רבק־תזחאל 31 םהרבא־תא ורבק המש
המש ותשא הרש תאו
תאו קחצי־תא ורבק
המשו ותשא הקבר
׃האל־תא יתרבק 32 הרעמהו הדשה הנקמ
תאמ וב־רשא
׃תח־ינב 33 תוצל בקעי לכיו
ףסאיו וינב־תא
הטמה־לא וילגר
־לא ףסאיו עוגיו
׃וימע

Chapter 50

1 ינפ־לע ףסוי לפיו
וילע ךביו ויבא
׃ול־קשיו 2 ףסוי וציו
וידבע־תא
טנחל םיאפרה־תא
וטנחיו ויבא־תא
׃לארשי ־תא םיאפרה 3 םיעברא ול־ואלמיו
ואלמי ןכ יכ םוי
וכביו םיטנחה ימי
םיעבש םירצמ ותא
׃םוי 4 ותיכב ימי ורבעיו
תיב־לא ףסוי רבדיו
אנ־םא רמאל הערפ
םכיניעב ןח יתאצמ
ינזאב אנ־ורבד
׃רמאל הערפ 5 רמאל ינעיבשה יבא
ירבקב תמ יכנא הנה
ץראב יל יתירכ רשא
ינרבקת המש ןענכ
אנ־הלעא התעו
יבא־תא הרבקאו
׃הבושאו 6 הלע הערפ רמאיו
רשאכ ךיבא־תא רבקו
׃ךעיבשה 7 רבקל ףסוי לעיו
ותא ולעיו ויבא־תא
ינקז הערפ ידבע־לכ
ינקז לכו ותיב
׃םירצמ־ץרא 8 ףסוי תיב לכו
ויבא תיבו ויחאו
םנאצו םפט קר
ץראב ובזע םרקבו
׃ןשג 9 בכר־םג ומע לעיו
יהיו םישרפ־םג
׃דאמ דבכ הנחמה 10 דטאה ןרג־דע ואביו
ןדריה רבעב רשא
דפסמ םש־ודפסיו
דאמ דבכו לודג
לבא ויבאל שעיו
׃םימי תעבש 11 ץראה בשוי אריו
לבאה־תא ינענכה
ורמאיו דטאה ןרגב
םירצמל הז דבכ־לבא
לבא המש ארק ןכ־לע
רבעב רשא םירצמ
׃ןדריה 12 ןכ ול וינב ושעיו
׃םוצ רשאכ 13 וינב ותא ואשיו
ורבקיו ןענכ הצרא
הדש תרעמב ותא
הנק רשא הלפכמה
הדשה־תא םהרבא
תאמ רבק־תזחאל
ינפ־לע יתחה ןרפע
׃ארממ 14 המירצמ ףסוי בשיו
ויחאו אוה
ותא םילעה־לכו
ירחא ויבא־תא רבקל
׃ויבא־תא ורבק 15 ףסוי־יחא ואריו
םהיבא תמ־יכ
ונמטשי ול ורמאיו
בישי בשהו ףסוי
הערה־לכ תא ונל
׃ותא ונלמג רשא 16 ףסוי־לא ווציו
הוצ ךיבא רמאל
׃רמאל ותומ ינפל 17 ףסויל ורמאת־הכ
עשפ אנ אש אנא
םתאטחו ךיחא
התעו ךולמג הער־יכ
ידבע עשפל אנ אש
ךביו ךיבא יהלא
׃וילא םרבדב ףסוי 18 ויחא־םג וכליו
וינפל ולפיו
ךל וננה ורמאיו
׃םידבעל 19 ףסוי םהלא רמאיו
תחתה יכ וארית־לא
׃ינא םיהלא 20 ילע םתבשח םתאו
הבשח םיהלא הער
השע ןעמל הבטל
תיחהל הזה םויכ
׃בר־םע 21 וארית־לא התעו
םכתא לכלכא יכנא
םחניו םכפט־תאו
־לע רבדיו םתוא
׃םבל 22 םירצמב ףסוי בשיו
ויבא תיבו אוה
האמ ףסוי יחיו
׃םינש רשעו 23 םירפאל ףסוי אריו
ינב םג םישלש ינב
ודלי השנמ־ןב ריכמ
׃ףסוי יכרב־לע 24 ףסוי רמאיו
תמ יכנא ויחא־לא
דקפי דקפ םיהלאו
םכתא הלעהו םכתא
תאזה ץראה־ןמ
עבשנ רשא ץראה־לא
קחציל םהרבאל
׃בקעילו 25 ינב־תא ףסוי עבשיו
דקפ רמאל לארשי
םכתא םיהלא דקפי
יתמצע ־תא םתלעהו
׃הזמ 26 האמ־ןב ףסוי תמיו
וטנחיו םינש רשעו
ןוראב םשייו ותא
׃םירצמב

Exodus

Chapter 1

1 ינב תומש הלאו
םיאבה לארשי
בקעי תא המירצמ
׃ואב ותיבו שיא 2 יול ןועמש ןבואר
׃הדוהיו 3 ןלובז רכששי
׃ןמינבו 4 דג ילתפנו ןד
׃רשאו 5 יאצי שפנ־לכ יהיו
םיעבש בקעי־ךרי
היה ףסויו שפנ
׃םירצמב 6 ףסוי תמיו
רודה לכו ויחא־לכו
׃אוהה 7 ורפ לארשי ינבו
ובריו וצרשיו
דאמ דאמב ומצעיו
׃םתא ץראה אלמתו 8 שדח־ךלמ םקיו
רשא םירצמ־לע
׃ףסוי־תא עדי־אל 9 הנה ומע־לא רמאיו
בר לארשי ינב םע
׃ונממ םוצעו 10 ול המכחתנ הבה
היהו הברי־ןפ
המחלמ הנארקת־יכ
־לע אוה־םג ףסונו
ונב־םחלנו וניאנש
׃ץראה־ןמ הלעו 11 ירש וילע ומישיו
ותנע ןעמל םיסמ
ירע ןביו םתלבסב
הערפל תונכסמ
׃ססמער־תאו םתפ־תא 12 ןכ ותא ונעי רשאכו
ץרפי ןכו הברי
ינב ינפמ וצקיו
׃לארשי 13 םירצמ ודבעיו
לארשי ינב־תא
׃ךרפב 14 םהייח־תא וררמיו
רמחב השק הדבעב
הדבע־לכבו םינבלבו
םתדבע ־לכ תא הדשב
םהב ודבע־רשא
׃ךרפב 15 םירצמ ךלמ רמאיו
רשא תירבעה תדלימל
םשו הרפש תחאה םש
׃העופ תינשה 16 ןכדליב רמאיו
ןתיארו תוירבעה־תא
ןב־םא םינבאה־לע
ותא ןתמהו אוה
׃היחו אוה תב־םאו 17 תדלימה ןאריתו
ושע אלו םיהלאה־תא
ןהילא רבד רשאכ
ןייחתו םירצמ ךלמ
׃םידליה־תא 18 םירצמ־ךלמ ארקיו
ןהל רמאיו תדלימל
רבדה ןתישע עודמ
ןייחתו הזה
׃םידליה־תא 19 תדלימה ןרמאתו
אל יכ הערפ־לא
תירצמה םישנכ
תויח־יכ תירבעה
אובת םרטב הנה
תדלימה ןהלא
׃ודליו 20 םיהלא בטייו
םעה בריו תדלימל
׃דאמ ומצעיו 21 וארי־יכ יהיו
םיהלאה־תא תדלימה
׃םיתב םהל שעיו 22 ומע־לכל הערפ וציו
דוליה ןבה־לכ רמאל
והכילשת הראיה
׃ןויחת תבה־לכו

Chapter 2

1 יול תיבמ שיא ךליו
׃יול־תב־תא חקיו 2 ןב דלתו השאה רהתו
בוט־יכ ותא ארתו
השלש והנפצתו אוה
׃םיחרי 3 דוע הלכי־אלו
ול־חקתו וניפצה
הרמחתו אמג תבת
םשתו תפזבו רמחב
םשתו דליה־תא הב
׃ראיה תפש־לע ףוסב 4 קחרמ ותחא בצתתו
׃ול השעי־המ העדל 5 ץחרל הערפ־תב דרתו
היתרענו ראיה־לע
ראיה די־לע תכלה
הבתה ־תא ארתו
חלשתו ףוסה ךותב
׃החקתו התמא־תא 6 והארתו חתפתו
רענ־הנהו דליה־תא
וילע למחתו הכב
ידלימ רמאתו
׃הז םירבעה 7 ותחא רמאתו
ךלאה הערפ־תב־לא
השא ךל יתארקו
תירבעה ןמ תקנימ
׃דליה־תא ךל קניתו 8 הערפ־תב הל־רמאתו
המלעה ךלתו יכל
׃דליה םא־תא ארקתו 9 הערפ־תב הל רמאתו
דליה־תא יכיליה
יל והקניהו הזה
ךרכש ־תא ןתא ינאו
דליה השאה חקתו
׃והקינתו 10 והאבתו דליה לדגיו
הל־יהיו הערפ־תבל
השמ ומש ארקתו ןבל
םימה־ןמ יכ רמאתו
׃והתישמ 11 םהה םימיב יהיו
אציו השמ לדגיו
אריו ויחא־לא
שיא אריו םתלבסב
ירבע־שיא הכמ ירצמ
׃ויחאמ 12 אריו הכו הכ ןפיו
ךיו שיא ןיא יכ
והנמטיו ירצמה־תא
׃לוחב 13 ינשה םויב אציו
םישנא־ינש הנהו
רמאיו םיצנ םירבע
׃ךער הכת המל עשרל 14 שיאל ךמש ימ רמאיו
ונילע טפשו רש
רמא התא ינגרהלה
־תא תגרה רשאכ
השמ ארייו ירצמה
עדונ ןכא רמאיו
׃רבדה 15 הערפ עמשיו
שקביו הזה רבדה־תא
חרביו השמ־תא גרהל
הערפ ינפמ השמ
ןידמ־ץראב בשיו
׃ראבה־לע בשיו 16 עבש ןידמ ןהכלו
הנאבתו תונב
הנאלמתו הנלדתו
תוקשהל םיטהרה־תא
׃ןהיבא ןאצ 17 םיערה ואביו
השמ םקיו םושרגיו
קשיו ןעשויו
׃םנאצ־תא 18 לאוער־לא הנאבתו
עודמ רמאיו ןהיבא
׃םויה אב ןתרהמ 19 ירצמ שיא ןרמאתו
םיערה דימ ונליצה
ונל הלד הלד־םגו
׃ןאצה ־תא קשיו 20 ויתנב־לא רמאיו
ןתבזע הז המל ויאו
ול ןארק שיאה־תא
׃םחל לכאיו 21 תבשל השמ לאויו
ןתיו שיאה־תא
׃השמל ותב הרפצ־תא 22 ארקיו ןב דלתו
יכ םשרג ומש־תא
ץראב יתייה רג רמא
׃הירכנ 23 םיברה םימיב יהיו
ךלמ תמיו םהה
וחנאיו םירצמ
־ןמ לארשי־ינב
לעתו וקעזיו הדבעה
םיהלאה־לא םתעוש
׃הדבעה־ןמ 24 םיהלא עמשיו
רכזיו םתקאנ־תא
ותירב־תא םיהלא
קחצי־תא םהרבא־תא
׃בקעי־תאו 25 ינב־תא םיהלא אריו
׃םיהלא עדיו לארשי

Chapter 3

1 הער היה השמו
ונתח ורתי ןאצ־תא
גהניו ןידמ ןהכ
רבדמה רחא ןאצה־תא
םיהלאה רה־לא אביו
׃הברח 2 הוהי ךאלמ אריו
ךותמ שא־תבלב וילא
הנהו אריו הנסה
שאב רעב הנסה
׃לכא ונניא הנסהו 3 אנ־הרסא השמ רמאיו
הארמה־תא האראו
עודמ הזה לדגה
׃הנסה רעבי־אל 4 רס יכ הוהי אריו
וילא ארקיו תוארל
הנסה ךותמ םיהלא
השמ השמ רמאיו
׃יננה רמאיו 5 םלה ברקת־לא רמאיו
לעמ ךילענ־לש
םוקמה יכ ךילגר
וילע דמוע התא רשא
׃אוה שדק־תמדא 6 יהלא יכנא רמאיו
םהרבא יהלא ךיבא
יהלאו קחצי יהלא
השמ רתסיו בקעי
טיבהמ ארי יכ וינפ
׃םיהלאה־לא 7 האר הוהי רמאיו
ימע ינע־תא יתיאר
םירצמב רשא
יתעמש םתקעצ־תאו
יכ וישגנ ינפמ
׃ויבאכמ־תא יתעדי 8 דימ וליצהל דראו
ותלעהלו םירצמ
אוהה ץראה־ןמ
הבחרו הבוט ץרא־לא
בלח תבז ץרא־לא
םוקמ־לא שבדו
יתחהו ינענכה
יזרפהו ירמאהו
׃יסוביהו יוחהו 9 תקעצ הנה התעו
ילא האב לארשי־ינב
ץחלה־תא יתיאר־םגו
םיצחל םירצמ רשא
׃םתא 10 ךחלשאו הכל התעו
אצוהו הערפ־לא
לארשי־ינב ימע־תא
׃םירצממ 11 השמ רמאיו
יכנא ימ םיהלאה־לא
הערפ־לא ךלא יכ
ינב־תא איצוא יכו
׃םירצממ לארשי 12 ךמע היהא־יכ רמאיו
יכ תואה ךל־הזו
ךיתחלש יכנא
םעה־תא ךאיצוהב
ןודבעת םירצממ
רהה לע םיהלאה־תא
׃הזה 13 השמ רמאיו
הנה םיהלאה־לא
ינב־לא אב יכנא
םהל יתרמאו לארשי
םכיתובא יהלא
םכילא ינחלש
ומש־המ יל־ורמאו
׃םהלא רמא המ 14 םיהלא רמאיו
רשא היהא השמ־לא
הכ רמאיו היהא
לארשי ינבל רמאת
׃םכילא ינחלש היהא 15 םיהלא דוע רמאיו
רמאת־הכ השמ־לא
הוהי לארשי ינב־לא
יהלא םכיתבא יהלא
קחצי יהלא םהרבא
ינחלש בקעי יהלאו
םלעל ימש־הז םכילא
׃רד רדל ירכז הזו 16 ינקז־תא תפסאו ךל
םהלא תרמאו לארשי
םכיתבא יהלא הוהי
יהלא ילא הארנ
בקעיו קחצי םהרבא
יתדקפ דקפ רמאל
יושעה־תאו םכתא
׃םירצמב םכל 17 םכתא הלעא רמאו
ץרא־לא םירצמ ינעמ
יתחהו ינענכה
יזרפהו ירמאהו
יסוביהו יוחהו
בלח תבז ץרא־לא
׃שבדו 18 תאבו ךלקל ועמשו
לארשי ינקזו התא
םירצמ ךלמ־לא
הוהי וילא םתרמאו
הרקנ םיירבעה יהלא
התעו ונילע
תשלש ךרד אנ־הכלנ
החבזנו רבדמב םימי
׃וניהלא הוהיל 19 יכ יתעדי ינאו
ךלמ םכתא ןתי־אל
אלו ךלהל םירצמ
׃הקזח דיב 20 ידי־תא יתחלשו
םירצמ־תא יתיכהו
רשא יתאלפנ לכב
וברקב השעא
חלשי ןכ־ירחאו
׃םכתא 21 ןח־תא יתתנו
יניעב הזה־םעה
יכ היהו םירצמ
וכלת אל ןוכלת
׃םקיר 22 התנכשמ השא הלאשו
התיב תרגמו
בהז ילכו ףסכ־ילכ
־לע םתמשו תלמשו
םכיתנב־לעו םכינב
׃םירצמ־תא םתלצנו

Chapter 4

1 רמאיו השמ ןעיו
יל ונימאי־אל ןהו
יכ ילקב ועמשי אלו
הארנ ־אל ורמאי
׃הוהי ךילא 2 הוהי וילא רמאיו
רמאיו ךדיב הזמ
׃הטמ 3 והכילשה רמאיו
הצרא והכלשיו הצרא
סניו שחנל יהיו
׃וינפמ השמ 4 השמ־לא הוהי רמאיו
זחאו ךדי חלש
ודי חלשיו ובנזב
יהיו וב קזחיו
׃ופכב הטמל 5 ונימאי ןעמל
הוהי ךילא הארנ־יכ
יהלא םתבא יהלא
קחצי יהלא םהרבא
׃בקעי יהלאו 6 דוע ול הוהי רמאיו
ךקיחב ךדי אנ־אבה
וקיחב ודי אביו
ודי הנהו האצויו
׃גלשכ תערצמ 7 ךדי בשה רמאיו
ודי בשיו ךקיח־לא
האצויו וקיח־לא
הבש־הנהו וקיחמ
׃ורשבכ 8 ונימאי אל־םא היהו
לקל ועמשי אלו ךל
ןושארה תאה
תאה לקל ונימאהו
׃ןורחאה 9 ונימאי אל־םא היהו
תותאה ינשל םג
ןועמשי אלו הלאה
ימיממ תחקלו ךלקל
השביה תכפשו ראיה
חקת רשא םימה ויהו
םדל ויהו ראיה־ןמ
׃תשביב 10 הוהי־לא השמ רמאיו
שיא אל ינדא יב
םג יכנא םירבד
םג םשלשמ םג לומתמ
ךדבע־לא ךרבד זאמ
דבכו הפ־דבכ יכ
׃יכנא ןושל 11 וילא הוהי רמאיו
וא םדאל הפ םש ימ
וא םלא םושי־ימ
רוע וא חקפ וא שרח
׃הוהי יכנא אלה 12 יכנאו ךל התעו
ךיפ־םע היהא
רשא ךיתירוהו
׃רבדת 13 ינדא יב רמאיו
׃חלשת־דיב אנ־חלש 14 השמב הוהי ףא־רחיו
ןרהא אלה רמאיו
יתעדי יולה ךיחא
אוה רבדי רבד־יכ
אצי אוה־הנה םגו
חמשו ךארו ךתארקל
׃ובלב 15 תמשו וילא תרבדו
ויפב םירבדה־תא
ךיפ־םע היהא יכנאו
יתירוהו והיפ־םעו
רשא תא םכתא
׃ןושעת 16 ךל אוה־רבדו
אוה היהו םעה־לא
התאו הפל ךל־היהי
׃םיהלאל ול־היהת 17 חקת הזה הטמה־תאו
וב־השעת רשא ךדיב
׃תתאה־תא 18 בשיו השמ ךליו
רמאיו ונתח רתי־לא
הבושאו אנ הכלא ול
־רשא יחא־לא
האראו םירצמב
רמאיו םייח םדועה
ךל השמל ורתי
׃םולשל 19 השמ־לא הוהי רמאיו
םירצמ בש ךל ןידמב
םישנאה־לכ ותמ־יכ
׃ךשפנ־תא םישקבמה 20 ותשא־תא השמ חקיו
םבכריו וינב־תאו
הצרא בשיו רמחה־לע
השמ חקיו םירצמ
םיהלאה הטמ־תא
׃ודיב 21 השמ־לא הוהי רמאיו
המירצמ בושל ךתכלב
םיתפמה־לכ האר
ךדיב יתמש־רשא
הערפ ינפל םתישעו
ובל־תא קזחא ינאו
׃םעה־תא חלשי אלו 22 הכ הערפ־לא תרמאו
ירכב ינב הוהי רמא
׃לארשי 23 חלש ךילא רמאו
ינדבעיו ינב־תא
הנה וחלשל ןאמתו
ךנב־תא גרה יכנא
׃ךרכב 24 ןולמב ךרדב יהיו
הוהי והשגפיו
׃ותימה שקביו 25 רצ הרפצ חקתו
הנב תלרע־תא תרכתו
רמאתו וילגרל עגתו
התא םימד־ןתח יכ
׃יל 26 הרמא זא ונממ ףריו
׃תלומל םימד ןתח 27 הוהי רמאיו
תארקל ךל ןרהא־לא
ךליו הרבדמה השמ
רהב והשגפיו
׃ול־קשיו םיהלאה 28 תא ןרהאל השמ דגיו
רשא הוהי ירבד־לכ
תתאה־לכ תאו וחלש
׃והוצ רשא 29 ןרהאו השמ ךליו
ינקז־לכ־תא ופסאיו
׃לארשי ינב 30 תא ןרהא רבדיו
רבד־רשא םירבדה־לכ
שעיו השמ־לא הוהי
׃םעה יניעל תתאה 31 ועמשיו םעה ןמאיו
הוהי דקפ־יכ
יכו לארשי ינב־תא
ודקיו םינע־תא האר
׃ווחתשיו

Chapter 5

1 השמ ואב רחאו
ורמאיו ןרהאו
רמא־הכ הערפ־לא
לארשי יהלא הוהי
וגחיו ימע־תא חלש
׃רבדמב יל 2 ימ הערפ רמאיו
עמשא רשא הוהי
חלשל ולקב
יתעדי אל לארשי־תא
םגו הוהי ־תא
׃חלשא אל לארשי־תא 3 יהלא ורמאיו
ונילע ארקנ םירבעה
תשלש ךרד אנ הכלנ
החבזנו רבדמב םימי
וניהלא הוהיל
וא רבדב ונעגפי־ןפ
׃ברחב 4 ךלמ םהלא רמאיו
השמ המל םירצמ
ועירפת ןרהאו
וכל וישעממ םעה־תא
׃םכיתלבסל 5 הערפ רמאיו
םע התע םיבר־ןה
םתא םתבשהו ץראה
׃םתלבסמ 6 םויב הערפ וציו
םישגנה־תא אוהה
וירטש־תאו םעב
׃רמאל 7 ןבת תתל ןופסאת אל
םינבלה ןבלל םעל
םה םשלש לומתכ
םהל וששקו וכלי
׃ןבת 8 םינבלה תנכתמ־תאו
לומת םישע םה רשא
םהילע ומישת םשלש
ונממ וערגת אל
ןכ־לע םה םיפרנ־יכ
רמאל םיקעצ םה
החבזנ הכלנ
׃וניהלאל 9 הדבעה דבכת
םישנאה־לע
ועשי־לאו הב־ושעיו
׃רקש־ירבדב 10 םעה ישגנ ואציו
ורמאיו וירטשו
הכ רמאל םעה־לא
ינניא הערפ רמא
׃ןבת םכל ןתנ 11 םכל וחק וכל םתא
יכ ואצמת רשאמ ןבת
םכתדבעמ ערגנ ןיא
׃רבד 12 ץרא־לכב םעה ץפיו
שק ששקל םירצמ
׃ןבתל 13 רמאל םיצא םישגנהו
םכישעמ ולכ
ומויב םוי־רבד
׃ןבתה תויהב רשאכ 14 ינב ירטש וכיו
ומש־רשא לארשי
הערפ ישגנ םהלע
אל עודמ רמאל
ןבלל םכקח םתילכ
םשלש לומתכ
׃םויה־םג לומת־םג 15 ינב ירטש ואביו
וקעציו לארשי
המל רמאל הערפ־לא
׃ךידבעל הכ השעת 16 ןתנ ןיא ןבת
םינבלו ךידבעל
ושע ונל םירמא
םיכמ ךידבע הנהו
׃ךמע תאטחו 17 םתא םיפרנ רמאיו
םתא ןכ־לע םיפרנ
החבזנ הכלנ םירמא
׃הוהיל 18 ודבע וכל התעו
םכל ןתני־אל ןבתו
׃ונתת םינבל ןכתו 19 ירטש ואריו
ערב םתא לארשי־ינב
וערגת־אל רמאל
םוי־רבד םכינבלמ
׃ומויב 20 השמ־תא ועגפיו
םיבצנ ןרהא־תאו
תאמ םתאצב םתארקל
׃הערפ 21 ארי םהלא ורמאיו
טפשיו םכילע הוהי
םתשאבה רשא
יניעב ונחיר־תא
וידבע יניעבו הערפ
םדיב ברח־תתל
׃ונגרהל 22 הוהי־לא השמ בשיו
המל ינדא רמאיו
המל הזה םעל התערה
׃ינתחלש הז 23 הערפ־לא יתאב זאמו
םעל ערה ךמשב רבדל
תלצה־אל לצהו הזה
׃ךמע־תא

Chapter 6

1 השמ־לא הוהי רמאיו
השעא רשא הארת התע
הקזח דיב יכ הערפל
הקזח דיבו םחלשי
׃וצראמ םשרגי 2 םיהלא רבדיו
וילא רמאיו השמ־לא
׃הוהי ינא 3 םהרבא־לא אראו
בקעי־לאו קחצי־לא
הוהי ימשו ידש לאב
׃םהל יתעדונ אל 4 יתמקה םגו
תתל םתא יתירב־תא
ןענכ ץרא־תא םהל
םהירגמ ץרא תא
׃הב ורג ־רשא 5 יתעמש ינא םגו
לארשי ינב תקאנ־תא
םידבעמ םירצמ רשא
־תא רכזאו םתא
׃יתירב 6 רמא ןכל
ינא לארשי־ינבל
םכתא יתאצוהו הוהי
םירצמ תלבס תחתמ
םכתא יתלצהו
יתלאגו םתדבעמ
היוטנ עורזב םכתא
׃םילדג םיטפשבו 7 יל םכתא יתחקלו
םכל יתייהו םעל
יכ םתעדיו םיהלאל
םכיהלא הוהי ינא
תחתמ םכתא איצומה
׃םירצמ תולבס 8 םכתא יתאבהו
יתאשנ רשא ץראה־לא
התא תתל ידי־תא
קחציל םהרבאל
התא יתתנו בקעילו
ינא השרומ םכל
׃הוהי 9 ןכ השמ רבדיו
אלו לארשי ינב־לא
רצקמ השמ־לא ועמש
׃השק הדבעמו חור 10 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 11 הערפ־לא רבד אב
חלשיו םירצמ ךלמ
לארשי־ינב־תא
׃וצראמ 12 ינפל השמ רבדיו
ןה רמאל הוהי
ועמש־אל לארשי־ינב
ינעמשי ךיאו ילא
לרע ינאו הערפ
׃םיתפש 13 השמ־לא הוהי רבדיו
םוציו ןרהא־לאו
לארשי ינב־לא
ךלמ הערפ־לאו
איצוהל םירצמ
ץראמ לארשי־ינב־תא
׃םירצמ 14 םתבא־תיב ישאר הלא
רכב ןבואר ינב
אולפו ךונח לארשי
הלא ימרכו ןרצח
׃ןבואר תחפשמ 15 לאומי ןועמש ינבו
ןיכיו דהאו ןימיו
לואשו רחצו
הלא תינענכה־ןב
׃ןועמש תחפשמ 16 יול־ינב תומש הלאו
תהקו ןושרג םתדלתל
ייח ינשו יררמו
םישלשו עבש יול
׃הנש תאמו 17 ינבל ןושרג ינב
׃םתחפשמל יעמשו 18 םרמע תהק ינבו
ןורבחו רהציו
ייח ינשו לאיזעו
םישלשו שלש תהק
׃הנש תאמו 19 ילחמ יררמ ינבו
תחפשמ הלא ישומו
׃םתדלתל יולה 20 םרמע חקיו
ול ותדד דבכוי־תא
ול דלתו השאל
השמ־תאו ןרהא־תא
עבש םרמע ייח ינשו
׃הנש תאמו םישלשו 21 חרק רהצי ינבו
׃ירכזו גפנו 22 לאשימ לאיזע ינבו
׃ירתסו ןפצלאו 23 ןרהא חקיו
עבשילא־תא
תוחא בדנימע־תב
השאל ול ןושחנ
בדנ ־תא ול דלתו
אוהיבא־תאו
רזעלא־תא
׃רמתיא־תאו 24 ריסא חרק ינבו
ףסאיבאו הנקלאו
׃יחרקה תחפשמ הלא 25 ןרהא־ןב רזעלאו
תונבמ ול־חקל
השאל ול לאיטופ
סחניפ־תא ול דלתו
תובא ישאר הלא
׃םתחפשמל םיולה 26 רשא השמו ןרהא אוה
םהל הוהי רמא
ינב־תא ואיצוה
םירצמ ץראמ לארשי
׃םתאבצ־לע 27 םירבדמה םה
םירצמ־ךלמ הערפ־לא
איצוהל
לארשי־ינב־תא
השמ אוה םירצממ
׃ןרהאו 28 רבד םויב יהיו
ץראב השמ־לא הוהי
׃םירצמ 29 השמ־לא הוהי רבדיו
רבד הוהי ינא רמאל
םירצמ ךלמ הערפ־לא
ינא רשא ־לכ תא
׃ךילא רבד 30 ינפל השמ רמאיו
לרע ינא ןה הוהי
עמשי ךיאו םיתפש
׃הערפ ילא

Chapter 7

1 השמ־לא הוהי רמאיו
םיהלא ךיתתנ האר
ךיחא ןרהאו הערפל
׃ךאיבנ היהי 2 תא רבדת התא
ןרהאו ךוצא רשא־לכ
הערפ־לא רבדי ךיחא
־ינב־תא חלשו
׃וצראמ לארשי 3 בל־תא השקא ינאו
יתיברהו הערפ
יתפומ־תאו יתתא־תא
׃םירצמ ץראב 4 םכלא עמשי־אלו
ידי־תא יתתנו הערפ
יתאצוהו םירצמב
ימע ־תא יתאבצ־תא
ץראמ לארשי־ינב
םיטפשב םירצמ
׃םילדג 5 םירצמ ועדיו
יתטנב הוהי ינא־יכ
םירצמ־לע ידי־תא
־ינב־תא יתאצוהו
׃םכותמ לארשי 6 ןרהאו השמ שעיו
םתא הוהי הוצ רשאכ
׃ושע ןכ 7 הנש םינמש־ןב השמו
שלש־ןב ןרהאו
םרבדב הנש םינמשו
׃הערפ־לא 8 השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל ןרהא־לאו 9 הערפ םכלא רבדי יכ
תפומ םכל ונת רמאל
חק ןרהא־לא תרמאו
ךלשהו ךטמ־תא
יהי הערפ־ינפל
׃ןינתל 10 ןרהאו השמ אביו
ןכ ושעיו הערפ־לא
הוהי הוצ רשאכ
־תא ןרהא ךלשיו
הערפ ינפל והטמ
יהיו וידבע ינפלו
׃ןינתל 11 הערפ־םג ארקיו
םיפשכמלו םימכחל
ימטרח םה־םג ושעיו
׃ןכ םהיטהלב םירצמ 12 והטמ שיא וכילשיו
םנינתל ויהיו
ןרהא־הטמ עלביו
׃םתטמ־תא 13 אלו הערפ בל קזחיו
רבד רשאכ םהלא עמש
׃הוהי 14 השמ־לא הוהי רמאיו
ןאמ הערפ בל דבכ
׃םעה חלשל 15 רקבב הערפ־לא ךל
המימה אצי הנה
ותארקל תבצנו
הטמהו ראיה תפש־לע
חקת שחנל ךפהנ־רשא
׃ךדיב 16 הוהי וילא תרמאו
ינחלש םירבעה יהלא
חלש רמאל ךילא
ינדבעיו ימע־תא
הנהו רבדמב
׃הכ־דע תעמש־אל 17 תאזב הוהי רמא הכ
הוהי ינא יכ עדת
הטמב הכמ יכנא הנה
םימה־לע ידיב־רשא
וכפהנו ראיב רשא
׃םדל 18 ראיב־רשא הגדהו
ראיה שאבו תומת
תותשל םירצמ ואלנו
׃ראיה־ןמ םימ 19 השמ־לא הוהי רמאיו
חק ןרהא־לא רמא
ךדי־הטנו ךטמ
םירצמ ימימ־לע
םתרהנ־לע
םהיראי־לע
לעו םהימגא־לעו
םהימימ הוקמ־לכ
םד היהו םד־ויהיו
םירצמ ץרא־לכב
׃םינבאבו םיצעבו 20 השמ ןכ־ושעיו
הוצ רשאכ ןרהאו
הטמב םריו הוהי
רשא םימה־תא ךיו
הערפ יניעל ראיב
וידבע יניעלו
םימה־לכ וכפהיו
׃םדל ראיב־רשא 21 ראיב־רשא הגדהו
ראיה שאביו התמ
םירצמ ולכי־אלו
־ןמ םימ תותשל
םדה יהיו ראיה
׃םירצמ ץרא־לכב 22 ימטרח ןכ־ושעיו
םהיטלב םירצמ
הערפ־בל קזחיו
רשאכ םהלא עמש־אלו
׃הוהי רבד 23 אביו הערפ ןפיו
תש־אלו ותיב־לא
׃תאזל־םג ובל 24 םירצמ־לכ ורפחיו
םימ ראיה תביבס
ולכי אל יכ תותשל
׃ראיה ימיממ תתשל 25 םימי תעבש אלמיו
הוהי־תוכה ירחא
׃ראיה־תא 26 השמ־לא הוהי רמאיו
תרמאו הערפ־לא אב
הוהי רמא הכ וילא
ימע ־תא חלש
׃ינדבעיו 27 חלשל התא ןאמ־םאו
ףגנ יכנא הנה
ךלובג־לכ־תא
׃םיעדרפצב 28 םיעדרפצ ראיה ץרשו
ךתיבב ואבו ולעו
ךבכשמ רדחבו
תיבבו ךתטמ־לעו
ךמעבו ךידבע
ךירונתבו
׃ךיתוראשמבו 29 ךמעבו הכבו
ולעי ךידבע־לכבו
׃םיעדרפצה

Chapter 8

1 השמ־לא הוהי רמאיו
הטנ ןרהא־לא רמא
ךטמב ךדי־תא
־לע תרהנה־לע
םימגאה־לעו םיראיה
םיעדרפצה־תא לעהו
׃םירצמ ץרא־לע 2 ודי־תא ןרהא טיו
םירצמ ימימ לע
סכתו עדרפצה לעתו
׃םירצמ ץרא־תא 3 םימטרחה ןכ־ושעיו
ולעיו םהיטלב
םיעדרפצה־תא
׃םירצמ ץרא־לע 4 השמל הערפ ארקיו
רמאיו ןרהאלו
הוהי־לא וריתעה
םיעדרפצה רסיו
החלשאו ימעמו ינממ
וחבזיו םעה־תא
׃הוהיל 5 הערפל השמ רמאיו
יתמל ילע ראפתה
ךידבעלו ךל ריתעא
תירכהל ךמעלו
ךממ םיעדרפצה
ראיב קר ךיתבמו
׃הנראשת 6 רמאיו רחמל רמאיו
עדת ןעמל ךרבדכ
הוהיכ ןיא־יכ
׃וניהלא 7 ךממ םיעדרפצה ורסו
ךידבעמו ךיתבמו
ראיב קר ךמעמו
׃הנראשת 8 ןרהאו השמ אציו
קעציו הערפ םעמ
הוהי־לא השמ
םיעדרפצה רבד־לע
׃הערפל םש ־רשא 9 רבדכ הוהי שעיו
ותמיו השמ
םיתבה־ןמ םיעדרפצה
תרצחה־ןמ
׃תדשה־ןמו 10 םרמח םתא ורבציו
׃ץראה שאבתו םרמח 11 התיה יכ הערפ אריו
דבכהו החורה
עמש אלו ובל־תא
רבד רשאכ םהלא
׃הוהי 12 השמ־לא הוהי רמאיו
הטנ ןרהא־לא רמא
רפע־תא ךהו ךטמ־תא
םנכל היהו ץראה
׃םירצמ ץרא־לכב 13 ןרהא טיו ןכ־ושעיו
ךיו והטמב ודי־תא
יהתו ץראה רפע־תא
המהבבו םדאב םנכה
היה ץראה רפע־לכ
ץרא־לכב םינכ
׃םירצמ 14 םימטרחה ןכ־ושעיו
איצוהל םהיטלב
ולכי אלו םינכה־תא
םדאב םנכה יהתו
׃המהבבו 15 םמטרחה ורמאיו
עבצא הערפ־לא
קזחיו אוה םיהלא
עמש־אלו הערפ־בל
רבד רשאכ םהלא
׃הוהי 16 השמ־לא הוהי רמאיו
בציתהו רקבב םכשה
הנה הערפ ינפל
תרמאו המימה אצוי
הוהי רמא הכ וילא
׃ינדבעיו ימע חלש 17 חלשמ ךניא־םא יכ
חילשמ יננה ימע־תא
ךמעבו ךידבעבו ךב
ברעה ־תא ךיתבבו
םירצמ יתב ואלמו
המדאה םגו ברעה־תא
׃הילע םה־רשא 18 אוהה םויב יתילפהו
רשא ןשג ץרא־תא
הילע דמע ימע
ברע םש־תויה יתלבל
ינא יכ עדת ןעמל
׃ץראה ברקב הוהי 19 ימע ןיב תדפ יתמשו
רחמל ךמע ןיבו
׃הזה תאה היהי 20 אביו ןכ הוהי שעיו
הערפ התיב דבכ ברע
וידבע תיבו
םירצמ ץרא־לכבו
ינפמ ץראה תחשת
׃ברעה 21 השמ־לא הערפ ארקיו
וכל רמאיו ןרהאלו
םכיהלאל וחבז
׃ץראב 22 ןוכנ אל השמ רמאיו
תבעות יכ ןכ תושעל
הוהיל חבזנ םירצמ
חבזנ ןה וניהלא
םירצמ תבעות־תא
אלו םהיניעל
׃ונלקסי 23 ךלנ םימי תשלש ךרד
ונחבזו רבדמב
רשאכ וניהלא הוהיל
׃ונילא רמאי 24 יכנא הערפ רמאיו
םתחבזו םכתא חלשא
םכיהלא הוהיל
קחרה קר רבדמב
תכלל וקיחרת־אל
׃ידעב וריתעה 25 הנה השמ רמאיו
ךמעמ אצוי יכנא
הוהי־לא יתרתעהו
הערפמ ברעה רסו
רחמ ומעמו וידבעמ
הערפ ףסי־לא קר
חלש יתלבל לתה
חבזל םעה־תא
׃הוהיל 26 הערפ םעמ השמ אציו
׃הוהי־לא רתעיו 27 רבדכ הוהי שעיו
ברעה רסיו השמ
וידבעמ הערפמ
ראשנ אל ומעמו
׃דחא 28 ובל־תא הערפ דבכיו
אלו תאזה םעפב םג
׃םעה־תא חלש

Chapter 9

1 השמ־לא הוהי רמאיו
תרבדו הערפ־לא אב
הוהי רמא־הכ וילא
חלש םירבעה יהלא
׃ינדבעיו ימע־תא 2 התא ןאמ־םא יכ
קיזחמ ךדועו חלשל
׃םב 3 היוה הוהי־די הנה
הדשב רשא ךנקמב
םירמחב םיסוסב
ןאצבו רקבב םילמגב
׃דאמ דבכ רבד 4 ןיב הוהי הלפהו
ןיבו לארשי הנקמ
אלו םירצמ הנקמ
ינבל־לכמ תומי
׃רבד לארשי 5 דעומ הוהי םשיו
השעי רחמ רמאל
הזה רבדה הוהי
׃ץראב 6 רבדה־תא הוהי שעיו
לכ תמיו תרחממ הזה
הנקממו םירצמ הנקמ
תמ־אל לארשי ־ינב
׃דחא 7 הנהו הערפ חלשיו
לארשי הנקממ תמ־אל
בל דבכיו דחא־דע
חלש אלו הערפ
׃םעה־תא 8 השמ־לא הוהי רמאיו
םכל וחק ןרהא־לאו
חיפ םכינפח אלמ
השמ וקרזו ןשבכ
יניעל המימשה
׃הערפ 9 לע קבאל היהו
היהו םירצמ ץרא־לכ
המהבה־לעו םדאה־לע
תעבעבא חרפ ןיחשל
׃םירצמ ץרא־לכב 10 חיפ־תא וחקיו
ינפל ודמעיו ןשבכה
ותא קרזיו הערפ
יהיו המימשה השמ
חרפ תעבעבא ןיחש
׃המהבבו םדאב 11 םימטרחה ולכי־אלו
השמ ינפל דמעל
היה־יכ ןיחשה ינפמ
םמטרחב ןיחשה
׃םירצמ־לכבו 12 בל־תא הוהי קזחיו
םהלא עמש אלו הערפ
הוהי רבד רשאכ
׃השמ־לא 13 השמ־לא הוהי רמאיו
בציתהו רקבב םכשה
תרמאו הערפ ינפל
הוהי רמא ־הכ וילא
חלש םירבעה יהלא
׃ינדבעיו ימע־תא 14 ינא תאזה םעפב יכ
יתפגמ־לכ־תא חלש
ךידבעבו ךבל־לא
עדת רובעב ךמעבו
ינמכ ןיא יכ
׃ץראה־לכב 15 יתחלש התע יכ
ךתוא ךאו ידי־תא
רבדב ךמע־תאו
׃ץראה־ןמ דחכתו 16 תאז רובעב םלואו
רובעב ךיתדמעה
יחכ־תא ךתארה
ימש רפס ןעמלו
׃ץראה ־לכב 17 ימעב ללותסמ ךדוע
׃םחלש יתלבל 18 תעכ ריטממ יננה
דאמ דבכ דרב רחמ
והמכ היה־אל רשא
םויה ־ןמל םירצמב
׃התע־דעו הדסוה 19 זעה חלש התעו
תאו ךנקמ־תא
הדשב ךל רשא־לכ
המהבהו םדאה־לכ
הדשב אצמי ־רשא
התיבה ףסאי אלו
דרבה םהלע דריו
׃ותמו 20 הוהי רבד־תא אריה
סינה הערפ ידבעמ
וידבע־תא
־לא והנקמ־תאו
׃םיתבה 21 ובל םש־אל רשאו
בזעיו הוהי רבד־לא
וידבע־תא
׃הדשב והנקמ־תאו 22 השמ־לא הוהי רמאיו
ךדי־תא הטנ
דרב יהיו םימשה־לע
םירצמ ץרא־לכב
המהבה־לעו םדאה־לע
הדשה בשע־לכ לעו
׃םירצמ ץראב 23 והטמ־תא השמ טיו
הוהיו םימשה־לע
דרבו תלק ןתנ
הצרא שא ךלהתו
דרב הוהי רטמיו
׃םירצמ ץרא־לע 24 שאו דרב יהיו
דרבה ךותב תחקלתמ
רשא דאמ דבכ
־לכב והמכ היה־אל
זאמ םירצמ ץרא
׃יוגל התיה 25 ץרא־לכב דרבה ךיו
רשא־לכ תא םירצמ
םדאמ הדשב
־לכ תאו המהב־דעו
דרבה הכה הדשה בשע
הדשה ץע־לכ־תאו
׃רבש 26 ןשג ץראב קר
לארשי ינב םש־רשא
׃דרב היה אל 27 ארקיו הערפ חלשיו
רמאיו ןרהאלו השמל
םעפה יתאטח םהלא
ינאו קידצה הוהי
׃םיעשרה ימעו 28 הוהי־לא וריתעה
תלק תיהמ ברו
החלשאו דרבו םיהלא
ןופסת אלו םכתא
׃דמעל 29 השמ וילא רמאיו
ריעה־תא יתאצכ
יפכ־תא שרפא
תולקה הוהי־לא
אל דרבהו ןולדחי
עדת ןעמל דוע־היהי
׃ץראה הוהיל יכ 30 יתעדי ךידבעו התאו
ןוארית םרט יכ
׃םיהלא הוהי ינפמ 31 הרעשהו התשפהו
הרעשה יכ התכנ
׃לעבג התשפהו ביבא 32 אל תמסכהו הטחהו
׃הנה תליפא יכ וכנ 33 הערפ םעמ השמ אציו
שרפיו ריעה־תא
הוהי־לא ויפכ
תולקה ולדחיו
ךתנ־אל רטמו דרבהו
׃הצרא 34 לדח־יכ הערפ אריו
תלקהו דרבהו רטמה
דבכיו אטחל ףסיו
׃וידבעו אוה ובל 35 אלו הערפ בל קזחיו
לארשי ינב־תא חלש
הוהי רבד רשאכ
׃השמ־דיב

Chapter 10

1 השמ־לא הוהי רמאיו
ינא־יכ הערפ־לא אב
ובל־תא יתדבכה
ןעמל וידבע בל־תאו
הלא יתתא יתש
׃וברקב 2 ינזאב רפסת ןעמלו
תא ךנב־ןבו ךנב
יתללעתה רשא
יתתא־תאו םירצמב
םב יתמש־רשא
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 3 ןרהאו השמ אביו
ורמאיו הערפ־לא
הוהי רמא־הכ וילא
־דע םירבעה יהלא
תנעל תנאמ יתמ
ימע חלש ינפמ
׃ינדבעיו 4 התא ןאמ־םא יכ
יננה ימע־תא חלשל
הברא רחמ איבמ
׃ךלבגב 5 ץראה ןיע־תא הסכו
תארל לכוי אלו
לכאו ץראה־תא
הטלפה רתי־תא
םכל תראשנה
לכאו דרבה־ןמ
חמצה ץעה־לכ־תא
׃הדשה־ןמ םכל 6 יתבו ךיתב ואלמו
יתבו ךידבע־לכ
רשא םירצמ־לכ
ךיתבא ואר־אל
םוימ ךיתבא תובאו
דע המדאה־לע םתויה
ןפיו הזה םויה
׃הערפ םעמ אציו 7 הערפ ידבע ורמאיו
היהי יתמ־דע וילא
חלש שקומל ונל הז
ודבעיו םישנאה־תא
םהיהלא הוהי־תא
הדבא יכ עדת םרטה
׃םירצמ 8 השמ־תא בשויו
הערפ־לא ןרהא־תאו
וכל םהלא רמאיו
הוהי־תא ודבע
ימו ימ םכיהלא
׃םיכלהה 9 ונירענב השמ רמאיו
ךלנ ונינקזבו
ונתונבבו ונינבב
ונרקבבו וננאצב
הוהי־גח יכ ךלנ
׃ונל 10 ןכ יהי םהלא רמאיו
רשאכ םכמע הוהי
םכתא חלשא
יכ ואר םכפט־תאו
׃םכינפ דגנ הער 11 אנ־וכל ןכ אל
ודבעו םירבגה
התא יכ הוהי־תא
שרגיו םישקבמ םתא
׃הערפ ינפ תאמ םתא 12 השמ־לא הוהי רמאיו
ץרא־לע ךדי הטנ
לעיו הבראב םירצמ
םירצמ ץרא־לע
בשע־לכ־תא לכאיו
רשא־לכ תא ץראה
׃דרבה ריאשה 13 והטמ־תא השמ טיו
םירצמ ץרא־לע
חור גהנ הוהיו
םויה־לכ ץראב םידק
הלילה־לכו אוהה
חורו היה רקבה
אשנ םידקה
׃הבראה־תא 14 לע הבראה לעיו
חניו םירצמ ץרא־לכ
םירצמ לובג לכב
וינפל דאמ דבכ
הברא ןכ היה־אל
אל וירחאו והמכ
׃ןכ־היהי 15 ןיע־תא סכיו
ךשחתו ץראה־לכ
לכאיו ץראה
ץראה בשע־לכ־תא
ץעה ירפ ־לכ תאו
דרבה ריתוה רשא
קרי־לכ רתונ־אלו
הדשה בשעבו ץעב
׃םירצמ ץרא־לכב 16 ארקל הערפ רהמיו
רמאיו ןרהאלו השמל
הוהיל יתאטח
׃םכלו םכיהלא 17 יתאטח אנ אש התעו
וריתעהו םעפה ךא
רסיו םכיהלא הוהיל
תומה־תא קר ילעמ
׃הזה 18 הערפ םעמ אציו
׃הוהי־לא רתעיו 19 םי־חור הוהי ךפהיו
אשיו דאמ קזח
והעקתיו הבראה־תא
ראשנ אל ףוס המי
לובג לכב דחא הברא
׃םירצמ 20 בל־תא הוהי קזחיו
חלש אלו הערפ
׃לארשי ינב־תא 21 השמ־לא הוהי רמאיו
םימשה־לע ךדי הטנ
ץרא־לע ךשח יהיו
׃ךשח שמיו םירצמ 22 ודי־תא השמ טיו
יהיו םימשה־לע
ץרא־לכב הלפא־ךשח
׃םימי תשלש םירצמ 23 שיא ואר־אל
ומק־אלו ויחא־תא
תשלש ויתחתמ שיא
ינב־לכלו םימי
רוא היה לארשי
׃םתבשומב 24 השמ־לא הערפ ארקיו
ודבע וכל רמאיו
םכנאצ קר הוהי־תא
גצי םכרקבו
׃םכמע ךלי םכפט־םג 25 התא־םג השמ רמאיו
םיחבז ונדיב ןתת
הוהיל ונישעו תלעו
׃וניהלא 26 ךלי וננקמ־םגו
הסרפ ראשת אל ונמע
דבעל חקנ ונממ יכ
וניהלא הוהי־תא
עדנ־אל ונחנאו
הוהי־תא דבענ־המ
׃המש ונאב־דע 27 בל־תא הוהי קזחיו
הבא אלו הערפ
׃םחלשל 28 ךל הערפ ול־רמאיו
ךל רמשה ילעמ
ינפ תואר ףסת־לא
ינפ ךתאר םויב יכ
׃תומת 29 תרבד ןכ השמ רמאיו
תואר דוע ףסא־אל
׃ךינפ

Chapter 11

1 השמ־לא הוהי רמאיו
איבא דחא עגנ דוע
םירצמ־לעו הערפ־לע
םכתא חלשי ןכ־ירחא
שרג הלכ וחלשכ הזמ
׃הזמ םכתא שרגי 2 םעה ינזאב אנ־רבד
תאמ שיא ולאשיו
תאמ השאו והער
ףסכ־ילכ התוער
׃בהז ילכו 3 ןח־תא הוהי ןתיו
םירצמ יניעב םעה
לודג השמ שיאה םג
םירצמ ץראב דאמ
הערפ־ידבע יניעב
׃םעה יניעבו 4 רמא הכ השמ רמאיו
הלילה תצחכ הוהי
ךותב אצוי ינא
׃םירצמ 5 ץראב רוכב־לכ תמו
הערפ רוכבמ םירצמ
דע ואסכ־לע בשיה
רשא החפשה רוכב
לכו םיחרה רחא
׃המהב רוכב 6 הלדג הקעצ התיהו
רשא םירצמ ץרא־לכב
התיהנ אל והמכ
׃ףסת אל והמכו 7 אל לארשי ינב לכלו
ונשל בלכ־ץרחי
המהב־דעו שיאמל
רשא ןועדת ןעמל
ןיב הוהי הלפי
׃לארשי ןיבו םירצמ 8 ךידבע־לכ ודריו
ילא הלא
רמאל יל־ווחתשהו
םעה־לכו התא אצ
ךילגרב ־רשא
אציו אצא ןכ־ירחאו
׃ףא־ירחב הערפ־םעמ 9 השמ־לא הוהי רמאיו
םכילא עמשי־אל
תובר ןעמל הערפ
׃םירצמ ץראב יתפומ 10 ושע ןרהאו השמו
הלאה םיתפמה־לכ־תא
קזחיו הערפ ינפל
הערפ בל־תא הוהי
חלש־אלו
לארשי־ינב־תא
׃וצראמ

Chapter 12

1 השמ־לא הוהי רמאיו
ץראב ןרהא־לאו
׃רמאל םירצמ 2 שאר םכל הזה שדחה
אוה ןושאר םישדח
׃הנשה ישדחל םכל 3 תדע־לכ־לא ורבד
רשעב רמאל לארשי
וחקיו הזה שדחל
־תיבל הש שיא םהל
׃תיבל הש תבא 4 תיבה טעמי־םאו
חקלו השמ תויהמ
ברקה ונכשו אוה
תסכמב ותיב־לא
ולכא יפל שיא תשפנ
׃השה־לע וסכת 5 רכז םימת הש
םכל היהי הנש־ןב
םישבכה־ןמ
׃וחקת םיזעה־ןמו 6 תרמשמל םכל היהו
םוי רשע העברא דע
וטחשו הזה שדחל
להק לכ ותא
ןיב לארשי־תדע
׃םיברעה 7 םדה־ןמ וחקלו
יתש־לע ונתנו
ףוקשמה־לעו תזוזמה
־רשא םיתבה לע
׃םהב ותא ולכאי 8 רשבה־תא ולכאו
שא־ילצ הזה הלילב
םיררמ־לע תוצמו
׃והלכאי 9 אנ ונממ ולכאת־לא
יכ םימב לשבמ לשבו
ושאר שא־ילצ־םא
ויערכ־לע
׃וברק־לעו 10 ונממ וריתות־אלו
ונממ רתנהו רקב־דע
׃ופרשת שאב רקב־דע 11 ותא ולכאת הככו
םירגח םכינתמ
םכילגרב םכילענ
םכדיב םכלקמו
ןוזפחב ותא םתלכאו
׃הוהיל אוה חספ 12 םירצמ־ץראב יתרבעו
יתיכהו הזה הלילב
ץראב רוכב־לכ
םדאמ םירצמ
המהב־דעו
םירצמ יהלא־לכבו
ינא םיטפש השעא
׃הוהי 13 תאל םכל םדה היהו
םתא רשא םיתבה לע
םדה־תא יתיארו םש
םכלע יתחספו
ףגנ םכב היהי־אלו
ץראב יתכהב תיחשמל
׃םירצמ 14 םכל הזה םויה היהו
ותא םתגחו ןורכזל
םכיתרדל הוהיל גח
׃והגחת םלוע תקח 15 תוצמ םימי תעבש
םויב ךא ולכאת
ראש ותיבשת ןושארה
לכא ־לכ יכ םכיתבמ
שפנה התרכנו ץמח
םוימ לארשימ אוהה
םוי־דע ןשארה
׃יעבשה 16 ןושארה םויבו
םויבו שדק־ארקמ
שדק־ארקמ יעיבשה
־לכ םכל היהי
םהב השעי־אל הכאלמ
לכאי רשא ךא
ודבל אוה שפנ־לכל
׃םכל השעי 17 תוצמה־תא םתרמשו
הזה םויה םצעב יכ
יתאצוה
ץראמ םכיתואבצ־תא
םתרמשו םירצמ
הזה םויה־תא
׃םלוע תקח םכיתרדל 18 רשע העבראב ןשארב
ברעב שדחל םוי
םוי דע תצמ ולכאת
שדחל םירשעו דחאה
׃ברעב 19 אל ראש םימי תעבש
יכ םכיתבב אצמי
תצמחמ לכא־לכ
אוהה שפנה התרכנו
רגב לארשי תדעמ
׃ץראה חרזאבו 20 ולכאת אל תצמחמ־לכ
םכיתבשומ לכב
׃תוצמ ולכאת 21 השמ ארקיו
לארשי ינקז־לכל
וכשמ םהלא רמאיו
ןאצ םכל וחקו
וטחשו םכיתחפשמל
׃חספה 22 בוזא תדגא םתחקלו
םדב םתלבטו
םתעגהו ףסב־רשא
יתש־לאו ףוקשמה־לא
רשא םדה־ןמ תזוזמה
ואצת אל םתאו ףסב
ותיב־חתפמ שיא
׃רקב־דע 23 ףגנל הוהי רבעו
הארו םירצמ־תא
ףוקשמה־לע םדה־תא
תזוזמה יתש לעו
חתפה־לע הוהי חספו
תיחשמה ןתי אלו
םכיתב־לא אבל
׃ףגנל 24 רבדה־תא םתרמשו
ךינבלו ךל־קחל הזה
׃םלוע־דע 25 ואבת־יכ היהו
ןתי רשא ץראה־לא
רבד רשאכ םכל הוהי
הדבעה ־תא םתרמשו
׃תאזה 26 ורמאי־יכ היהו
המ םכינב םכילא
׃םכל תאזה הדבעה 27 חספ־חבז םתרמאו
חספ רשא הוהיל אוה
לארשי־ינב יתב־לע
ופגנב םירצמב
םירצמ־תא
ליצה וניתב־תאו
׃ווחתשיו םעה דקיו 28 ינב ושעיו וכליו
הוצ רשאכ לארשי
ןרהאו השמ־תא הוהי
׃ושע ןכ 29 הלילה יצחב יהיו
רוכב־לכ הכה הוהיו
רכבמ םירצמ ץראב
ואסכ־לע בשיה הערפ
רשא יבשה רוכב דע
לכו רובה תיבב
׃המהב רוכב 30 הליל הערפ םקיו
וידבע־לכו אוה
יהתו םירצמ־לכו
םירצמב הלדג הקעצ
רשא תיב ןיא־יכ
׃תמ םש־ןיא 31 ןרהאלו השמל ארקיו
ומוק רמאיו הליל
ימע ךותמ ואצ
ינב־םג םתא־םג
ודבע וכלו לארשי
׃םכרבדכ הוהי־תא 32 םכרקב־םג םכנאצ־םג
םתרבד רשאכ וחק
םתכרבו וכלו
׃יתא־םג 33 םירצמ קזחתו
םחלשל רהמל םעה־לע
ורמא יכ ץראה־ןמ
׃םיתמ ונלכ 34 וקצב־תא םעה אשיו
םתראשמ ץמחי םרט
םתלמשב תררצ
׃םמכש־לע 35 ושע לארשי־ינבו
ולאשיו השמ רבדכ
ףסכ־ילכ םירצממ
׃תלמשו בהז ילכו 36 ןח־תא ןתנ הוהיו
םירצמ יניעב םעה
ולצניו םולאשיו
׃םירצמ־תא 37 לארשי־ינב ועסיו
התכס ססמערמ
ילגר ףלא תואמ־ששכ
׃ףטמ דבל םירבגה 38 הלע בר ברע־םגו
רקבו ןאצו םתא
׃דאמ דבכ הנקמ 39 רשא קצבה־תא ופאיו
תגע םירצממ ואיצוה
ץמח אל יכ תוצמ
םירצממ ושרג־יכ
המהמתהל ולכי אלו
ושע־אל הדצ־םגו
׃םהל 40 לארשי ינב בשומו
םירצמב ובשי רשא
עבראו הנש םישלש
׃הנש תואמ 41 םישלש ץקמ יהיו
תואמ עבראו הנש
םצעב יהיו הנש
־לכ ואצי הזה םויה
ץראמ הוהי תואבצ
׃םירצמ 42 אוה םירמש ליל
םאיצוהל הוהיל
םירצמ ץראמ
הזה הלילה־אוה
םירמש הוהיל
לארשי ינב־לכל
׃םתרדל 43 השמ־לא הוהי רמאיו
תקח תאז ןרהאו
רכנ־ןב־לכ חספה
׃וב לכאי־אל 44 שיא דבע־לכו
התלמו ףסכ־תנקמ
׃וב לכאי זא ותא 45 ריכשו בשות
׃וב־לכאי־אל 46 לכאי דחא תיבב
תיבה־ןמ איצות־אל
םצעו הצוח רשבה־ןמ
׃וב ־ורבשת אל 47 ושעי לארשי תדע־לכ
׃ותא 48 רג ךתא רוגי־יכו
הוהיל חספ השעו
רכז־לכ ול לומה
ותשעל ברקי זאו
ץראה חרזאכ היהו
לכאי־אל לרע־לכו
׃וב 49 היהי תחא הרות
רגה רגלו חרזאל
׃םככותב 50 ינב־לכ ושעיו
הוצ רשאכ לארשי
השמ־תא הוהי
׃ושע ןכ ןרהא־תאו 51 םויה םצעב יהיו
הוהי איצוה הזה
ץראמ לארשי ינב־תא
׃םתאבצ ־לע םירצמ

Chapter 13

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 רוכב־לכ יל־שדק
ינבב םחר־לכ רטפ
המהבבו םדאב לארשי
׃אוה יל 3 םעה־לא השמ רמאיו
הזה םויה־תא רוכז
םירצממ םתאצי רשא
יכ םידבע תיבמ
איצוה די קזחב
אלו הזמ םכתא הוהי
׃ץמח לכאי 4 םיאצי םתא םויה
׃ביבאה שדחב 5 ךאיבי־יכ היהו
ץרא־לא הוהי
יתחהו ינענכה
יוחהו ירמאהו
עבשנ רשא יסוביהו
ץרא ךל תתל ךיתבאל
שבדו בלח תבז
הדבעה־תא תדבעו
׃הזה שדחב תאזה 6 לכאת םימי תעבש
יעיבשה םויבו תצמ
׃הוהיל גח 7 תעבש תא לכאי תוצמ
ךל הארי־אלו םימיה
ךל הארי־אלו ץמח
׃ךלבג ־לכב ראש 8 םויב ךנבל תדגהו
רובעב רמאל אוהה
יל הוהי השע הז
׃םירצממ יתאצב 9 תואל ךל היהו
ןורכזלו ךדי־לע
ןעמל ךיניע ןיב
הוהי תרות היהת
הקזח דיב יכ ךיפב
הוהי ךאצוה
׃םירצממ 10 הקחה־תא תרמשו
םימימ הדעומל תאזה
׃המימי 11 הוהי ךאבי־יכ היהו
ינענכה ץרא־לא
ךל עבשנ רשאכ
׃ךל הנתנו ךיתבאלו 12 םחר־רטפ־לכ תרבעהו
רגש רטפ־לכו הוהיל
ךל היהי רשא המהב
׃הוהיל םירכזה 13 הדפת רמח רטפ־לכו
הדפת אל־םאו השב
רוכב לכו ותפרעו
׃הדפת ךינבב םדא 14 ךנב ךלאשי־יכ היהו
תאז־המ רמאל רחמ
קזחב וילא תרמאו
הוהי ונאיצוה די
תיבמ םירצממ
׃םידבע 15 הערפ השקה־יכ יהיו
הוהי גרהיו ונחלשל
ץראב רוכב־לכ
םדא רכבמ םירצמ
המהב רוכב־דעו
חבז ינא ןכ־לע
םחר רטפ־לכ הוהיל
רוכב ־לכו םירכזה
׃הדפא ינב 16 הכדי־לע תואל היהו
ךיניע ןיב תפטוטלו
די קזחב יכ
הוהי ונאיצוה
׃םירצממ 17 הערפ חלשב יהיו
םחנ־אלו םעה־תא
ץרא ךרד םיהלא
בורק יכ םיתשלפ
םיהלא רמא יכ אוה
םתארב םעה םחני־ןפ
ובשו המחלמ
׃המירצמ 18 םעה־תא םיהלא בסיו
ףוס־םי רבדמה ךרד
ולע םישמחו
ץראמ לארשי־ינב
׃םירצמ 19 תומצע־תא השמ חקיו
עבשה יכ ומע ףסוי
ינב־תא עיבשה
דקפ רמאל לארשי
םכתא םיהלא דקפי
יתמצע־תא םתילעהו
׃םכתא הזמ 20 ונחיו תכסמ ועסיו
׃רבדמה הצקב םתאב 21 םהינפל ךלה הוהיו
ןנע דומעב םמוי
הלילו ךרדה םתחנל
ריאהל שא דומעב
םמוי תכלל םהל
׃הלילו 22 ןנעה דומע שימי־אל
שאה דומעו םמוי
׃םעה ינפל הליל

Chapter 14

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
ינפל ונחיו ובשיו
לדגמ ןיב תריחה יפ
לעב ינפל םיה ןיבו
ונחת וחכנ ןפצ
׃םיה־לע 3 ינבל הערפ רמאו
םה םיכבנ לארשי
םהילע רגס ץראב
׃רבדמה 4 הערפ־בל־תא יתקזחו
םהירחא ףדרו
הערפב הדבכאו
ועדיו וליח־לכבו
הוהי ינא־יכ םירצמ
׃ןכ־ושעיו 5 םירצמ ךלמל דגיו
ךפהיו םעה חרב יכ
וידבעו הערפ בבל
ורמאיו םעה־לא
ונישע תאז־המ
לארשי־תא ונחלש־יכ
׃ונדבעמ 6 ובכר־תא רסאיו
׃ומע חקל ומע־תאו 7 בכר תואמ־שש חקיו
בכר לכו רוחב
םשלשו םירצמ
׃ולכ־לע 8 בל־תא הוהי קזחיו
םירצמ ךלמ הערפ
ינב ירחא ףדריו
לארשי ינבו לארשי
׃המר דיב םיאצי 9 םירצמ ופדריו
וגישיו םהירחא
םיה־לע םינח םתוא
הערפ בכר סוס־לכ
וליחו וישרפו
ינפל תריחה יפ־לע
׃ןפצ לעב 10 ואשיו בירקה הערפו
לארשי־ינב
הנהו םהיניע־תא
םהירחא עסנ םירצמ
וקעציו דאמ וארייו
לארשי־ינב
׃הוהי־לא 11 השמ־לא ורמאיו
םירבק־ןיא ילבמה
ונתחקל םירצמב
־המ רבדמב תומל
ונל תישע תאז
׃םירצממ ונאיצוהל 12 רשא רבדה הז־אלה
םירצמב ךילא ונרבד
ונממ לדח רמאל
םירצמ ־תא הדבענו
דבע ונל בוט יכ
ונתממ םירצמ־תא
׃רבדמב 13 םעה־לא השמ רמאיו
ובציתה וארית־לא
תעושי־תא וארו
םכל השעי־רשא הוהי
םתיאר רשא יכ םויה
אל םויה םירצמ־תא
דוע םתארל ופסת
׃םלוע־דע 14 םכל םחלי הוהי
׃ןושרחת םתאו 15 השמ־לא הוהי רמאיו
רבד ילא קעצת־המ
לארשי־ינב־לא
׃ועסיו 16 ךטמ־תא םרה התאו
ךדי־תא הטנו
והעקבו םיה־לע
לארשי־ינב ואביו
׃השביב םיה ךותב 17 קזחמ יננה ינאו
ואביו םירצמ בל־תא
הדבכאו םהירחא
וליח ־לכבו הערפב
׃וישרפבו ובכרב 18 םירצמ ועדיו
הוהי ינא־יכ
הערפב ידבכהב
׃וישרפבו ובכרב 19 םיהלאה ךאלמ עסיו
הנחמ ינפל ךלהה
ךליו לארשי
דומע עסיו םהירחאמ
דמעיו םהינפמ ןנעה
׃םהירחאמ 20 הנחמ ןיב אביו
הנחמ ןיבו םירצמ
ןנעה יהיו לארשי
־תא ראיו ךשחהו
הז ברק־אלו הלילה
׃הלילה־לכ הז־לא 21 ודי־תא השמ טיו
הוהי ךלויו םיה־לע
םידק חורב םיה־תא
הלילה ־לכ הזע
הברחל םיה־תא םשיו
׃םימה ועקביו 22 לארשי־ינב ואביו
השביב םיה ךותב
המוח םהל םימהו
׃םלאמשמו םנימימ 23 םירצמ ופדריו
לכ םהירחא ואביו
ובכר הערפ סוס
ךות־לא וישרפו
׃םיה 24 רקבה תרמשאב יהיו
הוהי ףקשיו
םירצמ הנחמ־לא
ןנעו שא דומעב
הנחמ תא םהיו
׃םירצמ 25 ןפא תא רסיו
והגהניו ויתבכרמ
םירצמ רמאיו תדבכב
לארשי ינפמ הסונא
םהל םחלנ הוהי יכ
׃םירצמב 26 השמ־לא הוהי רמאיו
םיה־לע ךדי־תא הטנ
םימה ובשיו
ובכר ־לע םירצמ־לע
׃וישרפ־לעו 27 ודי־תא השמ טיו
םיה בשיו םיה־לע
ונתיאל רקב תונפל
םיסנ םירצמו
הוהי רעניו ותארקל
ךותב םירצמ־תא
׃םיה 28 וסכיו םימה ובשיו
בכרה־תא
לכל םישרפה־תאו
םיאבה הערפ ליח
םיב םהירחא
םהב ראשנ־אל
׃דחא־דע 29 וכלה לארשי ינבו
םיה ךותב השביב
המח םהל םימהו
׃םלאמשמו םנימימ 30 םויב הוהי עשויו
דימ לארשי־תא אוהה
לארשי אריו םירצמ
תמ םירצמ־תא
׃םיה תפש־לע 31 דיה־תא לארשי אריו
השע רשא הלדגה
םירצמב הוהי
־תא םעה וארייו
ונימאיו הוהי
׃ודבע השמבו הוהיב

Chapter 15

1 ינבו השמ־רישי זא
הרישה־תא לארשי
ורמאיו הוהיל תאזה
הוהיל הרישא רמאל
סוס האג האג־יכ
׃םיב המר ובכרו 2 הי תרמזו יזע
הז העושיל יל־יהיו
יהלא והונאו ילא
׃והנממראו יבא 3 המחלמ שיא הוהי
׃ומש הוהי 4 וליחו הערפ תבכרמ
רחבמו םיב הרי
ועבט וישלש
׃ףוס־םיב 5 ודרי ומיסכי תמהת
׃ןבא־ומכ תלוצמב 6 ירדאנ הוהי ךנימי
הוהי ךנימי חכב
׃ביוא ץערת 7 סרהת ךנואג ברבו
ךנרח חלשת ךימק
׃שקכ ומלכאי 8 ומרענ ךיפא חורבו
דנ־ומכ ובצנ םימ
תמהת ואפק םילזנ
׃םי־בלב 9 ףדרא ביוא רמא
ללש קלחא גישא
קירא ישפנ ומאלמת
׃ידי ומשירות יברח 10 ומסכ ךחורב תפשנ
תרפועכ וללצ םי
׃םירידא םימב 11 הוהי םלאב הכמכ־ימ
שדקב רדאנ הכמכ ימ
השע תלהת ארונ
׃אלפ 12 ומעלבת ךנימי תיטנ
׃ץרא 13 וז־םע ךדסחב תיחנ
ךזעב תלהנ תלאג
׃ךשדק הונ־לא 14 ןוזגרי םימע ועמש
יבשי זחא ליח
׃תשלפ 15 יפולא ולהבנ זא
באומ יליא םודא
וגמנ דער ומזחאי
׃ןענכ יבשי לכ 16 התמיא םהילע לפת
ךעורז לדגב דחפו
רבעי־דע ןבאכ ומדי
רבעי־דע הוהי ךמע
׃תינק וז־םע 17 רהב ומעטתו ומאבת
ךתבשל ןוכמ ךתלחנ
שדקמ הוהי תלעפ
׃ךידי וננוכ ינדא 18 םלעל ךלמי הוהי
׃דעו 19 הערפ סוס אב יכ
םיב וישרפבו ובכרב
םהלע הוהי בשיו
ינבו םיה ימ־תא
השביב וכלה לארשי
׃םיה ךותב 20 האיבנה םירמ חקתו
ףתה־תא ןרהא תוחא
ןאצתו הדיב
הירחא םישנה־לכ
׃תלחמבו םיפתב 21 םירמ םהל ןעתו
האג־יכ הוהיל וריש
המר ובכרו סוס האג
׃םיב 22 לארשי־תא השמ עסיו
ואציו ףוס־םימ
וכליו רוש־רבדמ־לא
רבדמב םימי־תשלש
׃םימ ואצמ־אלו 23 אלו התרמ ואביו
םימ תתשל ולכי
םה םירמ יכ הרממ
המש־ארק ןכ־לע
׃הרמ 24 השמ־לע םעה ונליו
׃התשנ־המ רמאל 25 הוהי־לא קעציו
ץע הוהי והרויו
םימה־לא ךלשיו
םש םש םימה וקתמיו
םשו טפשמו קח ול
׃והסנ 26 עומש־םא רמאיו
הוהי לוקל עמשת
רשיהו ךיהלא
השעת ויניעב
ויתוצמל תנזאהו
ויקח־לכ תרמשו
יתמש־רשא הלחמה־לכ
םישא־אל םירצמב
הוהי ינא יכ ךילע
׃ךאפר 27 םשו המליא ואביו
תניע הרשע םיתש
םירמת םיעבשו םימ
־לע םש־ונחיו
׃םימה

Chapter 16

1 ואביו םליאמ ועסיו
לארשי־ינב תדע־לכ
רשא ןיס־רבדמ־לא
ןיבו םליא־ןיב
רשע השמחב יניס
ינשה שדחל םוי
׃םירצמ ץראמ םתאצל 2 תדע־לכ וניליו
השמ־לע לארשי־ינב
׃רבדמב ןרהא־לעו 3 ינב םהלא ורמאיו
ןתי־ימ לארשי
הוהי־דיב ונתומ
ונתבשב םירצמ ץראב
רשבה ריס־לע
עבשל םחל ונלכאב
ונתא םתאצוה־יכ
הזה רבדמה־לא
להקה־לכ־תא תימהל
׃בערב הזה 4 השמ־לא הוהי רמאיו
םכל ריטממ יננה
אציו םימשה־ןמ םחל
םוי־רבד וטקלו םעה
ונסנא ןעמל ומויב
יתרותב ךליה
׃אל־םא 5 יששה םויב היהו
תא וניכהו
היהו ואיבי־רשא
וטקלי־רשא לע הנשמ
׃םוי םוי 6 ןרהאו השמ רמאיו
לארשי ינב־לכ־לא
יכ םתעדיו ברע
םכתא איצוה הוהי
׃םירצמ ץראמ 7 םתיארו רקבו
הוהי דובכ־תא
םכיתנלת־תא ועמשב
המ ונחנו הוהי־לע
׃ונילע ונולת יכ 8 תתב השמ רמאיו
רשב ברעב םכל הוהי
רקבב םחלו לכאל
הוהי עמשב עבשל
םכיתנלת־תא
םנילמ םתא־רשא
המ ונחנו וילע
םכיתנלת ונילע־אל
׃הוהי ־לע יכ 9 ןרהא־לא השמ רמאיו
ינב תדע־לכ־לא רמא
ינפל וברק לארשי
תא עמש יכ הוהי
׃םכיתנלת 10 ןרהא רבדכ יהיו
תדע־לכ־לא
ונפיו לארשי־ינב
הנהו רבדמה־לא
הארנ הוהי דובכ
׃ןנעב 11 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 12 תנולת־תא יתעמש
רבד לארשי ינב
ןיב רמאל םהלא
רשב ולכאת םיברעה
םחל־ועבשת רקבבו
ינא יכ םתעדיו
׃םכיהלא הוהי 13 לעתו ברעב יהיו
סכתו ולשה
רקבבו הנחמה־תא
לטה תבכש התיה
׃הנחמל ביבס 14 לטה תבכש לעתו
רבדמה ינפ־לע הנהו
רפככ קד ספסחמ קד
׃ץראה־לע 15 לארשי־ינב ואריו
שיא ורמאיו
יכ אוה ןמ ויחא־לא
אוה־המ ועדי אל
םהלא השמ רמאיו
ןתנ רשא םחלה אוה
׃הלכאל םכל הוהי 16 הוצ רשא רבדה הז
ונממ וטקל הוהי
רמע ולכא יפל שיא
רפסמ תלגלגל
רשאל שיא םכיתשפנ
׃וחקת ולהאב 17 ינב ןכ־ושעיו
וטקליו לארשי
׃טיעממהו הברמה 18 אלו רמעב ודמיו
הברמה ףידעה
ריסחה אל טיעממהו
ולכא־יפל שיא
׃וטקל 19 םהלא השמ רמאיו
ונממ רתוי־לא שיא
׃רקב־דע 20 השמ־לא ועמש־אלו
ונממ םישנא ורתויו
םריו רקב־דע
שאביו םיעלות
׃השמ םהלע ףצקיו 21 רקבב ותא וטקליו
ולכא יפכ שיא רקבב
׃סמנו שמשה םחו 22 יששה םויב יהיו
ינש הנשמ םחל וטקל
ואביו דחאל רמעה
הדעה יאישנ־לכ
׃השמל ודיגיו 23 אוה םהלא רמאיו
הוהי רבד רשא
שדק־תבש ןותבש
־רשא תא רחמ הוהיל
תאו ופא ופאת
ולשב ולשבת־רשא
וחינה ףדעה־לכ תאו
־דע תרמשמל םכל
׃רקבה 24 ותא וחיניו
הוצ רשאכ רקבה־דע
שיאבה אלו השמ
׃וב התיה־אל המרו 25 והלכא השמ רמאיו
םויה תבש־יכ םויה
אל םויה הוהיל
׃הדשב והאצמת 26 והטקלת םימי תשש
תבש יעיבשה םויבו
׃וב־היהי אל 27 יעיבשה םויב יהיו
טקלל םעה־ןמ ואצי
׃ואצמ אלו 28 השמ־לא הוהי רמאיו
רמשל םתנאמ הנא־דע
׃יתרותו יתוצמ 29 ןתנ הוהי־יכ ואר
ןכ־לע תבשה םכל
םויב םכל ןתנ אוה
םימוי םחל יששה
ויתחת שיא ובש
ומקממ שיא אצי־לא
׃יעיבשה םויב 30 םויב םעה ותבשיו
׃יעבשה 31 לארשי־תיב וארקיו
אוהו ןמ ומש־תא
ומעטו ןבל דג ערזכ
׃שבדב תחיפצכ 32 רבדה הז השמ רמאיו
אלמ הוהי הוצ רשא
תרמשמל ונממ רמעה
וארי ןעמל םכיתרדל
רשא םחלה־תא
רבדמב םכתא יתלכאה
ץראמ םכתא יאיצוהב
׃םירצמ 33 ןרהא־לא השמ רמאיו
תחא תנצנצ חק
רמעה־אלמ המש־ןתו
ינפל ותא חנהו ןמ
תרמשמל הוהי
׃םכיתרדל 34 הוהי הוצ רשאכ
והחיניו השמ־לא
תדעה ינפל ןרהא
׃תרמשמל 35 ולכא לארשי ינבו
הנש םיעברא ןמה־תא
ץרא־לא םאב־דע
ולכא ןמה־תא תבשונ
ץרא הצק־לא םאב־דע
׃ןענכ 36 הפיאה תירשע רמעהו
׃אוה

Chapter 17

1 תדע־לכ ועסיו
לארשי־ינב
םהיעסמל ןיס־רבדממ
ונחיו הוהי יפ־לע
םימ ןיאו םידיפרב
׃םעה תתשל 2 השמ־םע םעה בריו
ונל־ונת ורמאיו
רמאיו התשנו םימ
־המ השמ םהל
ידמע ןובירת
׃הוהי־תא ןוסנת־המ 3 םימל םעה םש אמציו
השמ־לע םעה ןליו
הז המל רמאיו
םירצממ ונתילעה
ינב־תאו יתא תימהל
׃אמצב ינקמ־תאו 4 הוהי־לא השמ קעציו
םעל השעא המ רמאל
טעמ דוע הזה
׃ינלקסו 5 השמ־לא הוהי רמאיו
חקו םעה ינפל רבע
לארשי ינקזמ ךתא
וב תיכה רשא ךטמו
ךדיב חק ראיה־תא
׃תכלהו 6 םש ךינפל דמע יננה
ברחב רוצה־לע
ואציו רוצב תיכהו
םעה התשו םימ ונממ
יניעל השמ ןכ שעיו
׃לארשי ינקז 7 םוקמה םש ארקיו
ביר־לע הבירמו הסמ
לעו לארשי ינב
רמאל הוהי־תא םתסנ
ונברקב הוהי שיה
׃ןיא־םא 8 םחליו קלמע אביו
׃םדיפרב לארשי־םע 9 השמ רמאיו
ונל־רחב עשוהי־לא
םחלה אצו םישנא
יכנא רחמ קלמעב
העבגה שאר־לע בצנ
׃ידיב םיהלאה הטמו 10 רשאכ עשוהי שעיו
םחלהל השמ ול־רמא
ןרהא השמו קלמעב
שאר ולע רוחו
׃העבגה 11 םירי רשאכ היהו
רבגו ודי השמ
חיני רשאכו לארשי
׃קלמע רבגו ודי 12 םידבכ השמ ידיו
ומישיו ןבא־וחקיו
הילע בשיו ויתחת
וכמת רוחו ןרהאו
דחא הזמ וידיב
יהיו דחא הזמו
אב־דע הנומא וידי
׃שמשה 13 עשוהי שלחיו
ומע־תאו קלמע־תא
׃ברח־יפל 14 השמ־לא הוהי רמאיו
ןורכז תאז בתכ
ינזאב םישו רפסב
החמא החמ־יכ עשוהי
תחתמ קלמע רכז־תא
׃םימשה 15 חבזמ השמ ןביו
הוהי ומש ארקיו
׃יסנ 16 סכ־לע די־יכ רמאיו
הוהיל המחלמ הי
׃רד רדמ קלמעב

Chapter 18

1 ןהכ ורתי עמשיו
תא השמ ןתח ןידמ
םיהלא השע רשא־לכ
ומע לארשילו השמל
הוהי איצוה־יכ
׃םירצממ לארשי־תא 2 השמ ןתח ורתי חקיו
השמ תשא הרפצ־תא
׃היחולש רחא 3 רשא הינב ינש תאו
יכ םשרג דחאה םש
ץראב יתייה רג רמא
׃הירכנ 4 רזעילא דחאה םשו
ירזעב יבא יהלא־יכ
׃הערפ ברחמ ינלציו 5 השמ ןתח ורתי אביו
ותשאו וינבו
רבדמה־לא השמ־לא
רה םש הנח אוה־רשא
׃םיהלאה 6 ינא השמ־לא רמאיו
ךילא אב ורתי ךנתח
הינב ינשו ךתשאו
׃המע 7 תארקל השמ אציו
וחתשיו ונתח
ולאשיו ול־קשיו
םולשל והערל־שיא
׃הלהאה ואביו 8 ונתחל השמ רפסיו
השע רשא־לכ תא
הערפל הוהי
תדוא לע םירצמלו
האלתה־לכ תא לארשי
ךרדב םתאצמ רשא
׃הוהי םלציו 9 לע ורתי דחיו
השע־רשא הבוטה־לכ
רשא לארשיל הוהי
׃םירצמ דימ וליצה 10 ךורב ורתי רמאיו
ליצה רשא הוהי
םירצמ דימ םכתא
רשא הערפ דימו
תחתמ םעה־תא ליצה
׃םירצמ־די 11 לודג־יכ יתעדי התע
םיהלאה־לכמ הוהי
ודז רשא רבדב יכ
׃םהילע 12 השמ ןתח ורתי חקיו
םיהלאל םיחבזו הלע
לכו ןרהא אביו
לארשי ינקז
ןתח־םע םחל־לכאל
׃םיהלאה ינפל השמ 13 בשיו תרחממ יהיו
םעה־תא טפשל השמ
השמ־לע םעה דמעיו
׃ברעה ־דע רקבה־ןמ 14 תא השמ ןתח אריו
השע אוה־רשא־לכ
רבדה־המ רמאיו םעל
השע התא רשא הזה
בשוי התא עודמ םעל
בצנ םעה־לכו ךדבל
רקב־ןמ ךילע
׃ברע־דע 15 ונתחל השמ רמאיו
םעה ילא אבי־יכ
׃םיהלא שרדל 16 רבד םהל היהי־יכ
ןיב יתטפשו ילא אב
והער ןיבו שיא
יקח ־תא יתעדוהו
םיהלאה
׃ויתרות־תאו 17 השמ ןתח רמאיו
רבדה בוט־אל וילא
׃השע התא רשא 18 התא־םג לבת לבנ
רשא הזה םעה־םג
ךממ דבכ־יכ ךמע
והשע לכות־אל רבדה
׃ךדבל 19 ילקב עמש התע
םיהלא יהיו ךצעיא
םעל התא היה ךמע
תאבהו םיהלאה לומ
םירבדה־תא התא
׃םיהלאה־לא 20 םהתא התרהזהו
םיקחה־תא
תעדוהו תרותה־תאו
וכלי ךרדה־תא םהל
רשא השעמה־תאו הב
׃ןושעי 21 םעה־לכמ הזחת התאו
יארי ליח־ישנא
תמא ישנא םיהלא
תמשו עצב יאנש
םיפלא ירש םהלע
ירש תואמ ירש
׃תרשע ירשו םישמח 22 םעה־תא וטפשו
היהו תע־לכב
לדגה רבדה־לכ
ךילא ואיבי
ןטקה רבדה־לכו
לקהו םה־וטפשי
׃ךתא ואשנו ךילעמ 23 הזה רבדה־תא םא
םיהלא ךוצו השעת
םגו דמע תלכיו
־לע הזה םעה־לכ
׃םולשב אבי ומקמ 24 לוקל השמ עמשיו
רשא לכ שעיו ונתח
׃רמא 25 השמ רחביו
ליח־ישנא
ןתיו לארשי־לכמ
םעה־לע םישאר םתא
ירש םיפלא ירש
םישמח ירש תואמ
׃תרשע ירשו 26 םעה־תא וטפשו
רבדה־תא תע־לכב
ןואיבי השקה
רבדה־לכו השמ־לא
׃םה וטופשי ןטקה 27 ונתח־תא השמ חלשיו
׃וצרא־לא ול ךליו

Chapter 19

1 תאצל ישילשה שדחב
ץראמ לארשי־ינב
הזה םויב םירצמ
׃יניס רבדמ ואב 2 םידיפרמ ועסיו
יניס רבדמ ואביו
רבדמב ונחיו
דגנ לארשי םש־ןחיו
׃רהה 3 הלע השמו
ארקיו םיהלאה־לא
רהה־ןמ הוהי וילא
תיבל רמאת הכ רמאל
ינבל דיגתו בקעי
׃לארשי 4 רשא םתיאר םתא
אשאו םירצמל יתישע
יפנכ־לע םכתא
םכתא אבאו םירשנ
׃ילא 5 עומש־םא התעו
םתרמשו ילקב ועמשת
םתייהו יתירב־תא
־לכמ הלגס יל
יל־יכ םימעה
׃ץראה־לכ 6 יל־ויהת םתאו
יוגו םינהכ תכלממ
םירבדה הלא שודק
ינב־לא רבדת רשא
׃לארשי 7 ארקיו השמ אביו
םשיו םעה ינקזל
תא םהינפל
הלאה םירבדה־לכ
׃הוהי והוצ רשא 8 ודחי םעה־לכ ונעיו
רבד־רשא לכ ורמאיו
בשיו השענ הוהי
םעה ירבד ־תא השמ
׃הוהי־לא 9 השמ־לא הוהי רמאיו
ךילא אב יכנא הנה
רובעב ןנעה בעב
ירבדב םעה עמשי
ונימאי ךב־םגו ךמע
השמ דגיו םלועל
םעה ירבד־תא
׃הוהי־לא 10 השמ־לא הוהי רמאיו
םתשדקו םעה־לא ךל
וסבכו רחמו םויה
׃םתלמש 11 םויל םינכנ ויהו
םויב יכ ישילשה
הוהי דרי ישלשה
םעה־לכ יניעל
׃יניס רה־לע 12 םעה־תא תלבגהו
ורמשה רמאל ביבס
עגנו רהב תולע םכל
עגנה ־לכ והצקב
׃תמוי תומ רהב 13 די וב עגת־אל
לקסי לוקס־יכ
הריי הרי־וא
אל שיא־םא המהב־םא
לביה ךשמב היחי
׃רהב ולעי המה 14 רהה־ןמ השמ דריו
שדקיו םעה־לא
וסבכיו םעה־תא
׃םתלמש 15 ויה םעה־לא רמאיו
םימי תשלשל םינכנ
׃השא־לא ושגת־לא 16 ישילשה םויב יהיו
יהיו רקבה תיהב
ןנעו םיקרבו תלק
לקו רהה־לע דבכ
דרחיו דאמ קזח רפש
׃הנחמב רשא םעה־לכ 17 םעה־תא השמ אצויו
םיהלאה תארקל
ובציתיו הנחמה־ןמ
׃רהה תיתחתב 18 ולכ ןשע יניס רהו
וילע דרי רשא ינפמ
לעיו שאב הוהי
ןשבכה ןשעכ ונשע
׃דאמ רהה־לכ דרחיו 19 רפשה לוק יהיו
השמ דאמ קזחו ךלוה
םיהלאהו רבדי
׃לוקב וננעי 20 רה־לע הוהי דריו
רהה שאר־לא יניס
השמל הוהי ארקיו
לעיו רהה שאר־לא
׃השמ 21 השמ־לא הוהי רמאיו
םעב דעה דר
הוהי־לא וסרהי־ןפ
ונממ לפנו תוארל
׃בר 22 םישגנה םינהכה םגו
ושדקתי הוהי־לא
׃הוהי םהב ץרפי־ןפ 23 הוהי־לא השמ רמאיו
תלעל םעה לכוי־אל
התא־יכ יניס רה־לא
רמאל ונב התדעה
רהה־תא לבגה
׃ותשדקו 24 הוהי וילא רמאיו
התא תילעו דר־ךל
םינהכהו ךמע ןרהאו
וסרהי ־לא םעהו
הוהי־לא תלעל
׃םב־ץרפי־ןפ 25 םעה־לא השמ דריו
׃םהלא רמאיו

Chapter 20

1 תא םיהלא רבדיו
הלאה םירבדה־לכ
׃רמאל 2 ךיהלא הוהי יכנא
ץראמ ךיתאצוה רשא
׃םידבע תיבמ םירצמ 3 םיהלא ךל־היהי אל
׃ינפ־לע םירחא 4 לספ ךל־השעת אל
רשא הנומת־לכו
רשאו לעממ םימשב
רשאו תחתמ ץראב
׃ץראל תחתמ םימב 5 אלו םהל הוחתשת־אל
יכנא יכ םדבעת
אנק לא ךיהלא הוהי
תבא ןוע דקפ
םישלש־לע םינב־לע
׃יאנשל םיעבר־לעו 6 םיפלאל דסח השעו
ירמשלו יבהאל
׃יתוצמ 7 הוהי־םש־תא אשת אל
אל יכ אושל ךיהלא
תא הוהי הקני
ומש ־תא אשי־רשא
׃אושל 8 תבשה םוי־תא רוכז
׃ושדקל 9 דבעת םימי תשש
׃ךתכאלמ־לכ תישעו 10 תבש יעיבשה םויו
ךיהלא הוהיל
הכאלמ־לכ השעת־אל
ךתבו־ךנבו התא
ךתמהבו ךתמאו ךדבע
׃ךירעשב רשא ךרגו 11 השע םימי־תשש יכ
םימשה־תא הוהי
םיה־תא ץראה־תאו
םב־רשא־לכ־תאו
יעיבשה םויב חניו
הוהי ךרב ןכ־לע
תבשה םוי־תא
׃והשדקיו 12 ךיבא־תא דבכ
ןעמל ךמא־תאו
לע ךימי ןוכראי
הוהי־רשא המדאה
׃ךל ןתנ ךיהלא 13 ׃חצרת אל 14 ׃ףאנת אל 15 ׃בנגת אל 16 דע ךערב הנעת־אל
׃רקש 17 ךער תיב דמחת אל
ךער תשא דמחת־אל
ורושו ותמאו ודבעו
רשא לכו ורמחו
׃ךערל 18 םיאר םעה־לכו
תלוקה־תא
תאו םדיפלה־תאו
רהה־תאו רפשה לוק
םעה אריו ןשע
ודמעיו ועניו
׃קחרמ 19 השמ־לא ורמאיו
ונמע התא־רבד
רבדי־לאו העמשנו
־ןפ םיהלא ונמע
׃תומנ 20 םעה־לא השמ רמאיו
יכ וארית־לא
םכתא תוסנ רובעבל
רובעבו םיהלאה אב
ותארי היהת
יתלבל םכינפ־לע
׃ואטחת 21 קחרמ םעה דמעיו
לפרעה־לא שגנ השמו
׃םיהלאה םש־רשא 22 השמ־לא הוהי רמאיו
ינב־לא רמאת הכ
םתיאר םתא לארשי
יתרבד םימשה־ןמ יכ
׃םכמע 23 יהלא יתא ןושעת אל
אל בהז יהלאו ףסכ
׃םכל ושעת 24 יל־השעת המדא חבזמ
וילע תחבזו
ךיתלע־תא
ךנאצ־תא ךימלש־תאו
ךרקב ־תאו
רשא םוקמה־לכב
אובא ימש־תא ריכזא
׃ךיתכרבו ךילא 25 םינבא חבזמ־םאו
הנבת־אל יל־השעת
ךברח יכ תיזג ןהתא
׃הללחתו הילע תפנה 26 תלעמב הלעת־אלו
רשא יחבזמ־לע
ךתורע הלגת־אל
׃וילע

Chapter 21

1 רשא םיטפשמה הלאו
׃םהינפל םישת 2 ירבע דבע הנקת יכ
דבעי םינש שש
ישפחל אצי תעבשבו
׃םנח 3 ופגב אבי ופגב־םא
השא לעב־םא אצי
ותשא האציו אוה
׃ומע 4 ול־ןתי וינדא־םא
םינב ול־הדליו השא
השאה תונב וא
היהת הידליו
אצי אוהו הינדאל
׃ופגב 5 דבעה רמאי רמא־םאו
ינדא־תא יתבהא
ינב־תאו יתשא־תא
׃ישפח אצא אל 6 וינדא ושיגהו
ושיגהו םיהלאה־לא
וא תלדה־לא
עצרו הזוזמה־לא
ונזא־תא וינדא
׃םלעל ודבעו עצרמב 7 שיא רכמי־יכו
אל המאל ותב־תא
׃םידבעה תאצכ אצת 8 יניעב הער־םא
הדעי אל־רשא הינדא
ירכנ םעל הדפהו
הרכמל לשמי־אל
׃הב־ודגבב 9 הנדעיי ונבל־םאו
תונבה טפשמכ
׃הל־השעי 10 ול־חקי תרחא־םא
התנעו התוסכ הראש
׃ערגי אל 11 אל הלא־שלש־םאו
םנח האציו הל השעי
׃ףסכ ןיא 12 תומ תמו שיא הכמ
׃תמוי 13 הדצ אל רשאו
ודיל הנא םיהלאהו
רשא םוקמ ךל יתמשו
׃המש סוני 14 שיא דזי־יכו
וגרהל והער־לע
יחבזמ םעמ המרעב
׃תומל ונחקת 15 ומאו ויבא הכמו
׃תמוי תומ 16 ורכמו שיא בנגו
תומ ודיב אצמנו
׃תמוי 17 ומאו ויבא ללקמו
׃תמוי תומ 18 םישנא ןבירי־יכו
והער־תא שיא־הכהו
אלו ףרגאב וא ןבאב
׃בכשמל לפנו תומי 19 ךלהתהו םוקי־םא
ותנעשמ־לע ץוחב
ותבש קר הכמה הקנו
׃אפרי אפרו ןתי 20 שיא הכי־יכו
וא ודבע־תא
תמו טבשב ותמא־תא
׃םקני םקנ ודי תחת 21 וא םוי־םא ךא
םקי אל דמעי םימוי
׃אוה ופסכ יכ 22 םישנא וצני־יכו
הרה השא ופגנו
אלו הידלי ואציו
שונע ןוסא היהי
תישי רשאכ שנעי
השאה לעב וילע
׃םיללפב ןתנו 23 היהי ןוסא־םאו
תחת שפנ התתנו
׃שפנ 24 ןש ןיע תחת ןיע
די תחת די ןש תחת
׃לגר תחת לגר 25 עצפ היוכ תחת היוכ
תחת הרובח עצפ תחת
׃הרובח 26 שיא הכי־יכו
ודבע ןיע־תא
ותמא ןיע־תא־וא
ישפחל התחשו
׃וניע תחת ונחלשי 27 ןש־וא ודבע ןש־םאו
ישפחל ליפי ותמא
׃ונש תחת ונחלשי 28 רוש חגי־יכו
השא־תא וא שיא־תא
לקסי לוקס תמו
־תא לכאי אלו רושה
רושה לעבו ורשב
׃יקנ 29 אוה חגנ רוש םאו
דעוהו םשלש למתמ
ונרמשי אלו וילעבב
השא וא שיא תימהו
לקסי רושה
׃תמוי וילעב־םגו 30 וילע תשוי רפכ־םא
ושפנ ןידפ ןתנו
תשוי־רשא לככ
׃וילע 31 תב־וא חגי ןב־וא
הזה טפשמכ חגי
׃ול השעי 32 רושה חגי דבע־םא
םישלש ףסכ המא וא
וינדאל ןתי םילקש
׃לקסי רושהו 33 רוב שיא חתפי־יכו
רב שיא הרכי־יכ וא
ונסכי אלו
וא רוש המש־לפנו
׃רומח 34 ףסכ םלשי רובה לעב
תמהו וילעבל בישי
׃ול־היהי 35 שיא־רוש ףגי־יכו
תמו והער רוש־תא
יחה רושה־תא ורכמו
םגו ופסכ ־תא וצחו
׃ןוצחי תמה־תא 36 רוש יכ עדונ וא
לומתמ אוה חגנ
ונרמשי אלו םשלש
םלשי םלש וילעב
תמהו רושה תחת רוש
׃ול־היהי 37 רוש שיא־בנגי יכ
וא וחבטו הש־וא
רקב השמח ורכמ
רושה תחת םלשי
תחת ןאצ־עבראו
׃השה

Chapter 22

1 אצמי תרתחמב־םא
ןיא תמו הכהו בנגה
׃םימד ול 2 וילע שמשה החרז־םא
םלשי םלש ול םימד
רכמנו ול ןיא־םא
׃ותבנגב 3 ודיב אצמת אצמה־םא
רושמ הבנגה
הש־דע רומח־דע
׃םלשי םינש םייח 4 הדש שיא־רעבי יכ
חלשו םרכ־וא
רעבו הריעב־תא
בטימ רחא הדשב
ומרכ בטימו והדש
׃םלשי 5 האצמו שא אצת־יכ
שידג לכאנו םיצק
הדשה וא המקה וא
רעבמה םלשי םלש
׃הרעבה־תא 6 שיא ןתי־יכ
ףסכ והער־לא
בנגו רמשל םילכ־וא
אצמי־םא שיאה תיבמ
׃םינש םלשי בנגה 7 בנגה אצמי אל־םא
תיבה־לעב ברקנו
אל־םא םיהלאה־לא
תכאלמב ודי חלש
׃והער 8 עשפ־רבד־לכ־לע
רומח־לע רוש־לע
המלש־לע הש־לע
רשא הדבא־לכ־לע
דע הז אוה־יכ רמאי
אבי םיהלאה
רשא םהינש־רבד
םלשי םיהלא ןעישרי
׃והערל םינש 9 שיא ןתי־יכ
רומח והער־לא
הש־וא רוש־וא
תמו רמשל המהב־לכו
הבשנ־וא רבשנ ־וא
׃האר ןיא 10 היהת הוהי תעבש
אל־םא םהינש ןיב
תכאלמב ודי חלש
וילעב חקלו והער
׃םלשי אלו 11 ומעמ בנגי בנג־םאו
׃וילעבל םלשי 12 והאבי ףרטי ףרט־םא
׃םלשי אל הפרטה דע 13 םעמ שיא לאשי־יכו
תמ־וא רבשנו והער
םלש ומע־ןיא וילעב
׃םלשי 14 אל ומע וילעב־םא
אוה ריכש־םא םלשי
׃ורכשב אב 15 שיא התפי־יכו
השרא־אל רשא הלותב
רהמ המע בכשו
׃השאל ול הנרהמי 16 היבא ןאמי ןאמ־םא
לקשי ףסכ ול התתל
׃תלותבה רהמכ 17 ׃היחת אל הפשכמ 18 המהב־םע בכש־לכ
׃תמוי תומ 19 םרחי םיהלאל חבז
׃ודבל הוהיל יתלב 20 אלו הנות־אל רגו
םירג־יכ ונצחלת
׃םירצמ ץראב םתייה 21 אל םותיו הנמלא־לכ
׃ןונעת 22 ותא הנעת הנע־םא
קעצי קעצ־םא יכ
עמשא עמש ילא
׃ותקעצ 23 יתגרהו יפא הרחו
ויהו ברחב םכתא
תונמלא םכישנ
׃םימתי םכינבו 24 הולת ףסכ־םא
ינעה־תא ימע־תא
ול היהת־אל ךמע
ןומישת־אל השנכ
׃ךשנ וילע 25 תמלש לבחת לבח־םא
שמשה אב־דע ךער
׃ול ונבישת 26 הדבל התוסכ אוה יכ
ורעל ותלמש אוה
היהו בכשי המב
ילא קעצי־יכ
ןונח־יכ יתעמשו
׃ינא 27 ללקת אל םיהלא
אל ךמעב אישנו
׃ראת 28 אל ךעמדו ךתאלמ
ךינב רוכב רחאת
׃יל־ןתת 29 ךרשל השעת־ןכ
םימי תעבש ךנאצל
םויב ומא־םע היהי
׃יל ־ונתת ינימשה 30 ןויהת שדק־ישנאו
הפרט הדשב רשבו יל
בלכל ולכאת אל
׃ותא ןוכלשת

Chapter 23

1 אוש עמש אשת אל
עשר־םע ךדי תשת־לא
׃סמח דע תיהל 2 םיבר־ירחא היהת־אל
הנעת־אלו תערל
ירחא תטנל בר־לע
׃תטהל םיבר 3 רדהת אל לדו
׃ובירב 4 ךביא רוש עגפת יכ
בשה העת ורמח וא
׃ול ונבישת 5 ךאנש רומח הארת־יכ
ואשמ תחת ץבר
בזע ול בזעמ תלדחו
׃ומע בזעת 6 ךניבא טפשמ הטת אל
׃ובירב 7 קחרת רקש־רבדמ
קידצו יקנו
יכ גרהת־לא
׃עשר קידצא־אל 8 יכ חקת אל דחשו
םיחקפ רועי דחשה
ירבד ףלסיו
׃םיקידצ 9 םתאו ץחלת אל רגו
רגה שפנ־תא םתעדי
םתייה םירג־יכ
׃םירצמ ץראב 10 ערזת םינש ששו
תפסאו ךצרא־תא
׃התאובת־תא 11 הנטמשת תעיבשהו
ולכאו התשטנו
םרתיו ךמע יניבא
־ןכ הדשה תיח לכאת
׃ךתיזל ךמרכל השעת 12 השעת םימי תשש
םויבו ךישעמ
ןעמל תבשת יעיבשה
ךרמחו ךרוש חוני
ךתמא־ןב שפניו
׃רגהו 13 יתרמא־רשא לכבו
םשו ורמשת םכילא
אל םירחא םיהלא
עמשי אל וריכזת
׃ךיפ־לע 14 יל גחת םילגר שלש
׃הנשב 15 רמשת תוצמה גח־תא
לכאת םימי תעבש
ךתיוצ רשאכ תוצמ
ביבאה שדח דעומל
םירצממ תאצי וב־יכ
ינפ וארי־אלו
׃םקיר 16 ירוכב ריצקה גחו
ערזת רשא ךישעמ
ףסאה גחו הדשב
ךפסאב הנשה תאצב
׃הדשה־ןמ ךישעמ־תא 17 הנשב םימעפ שלש
ךרוכז־לכ הארי
׃הוהי ןדאה ינפ־לא 18 ץמח־לע חבזת־אל
ןילי־אלו יחבז־םד
׃רקב־דע יגח־בלח 19 ךתמדא ירוכב תישאר
הוהי תיב איבת
ידג לשבת־אל ךיהלא
׃ומא בלחב 20 ךאלמ חלש יכנא הנה
ךרדב ךרמשל ךינפל
םוקמה־לא ךאיבהלו
׃יתנכה רשא 21 עמשו וינפמ רמשה
יכ וב רמת־לא ולקב
יכ םכעשפל אשי אל
׃וברקב ימש 22 עמשת עומש־םא יכ
רשא לכ תישעו ולקב
יתביאו רבדא
יתרצו ךיביא־תא
׃ךיררצ־תא 23 יכאלמ ךלי־יכ
ךאיבהו ךינפל
יתחהו ירמאה־לא
ינענכהו יזרפהו
יסוביהו יוחה
׃ויתדחכהו 24 םהיהלאל הוחתשת־אל
אלו םדבעת אלו
יכ םהישעמכ השעת
רבשו םסרהת סרה
׃םהיתבצמ רבשת 25 הוהי תא םתדבעו
ךרבו םכיהלא
ךימימ־תאו ךמחל־תא
הלחמ יתרסהו
׃ךברקמ 26 הלכשמ היהת אל
ךצראב הרקעו
ךימי רפסמ־תא
׃אלמא 27 חלשא יתמיא־תא
יתמהו ךינפל
אבת רשא םעה־לכ־תא
־לכ־תא יתתנו םהב
׃ףרע ךילא ךיביא 28 הערצה־תא יתחלשו
השרגו ךינפל
ינענכה־תא יוחה־תא
׃ךינפלמ יתחה־תאו 29 ךינפמ ונשרגא אל
היהת־ןפ תחא הנשב
הברו הממש ץראה
׃הדשה תיח ךילע 30 ונשרגא טעמ טעמ
הרפת רשא דע ךינפמ
׃ץראה־תא תלחנו 31 ךלבג־תא יתשו
םי־דעו ףוס־םימ
רבדממו םיתשלפ
ןתא יכ רהנה־דע
יבשי תא םכדיב
ומתשרגו ץראה
׃ךינפמ 32 םהל תרכת־אל
׃תירב םהיהלאלו 33 ךצראב ובשי אל
יל ךתא ואיטחי־ןפ
םהיהלא־תא דבעת יכ
׃שקומל ךל היהי־יכ

Chapter 24

1 הלע רמא השמ־לאו
ןרהאו התא הוהי־לא
אוהיבאו בדנ
ינקזמ םיעבשו
םתיוחתשהו לארשי
׃קחרמ 2 ודבל השמ שגנו
אל םהו הוהי־לא
ולעי אל םעהו ושגי
׃ומע 3 רפסיו השמ אביו
ירבד־לכ תא םעל
תאו הוהי
ןעיו םיטפשמה־לכ
דחא לוק םעה־לכ
םירבדה־לכ ורמאיו
הוהי רבד־רשא
׃השענ 4 תא השמ בתכיו
הוהי ירבד־לכ
ןביו רקבב םכשיו
רהה תחת חבזמ
הבצמ הרשע םיתשו
יטבש רשע םינשל
׃לארשי 5 ינב ירענ־תא חלשיו
תלע ולעיו לארשי
םיחבז וחבזיו
׃םירפ הוהיל םימלש 6 םדה יצח השמ חקיו
יצחו תנגאב םשיו
׃חבזמה־לע קרז םדה 7 תירבה רפס חקיו
םעה ינזאב ארקיו
רבד־רשא לכ ורמאיו
׃עמשנו השענ הוהי 8 םדה־תא השמ חקיו
םעה־לע קרזיו
הנה רמאיו
תרכ רשא תירבה־םד
לע םכמע הוהי
׃הלאה םירבדה־לכ 9 ןרהאו השמ לעיו
אוהיבאו בדנ
ינקזמ םיעבשו
׃לארשי 10 יהלא תא ואריו
וילגר תחתו לארשי
ריפסה תנבל השעמכ
׃רהטל םימשה םצעכו 11 ינב יליצא־לאו
ודי חלש אל לארשי
םיהלאה־תא וזחיו
׃ותשיו ולכאיו 12 השמ־לא הוהי רמאיו
הרהה ילא הלע
ךל הנתאו םש־היהו
ןבאה תחל־תא
רשא הוצמהו הרותהו
׃םתרוהל יתבתכ 13 עשוהיו השמ םקיו
השמ לעיו ותרשמ
׃םיהלאה רה־לא 14 רמא םינקזה־לאו
דע הזב ונל־ובש
םכילא בושנ־רשא
רוחו ןרהא הנהו
םירבד לעב־ימ םכמע
׃םהלא שגי 15 רהה־לא השמ לעיו
׃רהה־תא ןנעה סכיו 16 הוהי־דובכ ןכשיו
והסכיו יניס רה־לע
םימי תשש ןנעה
םויב השמ־לא ארקיו
׃ןנעה ךותמ יעיבשה 17 הוהי דובכ הארמו
רהה שארב תלכא שאכ
׃לארשי ינב יניעל 18 ךותב השמ אביו
רהה־לא לעיו ןנעה
רהב השמ יהיו
םוי םיעברא
׃הליל םיעבראו

Chapter 25

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
המורת יל־וחקיו
רשא שיא־לכ תאמ
וחקת ובל ונבדי
׃יתמורת־תא 3 רשא המורתה תאזו
בהז םתאמ וחקת
׃תשחנו ףסכו 4 ןמגראו תלכתו
ששו ינש תעלותו
׃םיזעו 5 םימדאמ םליא תרעו
יצעו םישחת תרעו
׃םיטש 6 םימשב ראמל ןמש
תרטקלו החשמה ןמשל
׃םימסה 7 ינבאו םהש־ינבא
׃ןשחלו דפאל םיאלמ 8 שדקמ יל ושעו
׃םכותב יתנכשו 9 הארמ ינא רשא לככ
תינבת תא ךתוא
תינבת תאו ןכשמה
׃ושעת ןכו וילכ־לכ 10 יצע ןורא ושעו
יצחו םיתמא םיטש
יצחו המאו וכרא
יצחו המאו ובחר
׃ותמק 11 בהז ותא תיפצו
ץוחמו תיבמ רוהט
וילע תישעו ונפצת
׃ביבס בהז רז 12 עברא ול תקציו
לע התתנו בהז תעבט
יתשו ויתמעפ עברא
ועלצ ־לע תעבט
תעבט יתשו תחאה
׃תינשה ועלצ־לע 13 יצע ידב תישעו
םתא תיפצו םיטש
׃בהז 14 םידבה־תא תאבהו
תעלצ לע תעבטב
ןראה־תא תאשל ןראה
׃םהב 15 ויהי ןראה תעבטב
ורסי אל םידבה
׃ונממ 16 תא ןראה־לא תתנו
ןתא רשא תדעה
׃ךילא 17 בהז תרפכ תישעו
יצחו םיתמא רוהט
יצחו המאו הכרא
׃הבחר 18 םיברכ םינש תישעו
םתא השעת השקמ בהז
׃תרפכה תוצק ינשמ 19 דחא בורכ השעו
הזמ הצקמ
הצקמ דחא־בורכו
ושעת תרפכה־ןמ הזמ
ינש־לע םיברכה ־תא
׃ויתוצק 20 ישרפ םיברכה ויהו
םיככס הלעמל םיפנכ
תרפכה־לע םהיפנכב
שיא םהינפו
תרפכה־לא ויחא־לא
׃םיברכה ינפ ויהי 21 תרפכה־תא תתנו
הלעמלמ ןראה־לע
ןתת ןראה־לאו
ןתא רשא תדעה־תא
׃ךילא 22 םש ךל יתדעונו
לעמ ךתא יתרבדו
ינש ןיבמ תרפכה
־לע רשא םיברכה
תא תדעה ןורא
ךתוא הוצא רשא־לכ
׃לארשי ינב־לא 23 יצע ןחלש תישעו
וכרא םיתמא םיטש
המאו ובחר המאו
׃ותמק יצחו 24 בהז ותא תיפצו
רז ול תישעו רוהט
׃ביבס בהז 25 תרגסמ ול תישעו
תישעו ביבס חפט
ותרגסמל בהז־רז
׃ביבס 26 עברא ול תישעו
תתנו בהז תעבט
עברא לע תעבטה־תא
עבראל רשא תאפה
׃וילגר 27 ןייהת תרגסמה תמעל
םידבל םיתבל תעבטה
׃ןחלשה־תא תאשל 28 םידבה־תא תישעו
תיפצו םיטש יצע
םב־אשנו בהז םתא
׃ןחלשה־תא 29 ויתרעק תישעו
ויתושקו ויתפכו
ךסי רשא ויתיקנמו
השעת רוהט בהז ןהב
׃םתא 30 םחל ןחלשה־לע תתנו
׃דימת ינפל םינפ 31 בהז תרנמ תישעו
השעית השקמ רוהט
הנקו הכרי הרונמה
הירתפכ היעיבג
׃ויהי הנממ היחרפו 32 םיאצי םינק הששו
ינק השלש הידצמ
דחאה הדצמ הרנמ
הרנמ ינק השלשו
׃ינשה הדצמ 33 םידקשמ םיעבג השלש
רתפכ דחאה הנקב
םיעבג השלשו חרפו
דחאה הנקב םידקשמ
תששל ןכ חרפו רתפכ
םיאציה םינקה
׃הרנמה־ןמ 34 העברא הרנמבו
םידקשמ םיעבג
׃היחרפו הירתפכ 35 ינש תחת רתפכו
רתפכו הנממ םינקה
םינקה ינש תחת
־תחת רתפכו הנממ
הנממ םינקה ינש
םיאציה םינקה תששל
׃הרנמה־ןמ 36 םתנקו םהירתפכ
הלכ ויהי הנממ
בהז תחא השקמ
׃רוהט 37 היתרנ־תא תישעו
הלעהו העבש
ריאהו היתרנ־תא
׃הינפ רבע־לע 38 היתתחמו היחקלמו
׃רוהט בהז 39 השעי רוהט בהז רככ
םילכה־לכ תא התא
׃הלאה 40 םתינבתב השעו הארו
׃רהב הארמ התא־רשא

Chapter 26

1 השעת ןכשמה־תאו
רזשמ שש תעירי רשע
ןמגראו תלכתו
םיברכ ינש תעלתו
השעת בשח השעמ
׃םתא 2 תחאה העיריה ךרא
המאב םירשעו הנמש
המאב עברא בחרו
הדמ תחאה העיריה
׃תעיריה־לכל תחא 3 ןייהת תעיריה שמח
התחא־לא השא תרבח
תרבח תעירי שמחו
׃התחא ־לא השא 4 תלכת תאלל תישעו
העיריה תפש לע
תרבחב הצקמ תחאה
תפשב השעת ןכו
הנוציקה העיריה
׃תינשה תרבחמב 5 השעת תאלל םישמח
תחאה העיריב
השעת תאלל םישמחו
רשא העיריה הצקב
תינשה תרבחמב
השא תאללה תליבקמ
׃התחא־לא 6 יסרק םישמח תישעו
תרבחו בהז
השא תעיריה־תא
םיסרקב התחא־לא
׃דחא ןכשמה היהו 7 םיזע תעירי תישעו
ןכשמה־לע להאל
תעירי הרשע־יתשע
׃םתא השעת 8 תחאה העיריה ךרא
בחרו המאב םישלש
העיריה המאב עברא
תחא הדמ תחאה
׃תעירי הרשע יתשעל 9 שמח־תא תרבחו
שש־תאו דבל תעיריה
תלפכו דבל תעיריה
תיששה העיריה־תא
׃להאה ינפ לומ־לא 10 תאלל םישמח תישעו
העיריה תפש לע
תרבחב הנציקה תחאה
לע תאלל םישמחו
תרבחה העיריה תפש
׃תינשה 11 תשחנ יסרק תישעו
תאבהו םישמח
תאללב םיסרקה־תא
להאה־תא תרבחו
׃דחא היהו 12 תעיריב ףדעה חרסו
העיריה יצח להאה
לע חרסת תפדעה
׃ןכשמה ירחא 13 המאהו הזמ המאהו
ךראב ףדעב הזמ
היהי להאה תעירי
ןכשמה ידצ־לע חורס
׃ותסכל הזמו הזמ 14 להאל הסכמ תישעו
םימדאמ םליא תרע
םישחת תרע הסכמו
׃הלעמלמ 15 םישרקה־תא תישעו
םיטש יצע ןכשמל
׃םידמע 16 שרקה ךרא תומא רשע
המאה יצחו המאו
׃דחאה שרקה בחר 17 שרקל תודי יתש
השא תבלשמ דחאה
השעת ןכ התחא־לא
׃ןכשמה ישרק לכל 18 םישרקה־תא תישעו
שרק םירשע ןכשמל
׃הנמית הבגנ תאפל 19 ףסכ־ינדא םיעבראו
םירשע תחת השעת
םינדא ינש שרקה
דחאה שרקה־תחת
ינשו ויתדי יתשל
שרקה־תחת םינדא
׃ויתדי יתשל דחאה 20 תינשה ןכשמה עלצלו
םירשע ןופצ תאפל
׃שרק 21 םהינדא םיעבראו
תחת םינדא ינש ףסכ
ינשו דחאה שרקה
שרקה תחת םינדא
׃דחאה 22 המי ןכשמה יתכרילו
׃םישרק השש השעת 23 השעת םישרק ינשו
ןכשמה תעצקמל
׃םיתכריב 24 הטמלמ םמאת ויהיו
םימת ויהי ודחיו
תעבטה־לא ושאר־לע
היהי ןכ תחאה
ינשל םהינשל
׃ויהי תעצקמה 25 םישרק הנמש ויהו
השש ףסכ םהינדאו
ינש םינדא רשע
שרקה תחת םינדא
םינדא ינשו דחאה
׃דחאה שרקה תחת 26 יצע םחירב תישעו
ישרקל השמח םיטש
׃דחאה ןכשמה־עלצ 27 ישרקל םחירב השמחו
תינשה ןכשמה־עלצ
ישרקל םחירב השמחו
םיתכריל ןכשמה עלצ
׃המי 28 ךותב ןכיתה חירבהו
חרבמ םישרקה
׃הצקה־לא הצקה־ןמ 29 הפצת םישרקה־תאו
םהיתעבט־תאו בהז
םיתב בהז השעת
תיפצו םחירבל
׃בהז םחירבה־תא 30 ןכשמה־תא תמקהו
תיארה רשא וטפשמכ
׃רהב 31 תלכת תכרפ תישעו
ינש תעלותו ןמגראו
בשח השעמ רזשמ ששו
׃םיברכ התא השעי 32 התא התתנו
ידומע העברא־לע
בהז םיפצמ םיטש
בהז םהיוו
העברא־לע
׃ףסכ־ינדא 33 תכרפה־תא התתנו
תאבהו םיסרקה תחת
תא תכרפל תיבמ המש
תודעה ןורא
םכל תכרפה הלידבהו
שדק ןיבו שדקה ןיב
׃םישדקה 34 לע תרפכה־תא תתנו
שדקב תדעה ןורא
׃םישדקה 35 ןחלשה־תא תמשו
תכרפל ץוחמ
חכנ הרנמה־תאו
עלצ לע ןחלשה
הנמית ןכשמה
עלצ־לע ןתת ןחלשהו
׃ןופצ 36 חתפל ךסמ תישעו
ןמגראו תלכת להאה
ששו ינש תעלותו
׃םקר השעמ רזשמ 37 השמח ךסמל תישעו
תיפצו םיטש ידומע
בהז םהיוו בהז םתא
השמח םהל תקציו
׃תשחנ ינדא

Chapter 27

1 חבזמה־תא תישעו
תומא שמח םיטש יצע
בחר תומא שמחו ךרא
חבזמה היהי עובר
׃ותמק תומא שלשו 2 לע ויתנרק תישעו
ונממ ויתנפ עברא
ויתנרק ןייהת
׃תשחנ ותא תיפצו 3 ויתריס תישעו
ויעיו ונשדל
ויתגלזמו ויתקרזמו
וילכ־לכל ויתתחמו
׃תשחנ השעת 4 רבכמ ול תישעו
תשחנ תשר השעמ
תשרה־לע תישעו
לע תשחנ תעבט עברא
׃ויתוצק עברא 5 תחת התא התתנו
הטמלמ חבזמה בכרכ
יצח דע תשרה התיהו
׃חבזמה 6 חבזמל םידב תישעו
םיטש יצע ידב
׃תשחנ םתא תיפצו 7 וידב־תא אבוהו
םידבה ויהו תעבטב
חבזמה תעלצ יתש־לע
׃ותא תאשב 8 ותא השעת תחל בובנ
רהב ךתא הארה רשאכ
׃ושעי ןכ 9 רצח תא תישעו
תאפל ןכשמה
םיעלק הנמית־בגנ
האמ רזשמ שש רצחל
האפל ךרא המאב
׃תחאה 10 םירשע וידמעו
םירשע םהינדאו
םידמעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 11 ןופצ תאפל ןכו
האמ םיעלק ךראב
םירשע ודמעו ךרא
םירשע םהינדאו
םידמעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 12 םי־תאפל רצחה בחרו
המא םישמח םיעלק
הרשע םהידמע
׃הרשע םהינדאו 13 תאפל רצחה בחרו
םישמח החרזמ המדק
׃המא 14 המא הרשע שמחו
םהידמע ףתכל םיעלק
םהינדאו השלש
׃השלש 15 שמח תינשה ףתכלו
םהידמע םיעלק הרשע
םהינדאו השלש
׃השלש 16 ךסמ רצחה רעשלו
תלכת המא םירשע
ינש תעלותו ןמגראו
םקר השעמ רזשמ ששו
העברא םהידמע
׃העברא םהינדאו 17 רצחה ידומע־לכ
ףסכ םיקשחמ ביבס
םהינדאו ףסכ םהיוו
׃תשחנ 18 המאב האמ רצחה ךרא
םישמחב םישמח בחרו
שש תומא שמח המקו
םהינדאו רזשמ
׃תשחנ 19 לכב ןכשמה ילכ לכל
ויתדתי־לכו ותדבע
רצחה תדתי־לכו
׃תשחנ 20 ינב־תא הוצת התאו
ךילא וחקיו לארשי
תיתכ ךז תיז ןמש
רנ תלעהל רואמל
׃דימת 21 ץוחמ דעומ להאב
תדעה־לע רשא תכרפל
ןרהא ותא ךרעי
־דע ברעמ וינבו
תקח הוהי ינפל רקב
תאמ םתרדל םלוע
׃לארשי ינב

Chapter 28

1 ךילא ברקה התאו
ךיחא ןרהא־תא
ךותמ ותא וינב־תאו
־ונהכל לארשי ינב
בדנ ןרהא יל
רזעלא אוהיבאו
׃ןרהא ינב רמתיאו 2 שדק־ידגב תישעו
דובכל ךיחא ןרהאל
׃תראפתלו 3 רבדת התאו
רשא בל־ימכח־לכ־לא
המכח חור ויתאלמ
ןרהא ידגב־תא ושעו
׃יל־ונהכל ושדקל 4 רשא םידגבה הלאו
דופאו ןשח ושעי
ץבשת תנתכו ליעמו
ושעו טנבאו תפנצמ
ןרהאל שדק־ידגב
וינבלו ךיחא
׃יל־ונהכל 5 בהזה־תא וחקי םהו
תלכתה־תאו
ןמגראה־תאו
ינשה תעלות־תאו
׃ששה־תאו 6 בהז דפאה־תא ושעו
תעלות ןמגראו תלכת
השעמ רזשמ ששו ינש
׃בשח 7 תרבח תפתכ יתש
ינש־לא ול־היהי
׃רבחו ויתוצק 8 רשא ותדפא בשחו
ונממ והשעמכ וילע
תלכת בהז היהי
ינש תעלותו ןמגראו
׃רזשמ ששו 9 יתש־תא תחקלו
תחתפו םהש־ינבא
ינב תומש םהילע
׃לארשי 10 ןבאה לע םתמשמ השש
תומש־תאו תחאה
םירתונה הששה
תינשה ןבאה־לע
׃םתדלותכ 11 ןבא שרח השעמ
חתפת םתח יחותפ
םינבאה יתש־תא
לארשי ינב תמש־לע
בהז תוצבשמ תבסמ
׃םתא השעת 12 יתש־תא תמשו
תפתכ לע םינבאה
ןרכז ינבא דפאה
אשנו לארשי ינבל
םתומש־תא ןרהא
יתש־לע הוהי ינפל
׃ןרכזל ויפתכ 13 ׃בהז תצבשמ תישעו 14 בהז תרשרש יתשו
השעת תלבגמ רוהט
תבע השעמ םתא
תרשרש־תא התתנו
׃תצבשמה־לע תתבעה 15 טפשמ ןשח תישעו
השעמכ בשח השעמ
בהז ונשעת דפא
ןמגראו תלכת
ששו ינש תעלותו
׃ותא השעת רזשמ 16 לופכ היהי עובר
תרזו וכרא תרז
׃ובחר 17 ןבא תאלמ וב תאלמו
ןבא םירוט העברא
הדטפ םדא רוט
׃דחאה רוטה תקרבו 18 ךפנ ינשה רוטהו
׃םלהיו ריפס 19 םשל ישילשה רוטהו
׃המלחאו ובש 20 יעיברה רוטהו
הפשיו םהשו שישרת
ויהי בהז םיצבשמ
׃םתאולמב 21 ןייהת םינבאהו
לארשי־ינב תמש־לע
םתמש־לע הרשע םיתש
שיא םתוח יחותפ
ינשל ןייהת ומש־לע
׃טבש רשע 22 ןשחה־לע תישעו
השעמ תלבג תשרש
׃רוהט בהז תבע 23 יתש ןשחה־לע תישעו
תתנו בהז תועבט
תועבטה יתש־תא
׃ןשחה תוצק ינש־לע 24 תתבע יתש־תא התתנו
תעבטה יתש־לע בהזה
׃ןשחה תוצק־לא 25 יתש תוצק יתש תאו
יתש־לע ןתת תתבעה
התתנו תוצבשמה
דפאה תופתכ־לע
׃וינפ לומ־לא 26 תועבט יתש תישעו
םתא תמשו בהז
ןשחה תוצק ינש־לע
־לא רשא ותפש־לע
׃התיב דופאה רבע 27 תועבט יתש תישעו
םתא התתנו בהז
תופתכ יתש־לע
לוממ הטמלמ דופאה
ותרבחמ תמעל וינפ
׃דופאה בשחל לעממ 28 ןשחה־תא וסכריו
תעבט־לא ותעבטמ
תלכת ליתפב דופאה
בשח־לע תויהל
חזי־אלו דופאה
׃דופאה לעמ ןשחה 29 תומש־תא ןרהא אשנו
ןשחב לארשי־ינב
ואבב ובל־לע טפשמה
ןרכזל שדקה־לא
׃דימת הוהי־ינפל 30 טפשמה ןשח־לא תתנו
םירואה־תא
ויהו םימתה־תאו
ואבב ןרהא בל־לע
אשנו הוהי ינפל
טפשמ־תא ןרהא
ובל־לע לארשי־ינב
׃דימת הוהי ינפל 31 ליעמ־תא תישעו
׃תלכת לילכ דופאה 32 ושאר־יפ היהו
היהי הפש וכותב
השעמ ביבס ויפל
ארחת יפכ גרא
׃ערקי אל ול ־היהי 33 וילוש־לע תישעו
ןמגראו תלכת ינמר
ינש תעלותו
ביבס וילוש־לע
םכותב בהז ינמעפו
׃ביבס 34 ןומרו בהז ןמעפ
ןומרו בהז ןמעפ
ליעמה ילוש־לע
׃ביבס 35 תרשל ןרהא־לע היהו
ואבב ולוק עמשנו
הוהי ינפל שדקה־לא
׃תומי אלו ותאצבו 36 בהז ץיצ תישעו
וילע תחתפו רוהט
שדק םתח יחותפ
׃הוהיל 37 ליתפ־לע ותא תמשו
היהו תלכת
לומ־לא תפנצמה־לע
׃היהי תפנצמה־ינפ 38 ןרהא חצמ־לע היהו
ןוע־תא ןרהא אשנו
ושידקי רשא םישדקה
לארשי ינב
םהישדק תנתמ־לכל
דימת וחצמ־לע היהו
ינפל םהל ןוצרל
׃הוהי 39 שש תנתכה תצבשו
שש תפנצמ תישעו
השעמ השעת טנבאו
׃םקר 40 השעת ןרהא ינבלו
םהל תישעו תנתכ
תועבגמו םיטנבא
דובכל םהל השעת
׃תראפתלו 41 םתא תשבלהו
ךיחא ןרהא־תא
ותא וינב־תאו
תאלמו םתא תחשמו
םתא תשדקו םדי־תא
׃יל ונהכו 42 דב־יסנכמ םהל השעו
הורע רשב תוסכל
םיכרי־דעו םינתממ
׃ויהי 43 ןרהא־לע ויהו
םאבב וינב־לעו
וא דעומ להא־לא
חבזמה־לא םתשגב
שדקב תרשל
ותמו ןוע ואשי־אלו
ול םלוע תקח
׃וירחא וערזלו

Chapter 29

1 השעת־רשא רבדה הזו
ןהכל םתא שדקל םהל
דחא רפ חקל יל
םינש םליאו רקב־ןב
׃םמימת 2 תלחו תוצמ םחלו
ןמשב תלולב תצמ
םיחשמ תוצמ יקיקרו
םיטח תלס ןמשב
׃םתא השעת 3 לס־לע םתוא תתנו
םתא תברקהו דחא
תאו רפה־תאו לסב
׃םליאה ינש 4 וינב־תאו ןרהא־תאו
להא חתפ־לא בירקת
םתא תצחרו דעומ
׃םימב 5 םידגבה־תא תחקלו
ןרהא־תא תשבלהו
ליעמ תאו תנתכה־תא
דפאה ־תאו דפאה
ול תדפאו ןשחה־תאו
׃דפאה בשחב 6 תפנצמה תמשו
תתנו ושאר־לע
שדקה רזנ־תא
׃תפנצמה־לע 7 ןמש־תא תחקלו
תקציו החשמה
תחשמו ושאר־לע
׃ותא 8 בירקת וינב־תאו
׃תנתכ םתשבלהו 9 טנבא םתא תרגחו
תשבחו וינבו ןרהא
התיהו תעבגמ םהל
תקחל הנהכ םהל
תאלמו םלוע
׃וינב־דיו ןרהא־די 10 רפה־תא תברקהו
דעומ להא ינפל
וינבו ןרהא ךמסו
שאר־לע םהידי־תא
׃רפה 11 ינפל רפה־תא תטחשו
להא חתפ הוהי
׃דעומ 12 רפה םדמ תחקלו
תנרק־לע התתנו
ךעבצאב חבזמה
ךפשת םדה־לכ־תאו
׃חבזמה דוסי ־לא 13 בלחה־לכ־תא תחקלו
תאו ברקה־תא הסכמה
תאו דבכה־לע תרתיה
תילכה יתש
רשא בלחה־תאו
תרטקהו ןהילע
׃החבזמה 14 רפה רשב־תאו
ושרפ־תאו ורע־תאו
ץוחמ שאב ףרשת
׃אוה תאטח הנחמל 15 חקת דחאה ליאה־תאו
וינבו ןרהא וכמסו
שאר־לע םהידי־תא
׃ליאה 16 ליאה־תא תטחשו
ומד־תא תחקלו
חבזמה־לע תקרזו
׃ביבס 17 חתנת ליאה־תאו
וברק תצחרו ויחתנל
תתנו ויערכו
־לעו ויחתנ־לע
׃ושאר 18 ליאה־לכ־תא תרטקהו
אוה הלע החבזמה
חוחינ חיר הוהיל
׃אוה הוהיל השא 19 ליאה תא תחקלו
ןרהא ךמסו ינשה
םהידי־תא וינבו
׃ליאה שאר־לע 20 ליאה־תא תטחשו
התתנו ומדמ תחקלו
ןרהא ןזא ךונת־לע
וינב ןזא ךונת־לעו
ןהב־לעו תינמיה
תינמיה םדי
םלגר ןהב־לעו
תקרזו תינמיה
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 21 רשא םדה־ןמ תחקלו
ןמשמו חבזמה־לע
תיזהו החשמה
־לעו ןרהא־לע
וינב־לעו וידגב
ותא וינב ידגב־לעו
וידגבו אוה שדקו
וינב ידגבו וינבו
׃ותא 22 ליאה־ןמ תחקלו
הילאהו בלחה
הסכמה בלחה־תאו
תרתי תאו ברקה־תא
יתש תאו דבכה
בלחה־תאו תילכה
קוש תאו ןהילע רשא
ליא יכ ןימיה
׃אוה םיאלמ 23 תלחו תחא םחל רככו
קיקרו תחא ןמש םחל
רשא תוצמה לסמ דחא
׃הוהי ינפל 24 יפכ לע לכה תמשו
וינב יפכ לעו ןרהא
הפונת םתא תפנהו
׃הוהי ינפל 25 םדימ םתא תחקלו
החבזמה תרטקהו
חירל הלעה־לע
הוהי ינפל חוחינ
׃הוהיל אוה השא 26 הזחה־תא תחקלו
רשא םיאלמה ליאמ
ותא תפנהו ןרהאל
הוהי ינפל הפונת
׃הנמל ךל היהו 27 הזח תא תשדקו
קוש תאו הפונתה
ףנוה רשא המורתה
ליאמ םרוה רשאו
ןרהאל רשאמ םיאלמה
׃וינבל רשאמו 28 וינבלו ןרהאל היהו
ינב תאמ םלוע־קחל
המורת יכ לארשי
היהי המורתו אוה
לארשי־ינב תאמ
םהימלש יחבזמ
׃הוהיל םתמורת 29 רשא שדקה ידגבו
וינבל ויהי ןרהאל
םהב החשמל וירחא
׃םדי ־תא םב־אלמלו 30 םשבלי םימי תעבש
וינבמ ויתחת ןהכה
להא־לא אבי רשא
׃שדקב תרשל דעומ 31 םיאלמה ליא תאו
ורשב־תא תלשבו חקת
׃שדק םקמב 32 וינבו ןרהא לכאו
ליאה רשב־תא
לסב רשא םחלה־תאו
׃דעומ להא חתפ 33 רפכ רשא םתא ולכאו
םדי־תא אלמל םהב
רזו םתא שדקל
שדק ־יכ לכאי־אל
׃םה 34 רשבמ רתוי־םאו
םחלה־ןמו םיאלמה
תפרשו רקבה־דע
אל שאב רתונה־תא
׃אוה שדק־יכ לכאי 35 ןרהאל תישעו
לככ הככ וינבלו
הכתא יתיוצ־רשא
אלמת םימי תעבש
׃םדי 36 השעת תאטח רפו
םירפכה־לע םויל
חבזמה־לע תאטחו
תחשמו וילע ךרפכב
׃ושדקל ותא 37 רפכת םימי תעבש
תשדקו חבזמה־לע
חבזמה היהו ותא
־לכ םישדק שדק
׃שדקי חבזמב עגנה 38 השעת רשא הזו
םישבכ חבזמה־לע
םויל םינש הנש־ינב
׃דימת 39 השעת דחאה שבכה־תא
שבכה תאו רקבב
ןיב השעת ינשה
׃םיברעה 40 לולב תלס ןרשעו
עבר תיתכ ןמשב
תעיבר ךסנו ןיהה
שבכל ןיי ןיהה
׃דחאה 41 ינשה שבכה תאו
םיברעה ןיב השעת
הכסנכו רקבה תחנמכ
חחינ חירל הל־השעת
׃הוהיל השא 42 םכיתרדל דימת תלע
ינפל דעומ־להא חתפ
םכל דעוא רשא הוהי
׃םש ךילא רבדל המש 43 ינבל המש יתדענו
שדקנו לארשי
׃ידבכב 44 להא־תא יתשדקו
חבזמה־תאו דעומ
וינב־תאו ןרהא־תאו
׃יל ןהכל שדקא 45 ינב ךותב יתנכשו
םהל יתייהו לארשי
׃םיהלאל 46 הוהי ינא יכ ועדיו
יתאצוה רשא םהיהלא
םירצמ ץראמ םתא
ינא םכותב ינכשל
׃םהיהלא הוהי

Chapter 30

1 רטקמ חבזמ תישעו
םיטש יצע תרטק
׃ותא השעת 2 המאו וכרא המא
היהי עובר ובחר
ונממ ותמק םיתמאו
׃ויתנרק 3 בהז ותא תיפצו
וגג־תא רוהט
ביבס ויתריק־תאו
תישעו ויתנרק־תאו
׃ביבס בהז רז ול 4 בהז תעבט יתשו
ורזל תחתמ ול־השעת
ויתעלצ יתש לע
וידצ ינש־לע השעת
םידבל םיתבל היהו
׃המהב ותא תאשל 5 םידבה־תא תישעו
תיפצו םיטש יצע
׃בהז םתא 6 ינפל ותא התתנו
ןרא־לע רשא תכרפה
תרפכה ינפל תדעה
רשא תדעה־לע רשא
׃המש ךל דעוא 7 ןרהא וילע ריטקהו
רקבב םימס תרטק
וביטיהב רקבב
׃הנריטקי תרנה־תא 8 ןרהא תלעהבו
ןיב תרנה־תא
הנריטקי םיברעה
ינפל דימת תרטק
׃םכיתרדל הוהי 9 תרטק וילע ולעת־אל
החנמו הלעו הרז
וכסת אל ךסנו
׃וילע 10 ןרהא רפכו
תחא ויתנרק־לע
תאטח םדמ הנשב
הנשב תחא םירפכה
םכיתרדל וילע רפכי
אוה םישדק־שדק
׃הוהיל 11 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 12 שאר־תא אשת יכ
םהידקפל לארשי־ינב
רפכ שיא ונתנו
דקפב הוהיל ושפנ
םהב היהי־אלו םתא
׃םתא דקפב ףגנ 13 רבעה־לכ ונתי הז
תיצחמ םידקפה־לע
שדקה לקשב לקשה
לקשה הרג םירשע
המורת לקשה תיצחמ
׃הוהיל 14 םידקפה־לע רבעה לכ
הנש םירשע ןבמ
תמורת ןתי הלעמו
׃הוהי 15 הברי־אל רישעה
טיעמי אל לדהו
תתל לקשה תיצחממ
הוהי תמורת־תא
׃םכיתשפנ־לע רפכל 16 ףסכ־תא תחקלו
ינב תאמ םירפכה
ותא תתנו לארשי
דעומ להא תדבע־לע
לארשי ינבל היהו
הוהי ינפל ןורכזל
׃םכיתשפנ־לע רפכל 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 18 תשחנ רויכ תישעו
הצחרל תשחנ ונכו
להא־ןיב ותא תתנו
חבזמה ןיבו דעומ
׃םימ המש תתנו 19 וינבו ןרהא וצחרו
םהידי־תא ונממ
׃םהילגר־תאו 20 דעומ להא־לא םאבב
אלו םימ־וצחרי
םתשגב וא ותמי
תרשל חבזמה־לא
׃הוהיל השא ריטקהל 21 םהידי וצחרו
ותמי אלו םהילגרו
םלוע־קח םהל התיהו
׃םתרדל וערזלו ול 22 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 23 םימשב ךל־חק התאו
שמח רורד־רמ שאר
םשב־ןמנקו תואמ
םישמח ותיצחמ
םשב־הנקו םיתאמו
׃םיתאמו םישמח 24 תואמ שמח הדקו
ןמשו שדקה לקשב
׃ןיה תיז 25 ןמש ותא תישעו
חקר שדק־תחשמ
חקר השעמ תחקרמ
שדק־תחשמ ןמש
׃היהי 26 להא־תא וב תחשמו
ןורא תאו דעומ
׃תדעה 27 ןחלשה־תאו
וילכ־לכ־תאו
הרנמה־תאו
חבזמ תאו הילכ־תאו
׃תרטקה 28 הלעה חבזמ־תאו
וילכ־לכ־תאו
׃ונכ־תאו ריכה־תאו 29 ויהו םתא תשדקו
עגנה־לכ םישדק שדק
׃שדקי םהב 30 וינב־תאו ןרהא־תאו
םתא תשדקו חשמת
׃יל ןהכל 31 לארשי ינב־לאו
ןמש רמאל רבדת
הז היהי שדק־תחשמ
׃םכיתרדל יל 32 אל םדא רשב־לע
אל ותנכתמבו ךסיי
אוה שדק והמכ ושעת
׃םכל היהי שדק 33 והמכ חקרי רשא שיא
ונממ ןתי רשאו
תרכנו רז־לע
׃וימעמ 34 השמ־לא הוהי רמאיו
ףטנ םימס ךל־חק
םימס הנבלחו תלחשו
דבב דב הכז הנבלו
׃היהי 35 תרטק התא תישעו
חקור השעמ חקר
׃שדק רוהט חלממ 36 קדה הנממ תקחשו
ינפל הנממ התתנו
דעומ להאב תדעה
המש ךל דעוא רשא
היהת םישדק שדק
׃םכל 37 השעת רשא תרטקהו
ושעת אל התנכתמב
ךל היהת שדק םכל
׃הוהיל 38 הומכ השעי־רשא שיא
תרכנו הב חירהל
׃וימעמ

Chapter 31

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 םשב יתארק האר
ירוא־ןב לאלצב
הטמל רוח־ןב
׃הדוהי 3 חור ותא אלמאו
המכחב םיהלא
תעדבו הנובתבו
׃הכאלמ־לכבו 4 תושעל תבשחמ בשחל
ףסכבו בהזב
׃תשחנבו 5 תאלמל ןבא תשרחבו
תושעל ץע תשרחבו
׃הכאלמ־לכב 6 ותא יתתנ הנה ינאו
באילהא תא
ןד־הטמל ךמסיחא־ןב
בל־םכח־לכ בלבו
תא ושעו המכח יתתנ
׃ךתיוצ רשא־לכ 7 דעומ להא תא
תדעל ןראה־תאו
רשא תרפכה־תאו
ילכ־לכ תאו וילע
׃להאה 8 ןחלשה־תאו
וילכ־תאו
הרהטה הרנמה־תאו
תאו הילכ־לכ־תאו
׃תרטקה חבזמ 9 הלעה חבזמ־תאו
וילכ־לכ־תאו
רויכה־תאו
׃ונכ־תאו 10 דרשה ידגב תאו
שדקה ידגב־תאו
ןהכה ןרהאל
וינב ידגב־תאו
׃ןהכל 11 החשמה ןמש תאו
םימסה תרטק־תאו
לככ שדקל
׃ושעי ךתיוצ־רשא 12 השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל 13 ינב־לא רבד התאו
ךא רמאל לארשי
יכ ורמשת יתתבש־תא
יניב אוה תוא
םכיתרדל םכיניבו
הוהי ינא יכ תעדל
׃םכשדקמ 14 יכ תבשה־תא םתרמשו
םכל אוה שדק
תמוי תומ היללחמ
הב השעה־לכ יכ
שפנה התרכנו הכאלמ
׃הימע ברקמ אוהה 15 השעי םימי תשש
םויבו הכאלמ
ןותבש תבש יעיבשה
השעה־לכ הוהיל שדק
תבשה םויב הכאלמ
׃תמוי תומ 16 לארשי־ינב ורמשו
תושעל תבשה־תא
םתרדל תבשה־תא
׃םלוע תירב 17 ינב ןיבו יניב
אוה תוא לארשי
םימי תשש־יכ םלעל
־תא הוהי השע
ץראה־תאו םימשה
תבש יעיבשה םויבו
׃שפניו 18 ותלככ השמ־לא ןתיו
יניס רהב ותא רבדל
תחל תדעה תחל ינש
עבצאב םיבתכ ןבא
׃םיהלא

Chapter 32

1 ששב־יכ םעה אריו
רהה־ןמ תדרל השמ
ןרהא־לע םעה להקיו
םוק וילא ורמאיו
רשא םיהלא ונל־השע
הז־יכ ונינפל וכלי
רשא שיאה השמ
םירצמ ץראמ ונלעה
היה־המ ונעדי אל
׃ול 2 ןרהא םהלא רמאיו
בהזה ימזנ וקרפ
םכישנ ינזאב רשא
םכיתנבו םכינב
׃ילא ואיבהו 3 םעה־לכ וקרפתיו
רשא בהזה ימזנ־תא
ואיביו םהינזאב
׃ןרהא־לא 4 רציו םדימ חקיו
והשעיו טרחב ותא
ורמאיו הכסמ לגע
לארשי ךיהלא הלא
ץראמ ךולעה רשא
׃םירצמ 5 ןביו ןרהא אריו
ארקיו וינפל חבזמ
גח רמאיו ןרהא
׃רחמ הוהיל 6 תרחממ ומיכשיו
ושגיו תלע ולעיו
םעה בשיו םימלש
ומקיו ותשו לכאל
׃קחצל 7 השמ־לא הוהי רבדיו
ךמע תחש יכ דר־ךל
ץראמ תילעה רשא
׃םירצמ 8 ךרדה־ןמ רהמ ורס
םהל ושע םתיוצ רשא
הכסמ לגע
ול־ווחתשיו
ורמאיו ול ־וחבזיו
לארשי ךיהלא הלא
ץראמ ךולעה רשא
׃םירצמ 9 השמ־לא הוהי רמאיו
הזה םעה־תא יתיאר
ףרע־השק־םע הנהו
׃אוה 10 יל החינה התעו
םהב יפא־רחיו
ךתוא השעאו םלכאו
׃לודג יוגל 11 ינפ־תא השמ לחיו
רמאיו ויהלא הוהי
ךפא הרחי הוהי המל
תאצוה רשא ךמעב
חכב םירצמ ץראמ
׃הקזח דיבו לודג 12 םירצמ ורמאי המל
םאיצוה הערב רמאל
םירהב םתא גרהל
ינפ לעמ םתלכלו
ןורחמ בוש המדאה
הערה־לע םחנהו ךפא
׃ךמעל 13 קחציל םהרבאל רכז
רשא ךידבע לארשילו
ךב םהל תעבשנ
הברא םהלא רבדתו
יבכוככ םכערז־תא
ץראה־לכו םימשה
יתרמא רשא תאזה
ולחנו םכערזל ןתא
׃םלעל 14 הוהי םחניו
רבד רשא הערה־לע
׃ומעל תושעל 15 השמ דריו ןפיו
תחל ינשו רהה־ןמ
תחל ודיב תדעה
םהירבע ינשמ םיבתכ
םה הזמו הזמ
׃םיבתכ 16 םיהלא השעמ תחלהו
בתכמ בתכמהו המה
תורח אוה םיהלא
׃תחלה־לע 17 עשוהי עמשיו
הערב םעה לוק־תא
לוק השמ־לא רמאיו
׃הנחמב המחלמ 18 לוק ןיא רמאיו
ןיאו הרובג תונע
השולח תונע לוק
יכנא תונע לוק
׃עמש 19 ברק רשאכ יהיו
אריו הנחמה־לא
תלחמו לגעה־תא
ךלשיו השמ ףא־רחיו
תחלה־תא ודימ
תחת םתא רבשיו
׃רהה 20 רשא לגעה־תא חקיו
שאב ףרשיו ושע
קד־רשא דע ןחטיו
םימה ינפ־לע רזיו
ינב־תא קשיו
׃לארשי 21 ןרהא־לא השמ רמאיו
הזה םעה ךל השע־המ
האטח וילע תאבה־יכ
׃הלדג 22 רחי־לא ןרהא רמאיו
תעדי התא ינדא ףא
ערב יכ םעה־תא
׃אוה 23 ונל־השע יל ורמאיו
וכלי רשא םיהלא
השמ הז־יכ ונינפל
ונלעה רשא שיאה
אל םירצמ ץראמ
׃ול היה־המ ונעדי 24 בהז ימל םהל רמאו
יל־ונתיו וקרפתה
אציו שאב והכלשאו
׃הזה לגעה 25 םעה־תא השמ אריו
אוה ערפ יכ
ןרהא הערפ־יכ
׃םהימקב הצמשל 26 רעשב השמ דמעיו
ימ רמאיו הנחמה
ופסאיו ילא הוהיל
׃יול ינב־לכ וילא 27 רמא־הכ םהל רמאיו
לארשי יהלא הוהי
וברח־שיא ומיש
ורבע וכרי־לע
רעשל רעשמ ובושו
וגרהו הנחמב
שיאו ויחא־תא־שיא
־תא שיאו והער־תא
׃וברק 28 יול־ינב ושעיו
לפיו השמ רבדכ
אוהה םויב םעה־ןמ
׃שיא יפלא תשלשכ 29 ואלמ השמ רמאיו
הוהיל םויה םכדי
ונבב שיא יכ
םכילע תתלו ויחאבו
׃הכרב םויה 30 רמאיו תרחממ יהיו
םתא םעה־לא השמ
הלדג האטח םתאטח
־לא הלעא התעו
הרפכא ילוא הוהי
׃םכתאטח דעב 31 הוהי־לא השמ בשיו
םעה אטח אנא רמאיו
הלדג האטח הזה
יהלא םהל ושעיו
׃בהז 32 םתאטח אשת־םא התעו
אנ ינחמ ןיא־םאו
׃תבתכ רשא ךרפסמ 33 השמ־לא הוהי רמאיו
יל־אטח רשא ימ
׃ירפסמ ונחמא 34 החנ ךל התעו
לא םעה־תא
הנה ךל יתרבד־רשא
ךינפל ךלי יכאלמ
יתדקפו ידקפ םויבו
׃םתאטח םהלע 35 םעה־תא הוהי ףגיו
ושע רשא לע
השע רשא לגעה־תא
׃ןרהא

Chapter 33

1 השמ־לא הוהי רבדיו
התא הזמ הלע ךל
תילעה רשא םעהו
־לא םירצמ ץראמ
יתעבשנ רשא ץראה
קחציל םהרבאל
ךערזל רמאל בקעילו
׃הננתא 2 ךאלמ ךינפל יתחלשו
ינענכה־תא יתשרגו
יתחהו ירמאה
יוחה יזרפהו
׃יסוביהו 3 בלח תבז ץרא־לא
הלעא אל יכ שבדו
יכ ךברקב
התא ףרע־השק־םע
׃ךרדב ךלכא ־ןפ 4 רבדה־תא םעה עמשיו
ולבאתיו הזה ערה
וידע שיא ותש־אלו
׃וילע 5 השמ־לא הוהי רמאיו
לארשי־ינב־לא רמא
ףרע־השק־םע םתא
הלעא דחא עגר
ךיתילכו ךברקב
ךידע דרוה התעו
המ העדאו ךילעמ
׃ךל־השעא 6 לארשי־ינב ולצנתיו
׃ברוח רהמ םידע־תא 7 להאה־תא חקי השמו
ץוחמ ול־הטנו
קחרה הנחמל
ול ארקו הנחמה־ןמ
היהו דעומ להא
אצי הוהי שקבמ־לכ
רשא דעומ להא־לא
׃הנחמל ץוחמ 8 השמ תאצכ היהו
ומוקי להאה־לא
שיא ובצנו םעה־לכ
וטיבהו ולהא חתפ
ואב־דע השמ ירחא
׃הלהאה 9 השמ אבכ היהו
דומע דרי הלהאה
חתפ דמעו ןנעה
׃השמ־םע רבדו להאה 10 םעה־לכ הארו
דמע ןנעה דומע־תא
םקו להאה חתפ
ווחתשהו םעה־לכ
׃ולהא חתפ שיא 11 השמ־לא הוהי רבדו
רשאכ םינפ־לא םינפ
והער־לא שיא רבדי
הנחמה ־לא בשו
עשוהי ותרשמו
אל רענ ןונ־ןב
׃להאה ךותמ שימי 12 הוהי־לא השמ רמאיו
ילא רמא התא האר
הזה םעה־תא לעה
ינתעדוה אל התאו
ימע חלשת־רשא תא
ךיתעדי תרמא התאו
ןח תאצמ־םגו םשב
׃יניעב 13 יתאצמ אנ־םא התעו
ינעדוה ךיניעב ןח
ךעדאו ךכרד־תא אנ
ןח ־אצמא ןעמל
יכ הארו ךיניעב
׃הזה יוגה ךמע 14 וכלי ינפ רמאיו
׃ךל יתחנהו 15 ןיא־םא וילא רמאיו
םיכלה ךינפ
׃הזמ ונלעת־לא 16 אופא עדוי המבו
ןח יתאצמ־יכ
ךמעו ינא ךיניעב
ונמע ךתכלב אולה
ךמעו ינא ונילפנו
רשא םעה־לכמ
׃המדאה ינפ־לע 17 השמ־לא הוהי רמאיו
הזה רבדה־תא םג
השעא תרבד רשא
יניעב ןח תאצמ־יכ
׃םשב ךעדאו 18 אנ ינארה רמאיו
׃ךדבכ־תא 19 ריבעא ינא רמאיו
ךינפ־לע יבוט־לכ
הוהי םשב יתארקו
יתנחו ךינפל
יתמחרו ןחא רשא־תא
׃םחרא רשא־תא 20 לכות אל רמאיו
יכ ינפ־תא תארל
םדאה ינארי־אל
׃יחו 21 הנה הוהי רמאיו
תבצנו יתא םוקמ
׃רוצה־לע 22 ידבכ רבעב היהו
רוצה תרקנב ךיתמשו
ךילע יפכ יתכשו
׃ירבע־דע 23 יפכ־תא יתרסהו
ירחא־תא תיארו
׃וארי אל ינפו

Chapter 34

1 השמ־לא הוהי רמאיו
תחל־ינש ךל־לספ
םינשארכ םינבא
תחלה־לע יתבתכו
ויה רשא םירבדה־תא
םינשארה תחלה־לע
׃תרבש רשא 2 רקבל ןוכנ היהו
רה־לא רקבב תילעו
םש יל תבצנו יניס
׃רהה שאר־לע 3 ךמע הלעי־אל שיאו
ארי־לא שיא־םגו
ןאצה־םג רהה־לכב
וערי־לא רקבהו
׃אוהה רהה לומ־לא 4 תחל־ינש לספיו
םינשארכ םינבא
רקבב השמ םכשיו
יניס רה־לא לעיו
ותא הוהי הוצ רשאכ
תחל ינש ודיב חקיו
׃םינבא 5 ןנעב הוהי דריו
םש ומע בציתיו
׃הוהי םשב ארקיו 6 הוהי רבעיו
ארקיו וינפ־לע
םוחר לא הוהי הוהי
םיפא ךרא ןונחו
׃תמאו דסח ־ברו 7 םיפלאל דסח רצנ
עשפו ןוע אשנ
אל הקנו האטחו
תובא ןוע דקפ הקני
ינב־לעו םינב־לע
םישלש־לע םינב
׃םיעבר־לעו 8 דקיו השמ רהמיו
׃וחתשיו הצרא 9 יתאצמ אנ־םא רמאיו
ינדא ךיניעב ןח
ינדא אנ־ךלי
־השק־םע יכ ונברקב
תחלסו אוה ףרע
ונתאטחלו וננועל
׃ונתלחנו 10 יכנא הנה רמאיו
דגנ תירב תרכ
תאלפנ השעא ךמע־לכ
וארבנ־אל רשא
ץראה־לכב
הארו םיוגה־לכבו
התא־רשא םעה־לכ
השעמ־תא וברקב
אוה ארונ ־יכ הוהי
׃ךמע השע ינא רשא 11 רשא תא ךל־רמש
םויה ךוצמ יכנא
ךינפמ שרג יננה
ינענכהו ירמאה־תא
יזרפהו יתחהו
׃יסוביהו יוחהו 12 תרכת־ןפ ךל רמשה
ץראה בשויל תירב
הילע אב התא רשא
שקומל היהי־ןפ
׃ךברקב 13 םתחבזמ־תא יכ
םתבצמ־תאו ןוצתת
וירשא־תאו ןורבשת
׃ןותרכת 14 לאל הוחתשת אל יכ
אנק הוהי יכ רחא
׃אוה אנק לא ומש 15 תירב תרכת־ןפ
ונזו ץראה בשויל
וחבזו םהיהלא ירחא
ךל ארקו םהיהלאל
׃וחבזמ תלכאו 16 ויתנבמ תחקלו
ויתנב ונזו ךינבל
ונזהו ןהיהלא ירחא
ירחא ךינב־תא
׃ןהיהלא 17 אל הכסמ יהלא
׃ךל־השעת 18 רמשת תוצמה גח־תא
לכאת םימי תעבש
ךתיוצ רשא תוצמ
ביבאה שדח דעומל
ביבאה שדחב יכ
׃םירצממ תאצי 19 יל םחר רטפ־לכ
רטפ רכזת ךנקמ־לכו
׃השו רוש 20 הדפת רומח רטפו
הדפת אל־םאו השב
רוכב לכ ותפרעו
־אלו הדפת ךינב
׃םקיר ינפ וארי 21 דבעת םימי תשש
תבשת יעיבשה םויבו
ריצקבו שירחב
׃תבשת 22 ךל השעת תעבש גחו
םיטח ריצק ירוכב
תפוקת ףיסאה גחו
׃הנשה 23 הנשב םימעפ שלש
ךרוכז־לכ הארי
הוהי ןדאה ינפ־תא
׃לארשי יהלא 24 םיוג שירוא־יכ
יתבחרהו ךינפמ
דמחי־אלו ךלבג־תא
ךתלעב ךצרא־תא שיא
הוהי ינפ־תא תוארל
םימעפ שלש ךיהלא
׃הנשב 25 ץמח־לע טחשת־אל
ןילי־אלו יחבז־םד
׃חספה גח חבז רקבל 26 ךתמדא ירוכב תישאר
הוהי תיב איבת
ידג לשבת־אל ךיהלא
׃ומא בלחב 27 השמ־לא הוהי רמאיו
םירבדה־תא ךל־בתכ
יפ־לע יכ הלאה
יתרכ הלאה םירבדה
תירב ךתא
׃לארשי־תאו 28 הוהי־םע םש־יהיו
םוי םיעברא
םחל הליל םיעבראו
אל םימו לכא אל
תחלה־לע בתכיו התש
תירבה ירבד תא
׃םירבדה תרשע 29 רהמ השמ תדרב יהיו
תחל ינשו יניס
השמ־דיב תדעה
השמו רהה־ןמ ותדרב
רוע ןרק יכ עדי־אל
׃ותא ורבדב וינפ 30 ינב־לכו ןרהא אריו
הנהו השמ־תא לארשי
וינפ רוע ןרק
׃וילא תשגמ וארייו 31 השמ םהלא ארקיו
ןרהא וילא ובשיו
הדעב םיאשנה־לכו
׃םהלא השמ רבדיו 32 ושגנ ןכ־ירחאו
לארשי ינב־לכ
רשא־לכ תא םוציו
רהב ותא הוהי רבד
׃יניס 33 םתא רבדמ השמ לכיו
וינפ־לע ןתיו
׃הוסמ 34 ינפל השמ אבבו
ותא רבדל הוהי
הוסמה־תא ריסי
רבדו אציו ותאצ־דע
תא לארשי ינב־לא
׃הוצי רשא 35 לארשי־ינב וארו
ןרק יכ השמ ינפ־תא
בישהו השמ ינפ רוע
הוסמה ־תא השמ
ואב־דע וינפ־לע
׃ותא רבדל

Chapter 35

1 השמ להקיו
ינב תדע־לכ־תא
םהלא רמאיו לארשי
םירבדה הלא
תשעל הוהי הוצ־רשא
׃םתא 2 השעת םימי תשש
םויבו הכאלמ
םכל היהי יעיבשה
ןותבש תבש שדק
וב השעה־לכ הוהיל
׃תמוי הכאלמ 3 לכב שא ורעבת־אל
םויב םכיתבשמ
׃תבשה 4 השמ רמאיו
תדע־לכ־לא
הז רמאל לארשי־ינב
הוהי הוצ־רשא רבדה
׃רמאל 5 המורת םכתאמ וחק
ובל בידנ לכ הוהיל
תמורת תא האיבי
ףסכו בהז הוהי
׃תשחנו 6 ןמגראו תלכתו
ששו ינש תעלותו
׃םיזעו 7 םימדאמ םליא תרעו
יצעו םישחת תרעו
׃םיטש 8 םימשבו רואמל ןמשו
תרטקלו החשמה ןמשל
׃םימסה 9 ינבאו םהש־ינבאו
דופאל םיאלמ
׃ןשחלו 10 םכב בל־םכח־לכו
תא ושעיו ואבי
׃הוהי הוצ רשא־לכ 11 ולהא־תא ןכשמה־תא
והסכמ־תאו
ויסרק־תא
וישרק־תאו
־תא וחירב־תא
׃וינדא־תאו וידמע 12 וידב־תאו ןראה־תא
תכרפ תאו תרפכה־תא
׃ךסמה 13 וידב־תאו ןחלשה־תא
תאו וילכ־לכ־תאו
׃םינפה םחל 14 רואמה תרנמ־תאו
הילכ־תאו
ןמש תאו היתרנ־תאו
׃רואמה 15 תרטקה חבזמ־תאו
ןמש תאו וידב־תאו
תרטק תאו החשמה
ךסמ־תאו םימסה
׃ןכשמה חתפל חתפה 16 הלעה חבזמ תא
תשחנה רבכמ־תאו
וידב־תא ול־רשא
־תא וילכ־לכ־תאו
׃ונכ־תאו ריכה 17 רצחה יעלק תא
וידמע־תא
ךסמ תאו הינדא־תאו
׃רצחה רעש 18 ןכשמה תדתי־תא
רצחה תדתי־תאו
׃םהירתימ־תאו 19 תרשל דרשה ידגב־תא
שדקה ידגב־תא שדקב
ןהכה ןרהאל
וינב ידגב־תאו
׃ןהכל 20 תדע־לכ ואציו
ינפלמ לארשי־ינב
׃השמ 21 שיא־לכ ואביו
לכו ובל ואשנ־רשא
ותא וחור הבדנ רשא
תמורת ־תא ואיבה
להא תכאלמל הוהי
ותדבע־לכלו דעומ
׃שדקה ידגבלו 22 םישנאה ואביו
בידנ לכ םישנה־לע
םזנו חח ואיבה בל
זמוכו תעבטו
בהז ילכ־לכ
ףינה רשא שיא־לכו
׃הוהיל בהז תפונת 23 אצמנ־רשא שיא־לכו
ןמגראו תלכת ותא
ששו ינש תעלותו
םליא תרעו םיזעו
םישחת תרעו םימדאמ
׃ואיבה 24 ףסכ תמורת םירמ־לכ
תא ואיבה תשחנו
לכו הוהי תמורת
יצע ותא אצמנ רשא
תכאלמ־לכל םיטש
׃ואיבה הדבעה 25 בל־תמכח השא־לכו
ואיביו ווט הידיב
תלכתה־תא הוטמ
־תא ןמגראה־תאו
ינשה תעלות
׃ששה־תאו 26 אשנ רשא םישנה־לכו
המכחב הנתא ןבל
׃םיזעה־תא ווט 27 תא ואיבה םאשנהו
תאו םהשה ינבא
דופאל םיאלמה ינבא
׃ןשחלו 28 ןמשה־תאו םשבה־תאו
החשמה ןמשלו רואמל
׃םימסה תרטקלו 29 רשא השאו שיא־לכ
איבהל םתא םבל בדנ
רשא הכאלמה־לכל
תושעל הוהי הוצ
ואיבה השמ־דיב
הבדנ לארשי־ינב
׃הוהיל 30 ינב־לא השמ רמאיו
ארק ואר לארשי
לאלצב םשב הוהי
רוח־ןב ירוא־ןב
׃הדוהי הטמל 31 חור ותא אלמיו
המכחב םיהלא
תעדבו הנובתב
׃הכאלמ־לכבו 32 תשעל תבשחמ בשחלו
ףסכבו בהזב
׃תשחנבו 33 תאלמל ןבא תשרחבו
תושעל ץע תשרחבו
׃תבשחמ תכאלמ־לכב 34 ובלב ןתנ תרוהלו
באילהאו אוה
ךמסיחא־ןב
׃ןד־הטמל 35 בל־תמכח םתא אלמ
תכאלמ־לכ תושעל
םקרו בשחו שרח
ןמגראבו תלכתב
ששבו ינשה תעלותב
הכאלמ־לכ ישע גראו
׃תבשחמ יבשחו

Chapter 36

1 לאלצב השעו
שיא לכו באילהאו
ןתנ רשא בל־םכח
הנובתו המכח הוהי
תשעל תעדל המהב
תדבע תכאלמ־לכ־תא
הוצ־רשא לכל שדקה
׃הוהי 2 השמ ארקיו
לאלצב־לא
לאו באילהא־לאו
רשא בל־םכח שיא־לכ
המכח הוהי ןתנ
ואשנ רשא לכ ובלב
הברקל ובל
תשעל הכאלמה־לא
׃התא 3 השמ ינפלמ וחקיו
רשא המורתה־לכ תא
לארשי ינב ואיבה
שדקה תדבע תכאלמל
םהו התא תשעל
דוע וילא ואיבה
׃רקבב רקבב הבדנ 4 םימכחה־לכ ואביו
תכאלמ־לכ תא םישעה
שיא־שיא שדקה
המה ־רשא ותכאלממ
׃םישע 5 השמ־לא ורמאיו
םעה םיברמ רמאל
הדבעה ידמ איבהל
הוצ־רשא הכאלמל
׃התא תשעל הוהי 6 וריבעיו השמ וציו
רמאל הנחמב לוק
השאו שיא
הכאלמ דוע־ושעי־לא
אלכיו שדקה תמורתל
׃איבהמ םעה 7 םיד התיה הכאלמהו
תושעל הכאלמה־לכל
׃רתוהו התא 8 בל־םכח־לכ ושעיו
הכאלמה ישעב
רשע ןכשמה־תא
רזשמ שש תעירי
ןמגראו תלכתו
םיברכ ינש תעלותו
׃םתא השע בשח השעמ 9 תחאה העיריה ךרא
המאב םירשעו הנמש
המאב עברא בחרו
הדמ תחאה העיריה
׃תעיריה־לכל תחא 10 שמח־תא רבחיו
תחא־לא תחא תעיריה
רבח תעירי שמחו
׃תחא־לא תחא 11 לע תלכת תאלל שעיו
תחאה העיריה תפש
ןכ תרבחמב הצקמ
העיריה תפשב השע
תרבחמב הנוציקה
׃תינשה 12 השע תאלל םישמח
תחאה העיריב
השע תאלל םישמחו
רשא העיריה הצקב
תינשה תרבחמב
תחא תאללה תליבקמ
׃תחא־לא 13 יסרק םישמח שעיו
רבחיו בהז
תחא תעיריה־תא
םיסרקב תחא־לא
׃דחא ןכשמה יהיו 14 םיזע תעירי שעיו
ןכשמה־לע להאל
תעירי הרשע־יתשע
׃םתא השע 15 תחאה העיריה ךרא
עבראו המאב םישלש
העיריה בחר תומא
תחא הדמ תחאה
׃תעירי הרשע יתשעל 16 שמח־תא רבחיו
שש־תאו דבל תעיריה
׃דבל תעיריה 17 םישמח תאלל שעיו
העיריה תפש לע
תרבחמב הנציקה
השע תאלל םישמחו
העיריה תפש־לע
׃תינשה תרבחה 18 תשחנ יסרק שעיו
רבחל םישמח
׃דחא תיהל להאה־תא 19 להאל הסכמ שעיו
םימדאמ םליא תרע
םישחת תרע הסכמו
׃הלעמלמ 20 םישרקה־תא שעיו
םיטש יצע ןכשמל
׃םידמע 21 שרקה ךרא תמא רשע
המאה יצחו המאו
׃דחאה שרקה בחר 22 דחאה שרקל תדי יתש
תחא־לא תחא תבלשמ
ישרק לכל השע ןכ
׃ןכשמה 23 םישרקה־תא שעיו
םישרק םירשע ןכשמל
׃הנמית בגנ תאפל 24 ףסכ־ינדא םיעבראו
םירשע תחת השע
םינדא ינש םישרקה
דחאה שרקה־תחת
ינשו ויתדי יתשל
שרקה־תחת םינדא
׃ויתדי יתשל דחאה 25 תינשה ןכשמה עלצלו
השע ןופצ תאפל
׃םישרק םירשע 26 םהינדא םיעבראו
תחת םינדא ינש ףסכ
ינשו דחאה שרקה
שרקה תחת םינדא
׃דחאה 27 המי ןכשמה יתכרילו
׃םישרק השש השע 28 השע םישרק ינשו
ןכשמה תעצקמל
׃םיתכריב 29 הטמלמ םמאות ויהו
םימת ויהי ודחיו
תעבטה־לא ושאר־לא
השע ןכ תחאה
ינשל םהינשל
׃תעצקמה 30 םישרק הנמש ויהו
השש ףסכ םהינדאו
ינש םינדא רשע
םינדא ינש םינדא
׃דחאה שרקה תחת 31 יצע יחירב שעיו
ישרקל השמח םיטש
׃תחאה ןכשמה־עלצ 32 ישרקל םחירב השמחו
תינשה ןכשמה־עלצ
ישרקל םחירב השמחו
םיתכריל ןכשמה
׃המי 33 חירבה־תא שעיו
ךותב חרבל ןכיתה
הצקה־ןמ םישרקה
׃הצקה־לא 34 הפצ םישרקה־תאו
השע םתעבט־תאו בהז
םחירבל םיתב בהז
םחירבה ־תא ףציו
׃בהז 35 תכרפה־תא שעיו
ןמגראו תלכת
ששו ינש תעלותו
השע בשח השעמ רזשמ
׃םיברכ התא 36 העברא הל שעיו
םפציו םיטש ידומע
בהז םהיוו בהז
העברא םהל קציו
׃ףסכ־ינדא 37 חתפל ךסמ שעיו
ןמגראו תלכת להאה
ששו ינש תעלותו
׃םקר השעמ רזשמ 38 השמח וידומע־תאו
הפצו םהיוו־תאו
םהיקשחו םהישאר
השמח םהינדאו בהז
׃תשחנ

Chapter 37

1 לאלצב שעיו
םיטש יצע ןראה־תא
וכרא יצחו םיתמא
ובחר יצחו המאו
׃ותמק יצחו המאו 2 רוהט בהז והפציו
שעיו ץוחמו תיבמ
׃ביבס בהז רז ול 3 תעבט עברא ול קציו
עברא לע בהז
תעבט יתשו ויתמעפ
יתשו תחאה ועלצ־לע
ועלצ־לע תעבט
׃תינשה 4 םיטש יצע ידב שעיו
׃בהז םתא ףציו 5 םידבה־תא אביו
תעלצ לע תעבטב
תאשל ןראה
׃ןראה־תא 6 בהז תרפכ שעיו
יצחו םיתמא רוהט
יצחו המאו הכרא
׃הבחר 7 םיברכ ינש שעיו
םתא השע השקמ בהז
׃תרפכה תוצק ינשמ 8 הזמ הצקמ דחא־בורכ
הצקמ דחא־בורכו
השע תרפכה־ןמ הזמ
ינשמ םיברכה־תא
׃ותווצק 9 ישרפ םיברכה ויהיו
םיככס הלעמל םיפנכ
תרפכה־לע םהיפנכב
שיא םהינפו
תרפכה־לא ויחא־לא
׃םיברכה ינפ ויה 10 יצע ןחלשה־תא שעיו
וכרא םיתמא םיטש
המאו ובחר המאו
׃ותמק יצחו 11 רוהט בהז ותא ףציו
בהז רז ול שעיו
׃ביבס 12 חפט תרגסמ ול שעיו
בהז־רז שעיו ביבס
׃ביבס ותרגסמל 13 תעבט עברא ול קציו
תעבטה־תא ןתיו בהז
רשא תאפה עברא לע
׃וילגר עבראל 14 ויה תרגסמה תמעל
םידבל םיתב תעבטה
׃ןחלשה־תא תאשל 15 יצע םידבה־תא שעיו
בהז םתא ףציו םיטש
׃ןחלשה־תא תאשל 16 רשא םילכה־תא שעיו
ןחלשה־לע
ויתרעק־תא
תאו ויתפכ־תאו
תושקה־תאו ויתיקנמ
בהז ןהב ךסי רשא
׃רוהט 17 בהז הרנמה־תא שעיו
השע השקמ רוהט
הכרי הרנמה־תא
היעיבג הנקו
היחרפו הירתפכ
׃ויה הנממ 18 םיאצי םינק הששו
ינק השלש הידצמ
דחאה הדצמ הרנמ
הרנמ ינק השלשו
׃ינשה הדצמ 19 םידקשמ םיעבג השלש
רתפכ דחאה הנקב
םיעבג השלשו חרפו
דחא הנקב םידקשמ
תששל ןכ חרפו רתפכ
םיאציה םינקה
׃הרנמה־ןמ 20 העברא הרנמבו
םידקשמ םיעבג
׃היחרפו הירתפכ 21 ינש תחת רתפכו
רתפכו הנממ םינקה
םינקה ינש תחת
־תחת רתפכו הנממ
הנממ םינקה ינש
םיאציה םינקה תששל
׃הנממ 22 םתנקו םהירתפכ
השקמ הלכ ויה הנממ
׃רוהט בהז תחא 23 היתרנ־תא שעיו
היחקלמו העבש
׃רוהט בהז היתתחמו 24 השע רוהט בהז רככ
׃הילכ־לכ תאו התא 25 חבזמ־תא שעיו
םיטש יצע תרטקה
המאו וכרא המא
םיתמאו עובר ובחר
ויה ונממ ותמק
׃ויתנרק 26 רוהט בהז ותא ףציו
ויתריק־תאו וגג־תא
ויתנרק־תאו ביבס
בהז רז ול שעיו
׃ביבס 27 בהז תעבט יתשו
ורזל תחתמ ול־השע
לע ויתעלצ יתש לע
םיתבל וידצ ינש
ותא תאשל םידבל
׃םהב 28 יצע םידבה־תא שעיו
םתא ףציו םיטש
׃בהז 29 החשמה ןמש־תא שעיו
תרטק־תאו שדק
השעמ רוהט םימסה
׃חקר

Chapter 38

1 הלעה חבזמ־תא שעיו
תומא שמח םיטש יצע
תומא־שמחו וכרא
שלשו עובר ובחר
׃ותמק תומא 2 לע ויתנרק שעיו
ונממ ויתנפ עברא
ףציו ויתנרק ויה
׃תשחנ ותא 3 ילכ־לכ־תא שעיו
תריסה־תא חבזמה
םיעיה־תאו
תקרזמה־תאו
תגלזמה־תא
וילכ־לכ תתחמה־תאו
׃תשחנ השע 4 רבכמ חבזמל שעיו
תחת תשחנ תשר השעמ
הטמלמ ובכרכ
׃ויצח־דע 5 תעבט עברא קציו
רבכמל תוצקה עבראב
׃םידבל םיתב תשחנה 6 יצע םידבה־תא שעיו
םתא ףציו םיטש
׃תשחנ 7 םידבה־תא אביו
תעלצ לע תעבטב
ותא תאשל חבזמה
השע תחל בובנ םהב
׃ותא 8 רויכה תא שעיו
תשחנ ונכ תאו תשחנ
רשא תאבצה תארמב
להא חתפ ואבצ
׃דעומ 9 תאפל רצחה־תא שעיו
יעלק הנמית בגנ
האמ רזשמ שש רצחה
׃המאב 10 םירשע םהידומע
םירשע םהינדאו
םידומעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 11 האמ ןופצ תאפלו
םהידומע המאב
םהינדאו םירשע
יוו תשחנ םירשע
םהיקשחו םידומעה
׃ףסכ 12 םיעלק םי־תאפלו
המאב םישמח
הרשע םהידומע
יוו הרשע םהינדאו
םהיקושחו םידמעה
׃ףסכ 13 החרזמ המדק תאפלו
׃המא םישמח 14 הרשע־שמח םיעלק
ףתכה־לא המא
השלש םהידומע
׃השלש םהינדאו 15 הזמ תינשה ףתכלו
רצחה רעשל הזמו
הרשע שמח םיעלק
השלש םהידמע המא
׃השלש םהינדאו 16 ביבס רצחה יעלק־לכ
׃רזשמ שש 17 םידמעל םינדאהו
םידומעה יוו תשחנ
ףסכ םהיקושחו
ףסכ םהישאר יופצו
לכ ףסכ םיקשחמ םהו
׃רצחה ידמע 18 רצחה רעש ךסמו
תלכת םקר השעמ
ינש תעלותו ןמגראו
םירשעו רזשמ ששו
המוקו ךרא המא
תומא שמח בחרב
׃רצחה יעלק תמעל 19 העברא םהידמעו
העברא םהינדאו
ףסכ םהיוו תשחנ
םהישאר יופצו
׃ףסכ םהיקשחו 20 ןכשמל תדתיה־לכו
׃תשחנ ביבס רצחלו 21 ןכשמה ידוקפ הלא
דקפ רשא תדעה ןכשמ
תדבע השמ יפ־לע
רמתיא דיב םיולה
׃ןהכה ןרהא־ןב 22 ירוא־ןב לאלצבו
הדוהי הטמל רוח־ןב
הוצ־רשא־לכ תא השע
׃השמ ־תא הוהי 23 באילהא ותאו
ןד־הטמל ךמסיחא־ןב
םקרו בשחו שרח
ןמגראבו תלכתב
ינשה תעלותבו
׃ששבו 24 יושעה בהזה־לכ
תכאלמ לכב הכאלמל
בהז יהיו שדקה
םירשעו עשת הפונתה
תואמ עבשו רככ
לקשב לקש םישלשו
׃שדקה 25 הדעה ידוקפ ףסכו
עבשו ףלאו רככ תאמ
םיעבשו השמחו תואמ
׃שדקה לקשב לקש 26 תיצחמ תלגלגל עקב
שדקה לקשב לקשה
רבעה לכל
ןבמ םידקפה־לע
הלעמו הנש םירשע
ףלא תואמ־ששל
שמחו םיפלא תשלשו
׃םישמחו תואמ 27 ףסכה רככ תאמ יהיו
שדקה ינדא תא תקצל
תכרפה ינדא תאו
תאמל םינדא תאמ
׃ןדאל רככ רככה 28 עבשו ףלאה־תאו
השמחו תואמה
םיוו השע םיעבשו
הפצו םידומעל
׃םתא קשחו םהישאר 29 הפונתה תשחנו
םיפלאו רככ םיעבש
׃לקש תואמ־עבראו 30 ינדא־תא הב שעיו
תאו דעומ להא חתפ
תשחנה חבזמ
תשחנה רבכמ־תאו
ילכ־לכ תאו ול־רשא
׃חבזמה 31 רצחה ינדא־תאו
רעש ינדא־תאו ביבס
תדתי־לכ תאו רצחה
־תאו ןכשמה
רצחה תדתי־לכ
׃ביבס

Chapter 39

1 ןמגראהו תלכתה־ןמו
ושע ינשה תעלותו
תרשל דרש־ידגב
־תא ושעיו שדקב
רשא שדקה ידגב
הוצ רשאכ ןרהאל
׃השמ־תא הוהי 2 בהז דפאה־תא שעיו
ןמגראו תלכת
ששו ינש תעלותו
׃רזשמ 3 יחפ־תא ועקריו
םליתפ ץצקו בהזה
תלכתה ךותב תושעל
ןמגראה ךותבו
ינשה תעלות ךותבו
השעמ ששה ךותבו
׃בשח 4 תרבח ול־ושע תפתכ
ותווצק ינש־לע
׃רבח 5 רשא ותדפא בשחו
אוה ונממ וילע
תלכת בהז והשעמכ
ינש תעלותו ןמגראו
הוצ רשאכ רזשמ ששו
׃השמ־תא הוהי 6 ינבא־תא ושעיו
תצבשמ תבסמ םהשה
יחותפ תחתפמ בהז
ינב תומש־לע םתוח
׃לארשי 7 תפתכ לע םתא םשיו
ןורכז ינבא דפאה
רשאכ לארשי ינבל
׃השמ ־תא הוהי הוצ 8 השעמ ןשחה־תא שעיו
בהז דפא השעמכ בשח
ןמגראו תלכת
ששו ינש תעלותו
׃רזשמ 9 ושע לופכ היה עובר
וכרא תרז ןשחה־תא
׃לופכ ובחר תרזו 10 העברא וב־ואלמיו
םדא רוט ןבא ירוט
רוטה תקרבו הדטפ
׃דחאה 11 ךפנ ינשה רוטהו
׃םלהיו ריפס 12 םשל ישילשה רוטהו
׃המלחאו ובש 13 יעיברה רוטהו
הפשיו םהש שישרת
בהז תצבשמ תבסומ
׃םתאלמב 14 תמש־לע םינבאהו
הנה לארשי־ינב
םתמש־לע הרשע םיתש
שיא םתח יחותפ
רשע םינשל ומש־לע
׃טבש 15 ןשחה־לע ושעיו
השעמ תלבג תרשרש
׃רוהט בהז תבע 16 תצבשמ יתש ושעיו
בהז תעבט יתשו בהז
יתש־תא ונתיו
תוצק ינש־לע תעבטה
׃ןשחה 17 תתבעה יתש ונתיו
תעבטה יתש־לע בהזה
׃ןשחה תוצק־לע 18 יתש תוצק יתש תאו
יתש־לע ונתנ תתבעה
םנתיו תצבשמה
דפאה תפתכ־לע
׃וינפ לומ־לא 19 תעבט יתש ושעיו
ינש־לע ומישיו בהז
ותפש־לע ןשחה תוצק
דפאה רבע ־לא רשא
׃התיב 20 תעבט יתש ושעיו
יתש־לע םנתיו בהז
הטמלמ דפאה תפתכ
תמעל וינפ לוממ
בשחל לעממ ותרבחמ
׃דפאה 21 ןשחה־תא וסכריו
תעבט־לא ויתעבטמ
תלכת ליתפב דפאה
דפאה בשח־לע תיהל
לעמ ןשחה חזי־אלו
הוצ רשאכ דפאה
׃השמ־תא הוהי 22 דפאה ליעמ־תא שעיו
לילכ גרא השעמ
׃תלכת 23 וכותב ליעמה־יפו
ויפל הפש ארחת יפכ
׃ערקי אל ביבס 24 ילוש־לע ושעיו
תלכת ינומר ליעמה
ינש תעלותו ןמגראו
׃רזשמ 25 בהז ינמעפ ושעיו
ונתיו רוהט
ךותב םינמעפה־תא
ילוש־לע םינמרה
ךותב ביבס ליעמה
׃םינמרה 26 ןמעפ ןמרו ןמעפ
ילוש־לע ןמרו
תרשל ביבס ליעמה
־תא הוהי הוצ רשאכ
׃השמ 27 שש תנתכה־תא ושעיו
ןרהאל גרא השעמ
׃וינבלו 28 שש תפנצמה תאו
תעבגמה יראפ־תאו
דבה יסנכמ־תאו שש
׃רזשמ שש 29 רזשמ שש טנבאה־תאו
ןמגראו תלכתו
השעמ ינש תעלותו
הוהי הוצ רשאכ םקר
׃השמ־תא 30 ץיצ־תא ושעיו
רוהט בהז שדקה־רזנ
בתכמ וילע ובתכיו
שדק םתוח יחותפ
׃הוהיל 31 ליתפ וילע ונתיו
תתל תלכת
הלעמלמ תפנצמה־לע
־תא הוהי הוצ רשאכ
׃השמ 32 ןכשמ תדבע־לכ לכתו
ושעיו דעומ להא
רשא לככ לארשי ינב
השמ־תא הוהי הוצ
׃ושע ןכ 33 ןכשמה־תא ואיביו
להאה־תא השמ־לא
ויסרק וילכ־לכ־תאו
וחירב וישרק
׃וינדאו וידמעו 34 תרוע הסכמ־תאו
םימדאמה םליאה
תרע הסכמ־תאו
תכרפ תאו םישחתה
׃ךסמה 35 תדעה ןורא־תא
תאו וידב־תאו
׃תרפכה 36 ןחלשה־תא
תאו וילכ־לכ־תא
׃םינפה םחל 37 הרהטה הרנמה־תא
תרנ היתרנ־תא
הכרעמה
תאו הילכ־לכ־תאו
׃רואמה ןמש 38 תאו בהזה חבזמ תאו
תאו החשמה ןמש
תאו םימסה תרטק
׃להאה חתפ ךסמ 39 תשחנה חבזמ תא
תשחנה רבכמ־תאו
וידב־תא ול־רשא
־תא וילכ־לכ־תאו
׃ונכ־תאו ריכה 40 רצחה יעלק תא
הידמע־תא
הינדא־תאו
רעשל ךסמה־תאו
וירתימ־תא רצחה
תאו היתדתיו
ןכשמה תדבע ילכ־לכ
׃דעומ להאל 41 תרשל דרשה ידגב־תא
שדקה ידגב־תא שדקב
ןהכה ןרהאל
וינב ידגב־תאו
׃ןהכל 42 הוהי הוצ־רשא לככ
ינב ושע ןכ השמ־תא
תא לארשי
׃הדבעה־לכ 43 השמ אריו
הנהו הכאלמה־לכ־תא
הוצ רשאכ התא ושע
ךרביו ושע ןכ הוהי
׃השמ םתא

Chapter 40

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןושארה שדחה־םויב
םיקת שדחל דחאב
׃דעומ להא ןכשמ־תא 3 ןורא תא םש תמשו
תכסו תודעה
׃תכרפה־תא ןראה־לע 4 ןחלשה־תא תאבהו
וכרע־תא תכרעו
הרנמה־תא תאבהו
׃היתרנ־תא תילעהו 5 חבזמ־תא התתנו
ינפל תרטקל בהזה
תמשו תדעה ןורא
חתפה ךסמ־תא
׃ןכשמל 6 חבזמ תא התתנו
חתפ ינפל הלעה
׃דעומ־להא ןכשמ 7 ריכה־תא תתנו
ןיבו דעומ להא־ןיב
םש תתנו חבזמה
׃םימ 8 ביבס רצחה־תא תמשו
רעש ךסמ־תא תתנו
׃רצחה 9 ןמש־תא תחקלו
תחשמו החשמה
ןכשמה־תא
וב־רשא־לכ־תאו
־תאו ותא תשדקו
׃שדק היהו וילכ־לכ 10 חבזמ־תא תחשמו
וילכ־לכ־תאו הלעה
חבזמה־תא תשדקו
שדק חבזמה היהו
׃םישדק 11 ריכה־תא תחשמו
תשדקו ונכ־תאו
׃ותא 12 ןרהא־תא תברקהו
חתפ־לא וינב־תאו
תצחרו דעומ להא
׃םימב םתא 13 תא ןרהא־תא תשבלהו
תחשמו שדקה ידגב
ותא תשדקו ותא
׃יל ןהכו 14 בירקת וינב־תאו
׃תנתכ םתא תשבלהו 15 רשאכ םתא תחשמו
םהיבא־תא תחשמ
התיהו יל ונהכו
םתחשמ םהל תיהל
׃םתרדל םלוע תנהכל 16 רשא לככ השמ שעיו
ןכ ותא הוהי הוצ
׃השע 17 ןושארה שדחב יהיו
דחאב תינשה הנשב
׃ןכשמה םקוה שדחל 18 ןכשמה־תא השמ םקיו
וינדא־תא ןתיו
וישרק־תא םשיו
ויחירב־תא ןתיו
׃וידומע־תא םקיו 19 להאה־תא שרפיו
םשיו ןכשמה־לע
וילע להאה הסכמ־תא
הוצ רשאכ הלעמלמ
׃השמ־תא הוהי 20 תדעה־תא ןתיו חקיו
םשיו ןראה־לא
ןראה־לע םידבה־תא
תרפכה ־תא ןתיו
׃הלעמלמ ןראה־לע 21 ןראה־תא אביו
תא םשיו ןכשמה־לא
לע ךסיו ךסמה תכרפ
רשאכ תודעה ןורא
׃השמ־תא הוהי הוצ 22 ןחלשה־תא ןתיו
ךרי לע דעומ להאב
ץוחמ הנפצ ןכשמה
׃תכרפל 23 ךרע וילע ךרעיו
הוהי ינפל םחל
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 24 הרנמה־תא םשיו
חכנ דעומ להאב
ךרי לע ןחלשה
׃הבגנ ןכשמה 25 ינפל תרנה לעיו
הוצ רשאכ הוהי
׃השמ־תא הוהי 26 בהזה חבזמ־תא םשיו
ינפל דעומ להאב
׃תכרפה 27 תרטק וילע רטקיו
הוצ רשאכ םימס
׃השמ־תא הוהי 28 חתפה ךסמ־תא םשיו
׃ןכשמל 29 םש הלעה חבזמ תאו
דעומ־להא ןכשמ חתפ
הלעה־תא וילע לעיו
רשאכ החנמה ־תאו
׃השמ־תא הוהי הוצ 30 ריכה־תא םשיו
ןיבו דעומ להא־ןיב
המש ןתיו חבזמה
׃הצחרל םימ 31 השמ ונממ וצחרו
וינבו ןרהאו
םהידי־תא
׃םהילגר־תאו 32 דעומ להא־לא םאבב
חבזמה־לא םתברקבו
הוצ רשאכ וצחרי
׃השמ ־תא הוהי 33 ביבס רצחה־תא םקיו
ןתיו חבזמלו ןכשמל
רצחה רעש ךסמ־תא
השמ לכיו
׃הכאלמה־תא 34 להא־תא ןנעה סכיו
הוהי דובכו דעומ
׃ןכשמה־תא אלמ 35 אובל השמ לכי־אלו
דעומ להא־לא
ןנעה וילע ןכש־יכ
אלמ הוהי דובכו
׃ןכשמה־תא 36 לעמ ןנעה תולעהבו
ינב ועסי ןכשמה
׃םהיעסמ לכב לארשי 37 ןנעה הלעי אל־םאו
םוי־דע ועסי אלו
׃ותלעה 38 הוהי ןנע יכ
שאו םמוי ןכשמה־לע
וב הליל היהת
־תיב־לכ יניעל
׃םהיעסמ־לכב לארשי

Leviticus

Chapter 1

1 השמ־לא ארקיו
וילא הוהי רבדיו
׃רמאל דעומ להאמ 2 לארשי ינב־לא רבד
םדא םהלא תרמאו
ןברק םכמ בירקי־יכ
המהבה ־ןמ הוהיל
ןאצה־ןמו רקבה־ןמ
׃םכנברק־תא ובירקת 3 ונברק הלע־םא
םימת רכז רקבה־ןמ
חתפ־לא ונבירקי
בירקי דעומ להא
ינפל ונצרל ותא
׃הוהי 4 שאר לע ודי ךמסו
ול הצרנו הלעה
׃וילע רפכל 5 רקבה ןב־תא טחשו
ובירקהו הוהי ינפל
םינהכה ןרהא ינב
וקרזו םדה־תא
חבזמה־לע םדה־תא
להא חתפ־רשא ביבס
׃דעומ 6 הלעה־תא טישפהו
׃היחתנל התא חתנו 7 ןרהא ינב ונתנו
חבזמה־לע שא ןהכה
םיצע וכרעו
׃שאה־לע 8 ןרהא ינב וכרעו
םיחתנה תא םינהכה
רדפה־תאו שארה־תא
רשא םיצעה־לע
רשא שאה־לע
׃חבזמה־לע 9 ץחרי ויערכו וברקו
ןהכה ריטקהו םימב
הלע החבזמה לכה־תא
חוחינ ־חיר השא
׃הוהיל 10 ונברק ןאצה־ןמ־םאו
וא םיבשכה־ןמ
רכז הלעל םיזעה־ןמ
׃ונבירקי םימת 11 ךרי לע ותא טחשו
ינפל הנפצ חבזמה
ינב וקרזו הוהי
םינהכה ןרהא
חבזמה־לע ומד־תא
׃ביבס 12 ויחתנל ותא חתנו
ורדפ־תאו ושאר־תאו
םתא ןהכה ךרעו
רשא םיצעה־לע
רשא שאה־לע
׃חבזמה־לע 13 םיערכהו ברקהו
בירקהו םימב ץחרי
לכה־תא ןהכה
הלע החבזמה ריטקהו
חחינ חיר השא אוה
׃הוהיל 14 הלע ףועה־ןמ םאו
הוהיל ונברק
םירתה־ןמ בירקהו
הנויה ינב־ןמ וא
׃ונברק־תא 15 ןהכה ובירקהו
קלמו חבזמה־לא
ריטקהו ושאר־תא
ומד הצמנו החבזמה
׃חבזמה ריק לע 16 ותארמ־תא ריסהו
התא ךילשהו התצנב
המדק חבזמה לצא
׃ןשדה םוקמ־לא 17 ויפנכב ותא עסשו
ריטקהו לידבי אל
החבזמה ןהכה ותא
רשא םיצעה־לע
אוה הלע שאה־לע
חחינ חיר השא
׃הוהיל

Chapter 2

1 בירקת־יכ שפנו
הוהיל החנמ ןברק
ונברק היהי תלס
ןמש הילע קציו
׃הנבל הילע ןתנו 2 ינב־לא האיבהו
ץמקו םינהכה ןרהא
וצמק אלמ םשמ
לע הנמשמו התלסמ
ריטקהו התנבל־לכ
התרכזא־תא ןהכה
חיר השא החבזמה
׃הוהיל חחינ 3 החנמה־ןמ תרתונהו
שדק וינבלו ןרהאל
׃הוהי ישאמ םישדק 4 ןברק ברקת יכו
רונת הפאמ החנמ
תצמ תולח תלס
יקיקרו ןמשב תלולב
׃ןמשב םיחשמ תוצמ 5 תבחמה־לע החנמ־םאו
הלולב תלס ךנברק
׃היהת הצמ ןמשב 6 םיתפ התא תותפ
ןמש הילע תקציו
׃אוה החנמ 7 תשחרמ תחנמ־םאו
ןמשב תלס ךנברק
׃השעת 8 החנמה־תא תאבהו
הלאמ השעי רשא
הבירקהו הוהיל
השיגהו ןהכה־לא
׃חבזמה ־לא 9 ןהכה םירהו
החנמה־ןמ
ריטקהו התרכזא־תא
חיר השא החבזמה
׃הוהיל חחינ 10 החנמה־ןמ תרתונהו
שדק וינבלו ןרהאל
׃הוהי ישאמ םישדק 11 רשא החנמה־לכ
אל הוהיל ובירקת
יכ ץמח השעת
שבד־לכו ראש־לכ
ונממ וריטקת ־אל
׃הוהיל השא 12 ובירקת תישאר ןברק
הוהיל םתא
ולעי־אל חבזמה־לאו
׃חחינ חירל 13 ךתחנמ ןברק־לכו
אלו חלמת חלמב
תירב חלמ תיבשת
ךתחנמ לעמ ךיהלא
בירקת ךנברק־לכ לע
׃חלמ 14 תחנמ בירקת־םאו
ביבא הוהיל םירוכב
למרכ שרג שאב יולק
תחנמ תא בירקת
׃ךירוכב 15 ןמש הילע תתנו
הנבל הילע תמשו
׃אוה החנמ 16 ןהכה ריטקהו
השרגמ התרכזא־תא
לע הנמשמו
השא התנבל־לכ
׃הוהיל

Chapter 3

1 םימלש חבז־םאו
רקבה־ןמ םא ונברק
רכז־םא בירקמ אוה
םימת הבקנ־םא
ינפל ונבירקי
׃הוהי 2 שאר־לע ודי ךמסו
חתפ וטחשו ונברק
וקרזו דעומ להא
םינהכה ןרהא ינב
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 3 חבזמ בירקהו
הוהיל השא םימלשה
הסכמה בלחה־תא
־לכ תאו ברקה־תא
׃ברקה־לע רשא בלחה 4 תילכה יתש תאו
ןהלע רשא בלחה־תאו
םילסכה־לע רשא
־לע תרתיה־תאו
תוילכה־לע דבכה
׃הנריסי 5 ותא וריטקהו
החבזמה ןרהא־ינב
רשא הלעה־לע
רשא םיצעה־לע
חיר השא שאה־לע
׃הוהיל חחינ 6 ונברק ןאצה־ןמ־םאו
הוהיל םימלש חבזל
םימת הבקנ וא רכז
׃ונבירקי 7 בירקמ־אוה בשכ־םא
בירקהו ונברק־תא
׃הוהי ינפל ותא 8 ודי־תא ךמסו
טחשו ונברק שאר־לע
דעומ להא ינפל ותא
ןרהא ינב וקרזו
חבזמה־לע ומד־תא
׃ביבס 9 חבזמ בירקהו
הוהיל השא םימלשה
המימת הילאה ובלח
הנריסי הצעה תמעל
הסכמה בלחה־תאו
תאו ברקה־תא
רשא בלחה־לכ
׃ברקה־לע 10 תילכה יתש תאו
ןהלע רשא בלחה־תאו
םילסכה־לע רשא
־לע תרתיה־תאו
תילכה־לע דבכה
׃הנריסי 11 ןהכה וריטקהו
השא םחל החבזמה
׃הוהיל 12 ונברק זע םאו
ינפל ובירקהו
׃הוהי 13 ודי־תא ךמסו
ותא טחשו ושאר־לע
דעומ להא ינפל
ןרהא ינב וקרזו
חבזמה־לע ומד ־תא
׃ביבס 14 ונברק ונממ בירקהו
בלחה־תא הוהיל השא
תאו ברקה־תא הסכמה
רשא בלחה ־לכ
׃ברקה־לע 15 תילכה יתש תאו
ןהלע רשא בלחה־תאו
םילסכה־לע רשא
־לע תרתיה־תאו
תילכה־לע דבכה
׃הנריסי 16 ןהכה םריטקהו
השא םחל החבזמה
בלח־לכ חחינ חירל
׃הוהיל 17 םכיתרדל םלוע תקח
םכיתבשומ לכב
אל םד־לכו בלח־לכ
׃ולכאת

Chapter 4

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
אטחת־יכ שפנ רמאל
תוצמ לכמ הגגשב
אל רשא הוהי
תחאמ השעו הנישעת
׃הנהמ 3 חישמה ןהכה םא
םעה תמשאל אטחי
ותאטח לע בירקהו
־ןב רפ אטח רשא
הוהיל םימת רקב
׃תאטחל 4 רפה־תא איבהו
דעומ להא חתפ־לא
ךמסו הוהי ינפל
רפה שאר־לע ודי־תא
ינפל רפה־תא טחשו
׃הוהי 5 חישמה ןהכה חקלו
ותא איבהו רפה םדמ
׃דעומ להא־לא 6 ןהכה לבטו
הזהו םדב ועבצא־תא
םימעפ עבש םדה־ןמ
ינפ־תא הוהי ינפל
׃שדקה תכרפ 7 םדה־ןמ ןהכה ןתנו
חבזמ תונרק־לע
ינפל םימסה תרטק
להאב רשא הוהי
םד־לכ תאו דעומ
דוסי־לא ךפשי רפה
חתפ־רשא הלעה חבזמ
׃דעומ להא 8 רפ בלח־לכ־תאו
ונממ םירי תאטחה
הסכמה בלחה־תא
־לכ תאו ברקה־לע
׃ברקה־לע רשא בלחה 9 תילכה יתש תאו
רשא בלחה־תאו
רשא ןהילע
םילסכה־לע
־לע תרתיה־תאו
תוילכה־לע דבכה
׃הנריסי 10 רושמ םרוי רשאכ
םימלשה חבז
לע ןהכה םריטקהו
׃הלעה חבזמ 11 רפה רוע־תאו
ורשב־לכ־תאו
ויערכ־לעו ושאר־לע
׃ושרפו וברקו 12 רפה־לכ־תא איצוהו
הנחמל ץוחמ־לא
רוהט םוקמ־לא
ףרשו ןשדה ךפש־לא
שאב םיצע־לע ותא
׃ףרשי ןשדה ךפש־לע 13 לארשי תדע־לכ םאו
רבד םלענו וגשי
ושעו להקה יניעמ
הוהי תוצמ־לכמ תחא
הנישעת־אל רשא
׃ומשאו 14 רשא תאטחה העדונו
ובירקהו הילע ואטח
רקב־ןב רפ להקה
ותא ואיבהו תאטחל
׃דעומ להא ינפל 15 הדעה ינקז וכמסו
שאר־לע םהידי־תא
הוהי ינפל רפה
ינפל רפה־תא טחשו
׃הוהי 16 חישמה ןהכה איבהו
להא־לא רפה םדמ
׃דעומ 17 ועבצא ןהכה לבטו
עבש הזהו םדה־ןמ
הוהי ינפל םימעפ
׃תכרפה ינפ תא 18 ןתי םדה־ןמו
רשא חבזמה תנרק־לע
רשא הוהי ינפל
־לכ תאו דעומ להאב
דוסי־לא ךפשי םדה
חתפ־רשא הלעה חבזמ
׃דעומ להא 19 םירי ובלח־לכ תאו
ריטקהו ונממ
׃החבזמה 20 השע רשאכ רפל השעו
ןכ תאטחה רפל
םהלע רפכו ול־השעי
׃םהל חלסנו ןהכה 21 רפה־תא איצוהו
הנחמל ץוחמ־לא
ףרש רשאכ ותא ףרשו
ןושארה רפה תא
׃אוה להקה תאטח 22 אטחי אישנ רשא
תוצמ־לכמ תחא השעו
רשא ויהלא הוהי
הגגשב הנישעת־אל
׃םשאו 23 וילא עדוה־וא
הב אטח רשא ותאטח
ונברק־תא איבהו
רכז םיזע ריעש
׃םימת 24 שאר־לע ודי ךמסו
ותא טחשו ריעשה
טחשי־רשא םוקמב
הוהי ינפל הלעה־תא
׃אוה תאטח 25 םדמ ןהכה חקלו
ןתנו ועבצאב תאטחה
הלעה חבזמ תנרק־לע
ךפשי ומד־תאו
חבזמ דוסי־לא
׃הלעה 26 ריטקי ובלח־לכ־תאו
חבז בלחכ החבזמה
וילע רפכו םימלשה
חלסנו ותאטחמ ןהכה
׃ול 27 אטחת תחא שפנ־םאו
ץראה םעמ הגגשב
תוצממ תחא התשעב
־אל רשא הוהי
׃םשאו הנישעת 28 וילא עדוה וא
אטח רשא ותאטח
תריעש ונברק איבהו
הבקנ המימת םיזע
׃אטח רשא ותאטח־לע 29 לע ודי־תא ךמסו
טחשו תאטחה שאר
םוקמב תאטחה־תא
׃הלעה 30 המדמ ןהכה חקלו
ןתנו ועבצאב
הלעה חבזמ תנרק־לע
ךפשי המד־לכ־תאו
׃חבזמה דוסי־לא 31 ריסי הבלח־לכ־תאו
לעמ בלח רסוה רשאכ
ריטקהו םימלשה חבז
חירל החבזמה ןהכה
רפכו הוהיל חחינ
חלסנו ןהכה וילע
׃ול 32 איבי שבכ־םאו
הבקנ תאטחל ונברק
׃הנאיבי המימת 33 לע ודי־תא ךמסו
טחשו תאטחה שאר
םוקמב תאטחל התא
־תא טחשי רשא
׃הלעה 34 םדמ ןהכה חקלו
ןתנו ועבצאב תאטחה
הלעה חבזמ תנרק־לע
ךפשי המד־לכ־תאו
׃חבזמה דוסי־לא 35 ריסי הבלח־לכ־תאו
רסוי רשאכ
חבזמ בשכה־בלח
ריטקהו םימלשה
החבזמה םתא ןהכה
רפכו הוהי ישא לע
ןהכה וילע
אטח־רשא ותאטח־לע
׃ול חלסנו

Chapter 5

1 אטחת־יכ שפנו
הלא לוק העמשו
וא האר וא דע אוהו
דיגי אול־םא עדי
׃ונוע אשנו 2 עגת רשא שפנ וא
וא אמט רבד־לכב
וא האמט היח תלבנב
האמט המהב תלבנב
אמט ץרש תלבנב וא
אוהו ונממ םלענו
׃םשאו אמט 3 תאמטב עגי יכ וא
רשא ותאמט לכל םדא
םלענו הב אמטי
עדי אוהו ונממ
׃םשאו 4 עבשת יכ שפנ וא
ערהל םיתפשב אטבל
רשא לכל ביטיהל וא
העבשב םדאה אטבי
ונממ םלענו
םשאו עדי־אוהו
׃הלאמ תחאל 5 תחאל םשאי־יכ היהו
רשא הדותהו הלאמ
׃הילע אטח 6 ומשא־תא איבהו
ותאטח לע הוהיל
הבקנ אטח רשא
־וא הבשכ ןאצה־ןמ
תאטחל םיזע תריעש
ןהכה וילע רפכו
׃ותאטחמ 7 ודי עיגת אל־םאו
איבהו הש יד
אטח רשא ומשא־תא
ינש־וא םירת יתש
הוהיל הנוי־ינב
דחאו תאטחל דחא
׃הלעל 8 ןהכה־לא םתא איבהו
רשא־תא בירקהו
קלמו הנושאר תאטחל
ופרע לוממ ושאר־תא
׃לידבי אלו 9 תאטחה םדמ הזהו
חבזמה ריק־לע
הצמי םדב ראשנהו
חבזמה דוסי־לא
׃אוה תאטח 10 הלע השעי ינשה־תאו
וילע רפכו טפשמכ
ותאטחמ ןהכה
׃ול חלסנו אטח־רשא 11 ודי גישת אל־םאו
ינשל וא םירת יתשל
איבהו הנוי־ינב
אטח רשא ונברק־תא
תלס הפאה תרישע
םישי־אל תאטחל
ןתי־אלו ןמש הילע
תאטח יכ הנבל הילע
׃אוה 12 ןהכה־לא האיבהו
הנממ ןהכה ץמקו
וצמק אולמ
ריטקהו התרכזא־תא
ישא לע החבזמה
׃אוה תאטח הוהי 13 ןהכה וילע רפכו
אטח־רשא ותאטח־לע
חלסנו הלאמ תחאמ
ןהכל התיהו ול
׃החנמכ 14 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 15 לעמ לעמת־יכ שפנ
ישדקמ הגגשב האטחו
איבהו הוהי
ליא הוהיל ומשא־תא
ןאצה־ןמ םימת
םילקש־ףסכ ךכרעב
׃םשאל שדקה־לקשב 16 אטח רשא תאו
םלשי שדקה־ןמ
ףסוי ותשימח־תאו
ותא ןתנו וילע
רפכי ןהכהו ןהכל
םשאה ליאב וילע
׃ול חלסנו 17 אטחת יכ שפנ־םאו
תחא התשעו
רשא הוהי תוצמ־לכמ
־אלו הנישעת אל
אשנו םשאו עדי
׃ונוע 18 םימת ליא איבהו
ךכרעב ןאצה־ןמ
רפכו ןהכה־לא םשאל
לע ןהכה וילע
גגש־רשא ותגגש
חלסנו עדי־אל אוהו
׃ול 19 םשא םשא אוה םשא
׃הוהיל 20 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 21 הלעמו אטחת יכ שפנ
שחכו הוהיב לעמ
ןודקפב ותימעב
וא די תמושתב־וא
קשע וא לזגב
׃ותימע־תא 22 שחכו הדבא אצמ־וא
רקש־לע עבשנו הב
לכמ תחא־לע
םדאה השעי־רשא
׃הנהב אטחל 23 םשאו אטחי־יכ היהו
הלזגה־תא בישהו
וא לזג רשא
קשע רשא קשעה־תא
רשא ןודקפה־תא וא
וא ותא דקפה
׃אצמ רשא הדבאה־תא 24 עבשי־רשא לכמ וא
םלשו רקשל וילע
ויתשמחו ושארב ותא
אוה רשאל וילע ףסי
םויב וננתי ול
׃ותמשא 25 איבי ומשא־תאו
םימת ליא הוהיל
ךכרעב ןאצה־ןמ
׃ןהכה־לא םשאל 26 ןהכה וילע רפכו
חלסנו הוהי ינפל
לכמ תחא־לע ול
המשאל השעי־רשא
׃הב

Chapter 6

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־תא וצ
תאז רמאל וינב־תאו
אוה הלעה תרות
־לע הדקומ לע הלעה
הלילה־לכ חבזמה
חבזמה שאו רקבה־דע
׃וב דקות 3 דב ודמ ןהכה שבלו
שבלי דב־יסנכמו
םירהו ורשב־לע
לכאת רשא ןשדה־תא
הלעה־תא שאה
לצא ומשו חבזמה־לע
׃חבזמה 4 וידגב־תא טשפו
םירחא םידגב שבלו
ןשדה־תא איצוהו
הנחמל ץוחמ־לא
׃רוהט םוקמ־לא 5 חבזמה־לע שאהו
הבכת אל וב־דקות
ןהכה הילע רעבו
רקבב רקבב םיצע
הלעה הילע ךרעו
יבלח הילע ריטקהו
׃םימלשה 6 דקות דימת שא
׃הבכת אל חבזמה־לע 7 החנמה תרות תאזו
ןרהא־ינב התא ברקה
ינפ־לא הוהי ינפל
׃חבזמה 8 וצמקב ונממ םירהו
הנמשמו החנמה תלסמ
רשא הנבלה־לכ תאו
ריטקהו החנמה־לע
חחינ חיר חבזמה
׃הוהיל התרכזא 9 הנממ תרתונהו
וינבו ןרהא ולכאי
םוקמב לכאת תוצמ
־להא רצחב שדק
׃הולכאי דעומ 10 םקלח ץמח הפאת אל
שדק ישאמ התא יתתנ
תאטחכ אוה םישדק
׃םשאכו 11 ןרהא ינבב רכז־לכ
םלוע־קח הנלכאי
הוהי ישאמ םכיתרדל
םהב עגי־רשא לכ
׃שדקי 12 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 13 ןרהא ןברק הז
ובירקי־רשא וינבו
חשמה םויב הוהיל
הפאה תרישע ותא
דימת החנמ תלס
רקבב התיצחמ
׃ברעב התיצחמו 14 השעת ןמשב תבחמ־לע
הנאיבת תכברמ
םיתפ תחנמ יניפת
חחינ ־חיר בירקת
׃הוהיל 15 ויתחת חישמה ןהכהו
התא השעי וינבמ
הוהיל םלוע־קח
׃רטקת לילכ 16 לילכ ןהכ תחנמ־לכו
׃לכאת אל היהת 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 18 ןרהא־לא רבד
תאז רמאל וינב־לאו
םוקמב תאטחה תרות
הלעה טחשת רשא
ינפל תאטחה טחשת
םישדק שדק הוהי
׃אוה 19 התא אטחמה ןהכה
שדק םוקמב הנלכאי
להא רצחב לכאת
׃דעומ 20 הרשבב עגי־רשא לכ
הזי רשאו שדקי
רשא דגבה־לע המדמ
סבכת הילע הזי
׃שדק םוקמב 21 רשא שרח־ילכו
רבשי וב־לשבת
תשחנ ילכב־םאו
ףטשו קרמו הלשב
׃םימב 22 םינהכב רכז־לכ
שדק התא לכאי
׃אוה םישדק 23 אבוי רשא תאטח־לכו
דעומ להא־לא המדמ
לכאת אל שדקב רפכל
׃ףרשת שאב

Chapter 7

1 םשאה תרות תאזו
׃אוה םישדק שדק 2 וטחשי רשא םוקמב
וטחשי הלעה־תא
ומד־תאו םשאה־תא
חבזמה־לע קרזי
׃ביבס 3 בירקי ובלח־לכ תאו
הילאה תא ונממ
הסכמה בלחה־תאו
׃ברקה־תא 4 תילכה יתש תאו
רשא בלחה־תאו
רשא ןהילע
םילסכה־לע
־לע תרתיה־תאו
תילכה־לע דבכה
׃הנריסי 5 ןהכה םתא ריטקהו
הוהיל השא החבזמה
׃אוה םשא 6 םינהכב רכז־לכ
שודק םוקמב ונלכאי
םישדק שדק לכאי
׃אוה 7 הרות םשאכ תאטחכ
רשא ןהכה םהל תחא
׃היהי ול וב־רפכי 8 בירקמה ןהכהו
רוע שיא תלע־תא
בירקה רשא הלעה
׃היהי ול ןהכל 9 הפאת רשא החנמ־לכו
השענ־לכו רונתב
תבחמ־לעו תשחרמב
התא בירקמה ןהכל
׃היהת ול 10 החנמ־לכו
הברחו ןמשב־הלולב
היהת ןרהא ינב־לכל
׃ויחאכ שיא 11 חבז תרות תאזו
בירקי רשא םימלשה
׃הוהיל 12 הדות־לע םא
בירקהו ונבירקי
תולח הדותה חבז־לע
ןמשב תלולב תוצמ
םיחשמ תוצמ יקיקרו
תכברמ תלסו ןמשב
׃ןמשב תלולב תלח 13 ץמח םחל תלח־לע
ונברק בירקי
תדות חבז־לע
׃וימלש 14 דחא ונממ בירקהו
המורת ןברק־לכמ
קרזה ןהכל הוהיל
ול םימלשה םד־תא
׃היהי 15 תדות חבז רשבו
ונברק םויב וימלש
ונממ חיני־אל לכאי
׃רקב־דע 16 הבדנ וא רדנ־םאו
םויב ונברק חבז
וחבז־תא ובירקה
תרחממו לכאי
׃לכאי ונממ רתונהו 17 חבזה רשבמ רתונהו
שאב ישילשה םויב
׃ףרשי 18 לכאי לכאה םאו
וימלש חבז־רשבמ
אל ישילשה םויב
ותא בירקמה הצרי
לוגפ ול בשחי אל
תלכאה שפנהו היהי
׃אשת הנוע ונממ 19 עגי־רשא רשבהו
לכאי אל אמט־לכב
רשבהו ףרשי שאב
׃רשב לכאי רוהט־לכ 20 לכאת־רשא שפנהו
םימלשה חבזמ רשב
ותאמטו הוהיל רשא
שפנה התרכנו וילע
׃הימעמ אוהה 21 עגת־יכ שפנו
םדא תאמטב אמט־לכב
וא האמט המהבב וא
לכאו אמט ץקש־לכב
םימלשה חבז־רשבמ
התרכנו הוהיל רשא
׃הימעמ אוהה שפנה 22 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 23 לארשי ינב־לא רבד
רוש בלח־לכ רמאל
אל זעו בשכו
׃ולכאת 24 בלחו הלבנ בלחו
השעי הפרט
אל לכאו הכאלמ־לכל
׃והלכאת 25 בלח לכא־לכ יכ
רשא המהבה־ןמ
השא הנממ בירקי
שפנה התרכנו הוהיל
׃הימעמ תלכאה 26 ולכאת אל םד־לכו
ףועל םכיתבשומ לכב
׃המהבלו 27 לכאת־רשא שפנ־לכ
שפנה התרכנו םד־לכ
׃הימעמ אוהה 28 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 29 לארשי ינב־לא רבד
בירקמה רמאל
וימלש חבז־תא
־תא איבי הוהיל
חבזמ הוהיל ונברק
׃וימלש 30 תא הניאיבת וידי
בלחה־תא הוהי ישא
תא ונאיבי הזחה־לע
ותא ףינהל הזחה
׃הוהי ינפל הפונת 31 ןהכה ריטקהו
החבזמה בלחה־תא
ןרהאל הזחה היהו
׃וינבלו 32 ןימיה קוש תאו
ןהכל המורת ונתת
׃םכימלש יחבזמ 33 םד־תא בירקמה
בלחה־תאו םימלשה
היהת ול ןרהא ינבמ
׃הנמל ןימיה קוש 34 הפונתה הזח־תא יכ
המורתה קוש תאו
תאמ יתחקל
יחבזמ לארשי־ינב
םתא ןתאו םהימלש
וינבלו ןהכה ןרהאל
ינב תאמ םלוע־קחל
׃לארשי 35 ןרהא תחשמ תאז
ישאמ וינב תחשמו
בירקה םויב הוהי
׃הוהיל ןהכל םתא 36 תתל הוהי הוצ רשא
םתא וחשמ םויב םהל
תקח לארשי ינב תאמ
׃םתרדל םלוע 37 הלעל הרותה תאז
תאטחלו החנמל
םיאולמלו םשאלו
׃םימלשה חבזלו 38 הוהי הוצ רשא
יניס רהב השמ־תא
ינב־תא ותוצ םויב
בירקהל לארשי
הוהיל םהינברק־תא
׃יניס רבדמב

Chapter 8

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־תא חק
תאו ותא וינב־תאו
ןמש תאו םידגבה
רפ תאו החשמה
ינש תאו תאטחה
לס תאו םיליאה
׃תוצמה 3 להקה הדעה־לכ תאו
׃דעומ להא חתפ־לא 4 הוצ רשאכ השמ שעיו
להקתו ותא הוהי
להא חתפ־לא הדעה
׃דעומ 5 הדעה־לא השמ רמאיו
הוצ־רשא רבדה הז
׃תושעל הוהי 6 ןרהא־תא השמ ברקיו
ץחריו וינב־תאו
׃םימב םתא 7 וילע ןתיו
רגחיו תנתכה־תא
שבליו טנבאב ותא
ןתיו ליעמה־תא ותא
דפאה־תא וילע
בשחב ותא רגחיו
׃וב ול דפאיו דפאה 8 ןשחה־תא וילע םשיו
ןשחה־לא ןתיו
םירואה־תא
׃םימתה־תאו 9 תפנצמה־תא םשיו
םשיו ושאר־לע
לומ־לא תפנצמה־לע
בהזה ץיצ תא וינפ
הוצ רשאכ שדקה רזנ
׃השמ־תא הוהי 10 ןמש־תא השמ חקיו
חשמיו החשמה
ןכשמה־תא
וב־רשא־לכ־תאו
׃םתא שדקיו 11 חבזמה־לע ונממ זיו
חשמיו םימעפ עבש
חבזמה־תא
־תאו וילכ־לכ־תאו
ונכ־תאו ריכה
׃םשדקל 12 החשמה ןמשמ קציו
חשמיו ןרהא שאר לע
׃ושדקל ותא 13 ינב־תא השמ ברקיו
תנתכ םשבליו ןרהא
טנבא םתא רגחיו
תועבגמ םהל שבחיו
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 14 תאטחה רפ תא שגיו
וינבו ןרהא ךמסיו
שאר־לע םהידי־תא
׃תאטחה רפ 15 השמ חקיו טחשיו
ןתיו םדה־תא
חבזמה תונרק־לע
אטחיו ועבצאב ביבס
םדה־תאו חבזמה־תא
חבזמה דוסי־לא קצי
רפכל והשדקיו
׃וילע 16 בלחה־לכ־תא חקיו
תאו ברקה־לע רשא
יתש־תאו דבכה תרתי
ןהבלח ־תאו תילכה
׃החבזמה השמ רטקיו 17 ורע־תאו רפה־תאו
ושרפ־תאו ורשב־תאו
ץוחמ שאב ףרש
הוצ רשאכ הנחמל
׃השמ־תא הוהי 18 הלעה ליא תא ברקיו
וינבו ןרהא וכמסיו
שאר־לע םהידי־תא
׃ליאה 19 השמ קרזיו טחשיו
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 20 חתנ ליאה־תאו
השמ רטקיו ויחתנל
שארה־תא
םיחתנה־תאו
׃רדפה־תאו 21 ברקה־תאו
ץחר םיערכה־תאו
השמ רטקיו םימב
החבזמה ליאה־לכ־תא
חחינ־חירל אוה הלע
הוהיל אוה השא
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 22 ליאה־תא ברקיו
םיאלמה ליא ינשה
וינבו ןרהא וכמסיו
שאר ־לע םהידי־תא
׃ליאה 23 השמ חקיו טחשיו
ךונת־לע ןתיו ומדמ
תינמיה ןרהא־ןזא
ודי ןהב־לעו
ןהב־לעו תינמיה
׃תינמיה ולגר 24 ןרהא ינב־תא ברקיו
םדה־ןמ השמ ןתיו
םנזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה םדי
םלגר ןהב־לעו
השמ קרזיו תינמיה
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 25 בלחה־תא חקיו
הילאה־תאו
רשא בלחה־לכ־תאו
תרתי תאו ברקה־לע
יתש־תאו דבכה
ןהבלח־תאו תילכה
׃ןימיה קוש תאו 26 רשא תוצמה לסמו
תלח חקל הוהי ינפל
םחל תלחו תחא הצמ
דחא קיקרו תחא ןמש
םיבלחה־לע םשיו
׃ןימיה קוש לעו 27 לע לכה־תא ןתיו
יפכ לעו ןרהא יפכ
םתא ףניו וינב
׃הוהי ינפל הפונת 28 לעמ םתא השמ חקיו
רטקיו םהיפכ
הלעה־לע החבזמה
חירל םה םיאלמ
אוה השא חחינ
׃הוהיל 29 הזחה־תא השמ חקיו
הפונת והפיניו
ליאמ הוהי ינפל
היה השמל םיאלמה
הוצ רשאכ הנמל
׃השמ־תא הוהי 30 ןמשמ השמ חקיו
רשא םדה־ןמו החשמה
זיו חבזמה־לע
וידגב ־לע ןרהא־לע
ידגב־לעו וינב־לעו
שדקיו ותא וינב
וידגב־תא ןרהא־תא
וינב ־תאו
וינב ידגב־תאו
׃ותא 31 ןרהא־לא השמ רמאיו
ולשב וינב־לאו
להא חתפ רשבה־תא
ולכאת םשו דעומ
רשא םחלה־תאו ותא
רשאכ םיאלמה לסב
ןרהא רמאל יתיוצ
׃והלכאי וינבו 32 םחלבו רשבב רתונהו
׃ופרשת שאב 33 אל דעומ להא חתפמו
דע םימי תעבש ואצת
ימי תאלמ םוי
תעבש יכ םכיאלמ
אלמי םימי
׃םכדי־תא 34 הזה םויב השע רשאכ
תשעל הוהי הוצ
׃םכילע רפכל 35 דעומ להא חתפו
הלילו םמוי ובשת
םתרמשו םימי תעבש
אלו הוהי תרמשמ־תא
ןכ־יכ ותומת
׃יתיוצ 36 וינבו ןרהא שעיו
םירבדה־לכ תא
הוהי הוצ־רשא
׃השמ־דיב

Chapter 9

1 ינימשה םויב יהיו
ןרהאל השמ ארק
ינקזלו וינבלו
׃לארשי 2 ןרהא־לא רמאיו
רקב־ןב לגע ךל־חק
הלעל ליאו תאטחל
ינפל ברקהו םמימת
׃הוהי 3 לארשי ינב־לאו
וחק רמאל רבדת
תאטחל םיזע־ריעש
הנש־ינב שבכו לגעו
׃הלעל םמימת 4 םימלשל ליאו רושו
הוהי ינפל חבזל
ןמשב הלולב החנמו
הארנ הוהי םויה יכ
׃םכילא 5 הוצ רשא תא וחקיו
להא ינפ־לא השמ
וברקיו דעומ
ודמעיו הדעה־לכ
׃הוהי ינפל 6 רבדה הז השמ רמאיו
ושעת הוהי הוצ־רשא
דובכ םכילא אריו
׃הוהי 7 ןרהא־לא השמ רמאיו
השעו חבזמה־לא ברק
ךתלע־תאו ךתאטח־תא
דעבו ךדעב רפכו
ןברק־תא השעו םעה
םדעב רפכו םעה
׃הוהי הוצ רשאכ 8 ןרהא ברקיו
טחשיו חבזמה־לא
תאטחה לגע־תא
׃ול־רשא 9 ןרהא ינב וברקיו
לבטיו וילא םדה־תא
ןתיו םדב ועבצא
חבזמה תונרק־לע
קצי םדה־תאו
׃חבזמה דוסי־לא 10 בלחה־תאו
תילכה־תאו
דבכה־ןמ תרתיה־תאו
ריטקה תאטחה־ןמ
הוצ רשאכ החבזמה
׃השמ־תא הוהי 11 רועה־תאו רשבה־תאו
ץוחמ שאב ףרש
׃הנחמל 12 הלעה־תא טחשיו
ןרהא ינב ואצמיו
םדה־תא וילא
חבזמה־לע והקרזיו
׃ביבס 13 ואיצמה הלעה־תאו
היחתנל וילא
רטקיו שארה־תאו
׃חבזמה־לע 14 ברקה־תא ץחריו
רטקיו םיערכה־תאו
׃החבזמה הלעה־לע 15 םעה ןברק תא ברקיו
ריעש־תא חקיו
םעל רשא תאטחה
והאטחיו והטחשיו
׃ןושארכ 16 הלעה־תא ברקיו
׃טפשמכ השעיו 17 החנמה־תא ברקיו
הנממ ופכ אלמיו
חבזמה־לע רטקיו
׃רקבה תלע דבלמ 18 רושה־תא טחשיו
חבז ליאה־תאו
םעל רשא םימלשה
ןרהא ינב ואצמיו
וילא םדה ־תא
חבזמה־לע והקרזיו
׃ביבס 19 םיבלחה־תאו
ליאה־ןמו רושה־ןמ
הסכמהו הילאה
תרתיו תילכהו
׃דבכה 20 םיבלחה־תא ומישיו
רטקיו תוזחה־לע
׃החבזמה םיבלחה 21 קוש תאו תוזחה תאו
ןרהא ףינה ןימיה
הוהי ינפל הפונת
׃השמ הוצ רשאכ 22 ודי־תא ןרהא אשיו
םכרביו םעה־לא
תאטחה תשעמ דריו
׃םימלשהו הלעהו 23 ןרהאו השמ אביו
ואציו דעומ להא־לא
םעה־תא וכרביו
הוהי ־דובכ אריו
׃םעה־לכ־לא 24 ינפלמ שא אצתו
לכאתו הוהי
הלעה־תא חבזמה־לע
אריו םיבלחה־תאו
ונריו םעה ־לכ
׃םהינפ־לע ולפיו

Chapter 10

1 ןרהא־ינב וחקיו
שיא אוהיבאו בדנ
ןהב ונתיו ותתחמ
הילע ומישיו שא
ינפל ובירקיו תרטק
רשא הרז שא הוהי
׃םתא הוצ אל 2 ינפלמ שא אצתו
םתוא לכאתו הוהי
׃הוהי ינפל ותמיו 3 ןרהא־לא השמ רמאיו
הוהי רבד־רשא אוה
שדקא יברקב רמאל
םעה ־לכ ינפ־לעו
׃ןרהא םדיו דבכא 4 השמ ארקיו
לאו לאשימ־לא
לאיזע ינב ןפצלא
רמאיו ןרהא דד
ואש וברק םהלא
תאמ םכיחא־תא
ץוחמ־לא שדקה־ינפ
׃הנחמל 5 םאשיו וברקיו
ץוחמ־לא םתנתכב
רבד רשאכ הנחמל
׃השמ 6 ןרהא־לא השמ רמאיו
רמתיאלו רזעלאלו
םכישאר וינב
םכידגבו וערפת־לא
ותמת אלו ומרפת־אל
ףצקי הדעה־לכ לעו
תיב־לכ םכיחאו
וכבי לארשי
ףרש רשא הפרשה־תא
׃הוהי 7 אל דעומ להא חתפמו
ותמת־ןפ ואצת
הוהי תחשמ ןמש־יכ
רבדכ ושעיו םכילע
׃השמ 8 הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לא 9 תשת־לא רכשו ןיי
ךתא ךינבו התא
דעומ להא־לא םכאבב
םלוע תקח ותמת אלו
׃םכיתרדל 10 שדקה ןיב לידבהלו
ןיבו לחה ןיבו
׃רוהטה ןיבו אמטה 11 ינב־תא תרוהלו
םיקחה־לכ תא לארשי
הוהי רבד רשא
׃השמ־דיב םהילא 12 ןרהא־לא השמ רבדיו
רזעלא לאו
וינב רמתיא־לאו
־תא וחק םירתונה
ישאמ תרתונה החנמה
תוצמ הולכאו הוהי
שדק יכ חבזמה לצא
׃אוה םישדק 13 םוקמב התא םתלכאו
ךקח יכ שודק
ישאמ אוה ךינב־קחו
׃יתיוצ ןכ־יכ הוהי 14 הפונתה הזח תאו
המורתה קוש תאו
רוהט םוקמב ולכאת
ךיתנבו ךינבו התא
ךקח־יכ ךתא
ונתנ ךינב־קחו
ינב ימלש יחבזמ
׃לארשי 15 הזחו המורתה קוש
ישא לע הפונתה
ואיבי םיבלחה
ינפל הפונת ףינהל
ךל היהו הוהי
ךתא ךינבלו
הוצ רשאכ םלוע־קחל
׃הוהי 16 תאטחה ריעש תאו
הנהו השמ שרד שרד
ףצקיו ףרש
רזעלא־לע
ינב רמתיא־לעו
׃רמאל םרתונה ןרהא 17 םתלכא־אל עודמ
םוקמב תאטחה־תא
םישדק שדק יכ שדקה
םכל ןתנ התאו אוה
הדעה ןוע־תא תאשל
ינפל םהילע רפכל
׃הוהי 18 המד־תא אבוה־אל ןה
המינפ שדקה־לא
התא ולכאת לוכא
׃יתיוצ רשאכ שדקב 19 השמ־לא ןרהא רבדיו
ובירקה םויה ןה
םתלע־תאו םתאטח־תא
הנארקתו הוהי ינפל
יתלכאו הלאכ יתא
בטייה םויה תאטח
׃הוהי יניעב 20 בטייו השמ עמשיו
׃ויניעב

Chapter 11

1 השמ־לא הוהי רבדיו
רמאל ןרהא־לאו
׃םהלא 2 לארשי ינב־לא ורבד
רשא היחה תאז רמאל
המהבה־לכמ ולכאת
׃ץראה ־לע רשא 3 הסרפ תסרפמ לכ
תסרפ עסש תעסשו
המהבב הרג תלעמ
׃ולכאת התא 4 ולכאת אל הז־תא ךא
הרגה ילעממ
הסרפה יסרפממו
הלעמ־יכ למגה־תא
הסרפו אוה הרג
אמט סירפמ ונניא
׃םכל אוה 5 הלעמ־יכ ןפשה־תאו
אל הסרפו אוה הרג
אוה אמט סירפי
׃םכל 6 תבנראה־תאו
אוה הרג תלעמ־יכ
הסירפה אל הסרפו
׃םכל אוה האמט 7 ריזחה־תאו
אוה הסרפ סירפמ־יכ
הסרפ עסש עסשו
רגי־אל הרג אוהו
׃םכל אוה אמט 8 ולכאת אל םרשבמ
ועגת אל םתלבנבו
׃םכל םה םיאמט 9 לכמ ולכאת הז־תא
לכ םימב רשא
ריפנס ול־רשא
םימיב םימב תשקשקו
םתא םילחנבו
׃ולכאת 10 ול־ןיא רשא לכו
תשקשקו ריפנס
לכמ םילחנבו םימיב
שפנ לכמו םימה ץרש
ץקש םימב רשא היחה
׃םכל םה 11 םכל ויהי ץקשו
ולכאת אל םרשבמ
׃וצקשת םתלבנ־תאו 12 ול־ןיא רשא לכ
םימב תשקשקו ריפנס
׃םכל אוה ץקש 13 וצקשת הלא־תאו
ולכאי אל ףועה־ןמ
רשנה־תא םה ץקש
תאו סרפה־תאו
׃הינזעה 14 היאה־תאו האדה־תאו
׃הנימל 15 ׃ונימל ברע־לכ תא 16 הנעיה תב תאו
סמחתה־תאו
ץנה־תאו ףחשה־תאו
׃והנימל 17 ךלשה־תאו סוכה־תאו
׃ףושניה־תאו 18 תמשנתה־תאו
תאקה־תאו
׃םחרה־תאו 19 הפנאה הדיסחה תאו
תפיכודה־תאו הנימל
׃ףלטעה־תאו 20 ךלהה ףועה ץרש לכ
אוה ץקש עברא־לע
׃םכל 21 ולכאת הז־תא ךא
ךלהה ףועה ץרש לכמ
אל־רשא עברא־לע
וילגרל לעממ םיערכ
׃ץראה־לע ןהב רתנל 22 ולכאת םהמ הלא־תא
ונימל הבראה־תא
והנימל םעלסה־תאו
והנימל לגרחה־תאו
׃והנימל בגחה־תאו 23 ףועה ץרש לכו
םילגר עברא ול־רשא
׃םכל אוה ץקש 24 ואמטת הלאלו
םתלבנב עגנה־לכ
׃ברעה־דע אמטי 25 םתלבנמ אשנה־לכו
אמטו וידגב סבכי
׃ברעה־דע 26 אוה רשא המהבה־לכל
עסשו הסרפ תסרפמ
הרגו תעסש הנניא
םיאמט הלעמ הנניא
עגנה־לכ םכל םה
׃אמטי םהב 27 ויפכ־לע ךלוה לכו
תכלהה היחה־לכב
םה םיאמט עברא־לע
עגנה־לכ םכל
אמטי םתלבנב
׃ברעה־דע 28 םתלבנ־תא אשנהו
אמטו וידגב סבכי
המה םיאמט ברעה־דע
׃םכל 29 ץרשב אמטה םכל הזו
דלחה ץראה־לע ץרשה
בצהו רבכעהו
׃והנימל 30 חכהו הקנאהו
טמחהו האטלהו
׃תמשנתהו 31 םכל םיאמטה הלא
עגנה־לכ ץרשה־לכב
אמטי םתמב םהב
׃ברעה־דע 32 וילע־לפי־רשא לכו
אמטי םתמב םהמ
דגב וא ץע־ילכ־לכמ
קש וא רוע־וא
השעי־רשא ילכ־לכ
םימב םהב הכאלמ
ברעה־דע אמטו אבוי
׃רהטו 33 שרח־ילכ־לכו
םהמ לפי־רשא
רשא לכ וכות־לא
ותאו אמטי וכותב
׃ורבשת 34 לכאי רשא לכאה־לכמ
םימ וילע אובי רשא
רשא הקשמ־לכו אמטי
ילכ־לכב התשי
׃אמטי 35 לפי־רשא לכו
אמטי וילע םתלבנמ
ץתי םיריכו רונת
םיאמטו םה םיאמט
׃םכל ויהי 36 רובו ןיעמ ךא
היהי םימ־הוקמ
םתלבנב עגנו רוהט
׃אמטי 37 םתלבנמ לפי יכו
עורז ערז־לכ־לע
רוהט ערזי רשא
׃אוה 38 םימ־ןתי יכו
לפנו ערז־לע
אמט וילע םתלבנמ
׃םכל אוה 39 המהבה־ןמ תומי יכו
הלכאל םכל איה־רשא
אמטי התלבנב עגנה
׃ברעה ־דע 40 סבכי התלבנמ לכאהו
אמטו וידגב
אשנהו ברעה־דע
סבכי התלבנ־תא
אמטו וידגב
׃ברעה־דע 41 ץרשה ץרשה־לכו
אוה ץקש ץראה־לע
׃לכאי אל 42 ןוחג־לע ךלוה לכ
עברא־לע ךלוה לכו
םילגר הברמ־לכ דע
ץרשה ץרשה־לכל
םולכאת אל ץראה־לע
׃םה ץקש־יכ 43 וצקשת־לא
םכיתשפנ־תא
אלו ץרשה ץרשה־לכב
םתמטנו םהב ואמטת
׃םב 44 הוהי ינא יכ
םתשדקתהו םכיהלא
יכ םישדק םתייהו
אלו ינא שודק
םכיתשפנ־תא ואמטת
שמרה ץרשה־לכב
׃ץראה־לע 45 הלעמה הוהי ינא יכ
םירצמ ץראמ םכתא
םיהלאל םכל תיהל
יכ םישדק םתייהו
׃ינא שודק 46 המהבה תרות תאז
שפנ לכו ףועהו
םימב תשמרה היחה
תצרשה שפנ־לכלו
׃ץראה־לע 47 אמטה ןיב לידבהל
ןיבו רהטה ןיבו
ןיבו תלכאנה היחה
׃לכאת אל רשא היחה

Chapter 12

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
עירזת יכ השא רמאל
האמטו רכז הדליו
ימיכ םימי תעבש
׃אמטת התוד תדנ 3 לומי ינימשה םויבו
׃ותלרע רשב 4 תשלשו םוי םישלשו
ימדב בשת םימי
שדק־לכב הרהט
שדקמה־לאו עגת־אל
תאלמ־דע אבת אל
׃הרהט ימי 5 דלת הבקנ־םאו
התדנכ םיעבש האמטו
תששו םוי םיששו
ימד־לע בשת םימי
׃הרהט 6 הרהט ימי תאלמבו
איבת תבל וא ןבל
הלעל ותנש־ןב שבכ
רת ־וא הנוי־ןבו
חתפ־לא תאטחל
׃ןהכה־לא דעומ־להא 7 הוהי ינפל ובירקהו
הרהטו הילע רפכו
תאז הימד רקממ
רכזל תדליה תרות
׃הבקנל וא 8 הדי אצמת אל־םאו
החקלו הש יד
ינש וא םירת־יתש
הלעל דחא הנוי ינב
רפכו תאטחל דחאו
׃הרהטו ןהכה הילע

Chapter 13

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 2 היהי־יכ םדא
תאש ורשב־רועב
תרהב וא תחפס־וא
ורשב־רועב היהו
אבוהו תערצ עגנל
וא ןהכה ןרהא־לא
וינבמ דחא־לא
׃םינהכה 3 עגנה־תא ןהכה הארו
רעשו רשבה־רועב
ןבל ךפה עגנב
קמע עגנה הארמו
עגנ ורשב רועמ
והארו אוה תערצ
׃ותא אמטו ןהכה 4 אוה הנבל תרהב־םאו
קמעו ורשב רועב
רועה־ןמ הארמ־ןיא
ןבל ךפה ־אל הרעשו
ןהכה ריגסהו
תעבש עגנה־תא
׃םימי 5 םויב ןהכה והארו
עגנה הנהו יעיבשה
השפ־אל ויניעב דמע
וריגסהו רועב עגנה
םימי תעבש ןהכה
׃תינש 6 ותא ןהכה הארו
תינש יעיבשה םויב
עגנה ההכ הנהו
רועב עגנה השפ־אלו
תחפסמ ןהכה ורהטו
וידגב סבכו אוה
׃רהטו 7 השפת השפ־םאו
ירחא רועב תחפסמה
ןהכה־לא ותארה
תינש הארנו ותרהטל
׃ןהכה־לא 8 הנהו ןהכה הארו
רועב תחפסמה התשפ
תערצ ןהכה ואמטו
׃אוה 9 היהת יכ תערצ עגנ
אבוהו םדאב
׃ןהכה־לא 10 הנהו ןהכה הארו
רועב הנבל־תאש
ןבל רעש הכפה איהו
יח רשב תיחמו
׃תאשב 11 אוה תנשונ תערצ
ואמטו ורשב רועב
יכ ונרגסי אל ןהכה
׃אוה אמט 12 חרפת חורפ־םאו
התסכו רועב תערצה
רוע־לכ תא תערצה
ושארמ עגנה
וילגר־דעו
יניע הארמ־לכל
׃ןהכה 13 הנהו ןהכה הארו
תערצה התסכ
רהטו ורשב־לכ־תא
ךפה ולכ עגנה־תא
׃אוה רוהט ןבל 14 וב תוארה םויבו
׃אמטי יח רשב 15 רשבה־תא ןהכה הארו
רשבה ואמטו יחה
תערצ אוה אמט יחה
׃אוה 16 רשבה בושי יכ וא
ןבלל ךפהנו יחה
׃ןהכה־לא אבו 17 הנהו ןהכה והארו
ןבלל עגנה ךפהנ
עגנה־תא ןהכה רהטו
׃אוה רוהט 18 היהי־יכ רשבו
ןיחש ורעב־וב
׃אפרנו 19 ןיחשה םוקמב היהו
תרהב וא הנבל תאש
הארנו תמדמדא הנבל
׃ןהכה־לא 20 הנהו ןהכה הארו
רועה־ןמ לפש הארמ
ןבל ךפה הרעשו
־עגנ ןהכה ואמטו
ןיחשב אוה תערצ
׃החרפ 21 ןהכה הנארי םאו
רעש הב־ןיא הנהו
הנניא הלפשו ןבל
ההכ איהו רועה־ןמ
תעבש ןהכה וריגסהו
׃םימי 22 רועב השפת השפ־םאו
עגנ ותא ןהכה אמטו
׃אוה 23 דמעת היתחת־םאו
התשפ אל תרהבה
אוה ןיחשה תברצ
׃ןהכה ורהטו 24 היהי־יכ רשב וא
שא־תוכמ ורעב
הוכמה תיחמ התיהו
תמדמדא הנבל תרהב
׃הנבל וא 25 ןהכה התא הארו
ןבל רעש ךפהנ הנהו
קמע הארמו תרהבב
אוה תערצ רועה־ןמ
אמטו החרפ הוכמב
תערצ עגנ ןהכה ותא
׃אוה 26 ןהכה הנארי םאו
תרהבב־ןיא הנהו
הלפשו ןבל רעש
רועה־ןמ הנניא
וריגסהו ההכ אוהו
׃םימי תעבש ןהכה 27 םויב ןהכה והארו
השפ־םא יעיבשה
אמטו רועב השפת
תערצ עגנ ותא ןהכה
׃אוה 28 דמעת היתחת־םאו
התשפ־אל תרהבה
תאש ההכ אוהו רועב
ורהטו אוה הוכמה
תברצ־יכ ןהכה
׃אוה הוכמה 29 השא וא שיאו
עגנ וב היהי־יכ
׃ןקזב וא שארב 30 עגנה־תא ןהכה הארו
קמע והארמ הנהו
רעש ובו רועה־ןמ
ותא אמטו קד בהצ
תערצ אוה קתנ ןהכה
׃אוה ןקזה וא שארה 31 ןהכה הארי־יכו
הנהו קתנה עגנ־תא
קמע והארמ־ןיא
רחש רעשו רועה־ןמ
ריגסהו וב ןיא
קתנה עגנ־תא ןהכה
׃םימי תעבש 32 עגנה־תא ןהכה הארו
הנהו יעיבשה םויב
קתנה השפ־אל
רעש וב היה־אלו
קתנה הארמו בהצ
׃רועה־ןמ קמע ןיא 33 קתנה־תאו חלגתהו
ריגסהו חלגי אל
תעבש קתנה־תא ןהכה
׃תינש םימי 34 קתנה־תא ןהכה הארו
הנהו יעיבשה םויב
רועב קתנה השפ־אל
קמע ונניא והארמו
ותא רהטו רועה־ןמ
וידגב סבכו ןהכה
׃רהטו 35 קתנה השפי השפ־םאו
׃ותרהט ירחא רועב 36 הנהו ןהכה והארו
רועב קתנה השפ
רעשל ןהכה רקבי־אל
׃אוה אמט בהצה 37 דמע ויניעב־םאו
רחש רעשו קתנה
קתנה אפרנ וב־חמצ
ורהטו אוה רוהט
׃ןהכה 38 השא־וא שיאו
םרשב־רועב היהי־יכ
׃תנבל תרהב תרהב 39 הנהו ןהכה הארו
תרהב םרשב־רועב
אוה קהב תנבל תוהכ
רוהט רועב חרפ
׃אוה 40 ושאר טרמי יכ שיאו
׃אוה רוהט אוה חרק 41 וינפ תאפמ םאו
אוה חבג ושאר טרמי
׃אוה רוהט 42 וא תחרקב היהי־יכו
ןבל עגנ תחבגב
תחרפ תערצ םדמדא
וא ותחרקב אוה
׃ותחבגב 43 ןהכה ותא הארו
עגנה־תאש הנהו
תמדמדא הנבל
ותחבגב וא ותחרקב
רוע תערצ הארמכ
׃רשב 44 אמט אוה עורצ־שיא
ונאמטי אמט אוה
׃ועגנ ושארב ןהכה 45 וב־רשא עורצהו
ויהי וידגב עגנה
היהי ושארו םימרפ
הטעי םפש־לעו עורפ
׃ארקי אמט אמטו 46 עגנה רשא ימי־לכ
אוה אמט אמטי וב
ץוחמ בשי דדב
׃ובשומ הנחמל 47 וב היהי־יכ דגבהו
רמצ דגבב תערצ עגנ
׃םיתשפ דגבב וא 48 ברעב וא יתשב וא
וא רמצלו םיתשפל
תכאלמ־לכב וא רועב
׃רוע 49 קרקרי עגנה היהו
וא דגבב םדמדא וא
יתשב־וא רועב
־לכב וא ברעב־וא
תערצ עגנ רוע־ילכ
הארהו אוה
׃ןהכה־תא 50 עגנה־תא ןהכה הארו
עגנה־תא ריגסהו
׃םימי תעבש 51 םויב עגנה־תא הארו
השפ־יכ יעיבשה
יתשב־וא דגבב עגנה
רועב וא ברעב־וא
רועה השעי־רשא לכל
תראממ תערצ הכאלמל
׃אוה אמט עגנה 52 וא דגבה־תא ףרשו
וא יתשה־תא
וא רמצב ברעה־תא
־לכ־תא וא םיתשפב
היהי־רשא רועה ילכ
תערצ־יכ עגנה וב
שאב אוה תראממ
׃ףרשת 53 ןהכה הארי םאו
עגנה השפ־אל הנהו
וא יתשב וא דגבב
־לכב וא ברעב
׃רוע־ילכ 54 וסבכו ןהכה הוצו
עגנה וב־רשא תא
םימי־תעבש וריגסהו
׃תינש 55 ירחא ןהכה הארו
הנהו עגנה־תא סבכה
עגנה ךפה־אל
עגנהו וניע־תא
אוה אמט השפ־אל
תתחפ ונפרשת שאב
וא ותחרקב אוה
׃ותחבגב 56 הנהו ןהכה האר םאו
ירחא עגנה ההכ
ותא ערקו ותא סבכה
וא דגבה־ןמ
וא רועה־ןמ
וא יתשה־ןמ
׃ברעה־ןמ 57 דגבב דוע הארת־םאו
ברעב־וא יתשב־וא
רוע־ילכ־לכב וא
שאב אוה תחרפ
וב־רשא תא ונפרשת
׃עגנה 58 יתשה־וא דגבהו
ילכ־לכ־וא ברעה־וא
רסו סבכת רשא רועה
סבכו עגנה םהמ
׃רהטו תינש 59 תערצ־עגנ תרות תאז
וא רמצה דגב
וא יתשה וא םיתשפה
־לכ וא ברעה
וא ורהטל רוע־ילכ
׃ואמטל

Chapter 14

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 תרות היהת תאז
ותרהט םויב ערצמה
׃ןהכה־לא אבוהו 3 ץוחמ־לא ןהכה אציו
ןהכה הארו הנחמל
אפרנ הנהו
־ןמ תערצה־עגנ
׃עורצה 4 חקלו ןהכה הוצו
םירפצ־יתש רהטמל
ץעו תורהט תויח
תעלות ינשו זרא
׃בזאו 5 טחשו ןהכה הוצו
תחאה רופצה־תא
םימ־לע שרח־ילכ־לא
׃םייח 6 חקי היחה רפצה־תא
זראה ץע־תאו התא
תעלותה ינש־תאו
לבטו בזאה־תאו
רפצה תאו םתוא
רפצה םדב היחה
םימה לע הטחשה
׃םייחה 7 רהטמה לע הזהו
עבש תערצה־ןמ
חלשו ורהטו םימעפ
־לע היחה רפצה־תא
׃הדשה ינפ 8 רהטמה סבכו
חלגו וידגב־תא
ץחרו ורעש־לכ־תא
רחאו רהטו םימב
הנחמה־לא אובי
ולהאל ץוחמ בשיו
׃םימי תעבש 9 יעיבשה םויב היהו
ורעש־לכ־תא חלגי
ונקז־תאו ושאר־תא
ויניע תבג תאו
חלגי ורעש־לכ־תאו
וידגב־תא סבכו
םימב ורשב־תא ץחרו
׃רהטו 10 חקי ינימשה םויבו
םמימת םישבכ־ינש
התנש־תב תחא השבכו
השלשו המימת
החנמ תלס םינרשע
גלו ןמשב הלולב
׃ןמש דחא 11 רהטמה ןהכה דימעהו
רהטמה שיאה תא
הוהי ינפל םתאו
׃דעומ להא חתפ 12 שבכה־תא ןהכה חקלו
ותא בירקהו דחאה
ןמשה גל־תאו םשאל
הפונת םתא ףינהו
׃הוהי ינפל 13 שבכה־תא טחשו
טחשי רשא םוקמב
הלעה־תאו תאטחה־תא
יכ שדקה םוקמב
אוה םשאה תאטחכ
םישדק שדק ןהכל
׃אוה 14 םדמ ןהכה חקלו
ןהכה ןתנו םשאה
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
׃תינמיה 15 גלמ ןהכה חקלו
ףכ־לע קציו ןמשה
׃תילאמשה ןהכה 16 ןהכה לבטו
תינמיה ועבצא־תא
רשא ןמשה־ןמ
תילאמשה ופכ־לע
ןמשה ־ןמ הזהו
םימעפ עבש ועבצאב
׃הוהי ינפל 17 רשא ןמשה רתימו
ןהכה ןתי ופכ־לע
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
םד לע תינמיה
׃םשאה 18 רשא ןמשב רתונהו
ןתי ןהכה ףכ־לע
רפכו רהטמה שאר־לע
ינפל ןהכה וילע
׃הוהי 19 ןהכה השעו
רפכו תאטחה־תא
ותאמטמ רהטמה־לע
טחשי רחאו
׃הלעה־תא 20 ןהכה הלעהו
החנמה־תאו הלעה־תא
וילע רפכו החבזמה
׃רהטו ןהכה 21 ןיאו אוה לד־םאו
שבכ חקלו תגשמ ודי
הפונתל םשא דחא
ןורשעו וילע רפכל
ןמשב לולב דחא תלס
׃ןמש גלו החנמל 22 ינש וא םירת יתשו
גישת רשא הנוי ינב
תאטח דחא היהו ודי
׃הלע דחאהו 23 םויב םתא איבהו
ותרהטל ינימשה
חתפ־לא ןהכה־לא
ינפל דעומ־להא
׃הוהי 24 שבכ־תא ןהכה חקלו
ןמשה גל־תאו םשאה
ןהכה םתא ףינהו
׃הוהי ינפל הפונת 25 םשאה שבכ־תא טחשו
םדמ ןהכה חקלו
ךונת־לע ןתנו םשאה
תינמיה רהטמה־ןזא
ודי ןהב־לעו
ןהב־לעו תינמיה
׃תינמיה ולגר 26 ןהכה קצי ןמשה־ןמו
ןהכה ףכ־לע
׃תילאמשה 27 ועבצאב ןהכה הזהו
ןמשה־ןמ תינמיה
ופכ־לע רשא
םימעפ עבש תילאמשה
׃הוהי ינפל 28 ןמשה־ןמ ןהכה ןתנו
ופכ־לע רשא
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
םד םוקמ־לע תינמיה
׃םשאה 29 ןמשה־ןמ רתונהו
ןהכה ףכ־לע רשא
רהטמה שאר־לע ןתי
ינפל וילע רפכל
׃הוהי 30 דחאה־תא השעו
וא םירתה־ןמ
רשאמ הנויה ינב־ןמ
׃ודי גישת 31 ודי גישת־רשא תא
תאטח דחאה־תא
הלע דחאה־תאו
רפכו החנמה־לע
רהטמה לע ןהכה
׃הוהי ינפל 32 וב־רשא תרות תאז
רשא תערצ עגנ
ודי גישת־אל
׃ותרהטב 33 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 34 ץרא־לא ואבת יכ
ןתנ ינא רשא ןענכ
יתתנו הזחאל םכל
ץרא תיבב תערצ עגנ
׃םכתזחא 35 תיבה ול־רשא אבו
רמאל ןהכל דיגהו
יל הארנ עגנכ
׃תיבב 36 ונפו ןהכה הוצו
אבי םרטב תיבה־תא
תוארל ןהכה
אמטי אלו עגנה־תא
רחאו תיבב רשא־לכ
תוארל ןהכה אבי ןכ
׃תיבה־תא 37 הנהו עגנה־תא הארו
תיבה תריקב עגנה
וא תקרקרי תרורעקש
ןהיארמו תמדמדא
׃ריקה־ןמ לפש 38 תיבה־ןמ ןהכה אציו
תיבה חתפ־לא
תיבה־תא ריגסהו
׃םימי תעבש 39 םויב ןהכה בשו
הנהו הארו יעיבשה
תריקב עגנה השפ
׃תיבה 40 וצלחו ןהכה הוצו
ןהב רשא םינבאה־תא
ןהתא וכילשהו עגנה
ריעל ץוחמ־לא
׃אמט םוקמ־לא 41 עצקי תיבה־תאו
וכפשו ביבס תיבמ
וצקה רשא רפעה־תא
ריעל ץוחמ־לא
׃אמט םוקמ־לא 42 תורחא םינבא וחקלו
תחת־לא ואיבהו
רחא רפעו םינבאה
׃תיבה ־תא חטו חקי 43 עגנה בושי־םאו
ץלח רחא תיבב חרפו
ירחאו םינבאה־תא
תיבה ־תא תוצקה
׃חוטה ירחאו 44 הארו ןהכה אבו
עגנה השפ הנהו
תראממ תערצ תיבב
׃אוה אמט תיבב אוה 45 תיבה־תא ץתנו
ויצע־תאו וינבא־תא
תיבה רפע־לכ תאו
ץוחמ ־לא איצוהו
׃אמט םוקמ־לא ריעל 46 תיבה־לא אבהו
ותא ריגסה ימי־לכ
׃ברעה־דע אמטי 47 סבכי תיבב בכשהו
לכאהו וידגב־תא
סבכי תיבב
׃וידגב־תא 48 ןהכה אבי אב־םאו
השפ־אל הנהו הארו
ירחא תיבב עגנה
רהטו תיבה־תא חטה
יכ תיבה־תא ןהכה
׃עגנה אפרנ 49 תיבה־תא אטחל חקלו
זרא ץעו םירפצ יתש
׃בזאו תעלות ינשו 50 תחאה רפצה־תא טחשו
םימ־לע שרח־ילכ־לא
׃םייח 51 זראה־ץע־תא חקלו
ינש תאו בזאה־תאו
רפצה תאו תעלותה
םדב םתא לבטו היחה
םימבו הטוחשה רפצה
הזהו םייחה
עבש תיבה־לא
׃םימעפ 52 םדב תיבה־תא אטחו
םייחה םימבו רופצה
ץעבו היחה רפצבו
ינשבו בזאבו זראה
׃תעלותה 53 היחה רפצה־תא חלשו
ריעל ץוחמ־לא
רפכו הדשה ינפ־לא
׃רהטו תיבה־לע 54 עגנ־לכל הרותה תאז
׃קתנלו תערצה 55 דגבה תערצלו
׃תיבלו 56 תחפסלו תאשלו
׃תרהבלו 57 אמטה םויב תרוהל
תאז רהטה םויבו
׃תערצה תרות

Chapter 15

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 2 לארשי ינב־לא ורבד
שיא םהלא םתרמאו
בז היהי יכ שיא
אמט ובוז ורשבמ
׃אוה 3 ותאמט היהת תאזו
ורשב רר ובוזב
םיתחה־וא ובוז־תא
ותאמט ובוזמ ורשב
׃אוה 4 בכשי רשא בכשמה־לכ
אמטי בזה וילע
בשי־רשא ילכה־לכו
׃אמטי וילע 5 עגי רשא שיאו
וידגב סבכי ובכשמב
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע 6 ילכה־לע בשיהו
בזה וילע בשי־רשא
ץחרו וידגב סבכי
־דע אמטו םימב
׃ברעה 7 בזה רשבב עגנהו
ץחרו וידגב סבכי
אמטו םימב
׃ברעה־דע 8 רוהטב בזה קרי־יכו
ץחרו וידגב סבכו
אמטו םימב
׃ברעה־דע 9 רשא בכרמה־לכו
בזה וילע בכרי
׃אמטי 10 רשא לכב עגנה־לכו
אמטי ויתחת היהי
אשונהו ברעה־דע
וידגב סבכי םתוא
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע 11 וב־עגי רשא לכו
ףטש־אל וידיו בזה
וידגב סבכו םימב
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע 12 שרח־ילכו
בזה וב־עגי־רשא
ץע־ילכ־לכו רבשי
׃םימב ףטשי 13 בזה רהטי־יכו
ול רפסו ובוזמ
ותרהטל םימי תעבש
ץחרו וידגב סבכו
םייח םימב ורשב
׃רהטו 14 ינימשה םויבו
םירת יתש ול־חקי
הנוי ינב ינש וא
הוהי ינפל אבו
דעומ להא חתפ־לא
׃ןהכה־לא םנתנו 15 דחא ןהכה םתא השעו
הלע דחאהו תאטח
ןהכה וילע רפכו
׃ובוזמ הוהי ינפל 16 ונממ אצת־יכ שיאו
ץחרו ערז־תבכש
ורשב־לכ־תא םימב
׃ברעה־דע אמטו 17 רוע־לכו דגב־לכו
וילע היהי־רשא
סבכו ערז־תבכש
־דע אמטו םימב
׃ברעה 18 שיא בכשי רשא השאו
ערז־תבכש התא
ואמטו םימב וצחרו
׃ברעה־דע 19 הבז היהת־יכ השאו
הרשבב הבז היהי םד
היהת םימי תעבש
עגנה ־לכו התדנב
׃ברעה־דע אמטי הב 20 וילע בכשת רשא לכו
לכו אמטי התדנב
וילע בשת־רשא
׃אמטי 21 הבכשמב עגנה־לכו
ץחרו וידגב סבכי
אמטו םימב
׃ברעה־דע 22 ילכ־לכב עגנה־לכו
סבכי וילע בשת־רשא
םימב ץחרו וידגב
׃ברעה ־דע אמטו 23 אוה בכשמה־לע םאו
ילכה־לע וא
וילע־תבשי אוה־רשא
אמטי וב־ועגנב
׃ברעה־דע 24 שיא בכשי בכש םאו
התדנ יהתו התא
תעבש אמטו וילע
בכשמה־לכו םימי
וילע בכשי־רשא
׃אמטי 25 בוז בוזי־יכ השאו
אלב םיבר םימי המד
וא התדנ־תע
התדנ ־לע בוזת־יכ
התאמט בוז ימי־לכ
היהת התדנ ימיכ
׃אוה האמט 26 בכשת־רשא בכשמה־לכ
הבוז ימי־לכ וילע
התדנ בכשמכ
ילכה ־לכו הל־היהי
אמט וילע בשת רשא
׃התדנ תאמטכ היהי 27 אמטי םב עגונה־לכו
ץחרו וידגב סבכו
אמטו םימב
׃ברעה־דע 28 הבוזמ הרהט־םאו
תעבש הל הרפסו
׃רהטת רחאו םימי 29 ינימשה םויבו
םירת יתש הל־חקת
הנוי ינב ינש וא
־לא םתוא האיבהו
להא חתפ־לא ןהכה
׃דעומ 30 דחאה־תא ןהכה השעו
הלע דחאה־תאו תאטח
ןהכה הילע רפכו
בוזמ הוהי ינפל
׃התאמט 31 םתרזהו
לארשי־ינב־תא
ותמי אלו םתאמטמ
םאמטב םתאמטב
רשא ינכשמ־תא
׃םכותב 32 רשאו בזה תרות תאז
ערז־תבכש ונממ אצת
׃הב־האמטל 33 בזהו התדנב הודהו
רכזל ובוז־תא
רשא שיאלו הבקנלו
׃האמט־םע בכשי

Chapter 16

1 השמ־לא הוהי רבדיו
ינב ינש תומ ירחא
םתברקב ןרהא
׃ותמיו הוהי־ינפל 2 השמ־לא הוהי רמאיו
ךיחא ןרהא־לא רבד
תע־לכב אבי־לאו
תיבמ שדקה־לא
ינפ־לא תכרפל
ןראה־לע רשא תרפכה
ןנעב יכ תומי אלו
׃תרפכה ־לע הארא 3 ןרהא אבי תאזב
רפב שדקה־לא
ליאו תאטחל רקב־ןב
׃הלעל 4 שבלי שדק דב־תנתכ
ויהי דב־יסנכמו
דב טנבאבו ורשב־לע
דב תפנצמבו רגחי
םה שדק־ידגב ףנצי
ורשב־תא םימב ץחרו
׃םשבלו 5 ינב תדע תאמו
חקי לארשי
םיזע יריעש־ינש
דחא ליאו תאטחל
׃הלעל 6 רפ־תא ןרהא בירקהו
רפכו ול־רשא תאטחה
׃ותיב דעבו ודעב 7 ינש־תא חקלו
םתא דימעהו םריעשה
להא חתפ הוהי ינפל
׃דעומ 8 ינש־לע ןרהא ןתנו
לרוג תולרג םריעשה
לרוגו הוהיל דחא
׃לזאזעל דחא 9 ןרהא בירקהו
הלע רשא ריעשה־תא
הוהיל לרוגה וילע
׃תאטח והשעו 10 הלע רשא ריעשהו
לזאזעל לרוגה וילע
הוהי ינפל יח־דמעי
חלשל וילע רפכל
לזאזעל ותא
׃הרבדמה 11 רפ־תא ןרהא בירקהו
רפכו ול־רשא תאטחה
ותיב דעבו ודעב
תאטחה רפ ־תא טחשו
׃ול־רשא 12 התחמה־אלמ חקלו
חבזמה לעמ שא־ילחג
אלמו הוהי ינפלמ
םימס תרטק וינפח
תיבמ איבהו הקד
׃תכרפל 13 תרטקה־תא ןתנו
הוהי ינפל שאה־לע
תרטקה ןנע הסכו
רשא תרפכה־תא
אלו תודעה־לע
׃תומי 14 הזהו רפה םדמ חקלו
ינפ־לע ועבצאב
ינפלו המדק תרפכה
הזי תרפכה
םדה־ןמ םימעפ־עבש
׃ועבצאב 15 ריעש־תא טחשו
םעל רשא תאטחה
ומד־תא איבהו
תכרפל תיבמ־לא
רשאכ ומד־תא השעו
הזהו רפה םדל השע
תרפכה־לע ותא
׃תרפכה ינפלו 16 שדקה־לע רפכו
לארשי ינב תאמטמ
םהיעשפמו
ןכו םתאטח־לכל
דעומ להאל השעי
ךותב םתא ןכשה
׃םתאמט 17 היהי־אל םדא־לכו
ואבב דעומ להאב
ותאצ־דע שדקב רפכל
דעבו ודעב רפכו
להק־לכ דעבו ותיב
׃לארשי 18 רשא חבזמה־לא אציו
רפכו הוהי־ינפל
רפה םדמ חקלו וילע
ןתנו ריעשה םדמו
חבזמה תונרק־לע
׃ביבס 19 םדה־ןמ וילע הזהו
םימעפ עבש ועבצאב
תאמטמ ושדקו ורהטו
׃לארשי ינב 20 שדקה־תא רפכמ הלכו
דעומ להא־תאו
בירקהו חבזמה־תאו
׃יחה ריעשה־תא 21 יתש־תא ןרהא ךמסו
ריעשה שאר לע ודי
וילע הדותהו יחה
ינב תנוע־לכ־תא
לארשי
םהיעשפ־לכ־תאו
ןתנו םתאטח־לכל
ריעשה שאר־לע םתא
יתע שיא־דיב חלשו
׃הרבדמה 22 וילע ריעשה אשנו
םתנוע־לכ־תא
חלשו הרזג ץרא־לא
׃רבדמב ריעשה־תא 23 להא־לא ןרהא אבו
ידגב־תא טשפו דעומ
ואבב שבל רשא דבה
םחינהו שדקה־לא
׃םש 24 םימב ורשב־תא ץחרו
שבלו שודק םוקמב
אציו וידגב־תא
ותלע־תא השעו
רפכו םעה תלע־תאו
׃םעה דעבו ודעב 25 תאטחה בלח תאו
׃החבזמה ריטקי 26 ריעשה־תא חלשמהו
וידגב סבכי לזאזעל
םימב ורשב־תא ץחרו
אובי ןכ־ירחאו
׃הנחמה־לא 27 תאו תאטחה רפ תאו
רשא תאטחה ריעש
רפכל םמד־תא אבוה
איצוי שדקב
הנחמל ץוחמ־לא
םתרע־תא שאב ופרשו
םרשב־תאו
׃םשרפ־תאו 28 סבכי םתא ףרשהו
ץחרו וידגב
םימב ורשב־תא
־לא אובי ןכ־ירחאו
׃הנחמה 29 תקחל םכל התיהו
יעיבשה שדחב םלוע
ונעת שדחל רושעב
םכיתשפנ־תא
ושעת אל הכאלמ־לכו
רגה רגהו חרזאה
׃םככותב 30 רפכי הזה םויב־יכ
םכתא רהטל םכילע
ינפל םכיתאטח לכמ
׃ורהטת הוהי 31 םכל איה ןותבש תבש
םכיתשפנ־תא םתינעו
׃םלוע תקח 32 ןהכה רפכו
רשאו ותא חשמי־רשא
ןהכל ודי־תא אלמי
שבלו ויבא תחת
ידגב דבה ידגב־תא
׃שדקה 33 שדקה שדקמ־תא רפכו
דעומ להא־תאו
רפכי חבזמה־תאו
־לעו םינהכה לעו
׃רפכי להקה םע־לכ 34 םכל תאז־התיהו
רפכל םלוע תקחל
לארשי ינב־לע
תחא םתאטח־לכמ
רשאכ שעיו הנשב
׃השמ־תא הוהי הוצ

Chapter 17

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־לא רבד
לאו וינב־לאו
לארשי ינב־לכ
הז םהילא תרמאו
הוצ ־רשא רבדה
׃רמאל הוהי 3 תיבמ שיא שיא
טחשי רשא לארשי
זע־וא בשכ־וא רוש
טחשי רשא וא הנחמב
׃הנחמל ץוחמ 4 דעומ להא חתפ־לאו
בירקהל ואיבה אל
ינפל הוהיל ןברק
בשחי םד הוהי ןכשמ
ךפש םד אוהה שיאל
אוהה שיאה תרכנו
׃ומע ברקמ 5 ואיבי רשא ןעמל
לארשי ינב
םה רשא םהיחבז־תא
הדשה ינפ־לע םיחבז
הוהיל םאיבהו
דעומ להא חתפ־לא
וחבזו ןהכה־לא
הוהיל םימלש יחבז
׃םתוא 6 םדה־תא ןהכה קרזו
חתפ הוהי חבזמ־לע
ריטקהו דעומ להא
חחינ חירל בלחה
׃הוהיל 7 דוע וחבזי־אלו
םריעשל םהיחבז־תא
םינז םה רשא
םלוע תקח םהירחא
םהל תאז־היהת
׃םתרדל 8 שיא רמאת םהלאו
לארשי תיבמ שיא
רוגי־רשא רגה־ןמו
הלעי־רשא םכותב
׃חבז־וא הלע 9 דעומ להא חתפ־לאו
תושעל ונאיבי אל
תרכנו הוהיל ותא
׃וימעמ אוהה שיאה 10 תיבמ שיא שיאו
רגה רגה־ןמו לארשי
לכאי רשא םכותב
ינפ יתתנו םד־לכ
םדה־תא תלכאה שפנב
ברקמ התא יתרכהו
׃המע 11 םדב רשבה שפנ יכ
ויתתנ ינאו אוה
רפכל חבזמה־לע םכל
םדה־יכ םכיתשפנ־לע
׃רפכי שפנב אוה 12 ינבל יתרמא ןכ־לע
םכמ שפנ־לכ לארשי
רגהו םד לכאת־אל
םככותב רגה
׃םד לכאי־אל 13 ינבמ שיא שיאו
רגה רגה־ןמו לארשי
דוצי רשא םכותב
ףוע ־וא היח דיצ
ךפשו לכאי רשא
והסכו ומד־תא
׃רפעב 14 ומד רשב־לכ שפנ־יכ
רמאו אוה ושפנב
םד לארשי ינבל
ולכאת אל רשב־לכ
ומד רשב־לכ שפנ יכ
וילכא־לכ אוה
׃תרכי 15 לכאת רשא שפנ־לכו
חרזאב הפרטו הלבנ
וידגב סבכו רגבו
אמטו םימב ץחרו
׃רהטו ברעה־דע 16 ורשבו סבכי אל םאו
אשנו ץחרי אל
׃ונוע

Chapter 18

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
ינא םהלא תרמאו
׃םכיהלא הוהי 3 םירצמ־ץרא השעמכ
אל הב־םתבשי רשא
השעמכו ושעת
ינא רשא ןענכ־ץרא
אל המש םכתא איבמ
אל םהיתקחבו ושעת
׃וכלת 4 ושעת יטפשמ־תא
ורמשת יתקח־תאו
הוהי ינא םהב תכלל
׃םכיהלא 5 יתקח־תא םתרמשו
רשא יטפשמ־תאו
יחו םדאה םתא השעי
׃הוהי ינא םהב 6 ראש־לכ־לא שיא שיא
וברקת אל ורשב
ינא הורע תולגל
׃הוהי 7 תורעו ךיבא תורע
ךמא הלגת אל ךמא
הלגת אל אוה
׃התורע 8 אל ךיבא־תשא תורע
ךיבא תורע הלגת
׃אוה 9 ךתוחא תורע
ךמא־תב וא ךיבא־תב
וא תיב תדלומ
הלגת אל ץוח תדלומ
׃ןתורע 10 וא ךנב־תב תורע
הלגת אל ךתב־תב
ךתורע יכ ןתורע
׃הנה 11 ךיבא תשא־תב תורע
ךתוחא ךיבא תדלומ
הלגת אל אוה
׃התורע 12 אל ךיבא־תוחא תורע
ךיבא ראש הלגת
׃אוה 13 אל ךמא־תוחא תורע
ךמא ראש־יכ הלגת
׃אוה 14 אל ךיבא־יחא תורע
אל ותשא־לא הלגת
׃אוה ךתדד ברקת 15 הלגת אל ךתלכ תורע
אל אוה ךנב תשא
׃התורע הלגת 16 אל ךיחא־תשא תורע
ךיחא תורע הלגת
׃אוה 17 אל התבו השא תורע
הנב־תב־תא הלגת
חקת אל התב־תב־תאו
הראש התורע תולגל
׃אוה המז הנה 18 אל התחא־לא השאו
תולגל ררצל חקת
׃הייחב הילע התורע 19 תדנב השא־לאו
ברקת אל התאמט
׃התורע תולגל 20 ךתימע תשא־לאו
ערזל ךתבכש ןתת־אל
׃הב־האמטל 21 ןתת־אל ךערזמו
אלו ךלמל ריבעהל
ךיהלא םש־תא ללחת
׃הוהי ינא 22 בכשת אל רכז־תאו
הבעות השא יבכשמ
׃אוה 23 ןתת־אל המהב־לכבו
הב־האמטל ךתבכש
ינפל דמעת־אל השאו
לבת העברל המהב
׃אוה 24 הלא־לכב ואמטת־לא
ואמטנ הלא־לכב יכ
ינא־רשא םיוגה
׃םכינפמ חלשמ 25 דקפאו ץראה אמטתו
אקתו הילע הנוע
׃היבשי־תא ץראה 26 םתא םתרמשו
יטפשמ־תאו יתקח־תא
לכמ ושעת אלו
חרזאה הלאה תבעותה
׃םככותב רגה רגהו 27 תבעותה־לכ־תא יכ
ץראה־ישנא ושע לאה
אמטתו םכינפל רשא
׃ץראה 28 ץראה איקת־אלו
התא םכאמטב םכתא
יוגה־תא האק רשאכ
׃םכינפל רשא 29 השעי רשא־לכ יכ
הלאה תבעותה לכמ
תושפנה ותרכנו
׃םמע ברקמ תשעה 30 יתרמשמ־תא םתרמשו
תוקחמ תושע יתלבל
ושענ רשא תבעותה
ואמטת אלו םכינפל
הוהי ינא םהב
׃םכיהלא

Chapter 19

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 תדע־לכ־לא רבד
תרמאו לארשי־ינב
ויהת םישדק םהלא
הוהי ינא שודק יכ
׃םכיהלא 3 ויבאו ומא שיא
יתתבש־תאו וארית
הוהי ינא ורמשת
׃םכיהלא 4 םלילאה־לא ונפת־לא
אל הכסמ יהלאו
הוהי ינא םכל ושעת
׃םכיהלא 5 חבז וחבזת יכו
הוהיל םימלש
׃והחבזת םכנצרל 6 לכאי םכחבז םויב
רתונהו תרחממו
שאב ישילשה םוי־דע
׃ףרשי 7 לכאי לכאה םאו
לוגפ ישילשה םויב
׃הצרי אל אוה 8 אשי ונוע וילכאו
הוהי שדק־תא־יכ
שפנה התרכנו ללח
׃הימעמ אוהה 9 ריצק־תא םכרצקבו
תאפ הלכת אל םכצרא
טקלו רצקל ךדש
׃טקלת אל ךריצק 10 ללועת אל ךמרכו
טקלת אל ךמרכ טרפו
בזעת רגלו ינעל
הוהי ינא םתא
׃םכיהלא 11 ובנגת אל
ושחכת־אלו
שיא ורקשת־אלו
׃ותימעב 12 ימשב ועבשת־אלו
םש־תא תללחו רקשל
׃הוהי ינא ךיהלא 13 ךער־תא קשעת־אל
ןילת־אל לזגת אלו
ךתא ריכש תלעפ
׃רקב־דע 14 ינפלו שרח ללקת־אל
לשכמ ןתת אל רוע
ינא ךיהלאמ תאריו
׃הוהי 15 טפשמב לוע ושעת־אל
אלו לד־ינפ אשת־אל
לודג ינפ רדהת
׃ךתימע טפשת קדצב 16 ךימעב ליכר ךלת־אל
ךער םד־לע דמעת אל
׃הוהי ינא 17 ךיחא־תא אנשת־אל
חיכות חכוה ךבבלב
אשת־אלו ךתימע־תא
׃אטח וילע 18 רטת־אלו םקת־אל
תבהאו ךמע ינב־תא
ינא ךומכ ךערל
׃הוהי 19 ורמשת יתקח־תא
עיברת־אל ךתמהב
ערזת־אל ךדש םיאלכ
םיאלכ דגבו םיאלכ
הלעי אל זנטעש
׃ךילע 20 בכשי־יכ שיאו
ערז־תבכש השא־תא
תפרחנ החפש אוהו
אל הדפהו שיאל
אל השפח וא התדפנ
היהת תרקב הל־ןתנ
אל־יכ ותמוי אל
׃השפח 21 ומשא־תא איבהו
להא חתפ־לא הוהיל
׃םשא ליא דעומ 22 ןהכה וילע רפכו
ינפל םשאה ליאב
רשא ותאטח־לע הוהי
ול חלסנו אטח
׃אטח רשא ותאטחמ 23 ץראה־לא ואבת־יכו
לכאמ ץע־לכ םתעטנו
ותלרע םתלרעו
םינש שלש וירפ־תא
אל םילרע םכל היהי
׃לכאי 24 היהי תעיברה הנשבו
שדק וירפ־לכ
׃הוהיל םילולה 25 תשימחה הנשבו
וירפ־תא ולכאת
ותאובת םכל ףיסוהל
׃םכיהלא הוהי ינא 26 םדה־לע ולכאת אל
אלו ושחנת אל
׃וננועת 27 םכשאר תאפ ופקת אל
תאפ תא תיחשת אלו
׃ךנקז 28 ונתת אל שפנל טרשו
עקעק תבתכו םכרשבב
ינא םכב ונתת אל
׃הוהי 29 ךתב־תא ללחת־לא
הנזת־אלו התונזהל
ץראה האלמו ץראה
׃המז 30 ורמשת יתתבש־תא
ינא וארית ישדקמו
׃הוהי 31 תבאה־לא ונפת־לא
םינעדיה־לאו
האמטל ושקבת־לא
הוהי ינא םהב
׃םכיהלא 32 םוקת הביש ינפמ
ןקז ינפ תרדהו
ינא ךיהלאמ תאריו
׃הוהי 33 רג ךתא רוגי־יכו
ונות אל םכצראב
׃ותא 34 היהי םכמ חרזאכ
םכתא רגה רגה םכל
ךומכ ול תבהאו
םתייה םירג־יכ
ינא םירצמ ץראב
׃םכיהלא הוהי 35 טפשמב לוע ושעת־אל
לקשמב הדמב
׃הרושמבו 36 קדצ ינזאמ
קדצ תפיא קדצ־ינבא
םכל היהי קדצ ןיהו
םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה־רשא
׃םירצמ ץראמ 37 יתקח־לכ־תא םתרמשו
יטפשמ־לכ־תאו
ינא םתא םתישעו
׃הוהי

Chapter 20

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לאו
ינבמ שיא שיא רמאת
רגה רגה־ןמו לארשי
ןתי רשא לארשיב
תומ ךלמל וערזמ
ץראה םע תמוי
׃ןבאב והמגרי 3 ינפ־תא ןתא ינאו
יתרכהו אוהה שיאב
יכ ומע ברקמ ותא
ךלמל ןתנ וערזמ
ישדקמ־תא אמט ןעמל
׃ישדק םש־תא ללחלו 4 ומילעי םלעה םאו
םהיניע־תא ץראה םע
ותתב אוהה שיאה־ןמ
יתלבל ךלמל וערזמ
׃ותא תימה 5 ינפ־תא ינא יתמשו
אוהה שיאב
יתרכהו ותחפשמבו
םינזה־לכ תאו ותא
ירחא תונזל וירחא
׃םמע ברקמ ךלמה 6 הנפת רשא שפנהו
תבאה־לא
תנזל םינעדיה־לאו
יתתנו םהירחא
אוהה שפנב ינפ־תא
ברקמ ותא יתרכהו
׃ומע 7 םתייהו םתשדקתהו
הוהי ינא יכ םישדק
׃םכיהלא 8 יתקח־תא םתרמשו
ינא םתא םתישעו
׃םכשדקמ הוהי 9 רשא שיא שיא־יכ
ויבא־תא ללקי
תמוי תומ ומא־תאו
ללק ומאו ויבא
׃וב וימד 10 ףאני רשא שיאו
רשא שיא תשא־תא
והער תשא־תא ףאני
ףאנה תמוי־תומ
׃תפאנהו 11 בכשי רשא שיאו
תורע ויבא תשא־תא
הלג ויבא
םהינש ותמוי־תומ
׃םב םהימד 12 בכשי רשא שיאו
ותמוי תומ ותלכ־תא
ושע לבת םהינש
׃םב םהימד 13 בכשי רשא שיאו
השא יבכשמ רכז־תא
םהינש ושע הבעות
םהימד ותמוי תומ
׃םב 14 חקי רשא שיאו
המא־תאו השא־תא
ופרשי שאב אוה המז
־אלו ןהתאו ותא
׃םככותב המז היהת 15 ןתי רשא שיאו
תומ המהבב ותבכש
המהבה־תאו תמוי
׃וגרהת 16 ברקת רשא השאו
העברל המהב־לכ־לא
השאה־תא תגרהו התא
תומ המהבה־תאו
׃םב םהימד ותמוי 17 חקי־רשא שיאו
ויבא־תב ותחא־תא
הארו ומא־תב וא
־איהו התורע־תא
דסח ותורע־תא הארת
יניעל ותרכנו אוה
ותחא תורע םמע ינב
׃אשי ונוע הלג 18 בכשי־רשא שיאו
הלגו הוד השא־תא
הרקמ־תא התורע־תא
התלג אוהו הרעה
הימד רוקמ־תא
ברקמ םהינש ותרכנו
׃םמע 19 ךמא תוחא תורעו
אל ךיבא תוחאו
וראש־תא יכ הלגת
׃ואשי םנוע הרעה 20 בכשי רשא שיאו
ודד תורע ותדד־תא
ואשי םאטח הלג
׃ותמי םירירע 21 חקי רשא שיאו
הדנ ויחא תשא־תא
הלג ויחא תורע אוה
׃ויהי םירירע 22 יתקח־לכ־תא םתרמשו
יטפשמ־לכ־תאו
םתא םתישעו
םכתא איקת־אלו
איבמ ינא רשא ץראה
׃הב תבשל המש םכתא 23 תקחב וכלת אלו
חלשמ ינא־רשא יוגה
יכ םכינפמ
ושע הלא־לכ־תא
׃םב ץקאו 24 םתא םכל רמאו
םתמדא־תא ושרית
םכל הננתא ינאו
תבז ץרא התא תשרל
הוהי ינא שבדו בלח
יתלדבה־רשא םכיהלא
׃םימעה־ןמ םכתא 25 המהבה־ןיב םתלדבהו
האמטל הרהטה
אמטה ףועה־ןיבו
וצקשת־אלו רהטל
המהבב םכיתשפנ־תא
רשא לכבו ףועבו
המדאה שמרת
םכל יתלדבה־רשא
׃אמטל 26 םישדק יל םתייהו
הוהי ינא שודק יכ
םכתא לדבאו
תויהל םימעה־ןמ
׃יל 27 השא־וא שיאו
בוא םהב היהי־יכ
תומ ינעדי וא
ומגרי ןבאב ותמוי
׃םב םהימד םתא

Chapter 21

1 השמ־לא הוהי רמאיו
ינב םינהכה־לא רמא
םהלא תרמאו ןרהא
אמטי ־אל שפנל
׃וימעב 2 ברקה וראשל־םא יכ
ויבאלו ומאל וילא
ותבלו ונבלו
׃ויחאלו 3 הלותבה ותחאלו
רשא וילא הבורקה
הל שיאל התיה־אל
׃אמטי 4 וימעב לעב אמטי אל
׃ולחהל 5 החרק החרקי־אל
םנקז תאפו םשארב
םרשבבו וחלגי אל
׃תטרש וטרשי אל 6 ויהי םישדק
וללחי אלו םהיהלאל
יכ םהיהלא םש
םחל הוהי ישא־תא
םבירקמ םה םהיהלא
׃שדק ויהו 7 אל הללחו הנז השא
השורג השאו וחקי
וחקי אל השיאמ
אוה שדק־יכ
׃ויהלאל 8 םחל־תא־יכ ותשדקו
בירקמ אוה ךיהלא
יכ ךל־היהי שדק
הוהי ינא שודק
׃םכשדקמ 9 יכ ןהכ שיא תבו
היבא־תא תונזל לחת
שאב תללחמ איה
׃ףרשת 10 ויחאמ לודגה ןהכהו
ושאר־לע קצוי־רשא
אלמו החשמה ןמש
שבלל ודי־תא
ושאר־תא םידגבה־תא
אל וידגבו ערפי אל
׃םרפי 11 אל תמ תשפנ־לכ לעו
ומאלו ויבאל אבי
׃אמטי אל 12 אצי אל שדקמה־ןמו
שדקמ תא ללחי אלו
ןמש רזנ יכ ויהלא
וילע ויהלא תחשמ
׃הוהי ינא 13 הילותבב השא אוהו
׃חקי 14 השורגו הנמלא
הלא־תא הנז הללחו
יכ חקי אל
וימעמ הלותב־םא
׃השא חקי 15 וערז ללחי־אלו
הוהי ינא יכ וימעב
׃ושדקמ 16 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 17 רמאל ןרהא־לא רבד
םתרדל ךערזמ שיא
םומ וב היהי רשא
בירקהל ברקי אל
׃ויהלא םחל 18 וב־רשא שיא־לכ יכ
שיא ברקי אל םומ
םרח וא חספ וא רוע
׃עורש וא 19 היהי־רשא שיא וא
רבש וא לגר רבש וב
׃די 20 וא קד־וא ןבג־וא
ברג וא וניעב ללבת
חורמ וא תפלי וא
׃ךשא 21 םומ וב־רשא שיא־לכ
אל ןהכה ןרהא ערזמ
ישא־תא בירקהל שגי
תא וב םומ הוהי
שגי אל ויהלא םחל
׃בירקהל 22 ישדקמ ויהלא םחל
םישדקה־ןמו םישדקה
׃לכאי 23 אל תכרפה־לא ךא
אל חבזמה־לאו אבי
אלו וב םומ־יכ שגי
יכ ישדקמ ־תא ללחי
׃םשדקמ הוהי ינא 24 ןרהא־לא השמ רבדיו
וינב־לאו
׃לארשי ינב־לכ־לאו

Chapter 22

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־לא רבד
ורזניו וינב־לאו
לארשי־ינב ישדקמ
םש־תא וללחי אלו
םה רשא ישדק
ינא יל םישדקמ
׃הוהי 3 םכיתרדל םהלא רמא
ברקי־רשא שיא־לכ
םכערז־לכמ
רשא םישדקה־לא
לארשי־ינב ושידקי
וילע ותאמטו הוהיל
אוהה שפנה התרכנו
׃הוהי ינא ינפלמ 4 ןרהא ערזמ שיא שיא
בז וא עורצ אוהו
דע לכאי אל םישדקב
עגנהו רהטי רשא
וא שפנ־אמט־לכב
ונממ אצת־רשא שיא
׃ערז־תבכש 5 עגי רשא שיא־וא
רשא ץרש־לכב
םדאב וא ול־אמטי
לכל ול־אמטי רשא
׃ותאמט 6 וב־עגת רשא שפנ
אלו ברעה־דע האמטו
יכ םישדקה־ןמ לכאי
׃םימב ורשב ץחר־םא 7 רהטו שמשה אבו
לכאי רחאו
ומחל יכ םישדקה־ןמ
׃אוה 8 אל הפרטו הלבנ
ינא הב־האמטל לכאי
׃הוהי 9 יתרמשמ־תא ורמשו
אטח וילע ואשי־אלו
והללחי יכ וב ותמו
׃םשדקמ הוהי ינא 10 לכאי־אל רז־לכו
ןהכ בשות שדק
לכאי־אל ריכשו
׃שדק 11 שפנ הנקי־יכ ןהכו
אוה ופסכ ןינק
דיליו וב לכאי
ולכאי םה ותיב
׃ומחלב 12 היהת יכ ןהכ־תבו
אוה רז שיאל
אל םישדקה תמורתב
׃לכאת 13 היהת יכ ןהכ־תבו
ערזו השורגו הנמלא
הבשו הל ןיא
היבא תיב־לא
היבא םחלמ הירוענכ
רז־לכו לכאת
׃וב לכאי־אל 14 שדק לכאי־יכ שיאו
ותישמח ףסיו הגגשב
ןהכל ןתנו וילע
׃שדקה־תא 15 ישדק־תא וללחי אלו
תא לארשי ינב
׃הוהיל ומירי־רשא 16 ןוע םתוא ואישהו
םלכאב המשא
ינא יכ םהישדק־תא
׃םשדקמ הוהי 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 18 ןרהא־לא רבד
לאו וינב־לאו
לארשי ינב־לכ
שיא םהלא תרמאו
לארשי תיבמ שיא
לארשיב רגה־ןמו
ונברק בירקי רשא
־לכלו םהירדנ־לכל
ובירקי־רשא םתובדנ
׃הלעל הוהיל 19 רכז םימת םכנצרל
םיבשכב רקבב
׃םיזעבו 20 אל םומ וב־רשא לכ
אל־יכ ובירקת
׃םכל היהי ןוצרל 21 בירקי־יכ שיאו
הוהיל םימלש־חבז
הבדנל וא רדנ־אלפל
םימת ןאצב וא רקבב
םומ־לכ ןוצרל היהי
׃וב־היהי אל 22 רובש וא תרוע
תלבי־וא ץורח־וא
תפלי וא ברג וא
הלא ובירקת־אל
השאו הוהיל
םהמ ונתת־אל
׃הוהיל חבזמה־לע 23 עורש השו רושו
השעת הבדנ טולקו
אל רדנלו ותא
׃הצרי 24 קותנו תותכו ךועמו
ובירקת אל תורכו
אל םכצראבו הוהיל
׃ושעת 25 אל רכנ־ןב דימו
םחל־תא ובירקת
יכ הלא־לכמ םכיהלא
םב םומ םהב םתחשמ
׃םכל וצרי אל 26 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 27 זע־וא בשכ־וא רוש
תעבש היהו דלוי יכ
ומא תחת םימי
ינימשה םוימו
ןברקל הצרי האלהו
׃הוהיל השא 28 ותא הש־וא רושו
וטחשת אל ונב־תאו
׃דחא םויב 29 וחבזת־יכו
הוהיל הדות־חבז
׃וחבזת םכנצרל 30 לכאי אוהה םויב
ונממ וריתות־אל
׃הוהי ינא רקב־דע 31 יתוצמ םתרמשו
ינא םתא םתישעו
׃הוהי 32 םש־תא וללחת אלו
ךותב יתשדקנו ישדק
ינא לארשי ינב
׃םכשדקמ הוהי 33 ץראמ םכתא איצומה
םכל תויהל םירצמ
׃הוהי ינא םיהלאל

Chapter 23

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
ידעומ םהלא תרמאו
וארקת־רשא הוהי
הלא שדק יארקמ םתא
׃ידעומ םה 3 השעת םימי תשש
םויבו הכאלמ
ןותבש תבש יעיבשה
הכאלמ־לכ שדק־ארקמ
אוה תבש ושעת אל
לכב הוהיל
׃םכיתבשומ 4 הוהי ידעומ הלא
שדק יארקמ
םתא וארקת־רשא
׃םדעומב 5 ןושארה שדחב
שדחל רשע העבראב
חספ םיברעה ןיב
׃הוהיל 6 םוי רשע השמחבו
תוצמה גח הזה שדחל
םימי תעבש הוהיל
׃ולכאת תוצמ 7 ןושארה םויב
םכל היהי שדק־ארקמ
אל הדבע תכאלמ־לכ
׃ושעת 8 הוהיל השא םתברקהו
םויב םימי תעבש
שדק־ארקמ יעיבשה
אל הדבע תכאלמ־לכ
׃ושעת 9 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 10 לארשי ינב־לא רבד
םהלא תרמאו
ץראה־לא ואבת־יכ
םכל ןתנ ינא רשא
הריצק־תא םתרצקו
רמע־תא םתאבהו
םכריצק תישאר
׃ןהכה־לא 11 רמעה־תא ףינהו
םכנצרל הוהי ינפל
ונפיני תבשה תרחממ
׃ןהכה 12 םויב םתישעו
רמעה־תא םכפינה
ותנש־ןב םימת שבכ
׃הוהיל הלעל 13 םינרשע ינש ותחנמו
ןמשב הלולב תלס
חיר הוהיל השא
ןיי הכסנו חחינ
׃ןיהה תעיבר 14 למרכו ילקו םחלו
םצע־דע ולכאת אל
דע הזה םויה
ןברק־תא םכאיבה
םלוע תקח םכיהלא
לכב םכיתרדל
׃םכיתבשמ 15 תרחממ םכל םתרפסו
םכאיבה םוימ תבשה
עבש הפונתה רמע־תא
תמימת תותבש
׃הנייהת 16 תבשה תרחממ דע
ורפסת תעיבשה
םתברקהו םוי םישמח
׃הוהיל השדח החנמ 17 ואיבת םכיתבשוממ
םיתש הפונת םחל
תלס םינרשע ינש
הניפאת ץמח הנייהת
׃הוהיל םירוכב 18 םחלה־לע םתברקהו
םמימת םישבכ תעבש
רפו הנש ינב
םליאו דחא רקב־ןב
הלע ויהי םינש
םתחנמו הוהיל
השא םהיכסנו
׃הוהיל חחינ־חיר 19 םיזע־ריעש םתישעו
ינשו תאטחל דחא
הנש ינב םישבכ
׃םימלש חבזל 20 לע םתא ןהכה ףינהו
הפונת םירכבה םחל
ינש־לע הוהי ינפל
ויהי שדק םישבכ
׃ןהכל הוהיל 21 םויה םצעב םתארקו
היהי שדק־ארקמ הזה
הדבע תכאלמ־לכ םכל
םלוע תקח ושעת אל
םכיתבשומ־לכב
׃םכיתרדל 22 ריצק־תא םכרצקבו
תאפ הלכת־אל םכצרא
טקלו ךרצקב ךדש
טקלת אל ךריצק
בזעת רגלו ינעל
הוהי ינא םתא
׃םכיהלא 23 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 24 לארשי ינב־לא רבד
יעיבשה שדחב רמאל
היהי שדחל דחאב
ןורכז ןותבש םכל
׃שדק־ארקמ העורת 25 אל הדבע תכאלמ־לכ
השא םתברקהו ושעת
׃הוהיל 26 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 27 שדחל רושעב ךא
םוי הזה יעיבשה
אוה םירפכה
םכל היהי שדק־ארקמ
םכיתשפנ־תא םתינעו
השא םתברקהו
׃הוהיל 28 ושעת אל הכאלמ־לכו
יכ הזה םויה םצעב
אוה םירפכ םוי
ינפל םכילע רפכל
׃םכיהלא הוהי 29 רשא שפנה־לכ יכ
םויה םצעב הנעת־אל
׃הימעמ התרכנו הזה 30 השעת רשא שפנה־לכו
םצעב הכאלמ־לכ
יתדבאהו הזה םויה
ברקמ אוהה שפנה־תא
׃המע 31 ושעת אל הכאלמ־לכ
םכיתרדל םלוע תקח
׃םכיתבשמ לכב 32 םכל אוה ןותבש תבש
םכיתשפנ־תא םתינעו
ברעב שדחל העשתב
ברע ־דע ברעמ
׃םכתבש ותבשת 33 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 34 לארשי ינב־לא רבד
רשע השמחב רמאל
יעיבשה שדחל םוי
תעבש תוכסה גח הזה
׃הוהיל םימי 35 ןושארה םויב
תכאלמ־לכ שדק־ארקמ
׃ושעת אל הדבע 36 ובירקת םימי תעבש
םויב הוהיל השא
שדק־ארקמ ינימשה
םתברקהו םכל היהי
תרצע הוהיל השא
הדבע תכאלמ־לכ אוה
׃ושעת אל 37 הוהי ידעומ הלא
םתא וארקת־רשא
בירקהל שדק יארקמ
הלע הוהיל השא
םיכסנו חבז החנמו
׃ומויב םוי־רבד 38 הוהי תתבש דבלמ
םכיתונתמ דבלמו
םכירדנ־לכ דבלמו
םכיתבדנ ־לכ דבלמו
׃הוהיל ונתת רשא 39 םוי רשע השמחב ךא
יעיבשה שדחל
תאובת־תא םכפסאב
־גח־תא וגחת ץראה
םימי תעבש הוהי
ןותבש ןושארה םויב
ינימשה םויבו
׃ןותבש 40 םויב םכל םתחקלו
רדה ץע ירפ ןושארה
ףנעו םירמת תפכ
לחנ־יברעו תבע־ץע
הוהי ינפל םתחמשו
׃םימי תעבש םכיהלא 41 גח ותא םתגחו
םימי תעבש הוהיל
םלוע תקח הנשב
שדחב םכיתרדל
׃ותא וגחת יעיבשה 42 תעבש ובשת תכסב
חרזאה־לכ םימי
׃תכסב ובשי לארשיב 43 םכיתרד ועדי ןעמל
יתבשוה תוכסב יכ
לארשי ינב־תא
ץראמ םתוא יאיצוהב
הוהי ינא םירצמ
׃םכיהלא 44 ידעמ־תא השמ רבדיו
ינב־לא הוהי
׃לארשי

Chapter 24

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־תא וצ
ןמש ךילא וחקיו
רואמל תיתכ ךז תיז
׃דימת רנ תלעהל 3 תדעה תכרפל ץוחמ
ךרעי דעומ להאב
ברעמ ןרהא ותא
הוהי ינפל רקב־דע
םלוע תקח דימת
׃םכיתרדל 4 הרהטה הרנמה לע
תורנה־תא ךרעי
׃דימת הוהי ינפל 5 תיפאו תלס תחקלו
הרשע םיתש התא
םינרשע ינש תולח
׃תחאה הלחה היהי 6 םיתש םתוא תמשו
תכרעמה שש תוכרעמ
רהטה ןחלשה לע
׃הוהי ינפל 7 תכרעמה־לע תתנו
התיהו הכז הנבל
השא הרכזאל םחלל
׃הוהיל 8 םויב תבשה םויב
ינפל ונכרעי תבשה
תאמ דימת הוהי
תירב לארשי־ינב
׃םלוע 9 ןרהאל התיהו
והלכאו וינבלו
שדק יכ שדק םוקמב
ישאמ ול אוה םישדק
׃םלוע־קח הוהי 10 השא־ןב אציו
אוהו תילארשי
ךותב ירצמ שיא־ןב
וצניו לארשי ינב
תילארשיה ןב הנחמב
׃ילארשיה שיאו 11 השאה־ןב בקיו
םשה־תא תילארשיה
ותא ואיביו ללקיו
ומא םשו השמ־לא
ירבד־תב תימלש
׃ןד־הטמל 12 רמשמב והחיניו
יפ־לע םהל שרפל
׃הוהי 13 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 14 ללקמה־תא אצוה
הנחמל ץוחמ־לא
םיעמשה־לכ וכמסו
ושאר־לע םהידי־תא
ותא ומגרו
׃הדעה־לכ 15 לארשי ינב־לאו
שיא שיא רמאל רבדת
ויהלא ללקי־יכ
׃ואטח אשנו 16 תומ הוהי־םש בקנו
םוגר תמוי
הדעה־לכ וב־ומגרי
־ובקנב חרזאכ רגכ
׃תמוי םש 17 הכי יכ שיאו
תומ םדא שפנ־לכ
׃תמוי 18 המהב־שפנ הכמו
תחת שפנ הנמלשי
׃שפנ 19 םומ ןתי־יכ שיאו
השע רשאכ ותימעב
׃ול השעי ןכ 20 ןיע רבש תחת רבש
ןש תחת ןש ןיע תחת
םדאב םומ ןתי רשאכ
׃וב ןתני ןכ 21 הנמלשי המהב הכמו
׃תמוי םדא הכמו 22 םכל היהי דחא טפשמ
יכ היהי חרזאכ רגכ
׃םכיהלא הוהי ינא 23 ינב־לא השמ רבדיו
ואיצויו לארשי
ץוחמ־לא ללקמה־תא
ותא ומגריו הנחמל
לארשי־ינבו ןבא
הוהי הוצ רשאכ ושע
׃השמ־תא

Chapter 25

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל יניס רהב 2 לארשי ינב־לא רבד
יכ םהלא תרמאו
רשא ץראה־לא ואבת
התבשו םכל ןתנ ינא
׃הוהיל תבש ץראה 3 ךדש ערזת םינש שש
רמזת םינש ששו
תפסאו ךמרכ
׃התאובת־תא 4 תבש תעיבשה הנשבו
ץראל היהי ןותבש
אל ךדש הוהיל תבש
אל ךמרכו ערזת
׃רמזת 5 אל ךריצק חיפס תא
יבנע־תאו רוצקת
תנש רצבת אל ךריזנ
׃ץראל היהי ןותבש 6 ץראה תבש התיהו
ךל הלכאל םכל
ךתמאלו ךדבעלו
ךבשותלו ךריכשלו
׃ךמע םירגה 7 רשא היחלו ךתמהבלו
היהת ךצראב
׃לכאל התאובת־לכ 8 תתבש עבש ךל תרפסו
עבש םינש עבש םינש
ימי ךל ויהו םימעפ
םינשה תתבש עבש
׃הנש םיעבראו עשת 9 העורת רפוש תרבעהו
רושעב יעבשה שדחב
םירפכה םויב שדחל
רפוש וריבעת
׃םכצרא־לכב 10 תנש תא םתשדקו
םתארקו הנש םישמחה
ץראב רורד
לבוי היבשי־לכל
םכל היהת אוה
שיא םתבשו
שיאו ותזחא־לא
׃ובשת ותחפשמ־לא 11 תנש אוה לבוי
היהת הנש םישמחה
אלו וערזת אל םכל
היחיפס ־תא ורצקת
ורצבת אלו
׃הירזנ־תא 12 שדק אוה לבוי יכ
הדשה־ןמ םכל היהת
׃התאובת־תא ולכאת 13 תאזה לבויה תנשב
שיא ובשת
׃ותזחא־לא 14 רכממ ורכמת־יכו
דימ הנק וא ךתימעל
שיא ונות־לא ךתימע
׃ויחא־תא 15 רחא םינש רפסמב
תאמ הנקת לבויה
רפסמב ךתימע
תאובת־ינש
׃ךל־רכמי 16 הברת םינשה בר יפל
טעמ יפלו ותנקמ
ותנקמ טיעמת םינשה
אוה תאובת רפסמ יכ
׃ךל רכמ 17 שיא ונות אלו
תאריו ותימע־תא
ינא יכ ךיהלאמ
׃םכיהלא הוהי 18 יתקח־תא םתישעו
ורמשת יטפשמ־תאו
םתבשיו םתא םתישעו
׃חטבל ץראה־לע 19 הירפ ץראה הנתנו
עבשל םתלכאו
׃הילע חטבל םתבשיו 20 לכאנ־המ ורמאת יכו
אל ןה תעיבשה הנשב
־תא ףסאנ אלו ערזנ
׃ונתאובת 21 יתכרב־תא יתיוצו
תיששה הנשב םכל
האובתה־תא תשעו
׃םינשה שלשל 22 הנשה תא םתערזו
םתלכאו תנימשה
דע ןשי האובתה־ןמ
־דע תעישתה הנשה
ולכאת התאובת אוב
׃ןשי 23 רכמת אל ץראהו
ץראה יל־יכ תתמצל
םיבשותו םירג־יכ
׃ידמע םתא 24 םכתזחא ץרא לכבו
׃ץראל ונתת הלאג 25 רכמו ךיחא ךומי־יכ
ולאג אבו ותזחאמ
תא לאגו וילא ברקה
׃ויחא רכממ 26 אל יכ שיאו
לאג ול־היהי
אצמו ודי הגישהו
׃ותלאג ידכ 27 ורכממ ינש־תא בשחו
ףדעה־תא בישהו
ול־רכמ רשא שיאל
׃ותזחאל בשו 28 ודי האצמ־אל םאו
היהו ול בישה יד
הנקה דיב ורכממ
לבויה תנש דע ותא
בשו לביב אציו
׃ותזחאל 29 רכמי־יכ שיאו
המוח ריע בשומ־תיב
םת־דע ותלאג התיהו
םימי ורכממ תנש
׃ותלאג היהת 30 לאגי־אל םאו
הנש ול תאלמ־דע
תיבה םקו המימת
אל־רשא ריעב־רשא
הנקל תתימצל המח
אצי אל ויתרדל ותא
׃לביב 31 רשא םירצחה יתבו
ביבס המח םהל־ןיא
בשחי ץראה הדש־לע
ול ־היהת הלאג
׃אצי לביבו 32 יתב םיולה ירעו
תלאג םתזחא ירע
׃םיולל היהת םלוע 33 לאגי רשאו
אציו םיולה־ןמ
ריעו תיב־רכממ
יתב יכ לביב ותזחא
אוה םיולה ירע
ינב ךותב םתזחא
׃לארשי 34 םהירע שרגמ הדשו
תזחא־יכ רכמי אל
׃םהל אוה םלוע 35 ךיחא ךומי־יכו
ךמע ודי הטמו
רג וב תקזחהו
׃ךמע יחו בשותו 36 ךשנ ותאמ חקת־לא
תאריו תיברתו
ךיחא יחו ךיהלאמ
׃ךמע 37 ול ןתת־אל ךפסכ־תא
תיברמבו ךשנב
׃ךלכא ןתת־אל 38 םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה־רשא
תתל םירצמ ץראמ
ןענכ ץרא־תא םכל
׃םיהלאל םכל תויהל 39 ךמע ךיחא ךומי־יכו
דבעת־אל ךל־רכמנו
׃דבע תדבע וב 40 היהי בשותכ ריכשכ
לביה תנש־דע ךמע
׃ךמע דבעי 41 אוה ךמעמ אציו
בשו ומע וינבו
ותחפשמ־לא
ויתבא תזחא־לאו
׃בושי 42 םה ידבע־יכ
םתא יתאצוה־רשא
אל םירצמ ץראמ
׃דבע תרכממ ורכמי 43 ךרפב וב הדרת־אל
׃ךיהלאמ תאריו 44 רשא ךתמאו ךדבעו
םיוגה תאמ ךל־ויהי
םהמ םכיתביבס רשא
׃המאו דבע ונקת 45 םיבשותה ינבמ םגו
םהמ םכמע םירגה
רשא םתחפשממו ונקת
ודילוה רשא םכמע
םכל ויהו םכצראב
׃הזחאל 46 םתא םתלחנתהו
םכירחא םכינבל
םלעל הזחא תשרל
םכיחאבו ודבעת םהב
שיא לארשי־ינב
וב הדרת־אל ויחאב
׃ךרפב 47 רג די גישת יכו
ךמו ךמע בשותו
רכמנו ומע ךיחא
וא ךמע בשות רגל
׃רג תחפשמ רקעל 48 הלאג רכמנ ירחא
ויחאמ דחא ול־היהת
׃ונלאגי 49 ודד־ןב וא ודד־וא
ראשמ־וא ונלאגי
ותחפשממ ורשב
הגישה־וא ונלאגי
׃לאגנו ודי 50 תנשמ והנק־םע בשחו
תנש דע ול ורכמה
ףסכ היהו לביה
םינש רפסמב ורכממ
היהי ריכש ימיכ
׃ומע 51 םינשב תובר דוע־םא
ותלאג בישי ןהיפל
׃ותנקמ ףסכמ 52 ראשנ טעמ־םאו
לביה תנש־דע םינשב
וינש יפכ ול־בשחו
׃ותלאג ־תא בישי 53 הנשב הנש ריכשכ
ונדרי־אל ומע היהי
׃ךיניעל ךרפב 54 הלאב לאגי אל־םאו
לביה תנשב אציו
׃ומע וינבו אוה 55 לארשי־ינב יל־יכ
םה ידבע םידבע
םתוא יתאצוה־רשא
ינא םירצמ ץראמ
׃םכיהלא הוהי

Chapter 26

1 םלילא םכל ושעת־אל
הבצמו לספו
ןבאו םכל ומיקת־אל
ונתת אל תיכשמ
תוחתשהל םכצראב
הוהי ינא יכ הילע
׃םכיהלא 2 ורמשת יתתבש־תא
ינא וארית ישדקמו
׃הוהי 3 וכלת יתקחב־םא
ורמשת יתוצמ־תאו
׃םתא םתישעו 4 םתעב םכימשג יתתנו
הלובי ץראה הנתנו
ןתי הדשה ץעו
׃וירפ 5 שיד םכל גישהו
ריצבו ריצב־תא
ערז־תא גישי
עבשל םכמחל םתלכאו
חטבל םתבשיו
׃םכצראב 6 ץראב םולש יתתנו
דירחמ ןיאו םתבכשו
הער היח יתבשהו
ברחו ץראה־ןמ
׃םכצראב רבעת־אל 7 םכיביא־תא םתפדרו
םכינפל ולפנו
׃ברחל 8 השמח םכמ ופדרו
הבבר םכמ האמו האמ
ולפנו ופדרי
םכינפל םכיביא
׃ברחל 9 םכילא יתינפו
םכתא יתירפהו
םכתא יתיברהו
יתירב־תא יתמיקהו
׃םכתא 10 ןשונ ןשי םתלכאו
שדח ינפמ ןשיו
׃ואיצות 11 ינכשמ יתתנו
לעגת־אלו םככותב
׃םכתא ישפנ 12 םככותב יתכלהתהו
םיהלאל םכל יתייהו
׃םעל יל־ויהת םתאו 13 םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה רשא
תיהמ םירצמ ץראמ
רבשאו םידבע םהל
ךלואו םכלע תטמ
׃תויממוק םכתא 14 יל ועמשת אל־םאו
תא ושעת אלו
׃הלאה תוצמה־לכ 15 וסאמת יתקחב־םאו
לעגת יטפשמ־תא םאו
תושע יתלבל םכשפנ
יתוצמ ־לכ־תא
׃יתירב־תא םכרפהל 16 תאז־השעא ינא־ףא
םכילע יתדקפהו םכל
תפחשה־תא הלהב
תולכמ תחדקה־תאו
שפנ תבידמו םיניע
םכערז קירל םתערזו
׃םכיביא והלכאו 17 םכב ינפ יתתנו
ינפל םתפגנו
םכב ודרו םכיביא
םתסנו םכיאנש
׃םכתא ףדר ־ןיאו 18 אל הלא־דע־םאו
יתפסיו יל ועמשת
עבש םכתא הרסיל
׃םכיתאטח־לע 19 ןואג־תא יתרבשו
יתתנו םכזע
לזרבכ םכימש־תא
׃השחנכ םכצרא־תאו 20 םכחכ קירל םתו
םכצרא ןתת־אלו
ץראה ץעו הלובי־תא
׃וירפ ןתי אל 21 ירק ימע וכלת־םאו
יל עמשל ובאת אלו
הכמ םכילע יתפסיו
׃םכיתאטחכ עבש 22 םכב יתחלשהו
הלכשו הדשה תיח־תא
התירכהו םכתא
הטיעמהו םכתמהב־תא
ומשנו םכתא
׃םכיכרד 23 ורסות אל הלאב־םאו
ימע םתכלהו יל
׃ירק 24 ינא־ףא יתכלהו
יתיכהו ירקב םכמע
עבש ינא־םג םכתא
׃םכיתאטח־לע 25 ברח םכילע יתאבהו
תירב־םקנ תמקנ
םכירע־לא םתפסאנו
םככותב רבד יתחלשו
׃ביוא־דיב םתתנו 26 םחל־הטמ םכל ירבשב
םישנ רשע ופאו
דחא רונתב םכמחל
םכמחל ובישהו
אלו םתלכאו לקשמב
׃ועבשת 27 ועמשת אל תאזב־םאו
ימע םתכלהו יל
׃ירקב 28 םכמע יתכלהו
יתרסיו ירק־תמחב
עבש ינא־ףא םכתא
׃םכיתאטח־לע 29 םכינב רשב םתלכאו
םכיתנב רשבו
׃ולכאת 30 םכיתמב־תא יתדמשהו
םכינמח־תא יתרכהו
םכירגפ־תא יתתנו
םכילולג ירגפ־לע
׃םכתא ישפנ הלעגו 31 םכירע־תא יתתנו
יתומשהו הברח
אלו םכישדקמ־תא
׃םכחחינ חירב חירא 32 ינא יתמשהו
וממשו ץראה־תא
םכיביא הילע
׃הב םיבשיה 33 םיוגב הרזא םכתאו
םכירחא יתקירהו
םכצרא התיהו ברח
ויהי םכירעו הממש
׃הברח 34 ץראה הצרת זא
ימי לכ היתתבש־תא
ץראב םתאו המשה
תבשת זא םכיביא
תצרהו ץראה
׃היתתבש־תא 35 תבשת המשה ימי־לכ
התבש־אל רשא תא
םכתבשב םכיתתבשב
׃הילע 36 םכב םיראשנהו
םבבלב ךרמ יתאבהו
ףדרו םהיביא תצראב
ףדנ הלע לוק םתא
ברח־תסנמ וסנו
׃ףדר ןיאו ולפנו 37 ויחאב־שיא ולשכו
ףדרו ברח־ינפמכ
םכל היהת־אלו ןיא
ינפל המוקת
׃םכיביא 38 םיוגב םתדבאו
ץרא םכתא הלכאו
׃םכיביא 39 וקמי םכב םיראשנהו
תצראב םנועב
תנועב ףאו םכיביא
׃וקמי םתא םתבא 40 םנוע־תא ודותהו
םתבא ןוע־תאו
יב־ולעמ רשא םלעמב
ימע וכלה־רשא ףאו
׃ירקב 41 םמע ךלא ינא־ףא
םתא יתאבהו ירקב
זא־וא םהיביא ץראב
לרעה םבבל ענכי
׃םנוע־תא וצרי זאו 42 יתירב־תא יתרכזו
ףאו בוקעי
ףאו קחצי יתירב־תא
םהרבא יתירב־תא
׃רכזא ץראהו רכזא 43 םהמ בזעת ץראהו
היתתבש־תא ץרתו
םהו םהמ המשהב
ןעי םנוע־תא וצרי
וסאמ יטפשמב ןעיבו
הלעג יתקח־תאו
׃םשפנ 44 םתויהב תאז־םג־ףאו
םהיביא ץראב
םיתסאמ־אל
םתלכל םיתלעג־אלו
יכ םתא יתירב רפהל
׃םהיהלא הוהי ינא 45 תירב םהל יתרכזו
רשא םינשאר
ץראמ םתא־יתאצוה
םיוגה יניעל םירצמ
םיהלאל םהל תויהל
׃הוהי ינא 46 םיקחה הלא
תרותהו םיטפשמהו
וניב הוהי ןתנ רשא
לארשי ינב ןיבו
׃השמ־דיב יניס רהב

Chapter 27

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
יכ שיא םהלא תרמאו
ךכרעב רדנ אלפי
׃הוהיל תשפנ 3 רכזה ךכרע היהו
דעו הנש םירשע ןבמ
היהו הנש םישש־ןב
לקש םישמח ךכרע
׃שדקה לקשב ףסכ 4 היהו אוה הבקנ־םאו
׃לקש םישלש ךכרע 5 םינש שמח־ןבמ םאו
הנש םירשע־ןב דעו
רכזה ךכרע היהו
םילקש םירשע
תרשע הבקנלו
׃םילקש 6 דעו שדח־ןבמ םאו
היהו םינש שמח־ןב
השמח רכזה ךכרע
הבקנלו ףסכ םילקש
םילקש תשלש ךכרע
׃ףסכ 7 הנש םישש־ןבמ םאו
היהו רכז־םא הלעמו
לקש רשע השמח ךכרע
הרשע הבקנלו
׃םילקש 8 ךכרעמ אוה ךמ־םאו
ןהכה ינפל ודימעהו
ןהכה ותא ךירעהו
די גישת רשא יפ־לע
ונכירעי רדנה
׃ןהכה 9 רשא המהב־םאו
ןברק הנממ ובירקי
ןתי רשא לכ הוהיל
הוהיל ונממ
׃שדק־היהי 10 ונפילחי אל
בוט ותא רימי־אלו
בוטב ער־וא ערב
המהב רימי רמה־םאו
אוה־היהו המהבב
׃שדק־היהי ותרומתו 11 האמט המהב־לכ םאו
ובירקי־אל רשא
הוהיל ןברק הנממ
המהבה ־תא דימעהו
׃ןהכה ינפל 12 התא ןהכה ךירעהו
ער ןיבו בוט ןיב
ןכ ןהכה ךכרעכ
׃היהי 13 הנלאגי לאג־םאו
ותשימח ףסיו
׃ךכרע־לע 14 שדקי־יכ שיאו
הוהיל שדק ותיב־תא
ןיב ןהכה וכירעהו
רשאכ ער ןיבו בוט
ןכ ןהכה ותא ךירעי
׃םוקי 15 לאגי שידקמה־םאו
ףסיו ותיב־תא
ךכרע־ףסכ תישימח
׃ול היהו וילע 16 ותזחא הדשמ םאו
הוהיל שיא שידקי
יפל ךכרע היהו
רמח ערז וערז
לקש םישמחב םירעש
׃ףסכ 17 לביה תנשמ־םא
ךכרעכ והדש שידקי
׃םוקי 18 לביה רחא־םאו
והדש שידקי
ןהכה ול־בשחו
יפ־לע ףסכה־תא
דע תרתונה םינשה
ערגנו לביה תנש
׃ךכרעמ 19 לאגי לאג־םאו
שידקמה הדשה־תא
תישמח ףסיו ותא
םקו וילע ךכרע־ףסכ
׃ול 20 לאגי אל־םאו
רכמ־םאו הדשה־תא
רחא שיאל הדשה־תא
׃דוע לאגי אל 21 ותאצב הדשה היהו
הוהיל שדק לביב
ןהכל םרחה הדשכ
׃ותזחא היהת 22 ותנקמ הדש־תא םאו
ותזחא הדשמ אל רשא
׃הוהיל שידקי 23 תא ןהכה ול־בשחו
תנש דע ךכרעה תסכמ
ןתנו לביה
םויב ךכרעה־תא
׃הוהיל שדק אוהה 24 בושי לבויה תנשב
והנק רשאל הדשה
תזחא ול־רשאל ותאמ
׃ץראה 25 היהי ךכרע־לכו
םירשע שדקה לקשב
׃לקשה היהי הרג 26 רכבי־רשא רוכב־ךא
המהבב הוהיל
ותא שיא שידקי־אל
הש־םא רוש־םא
׃אוה הוהיל 27 האמטה המהבב םאו
ףסיו ךכרעב הדפו
אל־םאו וילע ותשמח
׃ךכרעב רכמנו לאגי 28 רשא םרח־לכ־ךא
הוהיל שיא םרחי
םדאמ ול־רשא־לכמ
ותזחא הדשמו המהבו
לאגי אלו רכמי אל
םישדק־שדק םרח־לכ
׃הוהיל אוה 29 םרחי רשא םרח־לכ
הדפי אל םדאה־ןמ
׃תמוי תומ 30 ץראה רשעמ־לכו
ירפמ ץראה ערזמ
שדק אוה הוהיל ץעה
׃הוהיל 31 שיא לאגי לאג־םאו
ףסי ותישמח ורשעממ
׃וילע 32 ןאצו רקב רשעמ־לכו
תחת רבעי־רשא לכ
ירישעה טבשה
׃הוהיל שדק־היהי 33 בוט־ןיב רקבי אל
ונרימי אלו ערל
ונרימי רמה־םאו
ותרומתו אוה־היהו
׃לאגי אל שדק־היהי 34 הוצ רשא תוצמה הלא
השמ־תא הוהי
רהב לארשי ינב־לא
׃יניס

Numbers

Chapter 1

1 השמ־לא הוהי רבדיו
להאב יניס רבדמב
שדחל דחאב דעומ
תינשה הנשב ינשה
םירצמ ץראמ םתאצל
׃רמאל 2 תדע־לכ שאר־תא ואש
םתחפשמל לארשי־ינב
רפסמב םתבא תיבל
רכז ־לכ תומש
׃םתלגלגל 3 הנש םירשע ןבמ
אבצ אצי־לכ הלעמו
םתא ודקפת לארשיב
׃ןרהאו התא םתאבצל 4 שיא ויהי םכתאו
שאר שיא הטמל שיא
׃אוה ויתבא־תיבל 5 םישנאה תומש הלאו
םכתא ודמעי רשא
רוצילא ןבוארל
׃רואידש־ןב 6 לאימלש ןועמשל
׃ידשירוצ־ןב 7 ןושחנ הדוהיל
׃בדנימע־ןב 8 לאנתנ רכששיל
׃רעוצ־ןב 9 באילא ןלובזל
׃ןלח־ןב 10 םירפאל ףסוי ינבל
דוהימע־ןב עמשילא
לאילמג השנמל
׃רוצהדפ־ןב 11 ןדיבא ןמינבל
׃ינעדג־ןב 12 רזעיחא ןדל
׃ידשימע־ןב 13 לאיעגפ רשאל
׃ןרכע־ןב 14 ףסילא דגל
׃לאועד־ןב 15 עריחא ילתפנל
׃ןניע־ןב 16 הדעה יאירק הלא
םתובא תוטמ יאישנ
לארשי יפלא ישאר
׃םה 17 תא ןרהאו השמ חקיו
רשא הלאה םישנאה
׃תומשב ובקנ 18 הדעה־לכ תאו
שדחל דחאב וליהקה
ודליתיו ינשה
תיבל םתחפשמ־לע
תומש רפסמב םתבא
הנש םירשע ןבמ
׃םתלגלגל הלעמו 19 הוהי הוצ רשאכ
םדקפיו השמ־תא
׃יניס רבדמב 20 ןבואר־ינב ויהיו
םתדלות לארשי רכב
םתבא תיבל םתחפשמל
תומש רפסמב
רכז־לכ םתלגלגל
הנש םירשע ןבמ
׃אבצ אצי לכ הלעמו 21 ןבואר הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו השש
׃תואמ שמחו 22 םתדלות ןועמש ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
תומש רפסמב וידקפ
רכז־לכ םתלגלגל
הנש םירשע ןבמ
׃אבצ אצי לכ הלעמו 23 ןועמש הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העשת
׃תואמ שלשו 24 םתדלות דג ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תומש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 25 דג הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו השמח
׃םישמחו תואמ ששו 26 םתדלות הדוהי ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 27 הדוהי הטמל םהידקפ
ףלא םיעבשו העברא
׃תואמ ששו 28 םתדלות רכששי ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 29 רכששי הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העברא
׃תואמ עבראו 30 םתדלות ןלובז ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 31 ןלובז הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העבש
׃תואמ עבראו 32 ינבל ףסוי ינבל
םתדלות םירפא
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 33 םירפא הטמל םהידקפ
שמחו ףלא םיעברא
׃תואמ 34 םתדלות השנמ ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תומש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 35 השנמ הטמל םהידקפ
ףלא םישלשו םינש
׃םיתאמו 36 םתדלות ןמינב ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 37 ןמינב הטמל םהידקפ
ףלא םישלשו השמח
׃תואמ עבראו 38 םתדלות ןד ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 39 ןד הטמל םהידקפ
ףלא םיששו םינש
׃תואמ עבשו 40 םתדלות רשא ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 41 רשא הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו דחא
׃תואמ שמחו 42 םתדלות ילתפנ ינב
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 43 ילתפנ הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו השלש
׃תואמ עבראו 44 רשא םידקפה הלא
ןרהאו השמ דקפ
םינש לארשי יאישנו
דחא ־שיא שיא רשע
׃ויה ויתבא־תיבל 45 ידוקפ־לכ ויהיו
תיבל לארשי־ינב
םירשע ןבמ םתבא
אצי ־לכ הלעמו הנש
׃לארשיב אבצ 46 םידקפה־לכ ויהיו
תשלשו ףלא תואמ־שש
תואמ שמחו םיפלא
׃םישמחו 47 םתבא הטמל םיולהו
׃םכותב ודקפתה אל 48 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 49 אל יול הטמ־תא ךא
אל םשאר־תאו דקפת
ינב ךותב אשת
׃לארשי 50 דקפה התאו
ןכשמ־לע םיולה־תא
וילכ־לכ לעו תדעה
המה ול־רשא־לכ לעו
ןכשמה־תא ואשי
םהו וילכ־לכ־תאו
ביבסו והתרשי
׃ונחי ןכשמל 51 ןכשמה עסנבו
םיולה ותא ודירוי
ומיקי ןכשמה תנחבו
רזהו םיולה ותא
׃תמוי ברקה 52 לארשי ינב ונחו
שיאו והנחמ־לע שיא
׃םתאבצל ולגד־לע 53 ביבס ונחי םיולהו
תדעה ןכשמל
ףצק היהי־אלו
לארשי ינב תדע־לע
םיולה ורמשו
ןכשמ תרמשמ־תא
׃תודעה 54 לארשי ינב ושעיו
הוהי הוצ רשא לככ
׃ושע ןכ השמ־תא

Chapter 2

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 2 תתאב ולגד־לע שיא
ונחי םתבא תיבל
דגנמ לארשי ינב
דעומ־להאל ביבס
׃ונחי 3 החרזמ המדק םינחהו
הדוהי הנחמ לגד
ינבל אישנו םתאבצל
ןושחנ הדוהי
׃בדנימע־ןב 4 םהידקפו ואבצו
ףלא םיעבשו העברא
׃תואמ ששו 5 הטמ וילע םינחהו
ינבל אישנו רכששי
לאנתנ רכששי
׃רעוצ־ןב 6 וידקפו ואבצו
ףלא םישמחו העברא
׃תואמ עבראו 7 אישנו ןלובז הטמ
באילא ןלובז ינבל
׃ןלח־ןב 8 העבש וידקפו ואבצו
עבראו ףלא םישמחו
׃תואמ 9 הנחמל םידקפה־לכ
ףלא תאמ הדוהי
ףלא םינמשו
־עבראו םיפלא־תששו
הנשאר םתאבצל תואמ
׃ועסי 10 ןבואר הנחמ לגד
םתאבצל הנמית
ןבואר ינבל אישנו
־ןב רוצילא
׃רואידש 11 השש וידקפו ואבצו
שמחו ףלא םיעבראו
׃תואמ 12 הטמ וילע םנוחהו
ינבל אישנו ןועמש
לאימלש ןועמש
׃ידש־ירוצ־ןב 13 םהידקפו ואבצו
ףלא םישמחו העשת
׃תואמ שלשו 14 אישנו דג הטמו
ףסילא דג ינבל
׃לאוער־ןב 15 םהידקפו ואבצו
ףלא םיעבראו השמח
׃םישמחו תואמ ששו 16 הנחמל םידקפה־לכ
ףלא תאמ ןבואר
ףלא םישמחו דחאו
םישמחו תואמ־עבראו
םינשו םתאבצל
׃ועסי 17 דעומ־להא עסנו
ךותב םיולה הנחמ
ונחי רשאכ תנחמה
־לע שיא ועסי ןכ
׃םהילגדל ודי 18 םירפא הנחמ לגד
אישנו המי םתאבצל
עמשילא םירפא ינבל
׃דוהימע־ןב 19 םהידקפו ואבצו
שמחו ףלא םיעברא
׃תואמ 20 השנמ הטמ וילעו
השנמ ינבל אישנו
׃רוצהדפ־ןב לאילמג 21 םהידקפו ואבצו
ףלא םישלשו םינש
׃םיתאמו 22 אישנו ןמינב הטמו
ןדיבא ןמינב ינבל
׃ינעדג־ןב 23 םהידקפו ואבצו
ףלא םישלשו השמח
׃תואמ עבראו 24 הנחמל םידקפה־לכ
ףלא תאמ םירפא
האמו םיפלא־תנמשו
םישלשו םתאבצל
׃ועסי 25 הנפצ ןד הנחמ לגד
ינבל אישנו םתאבצל
רזעיחא ןד
׃ידשימע־ןב 26 םהידקפו ואבצו
ףלא םיששו םינש
׃תואמ עבשו 27 הטמ וילע םינחהו
ינבל אישנו רשא
לאיעגפ רשא
׃ןרכע־ןב 28 דחא םהידקפו ואבצו
שמחו ףלא םיעבראו
׃תואמ 29 אישנו ילתפנ הטמו
עריחא ילתפנ ינבל
׃ןניע־ןב 30 םהידקפו ואבצו
ףלא םישמחו השלש
׃תואמ עבראו 31 הנחמל םידקפה־לכ
העבשו ףלא תאמ ןד
ששו ףלא םישמחו
ועסי הנרחאל תואמ
׃םהילגדל 32 ידוקפ הלא
תיבל לארשי־ינב
ידוקפ־לכ םתבא
םתאבצל תנחמה
תשלשו ףלא תואמ־שש
תואמ שמחו םיפלא
׃םישמחו 33 ודקפתה אל םיולהו
לארשי ינב ךותב
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 34 לארשי ינב ושעיו
הוהי הוצ־רשא לככ
ונח־ןכ השמ־תא
ועסנ ןכו םהילגדל
ויתחפשמל שיא
׃ויתבא תיב־לע

Chapter 3

1 ןרהא תדלות הלאו
רבד םויב השמו
רהב השמ־תא הוהי
׃יניס 2 תומש הלאו
בדנ רכבה ןרהא־ינב
רזעלא אוהיבאו
׃רמתיאו 3 ןרהא ינב תומש הלא
םיחשמה םינהכה
׃ןהכל םדי אלמ־רשא 4 אוהיבאו בדנ תמיו
םברקהב הוהי ינפל
הוהי ינפל הרז שא
םינבו יניס רבדמב
ןהכיו םהל ויה־אל
רמתיאו רזעלא
ןרהא ינפ־לע
׃םהיבא 5 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 6 יול הטמ־תא ברקה
ינפל ותא תדמעהו
ותרשו ןהכה ןרהא
׃ותא 7 ותרמשמ־תא ורמשו
הדעה־לכ תרמשמ־תאו
דעומ להא ינפל
תדבע־תא דבעל
׃ןכשמה 8 ילכ־לכ־תא ורמשו
דעומ להא
ינב תרמשמ־תאו
דבעל לארשי
׃ןכשמה תדבע־תא 9 םיולה־תא התתנו
וינבלו ןרהאל
המה םנותנ םנותנ
׃לארשי ינב תאמ ול 10 וינב־תאו ןרהא־תאו
ורמשו דקפת
רזהו םתנהכ־תא
׃תמוי ברקה 11 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 12 יתחקל הנה ינאו
ינב ךותמ םיולה־תא
רוכב־לכ תחת לארשי
ינבמ םחר רטפ
יל ויהו לארשי
׃םיולה 13 רוכב־לכ יל יכ
רוכב־לכ יתכה םויב
יתשדקה םירצמ ץראב
לארשיב רוכב־לכ יל
יל המהב־דע םדאמ
׃הוהי ינא ויהי 14 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל יניס רבדמב 15 יול ינב־תא דקפ
םתחפשמל םתבא תיבל
שדח־ןבמ רכז־לכ
׃םדקפת הלעמו 16 השמ םתא דקפיו
רשאכ הוהי יפ־לע
׃הוצ 17 יול־ינב הלא־ויהיו
תהקו ןושרג םתמשב
׃יררמו 18 תומש הלאו
םתחפשמל ןושרג־ינב
׃יעמשו ינבל 19 םתחפשמל תהק ינבו
ןורבח רהציו םרמע
׃לאיזעו 20 םתחפשמל יררמ ינבו
םה הלא ישומו ילחמ
תיבל יולה תחפשמ
׃םתבא 21 תחפשמ ןושרגל
תחפשמו ינבלה
םה הלא יעמשה
׃ינשרגה תחפשמ 22 רפסמב םהידקפ
שדח־ןבמ רכז־לכ
תעבש םהידקפ הלעמו
׃תואמ שמחו םיפלא 23 ירחא ינשרגה תחפשמ
׃המי ונחי ןכשמה 24 בא־תיב אישנו
ףסילא ינשרגל
׃לאל־ןב 25 ןושרג־ינב תרמשמו
ןכשמה דעומ להאב
ךסמו והסכמ להאהו
׃דעומ להא חתפ 26 רצחה יעלקו
רצחה חתפ ךסמ־תאו
ןכשמה־לע רשא
ביבס חבזמה־לעו
לכל וירתימ תאו
׃ותדבע 27 תחפשמ תהקלו
תחפשמו ימרמעה
תחפשמו ירהציה
תחפשמו ינרבחה
םה הלא ילאיזעה
׃יתהקה תחפשמ 28 רכז־לכ רפסמב
הלעמו שדח־ןבמ
ששו םיפלא תנמש
תרמשמ ירמש תואמ
׃שדקה 29 תהק־ינב תחפשמ
ןכשמה ךרי לע ונחי
׃הנמית 30 בא־תיב אישנו
יתהקה תחפשמל
׃לאיזע־ןב ןפצילא 31 ןראה םתרמשמו
הרנמהו ןחלשהו
שדקה ילכו תחבזמהו
םהב ותרשי רשא
׃ותדבע לכו ךסמהו 32 יולה יאישנ אישנו
ןרהא־ןב רזעלא
ירמש תדקפ ןהכה
׃שדקה תרמשמ 33 ילחמה תחפשמ יררמל
הלא ישומה תחפשמו
׃יררמ תחפשמ םה 34 רפסמב םהידקפו
שדח־ןבמ רכז־לכ
םיפלא תשש הלעמו
׃םיתאמו 35 בא־תיב אישנו
יררמ תחפשמל
ליחיבא־ןב לאירוצ
ונחי ןכשמה ךרי לע
׃הנפצ 36 ינב תרמשמ תדקפו
ןכשמה ישרק יררמ
וידמעו ויחירבו
וילכ ־לכו וינדאו
׃ותדבע לכו 37 ביבס רצחה ידמעו
םתדתיו םהינדאו
׃םהירתימו 38 ןכשמה ינפל םינחהו
ינפל המדק
החרזמ דעומ־להא
וינבו ןרהאו השמ
שדקמה תרמשמ םירמש
לארשי ינב תרמשמל
׃תמוי ברקה רזהו 39 םיולה ידוקפ־לכ
ןרהאו השמ דקפ רשא
הוהי יפ־לע
רכז־לכ םתחפשמל
הלעמו שדח־ןבמ
׃ףלא םירשעו םינש 40 השמ־לא הוהי רמאיו
רכז רכב־לכ דקפ
לארשי ינבל
אשו הלעמו שדח־ןבמ
׃םתמש רפסמ תא 41 יל םיולה־תא תחקלו
תחת הוהי ינא
לארשי ינבב רכב־לכ
םיולה תמהב תאו
תמהבב רוכב־לכ תחת
׃לארשי ינב 42 רשאכ השמ דקפיו
ותא הוהי הוצ
ינבב רוכב־לכ־תא
׃לארשי 43 רכז רוכב־לכ יהיו
שדח־ןבמ תמש רפסמב
םהידקפל הלעמו
ףלא םירשעו םינש
םיעבשו השלש
׃םיתאמו 44 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 45 תחת םיולה־תא חק
ינבב רוכב־לכ
תמהב־תאו לארשי
םתמהב תחת םיולה
ינא םיולה יל־ויהו
׃הוהי 46 השלשה ייודפ תאו
םיתאמהו םיעבשהו
םיולה־לע םיפדעה
׃לארשי ינב רוכבמ 47 תשמח תשמח תחקלו
לקשב תלגלגל םילקש
םירשע חקת שדקה
׃לקשה הרג 48 ןרהאל ףסכה התתנו
ייודפ וינבלו
׃םהב םיפדעה 49 ףסכ תא השמ חקיו
םיפדעה תאמ םוידפה
׃םיולה ייודפ לע 50 ינב רוכב תאמ
ףסכה־תא חקל לארשי
שלשו םיששו השמח
לקשב ףלאו תואמ
׃שדקה 51 ףסכ־תא השמ ןתיו
ןרהאל םידפה
הוהי יפ־לע וינבלו
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא

Chapter 4

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 2 ינב שאר־תא אשנ
יול ינב ךותמ תהק
תיבל םתחפשמל
׃םתבא 3 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
תושעל אבצל אב־לכ
׃דעומ להאב הכאלמ 4 תהק־ינב תדבע תאז
שדק דעומ להאב
׃םישדקה 5 וינבו ןרהא אבו
ודרוהו הנחמה עסנב
ךסמה תכרפ תא
ןרא תא הב־וסכו
׃תדעה 6 יוסכ וילע ונתנו
ושרפו שחת רוע
תלכת לילכ־דגב
׃וידב ומשו הלעמלמ 7 םינפה ןחלש לעו
תלכת דגב ושרפי
וילע ונתנו
תפכה־תאו תרעקה־תא
תאו תיקנמה־תאו
םחלו ךסנה תושק
׃היהי וילע דימתה 8 דגב םהילע ושרפו
וסכו ינש תעלות
שחת רוע הסכמב ותא
׃וידב ־תא ומשו 9 תלכת דגב וחקלו
תרנמ־תא וסכו
היתרנ־תאו רואמה
־תאו היחקלמ־תאו
ילכ־לכ תאו היתתחמ
הל־ותרשי רשא הנמש
׃םהב 10 התא ונתנו
הילכ־לכ־תאו
שחת רוע הסכמ־לא
׃טומה־לע ונתנו 11 בהזה חבזמ לעו
תלכת דגב ושרפי
הסכמב ותא וסכו
־תא ומשו שחת רוע
׃וידב 12 ילכ־לכ־תא וחקלו
םב־ותרשי רשא תרשה
דגב־לא ונתנו שדקב
םתוא וסכו תלכת
שחת רוע הסכמב
׃טומה־לע ונתנו 13 חבזמה־תא ונשדו
דגב וילע ושרפו
׃ןמגרא 14 וילע ונתנו
רשא וילכ־לכ־תא
םהב וילע ותרשי
תתחמה־תא
תגלזמה־תא
םיעיה־תאו
ילכ לכ תקרזמה־תאו
וילע ושרפו חבזמה
ומשו שחת רוע יוסכ
׃וידב 15 וינבו־ןרהא הלכו
שדקה־תא תסכל
שדקה ילכ־לכ־תאו
הנחמה עסנב
ואבי ןכ־ירחאו
תאשל תהק־ינב
שדקה־לא ועגי־אלו
־ינב אשמ הלא ותמו
׃דעומ להאב תהק 16 רזעלא תדקפו
ןמש ןהכה ןרהא־ןב
םימסה תרטקו רואמה
ןמשו דימתה תחנמו
תדקפ החשמה
ןכשמה־לכ
שדקב וב־רשא־לכו
׃וילכבו 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 18 טבש־תא ותירכת־לא
ךותמ יתהקה תחפשמ
׃םיולה 19 ויחו םהל ושע תאזו
םתשגב ותמי אלו
םישדקה שדק־תא
ואבי וינבו ןרהא
שיא שיא םתוא ומשו
ותדבע־לע
׃ואשמ־לאו 20 תוארל ואבי־אלו
שדקה־תא עלבכ
׃ותמו 21 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 22 ינב שאר־תא אשנ
תיבל םה־םג ןושרג
׃םתחפשמל םתבא 23 הנש םישלש ןבמ
םישמח־ןב דע הלעמו
םתוא דקפת הנש
אבצ אבצל אבה־לכ
להאב הדבע דבעל
׃דעומ 24 תחפשמ תדבע תאז
דבעל ינשרגה
׃אשמלו 25 תעירי־תא ואשנו
להא־תאו ןכשמה
הסכמו והסכמ דעומ
וילע־רשא שחתה
ךסמ־תאו הלעמלמ
׃דעומ להא חתפ 26 רצחה יעלק תאו
רעש חתפ ךסמ־תאו
ןכשמה־לע רשא רצחה
ביבס חבזמה־לעו
םהירתימ תאו
םתדבע ילכ־לכ־תאו
השעי רשא־לכ תאו
׃ודבעו םהל 27 וינבו ןרהא יפ־לע
ינב תדבע־לכ היהת
םאשמ־לכל ינשרגה
םתדקפו םתדבע לכלו
תא תרמשמב םהלע
׃םאשמ־לכ 28 תחפשמ תדבע תאז
להאב ינשרגה ינב
דיב םתרמשמו דעומ
ןרהא ־ןב רמתיא
׃ןהכה 29 םתחפשמל יררמ ינב
דקפת םתבא־תיבל
׃םתא 30 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
אבצל אבה־לכ םדקפת
להא תדבע־תא דבעל
׃דעומ 31 םאשמ תרמשמ תאזו
להאב םתדבע־לכל
ןכשמה ישרק דעומ
וידומעו ויחירבו
׃וינדאו 32 ביבס רצחה ידומעו
םתדתיו םהינדאו
םהירתימו
לכלו םהילכ־לכל
ודקפת תמשבו םתדבע
תרמשמ ילכ־תא
׃םאשמ 33 תחפשמ תדבע תאז
יררמ ינב
להאב םתדבע־לכל
רמתיא דיב דעומ
׃ןהכה ןרהא ־ןב 34 ןרהאו השמ דקפיו
הדעה יאישנו
יתהקה ינב־תא
תיבלו םתחפשמל
׃םתבא 35 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
הדבעל אבצל אבה־לכ
׃דעומ להאב 36 םהידקפ ויהיו
עבש םיפלא םתחפשמל
׃םישמחו תואמ 37 תחפשמ ידוקפ הלא
דבעה־לכ יתהקה
דקפ רשא דעומ להאב
יפ ־לע ןרהאו השמ
׃השמ־דיב הוהי 38 ןושרג ינב ידוקפו
תיבלו םתוחפשמל
׃םתבא 39 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
הדבעל אבצל אבה־לכ
׃דעומ להאב 40 םהידקפ ויהיו
םתבא תיבל םתחפשמל
תואמ ששו םיפלא
׃םישלשו 41 תחפשמ ידוקפ הלא
דבעה־לכ ןושרג ינב
דקפ רשא דעומ להאב
יפ־לע ןרהאו השמ
׃הוהי 42 ינב תחפשמ ידוקפו
תיבל םתחפשמל יררמ
׃םתבא 43 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
הדבעל אבצל אבה־לכ
׃דעומ להאב 44 םהידקפ ויהיו
תשלש םתחפשמל
׃םיתאמו םיפלא 45 תחפשמ ידוקפ הלא
דקפ רשא יררמ ינב
יפ־לע ןרהאו השמ
׃השמ ־דיב הוהי 46 דקפ רשא םידקפה־לכ
יאישנו ןרהאו השמ
םיולה־תא לארשי
תיבלו םתחפשמל
׃םתבא 47 הנש םישלש ןבמ
דעו הלעמו
הנש םישמח־ןב
תדבע דבעל אבה־לכ
אשמ תדבעו הדבע
׃דעומ להאב 48 תנמש םהידקפ ויהיו
תואמ שמחו םיפלא
׃םינמשו 49 דקפ הוהי יפ־לע
שיא השמ־דיב םתוא
ותדבע־לע שיא
וידקפו ואשמ־לעו
הוהי הוצ־רשא
׃השמ־תא

Chapter 5

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־תא וצ
הנחמה־ןמ וחלשיו
בז־לכו עורצ־לכ
׃שפנל אמט לכו 3 הבקנ־דע רכזמ
ץוחמ־לא וחלשת
אלו םוחלשת הנחמל
םהינחמ־תא ואמטי
ןכש ינא רשא
׃םכותב 4 ינב ןכ־ושעיו
םתוא וחלשיו לארשי
הנחמל ץוחמ־לא
־לא הוהי רבד רשאכ
ינב ושע ןכ השמ
׃לארשי 5 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 6 לארשי ינב־לא רבד
יכ השא־וא שיא
תאטח־לכמ ושעי
לעמ לעמל םדאה
שפנה המשאו הוהיב
׃אוהה 7 םתאטח־תא ודותהו
בישהו ושע רשא
ושארב ומשא־תא
וילע ףסי ותשימחו
׃ול םשא רשאל ןתנו 8 לאג שיאל ןיא־םאו
וילא םשאה בישהל
הוהיל בשומה םשאה
ליא דבלמ ןהכל
רשא םירפכה
׃וילע וב־רפכי 9 המורת־לכו
ישדק־לכל